UDVALG

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

MØDE

Referat

STED

Spejderhytten, Hovedgaden 38, 4420 Regstrup

STARTTIDSPUNKT

19-03-2019 16:45:00

SLUTTIDSPUNKT

19-03-2019 19:45:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden den 19. marts 2019
2. Rundvisning i 'Grønne hjerte gennemstrømmer byen'
3. Orientering om budgettet for Udviklingspuljen til lokalområder i 2019
4. Drøftelse af Projektudvalgets 3. spor - Kommunikation og dialog i kommunen
5. Drøftelse af uddeling af puljen Rum til Fællesskab - foråret 2019
6. Henvendelse fra Dialog Holbæk om borgerhus på Holbæk Havn
7. Orientering om fremdrift i "Knabstrup Sætter Kurs"
8. Evt.
9. Underskriftsark1. Godkendelse af dagsorden den 19. marts 2019

Godkendelse af dagsorden den 19. marts 2019

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder

Beslutning


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Dagsordenen for mødet d. 19. marts godkendes

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 19-03-2019

Godkendt

2. Rundvisning i 'Grønne hjerte gennemstrømmer byen'

Rundvisning i 'Grønne hjerte gennemstrømmer byen'

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

Orientering


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Udvalget vises rundt i 'Grønne hjerte gennemstrømmer byen’

Beskrivelse af sagen

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne har accepteret en invitation fra Jimmy Singerholm har på vegne af Holbæk- og RegstrupSpejderne. Invitationen var til en rundvisning i 'Grønne hjerte gennemstrømmer byen’ og til efterfølgende at afholde Udvalget ordinære møde i Regstrup. Udvalget bliver vist rundt af Jimmy Singerholm, Simone Dahl og Corey Murphy. Projektudvalget har tidligere støttet projektet med et lån og fondsmidler i 2018.

 

Invitationen kan ses i bilaget


Økonomiske konsekvenser

Ingen


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Ingen


Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 19-03-2019

God rundvisning gennemført. Tak til Grønne Hjerte og Holbæk- og Regstrup Spejdernecaseno19-2742_#4843786_v1_invitation til pulo fra grønne hjerte og holbæk- og regstrupspejderne.msg

Bilag

Invitation til PULO fra Grønne hjerte og Holbæk- og RegstrupSpejderne


3. Orientering om budgettet for Udviklingspuljen til lokalområder i 2019

Orientering om budgettet for Udviklingspuljen til lokalområder i 2019

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

Orientering


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Udvalget orienteres om budgettet for Udviklingspuljen til lokalområder i 2019

Beskrivelse af sagen

Økonomiudvalget valgte d. 6. marts 2019 at indstille, at 5,3 mio. kr. af driftsmidler fra Udviklingspuljen til Lokalområder ikke skal overføres fra 2018 til 2019. Lokallisten indstillede et ændringsforslag til Kommunalbestyrelsesmødet d. 13. marts 2019 der handlede om, at 2. mio. af de 5,3 mio. bliver overført fra 2018 til 2019. Kommunalbestyrelsen besluttede at vedtage ændringsforslaget.

Konsekvenserne af denne beslutning præsenteres på udvalgets møde.

Inden kommunalbestyrelsesmøde d. 13.03.2019 blev der lavet et notat om disponering af Udviklingspuljen til lokalområder på baggrund af spørgsmål til beslutningen. Dette notat er vedhæftet. Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne modtog en uddybende mail i forlængelse af dette notat. Denne mail er også vedhæftet.


Økonomiske konsekvenser

Præsenteres på mødet


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

ingen


Sagshistorik, henvisninger

Indstillingen i Økonomiudvalget d. 6. marts 2019

Beslutningen i Kommunalbestyrelsen d. 13. marts 2019


Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 19-03-2019

Orientering taget til efterretningcaseno19-2742_#4871648_v1_notat - svar vedrørende pulje til lokaludvikling 13.03.2019.pdf.pdf

Bilag

Notat - Svar vedrørende pulje til lokaludvikling 13.03.2019.pdf


4. Drøftelse af Projektudvalgets 3. spor - Kommunikation og dialog i kommunen

Drøftelse af Projektudvalgets 3. spor - Kommunikation og dialog i kommunen

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

Drøftelse


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Projektudvalget drøfter hvilket fokus deres arbejde med kommunikation og dialog i kommunen skal have

Beskrivelse af sagen

På mødet d. 19. februar blev udvalget præsenteret for et overblik over den kommunikation og dialog kommunen udøver. Med afsæt i dette drøfter udvalget hvilke behov og evt. tiltag, de ønsker at arbejde med, for at opnå deres mål om at skabe en øget sammenhængskraft i kommunen.

Oplægget fra 19. februar er vedhæftet som bilag

Baggrund

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne besluttede 5. april 2018 at arbejde i tre overordnede spor: Særlige indsatser, Tilskud til projekter i lokalområder og kommunikation og dialog i kommunen. Denne drøftelse er første anslag til at definerer hvad sporet om kommunikation og dialog skal indebære.


