UDVALG

Udvalget for Klima og Miljø

MØDE

Referat

STED

Virtuelt møde

STARTTIDSPUNKT

05-05-2020 08:00:00

SLUTTIDSPUNKT

05-05-2020 10:30:00


PUNKTER

62. Godkendelse af dagsorden til mødet den 5. maj 2020
63. Beslutning om godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 9 og lokalplan 11.20 Skarridsøhjemmet, Jyderup, til udsendelse i offentlig høring
64. Beslutning om udsendelse af forslag til lokalplan 9.01, for boliger på Kirkebakken, Kundby i 8 ugers høring
65. Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 2.86 Kolonihaver i Rørvangsparken og Granløseparken
66. Beslutning om igangsætning af ny planlægning for Jyderup nord
67. Beslutning om skovrejsning på kommunale arealer i lokalområderne Undløse, Tølløse og Svinninge
68. Beslutning om igangsætning af renovering af kajkonstruktionen ved Krags Brygge
69. Beslutning om igangsætning af færdiggørelse af havnepromenade ved Krags Brygge
70. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til Havnehallerne, Kanalstræde 21
71. Beslutning om omlægning af udløb i Ny Havn
72. Beslutning om igangsætning af planlægning, lokalplan og projektering af kanal ved Gl. Havn og anlægsarbejder omkring Havnehallerne på Blegstræde Hage
73. Beslutning om udeservering på parkeringsarealer
74. Beslutning om udsættelse eller aflysning af større sager og projekter der påvirkes af coronakrisen
75. Beslutning om Budgetrevision 2
76. Drøftelse af budget 2021-2024 - Maj
77. Drøftelse af effektiviseringer i perioden 2021-2024 - maj
78. Orientering om coronakrisens påvirkning af opgaver på KMU's ressortområde
79. Orientering om borgerrådgivningens beretning 2019
80. Orientering om opfølgning af Borgerrådgiverens beretning for 2018 og 2019
81. Orienteringer til mødet den 5. maj 2020
82. Underskriftsark62. Godkendelse af dagsorden til mødet den 5. maj 2020

Godkendelse af dagsorden til mødet den 5. maj 2020
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. dagsorden til mødet den 5. maj 2020 godkendes
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 05-05-2020

Godkendt.

63. Beslutning om godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 9 og lokalplan 11.20 Skarridsøhjemmet, Jyderup, til udsendelse i offentlig høring

Beslutning om godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 9 og lokalplan 11.20 Skarridsøhjemmet, Jyderup, til udsendelse i offentlig høring
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 og lokalplanforslag nr. 11.20 Skarridsøhjemmet, Jyderup, godkendes til udsendelse i offentlig høring i otte uger.
Beskrivelse af sagen

Baggrund og formål

Planlægningen for en ny anvendelse af Skarridsøhjemmet i Jyderup er en opfølgning på kommunalbestyrelsens beslutninger vedrørende Jyderup Handleplan. Jyderup Handleplan blev udviklet i et tæt samarbejde mellem lokale borgere og Holbæk Kommune, og beskriver en række konkrete projekter, herunder en ny anvendelse af Skarridsøhjemmet.

De nye anvendelsesmuligheder for Skarridsøhjemmet skal ses i sammenhæng med det projekt der sideløbende udvikles på Skarresø Camping, som ligger umiddelbart på den anden side af Slagelsevej. Hensigten er at sikre Skarridsøhjemmet og Skarresø Camping nye anvendelser, som tilsammen kan skabe flere overnatningsmuligheder og flere turismefremmende aktiviteter i Jyderup.

Med planforslagene ændres Skarridsøhjemmets anvendelse fra boligformål (tidligere institution) til turisme-, ferie- og fritidsformål. Dermed skabes der mulighed for at etablere turistrelaterede aktiviteter, såsom overnatningsmuligheder og bespisning, der kan være med til at understøtte Jyderup by, Naturpark Åmosen og Istidsruten omkring Skarresø.

Nærværende planforslag er desuden udarbejdet for at kunne danne grundlag for et udbud af Skarridsøhjemmet. Efter planforslagene er sendt i offentlig høring, vil ejendommen blive sat i udbud og tilbud skal være i overensstemmelse med lokalplanens formål og hovedprincipper. Udbuddet vil blive behandlet i en separat sag, som vil blive fremlagt til behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i juni 2020.

Planforslagenes indhold

Planforslagene fastlægger den fremtidige anvendelse til turisme- og fritidsformål såsom hotel, vandrehjem, restaurant, fest- og forsamlingslokaler samt kursus- og konferencefaciliteter.

Lokalplanområdet er en del af et kulturmiljø omkring Skarresø og det er lokalplanens formål at sikre at området udformes med en karakter, der relaterer sig til det udpegede kulturmiljø. I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen er der foretaget en SAVE-registrering af alle bygninger på ejendommen. SAVE-registreringer bruges til at vurdere byers og bygningers arkitektoniske, kulturhistoriske og landskabelige værdier og deraf bevaringsværdi. Hovedhuset blev vurderet til en SAVE-værdi på 4. Karaktererne 1-3 regnes for en høj værdi, 4-6 for middel værdi og 7-9 for lav værdi. På baggrund af SAVE-registreringen fastsætter lokalplanen bevaringsbestemmelser for hovedhuset.

Lokalplanen giver mulighed for at eksisterende bygninger, med undtagelse af hovedhuset, kan nedrives helt eller delvist og dermed give mulighed for nybyggeri. Lokalplanens princip for omdannelse og/eller nyopførelse af byggeri er, at det skal ske med en placering, størrelse og højde, som det eksisterende. Nyt byggeri må således opføres med en maksimal højde på 8,5 meter og bebyggelsen må maksimalt udgøre et etageareal på 1.100 m2.

I umiddelbar sammenhæng med de eksisterende bygninger udlægges der med lokalplanen desuden et byggefelt, som giver mulighed for at opføre op til 225 etagemeter nyt byggeri til f.eks. en restaurant eller café.

Byggefelterne ligger tilbagetrukket fra Slagelsevej for at sikre sammenhængen til naturområdet omkring Skarresø og af hensyn til søbeskyttelseslinjen. Således holdes lokalplanområdets vestlige del (haven ned mod Slagelsevej og Skarresø) fri for parkering og bebyggelse, for at bevare områdets åbne og grønne karakter.

Lokalplanen giver desuden mulighed for at etablere en terrasse, som binder de forskellige bygninger sammen og samtidig henvender sig mod udsigten ud over Skarresø.

Lokalplanen sikrer at der udlægges areal til en ny stiforbindelse langs lokalplanens sydlige skel. Stien skal binde det interne stisystem for boligområdet bag ved Skarridsøhjemmet sammen med fortovet langs Slagelsevej og dermed skabe en direkte forbindelse til stisystemet og naturområdet omkring Skarresø.   

Endelig giver lokalplanen mulighed for at der kan etableres en ny adgangsvej fra Slagelsevej i lokalplanområdets nordlige del. Den nye adgangsvej skal give en direkte forbindelse til et større parkeringsområde, som kan blive nødvendigt i forbindelse med en fremtidig omdannelse af ejendommen. Arealet reserveret til parkering ligger tilbagetrukket fra Slagelsevej for at det ikke skal virke dominerende i området og mod nabogrundene sikres et beplantningsbælte for bl.a. at skærme for indsyn til parkering og mod lyskegler fra biler.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Høring

Da der er tale om væsentlige ændringer i forhold til kommuneplanen, har der været indkaldt til idéer og forslag forud for planarbejdet. Debatmaterialet har været offentliggjort i perioden fra den 24. september 2019 til den 18. oktober 2019. Her blev naboer, interessenter og lokalforum orienteret.

I høringsperioden indkom 2 høringssvar. Høringssvarene var begge positivt indstillede for planerne om ny anvendelse af Skarridsøhjemmet og kom bl.a. med idéer til funktioner, samt ønske om placering af byggefelt. På baggrund af høringssvarene er der indtegnet byggefelter og anvendelsen er justeret så den kan rumme de ønskede funktioner.

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg udsendes i offentlig høring i otte uger.

Lovgrundlag – link

Planloven

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 19. juni 2019: Pkt. 166 - Beslutning om at indgå benyttelsesaftale med Naturpark Åmosen vedr. Slagelsevej 40 i Jyderup (Skarresø Campingplads)

Økonomiudvalget d. 5. september 2018: Pkt. 177 - Beslutning om igangsættelse af planer

Kommunalbestyrelsen d. 27. juni 2018: Pkt. 135 - Beslutninger i forhold til Jyderup Handleplan

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 05-05-2020

Indstilles godkendt.caseno18-37530_#5242612_v1_20200417_lokalplanforslag_skarridsøhjemmet_samlet.pdf.pdf
caseno18-37530_#5242608_v1_20200414_skarridsoehjemmet-kpt.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1
Bilag 2


64. Beslutning om udsendelse af forslag til lokalplan 9.01, for boliger på Kirkebakken, Kundby i 8 ugers høring

Beslutning om udsendelse af forslag til lokalplan 9.01, for boliger på Kirkebakken, Kundby i 8 ugers høring
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø og Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 

 1. Forslag til Lokalplan 9.01 for boliger på Kirkebakken, Kundby godkendes til offentlig høring i 8 uger.
Beskrivelse af sagen

Forslag til lokalplan nr. 9.01 er udarbejdet på baggrund af grundejers ønske om at udvikle et nyt boligområde på Kirkebakken i Kundby i form af tæt/lav boliger, herunder et enkelt enfamilieshus, der i dag ligger indenfor lokalplanområdet.

Lokalplanområdet er i dag ikke lokalplanlagt, men udlagt til boligformål med eksisterende kommuneplantillæg 9.B04. Der ligger i dag en erhvervsbygning, og derudover er der et større grønt areal op mod Kundby Kirke, som har en kirkefredning. Lokalplanforslaget vil sikre, at der tages hensyn til de kirkelige og naturmæssige værdier indenfor lokalplanområdet.

Området trafikbetjenes fra Bygaden via Kirkebakken, som er kommunalt ejet. Den nye boligbebyggelse knyttes til eksisterende infrastruktur, herunder kloakledninger og vejnet. Håndtering af regnvand indenfor lokalplanområdet sker efter LAR principperne om lokal afledning af regnvand.

Området er i dag beliggende i landzone. Hele lokalplanområdet overføres til byzone ved vedtagelse af lokalplanforslaget.

 

Nærhed til erhvervsmæssig husdyrproduktion

Lokalplanområdet ligger umiddelbart syd for en husdyrproduktion. Ejendommens husdyrhold har en størrelse, hvor der er tale om et erhvervsmæssigt dyrehold. Dyreholdets staldanlæg på husdyrejendommen er som følger: Der er to hestebokse placeret i en bygning ca. 5 meter nord for lokalplanområdet. Hesteboksene er placeret ca. 13 meter fra lokalplangrænsen. Desuden er der 5 ammekøer med opdræt i en bygning der ligger ca. 40 meter nord for lokalplanområdet.

Ved udarbejdelse af lokalplanen er der foretaget flere besigtigelser af området. Der har i forbindelse med besigtigelserne af lokalplanområdet ikke været konstateret lugt eller anden luftforurening fra husdyrbruget nord for lokalplanområdet. Det vurderes således på baggrund af husdyrholdets forholdsvis begrænsede størrelse og besigtigelserne, at lokalplanområdet ikke er belastet af lugt, støv eller anden luftforurening, og at det derfor ikke vil være i strid med planlovens § 15b at planlægge for rækkehuse på arealet.

Det skal dog bemærkes, at der med den planlagte byzonegrænse op til landbrugets skel ikke vil være mulighed for at ændre eller udvide det erhvervsmæssige dyrehold i det eksisterende staldanlæg på landbrugsejendommen. Dette er der redegjort for i lokalplanen.

 

Lokalplanforslag 9.01 (se bilag 1 og 3)

Lokalplanforslaget giver mulighed for

 • et boligområde i form af 18-20 boliger, herunder tæt/lav boliger og en enkelt eksisterende åben/lav bolig
 • areal til parkering
 • fælles friarealer, herunder et fredet rekreativt grønt område op mod Kundby Kirke

 

Miljøscreening (se bilag 2)

Der er foretaget en miljøscreening af forslag til lokalplan 9.01. Screeningen giver ikke anledning til, at der skal udarbejdes en egentlig miljørapport, da der er tale om en mindre boligopførelse samt en optimering af et eksisterende fredet grønt område mod Kundby Kirke, som omfatter pleje og vedligehold. Det vurderes hermed, at boligpområdet indpasses naturligt i nærområdet. Desuden reguleres omfang og udformning af bebyggelse og anlæg med en tilpasning til eksisterende forhold, herunder vejforhold, forsyningsledninger og områdets fauna.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Høring

Planforslaget sendes i offentlig høring fra 2. juni – 4. august 2020. Der er planlagt borgermøde i Kundby den 16. juni 2020, men da der fortsat er forsamlingsforbud på over 10 personer, forventes dette ikke at kunne afholdes. Der arbejdes lige nu på en virtuel løsning. Efter høringsperioden vil planforslaget blive sendt til endelig politisk behandling.

Lovgrundlag – link

Planloven.

Sagshistorik, henvisninger

Klima- og Miljøudvalget den 30. maj 2017 Punkt 64 - beslutning om igangsættelse af planer

Økonomiudvalget den 7. juni 2017 Punkt 111 - beslutning om igangsættelse af planer

Byrådet den 21. juni 2017 Punkt 126 - beslutning om delegation af plan

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 05-05-2020

Indstilles godkendt.

Christian Ahlefeldt-Laurvig deltog ikke i behandlingen af punktet.

 caseno17-11844_#5241463_v1_bilag 1_lokalplanforslag 9.01.pdf
caseno17-11844_#5241229_v1_bilag 2_miljøscreening.pdf.pdf
caseno17-11844_#5244688_v1_kortbilag 3_oversigtskort.jpg.jpg

Bilag

Bilag 1_Lokalplanforslag 9.01
Bilag 2_Miljøscreening.pdf
Bilag 3_Oversigtskort.jpg


65. Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 2.86 Kolonihaver i Rørvangsparken og Granløseparken

Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 2.86 Kolonihaver i Rørvangsparken og Granløseparken
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Forslag til Lokalplan 2.86 for Kolonihaver i Rørvangsparken og Granløseparken vedtages endeligt.
Beskrivelse af sagen

Planforslaget er udarbejdet på baggrund af et konkret ønske fra Kolonihaveforbundet om at øge bebyggelsesprocenten i området.

