UDVALG

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

MØDE

Referat

STED

Lokale 0.6GR, Rådhuspladsen 1, 4300 Holbæk

STARTTIDSPUNKT

08-03-2018 15:30:00

SLUTTIDSPUNKT

08-03-2018 17:30:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden
2. Møde med Fælles-skaberne
3. Hvor er de mest udfordrede lokalområder
4. Arbejdsgangen i Projektudvalget for udvikling i lokalområderne
5. Intro til Jyderup
6. Kommunikation med lokalområderne
7. Borgerpanel
8. Beslutning om Kommunalbestyrelsens deltagelse på Folkemødet 2018
9. Evt.
10. Underskriftsark1. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 08-03-2018
Dagsordenen blev godkendt
2. Møde med Fælles-skaberne

Møde med Fælles-skaberne

Sagsgang og sagstype
Drøftelse

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 
1) Udvalget orienteres af fælles-skaberne om deres arbejde og de største af de igangværende projekter i deres lokalområder
2) Udvalget og fælles-skaberne drøfter deres arbejde og hvordan udvalget bedst trækker på dem

Beskrivelse af sagen
I Holbæk Kommune er der syv fælles-skabere, der også har titlen konsulenter for frivillighed og lokaldemokrati.
 
Fælles-skaberne har hver især særlig erfaring og viden inden for forskellige fagområder, men de er også stærke til at hjælpe tværgående idéer videre. Hvert lokalområde har desuden en "fast" fælles-skaber, der følger ekstra med i, hvad der rør sig i det område.
 
Alle kan søge sparring og hjælp hos fælles-skaberne, både etablerede foreninger, enkeltpersoner og mere løst organiserede grupper af frivillige.
 
Fælles-skaberne er bindeled, vejviser og katalysator, når borgerne vil noget med kommunen, og når kommunen vil noget med borgerne. De:
 
§ guider alle parter ad rette kanaler, så borgere møder de politikere og medarbejdere, der er brug for - og omvendt

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 08-03-2018
Udvalget tog orienteringen om fælles-skabernes arbejde og de største af de igangværende projekter i deres lokalområder til efterretning.
 
Udvalget og fælles-skaberne drøftede deres arbejde og hvordan udvalget bedst trækker på dem. De blev enige om, at have en løbende dialog og at udvalget samarbejder specifikt med den fælles-skaber der er i de områder, de vælger at fokusere på særligt.
 
Fælles-skaberne tilbød at udarbejde noget materiale om de enkelte lokalområder til PULOs næste møde d. 5. april, som udvalget kan bruge i deres vurdering af hvilke områder, de vil fokusere på.
 
Fælles-skaberne pointerede, at jo tydeligere udvalget var om deres politiske ønsker, jo nemmere kunne de understøtte deres arbejde.
3. Hvor er de mest udfordrede lokalområder

Hvor er de mest udfordrede lokalområder

Sagsgang og sagstype
Orientering

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 
1) Udvalget orienteres af administrationen om den demografiske udvikling i Holbæk Kommunes lokalområder og giver bud på andre parametre som kan inddrages i vurderingen af lokalområdernes udfordringer

Beskrivelse af sagen
Projektudvalget for Udvikling i lokalområderne skal blandt andet de næste fire år samarbejde med udvalgte lokalområder. Orienteringen er et skridt i arbejdet med at vurdere og drøfte hvordan dette skal udmøntes. Orienteringen tager udgangspunkt i et oplæg. For at få flere perspektiver på lokalområdernes udfordringer deltager fælles-skaberne også under dette punkt på mødet.

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 08-03-2018
Udvalget tog orienteringen om den demografiske udvikling i Holbæk Kommunes lokalområder til efterretning.
4. Arbejdsgangen i Projektudvalget for udvikling i lokalområderne

Arbejdsgangen i Projektudvalget for udvikling i lokalområderne

Sagsgang og sagstype
Beslutning

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 
1) Udvalget drøfter og beslutter PULOs årshjul i 2018
2) Orienteres om udvalgets økonomi

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 08-03-2018
Udvalget besluttede PULOs årshjul for 2018. Yderligere besluttede udvalget at afholde et projektmøde inden næste ordinære møde d. 5. april. Formålet er at fortsætte debatten om hvilken form for udvikling i lokalområderne, udvalget vil fokusere på og hvilken arbejdsform, udvalget kan have.
 
