UDVALG

Udvalget for Klima og Miljø

MØDE

Referat

STED

Lokale 0.13 - Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

STARTTIDSPUNKT

02-06-2020 08:00:00

SLUTTIDSPUNKT

02-06-2020 10:30:00


PUNKTER

83. Godkendelse af dagsorden til mødet den 2. juni 2020
84. Beslutning om offentlig høring af forslag til nyt regulativ for Gyrstinge Sø
85. Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 2.95 og kommuneplantillæg nr. 22 for byudvikling på Jernstøberigrunden - Sag nr. 19/38190
86. Beslutning om igangsætning af ny planlægning for et Bofællesskab v. Udbyvej i Udby Syd, Holbæk
87. Beslutning om midlertidig dispensation for lokalplan nr. 90's anvendelsesbestemmelse - Industriområdet Rørvangsvej
88. Beslutning om igangsætning af ny planlægning for islamisk kulturcenter på ejendommen Mellemvang 5, Holbæk
89. Beslutning om hjemtagelse af opgave - Lukket
90. Beslutning om omlægningstjek til økologisk drift
91. Beslutning om valg af metode til vurdering af behov for beskyttelse af boringsnære beskyttelsesområder
92. Orientering om Holbæk Kommunes Grønne Regnskab for 2019
93. Beslutning om tilbagekøb af gadebelysningsanlæg i Tølløse og Svinninge - Lukket
94. Beslutning om etablering af spejlbassin ved Brostræde og Østre Havnevej, iht. Helhedsplanen for Holbæk Havn
95. Beslutning om udbud og anlægsprogram for stibro ved Krags Brygge
96. Orientering cykelstisprojekter, Søstrup-Megacenteret og Stigs Bjergby-Mørkøv-Skamstrup
97. Orientering om trafiksikkerhedsprojekter
98. Beslutning om indsatser for at blive Klimakommune Plus
99. Beslutning om studietur til Klimafolkemødet i Middelfart
100. Drøftelse af effektiviseringer i perioden 2021-2024 - Juni
101. Drøftelse af budget 2021-2024 - Juni
102. Status på kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2020+
103. Orienteringer
104. Underskriftsark83. Godkendelse af dagsorden til mødet den 2. juni 2020

Godkendelse af dagsorden til mødet den 2. juni 2020
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. dagsorden til mødet den 2. juni 2020 godkendes
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 02-06-2020

Godkendt.

84. Beslutning om offentlig høring af forslag til nyt regulativ for Gyrstinge Sø

Beslutning om offentlig høring af forslag til nyt regulativ for Gyrstinge Sø
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Forslag til nyt regulativ for Gyrstinge Sø sendes i 8 ugers lovbestemt høring
Beskrivelse af sagen

Gyrstinge Sø ligger hovedsageligt i og ejes af Ringsted Kommune. Ringsted Kommune har lavet et forslag til nyt regulativ for søen, men da søen også ligger i Holbæk Kommune, skal regulativforslaget også i høring i her. Ringsted Kommune er sent i forløbet blevet opmærksom på dette.

Administrationen modtog den 24. januar 2020 henvendelse fra Ringsted Kommune om, at revision af gældende vandløbsregulativ for Gyrstinge Sø er sat i gang, og at forslag til nyt regulativ forventes sendt i 8 ugers lovbestemt offentlig høring den 5. februar 2020. Regulativer for søer indeholder primært bestemmelser om regulering af vandstand samt bestemmelser og sejlads og fiskeri. Formålet med revisionen er at tilvejebringe et nyt administrationsgrundlag, der sikrer ligebehandling og gennemsigtighed i kommunernes myndighedsudøvelse.

Administrationen har oplyst Ringsted Kommune om, at Holbæk Kommune også er vandløbsmyndighed for søen, og at et nyt regulativ derfor ikke kan vedtages uden politisk behandling i Holbæk Kommune. Administrationen har opfordret Ringsted Kommune til at udsætte den offentlige høring, så den kan foregå samtidig i kommunerne. Ringsted Kommune har ikke imødekommet denne opfordring og har gennemført høringen i perioden fra 5. februar 2020 til 1. april 2020.

Den 4. marts 2020 har Ringsted og Holbæk Kommuner holdt møde om sagen på administrativt niveau. Administrationen sendte inden mødet bemærkninger og spørgsmål til regulativforslaget. Bemærkninger og spørgsmål omhandlede overordnet følgende:

 • Spørgsmål til de retningsgivende principper for udleje af fiskeretten i søen.
 • Spørgsmål til sejlads- og fiskeret for tidligere bredejere til søen.
 • Bemærkning om konsekvensrettelse så det fremgår at begge kommuner er vandløbsmyndighed for søen.

Ringsted Kommune har den 15. april 2020 besvaret administrationens spørgsmål og bemærkninger skriftligt. Administrationen finder besvarelsen fyldestgørende og tilfredsstillende. Af besvarelsen fremgår det også, at Ringsted Kommune vil sende de indkomne høringssvar til Holbæk Kommune med henblik på eventuelle supplerende bemærkninger.

 

Sagens status og videre forløb

Med nærværende sagsfremstilling træffes beslutning om at sende regulativforslag i offentlig høring i Holbæk Kommune. Ved beslutning herom følger, efter endt høring og behandling af høringssvar, en fælles afklaring med Ringsted Kommune om høringerne giver anledning til ændring af regulativforslaget. Administrationen forventer, at et revideret regulativforslag kan behandles politisk i begge kommuner med henblik på endelig vedtagelse og ikrafttræden i efteråret 2020.

 

Baggrund for sagen

Gyrstinge Sø er beliggende i den sydlige del af Holbæk Kommune på kommunegrænsen til Ringsted Kommune. Størstedelen af søen ligger i Ringsted Kommune. 

Ringsted Kommune købte Gyrstinge Sø og Haraldsted Sø med omkringliggende arealer af Hovedstadens Forsyning (HOFOR) i 2014, da HOFOR ikke længere havde behov for at indvinde overfladevand fra søen. Med erhvervelsen ønskede Ringsted Kommune at fremme de naturmæssige og rekreative værdier. Reguleringen af vandstanden i Gyrstinge Sø blev ændret i 2015 som følge af vandindvindingens ophør. Søens naturlige afløb gennem Ringsted Å blev reetableret og vandstanden blev sænket med to meter.

Siden erhvervelsen har Ringsted Kommune i 2016 vedtaget en helhedsplan for søerne. Heraf fremgår det, at Gyrstinge Sø skal være den ’stille sø’ med fokus på naturoplevelser, mens der i Haraldsted Sø skal være større fokus på de rekreative muligheder. Helhedsplanen er i 2017 fulgt op af en naturplan for Gyrstinge Sø, som danner et væsentligt grundlag for et nyt regulativ for søen.

Der gælder samme krav til indholdet af regulativer for søer og vandløb, men på grund af de naturgivne og kulturbetingede forskelle i anvendelsen, er der forskel på vægtningen af indholdet. For søer er det væsentligste indhold typisk bestemmelser om flodemål dvs. højeste tilladelige vandstand og styring heraf samt bestemmelser om fiskeri- og sejlads.

Regulativforslaget er primært en videreførelse af bestemmelserne i det eksisterende regulativ samt en tilpasning til de nuværende forhold. Ophør med vandindvinding og ændret ejerforhold har betydet en række ændringer, som er udmøntet gennem Ringsted Kommunes planlægning og rolle som vandløbs- og naturmyndighed. De væsentligste ændringer omfatter følgende:

 • Beskrivelse af at søen ikke længere reguleres med faste koter i forhold til vandstanden. Ændringen er godkendt efter vandløbsloven og dispensation efter naturbeskyttelsesloven i 2015.
 • Beskrivelse af 4 beskyttede områder, omfattende vandfladen, hvor færdsel ikke er tilladt. Områderne er udlagt af hensyn til ynglende og rastende fugle og vedtaget i medfør af helhedsplanen i 2016.
 • Formulering af retningsgivende principper for udleje af fiskeretten og administration af tidligere bredejers sejlads og fiskeret. Formålet har været at skabe overblik over eksisterende tilladelser og rettigheder med henblik på ensartet og gennemsigtig administration i fremtiden.

Det gældende regulativ for Gyrstinge Sø er fra Vestsjællands Amt og vedtaget 1998. Fristen for revision af regulativet udløb den 1. januar 2009.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Vedtages regulativforslaget udmøntes de udlagte beskyttede områder, i Ringsted Kommunes helhedsplan, endegyldigt. For at sikre fred og ro for søens rastende og ynglende fugle er færdsel ikke tilladt i disse områder.

Høring

Regulativforslaget har været i 8 ugers lovbestemt offentlig høring i Ringsted Kommune i perioden fra den 5. februar 2020 til den 1. april 2020.

Lovgrundlag – link

§ 12, stk. 1, i bekendtgørelse af lov om vandløb

§ 5, stk. 1, i bekendtgørelse om regulativer for offentlige vandløb

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 02-06-2020

Indstilles godkendt.caseno20-6082_#5190667_v1_høring af forslag til regulativ for gyrstinge sø.pdf.pdf
caseno20-6082_#5190668_v1_høring af forslag til redegørelse for gyrstinge sø.pdf.pdf
caseno20-6082_#5190669_v1_høring bilag 1. beskyttede områder, gyrstinge sø.pdf.pdf
caseno20-6082_#5190670_v1_høring bilag 2. bygværker, gyrstinge sø.pdf.pdf
caseno20-6082_#5262807_v1_kort med kommunegrænse.pdf
caseno20-6082_#5271908_v1_gyrstinge sø's placering i holbæk og ringsted.pdf
caseno20-6082_#5257260_v1_15.04.2020 svar til holbæk kommune.pdf.pdf

Bilag

Forslag til regulativ for Gyrstinge Sø
Forslag til redegørelse for Gyrstinge Sø
Bilag 1 til regulativforslag Beskyttede områder Gyrstinge Sø
Bilag 2 til regulativforslag Bygværker Gyrstinge Sø
Kort med kommunegrænse
Gyrstinge Sø's placering i Holbæk og Ringsted
Ringsted Kommunes svar til Holbæk Kommune vedr. nyt regulativ


85. Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 2.95 og kommuneplantillæg nr. 22 for byudvikling på Jernstøberigrunden - Sag nr. 19/38190

Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 2.95 og kommuneplantillæg nr. 22 for byudvikling på Jernstøberigrunden - Sag nr. 19/38190
Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Klima- og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

 

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. forslag til Kommuneplantillæg nr. 22 og forslag til Lokalplan 2.95 vedtages endeligt med de beskrevne ændringsforslag.
Beskrivelse af sagen

Baggrund

6. marts 2019 godkendte Økonomiudvalget at igangsætte udarbejdelsen af nyt plangrundlag for Jernstøberigrunden med udgangspunkt i en helhedsplan udarbejdet af Årstiderne Arkitekter på vegne af Jernstøberiet P/S.

Kommuneplantillæg

Projektet er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer og rammebestemmelser, med undtagelse af en bestemmelse om fastsat etapedeling for udbygning af området. Kommuneplantillæg 22 vil fjerne kravet om etapedeling hvilket betyder, at hele området kan udbygges samtidig. Ved at fjerne kravet om etapevis udbygning muliggøres det, at der udarbejdes én samlet lokalplan med udgangspunkt i helhedsplanen. Den samlede planlægning vil give en bedre mulighed for at lave en helhedsløsning, hvor udvikling og byggemodning kan tilpasse sig markedet, så der kan opføres den type boliger, der er efterspørgsel på.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen har til formål at omdanne den tidligere jernstøberigrund fra industri til by.

