UDVALG

Udvalget for Klima og Miljø

MØDE

Referat

STED

Virtuelt

STARTTIDSPUNKT

02-04-2020 08:00:00

SLUTTIDSPUNKT

02-04-2020 10:30:00


PUNKTER

46. Godkendelse af dagsorden til mødet den 2. april 2020
47. Beslutning om nedrivning af bro nr. 156 på Ebberupvej ved Hvalsø
48. Beslutning om anlægsmidler - Ringvejen i Regstrup
49. Beslutning om omdisponering af midler vedr. Digemosevej
50. Beslutning om igangsættelse af planlægning for Udby, Tuse Næs
51. Beslutning om udsendelse af forslag til lokalplan 20.21 og kommuneplantillæg 3 for boliger og institutionsformål v. Kongstrup Bakke, Vipperød
52. Beslutning om endelig vedtagelse af forslag til lokalplan 18.05 for boliger ved Camillevej, Soderup Vest
53. Beslutning om forslag til lokalplan 11.21 og kommuneplantillæg 10 for Naturområde ved Skarresø
54. Beslutning om godkendelse af forslag til lokalplan 2.93 for Erhvervsområdet Tåstrup Syd samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 26
55. Godkendelse af spildevandsplan herunder miljøvurdering af spildevandsplan for Holbæk Kommune 2020-2030
56. Legalitetsgodkendelse af regulativ for vand.
57. Beslutning om dispensationer fra offentlig forsyning til mere klimavenlige varmekilder
58. Beslutning om dispensation fra lugtkravet - Hørløkkevej 9/Bøgebjergvej 1, 4520 Svinninge
59. Beslutning om deltagelse i Klimafolkemødet 2020
60. Orienteringer
61. Underskriftsark46. Godkendelse af dagsorden til mødet den 2. april 2020

Godkendelse af dagsorden til mødet den 2. april 2020
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. dagsorden til mødet den 2. april 2020 godkendes
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 02-04-2020

Godkendt

47. Beslutning om nedrivning af bro nr. 156 på Ebberupvej ved Hvalsø

Beslutning om nedrivning af bro nr. 156 på Ebberupvej ved Hvalsø
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Bro 156 beliggende På Ebberupvej ved nr. 36 ved Hvalsø nedrives.
Beskrivelse af sagen

Den 7. januar 2020 blev Udvalget for Klima og Miljø forelagt sagen vedr. nedrivning af bro 156 på Ebberupvej ved Hvalsø. Sagen blev udsat og udvalget bemærkede, at sagen skulle sendes i høring, inden der træffes endelig beslutning.

Der er nu gennemført nabohøring.

Der er kommet to høringssvar, hvor essensen er et ønske om at bibeholde muligheden for at krydse broen.

Høringssvarene er vedlagt som bilag.

På baggrund af de indkomne høringssvar, anbefaler administrationen dog fortsat at nedrive broen.

Bro 156 er en gammel vejbro over et for længst nedlagt jernbanespor kaldet ”Midtbanen”. Broen har i mange år været skiltet med maksimalt 8 tons totalvægt, men tilstanden er efterhånden så dårlig, at der skal foretages en istandsættelse eller en nedrivning.

Projektet er prioriteret grundet de sikkerhedsmæssige udfordringer.

Rambøll vurderer i deres broeftersynsrapport fra 2018 broen som følger:

”Broen har meget omfattende skader på de bærende konstruktioner, og rækværket er så skadet, at det må anses for ikke at opfylde sin sikkerhedsmæssige funktion.

Skaderne er så omfattende at det ikke er givet, at en istandsættelse vil være anbefalelsesværdig i forhold til at udskifte hele bygværket. Dette bør i givet fald undersøges.

Det bør overvejes om broen evt. kan nedlægges, da omvejskørslen i tilfælde af nedlæggelse vil være meget begrænset og kun berøre relativt få beboere.

