UDVALG

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

MØDE

Referat

STED

Seminaret lokale 50 S

STARTTIDSPUNKT

06-09-2018 15:30:00

SLUTTIDSPUNKT

06-09-2018 18:30:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden
2. Beslutning om sager fra Jyderup Handleplan
3. Beslutning om Jyderup Rådhus
4. Orientering om samarbejde om Særlig Indsats
5. Orientering om de nye puljer
6. Beslutning om Studietur
7. Orientering om mulighederne for at holde kommunalbestyrelsesmøder i lokaområderne
8. Evt.1. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder
Beslutning

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. dagsorden til Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder d. 6. september 2018 godkendes

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 06-09-2018
Godkendt
2. Beslutning om sager fra Jyderup Handleplan

Beslutning om sager fra Jyderup Handleplan

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder, Økonomiudvalget
Beslutning

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. der ikke afsættes midler af udviklingspulje til oprensning af Skarresø.
 2. der ikke igangsættes en bymidteplan i Jyderup
 3. der afholdes et dialogmøde med særligt inviterede borgere til inputs og vidensdeling angående drift og vedligehold i Jyderup
 4. der afsættes 300.000 kr. af udviklingspuljen til administrative timer i henhold til projekterne Grøn Bymidte og Attraktive byrum

Beskrivelse af alternativ indstilling
Administrationen og lokale ildsjæle i Jyderup har i samarbejde udarbejdet anbefalinger til realisering af udviklingsprojekter. Dette samarbejde resulterede i Jyderup handleplan. Den fulde beskrivelse af processen for Jyderup handleplan samt redegørelse for de udarbejdede anbefalinger fremgår af bilag 1 og 2. Jyderup handleplan blev behandlet på mødet i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder den 07.06.2018, hvor udvalget sendte deres anbefalinger til igangsættelse af projekter videre til behandling i Økonomiudvalget den 20.06.2018 og Kommunal bestyrelsesmødet den 27.06.2018. Der var flere anbefalinger i Jyderup handleplan der af Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder blev sendt tilbage til yderligere administrativ afklaring og til senere drøftelse i projektudvalget. Nærværende indstilling omhandler de anbefalinger fra Jyderup handleplan, der krævede yderligere administrativ afklaring og yderligere politisk drøftelse.
 
1: Skarresø
I Jyderup handleplan under temaet Turisme er der i anbefaling 1C punkt 03, beskrevet et ønske om at undersøge, hvilke muligheder der er for at oprense Skarresø, og hvad tidsperspektivet og omkostningerne ville være.
 
Det er administrations vurdering, at Skarresø ikke er egnet til badesø. Der udledes spildevand til søen fra den spredte bebyggelse samt regnvandsudledninger fra dele af Jyderup By. Ved store regnhændelser kan der ske overløb af spildevand til disse regnvandsudløb. Bunden er fuld af slam, og bredden er bevokset med siv. Vandudskiftningen i søen er ringe, og i bundslammet findes store mængde fosfor, som giver næring til algevækst. 
 
Hvis søen skal anvendes til badning, vil det være nødvendigt at begrænse/stoppe tilledningen af spildevand til søen og udføre en oprensning – eksempelvis ved bortgravning af slam fra søbund og bred i det givne område og efterfølgende påfyldning med sand.
 
Kommunen har ved flere lejligheder været på tilsyn ved Skarresø i forbindelse med fiskedød og opblomstring af blågrønalger i søen, som betyder, at søen bestemt ikke er egnet til badning.
 
