UDVALG

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

MØDE

Referat

STED

Lok. 0.13

STARTTIDSPUNKT

04-10-2018 16:30:00

SLUTTIDSPUNKT

04-10-2018 19:30:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden
2. Beslutning om tildeling af medfinansiering fra Bredbåndspuljen
3. Beslutning - valg af lokaliteter for kommunalbestyrelsesmøder i lokalområderne
4. Godkendelse af tid og sted for Projektudvalget for Udvikling af Lokalområdernes ordinære møder i 2019
5. Orientering om samarbejde om særlig indsats i Knabstrup
6. Orientering om Studietur til Syddjurs
7. Status på puljer
8. Status på økonomi
9. Drøftelse om proceskonsulenter i lokalområderne
10. Drøftelse af møder med lokalområderne
11. Beslutning om at flytte mødet d. 8. november til Jyderup
12. Evt.
13. Underskriftsark1. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

 

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. dagsorden til Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder den 4. oktober 2018 godkendes

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 04-10-2018

Godkendt

2. Beslutning om tildeling af medfinansiering fra Bredbåndspuljen

Beslutning om tildeling af medfinansiering fra Bredbåndspuljen

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:

 1. Projektudvalget for Udvikling af lokalområderne anbefaler hvilke ansøgninger til Bredbåndspuljen der skal imødekommes

Beskrivelse af sagen

Første runde af ansøgninger til Bredbåndspuljen har deadline 3. oktober 2018. Det er disse ansøgninger Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder skal tage stilling til på deres møde d. 4. oktober 2018. Da Holbæk Kommunes Bredbåndspulje fungerer som medfinansiering til Energistyrelsens bredbåndspulje er deadlines bundet op på denne pulje. Ansøgningerne vil således først blive præsenteret på selve mødet.

 

Hvorfor en Bredbåndspulje?

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder i Holbæk Kommune ønsker at gøre lokalområderne i kommunen endnu mere attraktive for nuværende borgere tilflyttere. Bedre dækning og bredbånd kan øge lokalområders attraktivitet, og det viser sig i undersøgelser, at dækning har betydning for tilflytteres valg af bosætningsområder. Derfor er bredbåndpuljen interessant for projektudvalget, som på deres møde 9. august 2018 anbefalede at yde medfinansiering i forbindelse med bredbåndspuljen. Den 12. september 2018 godkendte Kommunalbestyrelsen denne anbefaling.

 

Borgere i hele landet kan gå sammen med sine naboer og søge tilskud til bedre bredbånd gennem Energistyrelsens bredbåndspulje. I Holbæk Kommune kan man således samtidigt søge medfinansiering til deres ansøgning til Energistyrelsen - på den måde stiger borgernes chancer for at få penge hos Energistyrelsen.

 

Der er sat 250.000 kr. af i 2018 til Holbæk Kommunes lokale bredbåndspulje. Tilskuddet vil blive givet pr. adresse og afhænger af antallet af ansøgere. Ansøgningerne til kommunal medfinansiering bliver vurderet i forhold til chancen for at opnå støtte hos Energistyrelsen.

 

Energistyrelsen behandler ansøgninger ud fra en objektiv pointmodel. Pointmodellen giver point

til projektet ud fra seks kriterier:

Kriterier:

vægt

Tilslutningsprocent ved

adgang til maksimalt 10/2

Mbit/s

25 pct.

Tilslutningsprocent ved

adgang til maksimalt 5/1

Mbit/s

25 pct.

Andel af landzoneadresser

i land- og yderkommuner

 

15 pct.

Projektets størrelse

10 pct.

Totalprisen pr. tilslutning

10 pct.

Egenbetaling

15 pct.

 

Som det fremgår ovenfor, vurderes ansøgninger ud fra et pointsystem, og jo lavere den gennemsnitlige pris er per husstand, dets flere point gives. Når eventuel kommunal medfinansiering trækkes fra prisen for et projekt, vil der derfor være flere point og dermed større sandsynlighed for at få tilskud fra bredbåndpuljen.

 

Alle ansøgninger bliver præsenteret på mødet sammen med en vurdering af hvilke der har størst mulighed for at opnå støtte fra Energistyrelsen.