Gennem en varieret bebyggelsesplan med en høj tæthed, udnyttes den optimale beliggenhed i forhold til bymidten og stationen. Ny boligbebyggelse disponeres som følgende: 

-                      Rækkehuse i to etager mod øst, der skaber en sammenhængende kant mod Skyttensvej, tilpasset den eksisterende skala og struktur på villavejen.

-                      Punkthuse i 6 - 8 etager centralt i bebyggelsen, i sammenhæng med de nordforliggende eksisterende etagepunkthuse og den eksisterende grønne flade.

-                      Ny bebyggelse i 2-3 etager indplaceres mod eksisterende karrébebyggelse nordvest for grunden

-                      Ny bebyggelseskant i op til 4 etager mod Lundemarksvej, hvor den eksisterende grønne kant fastholdes i form af eksisterende træbeplantning.

Trafik

Adgang til området gives fra Lundemarksvej og fra Skyttensvej. Den eksisterende trafikbelastning på Lundemarksvej er stor, specielt om morgenen, med trafik til uddannelsesinstitutioner og almindelig morgentrafik. Der er derfor udarbejdet en trafikanalyse, der belyser projektets indpasning og indvirkning på de trafikale forhold. Rapporten konkluderer, at det eksisterende vejnet godt kan klare den øgede kapacitet.

Høringssvar

I forbindelse med den offentlige høring er der indkommet 4 høringssvar. Grundet Covid – 19 har der ikke været afholdt borgermøde. I de tre første høringssvar foreslås mindre ændringer som i dialog med udvikler er blevet imødekommet.

 • Høringssvar 1 fra politiet har givet anledning til at tilrette kørekurver samt tilføje to vendepladser i hver ende af den sydlige parkeringsplads på kortbilag 5.
 • Høringssvar 2 fra genbo på Skyttensvej har givet anledning til at definere området ud mod Skyttensvej som et grønt område på det bindende kortbilag 5.
   
 • Høringssvar 3 fra nabo har givet anledning til at sikre vejadgang til garage for matr. 9aø ved at tilføje et opmærksomhedspunkt til de servitutter der omhandler denne vejret.
   
 • Høringssvar 4 fra genbo til de nye rækkehuse i delområde C, henviser til skyggediagrammer for juni måned klokken 18 og foreslår, at de to punkthuse nærmest Skyttensvej reduceres med to etager hver. Administrationen vurderer, at selv om man reducerer det nordligste punkthus ned til 4 etager, vil punkthusets skygge alligevel ramme byggefeltet i delområde C i juni klokken 18. De nye rækkehuse i delområde C vil blive opført og solgt under den forudsætning, at der er skyggepåvirkning fra de nye punkthuse. Det er korrekt, at der vil komme mere skygge i haverne i juni klokken 18 på Skyttensvej 22, 20, 21, 19, 15, og 13, men denne skyggepåvirkning kommer hovedsageligt fra de nye rækkehuse i to etager i delområde C samt fra den østligste længebygning i fire etager i delområde D. Administrationen vurderer, at denne skyggepåvirkning ikke er mere end hvad man kan forvente i den tætte by. Kommuneplanen tillader 8 etager og de omtalte punkthuse er tidligere i processen blevet reduceret ned til hhv. 6 og 7 etager.

 

Høringssvar 4 sætter spørgsmålstegn ved trafikanalysens konklusioner med henvisning til en kaotisk morgentrafiksituation i området. Da analysen konkluderer, at det eksisterende vejnet godt kan klare den øgende kapacitet, vurderes det, i dialog med vejmyndigheden, at udfordringer omkring afvikling af trafiksituationen ligger udenfor denne planlægning.

Øvrige tilføjelser

Bygherre ønsker at tilføje teglspån og naturskifer som muligt facademateriale i delområde A, hvilket er imødekommet.

Bygherre ønsker at samle de to byggefelter mellem delområde D og E hvilket er imødekommet. Stiforbindelsen ind i området fastholdes og kan f.eks. etableres som en port.

Økonomiske konsekvenser

Det er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Høring

 

Planforslagene har været udsendt i offentlig høring fra 5. marts til 30 april 2020. Indkomne høringssvar og administrationens behandling heraf samt indstilling, kan ses i vedlagte bilag til sagen.
 

 

Lovgrundlag – link

Lov om planlægning

Sagshistorik, henvisninger

 Igangsættelse af planer ØKU den 6. marts 2019

Planforslag godkendt KB 26. februar 2020

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 02-06-2020

Indstilles godkendt.caseno19-38190_#5271628_v1_bilag_2_kommuneplantillæg_22.pdf.pdf
caseno19-38190_#5271644_v1_bilag_4_høringssvar_samlet.pdf.pdf
caseno19-38190_#5271796_v1_bilag_1_lokalplan_295_lo.pdf.pdf
caseno19-38190_#5271787_v1_bilag_3_hvidbog_ny.pdf.pdf

Bilag

bilag_2_kommuneplantillæg_22.pdf
bilag_4_høringssvar_samlet.pdf
bilag_1_lokalplan_295_lo.pdf
Bilag_3_hvidbog_ny.pdf


86. Beslutning om igangsætning af ny planlægning for et Bofællesskab v. Udbyvej i Udby Syd, Holbæk

Beslutning om igangsætning af ny planlægning for et Bofællesskab v. Udbyvej i Udby Syd, Holbæk
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Planlægning for et bofællesskab v. Udbyvej i Udby Syd prioriteres igangsat 3. kvartal 2020 i henhold til beskrivelserne i sagsfremstillingen.
Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har solgt et område på ca. 6 ha i Udby Syd, Holbæk med henblik på, at der efterfølgende kunne etableres et bofællesskab. Holbæk Kommune har nu modtaget en ansøgning fra grundejer om igangsætning af ny planlægning for et bofællesskab i Udby Syd.

Nuværende anvendelse og plangrundlag
Området udgør ca. 6 ha, og anvendes i dag til landbrugsjord. Området er i dag omfattet af lokalplan nr. 5.01, der udlægger området til erhvervsformål. Den gældende kommuneplanramme 5. B05, foreskriver en anvendelse til boligformål i byzone, herunder åben/lav boligbebyggelse.

Fremtidig anvendelse og plangrundlag (se bilag 1, lokalplanafgrænsning og zoneinddeling)
Området omfatter en del af matr. nr. 35a, Udby By. Der udarbejdes en ny lokalplan, der udlægger området til boligformål. Der udarbejdes desuden en ny kommuneplanramme, som foreskriver en anvendelse til boligformål i delvis byzone og delvis landzone, herunder åben/lav boliger og tæt/lav boliger.

Projektindhold (se bilag 2, vejledende skitse)
Ansøger/grundejer ønsker at etablere en CO2 -neutral bydel med følgende indhold:

 • Bæredygtigt bofællesskab med 28 boliger i form af tæt/lav og åben/ lav boliger af forskellige former, såsom en-families huse og tiny houses, og omkring 84 tilflyttere på tværs af generationer
 • Biologisk mangfoldighed og naturpleje (se bilag 3, notat om øget biodiversitet)
 • Bæredygtigt erhverv, herunder kreative værksteder og nyttehuse

Ansøger/grundejer ønsker, at bofællesskabet skal bygges op om et stærkt fællesskab, der organiseres ud fra andelstankens principper med medlemmer og bestyrelse som den øverste, lokale myndighed. Ambitionen er at skabe en selvforsynende bydel, hvor omkostningerne til at bygge holdes lavt og med minimum kollektiv gæld. Samtidig ønsker ansøger at opføre et fælleshus i form af et domen til eks. fællesspisning, yoga hold, workshops o.lign. samt et shelter på engarealet mod vest.

Projektet bygger på bæredygtige principper som selvforsyning med grøntsager, frugt og kød, og på opsamling af regnvand til toiletskyl, vaskemaskiner og vanding. Der bygges i bæredygtige materialer, og brugen af beton og asfalt begrænses. Området vil i videst muligt omfang forsynes med jord- og solenergi.

Indhold i den nye planlægning
Ansøgers projektønsker vurderes at indebære en ændret anvendelse, der forudsætter udarbejdelse af ny lokalplan med et tilhørende kommuneplantillæg.

Der skal således udarbejdes en lokalplan, der muliggør en anvendelse til boligformål, et mindre husdyrhold og dyrkning af afgrøder samt mindre kreative erhverv. Planlægningen vil desuden indebære trafikale forhold samt et fælles parkeringsareal, der forsyner området.

Planlægningen vil fastsætte rammer for en maksimal bygningshøjde på 8,5 m, maksimalt to etager samt en maksimal bebyggelsesprocent på 30, svarende til eksisterende rammebestemmer.

Den ønskede planlægning vurderes ikke at indebære væsentlige påvirkninger af naboer i forhold til sol-, skygge og lugtpåvirkninger eller indbliksgener.

Planproces
Administrationen anbefaler, at denne laves som en selvstændig lokalplan, med parallel proces til den bevarende boliglokalplan for Udby.

Det vurderes, at planlægningen kan igangsættes i 3. kvartal 2020.

Fremtidig trafikal planlægning
Administrationen vurderer, at der ikke er behov for omlægning af Udby Kirkevej på nuværende tidspunkt. Der er reserveret jord til en fremtidig omlægning af Udby Kirkevej med en forlængelse af Ridebanevej ned til Udbyvej, såfremt der opstår et behov. Arealet, som er udlagt til vej, er fortsat kommunalt ejet.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Planlægningen vurderes ikke at indebære væsentlige ændringer i det bestående miljø, da de nuværende aktiviteter i omfang og benyttelsesgrad vurderes at være sammenlignelige med de fremadrettede projektønsker. Herunder at området fortsat vil være tilgængeligt for offentligheden og kunne anvendes som et rekreativt naturområde.

Høring

Udarbejdelse af kommuneplantillægget vurderes at indebære krav om fordebat efter Planlovens § 23c, og det tilstræbes, at fordebat og borgermøde i forbindelse med den offentlige høringsperiode koordineres med den igangværende bevarende boliglokalplan for Udby.

Lovgrundlag – link

Planloven

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 02-06-2020

Indstilles godkendt.caseno19-30296_#5258022_v1_bilag 1_lokalplanafgrænsning.jpg.jpg
caseno19-30296_#5258024_v1_bilag 2_vejledende skitse.jpg.jpg
caseno19-30296_#5258026_v1_bilag 3_notat_plan for øget biodiversitet.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1_Lokalplanafgrænsning.jpg
Bilag 2_Vejledende skitse.jpg
Bilag 3_Notat_Plan for øget biodiversitet.pdf


87. Beslutning om midlertidig dispensation for lokalplan nr. 90's anvendelsesbestemmelse - Industriområdet Rørvangsvej

Beslutning om midlertidig dispensation for lokalplan nr. 90's anvendelsesbestemmelse - Industriområdet Rørvangsvej
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der meddeles midlertidig dispensation på 3 år fra lokalplan nr. 90 til at anvendelsen som kræmmerhal kan fortsætte på ejendommen.