En oprensning af Skarresø til badeformål er en omkostningsfuld proces i flere etaper.
Den første etape er en undersøgelse af søens miljøforhold, som indebærer oppumpning af materiale, der skal analyseres med henblik op en vurdering af, hvor stort slamlag, der i givet fald skal fjernes. Da disse slamlag typisk er over grænsen for de fastsatte grænseværdier for badevandskvalitet grundet deres indehold af større mængder af tungmetaller, vil affald fra oprensning kræve deponering. Dette er en stor udgift i projektet.
Undersøgelsen af søens miljø forudsætter ansættelse af rådgivende konsulenter med speciale i miljø f.eks. fra virksomheder som COWI eller Orbicon. Disse vil efter analyser kunne måle de grænseværdier, søen har, og give et bud på, hvordan badevandskvaliteten kan forbedres i Skarresø. Der er alternative måder at forbedre søers miljø, eksempelvis udsætning af geder, der kan nedsætte bestanden af skidtfisk eller metoden ved at puste ilt ned i søen. Hvis en forundersøgelse viser at der er behov for at fjerne sedimenter i søen og at andre metoder ikke kan forbedre søens miljø, vil det kræve et to cifferet millionbeløb at oprense og deponere sedimenterne.
Skarresøen er en sø beliggende i to kommuner, og der er foruden denne udfordring adskillelige forhold såsom beskyttelseszoner vedrørende natur og dyreliv, der vil præge processen.
Seniorprojektleder fra Orbicon Jørgen Krogsgaard Jensen har anslået et rammebeløb, som det anslås,  de enkelte faser i forundersøgelsen kunne gennemføres for.
 
Orbicon foreslår at arbejdet faseopdeles
 
 1. fase: Indsamling af eksisterende data og information. Foreløbige konklusioner vedr. mulighed for restaurering af søen med henblik på etablering af badevandskvalitet. Anbefalinger til nærmere forundersøgelser.
 2. fase:  Forundersøgelser, der kan klarlægge de mest fordelagtige metoder til forbedring af vandkvaliteten. Det vurderes pt. at den skal inkludere kortlægning af ekstern belastning, opgørelse af sedimentmængder og fosforindhold samt fosforbindingsforhold, vurdering af sedimentbehandlingsmetoder hhv. oprensning eller kemisk fosforbinding, indsamling af data til udarbejdelse af badevandsprofil.
 3. fase: Gennemførsel af tiltag til forbedring af vandkvalitet (reduktion af ekstern belastning, reduktion af intern belastning, oprensning / kemisk binding mv.) og øvrige forhold nødvendige for at der kan etableres badevandskvalitet og sikre badeforhold.
 
Det skønnes, at fase 1 vil kunne gennemføres indenfor en beløbsramme på ca. 40.000 kr.
Fase 2 vil sandsynligvis koste 200-400.000 kr. Fase 2 vil endvidere kunne underopdeles i delelementer for forskellige problemstillinger og løsningsmodeller, som vil kunne afklares successivt. Dette vil nærmere kunne vurderes på baggrund af fase 1.
Såfremt det ønskes at gå videre med fase 1 og fase 2, vil den specifikke udgift afhænge af et konkret tilbud.
Det er for tidligt at sige noget om størrelse af udgifterne i den 3. fase, men hvis der bliver tale om egentlig sedimentoprensning, håndtering og deponering, vil der være tale om et tocifret millionbeløb. Men der findes alternativer til en egentlig oprensning (f.eks. sedimentbehandling for binding af forfor i bunden), som er betydeligt billigere end sedimentoprensning. De skitserede forundersøgelser vil kunne klarlægge sådanne muligheder.
2: Bymidteplan
I Jyderup handleplan under temaet Byudvikling, er der i anbefaling 3B, beskrevet et ønske om at igangsætte en bymidteplanproces.
 
Nærværende Indstillingen om ikke at prioriterer arbejdet med en bymidteplan skyldes de allerede besluttede og finansierede projekter fra Jyderup handleplan; Attraktive byrum (3C) og Grøn bymidte (3D). Udfaldet af disse projekter vil have en indflydelse på bymidten, og det er for nuværende hensigtsmæssigt at afvente resultatet af disse projekter og den generelle udvikling af bymidten.
 
Den oprindelige anbefaling i Jyderup handleplan peger på en igangsætning af bymidteplan, der estimerer et anslået timeantal på 400 timer, inkl. lokalplan. Da en bymidteplan er en vision, som vil fungere som rammeplan, ville lokalplanen først skulle udarbejdes efter bymidtens færdiggørelse. Et samlet estimat på den oprindelige anbefaling, vil være 1 årsværk (500.000 kr.) i en periode på 2 år.
 