 

Videre proces

Når Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne har behandlet ansøgningerne til Bredbåndspuljen bliver deres anbefalinger sendt videre til godkendelse i Økonomiudvalget. Umiddelbart efter vil kontaktpersonerne bag ansøgningerne få besked om afgørelsen. Såfremt deres ansøgning bliver imødekommet, modtager de et tilsagn om medfinansiering. I tilfælde af, at de ansøgere der har fået tilsagn om kommunal medfinansiering, senere får afslag fra bredbåndpuljen, får de ikke få det kommunale tilskud. Såfremt ansøgeren ikke modtager tilsagn om medfinansiering modtager de en besked herom.


Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen besluttede 12. september 2018 at godkende Projektudvalget for Udvikling af Lokalområdernes anbefaling om at øremærke 250.000 kr. af de midler der er afsat til lokal udvikling. De 10.000 millioner der er afsat til lokal udvikling består af Udviklingspuljen på 8. mio. (drifts midler) og Pulje til lokaludvikling på 2. mio. (anlægsmidler)


Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 04-10-2018

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne anbefaler, at de 250.000 kr. i puljen til medfinansiering af bredbånd fordeles blandt de fem ansøgere således:

Algestrup og omegn

47.000 kr.

 

Brændholten

55.000

 

Dramstrup-Krøjerup

45.000 kr.

 

Langåsen

40.000 kr.

 

Ugerløse og Gl. Tølløse

63.000 kr.

 

Christina Hvass Hansen deltog ikke i behandlingen af punktetcaseno18-1395_#4713433_v1_notat om bredbåndspulje til udvalg til polweb.pdf.pdf

Bilag

Notat om bredbåndspulje til udvalg til Polweb.pdf


3. Beslutning - valg af lokaliteter for kommunalbestyrelsesmøder i lokalområderne

Beslutning - valg af lokaliteter for kommunalbestyrelsesmøder i lokalområderne

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

 1. der udpeges de tre lokaliteter udenfor Byrådssalen, hvor der i 2019 kan afholdes kommunalbestyrelsesmøder

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede den 15. august 2018, at tre af kommunalbestyrelsens møder i 2019 som en forsøgsordning flyttes til et lokalområde, der ønsker at være vært for et møde.

Kommunalbestyrelsen besluttede samtidig, at der afsættes 25.000 kroner i budget 2019 til afholdelse af møderne.

Invitation til lokalområderne
Formanden for Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne har sendt en invitation til foreninger, virksomhedsejere og borgere i Holbæk Kommune til at byde ind med egnede lokaler og eventuelle forslag til dialogmøder inden selve kommunalbestyrelsesmødet. Invitationen er distribueret via kommunens fælles-skabere, Holbæk Erhvervsforum samt på kommunens hjemmeside og Facebook-side.

Indkomne ansøgninger
Der er modtaget 10 ansøgninger om værtskab for et kommunalbestyrelsesmøde. Ansøgningerne er vedlagt som bilag. Der er modtaget ansøgninger fra følgende:

 • Lokalforum Mørkøv, Skamstrup og Stigs Bjergby, som foreslår et møde i Mørkøv Hallen og et dialogmøde om Lokalforums måde at samarbejde med Holbæk Kommune/administrationen på.
 • Tølløse Lokal Forum, som foreslår et møde i Fællesskab Tølløses kulturhus No 1 og et dialogmøde om byudviklingen i lokalområdet
 • Advodan, 4300 Holbæk, som gerne vil byde ind
 • Stenhus Gymnasium, 4300 Holbæk, som gerne vil lægge lokaler til
 • Lokalforum Jyderup, som foreslår et møde i Skarridsøsalen (den tidligere byrådssal) og et dialogmøde om et generelt politisk tema – ikke et lokalt
 • Orø Kro, som foreslår et møde på kroen og et dialogmøde om Orø som en aktiv del af Holbæk Kommune, herunder om hvilke tiltag, der gøres fra kommunal side for, at
  • Orø ikke bliver en del af Udkantsdanmark
  • de ældre kan blive på øen, når de ikke længere kan bo i egen bolig
  • udarbejde planer for udbygning af lejeboliger på Orø og
  • fremme turismen på Orø
 • SEAS-NVE, som foreslår et møde i den gamle maskinhal på Svinninge Hovedgade og et åbent dialogmøde
 • Ugerløse Lokalforum, som foreslår gymnastikhallen på Ugerløse Skole samt et mindre dialogmøde
 • Knabstrup Lokalforum, som foreslår Knabstruphallen og et dialogmøde om, hvordan Holbæk Kommune vil sikre den fortsatte udvikling af et lokalsamfund som Knabstrup, herunder om en samlet udviklingsplan/handleplan for Knabstrup vil gøre en forskel og hvordan man får et endnu bedre samarbejde mellem politikere, embedsværk og lokale kræfter
 • Lokalforum Regstrup, som foreslår Skovvejens Skole og et dialogmøde om trafik i Regstrup/Ndr. Jernløse med fremvisning af nogle steder i byen.

