UDVALG

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

MØDE

Referat

STED

Hos Steffen Kisselhegn

STARTTIDSPUNKT

08-11-2018 16:30:00

SLUTTIDSPUNKT

08-11-2018 18:45:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden til møde d. 8. november 2018
2. Beslutning om tildeling af midler fra Puljen Rum til Fællesskab I efteråret 2018
3. Beslutning om tildeling af støtte til 3 landsbyfornyelsesprojekter
4. Beslutning om møder mellem projektudvalget og lokalområderne
5. Opsamling på mødet i Knabstrup d. 29. oktober om en særlig indsats i Knabstrup
6. Evt.
7. Underskriftsark1. Godkendelse af dagsorden til møde d. 8. november 2018

Godkendelse af dagsorden til møde d. 8. november 2018

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

Beslutning


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. dagsordenen til Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 8. november 2018 godkendes

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 08-11-2018

Godkendt

2. Beslutning om tildeling af midler fra Puljen Rum til Fællesskab I efteråret 2018

Beslutning om tildeling af midler fra Puljen Rum til Fællesskab I efteråret 2018

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. der tildeles 600.000 kr. til ansøgningen fra St. Merløse IF Gymnastik – Meget mere Merløse til Multifunktionelt idrætsaktivitetsområde med socialt hyggeområde
 2. der tildeles 99.000 kr. til ansøgningen fra Spirefestival og Hvidegaard til Spirefestival vol. 2 – Øget fællesskab, kunst og bæredygtighed
 3. der tildeles 180.000kr. til ansøgningen fra Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder til Natur Artist in Residence i Jyderup
 4. der tildeles 98.100 kr. til ansøgningen fra Vipperød Hundegruppe og Vipperød Lokalforum til Vipperød Hundelegeplads
 5. der tildeles 54.500 kr. til ansøgningen Hagested Lokalforum/beboerforening til Renovering og forbedring af byens fest- og shelterplads
 6. der tildeles 250.000 kr. til ansøgningen fra Visit Holbæk på vegne af lokale fiskeguider, lokale fiskeklubber og lystfiskere til fortsat medlemskab af Fishing Zealand
 7. der tildeles 250.000 kr. til ansøgningen fra Tuse Næs Jagtforening til Nyt Klubhus og offentligt areal med shelter, bålplads, grillplads.
 8. der tildeles 55.000 kr. til ansøgningen fra Holbæk Cykelsport – hold Q til Kvindecykling i Holbæk Cykelsport og Holbæk Kommune
 9. der tildeles 850.000 kr. til ansøgningen fra DSI Æglageret til Renovering af tag og loftsrum
 10. der tildeles 472.500 kr. til ansøgningen fra Foreningen Kultur og trivsel i Ladegårdsparken til Beboer netværkscafé
 11. der tildeles 500.000 kr. til ansøgningen fra Bestyrelsen for den selvejende institution Tølløse Hallen til forprojekt for Bevægelses- og samlingssted i Tølløse
 12. der tildeles 300.000 kr. til ansøgningen fra Dialog Holbæk til et nyt hus for fællesskab
 13. der tildeles 455.000 kr. til ansøgningen fra Sidesporet til en Flådestation ved Filmtorvet
 14. der igangsættes anlægsprojekt for 650.000 kr. på baggrund af ansøgningen fra Trafikgruppen under Svinninge Lokalfora til Udskiftning af skolevejstavle og fodgængerfelt
 15. der igangsættes anlægsprojekt for 350.000 kr. på baggrund af ansøgningen fra Knabstrup Lokalforening om Trafiksikkerhed i Knabstrup – etablering af vejbump
 16. der igangsættes anlægsprojekt for 350.000 kr. på baggrund af ansøgningen fra en lokal gruppe borgere til Hastighedsbegrænsning i Kr. Eskilstrup
 17. der igangsættes anlægsprojekt for 725.000 kr. på baggrund af ansøgningen fra Dialog Holbæk om sikker trafik til Sportsbyen fra østbyen/sydøstbyen
 18. der igangsættes anlægsprojekt for 300.000 kr. på baggrund af ansøgningen fra Tuse lokalforum om lys på Tuse byvej
 19. der igangsættes anlægsprojekt for 350.000 kr. på baggrund af ansøgningen fra Strandmøllekvarterets grundejerforening om trafikdæmpning på Strandmøllevej

Beskrivelse af sagen

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder skal anbefale hvordan midlerne fra puljen Rum til Fællesskab skal fordeles efter første ansøgningsrunde i efteråret 2018. Puljen er oprettet for at støtte borgernes arbejde med at gøre Holbæk Kommune til et godt og unikt sted at bo, hvor der er muligheder for lokal forankring, fællesskab og udvikling. Udvalget har mulighed for at tildele midler for op mod 4 mio. kr.