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kræmmerhal søger om dispensation fra anvendelsesbestemmelsen i den gældende lokalplan for at de fortsat kan drive kræmmerhal i en eksisterende lagerhal på ejendommen.

Lokalplanen for området bestemmer at området kun må anvendes til erhverv som industri- og lager, samt værksted- og håndværksvirksomhed, og at der ikke må foregå detailhandel i området. Det kræver en dispensation fra lokalplanens anvendelsesbestemmelse at drive kræmmerhal på ejendommen.

Holbæk Kommune har modtaget en ansøgning om dispensation og lovliggørelse af anvendelsen. Ansøger har redegjort for, at da kræmmerhallen kun har yderst begrænset åbningstid (weekender fra 10-16) indebærer anvendelsen ikke væsentlig detailhandelsaktivitet som konkurrerer med bymidten eller giver væsentlige påvirkninger eller trafikale gener for området.

Det er administrationens vurdering at anvendelse som kræmmerhal ikke indebærer væsentlige påvirkninger på den eksisterende detailhandelsstruktur, herunder udvalgsvarer i bymidten, eller gener til området. Det fremgår af Erhvervsstyrelsens vejledning om detailhandel, at markeder med tilbagevendende kortvarige åbningstider, eller hvor benyttelsen ikke sker regelmæssigt hen over året med faste, daglige åbningstider, ikke er omfattet af planlovens detailhandelsregler.

Fordi der er tale om lokalplanens anvendelsesbestemmelser, kan der jf. planloven ikke meddeles permanent dispensation til udøvelse af kræmmerhal, fordi det strider mod lokalplanens principper. 

Planloven giver mulighed for at meddele midlertidig dispensation, på op til 3 år, for lokalplanens anvendelses bestemmelser.

I forbindelse med en eventuel dispensation, bør det overvejes om nye muligheder i form af kræmmermarkeder, engroshandel, e-handel og showrooms i eksisterende kommuneplanlagte erhvervsområder vil medføre, at der på sigt ikke vil være tilstrækkelige erhvervsarealer til de mere traditionelle erhvervsanvendelser, som eksempelvis industri, værksted mv.

Økonomiske konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogle klima- og miljømæssige konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogle klima- og miljømæssige konsekvenser.

Høring

Sagen har været sendt i naboorientering fra d. 26-03-2020 til d. 20-04-2020 til hele lokalplanområdet. Der er ikke indkommet indsigelser til det ansøgte

Lovgrundlag – link

https://dokument.plandata.dk/20_1080488_APPROVED_1208435189762.pdf

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/287

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 02-06-2020

Indstilles godkendt.

88. Beslutning om igangsætning af ny planlægning for islamisk kulturcenter på ejendommen Mellemvang 5, Holbæk

Beslutning om igangsætning af ny planlægning for islamisk kulturcenter på ejendommen Mellemvang 5, Holbæk
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. planlægning for ændret anvendelse af ejendommen Mellemvang 5 fra erhvervsformål til islamisk kulturcenter prioriteres igangsat 4. kvartal 2020 i henhold til beskrivelserne i sagsfremstillingen
Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har modtaget en ansøgning om igangsætning af ny planlægning for ejendommen beliggende Mellemvang 5 i Holbæk.

Nuværende anvendelse og plangrundlag
Ejendommen anvendes i dag til Bowlingcenter med supplerende funktioner, herunder bowlingbaner, squashbaner, festlokaler, restaurant, bar m.v.
Arealet er ikke omfattet af eksisterende lokalplan. Den nugældende kommuneplanramme, 3.E02, foreskriver en anvendelse til erhvervsformål i miljøklasse 2-4, samt mulighed for butikker til særligt pladskrævende varer, fitnesscentre, legeland og serviceerhverv.


Projektindhold
Ansøger ønsker at ombygge de eksisterende bygninger, og etablere et område til en kulturel institution for foreningen Tyrkisk Islamisk Kultur- og Undervisningscenter for Børn og Unge. Herved flyttes deres allerede eksisterende aktiviteter fra Smithsvej på grund af pladsmangel. 

Ansøger ønsker at benytte området til foreningens aktiviteter med et større kulturcenter, der samler flere funktioner under samme tag. Centret vil rumme mulighed for alsidige religiøse, kulturelle aktiviteter. Endvidere skal det fungere som samlingssted for især borgere med tyrkisk baggrund i byen, men derudover også være åbent for borgere med anden nationalitet og baggrund.


Indhold i den nye planlægning
Ansøgers projektønsker vurderes at indebære en ændret anvendelse, der forudsætter udarbejdelse af ny lokalplan med et tilhørende kommuneplantillæg.
Der skal således udarbejdes en lokalplan, der muliggør en anvendelse til centerformål, herunder kulturhus, undervisningsrum, bederum, kapel, café og opholdsområde, udstillingslokaler og udendørs legeplads. Planlægningen skal endvidere muliggøre ombygning af de eksisterende bygninger.

Der forefindes en eksisterende bolig i ejendommen, og ansøger ønsker, at der i planlægningen også fremadrettet planlægges for en bolig på ejendommen. Dette indstilles ikke indarbejdet i planlægningen. Den planlægningsmæssige begrundelse er at minimere potentielle miljøkonflikter mellem erhvervsanvendelse og boliganvendelse fremadrettet. Eksisterende lovlig anvendelse af godkendt bolig på 1 sal i bygningen vil kunne fortsætte upåagtet heraf.


Ansøger ønsker med bygningens ombygning, at den signalerer det nye anvendelsesmæssige indhold, herunder isætning af større vinduespartier og etablering af en kuppel I bilag til ansøgningen er vedlagt referenceeksempler på facadeændringer.

Planlægningen vil fastsætte rammer for en maksimal bygningshøjde på 10 m, samt en maksimal bebyggelsesprocent på 55, svarende til eksisterende rammebestemmer omkring bygningshøjder og en mindre forøgelse af bebyggelsesprocenten fra 50 til 55.

Planlægningen vurderes ikke at indebære væsentlige ændringer i det bestående miljø, for så vidt angår trafikale forhold og parkering, da de nuværende aktiviteter i omfang og benyttelsesgrad vurderes at være sammenlignelige med de fremadrettede projektønsker. Da projektet endvidere indrettes inden for eksisterende bygningsrammer, med mindre ombygninger heraf, vurderes ikke at være væsentlige afledte ændringer ved påvirkninger af naboer, herunder sol- og skyggepåvirkninger eller indbliksgener.
De beskrevne aktiviteter indebærer en flytning fra nuværende placering centralt i byen på Smithsvej, til en ny placering, der imidlertid fortsat er centralt beliggende, med nem adgang via eksisterende infrastruktur og kollektiv trafik.

Planproces
Udarbejdelse af kommuneplantillægget vurderes at indebære krav om fordebat efter Planlovens § 23c, og det vurderes endvidere, at der bør afholdes borgermøde i den offentlige høringsperiode.
Planerne skal behandles politisk, og delegeres ikke til administrativ behandling alene.

Endelig vurderes, at planlægningen kan igangsættes i 4. kvartal 2020.

Økonomiske konsekvenser

Projektet vurderes ikke at indebære afledte økonomiske konsekvenser for kommunen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Projekter har ikke nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Høring

Udarbejdelse af kommuneplantillægget vurderes at indebære krav om fordebat efter Planlovens § 23c, og det vurderes endvidere, at der bør afholdes borgermøde i den offentlige høringsperiode.

Lovgrundlag – link

Planloven

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 02-06-2020

Indstilles ikke godkendt.

Imod indstillingen stemte 3 (A, O og I).

For indstillingen stemte 1 (Ø).

V undlod at stemme.

 caseno20-13062_#5268048_v1_bilag til ansøgning om ny lokalplan for mellemvang 5, holbæk.pdf.pdf

Bilag

Bilag til ansøgning om ny lokalplan for Mellemvang 5, Holbæk.pdf


89. Beslutning om hjemtagelse af opgave - Lukket

Offentlig beslutning

Indstillingen godkendt.

For stemte 3 (A, O og Ø).

Imod stemte 2 (V og I) da de ønsker, at der gennemføres et offentligt EU-udbud med kontrolbud.

90. Beslutning om omlægningstjek til økologisk drift

Beslutning om omlægningstjek til økologisk drift
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. private lodsejere tilbydes omlægningstjek fra Økologisk Landsforening.
Beskrivelse af sagen

Økologisk Landsforening er en forening, der udvikler og udbreder økologien i alle led i kæden fra jord til bord. Via konsulenter i foreningen kan Holbæk Kommune tilbyde et gratis, frivilligt såkaldt omlægningstjek til lodsejere i kommunen. Det vil sige en gennemgang af den enkelte lodsejers bedrift med henblik på eventuel omlægning til økologisk drift.

Øget økologisk drift af private lodsejeres jord i kommunen vil harmonere med kommunalbestyrelsen målsætning om at være en mere grøn og bæredygtig kommune, det det både vil bidrage til mere biodiversitet, beskytte grundvandet og kunne udvide det lokale udbud af økologiske produkter.

Der skal tages stilling til, om Holbæk Kommune vil indgå i et sådant samarbejde med Økologisk Landsforening.

Hvorfor øge økologisk drift?

Økologisk drift vil medvirke til at beskytte grundvand og drikkevand og være en effektiv og omkostningsfri grundvandsbeskyttelse for kommunens vandværker. Især omkring vandværkernes boringer og inden for de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) er sprøjtefri drift en af kerneområderne i den fremtidige grundvandsbeskyttelse i kommunen.

Ordningen fra Økologisk Landsforening

Konsulenter fra Økologisk Landsforening besøger de enkelte private bedrifter. Besøget omfatter gennemgang af marker og bygninger og drøftelse af produktionsmuligheder. Omlægningstjek er gratis for lodsejerne, idet Økologisk Landsforening har finansieret ordningen via fondsmidler.

Selvom man har modtaget besøg, følger der ingen forpligtigelser med. Hvis en privat lodsejer beslutter sig for en egentlig omlægning, vælger den enkelte lodsejer selv rådgiver til det videre forløb. Det kunne således være fra Vkst eller Agrovi, som ifølge administrationens oplysninger tilbyder økologirådgivning lokalt.

Omfang

Administrationen sender brev om tilbuddet til lodsejere, der ejer over 2 hektar. Det vil dreje sig om 2.370 ejere af 1.695 ejendomme og 42.662 hektar.

Økologisk Landsforening har erfaring for, at telefonisk henvendelse øger antallet af interesserede lodsejere væsentligt, og Økologisk Landsforening vil derfor sørge for at kontakte lodsejere telefonisk umiddelbart efter udsendelse af breve. Dette vil blive begrænset til ejere med over 5 hektar – i alt 1.165 ejere med 40.886 hektar (der ringes kun til én ejer i tilfælde af flere ejere af en ejendom).

Der er erfaring for, at 5-10 % af dem, der ringes til, er interesseret i et omlægningstjek. Der kan således blive tale om op til cirka 110 potentielle besøg. Opringning til lodsejere kommer udover fondsfinansieringen, og skal finansieres af Holbæk Kommune. Dette afregnes, så der skal betales 1.100 kr. pr. omlægningstjek, der gennemføres, og altså ikke pr. opringning.

Økonomiske konsekvenser

De økologiske omlægningstjek er finansieret af fondsmidler, som Økologisk Landsforening råder over.