Mulige kriterier
Administrationen foreslår, at der ved udvælgelsen af lokaliteterne bl.a. lægges vægt på følgende kriterier:

?       Den geografiske spredning

?       Hvor lidt politisk opmærksomhed det pågældende lokalområde aktuelt har

?       Indholdet – herunder forskelligheden – i dialogmøderne

?       Lokalernes egnethed

?       Tilgængeligheden, herunder transportmulighederne og parkeringsforholdene

Rammer for møderne
Inden for den givne økonomi kan de tre møder afholdes på følgende vilkår:

 • Der vil være 19 mikrofoner, 4 højttalere og 1 forstærker til rådighed, så kommunalbestyrelsesmedlemmerne og tilhørerne kan følge med i forhandlingerne. Alle mikrofoner vil være tændt under hele mødet, så det er nødvendigt, at der er fuldstændig ro, når nogen taler.
 • Talerrækken dannes ved håndsoprækning og noteres manuelt.
 • Afstemninger sker ved håndsoprækning og noteres manuelt.
 • Dagsorden og sang vises på lærred eller hvid væg i lokalet.
 • Forplejning er alene til politikere og administrative medarbejdere. Kombineres kommunalbestyrelsesmødet med et dialogmøde, er forplejningen som ved møder, der afholdes efter et opfølgningsmøde. Er der alene et kommunalbestyrelsesmøde, er forplejning som ved et møder i Byrådssalen, der ikke ligger efter et opfølgningsmøde.   
 • Møderne vises hverken live eller efterfølgende på kommunens hjemmeside eller andre elektroniske medier.

Byrådet besluttede den 27. juni 2012 ud fra et ønske om at forbedre informationsniveauet og øge borgernes muligheder for at følge med i den politiske beslutningsproces, at kommunalbestyrelsesmøderne skal webtransmitteres. Inden for den økonomiske ramme, Kommunalbestyrelsen besluttede den 15. august 2018, er det ikke muligt at livestreame eller efterfølgende vise de møder, der afholdes i lokalområderne, på kommunens hjemmeside eller på andre elektroniske medier. Byrådets tidligere beslutning kan derfor ikke følges for så vidt angår de møder, der afholdes i lokalområderne.


Økonomiske konsekvenser

De ekstra administrative timer, som flytning af møderne medfører, kan ikke rummes indenfor den økonomiske ramme. Merudgifterne de ekstra administrative ressourcer er estimeret til 16.000 kr., og de ligger således udover de 25.000 kr., der afsættes i budget 2019 til forsøgsordningen.


Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 15-08-2018: Punkt 153 - Initiativsag fra Radikale Venstre - beslutning om afholdelse af kommunalbestyrelsesmøder i lokalområderne

 


Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 04-10-2018

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne anbefaler, at de tre lokaliteter udenfor Byrådssalen, hvor der i 2019 kan afholdes kommunalbestyrelsesmøder, bliver afholdt på Orø Kro, i Mørkøv Hallen og i den gamle maskinhal i Svinninge. Rækkefølgen af møderne afstemmes af administrationen i forhold til relevante politiske sager.caseno18-27744_#4708862_v1_ansøgninger til værtsskab ved kb møde i 2019.pdf.pdf

Bilag

Ansøgninger til værtsskab ved KB møde i 2019.pdf


4. Godkendelse af tid og sted for Projektudvalget for Udvikling af Lokalområdernes ordinære møder i 2019

Godkendelse af tid og sted for Projektudvalget for Udvikling af Lokalområdernes ordinære møder i 2019