Hvad kan der søges penge til i Puljen Rum til Fællesskab

Der søges tilskud til projekter, som overordnet skaber rum til fællesskab. Det defineres ud fra de fire nedenstående kriterier.

 • Særlige kendetegn: som handler om at fremme eksisterende eller skabe nye, ikoniske kendetegn.
 • Møder i naturen: hvor der er fokus på den nære natur, multifunktionelle mødesteder og bevægelsesfaciliteter.
 • Lokale samlingssteder: hvilket er nye eller eksisterende samlingssteder i lokale områder.
 • Sikker færden: drejer sig om trafiksikkerhed for bløde trafikanter.

Et projekt skal altså leve op til mindst et af kriterierne. Der gives tilskud til nyopførelse, istandsættelse af noget eksisterende, forprojekter og driftstilskud. Der kan gives både fuldt tilskud samt med- og mellemfinansiering. For projekter der søger midler over 100.000 kr. er der krav om medfinansiering.

De fulde betingelser kan læses her

22 ansøgninger modtaget i efteråret 2018 – 19 er til politisk behandling

Puljen Rum til Fællesskab blev oprettet i august 2018 og havde første deadline d. 21. oktober 2018. Puljen modtog 22 ansøgninger. Administrationen har screenet alle ansøgninger og vurderet, om de lever op til puljens krav, og om der er lovhjemmel til at yde støtte til projekterne. Yderligere er der i forbindelser med ansøgninger under sikker færden lavet en administrativ vurdering af, hvad den bedste trafikale løsning er, og der er foretaget en prioritering af ansøgningerne.

Ud af de 22 ansøgninger er 19 lagt op til politisk beslutning. To af ansøgningerne var fra henholdsvis Svinninge Forsamlingshus og Hørby Forsamlingshus. Disse ansøgninger bliver ikke taget med i betragtning, da det ikke er lovligt for kommunen at tildele penge til aktiviteter i forsamlingshuse der underbygger deres mulighed for at udleje lokaler. Midler til dette virker konkurrenceforvridende for andre virksomheder der også udlejer lokaler. To ansøgninger fra Svinninge Lokalfora angående trafiksikkerhed har administrationen anbefalet at betragte samlet som én samlet ansøgning.

Puljen er på 4. mio. kr. og der er samlet kommet ansøgninger 6.889.100 kr.

Præsentation af ansøgninger

I bilag 1 finder i et overblik og en kort beskrivelse af hver af de 19 ansøgninger. De fulde ansøgninger er til at finde i de efterfølgende bilag.


Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 08-11-2018

Indstilling 2, 4, 5, 8, 14, 16, 18 anbefales godkendt

Indstilling 3, 10, 11, 17, 19 anbefales ikke godkendt

Indstilling 1 anbefales godkendt med et lavere beløb på 400.000 kr.

Indstilling 6 anbefales godkendt med et lavere beløb på 125.000 kr.

Indstilling 7 anbefales godkendt med et lavere beløb på 125.000 kr. og der stilles krav om at ansøgeren dokumenterer, at andre brugere løbende kan gøre brug af huset

Indstilling 9 anbefales godkendt med et lavere beløb på 425.000. Betinget af, af at ansøger kommer med en uddybende beskrivelse af projekterne Bid livet i låret og Mal med algoritmer, som projektudvalget godkender.

Indstilling 12 anbefales godkendt med et lavere beløb på 150.000 kr. og med et krav om etablering og indretning i eksisterende kommunale lokaler

Indstilling 13 anbefales godkendt med et krav om at flådestationen kan placeres flere steder i havnebassinet i overensstemmelse med helhedsplan

Indstilling 15 anbefales det at de 350.000 kr. bliver øremærket til trafiksikkerhed og fremkommelighedstiltag i samarbejdet med Knabstrup i 2019

 