3: Drift og vedligehold
I Jyderup handleplan under temaet Byudvikling, er der i anbefaling 3F, beskrevet et ønske om at koordinerer et samarbejde mellem borgere og administrationen til drift og vedligeholdelse i Jyderup.
Den oprindelige anbefaling i handleplanen vil resultere i yderligere omkostninger for Holbæk Kommune, da det ville kræve flere møder løbende og en større indsigt i arbejdsopgaver og prioriteringer hos Driften. Herudover vil det kræve en omstrukturering af driften, som flere lokalområder ville kunne kræve. Det er således et projekt der potentielt kan skabe merværdi for kommunen og lokalområdet, men et projekt der vil kræve øget serviceniveau og yderligere driftsomkostninger.
Arbejdet med Jyderup Handleplan har vist, at der fra borgernes side er visse misforståelser omkring drift og vedligeholdelse i Jyderup og det lokale ønske om indsigt og inddragelse bevidner, at der er brug for at se nærmere på emnet.
Det reviderede oplæg er derfor, at der afsættes administrative timer af til et dialogmøde i Jyderup om drift og vedligeholdelse, hvor de frivillige borgere kan få indsigt i de processer, som allerede foregår og har mulighed for at komme med bidrag og spørgsmål til Holbæk Kommune. Mødet er enkeltstående og har til formål at lave en forventningsafstemning. Det anbefales, at dette dialogmøde resultere i en rapport, hvor borgernes bekymringer/bemærkninger vil blive benyttet af driftsbestiller i deres fremtidige udarbejdelse af prioriteringslister.
Opsummering: Dialogmøde med mulighed for inputs og forventningsafstemning imellem særligt inviteret frivillige grupper og administrationen. Det vurderes at indstillingen kan håndteres indenfor allerede afsatte ressourcer i administrationen.
 
4: Grøn bymidte og Attraktive byrum
I Jyderup handleplan under temaet Byudvikling er der i anbefaling 3C og 3D er beskrevet  ønske om at skabe bedre vilkår for udvikling i Jyderup ved igangsættelse af projekterne Grøn bymidte og Attraktive byrum.  Kommunalbestyrelsen godkendte den 27.06.2018, at projekterne støttes med i alt 550.000 kr., og der afsættes tid i administrationen til dem. Her er en udspecificering af timerne der skal afsættes til projekterne i administrationen, såfremt det ikke skal påvirke serviceniveauet.
Igangsættelsen af projekterne uden yderligere midler til ekstra årsværk i Holbæk Kommune, vil betyde serviceforringelse og reduceret sagsbehandling af blandt andet lokalplaner i Væskt og Bæredygtighed. For at sikre en projektledelse, der administrativt varetager projekterne i samarbejde med en lokalarbejdsgruppe, vil det kræve midler til ekstra ressourcer. Et samlet estimat af ressourcer er 300.000 kr.  

Økonomiske konsekvenser
Se beskrivelse af sagen

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 06-09-2018
Indstilling anbefales godkendt


caseno18-1395_#4598608_v1_bilag 1.pdf
caseno18-1395_#4598632_v1_bilag 2.pdf

Bilag

bilag 1
bilag 2


3. Beslutning om Jyderup Rådhus

Beslutning om Jyderup Rådhus

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
Beslutning

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. der af udviklingspuljen afsættes 405.000 kr. til ombygning og optimering af Jyderup Rådhus og 500.000 kr. til administrativ projektledelse af pilotprojekt i Jyderup Rådhus

Alternativ indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. der af udviklingspuljen afsættes 405.000 kr. til ombygning og optimering af Jyderup Rådhus og 250.000 kr. til administrativ projektledelse af pilotprojekt i Jyderup Rådhus

Beskrivelse af sagen
I Jyderup handleplan under temaet Byudvikling er der i anbefaling 3A beskrevet et ønske om at igangsætte et pilotprojekt for Rådhuset i Jyderup
Visionen for Jyderup Rådhus, som den er beskrevet i Jyderup handleplan, er overordnet at aktivere de ubenyttede lokaler, der står tomme. Samtidig er målet at løfte bygningen og skabe samlingskraft og nye relationer på tværs af kommunale, private og foreningsaktiviteter. Liv i rådhuset har samtidig potentiale til at styrke livet i Jyderups bymidte. Flere aktører har vist interesse for at anvende det gamle rådhus:
Kommunalt:
 • Ungdomsklubbens eksisterende lokaler er skimmelramt. Det vil koste 350.000 kr. at renovere disse. Der er i forslaget til pilotprojektet sat 100.000 kr. af til at etablere lokaler i rådhuset til dem.
 • Biblioteket er allerede beliggende i rådhuset og ønsker at levere en mere alsidig service, hvis det får mulighed for at bruge flere lokaler i huset.
 
