UDVALG

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

MØDE

Referat fra tillægsdagsorden

STED

Lokale 0.13, mødecenter, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

28-06-2018 16:30:00

SLUTTIDSPUNKT

28-06-2018 19:30:00


PUNKTER

1. Godkendelse af tillægsdagsorden til mødet den 28. juni 2018
2. Grønne Hjerter i Regstrup
3. Beslutning om evt. udarbejdelse af projektforslag til nye elevatorer i Tølløse
4. Underskriftsark1. Godkendelse af tillægsdagsorden til mødet den 28. juni 2018

Godkendelse af tillægsdagsorden til mødet den 28. juni 2018

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne
 
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
  1. tillægsdagsorden til Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne d. 28. juni 2018 godkendes

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 28-06-2018
Dagsorden godkendt
2. Grønne Hjerter i Regstrup

Grønne Hjerter i Regstrup

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder, Økonomiudvalget
Beslutningssag
           

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
  1. der gives et tilskud på 300.000 kr. samt et lån på yderligere 300.000 kr. til Spejderne i Regstrup til realisering af ”Drivkraften” i Grønne hjerter

Beskrivelse af sagen
Grønne hjerte er et område i Regstrup, der skaber lokalt fællesskab, forankring og uddannelse i naturen gennem udendørsaktiviteter. Det er Regstrup Spejderne, der har skabt projektet i Regstrup, og det nye projekt ”Drivkraften” skal sammen med Grønne hjerte være Regstrups puls midt i byen.
 
”Drivkraften” skal i sammenhæng med Grønne hjerte kunne skabe synergi om området. Det vil give flere mulighed for at opleve den bynære natur samt forstå det fælles sociale ansvar, vi har for at værne om den.
 
Formål med ”Drivkraften”
 
For at realisere projekt ”Drivkraft” skal ejendommen, der grænser op til Grønne hjerte via å-løb og Regstrup spejderne, erhverves. Ejeren af denne ejendom (Nørupvej 2 i Regstrup) ønsker at sælge sin ejendom i indeværende år.  Ejendommen har en offentlig vurdering til 600.000 kr., og det er den pris, som sælger ønsker.
Spejderne søger til dette formål et tilskud på 300.000 og ønsker et lån på yderligere 300.000 kr. således, at det er muligt at købe ejendommen med det samme. Spejderne har oplyst, at tilbagebetalingen vil ske i takt med, at Spejderne har økonomi til det.
Det er en forudsætning for den kommunale støtte, at ”Drivkraften” alene anvendes til aktiviteter, som kommunen lovligt kan støtte, fx borgermøder, kulturaftener, foreningsaktiviteter, foredrag mv. 
           

Økonomiske konsekvenser
De 600.000 finansieres inden for den eksisterende ramme af udviklingspuljen. Lånet på de 300.000 har følgende betingelser:
  1. Der bliver udfærdiget et pantebrev på de 300.000 kr., som sikres ved pant i deres ejendomme
  2. Ved ejerskifte forfalder pantebrevet til fuld indfrielse
  3. Fra kreditors side (Holbæk Kommune) indestår pantebrevet uopsigeligt
  4. Pantebrevet kan fra debitors side opsiges helt eller delvis når som helst
  5. Gælden forrentes hvert år pr. 1.12. med diskontoen + 2%. Renterne skal betales hvert år inden d. 31.12.
  6. Gælden skal være afdraget senest 31.12.2028 og
a. Gælden er afdragsfrit de første 5 år
b. Gælden skal afdrages fra 1.1.2024 med 60.000 kr. pr. år. Afdraget på 60.000 kr. i hvert af år deles i 2 med 30.000 kr. d. 1.6 og 1.12
           

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 28-06-2018
Lars Qvist (L), John Harpøth (O) og Christina Hvass Hansen (S) anbefaler at indstillingen følges.
 
Mindretalsudtalelse
Solvej Pedersen (B) og Steffen Kisselhegn (V) stemmer imod at indstillingen følges, da der ikke er besluttet kriterier for måden hvorpå PULO fordeler penge. Dette projekt skal ikke forfordeles i forhold til andre foreninger og lokalområder. De skriver yderligere i ansøgningen, at de ikke har ressourcer til at gennemføre projektet de første 1-2 år


caseno18-1395_#4628538_v1_grønne hjerter drivkraften - bilag.pdf

Bilag

Grønne Hjerter Drivkraften - bilag


3. Beslutning om evt. udarbejdelse af projektforslag til nye elevatorer i Tølløse

Beslutning om evt. udarbejdelse af projektforslag til nye elevatorer i Tølløse

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder, Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
 