Ændringer i forhold til den eksisterende lokalplan

Den gældende Lokalplan nr. 30 (for et område til udvidelse af kolonihaveområdet Rørvangsparken), muliggør en byggeprocent på 10 % af grunden i Kolonihaveforeningerne Rørvangsparken og Granløseparken. Udarbejdelsen af nærværende lokalplanforslag har til formål at muliggøre en bebyggelsesprocent på 15 % inden for hvert havelod i området. De nuværende veje og stisystemer vil videreføres, ligesom områdets beplantnings karakteristik og offentlig adgang.

Derudover, vil lokalplanforslaget tage hensyn til de grundvandsboringer, der siden vedtagelse af gældende lokalplan nr. 30 er etableret i den sydlige del af Granløseparken. Disse beskyttes ved at sikre vejadgang til forsyningsselskabet FORS samt en reducering af mulighed for nye lodder i den sydlige del af Granløseparken. Da der er registreret lavbundsarealer i områder, er der stor risiko for at der står vand på arealet, har administrationen reduceret muligheden for yderligere havelodder syd fra Tulipanstien.

Yderligere vil lokalplanforslaget lovliggøre fire havelodder beliggende tættest ved jernbaneterrænet i den østlige del af Granløseparken. De fire havelodder er i gældende lokalplan nr. 30 beliggende i et areal reserveret til et 50 m langt beplantningsbælte. Det er vurderet at de fire allerede eksisterende lodder, trods tæt beliggenhed til jernbanen, ikke er underlagt generelle støjgrænser, da der er tale om en eksisterende anvendelse. Nærværende lokalplanforslag vil desuden sikre et afskærmende beplantningsbælte imellem havelodderne og jernbanen.

 

 

Lokalplanforslag 2.86

Planområdet ligger sydøst for Holbæk by. Lokalplanområdet er omgivet af landbrugsjord og beskyttet natur – herunder fredskov og skovbyggelinje. Der er drikkevandsinteresser indenfor området i form af grundvandsboringer, samt et gennemløbende beskyttet vandløb. Området fremstår i dag åbent og grønt, med store naturområder og rekreativt areal. Arealet på ca. 353.000 m2 er beliggende på matr. numre:  1f, 1k, 1l, 1q, St. Grandløse, Grandløse, 4d, 4f, 4g, 4h, 4i, Ll. Grandløse By, Grandløse, 7b Tåstrup, Holbæk Jorder.

Lokalplanforslaget udlægger området til rekreative formål, i form af kolonihaver, naturareal, fælles friarealer og anlæg i form af interne veje og stier. Planforslaget indeholder bestemmelser for bebyggelsernes omfang og placering, som skal bibeholdes i træmaterialer med saddeltag eller ensidig taghældning på mindst 30 grader. Dette for at fastholde den bebyggelseskultur som området allerede er præget af.

Lokalplanforslaget vil sikre:

 • Videreførelse af rekreativ anvendelse af området til kolonihaver
 • Øget bebyggelsesprocent, fra 10 % til 15%
 • Vej og sti adgang bibeholdes
 • Mulighed for udvidelse med flere havelodder syd for Granløseparken
 • Bevaring af karakteristisk beplantning og beskyttede naturformer i form af mose, sø og vandløb
 • Friholdelse af arealer omkring grundvandsboringer
Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Lokalplanforslaget vil sikre grundvandsboringerne i området. Der vil ikke ske væsentlige ændringer, som kan have miljømæssige konsekvenser.

Høring

Høringen på 4 uger, gav anledning til en bemærkning fra Midt- og Vestsjællands politi angående skiltning og afmærkning af vej-, sti- og parkeringsforhold.

Vedrørende fælles private veje i landzone, som er aktuelt i nærværende lokalplanforslag nr. 2.86, er disse omfattet af privatvejslovens afsnit II, hvor administrationen har begrænset hjemmel til at angive bestemmelser for skiltning.

Den indkomne bemærkninger giver ikke anledning til at foretage ændringer i lokalplanforslaget.

Sagshistorik, henvisninger

KMU den 4. februar 2020: Beslutning om forslag til lokalplan 2.86 Kolonihaver i Rørvangsparken og Granløseparken sendes i offentlig høring.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 05-05-2020

Indstilles godkendt.caseno18-12323_#5239912_v1_lp 2.86.pdf.pdf
caseno18-12323_#5154468_v1_miljøscreening lp286-kolonihaver-rørvangsparken mfl.pdf.pdf
caseno18-12323_#5239939_v1_høringssvar mvp.docx.docx

Bilag

LP 2.86.pdf
Miljøscreening LP286-Kolonihaver-Rørvangsparken mfl.pdf
Høringssvar MVP.docx


66. Beslutning om igangsætning af ny planlægning for Jyderup nord

Beslutning om igangsætning af ny planlægning for Jyderup nord
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget.

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. planlægning for ændret anvendelse af området Jyderup nord (jf. kortbilag 1) prioriteres igangsat 3. kvartal 2020 i henhold til beskrivelserne i sagsfremstillingen.
Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har som grundejer ønsket igangsætning af ny planlægning for området Jyderup nord for at muliggøre etablering af et nyt børnehus i Jyderup nord samt for at give mulighed for flere/andre boligtyper end åben-lav på de kommunale grundstykker i Jyderup nord. 

Der er allerede en gældende lokalplan for Jyderup Nord. Det er lokalplan 11.16.

Den nye lokalplan, der bliver igangsat med beslutningen af dette dagsordenspunkt, kommer til at omfatte en del af den allerede gældende lokalplan. Dette gøres blandt andet fordi noget af arealets anvendelse skal ændres for at give plads til en ny daginstitution på området. Samtidig gives der mulighed for at en del af arealet også kan udbydes som andre boligtyper end åben-lav byggeri. Den nye lokalplan er beskrevet nedenfor og lokalplanens område kan ses i bilag 1.

Efter en evt. endelig vedtagelse af den nye lokalplan, vil en del af den gældende lokalplan, som en konsekvens heraf, blive aflyst.


Beskrivelse af gældende lokalplanområde
Planområdet omfatter et område i den nordlige del af Jyderup. på ca. 27,8 ha. Planområdet grænser op til det åbne land mod øst og ligger kun få hundrede meter fra Stokkebjerg Skov mod nord. Mod syd og vest ligger eksisterende boligområder i Jyderup. Planområdet ligger ca. 500 m fra Skovvejen, der er en motortrafikvej. Man kan komme fra planområdet til Skovvejen af Aggersvoldvej som løber langs områdets østlige grænse. Området er i gældende lokalplan udlagt til boligformål (åben/lav og tæt/lav) med tilhørende grøn struktur i form af fælles friarealer, offentlige friarealer og beplantningsbælter samt mulighed for børneinstitution. Området er i dag kun udbygget i den nordlige del af området, og der er ikke etableret børneinstitution.

Projektindhold
Kommunalbestyrelsen besluttede den 22. januar 2020, at der skal etableres et nyt børnehus i ”Jyderup Nord”, men på et andet areal, end det der er afsat i den gældende lokalplan.  Det nye areal, der skal anvendes til børnehuset, udgør ca. 10.000 m2 til bygninger, parkering og udenoms arealer til legeplads mv. Byggeriet skal opføres bæredygtigt med henblik på opnåelse af en DGNB-certificering[1].

Kommunalbestyrelsen besluttede herudover den 2. april 2020, at det kommunale grundstykke i den gældende lokalplan skal udbydes til salg, og der skal kunne bygges andre boligtyper end åben-lav bebyggelse. Den nye bebyggelse skal samtidig opføres som bæredygtigt byggeri, svarende til kriterierne for at opnå DGNB-certificering.

Beslutningen om at etablere et børnehus på et andet areal end hidtil planlagt og beslutningen om at kunne opføre andre boligtyper end åben-lav på det kommunale areal medfører, at der skal udarbejdes en ny lokalplan for en del af ”Jyderup Nord”.

Det kommunale areal kan ses i bilag 2 og viser de kommunalt ejede jordstykker indenfor gældende lokalplan samt de projekter Holbæk Kommune som grundejer har på arealerne.

-         Areal til Børnehus (blåt skraveret, nordvest)

-         Arealer, der med ny planlægning kan sælges til åben/lav (blåt skraveret, nordøst)

-         Areal til Byggefeltet (Matr.nr. 5ø, 1dl m.fl., Jyderup By, Jyderup) (rødt skraveret)

-         Areal til Grønning (grønt skraveret). Arealet anlægges og driftes af Holbæk Kommune.

-         Orange – område der ikke medtages i ny lokalplan ca. 11.000 m2 (se side 20 i lokalplan 10.84)

Indhold i den nye planlægning
Kommunalbestyrelsens projektønsker indebærer en ændret anvendelse, der forudsætter udarbejdelse af ny lokalplan. Der skal således udarbejdes en lokalplan, der muliggør ændret anvendelse til børneinstitution, flere boligtyper og ændret grøn struktur.

Som en konsekvens af placering af nyt børnehus, skal der også ske en ændret planlægning ift. gældende plans mulighed for placering af børneinstitution. I gældende plan er der en privat ejendom/bolig, beliggende i den nordøstlige del af lokalplanområdet, som er udlagt til børneinstitution. Denne foreslås i den nye planlægning at blive udlagt til bolig i overensstemmelse med den nuværende brug af ejendommen (ejendommen kan vedblive med at være bolig).

Børnehuset ønskes placeret på et område, der i den gældende lokalplan er udlagt til offentligt grønt areal. Det betyder, at den grønne struktur i lokalplanen bliver ændret. Den ændrede grønne struktur vil indebære, at princippet om et gennemgående grønt område nord-syd opretholdes som i den gældende lokalplan, men at det grønne område reduceres.

Lokalplanen skal give mulighed for flere boligtyper (herunder tæt-lav, og alment boligbyggeri) indenfor det på kortbilag med rødt skraverede område, hvor der i gældende lokalplan kun er mulighed for åben-lav. Planlægningen vil fastsætte rammer for en maksimal bygningshøjde på 8,5 m, samt en maksimal bebyggelsesprocent på 40, og maks. etageantal på 2. Lokalplanen skal indeholde bebyggelsesdisponering og bebyggelsesregulerende bestemmelser for de forskellige boligtyper. Krav til DGNB certificeret byggeri sætter herudover nogle særlige krav til byggeriet.

Vejadgang til et fremtidigt børnehus vil blive ad Præstemarken. Placeringen af børnehus i den nordlige del af planområdet vil medføre ændrede trafikale forhold med flere biler til og fra børnehuset ad Præstemarken. Det eksisterende vejnet vurderes umiddelbart at kunne bære dette nye trafikmønster.

Planlægningen skal jf. kommuneplanramme 11.B02 opfylde, at min. 15 % af området udlægges til samlede opholdsarealer. Planlægningen skal sikre en gennemgående grønning, der forbinder den ældre bebyggelse i Jyderup med Stokkebjerg skov.


Planproces
Lokalplanen skal behandles politisk, og delegeres ikke til administrativ behandling alene.

Det vurderes, at planlægningen kan igangsættes i 3. kvartal 2020.


[1] DGNB består af en række kriterier, der tilsammen bruges til at evaluere en bygning eller et byområde. DGNB vurderer byggerier ud fra følgende bæredygtighedsaspekter: miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed og vurdering af tekniske kvaliteter ved de fysiske rammer og udviklingsprocessen.

Økonomiske konsekvenser

­Igangsættelse af ny planlægning har ikke direkte økonomiske konsekvenser, men planlægningen vil give nogle nye muligheder ved endelig vedtagelse. Det vurderes, at de nye muligheder i form af tæt/lav boligbebyggelse kan indebære en højere værdi af det areal, som sættes i offentligt udbud.

De økonomiske konsekvenser ved salg af kommunale jordstykker vil blive fremlagt i forbindelse med, at Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om at sælge arealet til en konkret tilbudsgiver.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Holbæk Kommune sætter høje krav til bæredygtighed og har derfor valgt, at det nye byggeri skal være DGNB certificeret. Når byggeriet realiseres, vil det på linje med det nye projekt for børnehus i Knabstrup være blandt de første på Sjælland indenfor undervisnings- og børneinstitutioner, der opnår certificeringen.

Det vurderes, at konsekvenserne ved valget af DGNB-kriterierne vil have en positiv effekt på byggeriet og omgivelserne, idet der vil være højere krav til materialer, udformning, indeklima og miljø – end ved konventionelt byggeri.

Høring

Lokalplanen skal jf. Planloven i offentlig høring i 8 uger. Afholdelse af evt. borgermøde i 1. kvartal 2021 vil afhænge af om forsamlingsforbuddet opretholdes.

Lovgrundlag – link

Planloven

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 12. december 2018: Sag 273 - Beslutning om salgspriser på ejendomme - december 2018.

Kommunalbestyrelsen den 10. april 2019: Sag 97 – Beslutning om udbudsmodel for Jyderup Nord.

Kommunalbestyrelsen den 22. januar 2020: Sag 11 – Beslutning om placering af nyt børnehus i Jyderup.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 05-05-2020

Indstilles godkendt.caseno20-14236_#5241671_v1_kortbilag 1.pdf
caseno20-14236_#5241951_v1_kortbilag 2.pdf

Bilag

Kortbilag 1
Kortbilag 2


67. Beslutning om skovrejsning på kommunale arealer i lokalområderne Undløse, Tølløse og Svinninge

Beslutning om skovrejsning på kommunale arealer i lokalområderne Undløse, Tølløse og Svinninge
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

 

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. der gennemføres tre skovrejsningsprojekter i henholdsvis Svinninge, Tølløse og Undløse, såfremt der kan opnås den nødvendige eksterne finansiering
Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune vil være grøn og bæredygtig. Der skal være lettere adgang til den nære natur, og vi skal gøre en aktiv indsats for at reducere kommunens CO2-udledning. Det fremgår blandt andet af Holbæk Kommunes Naturpolitik og af Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2020+. Dette specificeres yderligere i budgetaftalen for 2020, hvor der bl.a. står, at kommunen vil arbejde for at skabe mere skov ved at udpege områder egnet til skovrejsning.

I Holbæk Kommunes naturpolitik opfordres lokale, private lodsejere til at rejse skov på egne arealer. I denne sag beskrives, hvordan Holbæk Kommune selv kan skabe mere skov. Se naturpolitikken her.