Holbæk Kommunes udgift til opringninger, der falder udenfor fondsfinansieringen, er op til 121.000 kr. Udgiften afholdes indenfor budget 2020 af midler afsat til konsulentydelser på landbrugsområdet.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vil formentlig ske øget omlægning til økologisk drift af private arealer i Holbæk Kommune, hvilket  kan forventes at have positiv konsekvens for miljø og biodiversitet, samt neutral klimamæssig konsekvens.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 02-06-2020

Indstillingen tiltrådt.
For stemte 3 (A, O og Ø).
Imod stemte 2 (V og I) idet de ikke ønsker, der anvendes offentlige midler til formålet.

91. Beslutning om valg af metode til vurdering af behov for beskyttelse af boringsnære beskyttelsesområder

Beslutning om valg af metode til vurdering af behov for beskyttelse af boringsnære beskyttelsesområder
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. metoden, der er beskrevet i bilag 1, benyttes ved vurdering af behov for beskyttelse af boringsnære beskyttelsesområder i Holbæk Kommune
Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen skal med denne sag beslutte, hvilken metode Holbæk Kommune skal benytte ved sin risikovurdering af de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO’er), der er udlagt i kommunen.

Et flertal i Folketinget indgik i januar 2019 en aftale, som har til formål at nedbringe risikoen for forurening af grundvandet fra erhvervsmæssig anvendelse af pesticider omkring vandværksboringer i de såkaldte BNBO’er. Aftalen er efterfølgende udmøntet i konkret lovgivning, som trådte i kraft den 1. januar 2020.

Den nye lovgivning forpligtiger kommunerne på at udføre en konkret risikovurdering af de BNBO’er, der er udlagt i den enkelte kommune. Risikovurderingen skal danne baggrund for den enkelte kommunes beslutning om, hvilke BNBO’er der skal friholdes for erhvervsmæssig brug af pesticider.

Administrationen har sammen med de øvrige kommuner i Region Sjælland udviklet en metode, som kan benyttes ved risikovurderingen. Metoden er nærmere beskrevet i bilag 1, og administrationen indstiller, at den benyttes ved Holbæk Kommunes risikovurdering af BNBO’erne i kommunen.

Fakta om BNBO

Staten har udpeget i alt 124 BNBO'er i Holbæk Kommune, hvoraf 115 ha er arealer med landbrugsdrift. Arealerne tilhører 140 forskellige ejendomme, som derved bliver berørt af den nye lovgivning.

Indenfor et BNBO vil der være kort transporttid for grundvandet hen til boringen, og det er inden for det areal, de nye regler skal gennemføres.

For de boringer, vandværkerne fortsat forventer vil være i drift om 3-5 år, skal kommunen gennemgå hvert enkelt BNBO-areal og på den baggrund vurdere om risikoen for forurening fra erhvervsmæssig anvendelse af pesticider skal fjernes. Administrationen er derfor gået i gang med at afklare vandværkernes fremtidsplaner.

Reglerne gælder kun erhvervsmæssig brug af pesticider og ikke haveejeres brug af pesticider.  Erhvervsmæssig brug af pesticider udgøres primært af brugen i konventionel jordbrugsdrift (landbrug, skovbrug, gartneri, frugtavl, planteskoler, juletræsproduktion mv.) Andre former for erhvervsmæssig brug – f.eks. i forbindelse med golfklubber og hoteller - vil dog også være omfattet.

Beskrivelse af den valgte risikovurderingsmetode

Den indstillede metode for risikovurdering afspejler en miljømæssig forsigtig tilgang, og bygger på, at alle eksisterende vandværksboringer beskyttes, hvis erhvervsmæssig brug af pesticider vurderes at kunne udgøre en risiko. De eneste boringer som metoden lægger op til ikke skal beskyttes, er boringer, der af vandværket planlægges nedlagt indenfor 3-5 år.

Hvis den indstillede metode besluttes, vil alle vandforsyninger, store som små, som udgangspunkt blive vurderet væsentlige. Kun i særlige geologiske situationer kan den valgte metode resultere i, at der ikke vil være behov for en beskyttelse. Det kan fx være områder, hvor vandstrømningen er rettet nedefra og op imod jordoverfladen, og der derved ikke kan nedsive pesticider.

Frivillige aftaler eller påbud?

For de BNBO-arealer, hvor der på baggrund af risikovurderingen vurderes at være behov for at friholde arealet for erhvervsmæssig brug af pesticider, er næste skridt, at der skal indgås aftaler med de enkelte lodsejere om at ophøre hermed.

Reglerne tilsiger, at der som udgangspunkt skal indgås frivillige aftaler mellem vandværker og lodsejere. I hvilken udstrækning kommunen skal bistå, er ikke nærmere fastsat. Dog er kommunen i sidste ende ansvarlig for, at den indsats, som kommunen finder nødvendig, gennemføres. Kommunen har endvidere mulighed for at påbyde parterne at indgå en aftale, hvis de ikke selv kan komme til enighed.

Tidsplan og kommende politiske beslutninger

Risikovurderingen følges af en dialog med interessenterne, når risikovurderingen foreligger, forventeligt i august måned. Formålet er at skabe en fælles forståelse for risikovurderingens resultater, samt for det videre arbejde.

Kommunalbestyrelsen vil efter sommerferien blive forelagt en sag til beslutning, hvormed kommunalbestyrelsen skal tage stilling til:

 • tidsplanen for kommunens arbejde med BNBO-opgaven, herunder rækkefølgen for indsatsen (hvilke BNBO’er skal prioriteres først),
 • rollefordelingen mellem kommunen og vandværkerne (i hvilken udstrækning skal kommunen bistå vandværkerne i arbejde med at indgå frivillige aftaler, og hvordan),
 • om kommunen principielt er sindet at meddele påbud, såfremt der ikke kan opnås enighed om pesticidfri drift ad frivillighedens vej samt
 • i hvilken udstrækning administrationen af BNBO-arbejdet skal delegeres til administrationen.

Tidsfrist

Kommunerne har fået en frist til udgangen af 2022 til at løse opgaven. Af den statslige aftale fremgår det, at aftaleparterne er enige om at gennemføre et generelt forbud mod sprøjtning i BNBO, hvis kommunerne ikke er kommet i mål med beskyttelsen af BNBO inden udgangen af 2022.

Økonomiske konsekvenser

Administrationen påtænker at udbyde risikovurderingsopgaven til en ekstern konsulent. Udgifterne hertil forventes at udgøre ca. 0,3 mio. kr., som afholdes indenfor budgettet for Miljø og Planer.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Opgaven er lovbestemt og vedtaget for at nedbringe risikoen for forurening af grundvandet fra erhvervsmæssig anvendelse af pesticider omkring vandværksboringer. Den forventede miljømæssige konsekvens er øget grundvandsbeskyttelse og dermed større sikkerhed for en bæredygtig leverance af rent drikkevand.

Etablering af arealer uden brug af pesticider forventes at kunne bidrage til øget biodiversitet helt lokalt omkring boringerne.

Lovgrundlag – link

Bekendtgørelse om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og indberetning

Miljøstyrelsens vejledning nr. 36 af juli 2019 om vurdering af indsetser rettet mod erhvervsmæssig brug af pesticider i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Miljøbeskyttelseslovens §24 og §64

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 02-06-2020

Indstilles godkendt, idet dialogen efterfølgende tages med FORS, landbrugsforeninger, vandværker og miljøforeninger.

 caseno20-10545_#5275710_v1_appendix 1.pdf

Bilag

Appendix 1


92. Orientering om Holbæk Kommunes Grønne Regnskab for 2019

Orientering om Holbæk Kommunes Grønne Regnskab for 2019
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Orienteringen om Holbæk Kommunes Grønne Regnskab for 2019 tages til efterretning.
Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune vil være en grøn og bæredygtig kommune. Det er defineret i Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2020+, ligesom kommunen har forpligtet sig til at arbejde målrettet og ambitiøst med CO2-reduktion både i egen virksomhed og generelt i kommunen.

Holbæk Kommune underskrev en ny klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening den 18. september 2019, med et erklæret mål i aftalen på 3 procent årlig reduktion i udledningen af drivhusgasser herunder CO2, frem til og med 2025.

Målet i 2025, med udgangspunkt i baselineåret 2018, er at Holbæk Kommune skal udlede 1.918 tons mindre CO2. I runde tal betyder det, at Holbæk Kommune som virksomhed skal gå fra 9.988 tons CO2 i 2018 ned til 8.070 tons CO2 i 2025.

For at kunne følge udviklingen i Holbæk Kommunes CO2-udledning, skal der årligt udarbejdes et CO2-regnskab. Regnskabet afspejler kommunen som selvstændig virksomhed og dermed ikke som et geografisk afgrænset område. CO2 udledningen fra private husholdninger, erhvervsvirksomheder mm. indgår derfor ikke i opgørelsen.

Det grønne regnskab viser for 2019 et fald i CO2-udledning på 652 tons. Det er et fald fra 9.988 tons i 2018 til 9.336 tons i 2019, hvilket svarer til et fald på 6,6 procent. Dette er således 3,6 procent bedre end måltallet for 2019 på 9.688 tons CO2. Holbæk Kommune har hermed mere end indfriet den årlige målsætning for 2019.

At den årlige CO2-udledning er faldet yderligere, skyldes først og fremmest, at vindenergiens andel af forbruget i 2019 blev 47 procent, hvilket er en stigning siden 2018, hvor vindenergiens andel af forbruget var 41 procent. Dertil kommer, at Holbæk Kommune har konverteret en mindre del af kommunens varmekilder fra olie eller gas over til varmepumper eller hybridløsninger, hvor varmepumperne er den primære varmekilde.  

Fremadrettet vi der stadig blive fokuseret på konvertering af varmeforsyning til mere bæredygtige løsninger og begrænsning af fossile brændstoffer. Olieforbrug har en stor CO2-udledning og derfor konverteres de sidste kommunale bygninger, der stadig har oliefyr, til varmepumpeløsninger. Ligeledes arbejdes der på en større konvertering af gaskedler til løsninger, hvor der indgår varmepumper.

Arbejdet med implementering af LED belysning er fortsat en del af kommunens indsatsområder, for at reducere udledningen af CO2.

Der arbejdes ligeledes for at nedbringe udledningen forbundet med transport af kommunens medarbejdere i arbejdstiden. Der er projekter i gang, som gradvist skal udskifte fossildrevne biler i bilflåden med el-biler og el-cykler.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 02-06-2020

Indstilles godkendt.caseno18-14067_#5261312_v1_grønt regnskab 2019_v1.pdf.pdf

Bilag

Grønt Regnskab 2019_V1.pdf


93. Beslutning om tilbagekøb af gadebelysningsanlæg i Tølløse og Svinninge - Lukket

Offentlig beslutning

Indstilles godkendt, men der ønskes en tydeligere opgørelse af kommunens økonomi særligt betydningen for likviditeten og gælden.