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne godkender administrationens forslag til, hvor og hvornår projetudvalgets ordinære møder afholdes i 2019

Beskrivelse af sagen

Administrationen foreslår, at Projektudvalgets ordinære møder i 2019 afholdes i mødecentret på adressen: Kanalstræde 2, 4300 Holbæk, kl. 16.30-19.30 på følgende datoer:

 • Tirsdag d. 22. januar
 • Tirsdag d. 19. februar
 • Tirsdag d. 19. marts
 • Tirsdag d. 23. april
 • Tirsdag d. 21. maj
 • Tirsdag d. 18. juni
 • Tirsdag d. 20. august
 • Tirsdag d. 17. september
 • Tirsdag d. 22. oktober
 • Tirsdag d. 19. november
 • Tirsdag d. 17. december

Passer de foreslåede tidspunkter dårligt, kan udvalget beslutte at rykke møderne til et andet tidspunkt mandage eller tirsdage de pågældende uger.

Hvis projektudvalgets møder ikke ligger mandage eller tirsdage ugen inden de stående udvalg, vil der opstå unødige forsinkelser og uhensigtsmæssige sagsforløb i de sager, der skal videre til stående udvalg, Økonomiudvalget og/eller Kommunalbestyrelsen.

Møderne i alle de politiske udvalg og Kommunalbestyrelsen er nøje afstemt med hinanden – både for at sikre, at kommunalbestyrelsesmedlemmer ikke på grund af andre udvalgsmøder forhindres i at deltage i møderne i de udvalg, de er medlem af, og for at sikre, at dagsordener kan udsendes rettidigt.

Udvalget kan i løbet af året beslutte at flytte stedet for afholdelsen af et eller flere kommende møder. Sådanne beslutninger kræver enighed i udvalget.

 •  

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 04-10-2018

Indstilling godkendes. Møderne lægges i tidsrummet 16.45-19.45

5. Orientering om samarbejde om særlig indsats i Knabstrup

Orientering om samarbejde om særlig indsats i Knabstrup

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

Orienteringssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. udvalget orienteres om næste skridt i samarbejdet om særlig indsats i Knabstrup

Beskrivelse af sagen

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder fokuserer i deres arbejde med udviklingen af lokalområderne på tre spor. 1. Særlige Indsatser i lokalområderne 2. Tilskud til projekter i lokalområderne 3. Kommunikation og dialog i kommunen

Dette punkt handler om særlige indsatser i lokalområderne.

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne sendte i september en invitation til Udvalget for Børne og Skole og Udvalget for Kultur og Fritid om at samarbejde om en særlig indsats i Knabstrup. Begge udvalg har valgt at takke ja til invitationen og en pressemeddelelse er sendt ud om samarbejdet. Lokalområdet og andre relevante aktører er informeret om beslutningen.


Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 04-10-2018

Orientering taget til efterretning

6. Orientering om Studietur til Syddjurs

Orientering om Studietur til Syddjurs

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

Orienteringssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne orienteres om studietur til Syddjurs d. 13-14 november 2018

Beskrivelse af sagen

For at kvalificere udvalgets arbejde med at udvikle lokalområderne i Holbæk Kommune besluttede de på mødet d. 4. september, at udvalget tager på en to dags studietur med overnatning til Syddjurs.

Turen er planlagt til at vare to dage. Første dag indeholder et besøg på Syddjurs Rådhus med oplæg fra både administrationen og et politisk udvalg om kommunens arbejde med landsbyklynger. Dag to tager udvalget på besøg i landsbyklyngen ”Mols i Udvikling” for at høre om arbejdet med multihuset ”Knudepunktet”. Det er et hus, som er idéudviklet af borgerne og kommune i fællesskab, hvor både skole, daginstitution, kirke, fysioterapeuter og café skal dele lokaler. Desuden besøger udvalget en landsby på Djurs for at se resultatet af landsbyens arbejde med byfornyelse for 4. mio. kr.