Administrationen har derfor undersøgt, om der kan rejses skov på nogle af kommunens arealer og er nået frem til, at der kan rejses skov på disse tre bynære arealer:

Område 1: Matr.nr. 8m, Hjembæk, Svinninge. Ca. 6 ha. Arealet er beliggende mellem Nordgårdsvej og Svinningevej i byens vestlige ende ca. 200 m. fra villakvarteret Hvedevænget, Bygvænget osv. Bortset fra den lille byskov, Bjerregårdsskoven, er der ikke meget natur i og omkring Svinninge, og skoven ville derfor øge områdets biodiversitet og borgernes mulighed for naturoplevelser væsentligt.

Område 2: Del af matr.nr.: 2d, Nr. Eskilstrup By, Tølløse. Ca. 17 ha. En skov i dette område kan danne grøn forbindelse mellem det nye plejehjem/Tølløse by og Tølløseskoven. Der går allerede en sti fra byen til skoven, som fører forbi arealet. En mindre del af området benyttes af Schæferhundeklubben kreds 29 til hundetræning. Hundeklubbens klubhus er endvidere beliggende på arealet. En mindre ”bane” gennem området er i kommuneplanen reserveret til en omfartsvej. Denne bane kan, hvis der rejses skov på begge sider, henligge som græsfælled og eventuelt benyttes af hundeklubben i stedet for den del af området, som i dag benyttes.

Område 3: Del af matr.nr.: 9æ, Undløse By, Undløse. Ca. 5 ha. Arealet ligger øst for byen, syd for Syvendeskovvej. Der er lokalplanlagt for boligbyggeri mellem området og Undløse. Skovrejsning her vil give Undløseborgerne en direkte adgang til natur fra byen, som de ikke har i dag. Projektet kan eventuelt indgå som et delprojekt i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområdernes særlige indsats i Undløse.

Finansiering af skovrejsningen

Kommunen er i dialog med den selvejende institution, Growing Trees Network Foundation (GTNF), som bl.a. Naturstyrelsen og andre kommuner også samarbejder med. GTNF koordinerer forskellige finansieringsmuligheder som sponsorater fra såvel private borgere som virksomheder, crowfunding mv. og finansierer således etableringen af ”folkeskove” i hele landet. Såfremt Kommunalbestyrelsen beslutter, at der kan rejses skov på de nævnte arealer, vil GTNF straks lægge arealerne ud på deres hjemmeside og søge sponsorer. Hvis det lykkes at finde sponsorer, vil skovrejsningen være helt gratis for kommunen inkl. etableringspleje i de første tre år.

Der ligger i konceptet folkeskov, at skovene skal etableres i samarbejde med lokale borgere, foreninger osv. Det ville være oplagt at inddrage fællesskaberne i organiseringen af dette samarbejde. Borgerne kan fx have indflydelse på skovens udformning, ønsker til stier og opholds-/aktivitetsområder i skovene, ligesom borgerne eventuelt kan fundraise til faciliteter. Hvis borgerne ønsker stier og faciliteter i skovene, som medfører drift, kan det komme på tale at kræve, at borgerne selv varetager driften – fx vha. Grejtraileren.

Processen for et samarbejde med GTNF omkring etableringen af en folkeskov vil være således:

a)     Kommunen udpeger et areal til mulig skovrejsning

b)     GTNF går i gang med at finde sponsorer – det kan være alt fra en enkelt virksomhed til en blandet gruppe af sponsorer

c)      Administrationen iværksætter sideløbende en dialog med lokale borgere om interesse for at deltage

d)     Når midlerne til skovrejsningen er indsamlet, frigives de til kommunen

e)     Kommunen hyrer en entreprenør til at stå for skovrejsningen

ldende aftaler for arealerne

Alle arealerne er aktuelt bortforpagtet. Forpagtningsaftalerne har et opsigelsesvarsel på 12 måneder.

Benyttelsesaftalen med hundeklubben (Tølløse) kan opsiges med et halvt års varsel.

Hvis der træffes politisk beslutning om etablering af skov på de tre arealer vil administrationen gå i dialog med forpagtere med henblik på hurtigst muligt at få frigivet arealerne for skovrejsning. Administrationen vil endvidere gå i dialog med hundeklubben om deres aktiviteter.

Forudsat at der opnås ekstern finansiering, opbakning lokalt samt afhængigt af udfaldet af drøftelser med forpagtere og hundeklubben, vil skovrejsningen kunne påbegyndes enten i efterår/vinter 2020/21 eller efterår/vinter 2021/22.

For at opnå størst mulig biodiversitet i de nye skove, bør målet med skovene være, at de skal udvikle sig til urørt skov. For at skovrejsningen kan gennemføres med den finansiering, der søges opnået fra GTNF, må de i første omgang dog plantes traditionelt med plantemaskine, hvilket indebærer en på forhånd fastlagt plantetæthed, lige rækker osv. For på sigt at opnå et større naturindhold – biodiversitet – vil det efter nogle år blive nødvendigt at gennemføre nogle ”forstyrrelser” i skovene, så der skabes lysåbne områder, dødt ved mv. Der kan med fordel også arbejdes på at genskabe naturlig hydrologi (vandhuller, fugtige områder) ved at afbryde eventuelle dræn, hvis dette kan gøres uden gener for naboer.

Administrationen vil i efteråret 2020 orientere Udvalget for Klima og Miljø om udviklingen i projekterne.

Hvis skovrejsning i de foreslåede områder fravælges, kan det blive svært at komme i mål med at få rejst skov på kommunalt ejede områder, da administrationen ikke har fundet andre egnede områder.

 

Økonomiske konsekvenser

Alle arealerne er pt. bortforpagtet. Manglende forpagtningsindtægter vil udgøre ca. 154.000 kr. årligt for de tre områder tilsammen.

 

Hvis kommunen får finansieret projekterne som beskrevet, vil hele skovrejsningen inkl. etableringspleje af træerne de første tre år være dækket.

Det er vanskeligt på nuværende tidspunkt at vurdere omfanget af den nødvendige drift af de nye skove. At plante ny skov, hvor formålet ikke er træproduktion men udelukkende natur, er noget nyt i Danmark, og erfaringerne er meget få. Administrationen vil følge andre projekter, der er lidt længere fremme (fx Århus Kommune), tæt og lære af deres erfaringer. Når dette er sagt, bør driften af de nye folkeskove tænkes sammen med driften af kommunens øvrige skove, som skal omlægges til en mere naturvenlig drift til gavn for biodiversiteten. Administrationen vil i den kommende tid arbejdet på en plan for denne omlægning. Planen vil blive forelagt Udvalget for Klima og Miljø.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Ved skovrejsning bindes CO2. Der bindes i gennemsnit ca. 10 tons CO2 årligt pr. ha i de første ca. 100 år af en skovs liv, hvilket svarer til, hvor meget CO2, en gennemsnitlig dansker udleder pr. år (kilde: Naturstyrelsen).

Herudover vil skovrejsning ved brug af hjemmehørende arter have positiv betydning for biodiversiteten – særligt når skovene etableres som urørt skov, og medvirke til renere grundvand.

De nye skove vil blive fredskov og dermed sikret mod omlægning til anden anvendelse i fremtiden.

 

Øvrige konsekvenser

Bynær natur har vist sig at have stor positiv betydning for bosætning og dermed også for ejendomspriserne.

Muligheden for at gå eller løbe en tur i naturen tæt på, hvor man bor, har positiv betydning for sundheden.

Bynær natur kan benyttes af skoler til udeundervisning, hvorved viden om natur og biodiversitet hos børn og unge styrkes.

 

Høring

Lokalfora

Lovgrundlag – link

?         VVM-screening jf. Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) lbk. Nr. 1225 af 25. oktober 2018.

 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 05-05-2020

Indstilles godkendt.

 caseno20-12319_#5245474_v1_kortbilag 1.pdf
caseno20-12319_#5245492_v1_kortbilag 2.pdf
caseno20-12319_#5245508_v1_kortbilag 3.pdf
caseno20-12319_#5245538_v1_kortbilag 4.pdf
caseno20-12319_#5251083_v1_kortbilag 5.pdf

Bilag

Område 1, Svinninge
Område 2, Tølløse
Område 3, Undløse
Oversigtskort
Område 2


68. Beslutning om igangsætning af renovering af kajkonstruktionen ved Krags Brygge

Beslutning om igangsætning af renovering af kajkonstruktionen ved Krags Brygge
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. der oprettes rådighedsbeløb på Udvalg for Klima og Miljø og frigives anlægsbevilling på 21,5 mio. kr. til renovering af kajkonstruktionen ved Krags Brygge, finansiering sker gennem lånoptag til havnerelaterede formål.
Beskrivelse af sagen

Kajkonstruktionen langs Krags Brygge er i meget dårlig stand og en renovering er nødvendig indenfor en årrække.

Renoveringen af kajkonstruktionen er 1. prioritet i Helhedsplan for Holbæk Havn, som blev godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 11. december 2019.

Som led i fremrykningen af andre anlægsinvesteringer i havneområdet ud fra et samlet ønske om at færdiggøre og udvikle området ved Krags Brygge, igangsættes renovering af kajkonstruktionen i 2020 med henblik på, at arbejderne i videst muligt omfang færdiggøres i 2020.

Færdiggørelse af havnepromenade, stibro over Blegstrædekanal, renoveringen af kajkonstruktionen ved Krags Brygge m.m., er indbyrdes afhængige projekter, der med fordel bør realiseres i samme periode.

 

Renoveringen omfatter:

 

 Fjernelse af eksisterende hammer, redningsstiger og friholderværk

 Forstærkning af kajvæggen med en påstøbt beton-forplade

 Renovering og/eller etablering af ny hammer, nye redningsstiger og friholderværk

 Etablering af højvandslukker til regnvandsudløb.

 

Kajvæggen (forstøbningen) forberedes for etablering af en lav foranliggende havnebrygge eller flydepontoner til fx lystbåde, samt evt. fremtidig højvandsikring.

 

Der er i 2019/2020 udført et skitseprojekt til istandsættelse af kajkonstruktionen, samt foretaget supplerende forundersøgelser af kajkonstruktionen.

 

Med henblik på hurtigst mulig udførelse bliver arbejderne udbudt i et tidligt udbud, hvor teknisk rådgiver og entreprenør arbejder sammen om at detailprojektere og udføre arbejderne.

 

Økonomiske konsekvenser

I skitseprojektet fra 2019/2020 har kommunens rådgiver overslagsmæssigt vurderet, at arbejderne kan udføres for ca. 14,5 mio. kr.

Arbejderne er dog behæftet med betydelig usikkerhed og administrationen anbefaler, at der afsættes en ramme på i alt 7,0 mio. kr. i reserve til uforudsete omkostninger.

I det omfang reserven ikke bliver brugt, vil lånoptaget blive reduceret tilsvarende.

Lånebekendtgørelsen giver adgang til lånefinansiering af kommunens udgifter til eller lovlig støtte til udskiftning, nybygning og renovering af havnefaciliteter. Da lånet er et lån til havneformål, påvirker lånet ikke kommunens låneramme.

Fremrykningen betyder, at Holbæk Kommune vil overskride kommunens gældspejlemærke, som jf. beslutning den 8. april revurderes i forbindelse med udarbejdelse af budget 2021.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Renovering af noget eksisterende vil have miljø- og klimamæssige konsekvenser, men ofte er renovering af tunge konstruktioner (fx jern og beton) mindre belastende for miljøet end total udskiftning eller nybyg. Der vurderes ikke samlet set, at være væsentlige konsekvenser ved renoveringen.

Sagshistorik, henvisninger

 

Beslutning om helhedsplan for Holbæk Havn

 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 05-05-2020

Indstilles godkendt.caseno20-15329_#5251368_v1_bilag 1, renovering krags brygge 2020.pdf

Bilag

Bilag 1, Renovering Krags Brygge 2020


69. Beslutning om igangsætning af færdiggørelse af havnepromenade ved Krags Brygge

Beslutning om igangsætning af færdiggørelse af havnepromenade ved Krags Brygge
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. rådighedsbeløbet på 5 mio. kr. til anlægsbevilling ”Havnepromenade” under Udvalget for Klima og Miljø fremrykkes fra 2022 til 2020 og frigives med finansiering gennem lånedispensation grundet covid-19.

 

 1. der gives en tillægsbevilling på 2,4 mio. kr. under Udvalget for Klima og Miljø til stibro over Blegstrædekanal ved Kanalstræde, som finansieres af lånedispensation grundet covid-19 og frigives til arbejdet i 2020. 
Beskrivelse af sagen

Den 8. april besluttede kommunalbestyrelsen en lokal erhvervs- og kulturpakke, der på baggrund af covid-19 krisen skulle give en håndsrækning til erhvervsliv og kulturelle foreninger i Holbæk Kommune.

I den forbindelse blev der frigivet og fremrykket 6,2 mio.kr. til færdiggørelse af havnepromenaden. I denne sag ansøges om frigivelse af resten af beløbet, så hele beløbet på 11,2 mio. kr. er til rådighed for arbejdet.

Siden 8. april er administrationen blevet opmærksomme på, at stibroen over Blegstrædekanal ved Kanalstræde også kan fremrykkes og etableres i 2020.

Havnepromenaden er 2. prioritet og stibroen er 12. prioritet  i ’Helhedsplan for Holbæk Havn, som blev godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 11. december 2019.

 

Arbejdet omfatter:

Krags Brygge havnepromenade er i starten af 2000’erne anlagt på strækningen fra Kanalstræde til Pakhusstræde (St. 0 til St. 150). Her mangler kun stibroen over Blegstrædekanal.

På strækningen fra Pakhusstræde til Brostræde (St. 150 til 300) er byggerierne færdiggjort i 2019, og ny havnepromenade kan anlægges.

På strækningen fra Brostræde til Filmtorvet (St. 300 til 500) bliver de sidste 2 karréer færdige i 1. halvår 2021. Anlægsarbejder til ny havnepromenade kan starte ultimo 2020 og færdiggøres i 1. halvår 2021.

Oversigtskort Krags Brygge:

Blå: St. 0 – 150:  Havnepromenade udført i starten af 2000. Renoveres

Orange: St. 150–300:  Byggerier er færdige og ny havnepromenade kan igangsættes

Gul: St. 300 – 500:  Byggerier færdige 1. HÅ 2021. Ny havnepromenade kan anlægges fra ultimo 2020.