94. Beslutning om etablering af spejlbassin ved Brostræde og Østre Havnevej, iht. Helhedsplanen for Holbæk Havn

Beslutning om etablering af spejlbassin ved Brostræde og Østre Havnevej, iht. Helhedsplanen for Holbæk Havn
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. der afsættes rådighedsbeløb og frigives anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. under Udvalget for Klima og Miljø til etablering af et spejlbassin, placering B, jf. kortbilag, som finansieres af lånedispensation grundet covid-19, fra pulje til lånefinansiering af anlægsudgifter, der ligger ud over den allerede planlagte aktivitet i 2020.
Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede den 8. april 2020 at fremrykke anlægsinvesteringer på bl.a. havneområdet, idet anlægsloftet i 2020 er suspenderet af regeringen som følge af covid-19.
Projektet i denne sagsfremstilling kan supplere de øvrige projekter på havnen, og er et skridt på vejen i realiseringen af ’Helhedsplanen for Holbæk Havn’.

Spejlbassiner

Der er i ’Helhedsplanen for Holbæk Havn’, som prioritet 10, skitseret to spejlbassiner fra Havnepromenaden til Havnevej – et langs Brostræde, et langs Østre Havnevej, begge gennemskåret af Isefjords Allé. Se kortbilag.

Begrebet spejlbassin dækker i dette tilfælde over en vandtæt konstruktion med stillestående vand på typisk maksimalt 0,5 meters dybde.

Af helhedsplanen fremgår det, at realiseringen af spejlbassinerne er fremsat som et ønske af beboerforeningerne i havneområdet gennem en årrække, samt at anlægget anbefales prioriteret, når der kan tilvejebringes finansiering.

En del kan nu finansieres og realiseres her i 2020, grundet lånedispensationer i forbindelse med covid-19. Kravet for finansieringen betyder at der kun kan finansieres projekter som færdiggøres i 2020.

I bilag 1 ses udsnit af lokalplan 1.46, hvor det fremgår: ”Øst for Brostræde og vest for Østre Havnevej reserveres arealer til kanaler/spejlbassiner”.

Oprindeligt har der lokalt været et ønske om deciderede kanaler.

Kommunen er ikke forpligtet til at etablere hverken kanaler eller spejlbassiner, jf. udsnit af lokalplan 1.22, hvor der fremgår at fremtidige lokalplaner skal: ”sikre arealudlæg til en kanal og kanalgader med en beliggenhed i forlængelsen af Brogade og evt. yderligere anlæg for kanaler og/eller spejldamme. Se bilag 4.

 

Kanaler er meget dyrere at etablere, der skal etableres en rigtig spuns. En kanal vil være meget dybere og det betyder at mere jord skal fjernes, området er stærkt forurenet hvilket igen betyder betragtelige meromkostninger.

Fordelen ved kanaler er selvfølgelig sammenhængen med selve havnen og en endnu større maritim sammenhæng imellem havnen og tilstødende arealer.

Drift

Spejlbassiner vil medføre en del driftsudgifter. Det vil primært være til rengøring, da erfaringen er, at de fungerer som ”affaldsmagneter”, desuden vil der opstå algevækst som skal fjernes.

Administrationen har taget udgangspunkt i at bassindelen skal oprenses 1 gang hver 14. dag. Denne udgift vil andrage 25.000 kr. pr. år.

Derudover vil man 1 gang årligt rengøre bassindelen for algevækst, hvilket ligeledes vil andrage 25.000 kr. pr. år.

Det vil sige at de samlede driftsudgifter vil andrage 50.000 kr. årligt.

Det betyder at finansiering af driftsmidlerne skal indgå i arbejdet med budget 2021-2024

Det anbefales at der tildeles ekstra midler til driften og at der ikke blot omdisponeres allerede tildelte midler.

 

Nuværende situation og mulighed for gennemførelse

Arealerne hvor spejlbassinerne skal etableres er for nuværende udlejet til byggeplads for de byggerier der pågår på havnen netop nu.

De bliver først ledige efter 1 kvartal i 2021.

Dette forhold samt de særlige betingelser ved finansieringsmuligheden medfører at indstillingen kun omhandler bassin ”B”.

Resten af bassinerne ”A”, ”C” og ”D”, vil først kunne udføres fra andet kvartal 2021 og er ikke en del af denne indstilling.

Udgiften til hver bassindel er anslået til at andrage 1,3 mio. at gennemføre, men da størstedelen af projekteringen vil ligge i år, såfremt bassin ”B” skal gennemføres, vil omkostningerne være 0,2 mio. kr. større, deraf anlægsbevillingen på 1,5 mio. kr.

Af de 1,5 mio. vil 0,2-0,3 mio. være til projektering.

Det vurderes at de resterende spejlbassiner kan drage nytte af projektet til dette ene spejlbassin, derfor vil størstedelen af den samlede projektering finansieres af dette ene bassin (bassin ”B”).

Se endvidere bilag med tidsplanen.

Økonomiske konsekvenser

Estimerede anlægsudgifter

Den samlede etablering af alle spejlbassiner vil beløbe sig til 5,2 mio. kr.

Ved godkendelse af indstillingen, vil udgiften til det aktuelle anlæg af et spejlbassin andrage 1,5 mio. kr.

Der tages forbehold for udgifterne til håndteringen af den forurenede jord, der forefindes i området.

Administrationen anbefaler, at beløbet finansieres gennem låneoptag, som følge af covid-19, udgifterne lånefinansieres fra pulje til lånefinansiering af anlægsudgifter, der ligger ud over den allerede planlagte aktivitet i 2020.

Estimerede driftsudgifter

Etablering af et spejlbassin vil give afledte driftsomkostninger, som anslås at andrage 50.000 kr. årligt. 

Udgiften til drift vil indgå i arbejdet med budget 2021-2024.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Oprensningen af den kraftigt forurenede jord på området, vil have en positiv konsekvens for miljøet.

Samtidig vil ethvert byggeprojekt have klimamæssige konsekvenser afledt af udledninger fra fremskaffelse af råvarer, produktion og transport af byggematerialer samt bortskaffelse af byggeaffald.

Høring

Administrationen har været i dialog med de igangværende tilstødende byggerier, vedr. den nuværende brug af arealerne hvor spejlbassin A, C og D er tiltænkt:

Aktiviteter i form af råhus og selve murerarbejdet på Øst og Vestbryggen pågår frem til oktober/november 2020, hvorfor bygherren har brug for begge de lejede områder indtil ca. marts-april 2021. Derfor vurderer administrationen, at de resterende bassiner (A,C,D)tidligst kan etableres efter 1. kvartal i 2021.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 02-06-2020

Indstilles godkendt, idet driften drøftes med beboere og andre parter på havnen.

For stemte 3 (A, V, O og I)

Imod stemte 1 (Ø) idet det ønskes, at prioriteringen i havneplanen følges.

 caseno20-16500_#5265187_v1_lokalplan 1.46 side 8.pdf.pdf
caseno20-16500_#5265186_v1_kortbilag.pdf.pdf
caseno20-16500_#5270749_v1_tidsplan spejlbassin.pdf.pdf
caseno20-16500_#5271881_v1_lokalplan 1.22 side 35.pdf.pdf

Bilag

lokalplan 1.46 side 8.pdf
kortbilag.pdf
Tidsplan spejlbassin.pdf
lokalplan 1.22 side 35.pdf


95. Beslutning om udbud og anlægsprogram for stibro ved Krags Brygge

Beslutning om udbud og anlægsprogram for stibro ved Krags Brygge
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. opførelse af en stibro over kanalen ved Krags Brygge udbydes i totalentreprise som beskrevet i sagen.
Beskrivelse af sagen

Stibroen er angivet som 12. prioritet i ’Helhedsplan for Holbæk Havn’, der blev godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 11. december 2019.

Udvalget for Klima og Miljø besluttede d. 5. maj 2020, at ”det skal sikres, at både gående og cyklister kan færdes på promenaden og stibroen. Stibroen forelægges til endelig godkendelse i Udvalget for Klima og Miljø”.

Administrationen anbefaler, at stibroen udbydes med en række krav til æstetik og funktion baseret på et sammendrag af bestemmelser i gældende lokalplan, helhedsplanen, designmanual samt skitsemateriale for havneområdet, som yderligere beskrevet i vedhæftede anlægsprogram.

I forhold til at fungere som fodgænger- og cykelstibro, bør broen have en mindste fribredde på 4,0 m til hhv. 1,5 m fodgængersti og 2,5 m dobbeltrettet cykelsti.

En frihøjde på 1,5 m er tilstrækkeligt for besejling med robåde, joller og kajakker. Hvis mindre motorbåde skal kunne sejle ind i kanalen, bør frihøjden være 1,8 – 2,0 m.

Hvis der skal opnås en større frihøjde, skal broen udformes enten som en buebro eller en 3-fags bro, hvor der etableres mellemunderstøtninger i kanalen, se eksempler i vedlagte Inspirationskatalog.

Stibroen dimensioneres og projekteres iht. Vejreglerne og skal godkendes af Vejmyndigheden, herunder skal broen dimensioneres for køretøjer til renhold, vinterrydning og evt. redningskøretøj.

Stibroen skal udføres iht. Vejdirektoratets forskrifter for beton- og stålbroer med en levetid på 100 år i marint miljø. Alternativt kan broen udføres i fiber-komposit.

Der lægges vægt på, at broen udføres med henblik på minimale udgifter til drift og vedligehold.

En stibro udført i træ vurderes ikke relevant, da der enten skal anvendes tropisk eller nordiske vandbygningstræsorter.

Holdbarheden af tropiske træsorter i havvand er god, men det er vanskeligt (og tvivlsomt) at få miljøcertificeret træ. Holdbarheden af nordiske træsorter i havvand er ringe, og anbefales ikke til brokonstruktioner i havvand.

Den nuværende kanals kajvægge er udført i fritstående spunsprofiler uden ankerkonstruktion.

I forhold til optagelse af belastninger og fremtidig drift og vedligehold, bør broen funderes på selvstændige fundamenter bag ved kajvæggene. Det skal endvidere sikres, at spunsvæggene under broen kan vedligeholdes.

Som brobelægning foretrækkes en typegodkendt kunststofbelægning. Træplanker bliver glatte i regn/fugtigt miljø, og kræver større løbende vedligehold. Brobelægninger skal være med fald, så det sikres, at regnvand kan løbe af.

Ramper til og stibroens egen hældning må maksimalt være 5%, og skal opfylde anbefalinger til egnethed for handicappede.

Broen skal forsynes med LED-belysning indbygget i rækværket.Stibroen er angivet som 12. prioritet i ’Helhedsplan for Holbæk Havn’, der blev godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 11. december 2019.

Økonomiske konsekvenser

Stibroen indgår med 2,4 mio. kr. i bevillingen til færdiggørelse af havnepromenaden ved Krags Brygge.

Stibroen foreslås udbudt i en totalentreprise, hvor 3 indbudte entreprenører i samarbejde med egen arkitekt/ingeniør byder ind med deres forslag til en stibro med mindst 4,0 m fribredde og frihøjde over vand på 1,5 m. Den tekniske løsning vil blive vægtet højere, hvis de tilbyder en bro med større bredde eller højere fritrum.

Kriterierne for tildeling af kontrakt:

Underkriterium

Underkriterium Vægtning

A – Pris

50 %

B – Teknisk løsning – Drift & Vedligehold

30 %

C – Æstetik

20 %

 

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Det er vanskeligt at forudsige, hvilke miljø- og klimamæssige effekter øget fremkommelighed ved og via Havnepromenaden vil få, men stibroen vil forbedre fremkommeligheden for fodgængere og cyklister. Forbindelsen over Blegstræde Hage ved Krags Brygge, indgår som et element i Fjordstien.

