UDVALG

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

MØDE

Referat

STED

Lokale 0.13, Kanalstræde

STARTTIDSPUNKT

19-02-2019 16:45:00

SLUTTIDSPUNKT

19-02-2019 19:45:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden
2. Status på Jyderup Handleplan: Ny anvendelse af rådhuset, Attraktive Byrum & Grøn Bymidte
3. Drøftelse af Projektudvalgets 3. spor - Kommunikation og dialog i kommunen
4. Beslutning om ét ekstra årsværk til en fælles-skaber med fokus på procesbistand til lokalområderne
5. Drøftelse om midlerne i puljen "Udviklingspulje til lokalområder"
6. Orientering om godkendelse af supplerende materiale fra Æglageret
7. Beslutning om at holde ordinært møde d. 19. marts 2019 hos Grønne Hjerter i Regstrup
8. Beslutning om Studietur til Ringe for Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne
9. Beslutning om tildeling af støtte til et landsbyfornyelsesprojekt i Tuse Forsamlingshus
10. Evt.
11. Underskriftsark1. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

Beslutning


Indstilling

Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at;

 1. Dagsordenen for mødet d. 19. februar 2019 godkendes

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 19-02-2019

Godkendt

2. Status på Jyderup Handleplan: Ny anvendelse af rådhuset, Attraktive Byrum & Grøn Bymidte

Status på Jyderup Handleplan: Ny anvendelse af rådhuset, Attraktive Byrum & Grøn Bymidte

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

Orientering


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at;

 1. Udvalget orienteres om status på tre projekter fra Jyderup Handleplan

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med beslutningen om Jyderup Handleplan blev det besluttet at igangsætte projekterne og afsat midler til; ”Ny anvendelse af rådhuset”, ”Attraktive Byrum” & ”Grøn Bymidte”. En del af disse midler var øremærket ansættelse af en projektmedarbejder til at processe disse projekter i tæt samarbejde med de lokale borgere. Mette Spaanhede Jensen, den nye projektmedarbejder præsenterer på mødet planerne og fremskridt for de tre projekter.

Afsatte midler

Til projektet om ”Ny anvendelse af rådhuset” er der afsat 500.000 kr. til et årsværk over en periode på 3 år udført af en administrativ medarbejder i Holbæk Kommune. Det svare ca. til gennemsnitligt 10 timers projektledelse om ugen i tre år. Projektlederen skal kordinere og realiserer pilotprojektet sammen med en lokal arbejdsgruppe.

Til de to projekter ”Attraktive Byrum” & ”Grøn Bymidte” er der for at sikre en projektledelse, der administrativt varetager projekterne i samarbejde med en lokalarbejdsgruppe afsat 300.000 kr.

Jyderup Handleplan

Efter et politisk ønske om at skabe gode rammer for frivillighed, turisme og foreningsliv i Jyderup, samt at medvirke til den samlede udvikling af Jyderup besluttede Byrådet den 13. december 2017 at igangsætte udarbejdelsen af en handleplan for Jyderup. På et arbejdsmøde den 9. januar 2018 blev der nedsat fire temagrupper: Turisme, Ejendomme & Udvikling, Byudvikling og Boligudvikling. Administrationen og borgere i Jyderup har i samarbejde udarbejdet anbefalinger til realisering af udviklingsprojekter under hvert tema, som er samlet i Jyderup Handleplan

Efter den 12. april 2018 blev Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder inddraget i processen vedrørende Jyderup Handleplan. Jyderup er det første lokalområde, Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder samarbejder med. Projektudvalget for Udvikling af Lokalområders rolle har især været at skabe et politisk ejerskab til handleplanen. Medlemmerne af Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder har undervejs både mødtes med borgerne i Jyderup, men især holdt temamøder med relevante stående udvalg. Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder på deres møde d. 7. juni 2018 hvilke anbefalinger og hvilken finansiering via midler fra udviklingspuljen, udvalget ønskede at indstille.