 

Havnepromenaden samt stibro udføres i henhold til ’Designmanual for Holbæk Havn ’, udarbejdet af Holscher Arkitekter i 2002, så havnepromenadens visuelle udtryk fra St. 0 – 150 videreføres på hele havnepromenaden.

Arbejder omfatter:

 • Omlægning af ankerkonstruktioner på strækningen St. 150 – 225, hvor ankerne er forankret i ankerblokke, som er placeret i den tilstødende matrikel (under højhuset)
 • Renovering af vej- og regnvandsbrønde, herunder etablering af kontraklapper til højvandsikring
 • Ny vejbelægninger i hhv. in-situ støbt beton og chaussesten
 • Belysning og byrumsinventar.

På strækningen St. 0 til 150 trænger særligt chaussestenbelægninger til renovering, og det skal undersøges om der kan etableres kontraklapper i udløbsledninger.

Alle arbejder til havnepromenaden skal koordineres med istandsættelsen af kajkonstruktionen og evt. omlægning af regnvandsledninger med henblik på at forbedre vandkvaliteten i havnen.

Med henblik på hurtigst mulig udførelse bliver arbejderne udbudt i et tidligt udbud, hvor teknisk rådgiver og entreprenør arbejder sammen om at detailprojektere og udføre arbejderne.

Økonomiske konsekvenser

Der er i april 2020 udarbejdet et skitseprojekt til ny havnepromenade, hvor Kommunens rådgiver overslagsmæssigt har vurderet, at arbejderne kan udføres for ca. 11,2 mio. kr.

Estimatet er behæftet med betydelig usikkerhed og budgettet bør revurderes, når der er indhentet entreprenørtilbud på arbejderne.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ingen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser ved færdiggørelsen af havnepromenaden.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 11. december 2019, pkt. 292: Beslutning om helhedsplan for Holbæk Havn

Kommunalbestyrelsen den 8. april 2020, pkt. 79: Beslutning om lokal erhvervs- og kulturpakke

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 05-05-2020

Indstilles godkendt, idet udvalget bemærker, at der lægges sten i forskellige farver for at kunne markere historien og togskinnerne. Det skal sikres, at både gående og cyklister kan færdes på promenaden og stibroen. Stibroen forelægges til endelig godkendelse i Udvalget for Klima og Miljø.

 

70. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til Havnehallerne, Kanalstræde 21

Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til Havnehallerne, Kanalstræde 21
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. rådighedsbeløbet på 5,0 mio. kr. til anlægsbevilling ”Havnehallerne” under Udvalget for Klima og Miljø på investeringsoversigten for 2020 frigives - primært til nyt tag og til start af facaderenovering på Kystlivcenter (hal 2)

 

Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. rådighedsbeløbet på 5,0 mio. kr. til anlægsbevilling ”Havnehallerne” under Udvalget for Klima og Miljø på investeringsoversigten for 2020 frigives - primært til nyt tag og til start af facaderenovering på Kystlivcenter (hal 2)
 2. der frigives yderligere 1,5 mio. kr. til renovering af facaderne på hal 3, der huser nationalmuseet, som finansieres af lånedispensation grundet covid-19 og frigives til arbejdet i 2020.
Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudgettet for 2020 afsat et rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. til renovering af havnehallerne, som en del af helhedsplanen for havneudviklingen. Midlerne var tiltænkt en ændring og tilpasning af hallernes arkitektur til at understøtte det maritime udtryk i havnen, med traditionelle røde farver og naturmaterialer.

Det udarbejdede skitseforslag for omdannelse af havnearealerne omkring de gamle ”Silvan-haller”, som blev præsenteret på et borgermøde før jul, er et ambitiøst projekt, der som helhed rummer mange spændende ideer. Skitseforslaget kan derfor ideelt bruges, som en masterplan og de bygningsmæssige ændringer, der foretages, vil fint kunne tilpasses ind i de fremtidige forhold - i en naturlig fase med knopskydninger, der kommer af brugernes behov.

Taget på kystlivscentret er et eternittag fra halvfjerdserne og er i meget dårlig stand. Det er løbende blevet repareret/tætnet nødtørftigt, men lige så hurtigt det repareres/tætnes, ligeså hurtigt opstår der nye utætheder. Administrationen vurderer derfor, at der er behov for at lægge nyt tag på bygningen. Den underliggende konstruktion er intakt og fuldt funktionsdygtig.

Administrationen anbefaler derfor, at de afsatte anlægsmidlerne til havnehallerne i 2020 primært anvendes til udskiftning af taget og herefter en renovering/fornyelse af facaderne.

Det vil være hensigtsmæssigt at igangsætte arbejdet til udførelse hen over sommeren, hvor kystlivscentret forventeligt er lukket helt eller delvist ned på grund af Corona krisen. Ligeledes vil arbejdet kunne forløbe med lav risiko for smittespredning, idet det meste af arbejdet foregår udendørs.

Beskrivelse af det planlagte arbejde

Det nye tag opbygges direkte på den eksisterende trækonstruktion og der udføres en kondensisolering udefra, - der belægges med en gråsort tagpap. Tagtypen er mindre følsom overfor kraftige vindpåvirkninger og vil være vedligeholdelsesfri i mange år. Konstruktionen kan genanvendes ved en fremtidig fornyelse.  Der er etableret brandventilation i tag og facader i forbindelse med etablering af kystlivscentret. Disse installationer vil indgå i det nye tag.

Hallen er uopvarmet og skal forblive uopvarmet. Isolering af tagkonstruktionen udefra øger brugsværdien i form af et bedre indeklima, - der om sommeren vil skærme mod solvarme og om vinteren, vil afkølingen blive reduceret.

Tagrender og nedløbsrør forøges i dimensioner for at sikre bortledning af fremtidige kraftigere regnskyl.

En del af facadepladerne er beskadiget af trafik og levetiden er generelt opbrugt. Der udføres ny facadebeklædning i træ. Træværket males med en gammeldags traditionel organisk maling der består af vand, linolie, hvedemel, konserveringsmiddel og farvepigment i oxydrød.

Ved renovering søges flest muligt materialer genanvendt og ved valg af nye søges anvendt sunde og bæredygtige materialer, så miljøet belastes mindst muligt, - herunder at alle materialer kan kortlægges, så det er muligt at genanvende dem i fremtiden. Udførelsen tilrettelægges således at facaderne løbende kan genanvendes/tilpasses i takt med at de indvendige arealer ombygges.

Den indvendige indretning af Kystlivscentret sker i en løbende proces og de bygningsmæssige behov kommer både ved knopskydning og ved naturlig tilpasning.

Gennemførelse af projektet bør betragtes som en første del af det samlede projekt. Projektet vil være en del af den fremtidige plan, der indgår i den overordnede arkitektur. Der vil fremadrettet arbejdes efter den de samme retningslinjer, hvor man kan tilføje vinduer, indbygge glaspartier mv. som angivet i skitseforslaget, men som helhed skal projektet tilpasses de eksisterende forhold.

Beskrivelse af alternativ indstilling

Såfremt der gives en tillægsbevilling på kr. 1,5 mio., vil facaderne på den gamle ”Silvan hal 3” også kunne renoveres.

En del af facadepladerne her er ligeledes beskadiget af trafik og levetiden er også her generelt opbrugt. Der udføres ny facadebeklædning i træ. Træværket males med en gammeldags traditionel organisk maling der består af vand, linolie, hvedemel, konserveringsmiddel og farvepigment i oxydrød.

Økonomiske konsekvenser

Hovedindstilling

Ved at anvende den største del af midlerne til udskiftning tag, ca. kr. 3.5 - 3.8 mio. vil der være færre midler til renovering af facaderne. Den resterende del ca. kr. 1.2 – 1.5 vil kunne anvendes til fornyelse af facadebeklædning og til malerarbejde.

Midlerne vil kunne række renovering af facaderne på den ene af de to bygninger, kystlivscentret.

Det forventes, at der skal bruges flere penge i fremtiden i takt med at der foretages bygningsmæssige ændringer. Derfor vil der forventeligt blive behov for at søge om yderligere anlægsbevilling.

Det forventes, at der vil være en økonomisk besparelse i den almindelige drift ved renoveringen, idet taget og facaderne bliver fornyet. Denne er endnu ikke kalkuleret.

Alternativ indstilling

 Såfremt der frigives kr. 1,5 mio., vil både tag og facader på hal 2 og hal 3 kunne renoveres.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Det gamle tag har asbestholdige tagplader, der fjernes, - dels af miljø- og sundhedsmæssige årsager, - dels er det ikke muligt at foretage reparationer.

Den nye facade udføres efter bæredygtige principper og med bæredygtige materialer. Således lever renoveringen af Kystlivscentret op til målsætningen i Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2020+, hvor en indsats under Grøn og Bæredygtig Kommune netop omhandler bæredygtigt byggeri. 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 05-05-2020

Det indstilles, at den alternative indstilling godkendes.

 

71. Beslutning om omlægning af udløb i Ny Havn

Beslutning om omlægning af udløb i Ny Havn
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. der i samarbejde med Fors A/S igangsættes planlægning, projektering og indhentning af entreprenørtilbud på omlægning af udløb i Ny Havn med henblik på at forbedre vandkvaliteten med mulighed for havnebad i Ny Havn, som finansieres af rådighedsbeløbet til ’naturprojekter og havnebad’ under Udvalget for Klima og Miljø.

 

 1. der udarbejdes en detaljeret planlægning og projektering af løsning B, samt indhentes entreprenørtilbud på arbejdet, hvorefter det skal endeligt besluttes om arbejderne skal igangsættes i 2020.
Beskrivelse af sagen

Den 8. april besluttede Kommunalbestyrelsen en kultur- og erhvervspakke, der på baggrund af covid-19 krisen skulle give en håndsrækning til erhvervsliv og kulturelle foreninger i Holbæk Kommune.

I den forbindelse blev der frigivet 15 mio. kr. til forbedret vandkvalitet ved Ny Havn, og dermed mulighed for rekreativ brug af havnebassinet, fx havnebad. Projektet er ikke oprindeligt med i budget 2020.

Vandet i den indre del af Ny Havn i Holbæk er ofte forurenet. Administrationen vurderer, at den primære årsag til forureningen skyldes udløb fra primært én af regnvandsledningerne i havnen, men det bør også undersøges, om der kan være andre årsager til at vandkvaliteten er forringet, f.eks. på grund af manglende vandudskiftning i den indre del af havnen. Administrationen vil derfor i samarbejde med Fors A/S igangsættes planlægning, projektering og indhentning af entreprenørtilbud på omlægning af udløb i Ny Havn med henblik på at forbedre vandkvaliteten så der kan blive mulighed for havnebad i Ny Havn.

Nedenfor er udløbsforholdene nærmere forklaret og der er beskrevet to løsninger for omlægning af udløbene. Administrationen anbefaler, at der udarbejdes en detaljeret planlægning og projektering af løsning B, samt indhentes entreprenørtilbud på arbejdet, hvorefter det skal endeligt besluttes om arbejderne skal igangsættes i 2020.

 

Beskrivelse af udløbsforholdene i Ny Havn

Der i alt 5 regnvandsledninger som har udløb i Ny Havn. Af disse er det særligt udløbet ved Filmtorvet Pos. 1, se Bilag 1, hvor der udledes forurenet vand i forbindelse med kraftige regnskyl. Dette udløb vurderes at være den primære årsag til at vandet i den indre del af Ny Havn ofte er forurenet, og at der er meddelt badeforbud i denne del af havnen.

Derudover kan der forekomme spilvandsudledning fra udløbet Pos. 2, se Bilag 1. Dette sker dog ret sjældent, og det skal undersøges nærmere, om udledninger herfra har afgørende indflydelse på vandkvaliteten i havnen.

Med henblik på at op nå rent vand i den indre del af havnen skal udløbet Pos. 1 omlægges.

I Bilag 1 er skitseret 2 linjeføringer:

 1. Forlængelse af udløbet gennem havnen
 2. Omlægning via Filmtorvet og udløb sammen med det eksisterende regnvandsudløb bag Finsings Plads, hvorfra begge ledninger kan forlænges ud i fjorden.

 

For løsning A må det forventes, at sagsbehandlingstiden hos Kystdirektoratet og andre myndigheder vil være fra 6 – 12 måneder, og at anlægsarbejderne derfor tidligst kan udføres i 2021.

For løsning B forventes det, at sagsbehandlingen for den del af ledningen der ligger på land kan gennemføres betydeligt hurtigere og udføres i 2. halvår i 2020, mens forlængelsen ud i fjorden skal godkendes af Kystdirektoratet, og derfor tidligst kan udføres i 2021.

Med løsning B vil det også være muligt at forlænge det nuværende udløb ud i fjorden, hvilket også vil give en forbedring af vandkvaliteten ved Finsings Plads, samt etablere turbiner som i højvandsituationer kan pumpe vand fra havneområdet ud i fjorden, som kan medvirke til klimasikring og mindske risikoen for oversvømmelser i havneområdet.

Vandkvaliteten i den indre del af havnen kan også være forringet på grund manglende vandudskiftning i den indre del af havnen. Det bør derfor undersøges om omlægning af udløbet Pos. 1 er nok til at forbedre vandkvaliteten i den indre del af havnen.

Økonomiske konsekvenser

Projektet kan påbegyndes og realiseres i 2020/2021 hvis myndighedstilladelser, udbud mm bliver håndteret senest i maj. Det anslås at koste 15 mio.kr., hvoraf de 10 mio. kr. ligger i 2020, men projektet er forbundet med betydelig usikkerhed.

Føring A er overslagsmæssigt vurderet at koste fra 14 mio. kr. og op til 28 mio. kr.

Føring B er overslagsmæssigt vurderet at koste fra 12,5 mio. kr. og op til 25 mio. kr.

Som udgangspunkt påhviler det Holbæk Kommune at afholde omkostningerne til omlægning af udløbene, men Fors A/S vil deltage i projekteringen m.m.  

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Forbedret vandkvalitet i Ny Havn vurderes gavnligt for miljøet, men en omlægning vil umiddelbart blot flytte forureningen og ikke fjerne selve årsagen til vandforureningen.

Vandkvaliteten i den indre del af havnen kan også være forringet på grund manglende vandudskiftning i den indre del af havnen. Det bør derfor undersøges om omlægning af udløbet Pos. 1 er nok til at forbedre vandkvaliteten i den indre del af havnen.

