UDVALG

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

MØDE

Referat

STED

Knabstrup Hallen

STARTTIDSPUNKT

22-01-2019 16:45:00

SLUTTIDSPUNKT

22-01-2019 19:45:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden for møde i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne 22. januar
2. Opsamling på Projektudvalget for Udvikling af Lokalområdernes arbejde i 2018
3. Beslutning om procesmidler til samarbejdet om særlig indsats i Knabstrup
4. Forberedelse af puljen Rum til Fællesskab - foråret 2019
5. Beslutning om tildeling af støtte til et landsbyfornyelsesprojekt i Tuse Forsamlingshus
6. Eventuelt
7. Underskriftsark1. Godkendelse af dagsorden for møde i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne 22. januar

Godkendelse af dagsorden for møde i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne 22. januar

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

Beslutning


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

  1. Dagsorden for mødet d. 22. januar 2019 godkendes

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 22-01-2019

Godkendt

2. Opsamling på Projektudvalget for Udvikling af Lokalområdernes arbejde i 2018

Opsamling på Projektudvalget for Udvikling af Lokalområdernes arbejde i 2018

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

Orientering


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

  1. udvalget præsenteres for og drøfter en status for udvalgets arbejde i 2018

Beskrivelse af sagen

Projektudvalget besluttede i april 2018 en arbejds- og tidsplan for deres arbejde i 2018. På mødet samler vi op på de besluttede indsatser og laver en status på arbejdet frem mod målene. Arbejdsplanen kan findes i bilaget.


Økonomiske konsekvenser

Ingen


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Ingen


Sagshistorik, henvisninger

https://dagsordner.holbaek.dk/committee_189849/agenda_331673/agenda_331673.html#12849704


Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 22-01-2019

Orientering taget til efterretning.caseno19-2742_#4816332_v1_besluttet arbejdsgang i pulo - 5 april 2018..pdf

Bilag

Besluttet arbejdsgang i PULO - 5 april 2018.


3. Beslutning om procesmidler til samarbejdet om særlig indsats i Knabstrup

Beslutning om procesmidler til samarbejdet om særlig indsats i Knabstrup

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne, Økonomiudvalget

Beslutning


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

  1. at der afsættes 20.000 kr. af Udviklingspulje til lokalområder til forplejning og materialer til møderne i forbindelse med samarbejdet om særlig indsats i Knabstrup

Beskrivelse af sagen

For at understøtte det gode samarbejde mellem borgerne og kommunen i Knabstrup bliver der løbende brug for forplejning og relevante materialer til de møder og gruppeforløb der skal afholdes undervejs.

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne ønsker, at afsætte 20.000 kr. til dette formål.   

Baggrund for ”Særlig indsats i Knabstrup”

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne, Udvalget for Børn og Skole og Udvalget for Kultur og Fritid besluttede i september 2018, at samarbejde om en særlig indsats i Knabstrup.

På nuværende tidspunkt er der nedsat en styregruppe og der er inviteret til opstartsworkshop d. 27. januar i Knabstrup, der skal resultere i arbejdsgrupper. Allerede nu ved vi, at børnehus, skole og hal vil indgå i udviklingsarbejdet. Kommunalbestyrelsen har på deres møde d. 21.112018besluttet at prioriterer anlægsmidler til nye børnehuse og skoler – hvor af Knabstrup børnehus og skole er indbefattet.

Samarbejdet strækker sig frem til august-september 2019 og indebærer fx fællesmøder, gruppearbejde og læringsforløb.

Man kan løbende følge med i samarbejdet på holbaek.dk/Knabstrup


Økonomiske konsekvenser

De 20.000 kr. finansieres af de 8. mio. kroner afsat i budgetårene 18/21 under puljen: ”Udviklingspulje til lokalområder”


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Ingen


Sagshistorik, henvisninger

https://dagsordner.holbaek.dk/committee_189795/agenda_356412/agenda_356412.html#13615025  

https://dagsordner.holbaek.dk/committee_188866/agenda_365906/agenda_365906.html#13920994  


Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 22-01-2019

Det anbefales, at der kan bruges op til 50.000 kr. på forplejning, materialer og diverse mindre udgifter til møder og aktiviteter i forbindelse med samarbejdet om særlig indsats i Knabstrup.