Et prisoverslag for en total udskiftning lyder på ca. 4,5 mio. kr. inkl. projektering og tilsyn.”

Der er således et reelt sikkerhedsmæssigt behov for snarligt at håndtere broen da det nuværende rækværk er i så dårlig stand, at det sikkerhedsmæssigt er svært at forsvare, at folk uhindret kan færdes på broen.

Desuden er det hurtigt at gå til, da der ikke kræves ekstern rådgivning, ej heller skal vandløbsmyndigheder indblandes.

Administrationens vurdering

En nedrivning af broen vil kun i begrænset omfang betyde, at beboerne for enden af Ebberupvej får længere til Skjoldenæsvej afhængig af, hvilken retning de skal i. Afstanden for Ebberupvejens forgrening til Skjoldenæsvej er på nuværende tidspunkt 260 meter hhv. 389 meter, hvis man kører over broen. Se afstandene på de forskellige ruter i vedhæftede kortbilag.

Efter dialog med lodsejer, vurderer administrationen således også, at der i praksis ikke er en nævneværdig trafik over broen. Nærmeste grundejer har tidligere flere gange kontaktet kommunen med ønske om, at broen nedrives.

Såfremt der politisk er et ønske om en stibro på strækningen, er det administrationens vurdering, at det vil være billigere at rive broen ned for derefter at opføre en stibro frem for at renovere broen. Administrationen vurderer, at udgiften til en evt. ny stibro efter en nedrivning vil beløbe sig til ca. 3 mio. kr.

Hvis det godkendes at rive broen ned, påregnes nedrivningen gennemført hurtigst muligt.

Økonomiske konsekvenser

Nedrivningen vil beløbe sig til ca. 480.000 kr. som kan finansieres af udisponerede midler fra budgettet for brorenoveringer 2019.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Øvrige konsekvenser

Nedrivning af Bro 156 betyder, at Ebberupvej bliver til 2 blinde veje, da den afbrydes efter nr. 36. Ændring af lokal skiltning, er indeholdt i projektet.

Høring

Der er foretaget en høring, og der er indkommet to høringssvar, som primært indeholder ønske om at bibeholde muligheden for at krydse broen.

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Klima og Miljø den 7. januar 2020: Beslutning om nedrivning af bro 156 på Ebberupvej ved Hvalsø.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 02-04-2020

Indstilles godkendt.caseno19-41667_#5214157_v1_bro 156 høringssvar ebberupvej 24.docx.docx
caseno19-41667_#5214156_v1_bro 156 høringssvar ebberupvej 22.docx.docx
caseno19-41667_#5118705_v1_bro 156 ebberupvej - oversigtskort med afstande.pdf.pdf

Bilag

Bro 156 høringssvar Ebberupvej 24.docx
Bro 156 høringssvar Ebberupvej 22.docx
Bro 156 Ebberupvej - Oversigtskort med afstande.pdf


48. Beslutning om anlægsmidler - Ringvejen i Regstrup

Beslutning om anlægsmidler - Ringvejen i Regstrup
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller at:

 1. rådighedsbeløb på 0,4 mio. kr. frigives til anlægsbevilling ”Asfaltering, Regstrup Ringvej” under Udvalget for Klima og Miljø.
Alternativ indstilling

Administrationen indstiller at:

 1. projektet med den planlagte forlængelse af Ringvejen i Regstrup, som adgangsvej til en privat udstykning, annulleres, og at de ubrugte midler på 2,9 mio. kr. disponeret til projektet om disponeres med 2,7 mio. kr. til andre infrastrukturelle projekter og 0,2 mio. kr. tilbageføres til ”Puljen til udvikling af lokalområderne” under Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne.
Beskrivelse af sagen

I 2017 blev det vedtaget at lave en grusvej ind til en ny privat udstykning i Regstrup, og i 2018 blev det vedtaget at forlænge grusvejen yderligere 100 meter, for at undgå at vejene i den nye bebyggelse ville blive benyttet til smutvejstrafik. Grusvejen er en forlængelse af Ringvejen i Regstrup.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 blev der samtidig afsat midler i 2019 (0,5 mio. kr.) og i 2020 (0,4 mio. kr.) til at asfaltere hele grusvejen. Administrationen indstiller, at midlerne på 0,4 mio. kr. afsat i budget 2020 til asfaltering af grusvejen frigives.