Udvalget tog orienteringen om udvalgets økonomi til efterretning. Drøftede kort muligheden for at ændre fordelingen af anlægs og driftsmidler. De blev orienteret om, at det kom an på en vurdering af anlægsloftet og, at det kræver en særskilt beslutning i Kommunalbestyrelsen.


caseno18-1395_#4454142_v1_årshjul 2018 pulo..pdf

Bilag

Årshjul 2018 PULO.


5. Intro til Jyderup

Intro til Jyderup

Sagsgang og sagstype
Orientering

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 
1) Udvalget orienteres om den proces, der er sat i gang i forbindelse med handleplan i Jyderup frem til august 2018
2) Orienteres om status på forhandlingerne om Skarresø Camping i Jyderup

Beskrivelse af sagen
Der har været ytret et stort politisk ønske om at skabe gode rammer for frivillighed, turisme og foreningsliv i Jyderup, samt at medvirke til den samlede udvikling af Jyderup. Der er henover de seneste par år blevet igangsat en række initiativer i og omkring Jyderup, og der er flere projekter på vej. Administrationen indstillede den 6. november 2017 derfor, at der blev. igangsæt en konkret handleplan for udviklingsprojekterne i Jyderup. Beslutningen blev indstillet godkendt af Kommunalbestyrelsen den 13. december 2017. Den overordnede arbejdsgruppe, afholdte et arbejdsmøde den 9. januar med Preben Gajhede (Lokalforum Jyderup) og Jonas Walther Pedersen (Konsulent) for at igangsætte handleplanen.
Der er nedsat 4 temagrupper: Turisme, Ejendomme & Udvikling, Byudvikling og Boligudvikling. Hver af disse temagrupper har en lokal og kommunal tovholder. Derudover er der lokale repræsentanter og administrative medarbejdere i temagrupperne. Handleplanens proces bygger på samskabelse, da administrationen ser det givende, at udviklingsprojekterne i Jyderup bliver belyst med et lokal, såvel som fagligt perspektiv.
Det er en ny proces for Holbæk Kommune indenfor Vækst & Bæredygtighed. Arbejdet bag handleplanen kræver nye forståelser af samarbejde, både internt i organisationen og ekstern med aktørerne i lokalområdet. Det er en tillidsproces, hvor dialog og transparens er yderligt vigtig for processen. Administrationen skal stole på, at de lokale har en bedre forståelse af det hverdagsliv, der leves i Jyderup, hvor der også må tillægges en vis tillid til de fagfolk – der forsøger at løfte opgaverne inden for de rammer, som loven tillader. Handleplanen skal ikke udarbejde nye visioner for Jyderup, men holde sig tæt til den Helhedsplan for Jyderup, der allerede foreligger. Handleplanen skal resultere i anbefalinger til konkrete løsninger. Der er store forventninger til at visioner bliver til handling.
På nuværende tidspunkt er det afholdt KICK-OFF møde med samtlige temagrupper, indtil næste fællesmøde den 12. april, arbejder hver enkel temagruppe selvstændigt med deres fokus.

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 08-03-2018
Udvalget tog orienteringen om Jyderup Handleplan til efterretning
 
Orienteringen om forhandlingerne om Skarresø Camping i Jyderup blev udsat til næste møde.


caseno18-1395_#4454202_v1_jyderup handleplan.pdf
caseno18-1395_#4454206_v1_beslutning om igangsættelse af jyderupprojekt.pdf

Bilag

Jyderup handleplan
Beslutning om igangsættelse af Jyderupprojekt


6. Kommunikation med lokalområderne

Kommunikation med lokalområderne

Sagsgang og sagstype
Orientering

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 
1) Udvalget orienteres om indledende tanker om et projekt om dialog og kommunikation i lokalområderne, mellem kommunen og lokalområder og mellem lokalområderne.

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 08-03-2018
Udvalget tog orienteringen om indledende tanker om et projekt om dialog og kommunikation i lokalområderne, mellem kommunen og lokalområder og mellem lokalområderne, til efterretning.
7. Borgerpanel

Borgerpanel

Sagsgang og sagstype
Beslutning

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen, indstiller at:
 
1. udvalget drøfter mulige emner til borgerpanelundersøgelser i 2018 på udvalgets område, og
2. beslutter om de skal melde et emne ind til borgerpanelundersøgelse og hvis hvilke emner/emne der meldes der meldes ind til ØKU fra udvalget

Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune etablerede i 2015 et elektronisk borgerpanel. Borgerpanelet blev etableret som en del af kommunens "Strategi for brugerundersøgelser" som skal sikre, at kommunalbestyrelsen kan anvende brugerundersøgelser mere systematisk, og følge op på politiske målsætninger.
 