 

Sagshistorik, henvisninger

Beslutning om lokal erhvervs- og kulturpakke

 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 05-05-2020

Indstilles godkendt, idet igangsætning af arbejderne til realisering af løsningen forelægges til politisk godkendelse.

 caseno20-15331_#5251475_v1_bilag 1_omlægning af udløb i ny havn.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1_Omlægning af udløb i Ny Havn.pdf


72. Beslutning om igangsætning af planlægning, lokalplan og projektering af kanal ved Gl. Havn og anlægsarbejder omkring Havnehallerne på Blegstræde Hage

Beslutning om igangsætning af planlægning, lokalplan og projektering af kanal ved Gl. Havn og anlægsarbejder omkring Havnehallerne på Blegstræde Hage
Sagsgang og sagstype

Beslutningssag

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at:
 

 1. der igangsættes planlægning, udarbejdelse af lokalplan, forundersøgelser og byggeprogram for anlæg af en kanal ved Gl. Havn i henhold til Helhedsplanen for Holbæk Havn, pkt. 14, samt udførelse af omkringliggende terræn, belægnings- og ledningsarbejder
 2. at der afsættes rådighedsbeløb og frigives anlægsbevilling på 1,0 mio. kr., som finansieres af låneoptag til havnerelaterede formål, herunder til planlægning, igangsættelse af lokalplan og anlægsprogram, som fremlægges til kommunalbestyrelsens godkendelse inden udgangen af 2020.
Alternativ indstilling

Administration indstiller, at:

 1. der undersøges en løsning med etablering af en gennemgående kanal på tværs af Blegstræde Hage, som forbinder Gl. Havn og Ny Havn
 2. at der afsættes rådighedsbeløb og frigives anlægsbevilling på 1,3 mio. kr., som finansieres af låneoptag til havnerelaterede formål, til nærmere afdækning af mulighederne for en gennemgående kanal, samt igangsættelse af lokalplan og anlægsprogram, som fremlægges til kommunalbestyrelsens godkendelse inden udgangen af 2020.
Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede den 8. april 2020 at fremrykke anlægsinvesteringer på bl.a. havneområdet. Projektet i denne sagsfremstilling kan supplere de øvrige projekter på havnen, og er et skridt på vejen i realiseringen af ”Helhedsplanen for Holbæk Havn”.

Anlæg af Gl. Havn Kanal og belægninger ved Havnehallerne

Der er i ”Helhedsplanen for Holbæk Havn”, som prioritet 14, skitseret en kanal der strækker sig fra Gl. Havn og ind mod Holbæk Havneby, se Bilag 1, figur 1.

Lokalplan Nr. 1.22 for Holbæk Havn fra juni 2002 er gældende for området, se bilag 1, figur 3. For Blegstræde og Silvan-området gælder:

 ”Det er vigtigt at fastholde Gamle Havn som en traditionel fiskeri-, færge- og (især) bådehavn med en udpræget, ofte lidt rodet sammenblanding af aktiviteter i bassiner og på kajarealerne. Erindringen om havnens betydning for byen skal fastholdes gennem bevarelse af bygninger og anlæg – som fx ophalerpladserne – på værftsområdet.

Her kan skabes nye rammer for fortsat aktivitet med udspring i havnens særlige kvaliteter og til styrkelse heraf. For Gamle Havn lægger lokalplanen således op til en fortsættelse og videreudvikling af Masterplanen fra 1997. Omdannelsen af Værfts- og Silvan-området som et led heri forudsætter en nærmere lokalplanlægning.”

Der skal derfor udarbejdes en lokalplan for kanalen og det område, som skal indgå omkring kanalen. Administrationen anbefaler, at der udarbejdes en samlet lokalplan for den resterende del af Blegstræde Hage, se Bilag 1, figur 3.

Formålet med lokalplanen er at beskrive rammerne for den fremtidige udvikling af området, jf. prioriteringerne i Helhedsplanen, herunder planlægge kanal, veje/stier, parkering og forsyningsanlæg.

Området har henstået uændret efter overtagelse af hallerne fra tidligere ejer. I hallerne er der etableret maritime-aktiviteter, mens udearealerne er/har været brugt til parkering, oplagspladser og byggeplads.

Området fremtræder meget forsømt, og det må forventes at forsyningsanlæg (spildevand, regnvand, vand, el, tele) skal renoveres og/eller udskiftes, mens belægninger skal fjernes og ny anlægges.

I bilag 1, figur 4 er vist et første bud på en kanal fra Gl. Havn. Den lukkede kanal kan udgøre en første etape til en gennemgående kanal, som vist i Uttmark og Schönherr’s visualisering, se Bilag 1, figur 2.

Kanalen vil skabe visuel sammenhæng mellem Gl. Havn og Ny Havn og styrke området for besøgene og det maritime kystmiljø.

Nyanlæg af udearealerne omring kanalen og op mod Havnehallerne vil forbedre fremkommeligheden og løfte oplevelsen af havneområdet, og bidrage til at skabe et attraktivt rekreativt og kulturreelt område på Blegstræde Hage.

Den i figur 4 viste kanal er ca. 12 - 14 m bred og 50 – 60 m lang, og kan anlægges med en vanddybde på 1,5 – 2 m. Udover kanalen bør der som minimum ny anlægges ca. 4.000 kvm belægninger til en trafiksikker vejadgang til beddingen ved Skibsværftet og til at færdiggøre området omkring den nyanlagte kanal, samt renovere/udskifte et ukendt omfang af forsyningsledninger. Afgrænsningen af anlægsarbejderne er vist i bilag 1, figur 4.

Anlægsarbejderne er overslagsmæssigt anslået til i alt 20 – 25 mio. kr.

Der har i området har været et stort antal ”midlertidige” parkeringspladser. Det skal derfor - særligt ved etablering af kanalen - klarlægges hvor mange parkeringspladser, der er behov for på Blegstræde Hage i fremtiden.

Arbejderne til planlægning, lokalplan, forundersøgelser og opstart af projektering kan påbegyndes medio 2020. Godkendelse af lokalplan og evt. myndighedsbehandling i Kystdirektoratet forventes tidligst gennemført medio 2021, hvorefter projektering og udførelse af anlægsarbejderne kan sættes i gang.

I anlægsøkonomien er håndteringen af opgravet jord fra kanalen, lednings- og terrænarbejder en væsentlig udgift, og økonomien er usikker, da omfanget af forurenet jord ikke er kendt. Det kan reducere prisen på anlægsarbejdet væsentligt, hvis overskudsjord kan nyttiggøres, og ikke skal transporteres til deponier udenfor Holbæk. Ren jord vil fx kunne anvendes i forbindelse med lukningen af depotet på Ny Hage, mens forurenet jord skal håndteres i andre deponier. I forhold til økonomi og bæredygtighed vil det være den rigtige løsning, men det kræver en koordineret planlægning og samtænkning med andre anlægsprojekter, fx anlæg af gennemgående kanal ved Ny Hage, anlæg af Ny Hage Havnepark, evt. nye landindvindingsprojekter og andre anlægsarbejder i kommunen.

Beskrivelse af alternativ indstilling

I ”Helhedsplanen for Holbæk Havn” er der desuden gengivet et skitseforslag til udformning af området omkring Havnehallerne udarbejdet af Uttmark og Schönherr. I dette forslag er der skitseret en tværgående gennemgående kanal, som forbinder Gl. Havn med Ny Havn, se Bilag 1, figur 2.

En gennemgående kanal vil yderligere styrke oplevelsen af havnemiljøet og skabe liv på havnen, både på landsiden og på vandsiden, hvor småbåde og kajakker kan ro i igennem, og kanalen kan medvirke til øget vandcirkulation og forbedring af vandkvaliteten i begge havne.

Omfanget af anlægsarbejder til Uttmark og Shönherr’s forslag omfatter:

 • Gl. Havn kanal er ca. 12 - 14 m bred og 50 – 60 m lang (evt. etape 1)
 • Forlængelse til Ny Havn, ca. 8 m bred og 55 m lang
 • Anlæg af promenade i forlængelse af Krag Brygge og ny anlæg af ca. 3.500 kvm belægning
 • 2 vejbroer
 • 1 stibro i promenaden
 • Omlægning af hovedforsyningsledninger under kanalen (ukendt omfang)
 • Renovering/udskiftning af mindre forsyningsledninger (ukendt omfang)

Anlægsarbejderne er overslagsmæssigt anslået til i alt 40 – 60 mio. kr. Dette overslag er dog meget usikkert, og der bør gennemføres en mere detaljeret undersøgelse for at få et mere sikkert anlægsoverslag.

En realisering af Uttmark og Schönherr’s forslag kan tilrettelægges som en etape 2 til Gl. Havn kanalen (etape 1), men det vil være forbundet med en del ekstra omkostninger at udføre anlægsarbejderne i to etaper 2, fx til belægninger som skal fjernes/omlægges.

Økonomiske konsekvenser

Lånebekendtgørelsen giver adgang til lånefinansiering af kommunens udgifter til eller lovlig støtte til udskiftning, nybygning og renovering af havnefaciliteter. Da lånet er et lån til havneformål, påvirker lånet ikke kommunens låneramme.

Hovedindstilling

Der frigives anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til planlægning, forundersøgelser og indledende projektering.

Alternativ indstilling

Der frigives anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. til nærmere afdækning af mulighederne for en gennemgående kanal, til planlægning, forundersøgelser og indledende projektering.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 11. december 2019: Pkt. 292 - Beslutning om helhedsplan for Holbæk Havn

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 05-05-2020

Det indstilles godkendt, at:

 1. der igangsættes planlægning, udarbejdelse af lokalplan, forundersøgelser og byggeprogram for anlæg af en kanal ved Gl. Havn i henhold til Helhedsplanen for Holbæk Havn, pkt. 14 og 16, samt udførelse af omkringliggende terræn, belægnings- og ledningsarbejder
 2. der afsættes rådighedsbeløb og frigives anlægsbevilling på 1,3 mio. kr., som finansieres af låneoptag til havnerelaterede formål, herunder til planlægning, igangsættelse af lokalplan og anlægsprogram, som fremlægges til kommunalbestyrelsens godkendelse inden udgangen af 2020.

For stemte: 4 (A, I, O, V)

Imod stemte: 0

1 (Ø) undlod at stemme

 caseno20-15617_#5255979_v1_bilag - gl havn kanal bilag 1.pdf.pdf

Bilag

Bilag - Gl Havn Kanal Bilag 1.pdf


73. Beslutning om udeservering på parkeringsarealer

Beslutning om udeservering på parkeringsarealer
Sagsgang og sagstype

Klima- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. der kan gives midlertidig tilladelse til caféer og restaurationer, der ansøger om at udvide arealet for udeservering, så arealet også omfatter evt. tilliggende parkeringspladser. Tilladelsen kan tidligst træde i kraft, når regeringen giver mulighed for servering på stedet.
 2. de midlertidige tilladelser gælder i perioden maj til og med august
Beskrivelse af sagen

Administrationen har fået en henvendelse fra en café, som i nogle år haft tilladelse til udeservering på fortovsarealet foran caféen. Caféen har nu bedt om tilladelse til, at dette areal udvides med tre tilliggende parkeringspladser. Dette grundet den økonomiske belastning ved nedlukning pga COVID-19 epidemien samt de forventede kommende afstandskrav, der vil reducere antallet af gæster, som caféerne kan betjene på et givet areal.

Af hensyn til ligebehandlingsprincippet kan Holbæk Kommune ikke give en sådan tilladelse uden at give samme tilladelse til andre caféer og restaurationer.

Der er i forvejen pres på parkeringspladserne på Ahlgade, og da det meste af caféernes omsætning ligger i sommermånederne, bør tilladelserne være begrænsede til at gælde til og med august måned.

Nogle få af de inddragede pladser vil være handicappladser. Administrationen anbefaler, at nærmeste almindelige parkeringspladser konverteres til handicappladser, så længe tilladelserne er i kraft. Administrationen har forespurgt Handicaprådet, men på grund af den korte tidsfrist, har rådet endnu ikke haft tid til at svare. Administrationen vil eftersende rådets svar, så snart det foreligger.

Af hensyn til færdselssikkerheden skal de midlertidige serveringsarealer afskærmes mod kørebanen. Hertil kan anvendes de 2,5 x 0,5 m store plantekasser i cortenstål, som Holbæk Kommune har indkøbt til byrumsmøbler. Både størrelse og vægt gør kasserne velegnede til formålet.

Såfremt regeringen åbner op for servering på stedet før sagen, er behandlet i hhv. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen gennemføres beslutningen efter behandlingen i Udvalget for Klima og Miljø, fordi det i den nuværende situation er vigtigt, at tiltagene iværksættes hurtigst muligt.

Økonomiske konsekvenser

Tilladelserne vil medføre udgifter til flytning af plantekasser fra Krags Brygge, samt til ændring af skiltning vedr. parkering.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Øvrige konsekvenser

De inddragne parkeringspladser vil medføre et mindre reduceret antal tilgængelige p-pladser i bymidten.

Med placering af plantekassser langs de inddragne parkeringspladser vurderes der ingen trafiksikkerhedsmæssige ulemper ved tilladelserne.

Høring

Administrationen har været i dialog med Holbæk Byforum om forslaget. Byforum bakker op om en midlertidig inddragelse af p-pladser til udeservering.

Handicaprådet er blevet hørt om flytning af handicappladserne. På grund af den korte tidsfrist, har rådet endnu ikke haft mulighed for at indsende et svar. Administrationen vil eftersende rådets svar, så snart det er modtaget.

Lovgrundlag – link

Lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje m.v., § 80

Sagshistorik, henvisninger

Der opkræves ikke fortovsleje i henhold til Kommunalbestyrelsen vedtagelse af den lokale erhvervs- og kultur d. 8. april 2020 pkt. 3

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 05-05-2020

Indstilles godkendt.

74. Beslutning om udsættelse eller aflysning af større sager og projekter der påvirkes af coronakrisen

Beslutning om udsættelse eller aflysning af større sager og projekter der påvirkes af coronakrisen
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. større sager og projekter som i bilaget er markeret med ’U’ og ’A’ godkendes som henholdsvis udsat eller aflyst.