Økonomiske konsekvenser

Ingen


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Ingen


Sagshistorik, henvisninger

Beslutning i Kommunalbestyrelsen omkring Jyderup Handleplan

Beslutning om Jyderup Rådhus

Beslutning om sager vedrørende Jyderup Rådhus


Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 19-02-2019

Orientering taget til efterretning

3. Drøftelse af Projektudvalgets 3. spor - Kommunikation og dialog i kommunen

Drøftelse af Projektudvalgets 3. spor - Kommunikation og dialog i kommunen

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

Drøftelse


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Projektudvalget drøfter hvilket fokus deres arbejde med kommunikation og dialog i kommunen skal have

Beskrivelse af sagen

På mødet præsenteres udvalget for et overblik over den kommunikation og dialog kommunen udøver. Med afsæt i dette drøfter udvalget hvilke behov og evt. tiltag, de ønsker at arbejde med, for at opnå deres mål om at skabe en øget sammenhængskraft i kommunen

Baggrund

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne besluttede 5. april 2018 at arbejde i tre overordnede spor: Særlige indsatser, Tilskud til projekter i lokalområder og kommunikation og dialog i kommunen. Denne drøftelse er første anslag til at definerer hvad sporet om kommunikation og dialog skal indebære.


Økonomiske konsekvenser

Ingen


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Ingen


Sagshistorik, henvisninger

Beslutning og arbejdsgang i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne – 5. april 2018


Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 19-02-2019

Indstilling drøftet

 

4. Beslutning om ét ekstra årsværk til en fælles-skaber med fokus på procesbistand til lokalområderne

Beslutning om ét ekstra årsværk til en fælles-skaber med fokus på procesbistand til lokalområderne

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne, Økonomiudvalget

Beslutning


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at;

 1. Der afsættes 600.000 kr. i henholdsvis 2019, 2020 og 2021 til en fælles-skaber med fokus på procesbistand til lokalområderne

Beskrivelse af sagen

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne er efter dialog med lokalområderne i 2018 blevet opmærksom på et behov og et ønske om procesbistand til større udviklingsprojekter og udviklingsplaner i de enkelte lokalområder. Et behov der ligger ud over de ressourcer de eksisterende fælles-skabere kan eller er tiltænkt at imødekomme. For at skabe en sammenhængende struktur omkring samarbejdet med lokalområderne, anbefales det, at dette behov for procesbistand imødekommes ved at udvide gruppen af fælles-skabere med et årsværk til fælles-skaberne, der primært fokuserer på procesbistand til udvalgte lokalområder i årene 2019-2021.

Baggrunden for en fælles-skaber med særligt procesfokus

Både det nuværende Projektudvalg for Udvikling af Lokalområderne og det tidligere Projektudvalg for Lokal Udvikling er i deres dialog med lokalområderne i Holbæk Kommune stødt på behovet for i en periode at have en ekstra hånd til at drive og samle lokalområdet om en udviklingsplan eller større projekt, der tilføre lokalområdet ny værdi.

Projektudvalg for Lokal Udvikling endte deres arbejde med at anbefale, at der skulle arbejdes systematisk med at udvikle og styrke de ressourcer, der findes i lokalområderne og at der blev afsat dedikeret procesbistand til at udvikle egne ressourcer og skabe en lokal udviklingsplan. En anbefaling som Projektudvalget for Udvikling at Lokalområderne kan tilslutte sig.

Hvorfor en fællesskaber?

Denne dedikerede procesbistand kan understøttes på flere forskellige måder. Men da Fælles-skaberne i forvejen er bindeled, vejviser og katalysator, når borgerne vil noget med kommunen og samtidigt over tid er den mest gennemgående kommunalt ansatte som lokalområderne er i dialog med, er det naturligt at forankre den bistand i den struktur og erfaring der er i forvejen.

 

Hvordan udvælges lokalområder til denne særlige hjælp?