4. Forberedelse af puljen Rum til Fællesskab - foråret 2019

Forberedelse af puljen Rum til Fællesskab - foråret 2019

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

Drøftelsessag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

  1. Udvalget præsenteres for processen for forårets uddeling af puljen og drøfter, om der er behov for justeringer i beslutningsgrundlaget

Beskrivelse af sagen

mødet bliver processen for forårets proces skitseret og det drøftes om der er behov eller ønsker til justeringer i beslutningsgrundlaget – materialet i dagordenspunktet på det besluttende møde.

Puljen Rum til Fællesskab blev oprettet i august 2018 for at støtte borgernes arbejde med at gøre Holbæk Kommune til et godt og unikt sted at bo, hvor der er muligheder for lokal forankring, fællesskab og udvikling. Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne har mulighed for at tildele midler for op mod 4 mio. kr. om året. Der er ansøgningsfrist to gange om året.


Økonomiske konsekvenser

Ingen


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Ingen


Sagshistorik, henvisninger

https://dagsordner.holbaek.dk/committee_189849/agenda_363437/agenda_363437.html#13848774


Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 22-01-2019

Sagen er drøftet og det gav ikke nogen anledning til justeringer.

5. Beslutning om tildeling af støtte til et landsbyfornyelsesprojekt i Tuse Forsamlingshus

Beslutning om tildeling af støtte til et landsbyfornyelsesprojekt i Tuse Forsamlingshus

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder, Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:

  1. der gives en anlægsbevilling fra Pulje til lokaludvikling på 16.935 kr., til et landbyfornyelsesprojekt i Tuse Forsamlingshus, Tuse Byvej 96, 4300 Holbæk.

 

  1. der fremover ved sager om støtte til landsbyfornyelsesprojekter i forsamlingshuse, indstilles at projekterne støttes med op til det fulde beløb, afhængig af hvor mange midler forsamlingshuset selv kan ligge i projektet.

Alternativ indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:

 

1. der gives en anlægsbevilling fra Pulje til lokaludvikling på 9967,5 kr., til et landbyfornyelsesprojekt i Tuse Forsamlingshus, Tuse Byvej 96, 4300 Holbæk.


Beskrivelse af sagen

Tuse Forsamlingshus har ansøgt om støttemidler til landsbyfornyelse. Projektet omhandler etablering af niveaufri adgang fra parkeringspladsen til haven og terrasseindgangen, på bagsiden af forsamlingshuset. Samt etablering af terrassebelægning i forbindelse hermed. Projektets samlede udgifter er 66.450 kr.

Lovgivningen giver mulighed for at støtte tilgængelighedsforanstaltninger, fordi projektet omhandler et forsamlingshus. Ligeledes lever projektet op til de kriterier der gælder for Holbæk Kommune, da det omhandler et forsamlingshus.

I de tilfælde hvor forsamlingshuse ikke selv kan finansiere min. halvdelen af projektets udgifter, og projektet derfor ikke kan gennemføres, er det muligt med hjemmel i byfornyelsesloven at tildele op til det fulde beløb i støtte, og få statslig refusion på 70% af beløbet. Holbæk Kommune har ikke tidligere benyttet denne mulighed, og tidligere projekter der omhandler forsamlingshuse har indtil nu kun fået tildelt halvdelen af projektets udgifter.

Tuse forsamlingshus har i ansøgningsmaterialet oplyst at de har 10.000 kr. til projektet. De har derfor ikke tilstrækkelige midler til at gennemføre projektet, hvis de skal finansiere halvdelen af udgifterne.

Hvis der er politisk opbakning til at foretage dette skifte i administrationens praksis, vil de projekter der fremadrettet modtages fra forsamlingshuse kunne støttes med op til det fulde beløb af projekternes samlede støtteberettigede udgifter.

Ansøger skal i ansøgningsmaterialet oplyse hvor mange midler ansøger selv kan bidrage med til projektet. Det vil fortsat være et krav til forsamlingshusene at oplyse om dette. Størrelsen på støtten beregnes ud fra det beløb forsamlingshuset selv kan bidrage med.