Beskrivelse af sagen

Coronakrisen har bevirket, at organisationens ressourcer har været brugt på andre måder eller været flyttet til mere kritiske funktioner og opgaver end sædvanligt. For en række af Holbæk Kommunes større udviklingsprojekter, planer og tilbagevendende aktiviteter har det betydet en forsinkelse eller udskydelse og i enkelte tilfælde aflysninger.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 8. april 2020 en ny tidsplan for Erhvervspolitik, Strategisk energiplan, Boligstrategi og Effektiviseringsstrategi, som det fremgår af oversigten i det vedhæftede bilag. Derudover er der en række større eller mindre sager eller projekter, der bliver påvirket.

I bilaget er der en samlet oversigt over aktiviteter, som tidsmæssigt enten er eller forventes at blive påvirket af coronakrisen, samt de nærmere begrundelser for ændringerne. Det ses også, hvilke ændringer, der er sket eller forventes at ske.

Af oversigten fremgår det også, om ændringerne i form af aflysning eller udsættelse skal godkendes politisk. Der lægges op til at sager, der kræver politisk beslutning om udsættelse eller aflysning godkendes på mødet. I takt med udviklingen i genåbningen af samfundet kan der komme nye ændringer i oversigten.

Økonomiske konsekvenser

Beslutningen har ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Orienteringen har ingen miljø- eller klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 05-05-2020

Indstilles godkendt.caseno20-13954_#5253546_v1_bilag, ark 1, oversigt over projekter og sager til politisk niveau v2.xlsx.xlsx

Bilag

Bilag, Ark 1, Oversigt over projekter og sager til politisk niveau v2.xlsx


75. Beslutning om Budgetrevision 2

Beslutning om Budgetrevision 2
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller:

 1. At budgetrevision 2 godkendes
 2. At de udarbejdede handleplaner jf. de økonomiske styringsprincipper godkendes
 3. At omplaceringer og negative tillægsbevillinger som beskrevet i bilag 1 godkendes
Alternativ indstilling

Administrationen indstiller:

 1. At budgetrevision 2 godkendes
 2. At der i lyset af den nuværende krise ikke arbejdes med handleplaner i ved Budgetrevision 2
 3. At der indføres generel tilbageholdenhed i organisationen
 4. At omplaceringer og negative tillægsbevillinger som beskrevet i bilag 1 godkendes
Beskrivelse af sagen

Indledning

Budgetrevision 2 er i år udarbejdet samtidig med at vi som kommune står i en helt ekstraordinær situation relateret til Covid. Situationen har allerede på nuværende tidspunkt sat sig sine spor i kommunens økonomi, men vil også fremadrettet påvirke økonomien. Til trods for, at Covid har stor effekt på økonomien, så er der også udfordringer i økonomien, der ikke skyldes Covid. Budgetrevisionen sigter på at synliggøre begge typer af udfordringer.

Budgetrevision 2 udarbejdes med skæringsdato pr. 31. marts og tager udgangspunkt i beslutninger indtil dette tidspunkt. Nettoudgifterne vedrørende Covid vil derfor være underestimerede i forhold til de reelle udgifter, der kan forventes på sigt. Beslutninger truffet i forbindelse med Erhvervs- og Kulturpakken er indarbejdet i estimaterne på de områder de vedrører. Det vil sige primært under Udvalget for Klima og Miljø og Udvalget for Kultur og Fritid samt under anlæg.

Der forventes ved budgetrevision 2 et merforbrug på de samlede driftsudgifter på 68,1 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget.

Sammenlignet med det oprindelige budget, er der en forventning om merforbrug på 106,3 mio.kr.

Effekterne af Covid er indregnet i estimaterne, hvor de er kendte og dermed med en vis sikkerhed kan indregnes i estimaterne. På en lang række områder er der dog ikke indregnet effekter i estimaterne, idet omfanget fortsat er behæftet med stor usikkerhed eller vedrører udgifter opstået efter 31. marts. Det gør sig for eksempel gældende på skole- og daginstitutionsområdet, hvor øgede udgifter til vikarer og lignende endnu ikke er indregnet i estimaterne. Der er derfor for nuværende alene indregnet 53,5 mio. kr. i Covid udgifter. Heraf alene 2,9 mio. kr. på serviceudgifter. Det reelle tal må forventes at blive langt højere.

Når den samlede effekt af Covid ikke kan indregnes i estimaterne, så rummer det samlede forventede resultat for kommunen en væsentlig usikkerhed. I de efterfølgende afsnit vil der på driften særskilt både blive beskrevet, hvad der er indregnet af Covid-udgifter og hvordan resultatet ser ud, når direkte Covid-udgifter er fratrukket.

Samlet set vil estimater hvor Covid ikke er medregnet, blive betragtet som strukturelle estimater på driften. Det er her, hvor et eventuelt estimeret merforbrug på et område vil blive ved med at slå igennem, selv efter Covid ikke længere påvirker estimaterne. Det vil sige estimater som fordrer handling i såvel indeværende som kommende år.

Det forventes, at staten i en eller anden form vil kompensere kommunerne for Covid udgifter. Dette skal dog ses som en nettobetragtning, forstået på den måde at mindreudgifter også skal medgå i regnestykket. På beskæftigelsesområdet bliver der kompenseret i forhold til de aftaler, der allerede ligger på området omkring regulering af beskæftigelsestilskud og budgetgaranti.  Aftalerne på området sikrer kompensation på landsplan for kommunerne under et. Hvordan forholdene vil være specifikt i Holbæk Kommune, vides endnu ikke.

Regeringen og KL har den 26. marts indgået en aftale om de økonomiske rammer for kommunerne og økonomiske tiltag, der gør det muligt for kommunerne at hjælpe med at holde hånden under den danske økonomi, der er præget af Covid.

Med aftalen suspenderer regeringen anlægsloftet, kommunerne får tilladelse at overskride servicerammen i 2020 med det, som kan henføres til Covid ud fra en netto-betragtning, og der lægges op til en vis finansiering af forventet merforbrug på forsørgelsesudgifter.

Administrationens fortolkning i forbindelse med denne sag er, at kommunerne bliver kompenseret under et både når det kommer til service og forsørgelsesudgifter. Det vides derfor ikke på nuværende tidspunkt, hvordan det samlet vil påvirke Holbæk Kommune, men vi forudsætter i Budgetrevision 2, at Holbæk Kommune bliver fuldt ud kompenseret for Covid nettoudgifter – i første omgang ved en efterregulering af 2020 budgettet som led i økonomiaftalen mellem KL og staten til sommer.

Derfor vil fokus i denne sagsfremstilling være på håndtering af de strukturelle problemer på de enkelte driftsområder.

 

 Tabel 1: Samlet resultat

Mio. kr.

Oprindeligt budget 2020

 (A)

Korrigeret budget 2020

(B)

Forventet regnskab 2020 BR2

(C)

Forventet afvigelse oprindeligt budget 2020 BR2

(C-A)

Forventet afvigelse korrigeret budget 2020 BR2

(C-B)

Udgifter direkte relateret til Covid

(D)

Forventet afvigelse fra korrigeret budget ikke relateret til Covid

(C-B-D)

Indtægter

-4.634,6

-4.634,6

-4.639,9

-5,2

-5,2

4,3

-9,5

Driftsudgifter

4.308,1

4.346,2

4.414,4

106,3

68,1

53,5

14,6

Renter

15,3

15,3

14,3

-1,0

-1,0

0,0

-1,0

Anlæg

222,7

305,5

251,0

28,3

-54,5

36,5

-91,0

Finansiering

62,5

61,3

0,3

-62,2

-61,0

-36,5

-24,5

Resultat i alt

-26,0

93,7

40,1

66,1

-53,6

57,8

-111,4

 

Det forventede regnskab her ved BR2 viser et samlet resultat på 40,1 mio. kr. Dette er et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 53,6 mio. kr. men et samlet merforbrug i forhold til oprindeligt budget på 66,1 mio. kr.

Der er et merforbrug på driften, hvorimod der er et mindreforbrug på anlæg og finansiering. Dette gør sig gældende såvel med som uden Covid udgifter. Alle områder gennemgås separat i de efterfølgende afsnit.

Samlet set er der her ved Budgetrevision 2 indarbejdet forventede udgifter 57,8 mio. kr. som følge af Covid.

Hovedindstillingen medfører, at der jævnfør økonomisk styringsprincip 11 udarbejdes handleplaner for områder med strukturelle udfordringer på serviceudgifter, hvilket er hos Socialudvalget og Udvalget for Børn og Skole. De strukturelle udfordringer rækker ind i Budget 2021-24, og dermed vil et merforbrug i 2020 medføre at udgiftsniveauet er for højt, når vi kommer ind i 2021. Handleplaner på området vil derfor forbedre udgangspunktet for budget 2021. Handleplanerne på områderne vil også hjælpe i forhold til den udfordring, der er på budgettet i 2020 til serviceudgifter. Udover handleplanerne i denne sag, arbejdes der stadig på beskæftigelsesområdet med de handleplaner, der blev besluttet forbindelse med Budgetrevision 1.  Argumentet for den alternative indstilling er uddybet i afsnittet omkring den alternative indstilling, men vil ikke løse de strukturelle udfordringer for Budget 2021.

Resultat før Covid på driften (strukturelt resultat)

Som det fremgår af tabel 1, viser resultatet før Covid stadig et merforbrug i forhold til korrigeret budget på 14,6 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget vil der, som det kan ses i tabel 2, være et strukturelt merforbrug på 52,7 mio. kr. Forskellen imellem afvigelsen i det oprindelige budget og det korrigerede budget skyldes, at overførsler fra 2019 til 2020 ikke er medregnet i oprindeligt budget. Det er primært på Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse og Udvalget for Børn og Skole, at der er merforbrug i forhold til det oprindelige budget.  Oprindeligt budget kan også være en god indikator for om der er udfordringer i budget 2021. Disse udfordringer er beskrevet i et senere afsnit.

Der er følgende forventede afvigelser på driften på udvalgsniveau. Da de indstillede omplaceringer i bilag 1 har stor betydning for resultaterne på de enkelte udvalg, er den forventede afvigelse også beskrevet efter omplaceringer. I de enkelte udvalgsnotater er der beskrevet både før og efter omplaceringer.

Som tidligere skrevet er der ikke her medregnet udgifter til Covid. Beskrivelsen af disse udgifter sker i et senere afsnit.


Tabel 2: Resultat på drift med og uden udgifter relateret til Covid

Mio. kr.

Forventet afvigelse oprindeligt budget 2020 BR2

(A)

Forventet afvigelse korrigeret budget 2020 BR2 (B)

Indstillede Omplaceringer

 (C)

Forventet afvigelse korrigeret budget efter indstillede omplaceringer

(B+C)

Udgifter direkte relateret til Covid

(D)

Forventet afvigelse fra oprindeligt budget ikke relateret til Covid

(A+C-D)

Forventet afvigelse fra korrigeret budget ikke relateret til Covid

(B+C-D)

I alt

106,3

68,1

0,0

68,1

53,5

52,7

14,6

Økonomiudvalget

0,7

-4,8

-7,9

-12,7

3,7

-10,9

-16,4

Udvalget for Børn og Skole

17,7

8,3

-2,8

5,5

0,1

14,9

5,4

Udvalget for Ældre og Sundhed

-8,8

-13,7

-0,5

-14,2

0,5

-9,8

-14,7

Udvalget for Klima og Miljø

1,3

0,8

0,0

0,8

0,8

0,5

0,0

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

82,3

73,4

12,4

85,7

50,0

44,6

35,7

Udvalget for Kultur og Fritid

-2,6

-5,1

-0,2

-5,3

-2,1

-0,6

-3,1

Socialudvalget

15,7

9,3

-1,1

8,2

0,6

13,9

7,6

 

Resultaterne og de strukturelle udfordringer på de enkelte udvalg er beskrevet herunder. Alle resultater er beskrevet under forudsætning af, at omplaceringerne der er indstillet i denne Budgetrevision godkendes.

 

Udvalget for Børn og Skole:

Der forventes et strukturelt merforbrug på 5,4 mio. kr. på hele udvalgets område Merforbruget skyldes, at skolerne ikke kan holde deres budgetter. Der forventes på området et merforbrug på 11,9 mio. kr. Den primære grund er et merforbrug på udgifterne til specialundervisning. Herudover har det vist sig vanskeligt at styre det faldende elevtal på skolerne. Modsat trækker dagtilbudsområdet, der forventer et mindreforbrug på 5,1 mio. kr., hvilket primært skyldes, at området er tilført midler som følge af finansloven og at overførslen på området ikke anvendes fuldt ud. I henhold til det økonomisk styringsprincip 11 er der udarbejdet handleplaner på folkeskoleområdet på 10,0 mio. kr. Der kan ikke anvises handleplaner for de resterende 1,9 mio. kr.

 

 

Udvalget for Ældre og Sundhed:

Det forventes et mindreforbrug på 14,7 mio. kr. på området. Mindreforbruget skyldes primært, at projekter på området ikke forventes at kunne gennemføres i 2020 med baggrund i den nuværende covid19 krise. Herudover forventes der mindreforbrug på sundhedsområdet som følge af den nuværende covid19-krise.

Socialudvalget:

Der forventes et merforbrug på 7,6 mio. kr. på Socialudvalget. På Børnespecialområdet forventes et merforbrug på 7,2 mio. kr. Dette skyldes lukning af Kikhøj, der medfører et merforbrug på 4,2 mio. kr. Herudover er der et merforbrug grundet flere anbringelser. På voksenspecialområdet forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. primært på grund af lukning af Ungekollegiet. Såvel lukning af Kikhøj som Ungekollegiet anses som en engangsudgift. Der er derfor på udvalgets område kun lavet handleplaner på 1,6 mio. kr. svarende til merforbruget eksklusive lukning af institutionerne. Handleplanerne er udarbejdet på såvel børnespecial- som voksenspecialområdet.

Udvalget for Kultur og Fritid:

Der forventes på udvalget for Kultur og Fritid et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. Dette skyldes, at en lang række tilskud først bliver udbetalt i 2021, selvom der er givet tilsagn om disse i 2020.

Udvalget for Klima og Miljø:

Der forventes et budget i balance. Der er et merforbrug på beredskabet, som bliver modsvaret af et tilsvarende mindreforbrug vedrørende vejafvandingsbidrag.