Prioriteringen af hvilke lokalområder der vil modtage hjælp vil foregå i en løbende dialog mellem administrationen - i særdeleshed fælles-skaberne - og Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne.

For at underbygge den konkrete dialog foreslås det, at der halvårligt møde mellem Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne og den samlede fælles-skaber gruppe.

 

Baggrund om Fælles-skaberne

I Holbæk Kommune er der otte fælles-skabere, der også har titlen konsulenter for frivillighed og lokaldemokrati.

Fælles-skaberne har hver især særlig erfaring og viden inden for forskellige fagområder, men de er også stærke til at hjælpe tværgående idéer videre. Hvert lokalområde har desuden en 'fast' fælles-skaber, der følger ekstra med i, hvad der rør sig i det område.

Alle kan søge sparring og hjælp hos fælles-skaberne, både etablerede foreninger, enkeltpersoner og mere løst organiserede grupper af frivillige.

Fælles-skaberne er bindeled, vejviser og katalysator, når borgerne vil noget med kommunen, og når kommunen vil noget med borgerne. De:

 • guider alle parter ad rette kanaler, så borgere møder de politikere og medarbejdere, der er brug for - og omvendt
 • rådgiver kommunens 18 lokalområder i at udvikle deres områder
 • rådgiver frivillige og foreninger til at realisere deres ønsker og idéer
 • rådgiver kommunen i at samarbejde med frivillige, borgere og andre om at finde nye og gode løsninger på centrale udfordringer
 • skaber gode vilkår for dem, der gør noget for fællesskabet
 • er katalysatorer for, at nye ideer bliver gjort til virkelighed

Økonomiske konsekvenser

De 600.000 kr. svarende til ét årsværk finansieres årligt i 2019, 2020 og 2021 af de 7,3. mio. kroner afsat i budgetårene 18/21 under puljen: ”Udviklingspulje til lokalområder”


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Ingen


Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 19-02-2019

Indstillingen anbefales godkendt

5. Drøftelse om midlerne i puljen "Udviklingspulje til lokalområder"

Drøftelse om midlerne i puljen "Udviklingspulje til lokalområder"

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

Drøftelse


Indstilling

Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Udvalget drøfter midlerne afsat i Udviklingspuljen til Lokalområder i budgetårene 2020 og 2021

Beskrivelse af sagen

På mødet præsenteres et overblik over de samlede midler i Udviklingspuljen til Lokalområderne og de disponeringer som Projektudvalget allerede har besluttet for puljen. Med afsæt i dette overblik drøfter Udvalget mulighederne for fremtidig brug af puljen.

 

Drøftelsen tages på baggrund af et et samlet ønske fra Udvalget på deres møde d. 22. januar 2019.


Økonomiske konsekvenser

Ingen


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Ingen


Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 19-02-2019

 

Indstilling drøftet

6. Orientering om godkendelse af supplerende materiale fra Æglageret

Orientering om godkendelse af supplerende materiale fra Æglageret

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

Orientering


Indstilling

Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Udvalget orienteres om supplerende materiale fra Æglageret i forbindelse med deres ansøgning til puljen Rum til Fællesskab

Beskrivelse af sagen

Den 8. november 2018 indstillede Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne at godkende en bevilling på 425.000 til Æglageret, betinget af, af at ansøger kommer med en uddybende beskrivelse af projekterne Bid livet i låret og Mal med algoritmer.

 

Administrationen har modtaget denne uddybende beskrivelse og har vurderet at den er tilstrækkelig. Beskrivelsen er vedhæftet.