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
  1. der ikke gives en anlægsbevilling på 200.000 kr. til udarbejdelse af projektforslag til elevatorer i Tølløse finansieret af udviklingspuljen

Beskrivelse af sagen
Sagen tages op til behandling, da der er et politisk ønske om at afklare, hvorvidt projektet skal gennemføres.
Efter Banedanmark har gennemført udvidelse af Nordvestbanen med etableringen af dobbeltsporet, har der fra en gruppe af borgere - Tølløse Lokalforum, Fællesskab Tølløse og Ældresagen Tølløse - været utilfredshed med handicappedes og andre dårligt gåendes adgangsmuligheder fra Tølløsevej til Kvarmløsevej. Borgergruppen ønsker, at der ud over de nuværende løsninger etableres elevatorer ved gangtunnellen. Borgergruppen finder, at vejen igennem vejunderføringen er meget lang, og gruppen mener ikke, at løsningen med at anvende elevatorerne ved stationen for at komme fra Tølløsevej til Kvarmløsevej er optimal.
 
Banedanmark har udført en vejunderføring med cykel- og gangsti (markeret med rød i vedlagte bilag) og en gangtunnel (markeret med blå i vedlagte kortbilag). Begge løsninger forbinder Tølløsevej med Kvarmløsevej. Banedanmark har gennemført dobbeltsporprojektet i Tølløse i overensstemmelse med retningslinjerne for tilgængelighed, og projektet er løbende blevet tilgængelighedsvurderet. Administrationen vurderer desuden, at tilgængeligheden i forbindelse med krydsning af jernbanen i Tølløse svarer til tilgængeligheden i andre stationsbyer i kommunen.
 
Vejunderføringen med cykel- og gangsti kan bruges af handicappede og gangbesværede. Gangtunnellen kan anvendes af gangbesværede, men er ikke mulig at bruge for kørestolsbrugere og andre, der anvender hjælpemidler til at gå eller cykle (rollator, handicapcykel o. lign.). Kørestolsbrugere kan anvende elevatorerne ved Tølløse Station og gangbroen over banen for at komme fra Tølløsevej til Kvarmløsevej. (Markeret med grøn i vedlagte kortbilaget). De driftsproblemer, der tidligere har været med elevatorerne er udbedret, og belysningen er også blevet forbedret. Elevatoren ved stationen ligger godt 200 meter fra gangtunnellen.
 
Administrationen anbefaler derfor fortsat, at der ikke udarbejdes et projektforslag til etablering af elevatorerne, men Byrådet besluttede den 8. marts 2017 at frigive midler til udarbejdelse af dette projektforslag, der imidlertid som følge af Byrådets beslutning om anlægsstop senere samme år ikke blev igangsat.
 
Administrationen forventer, at det vil koste 200.000 kr. at få udarbejdet et projektforslag. Hvis der udarbejdes et projektforslag, skal Kommunalbestyrelsen, når forslaget foreligger, tage stilling til, om selve arbejdet skal sættes i gang, og hvordan det i givet fald skal finansieres. Hvis en projektering igangsættes, forventes det at vise at en etablering af elevatorerne vil koste ca. 5. mio. kr. Der er ikke afsat midler til anlægsarbejdet.

Økonomiske konsekvenser
Der skal bruges 200.000kr til udarbejdelse af et projektforslag. Midlerne tages fra Udviklingspuljen.
 
Hvis der udarbejdes et projektforslag, skal der efterfølgende tages stilling til, at der skal etableres en elevator ved gangtunnellen i Tølløse, og hvordan det i givet fald skal finansieres.

Sagshistorik, henvisninger
Byrådet d. 08.03.17 Punkt 57 Beslutning - Etablering af elevator ved gangtunnel i Tølløse

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 28-06-2018
Lars Qvist (L), John Harpøth (O) og Christina Hvass Hansen (S) anbefaler at indstillingen ikke følges, og at der gives en anlægsbevilling på 200.000 kr. til udarbejdelse af projektforslag til elevatorer i Tølløse finansieret af Udviklingspuljen.
 
Mindretalsudtalelse
Solvej Pedersen (B) og Steffen Kisselhegn (V) stemmer for at indstillingen følges, da der ikke er besluttet kriterier for måden hvorpå PULO fordeler penge. Dette projekt skal ikke forfordeles. Der henvises yderligere til, at der tidligere er udarbejdet et projektforslag af et landskabsarkitektfirma.


caseno18-1395_#4628544_v1_elevator ved tunnel - bilag.pdf

Bilag

Elevator ved tunnel - bilag


4. Underskriftsark

Underskriftsark