Solvej Pedersen var ikke tilstede under dette punktcaseno18-1395_#4748740_v1_bilag 1 - oversigt og kort beskrivelse af det ansøgte projekt til puljen rtf - efterår 2018.pdf
caseno18-1395_#4748661_v1_bilag til indstilling 1) meget mere merløse.pdf
caseno18-1395_#4748663_v1_bilag til indstilling 2) spirefestival og hvidegaard.pdf
caseno18-1395_#4748685_v1_bilag til indstilling 3) vestsjællands arbejdende kunstværksteder.pdf
caseno18-1395_#4748695_v1_bilag til indstilling 4) vipperød hundegruppe og vipperød lokalforum.pdf
caseno18-1395_#4748700_v1_bilag til indstilling 5) hagested lokalforumbeboerforening - shelter.pdf
caseno18-1395_#4748703_v1_bilag til indstilling 6) visit holbæk - fishing zealand.pdf
caseno18-1395_#4748704_v1_bilag til indstilling 7) tuse næs jagtforening - klubhus.pdf
caseno18-1395_#4748706_v1_bilag til indstilling 8) holbæk cykelsport.pdf
caseno18-1395_#4748708_v1_bilag til indstilling 9) dsi æglageret - renovering af tag.pdf
caseno18-1395_#4748712_v1_bilag til indstilling 10) foreningen for kultur og trivsel i ladegårdsparken - cafe.pdf
caseno18-1395_#4748714_v1_bilag til indstilling 11) tølløse hallen - forprojekt.pdf
caseno18-1395_#4748716_v1_bilag til indstilling 12) dialog holbæk - nyt hus til fællesskab.pdf
caseno18-1395_#4748719_v1_bilag til indstilling 13) sidesporet - flådestation.pdf
caseno18-1395_#4748722_v1_bilag til indstilling 14) trafikgruppen under svinninge lokalforum.pdf
caseno18-1395_#4748724_v1_bilag til indstilling 15) knabstrup lokalforening - trafiksikkerhed.pdf
caseno18-1395_#4748727_v1_bilag til indstilling 16) kr. eskilstrup, hastighedsbegræsning.pdf
caseno18-1395_#4748728_v1_bilag til indstilling 17) dialog holbæk -sikker trafik til sportsbyen.pdf
caseno18-1395_#4748729_v1_bilag til indstilling 18) tuse lokalforum - belysning.pdf
caseno18-1395_#4748733_v1_bilag til indstilling 19) strandmøllekvarterets grundejerforening - trafiksikkerhed.pdf
caseno18-1395_#4748751_v1_administrationens prioritering af ansøgninger om sikker færden under rtf - efterår 2018.pdf

Bilag

Bilag 1 - Oversigt og kort beskrivelse af det ansøgte projekt til puljen RTF - efterår 2018
Bilag til indstilling 1) Meget Mere Merløse
Bilag til indstilling 2) Spirefestival og Hvidegaard
Bilag til indstilling 3) Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder
Bilag til indstilling 4) Vipperød Hundegruppe og Vipperød Lokalforum
Bilag til indstilling 5) Hagested Lokalforumbeboerforening - Shelter
Bilag til indstilling 6) Visit Holbæk - Fishing Zealand
Bilag til indstilling 7) Tuse Næs Jagtforening - Klubhus
Bilag til indstilling 8) Holbæk Cykelsport
Bilag til indstilling 9) DSI Æglageret - renovering af tag
Bilag til indstilling 10) Foreningen for Kultur og trivsel i Ladegårdsparken - Cafe
Bilag til indstilling 11) Tølløse Hallen - Forprojekt
Bilag til indstilling 12) Dialog Holbæk - nyt hus til fællesskab
Bilag til indstilling 13) Sidesporet - Flådestation
Bilag til indstilling 14) Trafikgruppen under Svinninge lokalforum
Bilag til indstilling 15) Knabstrup Lokalforening - trafiksikkerhed
Bilag til indstilling 16) Kr. Eskilstrup, hastighedsbegræsning
Bilag til indstilling 17) Dialog Holbæk -sikker trafik til Sportsbyen
Bilag til indstilling 18) Tuse lokalforum - Belysning
Bilag til indstilling 19) Strandmøllekvarterets grundejerforening - Trafiksikkerhed
Administrationens Prioritering af ansøgninger om Sikker færden under RTF - Efterår 2018


3. Beslutning om tildeling af støtte til 3 landsbyfornyelsesprojekter

Beslutning om tildeling af støtte til 3 landsbyfornyelsesprojekter

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder, Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:

 1. der gives en anlægsbevilling fra Pulje til lokal udvikling på 42.525 kr., til et landbyfornyelsesprojekt på Ringstedvej 47, 4440 Mørkøv
 2. der gives en anlægsbevilling fra Pulje til lokal udvikling på 45.937,5 kr., til et landbyfornyelsesprojekt på Hovedgaden 12 B, 4532 Gislinge
 3. der gives en anlægsbevilling fra Pulje til lokal udvikling på 62.722,5 kr., til et landbyfornyelsesprojekt på Ringstedvej 12, 4530 Svinninge

Alternativ indstilling

 


Beskrivelse af sagen

Ejerne af ovenstående tre boligejendomme har ansøgt om støttemidler til landsbyfornyelse. Projekterne omhandler hhv. udskiftning af et stråtag, facaderenovering med vinduesudskiftning samt en nedrivning af et hovedhus og tilhørende småbygninger.

Kommunen kan støtte projekterne i medfør af Lov om byfornyelse og udvikling af byer. Loven fastsætter at det er kommunalbestyrelsen som skal træffe beslutning om tilsagn.

 

Indkomne ansøgninger behandles og indstilles løbende til politisk behandling

 

Information om Landsbyfornyelse

Støtte til landsbyfornyelse kan gives til istandsættelse og nedrivning af bygninger, i byer med op til 3.000 indbyggere og i det åbne land. For at bevillige støtte, skal projektet overholde de opstillede kriterier i Lov om byfornyelse og udvikling af byer, samt Holbæk Kommunes kriterier for uddeling af støtte.

 

I et projekt der omhandler istandsættelse, skal ejer selv bekoste minimum halvdelen af den samlede udgift til projektet. Der kan ydes støtte til den resterende halvdel af projektet med landsbyfornyelsesmidler. Landsbyfornyelsesmidlerne består af 30 % kommunale midler og 70 % statslige midler.

I et projekt der omhandler nedrivning, kan projektet støttes med det fulde beløb af den samlede udgift, med landsbyfornyelsesmidler. Landsbyfornyelsesmidlerne består af 30 % kommunale midler og 70 % statslige midler.

 

Projektet finansieres ved at kommunen lægger ud for hele den offentlige støtte, og bagefter henter den statslige andel i refusion.

 

Projektbeskrivelser

 

 1. Ringstedvej 47, 4440 Mørkøv

Udskiftning af stråtag på nedslidt beboelsesbygning fra 1778, beliggende i Frydendal, Mørkøv.

Projektet er ansøgt i forbindelse med en gennemgribende renovering af ejendommen. Ejendommen anvendes som udlejningsbolig. 

Støtte til projektet: 141.750 kr.

Kommunal udgift til projektet: 42.525 kr.

 

 1. Hovedgaden 12 B, 4532 Gislinge

Facaderenovering og udskiftning af vinduer på nedslidt beboelsesbygning fra 1930, beliggende ved Hovedgaden i Gislinge.

Projektet er ansøgt i forbindelse med en gennemgribende renovering af ejendommen. Ejendommen skal anvendes som udlejningsbolig.

Støtte til projektet: 153.125 kr.

Kommunal udgift til projektet: 45.937,5 kr.

 

 1. Ringstedvej 12, 4520 Svinninge

Nedrivning af faldefærdig landejendom (beboelse) med tilhørende garage og udhus fra 1882. Samt oprydning af sammenstyrtet driftsbygning på ejendommen.

Projektet er ansøgt i forbindelse med et større udviklingsprojekt af et nyt boligområde på samme matrikel, hvor ejendommen skæmmer.

Støtte til projektet: 209.075 kr.

Kommunal udgift til projektet: 62.722,5 kr.

 

Uddybende projektbeskrivelser med billeder findes i bilag 1. Økonomisk oversigt findes i bilag 2.

 

Projektvurdering

De tre projekter overholder de fastsatte kriterier i lovgivningen der gælder for tildeling af landsbyfornyelsesmidler. Endvidere overholder projekterne Holbæk Kommunes kriterier for anvendelse af midler til landsbyfornyelse, som blev vedtaget af byrådet den 8. februar 2017.

Alle tre ejendomme er væsentligt nedslidte og ligger synlige i et lokalsamfund og fra offentlig vej. Projekterne vil derfor have en forbedret visuel effekt for omgivelserne. I kraft af, at de forsømte bygninger hhv. forbedres og fjernes, højner det kvaliteten og oplevelsen af de områder, hvori bygningerne i dag skæmmer.

Uddybende vurderinger i henhold til lovgivning og kommunale kriterier findes i bilag 1.