Økonomiske konsekvenser

Ingen


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Ingen


Sagshistorik, henvisninger

Beslutning om puljen Rum til Fællesskab – efteråret 2018


Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 19-02-2019

Orientering taget til efterretningcaseno19-2742_#4843778_v1_ekstra dokumentation fra æglageret i forbindelse med ansøgning til rum til fællesskab.pdf

Bilag

Ekstra dokumentation fra Æglageret i forbindelse med ansøgning til Rum til Fællesskab


7. Beslutning om at holde ordinært møde d. 19. marts 2019 hos Grønne Hjerter i Regstrup

Beslutning om at holde ordinært møde d. 19. marts 2019 hos Grønne Hjerter i Regstrup

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

Beslutning


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at;

Udvalget beslutter at afholde deres ordinære møde d. 19. marts 2019 kl. 16.45-19.45 hos Grønne Hjerter i Regstrup


Beskrivelse af sagen

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne har modtaget en invitation fra Holbæk- og Regstrup Spejdernes til en rundvisning i Grønne hjerte gennemstrømmer byen med mulighed for at afholde Udvalgets møde efterfølgende i spejderhytten på Hovedgaden 38, 4420 Regstrup.

Projektudvalget besluttede i juni 2018 at bevilge et tilskud og et lån til Udviklingen af Grønne Hjerter. Rundvisningen og afholdelsen af mødet er en mulighed for at se hvad pengene skal bruges til og hvilken gavn det medfører.

Invitationen er vedhæftet punktet.


Økonomiske konsekvenser

Ingen


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Ingen


Sagshistorik, henvisninger

Beslutning om tilskud og lån til Grønne Hjerter i Regstrup – 28.06.2018


Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 19-02-2019

 

Indstilling godkendtcaseno19-2742_#4843786_v1_invitation til pulo fra grønne hjerte og holbæk- og regstrupspejderne.msg

Bilag

Invitation til PULO fra Grønne hjerte og Holbæk- og RegstrupSpejderne


8. Beslutning om Studietur til Ringe for Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

Beslutning om Studietur til Ringe for Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at;

 1. Projektudvalget for Udvikling af Lokalområdernes studietur til Ringe godkendes

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede 18. april 2018 at Kommunalbestyrelsen skal godkende udvalgs studieture og/eller deltagelse i folkemøder og lignende. Kommunalbestyrelsen kan ikke overlade denne kompetence til de enkelte udvalg, de enkelte medlemmer eller administrationen

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområdernes ønsker at tage på studietur til Ringe på Fyn i forbindelse med deres ordinære møde d. 23. april. Formålet med turen er at indsamle erfaring fra Bymæglerne – en ordning som byen har haft siden maj 2017.

Hvad er en Bymægler?

Funktionen Bymægler tager udgangspunkt i tidligere arbejde fra to førende erhvervspersoner Max Ravn tidligere bankdirektør og Bo Andersen tidligere borgmester, som tog et valg om at snakke med handelslivet, være aktivt i arbejdet med tomme lokaler og generelt skabe mere fokus på at bevare lokalt handel.

Faaborg-Midtfyn kommune valgte at forsætte det gode arbejde og skabe et to års projekt hvor der er blevet ansat to Bymæglere i Ringe og en Bylivskoordinator i Faaborg. Projektet løber fra maj 2017 - maj 2019. I budgetforliget, efteråret 2018, valgte kommunalbestyrelsen dog at forlænge projektet med to år yderligere.

Projektet er finansieret af kommunale midler, som ligges i to egnsforeninger, som der sideløbende arbejdes på at gøre økonomisk selvbærende med hjælp fra erhvervslivet, handelslivet og erhvervsforeninger.

Bymæglerfunktionen anno vinter 2019:

Vi har tre fokuspunkter:

 • Minimere mængden af tomme butikslokaler, hvor vi hele tiden er i dialog med udlejere, butiksejere og handelsstandsforening.
 • Hjælpe og rådgive nuværende butikker og erhverv i handelsgaderne, men også skabe samarbejde på tværs af de erhvervsdrivende, for at skabe en mere stabil fremtid i fællesskab.
 • Fysisk arbejde med butikkerne igennem workshops som ”aktiver kundens sanser”, ”indret efter kundens lyster” og ”hvem er min målgruppe?”…

 

Vi har et stabilt samarbejde med kommunen og ved altid hvem vi skal gå til for at hjælpe de erhvervsdrivende, og vi aflaster ofte lange processer som de erhvervsdrivende ikke ville orke, hvis vi ikke hjalp. Ligeledes hvis nye vil ind i byen og der skal kigges på lokalplaner osv.


Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til studieturen udgør:

Transport og forplejning: 7000 kr.

Udgiften afholdes af Kommunalbestyrelsen konto


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Ingen


Sagshistorik, henvisninger

Beslutning om godkendelse af studieture i kommunalbestyrelsen d. 18. april 2018


Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 19-02-2019

Indstilling anbefales godkendt

 

 

9. Beslutning om tildeling af støtte til et landsbyfornyelsesprojekt i Tuse Forsamlingshus

Beslutning om tildeling af støtte til et landsbyfornyelsesprojekt i Tuse Forsamlingshus

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder, Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:

 1. der gives en anlægsbevilling fra Pulje til lokaludvikling på 16.935 kr., til et landbyfornyelsesprojekt i Tuse Forsamlingshus, Tuse Byvej 96, 4300 Holbæk.

 

 1. der fremover ved sager om støtte til landsbyfornyelsesprojekter i forsamlingshuse, indstilles at projekterne støttes med op til det fulde beløb, afhængig af hvor mange midler forsamlingshuset selv kan ligge i projektet.

Alternativ indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:

 

1. der gives en anlægsbevilling fra Pulje til lokaludvikling på 9967,5 kr., til et landbyfornyelsesprojekt i Tuse Forsamlingshus, Tuse Byvej 96, 4300 Holbæk.


Beskrivelse af sagen

Tuse Forsamlingshus har ansøgt om støttemidler til landsbyfornyelse. Projektet omhandler etablering af niveaufri adgang fra parkeringspladsen til haven og terrasseindgangen, på bagsiden af forsamlingshuset. Samt etablering af terrassebelægning i forbindelse hermed. Projektets samlede udgifter er 66.450 kr.

Lovgivningen giver mulighed for at støtte tilgængelighedsforanstaltninger, fordi projektet omhandler et forsamlingshus. Ligeledes lever projektet op til de kriterier der gælder for Holbæk Kommune, da det omhandler et forsamlingshus.

I de tilfælde hvor forsamlingshuse ikke selv kan finansiere min. halvdelen af projektets udgifter, og projektet derfor ikke kan gennemføres, er det muligt med hjemmel i byfornyelsesloven at tildele op til det fulde beløb i støtte, og få statslig refusion på 70% af beløbet. Holbæk Kommune har ikke tidligere benyttet denne mulighed, og tidligere projekter der omhandler forsamlingshuse har indtil nu kun fået tildelt halvdelen af projektets udgifter.

Tuse forsamlingshus har i ansøgningsmaterialet oplyst at de har 10.000 kr. til projektet. De har derfor ikke tilstrækkelige midler til at gennemføre projektet, hvis de skal finansiere halvdelen af udgifterne.

Hvis der er politisk opbakning til at foretage dette skifte i administrationens praksis, vil de projekter der fremadrettet modtages fra forsamlingshuse kunne støttes med op til det fulde beløb af projekternes samlede støtteberettigede udgifter.

Ansøger skal i ansøgningsmaterialet oplyse hvor mange midler ansøger selv kan bidrage med til projektet. Det vil fortsat være et krav til forsamlingshusene at oplyse om dette. Størrelsen på støtten beregnes ud fra det beløb forsamlingshuset selv kan bidrage med.

 

Projektvurdering

Projektet overholder de fastsatte kriterier i lovgivningen der gælder for tildeling af landsbyfornyelsesmidler til forsamlingshuse. Endvidere overholder projekterne Holbæk Kommunes kriterier for anvendelse af midler til landsbyfornyelse, som blev vedtaget af byrådet den 8. februar 2017.