Økonomiske konsekvenser

Ingen


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Ingen


Sagshistorik, henvisninger

Beslutning og arbejdsgang i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne – 5. april 2018


Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 19-03-2019

Udvalget bad administrationen om yderligere oplæg om, hvordan modtagerorienteret kommunikation kan afprøves og en afdækning af hvilke apps målrettet kommunikation i lokalområder, der allerede er på markedet

5. Drøftelse af uddeling af puljen Rum til Fællesskab - foråret 2019

Drøftelse af uddeling af puljen Rum til Fællesskab - foråret 2019

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

Drøftelse


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Udvalget drøfter forårets uddeling af midler fra puljen Rum til Fællesskab

Beskrivelse af sagen

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder skal den 21. maj 2019 anbefale hvordan midlerne fra puljen Rum til Fællesskab skal fordeles efter anden ansøgningsrunde i foråret 2019. Puljen er oprettet for at støtte borgernes arbejde med at gøre Holbæk Kommune til et godt og unikt sted at bo, hvor der er muligheder for lokal forankring, fællesskab og udvikling.

Hvad kan der søges penge til i Puljen Rum til Fællesskab?

Der søges tilskud til projekter, som overordnet skaber rum til fællesskab. Det defineres ud fra de fire nedenstående kriterier.

 • Særlige kendetegn: som handler om at fremme eksisterende eller skabe nye, ikoniske kendetegn.
 • Møder i naturen: hvor der er fokus på den nære natur, multifunktionelle mødesteder og bevægelsesfaciliteter.
 • Lokale samlingssteder: hvilket er nye eller eksisterende samlingssteder i lokale områder.
 • Sikker færden: drejer sig om trafiksikkerhed for bløde trafikanter.

Et projekt skal altså leve op til mindst et af kriterierne. Der gives tilskud til nyopførelse, istandsættelse af noget eksisterende, forprojekter og driftstilskud. Der kan gives både fuldt tilskud samt med- og mellemfinansiering. For projekter der søger midler over 100.000 kr. er der krav om medfinansiering.

 

De fulde betingelser kan på www.holbaek.dk/rumtilfællesskab


Økonomiske konsekvenser

Ingen


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Ingen


Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 19-03-2019

Punkt drøftet

6. Henvendelse fra Dialog Holbæk om borgerhus på Holbæk Havn

Henvendelse fra Dialog Holbæk om borgerhus på Holbæk Havn

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af lokalområderne

Orientering


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Udvalget orienteres om henvendelse fra Dialog Holbæk

Beskrivelse af sagen

Borgerhusgruppen under Dialog Holbæk har henvendt sig med information om at de arbejder for at lave et midlertidigt borgerhus på havnen og at de gerne vil præsentere planerne for Udvalget og evt. snakke om mulige ændringer i de betingelser som udvalget har stillet for de midler de modtog fra puljen Rum til Fællesskab

Mail og vedhæftning er vedhæftet som bilag


Økonomiske konsekvenser

Ingen


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Ingen


Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 19-03-2019

Udvalget har drøftet henvendelsen og fastholder deres beslutning fra 8. november 2018 om, at støtten til projektet er betinget af, at det sker i eksisterende kommunale bygninger.caseno19-2742_#4871525_v1_mail fra dialog holbæk om borgerhus på havnen 13.03.2019.pdf.pdf
caseno19-2742_#4871536_v1_flyer om workshop om borgerhus - dialog holbæk 13.03.19.pdf.pdf

Bilag

Mail fra Dialog Holbæk om borgerhus på havnen 13.03.2019.pdf
Flyer om workshop om borgerhus - Dialog Holbæk 13.03.19.pdf


7. Orientering om fremdrift i "Knabstrup Sætter Kurs"

Orientering om fremdrift i "Knabstrup Sætter Kurs"

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

Orientering


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Udvalget orienteres om fremdriften i samarbejdet mellem Knabstrup og kommunen

Beskrivelse af sagen

Samarbejdet mellem borgerne og kommunen i Knabstrup er i fuld gang. Udvalget orienteres om fremdrift og kommende planer.

Baggrund for ”Særlig indsats i Knabstrup”

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne, Udvalget for Børn og Skole og Udvalget for Kultur og Fritid besluttede i september 2018, at samarbejde om en særlig indsats i Knabstrup.

På nuværende tidspunkt er der nedsat en styregruppe og der er inviteret til opstartsworkshop d. 27. januar i Knabstrup, der skal resultere i arbejdsgrupper. Allerede nu ved vi, at børnehus, skole og hal vil indgå i udviklingsarbejdet. Kommunalbestyrelsen har på deres møde d. 21.112018besluttet at prioriterer anlægsmidler til nye børnehuse og skoler – hvor af Knabstrup børnehus og skole er indbefattet.

Samarbejdet strækker sig frem til august-september 2019 og indebærer fx fællesmøder, gruppearbejde og læringsforløb.

Man kan løbende følge med i samarbejdet på holbaek.dk/Knabstrup


Økonomiske konsekvenser

ingen


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

ingen


Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 19-03-2019

Orientering taget til efterretning

8. Evt.

Evt.
9. Underskriftsark

Underskriftsark