Borgerpanelet er et elektronisk panel med ca. 1.000 deltagere, som er sammensat af en bred gruppe af kommunens borgere, der via internettet besvarer spørgsmål om aktuelle lokalpolitiske temaer. I borgerpanelet har der været gennemført undersøgelser om borgernes oplevelser og vurderinger af bl.a.:
 
 
www.holbaek.dk/borgerpanel kan alle de hidtil gennemførte undersøgelser og resultater ses.
 
Når der er gennemført en undersøgelse i borgerpanelet, udarbejder administrationen en rapport med analyser, resultater og highlights fra undersøgelsen. Rapporten er et godt udgangspunkt for en drøftelse og kan bruges som grundlag for konkret opfølgning og prioritering i fht. indsatser, planer eller strategier
 
Det er økonomiudvalget der har ansvar for at koordinere indkomne forslag til borgerpanel­undersøgelser fra fagudvalg, projektudvalg, kommunalbestyrelsen og fra økonomiudvalget selv. For at kunne foretage denne koordinering, anmoder ØKU alle udvalg at melde tilbage med ønsker til hvilke undersøgelser, der ønskes gennemført det næste år. Herefter fastlægger Økonomiudvalget en årsplan for de undersøgelser der skal gennemføres i borgerpanelet.
 
Miniundersøgelser
Som noget nyt har ØKU godkendt, at der som et forsøg i 2018, også kan laves miniundersøgelser i borgerpanelet. En miniundersøgelse består af 1-4 spørgsmål om et specifikt emne eller tema, og kan bestilles direkte af de enkelte udvalg (eller kommunalbestyrelsen) uden forudgående behandling i økonomiudvalget
 
Miniundersøgelser med få enkle spørgsmål, kan fx bruges til at give en pejling på hvordan borgerpanelet (og dermed borgerne), ser på et aktuelt politisk spørgsmål eller emne, der skal drøftes eller tages beslutning om. Miniundersøgelser kan give bidrag den politiske dialog, eller bidrage til at kvalificere politiske eller administrative beslutninger og udviklingsprojekter i kommunen.

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 08-03-2018
Det blev besluttet ikke at melde et emne ind til borgerpanelet
8. Beslutning om Kommunalbestyrelsens deltagelse på Folkemødet 2018

Beslutning om Kommunalbestyrelsens deltagelse på Folkemødet 2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Kommunalbestyrelsen
Beslutningssag

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at det besluttes:
1. hvilke udvalg der skal være repræsenteret på Folkemødet 2018
2. hvilke medlemmer fra de pågældende udvalg der deltager

Beskrivelse af sagen
Folkemødet 2018 på Bornholm finder sted i perioden 14. – 17. juni.
 
Folkemødets formål ”… er at styrke demokratiet og dialogen i Danmark. Det sker ved at skabe en ny ramme om møder mellem beslutningstagerne i erhvervslivet, interesseorganisationer og politikere fra Folketinget, EU, kommuner og regioner. Og ved at give borgerne mulighed for at møde beslutningstagerne ansigt til ansigt.”
 
Folkemødets fulde program ligger først endeligt klar i maj, men den faglige bredde spænder vidt. De stående udvalg og projektudvalg vil, i det omfang de er repræsenteret, kunne sammensætte programmer der er fagligt relevante og falder inden for de emner udvalget beskæftiger sig med.
 
Kommunalbestyrelsen beslutter, om Holbæk Kommune skal være politisk repræsenteret på Folkemødet 2018 og i givet fald hvilke udvalgsmedlemmer, der kan deltage. De enkelte udvalg indstiller til Kommunalbestyrelsen, om de ønsker at være repræsenteret og i givet fald hvilke medlemmer, der ønsker at deltage.
 
Ledelsessekretariatet er aktuelt ved at afsøge mulighederne for forskellige samarbejder i forbindelse med deltagelsen i 2018.

Økonomiske konsekvenser
Der er i budget 2018 afsat 1.868.800 kr. til kommunalbestyrelsesmedlemmernes deltagelse i og afholdelse af møder, kurser og repræsentation.
 
Adgangen til Folkemødet er gratis, men der vil være udgifter til transport, overnatning og forplejning. Den samlede udgift pr. deltager forventes ligge mellem 2000-2500 kr.

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 08-03-2018
Det blev besluttet, at PULO bliver repræsenteret på folkemødet.
 
Medlemmerne Christina Hvass Hansen (A) og Peter Nilsson (V) deltager
9. Evt.

Evt.
10. Underskriftsark

Underskriftsark