Uddybende beskrivelse af projektet og vurdering i henhold til lovgivning og kommunale kriterier findes i bilag 1.


Beskrivelse af alternativ indstilling

Projektet støttes med halvdelen af det støtteberettiget beløb, som det indtil nu har været praksis ved projekter der omhandler forsamlingshuse. Holbæk Kommune får refusion på 70 % af støttebeløbet.


Økonomiske konsekvenser

Tuse forsamlingshus har oplyst at de selv kan bidrage med 10.000 kr. til projektet. Projektet støttes derfor med 56.450 kr.

Holbæk Kommunes endelige udgift efter refusion udgør 16.935 kr. (30 pct. af støttebeløbet). Den samlede støtte til projektet udgør 56.450 kr. Hertil gives der 70 % statslig refusion på 39.515 kr.

Tilsagnet om landsbyfornyelsesmidler til projektet, indebærer dermed en endelig anlægsbevilling på 16.935 kr. finansieret af Pulje til lokaludvikling.

Støttemidlerne hentes fra Pulje til lokaludvikling. Der er afsat 800.000 kr. til landsbyfornyelsesprojekter.

Afsat:   800.000 kr.

Tildelt okt. 2018:  -269.525 kr.

Tildelt nov 2018:  -88.462,5 kr.

Forbrug jan 2019:  -16.935 kr.

 

Midler til rest til landsbyfornyelsesprojekter, hvis indstilling godkendes: 425.077,5 kr.

 

Økonomiske konsekvenser ved alternativ indstilling:

Holbæk Kommunes endelige udgift efter refusion udgør 9967,5 kr. (30 pct. af støttebeløbet). Den samlede støtte til projektet udgør 33.225 kr. Hertil gives der 70 % statslig refusion på 23.257,5 kr.

 

Tilsagnet om landsbyfornyelsesmidler til projektet, indebærer dermed en endelig anlægsbevilling på 9967,5 kr. finansieret af Pulje til lokaludvikling.

 

Midler til rest til landsbyfornyelsesprojekter, hvis alternativ indstilling godkendes: 432.045 kr.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Projektet forbedrer muligheden for at kørestolsbrugere kan anvende og besøge Tuse forsamlingshus. Sikkerheden forbedres også, da der samlet bliver to udgange for kørestolsbrugere i bygningen.

Projektet indebærer omdannelse af ca. 80 m2 græsplæne til flisebelægning med 30x30 fliser. Området for nedsivning af overfladevand reduceres.


Lovgrundlag – link

Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer LBK nr. 1228 af 03/10/2016

Bekendtgørelse om pulje til landsbyfornyelse BEK nr. 1044 af 30/06/2016


Sagshistorik, henvisninger

Beslutning om ændring af procedure for anvendelse af midler til landsbyfornyelse, byrådet d. 8. februar 2017 Punkt 29

Beslutning om anbefaling af at der findes midler i Udviklingspuljen, PULO d. 7. juni 2018 Punkt 4(lukket punkt)

Beslutning om kriterier for uddeling af midler, PULO, d. 9. august 2018 Punkt 2

Beslutning om tildeling af landsbyfornyelsesstøtte til to ejendomme på Orø og i Svinninge, Kommunalbestyrelsen d. 24. oktober 2018 Punkt 202

Beslutning om tildeling af støtte til 3 landsbyfornyelsesprojekter, Kommunalbestyrelsen d. 12. december 2018 Punkt 264


Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 22-01-2019

Udvalget ønskede yderligere oplysninger om ejerforhold. Sagen udsættes til mødet i februar.


Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 19-02-2019

Begge punkter i hovedindstillingen anbefales godkendtcaseno19-541_#4811399_v1_bilag1 - projektredegørelse - janfeb 2019.pdf.pdf

Bilag

Bilag1 - Projektredegørelse - janfeb 2019.pdf


10. Evt.

Evt.
11. Underskriftsark

Underskriftsark