Lovgrundlag – link

Stibroen opføres iht. Lokalplan 1.22 Holbæk Havn og vejreglerne.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 20.05.2020, pkt. 140: Beslutning om igangsætning af færdiggørelse af havnepromenade ved Krags Brygge

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 02-06-2020

Godkendt.caseno20-17667_#5269407_v1_kanalstræde stibro, anlægsprogram (1).pdf
caseno20-17667_#5269409_v1_kanalstræde stibro, fotoserie (1).pdf.pdf

Bilag

Kanalstræde stibro, Anlægsprogram (1)
Kanalstræde stibro, Fotoserie (1).pdf


96. Orientering cykelstisprojekter, Søstrup-Megacenteret og Stigs Bjergby-Mørkøv-Skamstrup

Orientering cykelstisprojekter, Søstrup-Megacenteret og Stigs Bjergby-Mørkøv-Skamstrup
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. orientering om igangværende cykelstisprojekter Søstrup-Megacentret og Stigs Bjergby-Mørkøv-Skamstrup tages til efterretning.
Beskrivelse af sagen

Vedr. Cykelstisprojektet Søstrup-Megacenteret.

Kommunens rådgiver COWI er for nuværende i gang med projekteringen af cykelstien.

Administrationen havde d. 1. april 2020 et møde med COWI, hvor de overordnede rammer for projektforslaget, linieføringer og tekniske løsninger blev afstemt.

Landmåler er i gang med at ratificere de aktuelle skel imellem vejmatrikel og privat ejede matrikler på Søstrupvej. Ratificeringen skal ligge til grund for den videre projektering, samt den kommende arealerhvervelse/ekspropriation.

Administrationen og COWI har gennemgået hele strækningen og er blevet enige om overordnede løsninger, der passer bedst til strækningen.

Der arbejdes videre med en løsning med enkeltrettede stier i hver side af vejen.

Desuden vil projektet også søge at forbedre trafiksikkerheden igennem Søstrup.

Det var oprindeligt tiltænkt at gennemføre et borgermøde d. 22. april 2020, men grundet covid-19 kunne dette ikke gennemføres. Borgermødet forventes i stedet afholdt i juni 2020.

Der arbejdes på evt. at udbyde opgaven som en totalentreprise, som vil resultere i, at nogle af processerne kan afkortes, hvilket medfører en tidligere anlægsstart.

Se bilag for nærmere tidsplan.

Vedr. Cykelstisprojektet Skamstrup-Mørkøv-Stigs Bjergby.

Rådgiverudbuddet er gennemført og Rambøll er kommunens rådgiver på denne sag.

Administrationen og Rambøll har gennemgået hele strækningen og er blevet enige om overordnede løsninger, der passer bedst til de to strækninger nord og syd for Mørkøv.

Nord for Mørkøv arbejdes der videre med en løsning med enkeltrettede stier i hver side af vejen.

Syd for Mørkøv arbejdes der videre med en løsning med dobbeltrettet sti på den østlige side af vejen.

Administrationen er i dialog med lokalforum og lokal sikkerhedsgruppe ifht. til trafiksikkerhedsmæssige tiltag på strækningen. De tiltag finansieres af PULO, hvor der er givet tilsagn til den lokale trafikgruppe.

Se bilag for nærmere tidsplan.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen 26. februar 2020: Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til cykelstier fra Søstrup-Megacentret og Skamstrup-Mørkøv-Stigs Bjergby 2020.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 02-06-2020

Indstilles taget til efterretning.caseno20-2901_#5269551_v1_bilag tidsplan stiprojekter.pdf.pdf

Bilag

Bilag tidsplan stiprojekter.pdf


97. Orientering om trafiksikkerhedsprojekter

Orientering om trafiksikkerhedsprojekter
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. status for de udvalgte projekter fra trafiksikkerhedsplanen der er frigivet midler til i 2020 tages til efterretning.
 2. status for anvendelse af ad hoc midlerne, der er en del af trafiksikkerhedsmidlerne tages til efterretning.
Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen frigav den 26. februar 2020 8 mio.kr. til trafiksikkerhedsforanstaltninger til udførelse af syv udvalgte projekter fra Trafiksikkerhedsplanen 2020-2025. Dertil besluttede Kommunalbestyrelsen den 8. april 2020 yderligere at fremrykke tre projekter fra Trafiksikkerhedsplanen som en del af erhvervs- og kulturpakken grundet covid-19.

Projekterne forventes alle udført i 2020.

I de 8 mio. kr. er indeholdt den årlige ad hoc pulje på 0,5 mio. kr. til forbedring af trafiksikkerhedsforanstaltninger.

Administrationens kvartalsvise orientering om anvendelsen af ad hoc midlerne samt status for fremdriften af projekter er angivet nedenfor.

Projekter vedtaget i trafiksikkerhedsplanen:

Projekt

Interessenter/ Høring

Status

Forventes udført

Kalundborgvej, forbedring af afmærkning og skiltning

Ingen

Projektering, besigtigelse pågår

Q3

Roskildevej/ Omfartsvejen/ Eriksholmvej, ændring fra 2 spor til 1 spor i begge retninger samt svingbaner

Midt- og Vestsjællands Politi

Afventer samtykke fra politiet

Q3

Sofiemindes Allé/ Munkholmvej, forbedring af faciliter for cyklister, samt øget sikkerhed for lette trafikanter

Cyklistforbundet, Bjergmarksskolen og Andreasskolen

Ekstern trafiksikkerhedsrevisor indkaldt til besigtigelse

Q4

Absalonsvej, flytning af cykelsti

Absalonsskolen og EUC

Projektering

Q4

Valdemar Sejrsvej, forbedring af trafikafvikling og signalteknisk gennemgang

Alle skoler med adgang til Valdemar Sejrsvej

Inspirationsmøder med leverandører pågår

Q4

Nybyvej, forbedring af forholdene for lette trafikanter og flytte cykelsti

Kildedamsskolen, afd. Vipperød, Vipperød Lokalforum

Projektering

Q4

Gl. Skovvej, øget trafiksikkerheds for skolebørn omkring skolen

Skovvejens skole, afd. Nørre Jernløse, Regstrup Lokalforum

Forlænge forsøgsordningen med lukningen af vejen til 1/7, herefter evaluering

Q3

Vandtårnsvej, indledende forundersøgelser

Holbæk By Skole, afd. Absalon

Ekstern trafiksikkerhedsrevisor indkaldt til besigtigelse

Q4

 

Projekter der er blevet fremrykket grundet covid-19:

Projekt

Interessenter / Høring

Status

Forventes udført

Skagerakvej/ Rørvangsvej, ændring af vigepligt og flytning af cykelsti

Cyklistforbundet

Ekstern trafiksikkerhedsrevisor indkaldt til besigtigelse

Q4

Landevejen Øst for Tuse Huse, overhalingsforbud og trafiksikkerhedsinspektion

Lokalforum

Ekstern trafiksikkerhedsrevisor indkaldt til besigtigelse

Q3

Kalundborgvej/ Nykøbingvej, forbedring af trafikafviklingen

Ingen

Ekstern rådgivende firma under kontrakt til projektering

Q4

 

Status for de årlige ad hoc midler:

Beskrivelse

Status

Årlig pulje på 0,5 mio. kr. som benyttes til trafiksikkerhedsforbedrende tiltag, eksempelvis i forbindelse med alvorlige trafikuheld, borgerhenvendelser eller andre tiltag på baggrund af trafikfaglige vurderinger.

Diverse mindre trafiksikkerhedsforanstaltninger er udført, samt flere planlagte for i alt ca. 50.000 kr.

 

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Høring

Administrationen vil i projekteringsfasen inddrage skoler og lokalfora i de projekter hvor det er relevant.

Sagshistorik, henvisninger

Beslutning om frigivelse af midler til trafiksikkerhedsforanstaltninger

Beslutning om lokal erhvervs- og kulturpakke

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 02-06-2020

Indstilles taget til efterretning.caseno20-1095_#5176892_v1_trafiksikkerhedsplan 2020-2025.pdf.pdf
caseno20-1095_#5276590_v1_beslutning om frigivelse af midler til trafiksikkerhedsforanstaltninger(1).pdf.pdf

Bilag

Trafiksikkerhedsplan 2020-2025.pdf
Beslutning om frigivelse af midler til trafiksikkerhedsforanstaltninger(1).pdf


98. Beslutning om indsatser for at blive Klimakommune Plus

Beslutning om indsatser for at blive Klimakommune Plus
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

 

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. alle tre beskrevne indsatsområder udvælges til at danne grundlag for en ansøgning om at kvalificere Holbæk Kommune som Klimakommune Plus
Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. Holbæk Kommune fokuserer på de to indsatser ”Klimatilpasning” samt ”Økologisk arealdrift og økologisk bespisning” i en ansøgning om at blive Klimakommune Plus
Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen tilkendegav i budgetaftalen for budget 2020, at Holbæk Kommune efter flere år som Klimakommune skal tage skridtet videre, og arbejde for at få status som Klimakommune Plus. Ønsket om at blive Klimakommune plus kan fungere som driver for, at vi sætter endnu mere skub i den grønne omstilling i kommunen.

Udvalget for Klima og Miljø drøftede på deres møde i marts, hvilke to indsatser, der skulle prioriteres og fremlægges til beslutning for Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen har dog også mulighed for at vælge alle tre. Et fravalg af en af indsatserne betyder ikke, at denne opgave ikke vil blive løftet fremover, men blot, at den ikke vil indgå i en ansøgning om Klimakommune plus-status.

På mødet i marts ønskede KMU at fokusere på tre mulige indsatsområder, der kunne fokuseres på med henblik på at blive Klimakommune Plus:

 1. Klimatilpasning
 2. Økologisk arealdrift og økologisk bespisning
 3. Bæredygtige indkøb

Som også beskrevet i sagen til KMU i marts, er det vigtigste for de indsatser, der danner grundlag for ansøgningen om at blive Klimakommune Plus, at de har en beviselig klimaeffekt.

Nedenfor er de tre spor beskrevet nærmere med henblik på en udvælgelse af dem, administrationen skal arbejde videre med.

Klimatilpasning

Med klimatilpasning i klimakommune plus-forstand forstås:

 • klimatilpasnings-løsninger i byer som f.eks. grønne områder med regnvands-nedsivningsarealer og bassiner, vejbede, grønne tage og vægge.
 • Klimatilpasning i det åbne land: f.eks. vådområder og skovrejsning.

Dette skyldes, at denne type klimatilpasning i de fleste tilfælde vil være medvirkende til at binde CO2 og samtidig skaber grobund for øget biodiversitet.

Klimatilpasning i form af hård kystsikring som betondiger eller lign. kan ikke komme i betragtning til at kvalificere til at blive Klimakommune Plus, da det ikke har en positiv klimaeffekt.