Økonomiske konsekvenser

Holbæk Kommunes endelige udgift efter refusion udgør 151.185 kr. (30 pct. af støttebeløbet). Den samlede støtte til de tre projekter udgør 503.950 kr. Hertil gives der 70 % statslig refusion på 352.765 kr.

 

Tilsagnet om landsbyfornyelsesmidler til de tre projekter, indebærer dermed en endelig anlægsbevilling på 151.185 kr. finansieret af puljen til lokal udvikling. Økonomisk oversigt fremgår af bilag 2.

 

Støttemidlerne hentes fra Pulje til lokal udvikling. Der er afsat 800.000 kr. til landsbyfornyelsesprojekter i 2018.

Afsat i 2018:                    800.000 kr.

Tildelt okt. 2018:  -269.525 kr.

Forbrug nov 2018:  -151.185 kr.

 

Midler til rest, hvis tildeling godkendes: 379.290 kr.


Lovgrundlag – link

Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer LBK nr. 1228 af 03/10/2016

Bekendtgørelse om pulje til landsbyfornyelse BEK nr. 1044 af 30/06/2016


Sagshistorik, henvisninger

Beslutning om ændring af procedure for anvendelse af midler til landsbyfornyelse, byrådet d. 8. februar 2017 Punkt 29

Beslutning om anbefaling af at der findes midler i Udviklingspuljen, PULO d. 7. juni 2018 Punkt 4(lukket punkt)

Beslutning om kriterier for uddeling af midler, PULO, d. 9. august 2018 Punkt 2

Beslutning om tildeling af landsbyfornyelsesstøtte til to ejendomme på Orø og i Svinninge, Kommunalbestyrelsen d. 24. oktober 2018 Punkt 202


Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 08-11-2018

Indstilling 1 og 2 anbefales godkendt

Indstilling 3 anbefales ikke godkendtcaseno18-11552_#4746890_v1_bilag1 - projektredegørelse - nov 2018.pdf.pdf
caseno18-11552_#4746897_v1_bilag 2 - økonomisk oversigt - nov2018.pdf.pdf

Bilag

Projektredegørelse - nov 2018.pdf
Økonomisk oversigt - nov2018.pdf


4. Beslutning om møder mellem projektudvalget og lokalområderne

Beslutning om møder mellem projektudvalget og lokalområderne

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. det besluttes hvorledes udvalget ønsker at mødes med Tuse Næs lokalfora, borgerne bag byparken i Jyderup og borgerne bag projektet Øasen på Orø

Beskrivelse af sagen

Projektudvalget har modtaget tre invitationer til møde fra henholdsvis Tuse Næs Lokalfora, borgerne bag byparken i Jyderup og fra borgerne bag projektet Øasen på Orø. Nedenfor er kort skitseret hvad de tre henvendelser ønsker at drøfte med udvalget. Det er muligt at læse mere i de tilhørende bilag. På mødet vil administrationen komme med forskellige udkast til mødeformer.

Invitationerne behandles da Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne på deres møde i september 2018 besluttede, at invitationer fra lokalområderne skal drøftes på først kommende møde efter modtagelse og at administrationen inden har afklaret indholdet af det ønskede møde.

Tuse næs Lokalfora

Tuse næs lokalfora ønsker at mødes om flere forskellige projekter. Udkastet til dagsorden giver et overblik over de forskellige projekter

 1. Kort præsentation og status for Tuse Næs.
 2. Bosætningsplan og boligstrategi for Holbæk Kommune og Tuse Næs placering i dette arbejde.
 3. Udviklingsplan for Tuse Næs.
 4. Visionsprojekt for Holbæk Kommune som helhed og Tuse Næs i særdeleshed.
 5. Andre ideer som kunne være interessante at drøfte med PULO - ”Kurforvalter/Landsbypedel”
 6. Orienteringspunkt - æblefestival

 

Se nærmere info i bilag

Byparken i Jyderup

Projektudvalget har i forbindelse med Jyderup handleplan afsat penge til udarbejdelsen af en bypark i Jyderup. Tanken er at skabe en bynær park, hvor der både er plads til eftertænksomhed, sammenværd og fysisk udfoldelse alene eller sammen med andre. Byparkens aktiviteter og miljø skal inspirere og give mulighed for leg, bevægelse og træning. Formålet er at fremme trivsel gennem fællesskaber, samvær og fysisk aktivitet. Aktiviteterne skal være innovative og henvende sig til alle målgrupper, børn, børnefamilier, bedsteforældre, voksne, ældre og handicappede.

