UDVALG

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

MØDE

Referat

STED

Lokale 0.13, Kanalstræde

STARTTIDSPUNKT

09-08-2018 16:30:00

SLUTTIDSPUNKT

09-08-2018 19:30:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden
2. Beslutning om kriterier for uddeling af midler
3. Perspektiver på og inspiration til PULOs særlige indsatser
4. Beslutning om afslutning af mellemfinansiering til bevægelsesprojekt i Ugerløse
5. Beslutning om at flytte PULO mødet d. 6. september frem til 15.30
6. Evt.
7. Underskriftsark1. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. dagsorden til Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder d. 9. august 2018 godkendes

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 09-08-2018
Godkendt
2. Beslutning om kriterier for uddeling af midler

Beslutning om kriterier for uddeling af midler

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. udvalget beslutter kriterier for uddeling af midler fra Udviklingspuljen til projekter der udvikler lokalområderne i Holbæk Kommune

Beskrivelse af sagen
Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder fokuserer i deres arbejde med udviklingen af lokalområderne på tre spor:
 
 1. Særlige indsatser i lokalområderne
 2. Tilskud til projekter i lokalområderne
 3. Kommunikation og dialog i kommunen
 
Dette punkt omhandler spor 2. ”Tilskud til projekter i lokalområderne”. Kriterierne for hvilke projekter der kan modtage økonomisk støtte skal besluttes. På mødet bliver udvalget præsenteret for et kort historisk rids over uddeling af midler til lokal udvikling og præsenteret for de eksisterende puljer borgerne i Holbæk Kommune kan søge. På denne baggrund og med PULOs formål for øje fremlægges et udkast til kriterier og puljestruktur som udvalgets beslutning kan tage udgangspunkt i.

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 09-08-2018
Projektudvalget for udvikling af Lokalområder besluttede at anbefale følgende kriterier for uddeling af midler fra Udviklingspuljen til projekter der udvikler lokalområderne i Holbæk Kommune:
 
 
 • Oprette ny primær pulje - ”Rum til fællesskab” med midler op til 4 millioner kr.
 • Oprette en sekundær pulje til medfinansiering af bredbåndspuljen med midler for 250.000 i 2018 og 500.000 i 2019.
 • Oprette en sekundær pulje til medfinansiering af Landsbyfornyelse hvor der afsættes midler til at udnytte rammerne fuldt ud. I forhold til de aktuelle rammer udgør det 758.278 kr. 
 • udvalget kan finansiere projekter og initiativer på baggrund af politiske prioriteringer og beslutninger.
 
 
De besluttede kriterier evalueres om et år.
3. Perspektiver på og inspiration til PULOs særlige indsatser

Perspektiver på og inspiration til PULOs særlige indsatser

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder
Orienteringssag

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Udvalget præsenteres for hovedpunkterne i rapporten fra ”Udvalget for levedygtige landsbyer” og for konceptet om ”Landsbyklynger”


Beskrivelse af sagen
Projektudvalget for Udvikling i lokalområderne skal blandt andet de næste fire år samarbejde med udvalgte lokalområder. Orienteringen har til formål at perspektivere og inspirere arbejdet med dette spor.
 
Udvalget for levedygtige landsbyer
”Udvalget for levedygtige landsbyer” blev nedsat som en del af den politiske aftale mellem regeringen, S og DF om ”Danmark i balance” og modernisering af planloven. Udvalget sætter et fornyet fokus på landsbyernes fremtid med fokus på nye muligheder for at drive virksomhed, arbejde og bo i landsbyerne. Erhvervsministeren udpegede 10 medlemmer med kompetencer inden for flere områder, bl.a. erhvervsudvikling, fysisk planlægning, foreningsliv og offentlig service. De er i foråret 2018 kommet med deres rapport – som blandt anden behandler landsbyklynger. Hovedpointerne fra rapporten præsenteres op mødet.
 
Landsbyklynger
Realdania og DGI har gennemført et pilotprojekt med 5 landsbyklynger og er på baggrund af evalueringen af dette gået videre med at oprette yderligere 25 landsbyklynger. Hovedpointerne fra evalueringen præsenteres på mødet.

