UDVALG

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

MØDE

Referat fra tillægsdagsorden

STED

Lok. 0.13

STARTTIDSPUNKT

04-10-2018 16:30:00

SLUTTIDSPUNKT

04-10-2018 19:30:00


PUNKTER

1. Godkendelse af tillægsdagsorden til mødet den 4. oktober 2018
2. Beslutning om medfinansiering til fondsansøgning
3. Underskriftsark1. Godkendelse af tillægsdagsorden til mødet den 4. oktober 2018

Godkendelse af tillægsdagsorden til mødet den 4. oktober 2018

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

 

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

  1. tillægsdagsorden til Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 4. oktober 2018 godkendes

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 04-10-2018

Godkendt

2. Beslutning om medfinansiering til fondsansøgning

Beslutning om medfinansiering til fondsansøgning

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne, Økonomiudvalget

Beslutningssag


Indstilling

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

  1. der afsættes 342.000 kr. fra Udviklingspuljen til medfinansiering af fondsansøgning til Erhvervsstyrelsens Landdistriktspulje i forbindelse med den særlige indsats i Knabstrup

Beskrivelse af sagen

Udvalget for Børn og Unge, Udvalget for Kultur og Fritid og Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne besluttede i september 2018 at samarbejde om en særlig indsats i Knabstrup lokalområde. En indsats der skal udvikle og fremtidssikre Knabstrup. Indsatsen bliver én af flere lignende indsatser som Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne vil indgå i et samarbejde med lokalområderne om de kommende år.

Holbæk Kommune har længe under overskriften ”Holbæk i Fællesskab” arbejdet ud fra den tilgang, at de bedste løsninger findes i fællesskab, og kommunen har en vision om at blive den kommune i Danmark, der er bedst til at inddrage borgere og virksomheder i udviklingen af nye løsninger, som skaber velfærd og tryghed og for alle.

Vi har tidligere gode erfaringer med samskabelse om komplekse problemer - blandt andet omstillingsgrupperne og Jyderup Handleplan. Men vi kan altid blive bedre, og det har også vist sig, at det ikke altid er lige til, når både borgere, politikere og kommunale medarbejdere i fællesskab skal definere udfordringerne og finde løsningerne sammen. For styrke vores samarbejde med borgere og virksomheder i udviklingen af nye løsninger, for at bygge videre på de erfaringer vi allerede har gjort os, og for at sikre det bedste resultat af samarbejdet om at fremtidssikre Knabstrup, vil vi derfor gerne søge fondsmidler i Erhvervsstyrelsens Landdistriktspulje til at gennemføre et udviklingsprojekt, der:

  • sikrer en solid proces og et godt samarbejde i Knabstrup
  • styrker både politikere, medarbejdere og borgeres kompetencer til at samarbejde om sådanne processer
  • udvikler en model for ”særlige indsatser”, vi kan bruge fremadrettet.

Hvad er en særlig indsats i et lokalområde?

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne anvender betegnelsen en særlig indsats i denne sammenhæng om et samarbejde på 6-8 måneder mellem kommunen, borgerne, virksomhederne og kommunale institutioner i et udvalgt lokalområde. Samarbejdet sker om konkrete temaer, der har til formål at styrke udvikling, fællesskab og tryghed.

I Knabstrup er det på tegnebrættet at skabe en dialog om at sammentænke områdets børnehus, skole og hal, men processen er åben for, at relevante temaer og projekter, der kan fremme udviklingen af Knabstrup, kan opstå undervejs. Udvikling af bosætning, infrastruktur, fælles mødesteder og lignende kan f.eks.  indgå som temaer.

Der bliver oprettet en arbejdsgruppe bestående af borgere, politikere og kommunale medarbejdere til hvert tema. Arbejdsgruppen skal sammen dykke ned i, hvad udfordringerne er, og sammen udvikle og afprøve forskellige løsninger. Det er målsætningen, at hver gruppe udvikler konkrete løsninger og når et punkt, hvor de prøver løsninger af, men da problematikkerne er komplekse vil der naturligvis også være anbefalinger der skal sendes videre til politisk behandling. Tilsammen skal resultaterne af disse arbejdsgrupper igangsætte en udvikling, der er forankret i en fælles forståelse både i lokalområdet og i kommunen.

Hvad søges der om støtte til?