Programmet giver mulighed for at tage erfaring og viden med hjem om både Syddjurs kommunes strategiske overvejelser og kommunens resultater med organisering af og samarbejde med deres landdistrikter. Samtidig får udvalget viden om borgernes konkrete erfaringer med og resultater af at fungerer som en landsbyklynge og deres succes med at skabe et samlingspunkt for hele deres lokalområde


Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 04-10-2018

Orientering taget til efterretning

7. Status på puljer

Status på puljer

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

Orienteringssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Udvalget orienteres om hvor mange ansøgninger der pt er til puljen Rum til Fællesskab og hvornår de kan forvente ansøgninger fra puljen om Landsbyfornyelse

Beskrivelse af sagen

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder fokuserer i deres arbejde med udviklingen af lokalområderne på tre spor. 1.Særlige Indsatser i lokalområderne 2. Tilskud til projekter i lokalområderne 3. Kommunikation og dialog i kommunen

Dette punkt omhandler arbejdet med tilskud til projekter i lokalområderne


Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 04-10-2018

Orientering taget til efterretning

8. Status på økonomi

Status på økonomi

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

Orienteringssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Der gives en status på de 10 millioner kroner der årligt er afsat til lokal udvikling i budgettet for 2018-2021

Beskrivelse af sagen

Der er i budgettet for 2018-2021 afsat 10 mio. kr. hvert år til arbejdet med lokal udvikling. De 10.000 millioner der er afsat består af Udviklingspuljen på 8. mio. (drifts midler) og Pulje til lokaludvikling på 2. mio. (anlægsmidler). Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne har ret til at anbefale projekter til brugen af disse midler. På mødet præsenteres et overblik over økonomien i de projekter som Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne har anbefalet ind til nu, de beslutninger der ligger i det nye budget og de faste midler som Udviklingspuljen skal dække.


Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 04-10-2018

Orientering taget til efterretning

9. Drøftelse om proceskonsulenter i lokalområderne

Drøftelse om proceskonsulenter i lokalområderne

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

Drøftelsessag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:

 1. Udvalget drøfter behovet og mulighederne for proceskonsulenter i lokalområderne

Beskrivelse af sagen

Ved et arrangement arrangeret af Fælles-skaberne i St. Merløse var repræsentanterne fra de forskellige lokalområder samlet for at udveksle erfaringer og se St. Merløses imponerende udendørs anlæg. På mødet stod det klart, at især de små områder efterlyser proceskonsulenter, der kan hjælpe med at organisere, sætte en retning og hjælpe med lokale udviklings-, strategi- og/eller handleplaner for det enkelte område.

Projektudvalget har tidligere snakket om muligheden i forlængelse af evalueringen af ”Projekt lokal udviklingskraft”. Dialogen om behovet og mulighederne for proceskonsulenter i lokalområderne fortsætter på dette møde.


Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 04-10-2018

Administrationen vender tilbage med oplæg omkring årsskiftet, hvor muligheden for proceskonsulenter sammentænkes med fælles-skaberne.

10. Drøftelse af møder med lokalområderne

Drøftelse af møder med lokalområderne

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

Drøftelsessag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Det drøftes hvorledes udvalget imødekommer invitationer til møder fra lokalområderne

Beskrivelse af sagen

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne modtager løbende invitationer fra lokalområderne/lokalfora der ønsker et møde med hele udvalget. Hvorvidt og hvordan udvalget imødekommer disse ønsker drøftes på mødet.


Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 04-10-2018

Invitationer drøftes på først kommende møde efter den er modtaget. Administrationen har inden afklaret indholdet af det ønskede møde.

11. Beslutning om at flytte mødet d. 8. november til Jyderup

Beslutning om at flytte mødet d. 8. november til Jyderup

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. det ordinære møde den 8. november 2018 flyttes til Jyderup i tidsrummet kl. 15.45 til 18.45

Beskrivelse af sagen

Den 8. november 2018 afholdes der et borgermøde om bosætning i Jyderup. For at give medlemmerne af Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne mulighed for at deltage i dette møde foreslås den ændrede mødetid og -sted for Projektudvalget for Udvikling af Lokalområdernes ordinære møde.


Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 04-10-2018

Mødet d. 8. november afholdes kl. 16.30-18.45 i Jyderup

12. Evt.

Evt.
13. Underskriftsark

Underskriftsark