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Der forventes et strukturelt merforbrug på området på 35,7 mio. kr. Dette skyldes primært en høj indflyvning til budget 2020, samt en for lav gennemsnitspris på fleksjob i det oprindelige budget for 2020. Merforbruget forventes primært på sygedagspenge, førtidspension og ledighedsydelse. Merforbruget er også her uden effekterne af Covid. Disse beskrives i et senere afsnit.

Økonomiudvalget:

Der forventes samlet set et mindreforbrug på 16,4 mio. kr. Buffer til uforudsete udgifter indgår som en del af det forventede mindreforbrug med 13,7 mio. kr. Herudover er der mindreforbrug på pulje til udvikling af lokalområder og på administrationen. Modsat trækker et merforbrug på udgifter til Udbetaling Danmark og til andre IT-systemer. Herudover forventes et merforbrug til ekstra pension til tjenestemænd. Merforbruget vedrørende tjenestemændene er placeret under økonomiudvalget, men vedrører alle udvalg.

Budget til serviceudgifter

Tabel 3: Resultat budget til serviceudgifter

Mio. kr.

Budget til serviceudgifter 2020

 (A)

Forventet regnskab 2020 BR2

(B)

Forventet afvigelse budget til serviceudgifter 2020 BR2

(B-A)

Udgifter direkte relateret til Covid

(C)

Forventet afvigelse fra korrigeret budget ikke relateret til Covid

(B-A-C)

Indtægter

3.027,7

3.057,3

29,6

2,9

26,7

 

Merforbruget på det oprindelige budget slår igennem på budgettet til serviceudgifter, der er baseret på det oprindelige budget. Der forventes et samlet merforbrug på 29,6 mio. kr. Heraf udgør Covid nettoudgifter 2,9 mio. kr. for nuværende. KL har - som nævnt tidligere - den 26. marts aftalt, at Covid relaterede udgifter ikke indgår i loftet for budgettet til serviceudgifter. Det forventes dog stadig, at Holbæk Kommune overskrider det strukturelle budget til serviceudgifter med 26,7 mio. kr.

Overskridelsen skyldes blandt andet merforbruget på skoleområdet og at en lang række af de overførte midler fra 2019 til 2020 anvendes. Heriblandt på takstinstitutionerne. Handleplanerne på Socialudvalg og Udvalget for Børn og Skole vil ved godkendelse heraf medføre en forbedring af den strukturelle overskridelse på 11,6 mio. kr.

Der har ved Budgetrevision 2 tidligere vist sig, at skønnet vedrørende serviceudgifter har været i den høje ende. Dette skyldes blandt andet, at overførslerne anvendes i knap så stor udstrækning på områderne. Hvis handleplanerne godkendes, vil den strukturelle overskridelse udgøre 15,1 mio. kr. Set i lyset heraf og sammenholdt med Covid-krisen anbefales det ikke at igangsætte yderligere handlinger i forbindelse med Budgetrevision 2. Såvel de strukturelle serviceudgifter som serviceudgifter relateret til Covid følges nøje i de kommende måneder og der tages nærmere stilling til yderligere handlinger i forbindelse med Budgetrevision 3. 

Påvirkning på budget 2021 som følge af BR2

Som nævnt tidligere er der en række merforbrug på det strukturelle resultat på driften, der også giver problemer i forbindelse med budget 2021.

Det drejer sig om specialundervisning på folkeskoleområdet, merforbruget på beskæftigelsesområdet, ekstra anbringelser på børnespecialområdet samt merforbrug vedrørende Udbetaling Danmark og pensioner til tjenestemænd på Økonomiudvalget.

På Økonomiudvalget er der desuden en ny udgift til betaling af indefrosne feriepenge. Holbæk Kommune skal afregne de feriepenge som bliver indefrosset i perioden 1/9-2019 til 31/8-2020 til folk der går på pension i 2021. Udgiften hertil forventes at udgøre knap 6 mio. kr. i budget 2021. Og der vil være en tilsvarende udfordring i de efterfølgende år.

Udfordringerne og finansieringen heraf i budget 2021 adresseres i forbindelse med behandlingen af budget 2021 i de stående udvalg i de kommende møder, samt på budgetcamp for 2020.

 

Handlinger på driften som følge af BR2

Der er udarbejdet handleplaner på Udvalget for Børn og Skole, Socialudvalget. Ved godkendelse heraf bliver resultatet forbedret med 11,6 mio. kr. Dette vil betyde at det strukturelle merforbrug i forhold til det korrigerede budget reduceres til 3 mio. kr.

I forbindelse med overgangen til samtidighedsferie bliver der indefrosset feriepenge, så lønmodtagerne både får udbetalt feriepenge og kan holde ferie med løn. Fremadrettet bliver udbetalingen af feriepengene til medarbejdere der går på pension, som nævnt ovenfor til en ekstra udgift. I indeværende år er en del af den særlige feriegodtgørelse udbetalt ultimo april blevet indefrosset. Det medfører færre udgifter til løn i 2020. Budgetterne er ikke blevet reguleret tilsvarende ned. Det indstilles derfor, at lønbudgetterne på alle områder reduceres svarende til den mindre udgift til særlig feriegodtgørelse. Beløbet indgår som en del af tillægsbevillingerne nævnt i indstillingen og kan også ses nærmere i bilag 1.

 

Udgifter indregnet i estimatet relateret til Covid

I forbindelse med Covid er der kommet en lang række nye udgifter til. I dette afsnit beskrives hvorledes udgifterne er indregnet i denne sagsfremstilling. Da udviklingen vedrørende Covid ændrer sig fra dag til dag er det er på nuværende tidspunkt umuligt at komme med et skøn på de samlede udgifter ved Covid. Derfor er der alene medtaget de sikre og forholdsvis sikre udgifter. Afledte effekter af Covid, som for eksempel kunne være at en effektivisering ikke når at blive hentet eller at projekter ikke når at blive færdige i år er medregnet i den strukturelle drift. I afsnittet er alene fokuseret på de områder der er kommet til som mer- eller mindreudgifter som følge af Covid. De reelle udgifter til Covid må forventes at blive væsentligt højere. Af vigtige større udgifter af ukendt størrelse kan på nuværende tidspunkt nævnes afledte udgifter fremadrettet i forhold til ekstra indsatser på det specialiserede område, rengøring i skoler og daginstitutioner, værnemidler på alle områder samt udgifter til vikarer i skoler og daginstitutioner.

 

Tabel 4: Sikre og forsholdsvis sikre udgifter vedrørende Covid

Mio. kr.

Udgifter direkte relateret til Covid

I alt

53,5

Økonomiudvalget

3,7

Udvalget for Børn og Skole

0,1

Udvalget for Ældre og Sundhed

0,5

Udvalget for Klima og Miljø

0,8

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

50,0

Udvalget for Kultur og Fritid

-2,1

Socialudvalget

0,6

 

Der er i driften samlet set indregnet 53,5 mio. kr. vedrørende udgifter, der direkte er relateret til Covid. Herudover påvirker beslutningen af Erhvervs- og kulturpakken med 4,2 mio. kr. i mindreindtægt på skatterne, da der ikke opkræves grundskyld for 2. halvår i 2020. (Forskydning idet det forventes opkrævet i 2021) Herudover er der mindre indtægter til stade- og fortovsleje samt en pulje til kultur der også medfører ekstra udgifter på området. Samlet set koster Erhvervs- og kulturpakken ca. 6 mio. kr. ekskl. anlæg.

Beløbene dækker både over mer- og mindreudgifter på de enkelte områder. Det er som tidligere nævnt kun sikre og forholdsvis sikre udgifter, der for nuværende er indregnet i estimaterne.

I gennemgangen af de enkelte udvalg beskrives ovenstående udgifter og de største poster vedrørende de ukendte og usikre udgifter. En længere liste over forventede udgifter, som endnu er ukendte kan ses af bilag 13.

 

Udvalget for Børn og Skole:

På nuværende tidspunkt er der indregnet 0,1 mio. kr. i estimatet i budgetrevision 2. Der vil kunne forventes øgede udgifter til vikarer og ekstra hænder efter genåbningen af skoler og daginstitutioner, dog delvist modvirket af færre udgifter til vikarer i perioden før genåbningen.

Udvalget for Ældre og Sundhed:

Der er indregnet 0,5 mio. kr. i estimatet på nuværende tidspunkt. Dette dækker over øgede udgifter til vikarer og indkøb af værne- og hjælpemidler. Modsat trækker færre udgifter til genoptræning og kørsel. Fremadrettet må der stadig forventes større udgifter til vikarer samt indkøb af værnemidler.

Socialudvalget:

Der er indregnet 0,6 mio. kr. som primært drejer sig om ekstraudgifter på takstinstitutionerne. Der må forventes afledte udgifter fremadrettet i forhold til ekstra indsatser på det specialiserede område.

Udvalget for Kultur og Fritid:

Der forventes et mindreudgifter på ca. 2,1 mio. kr. Dette skyldes primært aflysningen af Aprilfestival. Modsat dette går merudgifter på biblioteket til ebøger samt tabt indtjening på Brorfelde. Fremadrettet afhænger udgifter og indtægter meget af genåbningstakten i samfundet.

Udvalget for Klima og Miljø:

Der forventes mindreindtægter på færgen, stadepladser og parkeringsområdet på nuværende tidspunkt. Herudover er det meldt fra Movia, at der kommer en ekstraudgift på transportområdet, men udgiftens størrelse er endnu ukendt og det vides heller ikke, om staten kompenserer Movia direkte.

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Der forventes merudgifter på 50 mio. kr. som følge af flere mennesker på A-dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge. Forudsætningerne for beløbet kan ses i bilag 5.

Økonomiudvalget:

Der forventes ekstraudgifter på 3,7 mio. kr. på udvalget. Skyldes en forventet ansættelse af sagsbehandlere på beskæftigelsesområdet på 2,5 mio. kr. Herudover udgifter til værnemidler på ejendomsområdet samt færre indtægter fra byggesagsgebyrer (erhvervspakken).

De endnu ikke medregnede udgifter af væsentlig størrelse er ekstra rengøring på skoler og i dagtilbud som indtil videre forventes at udgøre et tocifret millionbeløb.

 

Anlæg

På anlæg forventes et samlet mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 54,5 mio. kr. Hvis der ses bort fra de ekstra udgifter besluttet i Erhvervs- og Kulturpakken er mindreforbruget på 91 mio. kr. Budgettet til Erhvervs- og Kulturpakken er endnu ikke medtaget, da beslutningen herom blev truffet efter skæringsdatoen for Budgetrevision 2. Udgifterne er dog medregnet.

 

Renter

Der forventes en mindreudgift på 1,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det skyldes et lavere renteniveau end forventet.

 

Indtægter

Der forventes her en merindtægt på 5,2 mio. kr. Der forventes en samlet merindtægt på 11,5 mio. kr. af forventet midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet. Beregningen her er foretaget før Covid og indeholder derfor ikke ekstra indtægter som følge heraf. Indtægten er en efterregulering for 2019 samt en forventning om stigende ledighed i 2020 før Covid. Der er en forventet mindreindtægt på grundskyld på 2 mio. kr. Herudover er der en forventet mindreindtægt på 4,3 mio. kr. på dækningsafgift grundet Erhvervs- og Kulturpakken. Indtægten på dækningsafgift falder i stedet i 2021.

 

Finansiering

Der forventes en mindreudgift på finansiering på 61 mio. kr. Dette skyldes en merindtægt på 24,5 mio. kr. som følge af frigivne deponerede midler vedr. Kanalstræde 2. Herudover låneoptages 36,5 mio. kr. til de anlæg der igangsættes, som følge af Erhvervs- og Kulturpakken. Som nævnt i afsnittet omkring anlæg er budgettet hertil endnu ikke medtaget. Beløbet under anlæg og finansiering udligner dog hinanden.

 

Likviditet

Normalt ville likviditeten i forbindelse med budgetrevisioner alene tage udgangspunkt i regnskab 2019, vedtaget budget 2020 og en række grundforudsætninger. I 2020 er det dog anderledes grundet den nuværende situation med Covid samt tidspunktet for udarbejdelsen af likviditeten. Først og fremmest er der indarbejdet effekter af BR1 i prognosen.

Desuden er der lavet derfor lavet tre scenarier, som følge af beslutninger truffet på baggrund af Covid-krisen

 1. En basis prognose som viser udviklingen på baggrund af vedtaget budget 2020, sammen med en række grundforudsætninger som beskrevet nedenfor
 2. En prognose der viser udviklingen med baggrund i vedtaget budget 2020 og beslutninger truffet den 8. april i Erhvervs- og Kulturpakken.
 3. En prognose der viser udviklingen med baggrund i vedtaget budget 2020, beslutninger 8. april samt indregnede Covid udgifter ved Budgetrevision 2 og fuld kompensation herfor.

Grundforudsætninger er:

 1. Der overføres 70 mio. kr. vedr. anlæg fra 2020 til 2021 (standard som tidligere år)
 2. Der overføres 30 mio. kr. vedr. drift fra 2020 til 2021 (standard som tidligere år)
 3. Der er indarbejdet frigivelse af deponeringer på i alt 24,5 mio. kr. vedr. hjælpemiddeldepot og Kanalstræde (medtaget specielt i år)
 4. Der er indarbejdet 37,5 mio. kr. som følge af merforbrug ved BR1(medtaget specielt i år)

Den grønne linje viser udviklingen i likviditeten inkl. covid med den viden administrationen har på nuværende tidspunkt. Den viser, at Holbæk Kommune med fuld kompensation for Covid udgifter ikke kommer ned på hverken den nedre eller øvre målsætning for likviditeten i 2020.

Beskrivelse af alternativ indstilling

Ifølge økonomisk styringsprincip nr. 11 skal der udarbejdes handleplaner når et område har merforbrug i forhold til korrigeret budget.