Ansøgningens første ben handler om at ansætte en intern projektleder med stærke proces- og kommunikationskompetencer, der kan planlægge og lede den særlige indsats i Knabstrup. Projektet kræver en høj grad af koordinering og ledelse, da mange forskellige parter er involveret i processen. Projektlederen skal blandt andet have fokus på at sikre bred involvering af relevante parter i lokalsamfundet, sørge for at inddrage relevante ansatte og videnspersoner, håndtere usikkerhed og motivere projektets deltagere samt sikre kommunikation undervejs i projektet.

Ansøgningens andet ben handler om at et aktionslæringsforløb. Et forløb som konsulenthuset Resonans vil hjælpe med at gennemføre. Det betyder for det første, at de forskellige arbejdsgrupper får proceshjælp til at arbejde med deres temaer. Arbejdsgrupperne kan f.eks. få værktøjer til, hvordan de får belyst komplekse problemer, inddrager flere borgere undervejs eller afprøver mulige idéer. Yderligere bliver en række borgere, medarbejder og politikere tilbudt at deltage i et undervisningsforløb sammen, der tager udgangspunkt i de konkrete situationer, de samarbejder om i Knabstrup og klæder dem på til at arbejde i lignende situationer i fremtiden.

Det sidste ben i ansøgningen går på at udvikle en generel model for særlige indsatser i Holbæks Kommunes lokalområder, som vi kan bruge fremadrettet. En model, der både rummer en overordnet drejebogskoncept for forløbet og en værktøjskasse, de forskellige arbejdsgrupper kan bruge. Projektlederen har som udgangspunkt ansvar for at udvikle denne model.

Samlet har vi en projektsum på 798.327 kr. Det omfatter udgifterne til det aktionslæringsforløb, som Resonans står for og de interne lønomkostninger for de kommunalt ansatte, der deltager. Det gælder både projektlederens tid, tovholdere i arbejdsgrupperne og frikøb af medarbejdere, der kan deltage i undervisningsforløbet.

Støtte fra Erhvervsstyrelsens Landdistriktspulje kræver medfinansiering. Andre kommuner der tidligere har opnået støtte fra Landdistriktspuljen har haft en medfinansieringsgrad mellem 40-50 %.

Oplægget er således, at Udviklingspuljen dækker 342.000 kr. af projektsummen svarende til projektledertimerne og de timer som blandt andet planmedarbejdere bruger i rollen som tovholdere i arbejdsgrupperne. Det svare til en medfinansiering på ca. 42 %

Hvad opnår vi med projektet?

Formålet med den særlige indsats i Knabstrup er på kort sigt at sikre levevilkårene og fritidsaktiviteterne i lokalområdet. Især det fokus der bliver på at udvikle en fremtidssikret løsning for områdets skole, børnehus og hal skal sikre dette. Satsningen på de kommunale tilbud og den øgede sikkerhed for, at lokalområdet fortsat kan tilbyde disse faciliteter, skaber bedre rammer for bosætning. Samtidig kan afklaringen af lokalområdets udfordringer og muligheder samt den øgede kapacitet, som kompetenceudviklingen har skabt blandt byens borgere, gøre lokalområdet i stand til i højere grad at samarbejde strategisk om den generelle udvikling af området.

Ud over de konkrete effekter, som gennemførelsen af projektet skaber for Knabstrup, er målet at udvikle en model for fremtidige særlige indsatser i andre lokalområder og at udvikle både politikere, borgere og medarbejderes evner til at arbejde samskabende. Hvis vi udvikler en stærk og fleksibel model til at samle lokalområdernes forskellige aktører, en metode, der kan håndtere de forskellige udfordringer, lokalområderne står overfor, og skabe robuste og effektfulde løsninger, vil flere af kommunens lokalområder også kunne udvikle deres levevilkår.


Økonomiske konsekvenser

Der er i budgettet for 2018-2021 afsat 10 mio. kr. hvert år til arbejdet med lokal udvikling. De 10 mio. der er afsat består af Udviklingspuljen på 8. mio. (drifts midler) og Pulje til lokaludvikling på 2. mio. (anlægsmidler). De 342.000 kr. bliver trukket fra Udviklingspuljens driftsmidler. Til dags dato er det anbefalet projekter for 4.902.000 kr. - heraf anlæg for 1.945.000 ud af de afsatte 10 mio. der er afsat i 2018.


Sagshistorik, henvisninger

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole om samarbejde med Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder

Beslutning i Udvalget for kultur og Fritid om samarbejde med Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder


Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 04-10-2018

Indstillingen anbefales godkendt

3. Underskriftsark

Underskriftsark