Lokale i Jyderup havde allerede et projekt under udarbejdelse da beslutningen blev taget, som har mulighed for at tiltrække yderligere tilskud, fra hhv. fonde (Lokale og Anlægsfonden), sponsorater og crowdfunding. Det er den færdige projektbeskrivelse de gerne vil præsentere for Projektudvalget

Øasen

Borgerne på Orø ønsker at præsenterer jer for deres projekt Øasen. De beskriver projektet således:

Øasen er øboernes frirum: Foreningen Øasen har en drøm om at skabe et inspirerende udendørsmiljø centralt beliggende på Orø tæt på skole, institution og plejehjem. Her vil der være aktiviteter for børn, unge, voksne og ældre. Vi er et hold frivillige, lokale ildsjæle, der ønsker at etablere et tiltrækkende nærmiljø, der opfordrer til kreativ leg, aktiv udfoldelse og socialt samvær med fysisk aktivitet som primært omdrejningspunkt.

Øasen styrker selvværd og selvtillid: Kort fortalt vil Øasen bestå af en moderne legeplads med svævebane, en multibane til alverdens boldspil, kælkebakke, en BMX-bane samt sansehaver, et område til senior fitness, grillplads og bænke til afslapning. Øasen ønsker at tilbyde forskellige former for fysisk aktivitet, der udfordrer fra begynder til øvet. Der bliver mulighed for at lege, spille, styrketræne, konditionstræne, balancetræne, være social samt stimulere de 5 sanser.

Fremtiden er nu: Orøs børn og unge er fremtiden. De bliver øens ambassadører, som skal sikre opretholdelse af det stærke fællesskab og den legesyge tilgang til livet og dermed stadfæste Orø som et sted med plads til alle.

Anført af os - de lokale øboere, vil Øasen blive et naturligt samlingspunkt for borgere og turister. Øasen vil uden tvivl skabe stor tiltrækningskraft til Orø

Se nærmere info i bilag


Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 08-11-2018

Projektudvalget ønsker at invitere de tre projekter til deres møde d. 6. december. Hvert projekt får 30 minutter til præsentation inkl. dialog.caseno18-1395_#4748290_v1_øasen - orø kultur og aktivitetcenter.pdf
caseno18-1395_#4748428_v1_tuse næs - invitation til møde - bilag.pdf

Bilag

Øasen - Orø Kultur og aktivitetcenter
Tuse Næs - invitation til møde - bilag


5. Opsamling på mødet i Knabstrup d. 29. oktober om en særlig indsats i Knabstrup

Opsamling på mødet i Knabstrup d. 29. oktober om en særlig indsats i Knabstrup

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

Beslutning


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. udvalget drøfter den særlige indsats i Knabstrup med særligt fokus på mødet i Knabstrup d. 29. oktober og beslutter hvem der ønsker at deltage i styregruppen for projektet

Beskrivelse af sagen

Den 29. oktober 2018 afholdte Projektudvalget og en række nøglepersoner i Knabstrup en byvandring og et indledende møde om en særlig indsats i Knabstrup. Det blev aftalt, at der skulle oprettes en styregruppe der sammen med projektlederen kan planlægge og styre den særlige indsats i Knabstrup. Styregruppen skulle bestå af 1-2 politikere, 1-2 borgere og 1-2 kommunal ansatte. 

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne, Udvalget for Børne og Skole og Udvalget for Kultur og Fritid indgår i samarbejde om den særlige indsats i Knabstrup. Allerede nu ved vi, at børnehus, skole og hal vil indgå i udviklingsarbejdet. Udvalget for Børne og Skole har på deres møde d. 31. 10.2018 en beslutning om prioritering af anlægsmidler til nye børnehuse og skoler – hvor af Knabstrup børnehus og skole er indbefattet. På mødet drøftes det hvorledes denne beslutning kan sammentænkes med den særlige indsats i Knabstrup.


Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 08-11-2018

Lars Qvist og Solvej Pedersen deltager i styregruppen for samarbejdet i Knabstrup

6. Evt.

Evt.

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 08-11-2018

Projektudvalget besluttede, at deres ordinære møde den 6. december rykkes fra 16-19 og at der afholdes julefrokost i forlængelse af mødet på Værftet

7. Underskriftsark

Underskriftsark

Sagsgang og sagstype

Underskriftsark