På nuværende tidspunkt er det første stykke af grusvejen etableret. Det er markeret som eksisterende grusvej på vedlagte kortbilag. Forlængelsen af grusvejen på 100 meter og asfaltering af både den eksisterende grusvej og forlængelsen er endnu ikke udført. Med frigivelse af de 0,4 mio. kr. vil projektet med at lave forlængelsen af grusvejen på de 100 meter og asfalteringen af hele grusvejen igangsættes hurtigst muligt.

Grundejeren har en forventning om at de sidste 100 meter af grusvejen bliver etableret, og at hele grusvejen bliver asfalteret.

I lokalplanen for området er grusvejen og forlængelsen af den indtegnet, og det har dannet baggrund for udmatrikuleringen af byggegrundene i udstykningen. Det vil få betydning for det areal hvor der er udmatrikuleret byggegrunde, såfremt vejen ikke føres frem til området.

Beskrivelse af alternativ indstilling

Administrationen anbefaler alternativt følgende.

Da der endnu ikke er bygget på byggegrundene i den nye private udstykning, anbefaler administrationen, at projektet med etablering af de sidste 100 meter grusvej og asfaltering af både den eksisterende grusvej og forlængelsen annulleres, og at midlerne om disponeres til andre infrastrukturelle projekter.

Ud over de afsatte midler på 0,4 mio. kr. i 2020 er der overførte uforbrugte midler fra 2019 og tidligere år på 2,5 mio. kr. Det vil sige, at der for projektet samlet set er ubrugte midler for 2,9 mio. kr. Heraf er de 0,2 mio. kr. fra ”Puljen til udvikling af lokalområderne” under Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne, hvorfra de blev givet til projektet i august 2018.

Administrationen anbefaler fortsat at arbejdet med færdiggørelsen af hele Regstrup Ringvej (markeret med blåt på vedlagte bilag) på sigt prioriteres. Ringvejen vil have en positiv effekt på trafiksikkerheden i hele lokalområdet, da man derved får samlet trafikken fra flere små veje, der ikke egner sig til den trafikintensitet der for nuværende er på bla. Holløsevej, og Gl. Skovvej.

En samlet prioritering og udførelse af en færdiggørelse af Ringvejen i Regstrup vil være billigere at etablere pr. meter end udførelsen af små stykker ad gangen.

Hvis den alternative indstilling godkendes, vil udvalget få forelagt en ny sag, hvor der tages stilling til, hvilket eller hvilke andre infrastrukturelle projekter de 2,7 mio. kr. skal prioriteres til.

Administrationen mener at den alternative indstilling fagligt er den bedste løsning, og den bedste brug af kommunens midler.

Økonomiske konsekvenser

Hovedindstilling

Der er i investeringsoversigten for budget 2020 afsat 0,4 mio. kr. til ”Asfaltering, Regstrup Ringvej” som foreslås frigivet. Denne indstilling har ikke yderligere økonomiske konsekvenser, da der alene er tale om frigivelse af rådighedsbeløbet.