Foreninger:
 • Jyderup boldklub (til oprettelse af e-sport i kælderen)
 • Musikskolen Bjergsted
 • Foreningen – ”det gode børneliv”
 
Lokalt samlingssted:
 • Byrådssalen er vigtig for alle i Jyderup. Hvis der sker et salg af bygningen, vil det være en stor social omkostning for borgerne ikke at have salen som mødested/arrangement sted.
Private:
 • Der er ikke konkret tal eller navn på hvor mange, der er interesseret i at leje kontorfaciliteter - men der har været en del forespørgsler.
 • En privat aktør, der arbejdede med et tilbud til unge, har annonceret en interesse
 
Bygningen har potentialer til at styrke foreninger og klubber på tværs og øge den krydsbestøvning, der naturligt vil opstå i et lokalsamfund, hvis rammerne tillader det. Ud fra de tilkendegivelser, der har været ind til videre, tegner der sig et billede af synergi især på tværs af tilbud til unge i Jyderup.
Formålet med et pilotprojekt i Jyderup Rådhus er således at aktivere det gamle rådhus til fordel for både kommunale aktiviteter, foreninger og lokalsamfundet. Planen om at leje lokaler ud til private aktører og erhvervsdrivende skal ses som en arealoptimering af overskudskapacitet, hvor indtægterne for de udlejede lokaler indgår i et overordnet driftsbudget. Indsatserne er løsninger og måder, hvorpå kommunen kan udnytte de ubenyttede arealer. Det langsigtede mål er, at bygningen med udlejning af lokaler kan nedbringe driftsomkostningerne.
Tanken med pilotprojektet er at afprøve husets alternative anvendelse med styring af et sammensat brugerråd med de frivillige i Jyderup og en projektleder. Det forarbejde der allerede er lavet, bliver udgangspunktet for projektgruppens formulering af mål for pilotprojektet. Såfremt pilotprojektet ikke lykkedes med at skabe en fornuftig økonomisk løsning for driften af huset, skal brugen af Jyderup Rådhus revideres på ny.
Reviderede oplæg
Den oprindelige anbefaling om Jyderup Råhus fra administrationen i indstillingen til Projektudvalget for Udvikling af Lokalområdernes møde den 07-06-2018 var at afklare, hvorvidt bygningen skal fraflyttet helt, eller bringes i anvendelse igen. Projektet om at bringe det i anvendelse igen indebar et pilotprojekt på tre år, der ombyggede og optimerede Jyderup Rådhus for 605.000 kr. og afsatte 323.000 kr. til en ekstern konsulent der kunne lede pilotprojektet.
Følgende reviderede oplæg indebærer:
 • et pilotprojekt på tre år
 • ombygning og optimering af en enkelt etage i Jyderup Rådhus for 405.000 kr.
 • 500.000 kr. til et årsværk over en periode på 3 år udført af en administrativ medarbejder i Holbæk Kommune. Det svare ca. til gennemsnitligt 10 timers projektledelse om ugen i tre år. Projektlederen skal kordinere og realiserer pilotprojektet sammen med en lokal arbejdsgruppe.
Oplægget lægger op til reduceret økonomisk bistand til ombygning og optimering af rådhuset. Dette giver mulighed for at starte pilotprojektet op med én enkel etage og nedprioritere renoveringen af lokaler til udleje af kontorfaciliteter, behandlerpraksis og mødefaciliteter. Fokus vil være at skabe de rette rammer for de kommunale interesser og foreninger. Det vil stadig være muligt at udleje lokalerne til private, som de står nu, og den øgede liv i huset, kan i sig selv gøre det mere attraktivt for private lejere. Den reduceret økonomisk bistand vil dog resultere i en ringere opstart for rådhusets brugere og for mulighederne for at skabe liv i hele rådhuset, men vil stadig bidrage til en udvikling af rådhuset
 