 • Allerede iværksatte initiativer
  • Der anvendes allerede værktøjer i hele planlægningsprocessen fra den første dialog med udvikler, til den politiske prioritering, til udarbejdelse af miljøscreening og lokalplanforslag. Bæredygtighedsværktøjet er vedlagt som bilag 1.
 • Kommende initiativer
  • Der vil som også beskrevet i sag om bæredygtigt byggeri på KMU i september 2019 i tillæg til ovennævnte værktøj blive udarbejdet et katalog, som giver en oversigt over mulige bæredygtige tiltag i lokalplaner. Kataloget vil gennem en politisk vedtagelse skabe klarhed over, hvilke bæredygtige tiltag Holbæk Kommune prioriterer og derigennem, hvad udviklere og borgere kan forvente, at vi vil stille som krav i lokalplanlægningen.
  • Kommunen vil også selv kunne prioritere at omlægge egne arealer eller opkøbe arealer af helt særlige naturmæssige eller rekreative hensyn.
  • Ovenstående katalog og arealprioritering vil i samspil med en konsekvent anvendelse af bæredygtighedsværktøjet strukturere kravene til klimatilpasning.  
  • En beslutning om at vælge dette parameter kan sætte skub i en proces, der kan løfte det klima- og miljømæssige fokus i arbejdet med den fysiske planlægning af kommunen, hvilket længe har været et ønske både politisk og administrativt.

DN’s baggrundsnotat om klimatilpasning findes som bilag 2 til sagen.

Økologisk arealdrift og økologisk bespisning

Indsatsen her omhandler økologisk arealdrift af egen og bortforpagtede arealer og indsats over for andre aktører i kommunen og/eller økologisk bespisning i kommunens egen virksomhed.

At kvalificere til Klimakommune Plus-status på dette parameter, betyder altså ikke, at kommunen skal dokumentere beviselig klimaeffekt inden for hele spektret. Men den eller de indsatser, der prioriteres, skal have dokumenterbar effekt.

Økologisk arealdrift

 • Allerede iværksatte initiativer
  • På Kommunalbestyrelsens møde i maj blev det godkendt at arbejde for skovrejsning på kommunale arealer i samarbejde med Growing Trees Foundation. Naturskove kan sidestilles med økologisk drift, og ville kunne indgå i den samlede opgørelse over omlagte arealer.

 

 • Kommende initiativer
  • Kommunen har allerede indført pesticidfri drift af egne arealer og indført krav om pesticidfri drift af kommunens forpagtede arealer. En overgang til økologisk drift kan dermed være en naturlig forlængelse af denne beslutning, og idet arealerne allerede i en periode har været driftet pesticidfrit, vil indfasningsperioden være kortere end hvis man skulle omlægge fra konventionel drift.
  • På kommunens forpagtede arealer vil driftens karakter dog være bundet i en periode af de eksisterende kontrakter, der typisk har en løbetid på fem år. Her vil en indfasning således tage længere tid. Såfremt Kommunalbestyrelsen ønsker at arbejde videre i denne retning, lægges en særskilt sag op til beslutning om effektueringen.
  • Som også forelægges KMU på juni-mødet, har administrationen desuden været i dialog med Økologisk Landsforening om at tilbyde lokale landmænd et gratis omlægningstjek. Dette kan skubbe på en konvertering af kommunens private jorder til økologisk drift med positiv konsekvens for klima og biodiversitet.

Økologisk bespisning

 • Allerede iværksatte initiativer
  • Afledt af budgetaftalen for 2020 er arbejdet for en mere bæredygtig praksis for fødevareindkøb og -produktion i kommunens institutioner sat i gang. Mange institutioners køkkener er allerede godt på vej, og flere har det økologiske bronzemærke. En tværfaglig arbejdsgruppe er i gang med at forberede yderligere uddannelse og vidensdeling af det personale, der dels indkøber, dels tilbereder mad i kommunens institutioner. Arbejdet har dog været forsinket, fordi det omfatter en samling af de pågældende medarbejdere til en workshop, og det har grundet corona ikke været muligt. Foreløbig er workshoppen programsat til ultimo august.
 • Kommende initiativer
  • Kommunens kantineordning på hhv. Kanalstræde og Jernbanevej er lige nu ikke økologisk i en tilstrækkelig grad til at opnå økologisk mærkning, men administrationen vil gå i dialog med Cheval Blanc, der står for kantinedriften om mulighederne.

DN’s baggrundsnotat om økologi findes som bilag 4 til sagen.

 

Bæredygtige indkøb

Denne indsats sætter fokus på produktion og forbrugs klima- og miljøbelastning. Kommunen skal med denne indsats arbejde aktivt med grønne indkøb inden for de væsentligste områder af kommunens samlede indkøb.

 • Allerede iværksatte initiativer
  • Holbæk Kommune har meldt sig ind i Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI), som er et forpligtende partnerskab, der skal udvikle, styrke og sikre fælles grønne indkøbsmål.
 • Kommende initiativer

Grønne indkøb er komplekst, det er vanskeligt at effektmåle, og der findes mange mærkninger og tolkninger af, hvad der er grønne indkøb. Derfor er der behov for en tydelig rettesnor for at decentrale funktioner, der selv indkøber, har noget specifikt at styre efter, når der købes ind. Administrationen er derfor i færd med at udarbejde en ny indkøbspolitik og en strategi for grøn indkøbsomstilling. Begge dokumenter kan styrkes ved at koble dem med de parametre, der er beskrevet i kravene til Klimakommune plus.

DN’s baggrundsnotat om indkøb findes som bilag 3 til sagen.

 

Tidsperspektiv

Alt afhængigt af hvilke indsatser, Kommunalbestyrelsen vælger at ansøge om Klimakommune Plus–status med, vil der være forskel på, hvornår Holbæk Kommune kan kalde sig Klimakommune Plus. En ansøgning til DN kan godkendes før, der er vist resultater, hvis der er en plan, der viser, hvordan resultaterne skal nås, og der kan gives en betinget godkendelse. Nås resultaterne ikke, bortfalder Klimakommune plus-godkendelsen.

Økonomiske konsekvenser

Klimatilpasning

Det vurderes ikke at have økonomiske konsekvenser, at arbejde strategisk med krav om klimatilpasningsløsninger i arbejdet med lokalplaner og dialog med bygherrer.

De økonomiske konsekvenser ved opkøb af jord til omlægning til natur vil fremgå af de konkrete opkøbssager.

Økologisk arealdrift og økologisk bespisning

Såfremt interessen for at drive økologisk forpagtning af kommunens arealer ikke er til stede, vil dette betyde, at kommunens indtægt fra forpagtninger reduceres, og driften går tilbage til kommunen. I alt er kommunens årlige indtægt for bortforpagtede arealer ca. 580.000 kr. En given reduktion i dette beløb vil afhænge af interessen, og konsekvensen kendes derfor ikke.

En øget grad af økologisk bespisning i kommunens institutioner forventes at kunne holdes inden for det nuværende budget.

Bæredygtige indkøb

Denne indsats vil understøtte og spille sammen med initiativer, som kommunen allerede gør, og påtænker at gøre på indkøbsområdet. Derfor vil denne indsats forventeligt ikke betyde økonomiske konsekvenser for det eksisterende budget.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Uanset hvilke to af de tre ovennævnte indsatser, Kommunalbestyrelsen beslutter at gå videre med, vil tiltagene have positiv konsekvens for både klima og miljø.

Klimatilpasning

Konsekvenserne ved at vælge at arbejde videre med denne indsats, vil være gunstige for miljø og dyreliv/biodiversitet i kommunen, idet der vil skabes muligheder for liv på nye steder og særligt i byerne, hvor der typisk ikke i forvejen er megen natur. Desuden vil områder, der prioriteres til klimatilpasningsløsninger i denne forstand bidrage til en større modstandsdygtighed overfor klimaforandringerne. Samtidig vil områder med mere grøn beplantning bidrage til at optage mere CO2, og dermed have en positiv konsekvens for kommunens samlede CO2-udslip. Områder, der omlægges til vådområder, vil – afhængigt af jordbundsforholdene – ligeledes mindske udledningen af CO2.

Økologisk arealdrift og økologisk bespisning

Økologisk landbrug kan beskytte grundvand, overfladevand og natur mod pesticidforurening. Samtidig er der flere vilde plante- og dyrearter på økologisk dyrkede marker end ikke-økologiske Blandt de organismer, der har særlig gavn af økologi er typisk jordbundsdyr, mikroorganismer og bestøvende insekter.

Se i øvrigt bilag 4 for DN’s beskrivelse af de modstridende holdninger i debatten om klimakonsekvensen af omlægning fra konventionel til økologisk drift.

Grønne indkøb

Grønne indkøb har som oftest et bredere miljøsigte end at afbøde klimaforandringer og deraf en række positive miljøeffekter f.eks. lavere ressourceforbrug, mindre energiforbrug, færre kemikalier og mindre udledning af skadelige stoffer ved produktion og forurening.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 02-06-2020

Det indstilles, at hovedindstillingen tiltrædes.caseno20-7106_#5180204_v1_bilag 4 dn_forslag til indsatser økologi.pdf.pdf
caseno20-7106_#5180203_v1_bilag 3 dn_forslag til indsatser på indkøb.pdf.pdf
caseno20-7106_#5180202_v1_bilag 2 dn_forslag til indsatser klimatilpasning.pdf.pdf
caseno20-7106_#5263761_v1_bilag 1 bæredygtighedsværktøj_lokalplanlægning_a3.pdf.pdf

Bilag

Bilag 4 DN_forslag til indsatser Økologi.pdf
Bilag 3 DN_forslag til indsatser på indkøb.pdf
Bilag 2 DN_forslag til indsatser Klimatilpasning.pdf
Bilag 1 Bæredygtighedsværktøj_lokalplanlægning_A3.pdf


99. Beslutning om studietur til Klimafolkemødet i Middelfart

Beslutning om studietur til Klimafolkemødet i Middelfart
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. det besluttes om medlemmerne af Udvalget for Klima og Miljø skal tage på studietur til Klimafolkemødet 2020
Beskrivelse af sagen

Sagen om deltagelse i Klimafolkemødet blev behandlet møde i Udvalget for Klima og Miljø 2. april 2020, men sendes til fornyet behandling, idet datoerne for afholdelse af Klimafolkemødet er ændret grundet coronavirus.

Klimafolkemødet i Middelfart er en årlig begivenhed, som sætter klimaet øverst på dagsordenen i tre dage i begyndelsen af september. Klimafolkemødet 2020 er fjerde gang, arrangementet finder sted.

Formålet med Klimafolkemødet er at inspirere til handling – både for beslutningstagere, virksomheder, organisationer og borgere. Temaet for 2020 er ”Klimahandling nu”.

Klimafolkemødet finder sted i Middelfart, hvor seks scener, boder og flere forsamlingssteder danner rammen for folkemødet, som forbinder borgere, politikere, virksomheder, foreninger og NGO’er. Årets Klimafolkemøde finder sted i dagene 3.-5. september 2020, forudsat at sundhedsmyndighederne tillader det.

Bag Klimafolkemødet står Region Syddanmark og Middelfart Kommune, som med Klimafolkemødet i 2020 ønsker at skabe en endnu stærkere national begivenhed, der skal skabe løsninger på klimaudfordringen og inspirere både borgere, beslutningstagere, virksomheder og organisationer til handling.

Det er i forlængelse af denne styrkelse af Klimafolkemødet, at administrationen nu lægger op til beslutning om medlemmerne af Udvalget for Klima og Miljø skal tage på studietur til arrangementet.

