UDVALG

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 0.10

STARTTIDSPUNKT

05-04-2018 15:30:00

SLUTTIDSPUNKT

05-04-2018 17:30:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsordenen
2. Møde med Jonas Walther Petersen –Jyderups koordinator for Handleplanen
3. Information om Lokalområderne
4. Arbejdsgangen i Projektudvalget for udvikling i lokalområderne
5. Særlig indsats i lokalområderne
6. Fremtidige møder
7. Evt.
8. Underskriftsark



1. Godkendelse af dagsordenen

Godkendelse af dagsordenen

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 05-04-2018
Godkendt uden bemærkninger.
 
John Harpøth deltog ikke ved dette punkt.




2. Møde med Jonas Walther Petersen –Jyderups koordinator for Handleplanen

Møde med Jonas Walther Petersen –Jyderups koordinator for Handleplanen

Sagsgang og sagstype
Drøftelse

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 
1) Udvalget orienteres af Jonas Walther Petersen om arbejdet med handleplanen i Jyderup
2) Udvalget drøfter Handleplanen i Jyderup med Jonas Walther Petersen

Beskrivelse af sagen
Der har været ytret et stort politisk ønske om at skabe gode rammer for frivillighed, turisme og foreningsliv i Jyderup, samt at medvirke til den samlede udvikling af Jyderup. Der er henover de seneste par år blevet igangsat en række initiativer i og omkring Jyderup, og der er flere projekter på vej. Administrationen indstillede den 6. november 2017 derfor, at der blev. igangsæt en konkret handleplan for udviklingsprojekterne i Jyderup. Beslutningen blev indstillet godkendt af Kommunalbestyrelsen den 13. december 2017. Den overordnede arbejdsgruppe, afholdte et arbejdsmøde den 9. januar med Preben Gajhede (Lokalforum Jyderup) og Jonas Walther Pedersen (Konsulent) for at igangsætte handleplanen.
 
Der er nedsat 4 temagrupper: Turisme, Ejendomme & Udvikling, Byudvikling og Boligudvikling. Hver af disse temagrupper har en lokal og kommunal tovholder. Derudover er der lokale repræsentanter og administrative medarbejdere i temagrupperne. Handleplanens proces bygger på samskabelse, da administrationen ser det givende, at udviklingsprojekterne i Jyderup bliver belyst med et lokal, såvel som fagligt perspektiv.
 
Det er en ny proces for Holbæk Kommune indenfor Vækst & Bæredygtighed. Arbejdet bag handleplanen kræver nye forståelser af samarbejde, både internt i organisationen og ekstern med aktørerne i lokalområdet. Det er en tillidsproces, hvor dialog og transparens er yderligt vigtig for processen. Administrationen skal stole på, at de lokale har en bedre forståelse af det hverdagsliv, der leves i Jyderup, hvor der også må tillægges en vis tillid til de fagfolk – der forsøger at løfte opgaverne inden for de rammer, som loven tillader. Handleplanen skal ikke udarbejde nye visioner for Jyderup, men holde sig tæt til den Helhedsplan for Jyderup, der allerede foreligger. Handleplanen skal resultere i anbefalinger til konkrete løsninger. Der er store forventninger til at visioner bliver til handling.
 
På nuværende tidspunkt er det afholdt KICK-OFF møde med samtlige temagrupper, indtil næste fællesmøde den 12. april, arbejder hver enkel temagruppe selvstændigt med deres fokus.

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 05-04-2018
Udvalget tog Jonas Walther Petersens orientering om arbejdet med handleplanen i Jyderup til efterretning.
 
Udvalget drøftede Handleplanen i Jyderup med Jonas Walther Petersen. Især Jonas rolle i projektet og afklaring af det fælles møde med arbejdsgrupperne i Jyderup d. 12. april blev drøftet.


caseno18-1395_#4489988_v1_jonas walther petersen oplæg pulo - 5 april. 2018.pdf.pdf

Bilag

Jonas Walther Petersen oplæg PULO - 5 April. 2018.pdf


3. Information om Lokalområderne

Information om Lokalområderne

Sagsgang og sagstype
Orientering

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 
  • Udvalget orienteres om resultaterne af borgerpanelundersøgelsen ”Holbæk kommune som sted at bo” 
  • Udvalget orienteres om Fælles-skabernes bud på lokalområder, der potentielt kan matche den indsats, som PULO ønsker at iværksætte.