Den fulde beskrivelse af visionen for Jyderup Rådhus kan læses i bilag 1+2

Beskrivelse af alternativ indstilling
Følgende reviderede oplæg indebærer:
 • et pilotprojekt på tre år
 • ombygning og optimering af en enkelt etage i Jyderup Rådhus for 405.000 kr.
 • 250.000 kr. til et årsværk over en periode på 3 år udført af en administrativ medarbejder i Holbæk Kommune. Det svare ca. til gennemsnitligt 5 timers projektledelse om ugen i tre år. Projektlederen skal kordinere og realiserer pilotprojektet sammen med en lokal arbejdsgruppe.
Oplægget lægger op til reduceret økonomisk bistand til ombygning og optimering af Rådhuset og til nedsat projektlederbistand.  Dette giver mulighed for at starte pilotprojektet op med én enkel etage og nedprioritere renoveringen af lokaler til udleje af kontorfaciliteter, behandlerpraksis og mødefaciliteter. Fokus vil være at skabe de rette rammer for de kommunale interesser og foreninger. Det vil stadig være muligt at udleje lokalerne til private som de står nu og den øgede liv i huset, kan i sig selv gøre det mere attraktivt for private lejere. Dette vil dog resultere i en ringere opstart for Rådhusets brugere og for mulighederne for at skabe liv i hele rådhuset, men vil stadig bidrage til en udvikling af Rådhuset
Samtidigt vil reduktionen af projektledertimer gøre det svære at opnå den samme fremdrift i pilotprojektet og dermed indfri den samlede vision for rådhuset på de tre år.
 
cid:image001.png@01D44519.3FC68220

Økonomiske konsekvenser
Se beskrivelse af sagen

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 06-09-2018
Hovedindstilling anbefales godkendt


caseno18-1395_#4598630_v1_bilag 1.pdf
caseno18-1395_#4598632_v1_bilag 2.pdf

Bilag

bilag 1
bilag 2


4. Orientering om samarbejde om Særlig Indsats

Orientering om samarbejde om Særlig Indsats

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Udvikling for Lokalområder
Orientering

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. udvalget orienteres om mødet mellem formændene for Udvalget for børn og skole, Udvalget for Kultur og Fritid og Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder om projektudvalgets særlige indsats

Beskrivelse af sagen
Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder fokuserer i deres arbejde med udviklingen af lokalområderne på tre spor. 1. Særlige Indsatser i lokalområderne 2. Tilskud til projekter i lokalområderne 3. Kommunikation og dialog i kommunen
Dette punkt omhandler et muligt samarbejde med Udvalget for børn og skole, Udvalget for Kultur og Fritid om en særlige Indsats i et lokalområde.

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 06-09-2018
Orientering taget til efterretning
5. Orientering om de nye puljer

Orientering om de nye puljer

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Udvikling for Lokalområder
Orientering

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. udvalget orienteres om arbejdsgang for og kommunikation af puljen Rum til Fællesskab, Puljen til Landsbyfornyelse og Bredbåndspuljen

Beskrivelse af sagen
Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder fokuserer i deres arbejde med udviklingen af lokalområderne på tre spor. 1.Særlige Indsatser i lokalområderne 2. Tilskud til projekter i lokalområderne 3. Kommunikation og dialog i kommunen
Dette punkt omhandler arbejdet med tilskud til projekter i lokalområderne

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 06-09-2018
Orientering taget til efterretning
6. Beslutning om Studietur

Beslutning om Studietur

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Udvikling for Lokalområder
Beslutning

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. udvalget beslutter om de ønsker at tage på studietur til Syddjurs Kommune og Landsbyklyngen ”Mols i Fællesskab”

Beskrivelse af sagen
For at kvalificere udvalgets arbejde med at udvikle lokalområderne i Holbæk Kommune forslås det, at udvalget tager på en to dags studietur med overnatning. Yderligere info vil blive præsenteret på mødet

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 06-09-2018
Godkendt. Det bliver undersøgt om det kan blive i dagene d. 12-14 november.
7. Orientering om mulighederne for at holde kommunalbestyrelsesmøder i lokaområderne