 

Projektvurdering

Projektet overholder de fastsatte kriterier i lovgivningen der gælder for tildeling af landsbyfornyelsesmidler til forsamlingshuse. Endvidere overholder projekterne Holbæk Kommunes kriterier for anvendelse af midler til landsbyfornyelse, som blev vedtaget af byrådet den 8. februar 2017.

Uddybende beskrivelse af projektet og vurdering i henhold til lovgivning og kommunale kriterier findes i bilag 1.


Beskrivelse af alternativ indstilling

Projektet støttes med halvdelen af det støtteberettiget beløb, som det indtil nu har været praksis ved projekter der omhandler forsamlingshuse. Holbæk Kommune får refusion på 70 % af støttebeløbet.


Økonomiske konsekvenser

Tuse forsamlingshus har oplyst at de selv kan bidrage med 10.000 kr. til projektet. Projektet støttes derfor med 56.450 kr.

Holbæk Kommunes endelige udgift efter refusion udgør 16.935 kr. (30 pct. af støttebeløbet). Den samlede støtte til projektet udgør 56.450 kr. Hertil gives der 70 % statslig refusion på 39.515 kr.

Tilsagnet om landsbyfornyelsesmidler til projektet, indebærer dermed en endelig anlægsbevilling på 16.935 kr. finansieret af Pulje til lokaludvikling.

Støttemidlerne hentes fra Pulje til lokaludvikling. Der er afsat 800.000 kr. til landsbyfornyelsesprojekter.

Afsat:   800.000 kr.

Tildelt okt. 2018:  -269.525 kr.

Tildelt nov 2018:  -88.462,5 kr.

Forbrug jan 2019:  -16.935 kr.

 

Midler til rest til landsbyfornyelsesprojekter, hvis indstilling godkendes: 425.077,5 kr.

 

Økonomiske konsekvenser ved alternativ indstilling:

Holbæk Kommunes endelige udgift efter refusion udgør 9967,5 kr. (30 pct. af støttebeløbet). Den samlede støtte til projektet udgør 33.225 kr. Hertil gives der 70 % statslig refusion på 23.257,5 kr.

 

Tilsagnet om landsbyfornyelsesmidler til projektet, indebærer dermed en endelig anlægsbevilling på 9967,5 kr. finansieret af Pulje til lokaludvikling.

 

Midler til rest til landsbyfornyelsesprojekter, hvis alternativ indstilling godkendes: 432.045 kr.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Projektet forbedrer muligheden for at kørestolsbrugere kan anvende og besøge Tuse forsamlingshus. Sikkerheden forbedres også, da der samlet bliver to udgange for kørestolsbrugere i bygningen.

Projektet indebærer omdannelse af ca. 80 m2 græsplæne til flisebelægning med 30x30 fliser. Området for nedsivning af overfladevand reduceres.


Lovgrundlag – link

Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer LBK nr. 1228 af 03/10/2016

Bekendtgørelse om pulje til landsbyfornyelse BEK nr. 1044 af 30/06/2016


Sagshistorik, henvisninger

Beslutning om ændring af procedure for anvendelse af midler til landsbyfornyelse, byrådet d. 8. februar 2017 Punkt 29

Beslutning om anbefaling af at der findes midler i Udviklingspuljen, PULO d. 7. juni 2018 Punkt 4(lukket punkt)

Beslutning om kriterier for uddeling af midler, PULO, d. 9. august 2018 Punkt 2

Beslutning om tildeling af landsbyfornyelsesstøtte til to ejendomme på Orø og i Svinninge, Kommunalbestyrelsen d. 24. oktober 2018 Punkt 202

Beslutning om tildeling af støtte til 3 landsbyfornyelsesprojekter, Kommunalbestyrelsen d. 12. december 2018 Punkt 264


Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 22-01-2019

Udvalget ønskede yderligere oplysninger om ejerforhold. Sagen udsættes til mødet i februar.caseno19-541_#4811399_v1_bilag1 - projektredegørelse - janfeb 2019.pdf.pdf

Bilag

Bilag1 - Projektredegørelse - janfeb 2019.pdf


6. Eventuelt

Eventuelt
7. Underskriftsark

Underskriftsark