Beskrivelse af sagen
Projektudvalget for Udvikling i lokalområderne skal blandt andet de næste fire år samarbejde med udvalgte lokalområder. Orienteringen er et skridt i arbejdet med at vurdere og drøfte hvordan dette skal udmøntes. Orienteringen tager udgangspunkt i et oplæg om en borgerpanelundersøgelse fra 2016. Den fulde undersøgelse findes på hjemmesiden her: https://holbaek.dk/om-kommunen/borgerpanel/holbaek-kommune-som-sted-at-bo/ og info fra Fælles-skaberne der bliver uddelt på mødet.

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 05-04-2018
Jakob Bonde Pollmann præsenterede resultaterne af borgerpanelundersøgelsen ”Holbæk kommune som sted at bo”.
 
Udvalget tog orienteringen om resultaterne af borgerpanelundersøgelsen ”Holbæk kommune som sted at bo” til efterretning og efterspurgte at modtage data fra præsentationen segmenteret efter skoledistrikter.
 
Udvalget tog orienteringen om Fælles-skabernes bud på lokalområder, der potentielt kan matche den indsats, som PULO ønsker at iværksætte til efterretning.
 
Lars Qvist informerede udvalget om, at han har lavet en aftale med Brian Ahlquist – Chef for kultur og fritid, om at Brian ved næste møde informerer udvalget om hans møderække med lokalområderne.


caseno18-1395_#4489993_v1_borgepanel - flytninger og boligønsker til referat.pdf.pdf

Bilag

Borgepanel - flytninger og boligønsker til referat.pdf


4. Arbejdsgangen i Projektudvalget for udvikling i lokalområderne

Arbejdsgangen i Projektudvalget for udvikling i lokalområderne

Sagsgang og sagstype
Beslutning

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 
Udvalget beslutter opsamling fra projektmødet d. 19. marts

Beskrivelse af sagen
Projektudvalget for Udvikling i lokalområderne afholdt d. 19. marts 2018 et projektmøde for at arbejde videre med operationaliseringen af udvalgets kommissorium og udvalgets arbejdsgang. Resultaterne af dette møde er blevet skrevet sammen og præsenteres og drøftes under dette punkt.

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 05-04-2018
Udvalget godkendte opsamlingen fra projektmødet d. 19. marts.


caseno18-1395_#4489997_v1_oplæg til møde 5. april - opsamling fra projektmøde 19. marts - arbejdsgang i pulo.pdf.pdf

Bilag

Oplæg til møde 5. april - opsamling fra projektmøde 19. marts - arbejdsgang i PULO.pdf


5. Særlig indsats i lokalområderne

Særlig indsats i lokalområderne

Sagsgang og sagstype
Drøftelse

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 
Udvalget drøfter hvad mødets punkt om ”info om lokalområderne” betyder for PULOs arbejde med ”særlige indsatser i lokalområderne”

Beskrivelse af sagen
Projektudvalget for Udvikling i lokalområderne skal blandt andet de næste fire år samarbejde med udvalgte lokalområder. Drøftelsen er et skridt i arbejdet med at vurdere og drøfte hvordan dette skal udmøntes.

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 05-04-2018
Punktet blev udsat.




6. Fremtidige møder

Fremtidige møder

Sagsgang og sagstype
Beslutning

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 05-04-2018
Beslutningen om mødernes længde blev udsat.
Udvalget besluttede at indføre et ordinært møde 9. august 2018.




7. Evt.

Evt.

Beskrivelse af sagen
De nye kriterier for Lokalområdernes Udviklingspulje (LUP) er vedhæftet som skriftlig orientering.

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 05-04-2018
Lars Qvist informerede udvalget om, at Jyderup Erhvervsforum har sendt en ansøgning om penge til forlængelse af deres projektleder.
 
Udvalget vendte de praktiske omstændigheder ved afholdelse af temamøde med de stående udvalg om Jyderup Handleplan
 
Lars Qvist opfordrede udvalget til at melde tilbage på deltagelse i debatarrangement under Skvulp festivalen 2018.


caseno18-1395_#4477036_v1_baggrund for nye lup kriterier.pdf
caseno18-1395_#4477038_v1_forslag til model for lokalområdernes udviklingspulje 2018 - version 0.3.pdf

Bilag

Baggrund for nye LUP kriterier
Forslag til model for Lokalområdernes Udviklingspulje 2018 - Version 0.3


8. Underskriftsark

Underskriftsark