Det er gratis at deltage i Klimafolkemødet alle dage. Dog vil der være udgifter forbundet med deltagelse i form af transport, logi og forplejning.

Mere information om Klimafolkemødet i Middelfart kan findes på https://klimafolkemoedet.dk/.

Kommunalbestyrelsen skal endeligt godkende, om medlemmer af Udvalget for Klima og Miljø kan tage på studietur til Klimafolkemødet.

 

Økonomiske konsekvenser

De estimerede omkostninger pr. deltager beløber sig til 2500 kr. Beløbet vurderes at kunne dække transport, logi og forplejning. Udgiften finansieres fra Kommunalbestyrelsens konto.

 

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

 

Sagshistorik, henvisninger

KMU 2. april 2020, sag 59

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 02-06-2020

Udvalget indstiller, at 4 udvalgsmedlemmer kan deltage i Klimafolkemødet.

100. Drøftelse af effektiviseringer i perioden 2021-2024 - Juni

Drøftelse af effektiviseringer i perioden 2021-2024 - Juni
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. effektiviseringsforslag med økonomisk effekt i 2021 og fremover drøftes
Beskrivelse af sagen

Jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 22. januar 2020 arbejdes der med at finde effektiviseringer i budget 2021.

På udvalgsmøderne primo februar blev de stående udvalg præsenteret for fordelingen af måltal samt modellen for arbejdet med effektiviseringer til 2021 og fremover. Oprindeligt skulle april mødet have været sidste gang, at effektiviseringerne skulle drøftes i de stående udvalg, inden de blev sendt i høring og vedtaget af Kommunalbestyrelsen i maj måned.

Som konsekvens af COVID-19 blev effektiviseringerne ikke drøftet på udvalgets møde i april, og processen for arbejdet med effektiviseringer blev ændret på Kommunalbestyrelsens møde den 8. april.

Dermed vil den politiske behandling af effektiviseringerne i 2020 foregå sideløbende med processen for budget 2021. Effektiviseringerne vedtages dermed ikke før sommerferien som planlagt, men vil følge samme proces som resten af budgettet, med høring i perioden 31. august til 18. september og vedtagelse ved 2. behandlingen i Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2020.

På dette møde primo juni er det sidste gang, de stående udvalg drøfter effektiviseringerne. Næste gang, effektiviseringsforslagene drøftes politisk, er på budgetcampen 20 og 21. august.

I 2021 er det samlede måltal for effektiviseringer på alle udvalg 28 mio. kr. Hvis der indarbejdes effektiviseringer for 28 mio. kr., giver det et politisk råderum på 14,15 mio.kr. Når det politiske råderum er mindre end 28 mio. kr. skyldes det, at de 28 mio. kr. dels reduceres grundet stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer, dels reduceres med 5 mio. kr. som er afsat til investeringer.

Hvis et udvalg finder effektiviseringer for mere end deres måltal, kan udvalget vælge at bruge ”overskuddet” til at finansiere merudgifter eller anvende det til formål efter udvalgets ønske.

 

Måltallet:

Måltallet for Klima og Miljø er 2,5 mio. kr. Udvalget har ingen stigende profiler fra tidligere år.

 

Tidsplan:

Den reviderede tidsplan for arbejdet med effektiviseringer blev vedtaget på det ekstraordinære møde i Kommunalbestyrelsen den 8. april 2020:

Dato:

Handling:

22. januar

Kommunalbestyrelsen vedtager model og måltal for effektiviseringer i 2021

Februar - maj

De stående udvalg samt økonomiudvalget drøfter effektiviseringer på eget område

Primo juni

De stående udvalg drøfter effektiviseringer på eget område sidste gang

20. og 21. august

Budgetcamp

31. august til 18. september

Effektiviseringerne i høring sammen med budget 2021

30. september

Økonomiudvalget behandler effektiviseringerne ved 2. behandlingen af budget 2021

7. oktober

Kommunalbestyrelsen vedtager effektiviseringer for 2021 ved 2. behandlingen af budget 2021

 

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte klima- og miljømæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 02-06-2020

Drøftet.

101. Drøftelse af budget 2021-2024 - Juni

Drøftelse af budget 2021-2024 - Juni
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Udvalgets budgetforslag drøftes
Beskrivelse af sagen

Den politiske tids- og arbejdsplan for budget 2021-2024, som blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 11. december 2019, fastlægger, at de stående udvalg i løbet af foråret skal arbejde med deres respektive andel af budget 2021-2024 – herefter benævnt som rammen.

Udvalgets ramme, som vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 22. januar 2020 er:

 

(I mio. kr.)

2021

2022

2023

2024

Udvalget for Klima og Miljø

114,3

114,3

114,3

114,3

Miljø og planer

15,8

15,8

15,8

15,8

Kommunale veje og trafik

98,4

98,4

98,4

98,4

 

På udvalgets møde i marts blev arbejdet med budget 2021-2024 sat i gang.

Dette møde i juni måned er sidste gang udvalget ser deres budgetforslag, før det præsenteres på budgetcampen i august, som en del af et samlet budgetforslag for 2021-2024.

På mødet præsenteres udvalget for de ændrede forudsætninger, som har effekt på budget 2021. Hvis de ændrede forudsætninger presser udvalgets ramme, vil administrationen præsentere løsninger, som gør det muligt at overholde den fastlagte ramme.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 02-06-2020

Drøftet.

102. Status på kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2020+

Status på kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2020+
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. status på Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2020+ drøftes.

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2020+ trådte formelt i kraft 1. januar 2020 og har været rettesnoren for Kommunalbestyrelsens arbejde i næsten et halvt år. Forløbet med at udarbejde arbejdsprogrammet startede allerede i foråret 2019, og byggede videre på elementerne i det forrige arbejdsprogram.

På Kommunalbestyrelsens budgetcamp i september 2019 fik Kommunalbestyrelsen en samlet afrapportering på de to arbejdsprogrammer med fokus på de allerede igangværende aktiviteter for arbejdsprogrammet 2020+. Desuden har udvalgte temaer fra arbejdsprogrammerne været drøftet eller behandlet i forbindelse med Kommunalbestyrelsens seminarer eller i udvalgenes behandling af sager, der vedrører initiativer under arbejdsprogrammernes temaer.

Arbejdsprogram 2020+ gælder for en treårig periode (sag nr. 124, 2019).

Arbejdsprogrammet blev skabt ud fra en politisk præmis om at prioritere bestemte aktiviteter med afsæt de ressourcer Holbæk Kommune havde og har til rådighed. Derfor var arbejdsprogrammet også tæt koblet til budgetprocessen for 2020.

Arbejdsprogrammet indeholder fire temaer:

-         Fælles om folkeskolen

-         En mere grøn og bæredygtig kommune

-         Forebyggelse på det specialiserede område og ældreområdet

-         Uddannelse og erhverv – en kommune i udvikling

Med denne sag får Kommunalbestyrelsen en status på arbejdet med at realisere de politisk prioriterede temaer samt de underliggende indsatser. 

På Kommunalbestyrelsens møde den 20. maj 2020 godkendte Kommunalbestyrelsen udsættelse eller aflysning af en række større sager og projekter, som var påvirket af coronakrisen (Sag nr. 120). Nogle af disse projekter udsprang af Kommunalbestyrelsens Arbejdsprogram 2020+ og beskrives også i vedlagte bilag.

Det samlede arbejdsprogram er er besluttet i Kommunalbestyrelsen. Opgavemæssigt går de fire temaer på tværs af udvalgenes ansvarsområder. Af bilag 6 fremgår hvilke konkrete indsatser der hører under de enkelte stående udvalg og Økonomiudvalget.

Bilag 1-5 er notater der redegør for status arbejdet med at realisere arbejdsprogrammets 4 overordnede temaer. Nedenfor fremgår hvilke notater (bilag) de enkelte udvalg særligt bør forholde sig til.

Udvalget for Børn og Skole: Status på Forebyggelse, Status på Fælles om folkeskolen.

Udvalget for Ældre og Sundhed: Status på Forebyggelse.

Socialudvalget: Status på Forebyggelse.

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse: Status på Uddannelse, Status på Fælles om Folkeskolen.

Udvalget for Klima og Miljø: Status på Grøn og bæredygtig kommune.

Økonomiudvalget: Status på Grøn og bæredygtig kommune, Status på Erhverv, Status på Uddannelse.

 

Under udvalgenes behandlinger af status på arbejdsprogrammet kan der tages afsæt i følgende spørgsmål:

Hvilke elementer i arbejdsprogrammet har været de vigtigste inden for udvalgets ansvarsområde?

I hvilket omfang har arbejdsprogrammet været styrende for prioriteringerne inden for udvalgets ansvarsområde i 2020 – og i hvilket omfang er der forventningen, at arbejdsprogrammet bliver styrende i 2021?

Økonomiske konsekvenser

Beslutningen har ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Orienteringen har ingen miljø- eller klimamæssige konsekvenser.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 15. maj. 2019: Punkt 124 Beslutning om godkendelse af Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2020+

 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 02-06-2020

Drøftet.

Nedenstående bilag er fjernet fra dagsordenspunktet, da det er gamle versioner af bilagene, som ved en fejl ikke blev fjernet ved udsendelsen af dagsordenen:

 • Notat, Fælles om Folkeskolen.docx
 • Notat, Uddannelse.docx
 • Notat, En mere grøn og bæredygtig kommune.docx
 • Notat, Forebyggelse. Docx
 • Oversigtsskema, xlsx


caseno18-40531_#5276262_v1_oversigtsskema 270520 pdf.pdf.pdf
caseno18-40531_#5276264_v2_notat erhverv 270520.docx.pdf
caseno18-40531_#5276265_v2_notat fælles om folkeskolen 270520.docx.pdf
caseno18-40531_#5276266_v2_notat, en mere grøn og bæredygtig kommune 270520.docx.pdf
caseno18-40531_#5276268_v2_notat, forebyggelse 270520.docx.pdf
caseno18-40531_#5276269_v2_notat, uddannelse 270520.docx.pdf

Bilag

Oversigtsskema 270520 PDF.pdf
Notat Erhverv 270520.docx
Notat Fælles om folkeskolen 270520.docx
Notat, En mere grøn og bæredygtig kommune 270520.docx
Notat, Forebyggelse 270520.docx
Notat, Uddannelse 270520.docx


103. Orienteringer

Orienteringer
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Orienteringssag

Indstilling

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

Beskrivelse af sagen

Forventede sager på de næste tre ordinære møder i udvalget:

 

Mødet den 11. august 2020:

Beslutning om at sende lokalplanforslag 1.56 Lokalplan P-hus Østre Havnevej i høring

Beslutning om at sende forslag til lokalplan 13.02 Alkes Have i høring

Beslutning om at sende forslag til lokalplan 20.21 Boliger og institutionsformål v. Kongstrup Bakke, Vipperød

Orientering om frigivelsessag til renovering af broer

 

Mødet den 8. september 2020:

Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 11.21 Naturområde ved Skarresø

Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 1.55 Etageboliger i Ahlgade 6-8

Beslutning om at sende forslag til lokalplan 3.55 Lokalplan Holbæk Have i høring

Beslutning om tildeling af støtte til landsbyfornyelsesprojekter

 

Mødet den 6. oktober 2020:

Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 11.20 Skarridsøhjemmet, Jyderup

 

104. Underskriftsark

Underskriftsark