Orientering om mulighederne for at holde kommunalbestyrelsesmøder i lokaområderne

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
Orienteringssag

Indstilling
Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. orienteringen tages til efterretning

Beskrivelse af sagen
Kommunalbestyrelsen besluttede den 15. august 2018, at tre af kommunalbestyrelsens møder i 2019 som en forsøgsordning flyttes til et lokalområde, der ønsker at være vært for et møde.
Kommunalbestyrelsen besluttede samtidig, at der skal afsættes 25.000 kroner i budget 2019 til afholdelse af møderne, og at der indledes en dialog med kommunens kulturinstitutioner om at facilitere det tekniske udstyr samt opsætning og nedtagning. 
Denne forsøgsordning er forankret i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne.
Rammerne for afvikling af kommunalbestyrelsesmøder i lokalområderne
Administrationen har været i dialog med blandt andre Elverfolket om levering af teknisk udstyr. Når det er besluttet, hvilke områder der skal huse de tre møder, kontakter administrationen desuden kulturinstitutioner i det pågældende område for at høre, om de kan stille udstyr til rådighed.
Inden for den givne økonomi kan de tre møder afholdes indenfor følgende ramme:
 • Der vil være 19 mikrofoner, 4 højttalere og 1 forstærker til rådighed, så kommunalbestyrelsesmedlemmerne og tilhørerne kan følge med i forhandlingerne. Alle mikrofoner vil være tændt under hele mødet, så det er nødvendigt, at der er fuldstændig ro, når nogen taler.
 • Talerrækken dannes ved håndsoprækning og noteres manuelt.
 • Afstemninger sker ved håndsoprækning og noteres manuelt.
 • Dagsorden og sang vises på lærred eller hvid væg i lokalet.
 • Møderne vises hverken live eller efterfølgende på kommunens hjemmeside eller andre elektroniske medier.
 • Forplejning er alene til politikere og administrative medarbejdere. Kombineres kommunalbestyrelsesmødet med et dialogmøde, serveres der et aftensmåltid. Er der alene et kommunalbestyrelsesmøde, er forplejning som ved et møde i Byrådssalen.   
  Ønsker lokalområdet at byde på forplejning herudover, er de meget velkomne til det.        
Opmærksomheden henledes på, at byrådet den 27. juni 2012 besluttede, at møderne skal webtransmitteres. Dette skete ud fra et ønske om at forbedre informationsniveauet og øge borgernes muligheder for at følge med i den politiske beslutningsproces. Inden for den økonomiske ramme, Kommunalbestyrelsen besluttede den 15. august 2018, vil det ikke være muligt at livestreame eller efterfølgende vise de møder, der afholdes i lokalområderne, på kommunens hjemmeside eller andre elektroniske medier. Byrådets beslutning kan derfor ikke efterleves for så vidt angår de møder, der afholdes i lokalområderne.
Opmærksomheden skal desuden henledes på, at de ekstra administrative timer, som flytning af møderne medfører, ikke kan rummes indenfor den økonomiske ramme. Merudgifterne til de administrative medarbejdere ligger således udover de 25.000 kr., der afsættes til forsøgsordningen.
Invitation til lokalområderne
Mødeplanen for 2019 skal vedtages af Kommunalbestyrelsen og offentliggøres inden årets udgang. Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne skal således på mødet den 4. oktober tage stilling til, hvilke lokalområder der indstilles til at være værter. Det betyder, at lokalområderne skal byde ind senest den 24. september, hvis de ønsker at være værter for et møde.
Grundet den korte tidsfrist, er det vigtig, at lokalområderne hurtigt gøres opmærksom på muligheden. Administrationen har udarbejdet en invitation til lokalområderne til at byde ind med egnede lokaler og eventuelle forslag til dialogmøder inden selve kommunalbestyrelsesmødet. Invitationen bliver distribueret via kommunens fælles-skabere, Holbæk Erhvervsforum samt på kommunens hjemmeside og Facebook-side. Invitationen er vedlagt som bilag.

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 06-09-2018
Orientering taget til efterretning


caseno18-27744_#4686520_v1_invitation.docx

Bilag

Invitation


8. Evt.

Evt.