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 09-08-2018
Orienteringen taget til efterretning


caseno18-1395_#4663429_v1_evalueringsrapport landsbyklynger.pdf.pdf
caseno18-1395_#4663427_v1_udvalget for levedygtige landsbyer_afrapportering (002).pdf.pdf

Bilag

Evalueringsrapport Landsbyklynger.pdf
Udvalget for levedygtige landsbyer_afrapportering (002).pdf


4. Beslutning om afslutning af mellemfinansiering til bevægelsesprojekt i Ugerløse

Beslutning om afslutning af mellemfinansiering til bevægelsesprojekt i Ugerløse

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder, Økonomiudvalget
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. kommunens udestående på 56.547 kr. til mellemfinansiering til bevægelsesprojekt i Ugerløse udlignes via udviklingspuljen.

Beskrivelse af sagen
Frivillige aktører i Ugerløse – Ugerløse i Bevægelse - fik i 2014 et tilsagn om LAG-midler på i alt 153.000 kr. til etablering af bevægelsesfaciliteter.  LAG-midler bliver først udbetalt, når projektet er etableret. Derfor søgte de frivillige om kommunal mellemfinansiering.
Holbæk Kommunes byråd besluttede den 15. januar 2015 at yde en mellemfinansiering på i alt 153.000 kr. Mellemfinansieringen blev udbetalt via en central mellemregningskonto primo 2015.
 
Projektet blev gennemført i løbet af 2015. Undervejs i forløbet overgår ejerskabet for projektet til ”foreningen til etablering af kultur / fritidshus i Ugerløse”.  I efteråret 2015 anmoder foreningen om udbetaling af LAG-tilskuddet. I den forbindelse oplister foreningen sine udgifter inkl. moms.
 
Den 29. november 2015 oplyste LAG, at der ikke kan udbetales tilskud til moms.  Derfor kan foreningen ikke få de fulde 153.000 kr. udbetalt.  Derudover bliver foreningen pålagt en sanktion på 10% af differencen, fordi de har angivet forkerte beløb (altså beløb inkl. moms) i deres ansøgning om at tilskuddet udbetalt.
 
Ugerløse i Bevægelse klager over afgørelsen til Erhvervsministeriet. Holbæk Kommune bistår med juridisk bistand i dialogen med LAG og Erhvervsministeriet.
Erhvervsministeriet forelægger sagen for Kammeradvokaten. Den 15. august 2018 meddeler Erhvervsministeriet, at der ikke gives medhold i sagen.
 
Konklusionen er, at Ugerløse i Bevægelse har fået udbetalt 96.453 kr. fra LAG, som nu er indbetalt til Holbæk Kommune. Tilbage er en restsaldo på mellemregningskontoen på 56.547 kr.
 
Administrationen indstiller at restsaldoen på mellemregningskontoen bliver udlignet via midlerne i udviklingspuljen som projektudvalget for udvikling af lokalområderne kan indstille anvendelse af.
Vedlagt er et overblik over de sager, hvor Holbæk Kommune har besluttet at yde mellemfinansiering og hvor mellemfinansieringen endnu ikke er udlignet.
 
Bilag
Mellemfinansiering, overblik juni 2018

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 09-08-2018
Anbefales indstilles godkendt


caseno18-1395_#4663401_v1_mellemfinanciering, overblik juni 2018.pdf

Bilag

Mellemfinanciering, Overblik juni 2018


5. Beslutning om at flytte PULO mødet d. 6. september frem til 15.30

Beslutning om at flytte PULO mødet d. 6. september frem til 15.30

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder
Beslutningssag

Indstilling
 
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. udvalget beslutter at flytte PULO mødet d. 6. september frem til 15.30


Beskrivelse af sagen
Den 6. september kl. 19.00 - 21.30 er der Borgermøde om budget 2019-2022. Borgermødet er placeret på den dato af hensyn til, at KB først skal 1. behandle budgettet den 4/9 og derefter går høringen i gang den 6/9. Begge disse elementer er besluttet af kommunalbestyrelsen. Da borgermødet starter inden PULOs møde samme dag foreslås det, at fremrykke PULOs møde til 15.30-18.30, således at alle har mulighed for at deltage i borgermødet om budget 2019-2022.

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 09-08-2018
Godkendt. Yderligere flyttes mødet d. 6. september til Seminaret.
6. Evt.

Evt.
7. Underskriftsark

Underskriftsark