Set i lyset af den nuværende situation kan det virke uhensigtsmæssigt at gennemføre handleplaner i år, når Covid påvirker vores drift på en måde, som vi ikke har et klart billede af. Derfor går den alternative indstilling på, at der ikke på nuværende tidspunkt udarbejdes handleplaner for de konkrete områder med strukturelle udfordringer, men at der derimod indføres generel tilbageholdenhed på samme måde som i 2019. Baggrunden for den alternative indstilling er, at vi fordeler opgaven med at begrænse vores udgifter på hele organisationen, samt at det i den nuværende situation med uvished omkring kommunens samlede økonomi kan give mening, at vi begrænser vores udgifter generelt. Vedtages den alternative indstilling bliver der ikke taget stilling til udfordringen i forhold til budget 2021 og Socialudvalget og Udvalget for Børn og Skole skal dermed arbejde på at finde løsninger i Budget 2021. Udover hensynet til at sikre en så økonomiske forsvarlig indgang til budget 2021 som mulig er det administrationens opfattelse, at en generel tilbageholdenhed i organisationen på nuværende tidspunkt ikke vil være hensigtsmæssig.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser af sagsfremstillingen

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser af sagsfremstillingen

Høring

Med godkendelse af handleplaner skal der for enkelte forslag igangsættes en høringsrunde. Denne er vedlagt handleplanerne i bilag 10 og 11

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 05-05-2020

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

 caseno20-2842_#5254162_v1_bilag 1 - omplaceringer og tillægsbevillinger.pdf.pdf
caseno20-2842_#5254222_v1_bilag 2 - økonomiudvalget indtægter, renter, anlæg, finansiering.pdf.pdf
caseno20-2842_#5254163_v1_bilag 3 - økonomiudvalget drift.pdf.pdf
caseno20-2842_#5254165_v1_bilag 4 - udvalget for børn og skole - drift.pdf.pdf
caseno20-2842_#5254167_v1_bilag 5 - udvalget for beskæftigelse og uddannelse - drift.pdf.pdf
caseno20-2842_#5254168_v1_bilag 6 - udvalget for ældre og sundhed - drift.pdf.pdf
caseno20-2842_#5254171_v1_bilag 7 - udvalget for klima og miljø - drift.pdf.pdf
caseno20-2842_#5254154_v1_bilag 8 - udvalget for kultur og fritid - drift.pdf.pdf
caseno20-2842_#5254155_v1_bilag 9 - socialudvalget - drift.pdf.pdf
caseno20-2842_#5254157_v1_bilag 10 - handleplaner socialudvalget.pdf.pdf
caseno20-2842_#5254158_v1_bilag 11 - handleplaner udvalget for børn og skole.pdf.pdf
caseno20-2842_#5254159_v1_bilag 12 - samlet opgørelse implementering af budget 2020.pdf.pdf
caseno20-2842_#5254161_v1_bilag 13 - liste over områder med ukendte udgifter som følge af covid.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - omplaceringer og tillægsbevillinger.pdf
Bilag 2 - Økonomiudvalget Indtægter, renter, anlæg, finansiering.pdf
Bilag 3 - Økonomiudvalget drift.pdf
Bilag 4 - Udvalget for Børn og Skole - drift.pdf
Bilag 5 - Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse - drift.pdf
Bilag 6 - Udvalget for Ældre og Sundhed - drift.pdf
Bilag 7 - Udvalget for Klima og Miljø - drift.pdf
Bilag 8 - Udvalget for Kultur og Fritid - drift.pdf
Bilag 9 - Socialudvalget - drift.pdf
Bilag 10 - handleplaner Socialudvalget.pdf
Bilag 11 - Handleplaner udvalget for Børn og Skole.pdf
Bilag 12 - Samlet opgørelse implementering af budget 2020.pdf
Bilag 13 - Liste over områder med ukendte udgifter som følge af Covid.pdf


76. Drøftelse af budget 2021-2024 - Maj

Drøftelse af budget 2021-2024 - Maj
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Budgetforslaget drøftes
Beskrivelse af sagen

Den politiske tids- og arbejdsplan for budget 2021-2024, som blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen den. 11 december 2019, fastlægger, at de stående udvalg i løbet af foråret skal arbejde med deres respektive andel af buget 2021-2024 – herefter benævnt som rammen.

Udvalgets ramme, som vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 22. januar 2020

(I mio. kr.)

2021

2022

2023

2024

Udvalget for Klima og Miljø

114,3

114,3

114,3

114,3

Miljø og planer

15,8

15,8

15,8

15,8

Kommunale veje og trafik

98,4

98,4

98,4

98,4

 

På udvalgets møde i marts blev arbejdet med budget 2021-2024 sat i gang. Som konsekvens af COVID-19 blev budgettet ikke drøftet på udvalgets møde i april. Der er nu to mødegange tilbage, dette møde primo maj samt mødet primo juni, hvori det stående udvalg skal have færdiggjort sit budgetforslag for budget 2021-2024. 

På de to tilbageværende møder vil administrationen præsentere udvalget for nye forudsætninger. I det omfang forudsætningerne presser udvalgets budgetramme, vil administrationen præsentere løsninger, så rammen overholdes.

På mødet primo juni skal udvalget have sammensat et budgetforslag, som holder sig inden for rammen og bygger på de nye forudsætninger, som gælder for 2021. På mødet godkender udvalgene det administrative oplæg til budgetforslag for 2021-2024.

 

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 05-05-2020

Drøftet.

77. Drøftelse af effektiviseringer i perioden 2021-2024 - maj

Drøftelse af effektiviseringer i perioden 2021-2024 - maj
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. effektiviseringsforslag med økonomisk effekt i 2021 og fremover drøftes
Beskrivelse af sagen

På udvalgsmøderne primo februar blev de stående udvalg præsenteret for fordelingen af måltal samt modellen for arbejdet med effektiviseringer til 2021 og fremover. Mødet i april skulle have været sidste gang, at effektiviseringerne skulle drøftes i de stående udvalg inden de blev sendt i høring og vedtaget af Kommunalbestyrelsen i maj måned.

Som konsekvens af COVID-19 blev effektiviseringerne ikke drøftet på udvalgets møde i april og processen for arbejdet med effektiviseringer blev ændret på Kommunalbestyrelsens møde den 8. april.

Dermed vil den politiske behandling af effektiviseringerne i 2020 foregå sideløbende med processen for budget 2021 og effektiviseringerne vedtages ikke før sommerferien som planlagt, men vil følge samme proces som resten af budgettet, med høring i perioden 31. august til 18. september og vedtagelse ved 2. behandlingen i Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2020.

Der er derfor to mødegange tilbage til drøftelse af effektiviseringer, dette møde primo maj samt mødet primo juni, hvori det stående udvalg skal have færdiggjort forslag til effektiviseringer i budget 2021

I 2021 er det samlede måltal for alle udvalg på 28 mio. kr. Hvis der indarbejdes effektiviseringer for 28 mio. kr., giver det et politisk råderum på 14,15 mio.kr. Når det politiske råderum er mindre end 28 mio. kr. skyldes det, at de 28 mio. kr. dels reduceres grundet stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer, dels reduceres med 5 mio. kr. som er afsat til investeringer.

Jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 22. januar 2020 arbejdes der med at finde effektiviseringer i budget 2021.

Hvis et udvalg finder effektiviseringer for mere end deres måltal, kan udvalget vælge at bruge ”overskuddet” til at finansiere merudgifter eller anvende det til formål efter udvalgets ønske.

 

Måltallet:

Måltallet for Klima og Miljø er 2,5 mio. kr. udvalget har ingen stigende profiler fra tidligere år.

 

Tidsplan:

Den reviderede tidsplan for arbejdet med effektiviseringer blev vedtaget på det ekstraordinære møde i Kommunalbestyrelsen den 8. april 2020:

Dato:

Handling:

22. januar

Kommunalbestyrelsen vedtager model og måltal for effektiviseringer i 2021

Februar - maj

De stående udvalg samt økonomiudvalget drøfter effektiviseringer på eget område

Primo juni

De stående udvalg drøfter effektiviseringer på eget område og oversender til Økonomiudvalget

20. og 21. august

Budgetcamp

31/8 til 18/9

Effektiviseringerne i høring sammen med budget 2021

30. september

Økonomiudvalget behandler effektiviseringerne ved 2. behandlingen af budget 2021

7. oktober

Kommunalbestyrelsen vedtager effektiviseringer for 2021 ved 2. behandlingen af budget 2021

 

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 05-05-2020

Udskudt til næste møde i Udvalget for Klima og Miljø.

78. Orientering om coronakrisens påvirkning af opgaver på KMU's ressortområde

Orientering om coronakrisens påvirkning af opgaver på KMU's ressortområde
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. at orienteringen tages til efterretning.
Beskrivelse af sagen

Coronakrisen har haft indvirkning på flere af de opgaver, vi udfører i Holbæk Kommune. Det har bl.a. betydet, at opgaver, som vi normalt udfører, er blevet udskudt, sat på pause eller løst på alternative måder for at det har været muligt at overholde sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Formålet med denne sag er at give en orientering til Udvalget for Klima og Miljø om de opgaver i hverdagen – store som små – der løbende har været påvirket af nedlukningen på KMU’s ressortområde.

I bilaget er en oversigt fordelt på de forskellige organisatoriske områder.

Parallelt med denne sag får udvalget også en orientering om større projekter og politikker, der bliver udskudt som følge af nedlukningen. Sidstnævnte sag forelægges desuden i de øvrige stående udvalg samt Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlig miljø- og klimamæssige konsevenser.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 05-05-2020

Taget til efterretning.caseno20-14871_#5255980_v1_bilag - opgaver påvirket af nedlukning på kmu's ressortområde.pdf.pdf

Bilag

Bilag - Opgaver påvirket af nedlukning på KMU's ressortområde.pdf


79. Orientering om borgerrådgivningens beretning 2019

Orientering om borgerrådgivningens beretning 2019
Sagsgang og sagstype

De stående udvalg, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

Indstilling

Borgerrådgiveren indstiller, at Kommunalbestyrelsen:

 1. tager Borgerrådgivningens beretning incl. datamateriale til efterretning.
 2. tager Borgerrådgivningens brugerundersøgelse til efterretning
Beskrivelse af sagen

Borgerrådgivningen i Holbæk Kommune har eksisteret siden den 1. januar 2007.

Borgerrådgiveren er ansat af Kommunalbestyrelsen og kan overtage og udrede borgerklager rettet til Kommunalbestyrelsens politikere og medvirke til sikring af retssikkerheden for borgeren i samspil med administrationen. Desuden kan Borgerrådgiveren iværksætte egne undersøgelser.

Kommunalbestyrelsen, de politiske udvalg, direktion, chefgruppen samt afdelinger kan invitere Borgerrådgiveren til dialog m.v. om arbejdsområdet.

Den årlige beretning skal i henhold til styrelsesvedtægten forelægges Kommunalbestyrelsen til orientering.

Årsberetningen for 2019 er nu udarbejdet.

Som bilag til er der datamateriale over årets aktiviteter i Borgerrådgivningen opgjort i tal og grafer samt bemærkninger og anbefalinger.

Endvidere er der vedlagt brugerundersøgelse, som er udarbejdet i sommeren 2019 med god hjælp fra HR-afdelingen i Holbæk Kommune.

Bilag til dagsordenspunktet:

 1. Årsberetning.
 2. Data materiale/grundlag
 3. Brugerundersøgelse 2019
Økonomiske konsekvenser

Det vurderes umiddelbart ikke at være nogen økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Det vurderes umiddelbart ikke at være nogen miljø-og klimamæssige konsekvenser

Lovgrundlag – link

§65e i bekendtgørelse om kommunernes styrelse

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 05-05-2020

Indstilles taget til efterretning.caseno20-10358_#5207246_v1_datamateriale 2019.pdf.pdf
caseno20-10358_#5207235_v1_brugerundersøgelse-redigeret.pdf.pdf
caseno20-10358_#5207231_v1_borgerrådgiverens beretning 2019.pdf.pdf

Bilag

Datamateriale 2019.pdf
Brugerundersøgelse-REDIGERET.pdf
Borgerrådgiverens beretning 2019.pdf


80. Orientering om opfølgning af Borgerrådgiverens beretning for 2018 og 2019

Orientering om opfølgning af Borgerrådgiverens beretning for 2018 og 2019
Sagsgang og sagstype

De stående udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. administrationens plan for opfølgning på borgerrådgiverens anbefalinger i årsberetningen for 2019 tages til efterretning
Beskrivelse af sagen

Borgerrådgiverens årsberetning for 2019 er modtaget, og administrationen har forholdt sig til den.

Generelt afspejler rapporten, at der er sket en positiv udvikling, og at der er effekt af de initiativer, der er sat i gang.

I årsberetning for 2019 har borgerrådgiveren også beskrevet en række opmærksomhedspunkter og anbefalinger til, hvordan de enkelte kerneområder og hele organisationen kan forbedre samspillet mellem borgerne og kommunen.

Som opfølgning på borgerrådgiverens årsberetning for 2019 har administrationen gennemgået og vurderet de forhold, som borgerrådgiveren beskriver i beretningen.

Det har ledt til en række initiativer, som er beskrevet i bilaget, hvor også der er en oversigt over og status på de initiativer, som borgerrådgiverens beretning for 2018 gav anledning til.

Således behandles beretningen for 2019 på tilsvarende måde som beretningen for 2018.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 05-05-2020

Indstilles taget til efterretning.caseno20-10758_#5225620_v1_handleplaner-bemærkninger til borgerrådgiverens rapport 2019-2018.docx.docx

Bilag

Handleplaner-bemærkninger til borgerrådgiverens rapport 2019-2018.docx


81. Orienteringer til mødet den 5. maj 2020

Orienteringer til mødet den 5. maj 2020
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Orienteringssag

Indstilling

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

Beskrivelse af sagen

Forventede sager på de næste tre ordinære møder i udvalget:

 

Mødet den 2. juni 2020:

Dispensation for anvendelsesbestemmelse – Holbæk Kræmmerhal

Beslutning om at sende lokalplanforslag 1.56 Lokalplan P-hus Østre Havnevej i høring

Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 2.95 Jernstøberigrunden

Beslutning om gratis omlægningstjek til økologisk drift

Orientering om frigivelsessag til renovering af broer

Orientering om midler til trafiksikkerhed

Orientering om Klimakommune Plus

Orientering om cykelstiprojekterne

 

Mødet den 11. august 2020:

Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 11.20 Skarridsøhjemmet, Jyderup

Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 11.21 Naturområde ved Skarresø

Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 1.55 Etageboliger i Ahlgade 6-8

Beslutning om at sende forslag til lokalplan 13.02 Alkes Have i høring

Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 11.19 Boliger og institutionsformål v. Kongstrup Bakke, Vipperød

Beslutning om endelig vedtaglese af lokalplan 10.12 Solcelleanlæg nordøst for Svinninge

Beslutning om at sende forslag til lokalplan 3.55 Lokalplan Holbæk Have i høring
 

Mødet den 8. september 2020:

82. Underskriftsark

Underskriftsark