Alternativ indstilling

Der er afsat 0,4 mio. kr. i budget 2020 til asfaltering af hele grusvejen. Derudover er der overførte uforbrugte midler fra 2019 og tidligere år på 2,5 mio. kr. Det vil sige, at der samlet for projektet er ubrugte midler for 2,9 mio. kr. De 2,7 mio. kr. foreslås om disponeret til andre infrastrukturelle projekter og de 0,2 mio. kr. tilbageføres til ”Puljen til udvikling af lokalområderne” under Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne, hvorfra de blev givet til projektet i august 2018.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle klima og miljømæssige konsekvenser

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsens møde den 15. august 2018 punkt 146.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 02-04-2020

Den alternative indstilling indstilles godkendt, idet midlerne anvendes i Regstrup.caseno15-29142_#4542982_v1_ringvej forlængelse.pdf.pdf
caseno15-29142_#5217354_v1_regstrup ringvej oversigtskort.pdf.pdf

Bilag

Ringvej forlængelse.pdf
Regstrup Ringvej oversigtskort.pdf


49. Beslutning om omdisponering af midler vedr. Digemosevej

Beslutning om omdisponering af midler vedr. Digemosevej
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:
 

 1. 0,1 mio. kr. disponeret til etablering af vendeplads langs med Hjortholmvej omdisponeres til etablering af grusvej fra Digemosevej til Agrovej.
Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Etableringen af vendepladsen langs med Hjorthomvej fortsat gennemføres jf. tidligere beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13. november 2019.
Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede den 13. november 2019 at afsætte 0,1 mio. kr. af ubrugte midler fra projektet Tysinge Have under Ældre og Sundhed i anlægsbudgettet for 2020 til etablering af vendeplads langs Hjortholmvej.

FORS har efterfølgende henvendt sig til kommunen med ønske om at etablere en 4 meter bred grusvej ud for den kommende genbrugsplads. Administrationen har givet tilladelse dertil.

Dette nye forhold resulterer i, at der vil være grusvej halvvejs til Agrovej fra den eksisterende Digemosevej. Administrationen har undersøgt hvad anlægsudgiften til det resterende stykke vej vil beløbe sig til, og det er vurderingen, at det vil være omkostningsneutralt ift. til vendepladsen.
Det vil sige, at såfremt det besluttes at gennemføre grusvejen, vurderes vendepladsen at være overflødig og unødvendig at etablere.

Administrationen vurderer, at etableringen af grusvejen vil være bedre rent trafikafviklings- og trafiksikkerhedsmæssigt, da ingen store lastbiler vil skulle bakke på Digemosevej.

Grusvejen vil fremstå uden fortorv og gadebelysning og være ensrettet.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige klima- og miljømæssige konsekvenser.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 13.november 2019: Beslutning om forlængelse af Digemosevej.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 02-04-2020

Indstilles godkendt.caseno19-14420_#5082021_v1_bilag 1 - vendeplads v. digemosevej.pdf.pdf
caseno19-14420_#5217540_v1_bilag 2 - digemosevej grusvej.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - Vendeplads v. Digemosevej.pdf
Bilag 2 - Digemosevej grusvej.pdf


50. Beslutning om igangsættelse af planlægning for Udby, Tuse Næs

Beslutning om igangsættelse af planlægning for Udby, Tuse Næs
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget

 

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 • Planlægning for Udby, Tuse Næs igangsættes
Beskrivelse af sagen

Økonomiudvalget beslutter løbende, efter indstilling fra Udvalget for Klima og Miljø, hvilke lokalplaner og kommuneplantillæg administrationen skal udarbejde. I forbindelse med administrationens behandling af ansøgninger udarbejdes der et prioriteringsnotat, der sætter rammen for planens indhold og proces. Disse er vedlagt som bilag.

Lokalplan for Udby, Tuse Næs (bilag 1)

Hensigten med planen er at sikre en sammenhængende oplevelse af Udby som landsby og kulturmiljø. Lokalplanen vil indeholde bevaringsbestemmelser i et nærmere fastsat omfang, baseret på de bevaringsværdier, som registreres i området i forbindelse med planens udarbejdelse. Desuden vil planen muliggøre byggeri af 12 rækkehuse i den sydlige del af Udby, hvor der tidligere lå en købmandsbutik. Det er administrationens vurdering, at det er hensigtsmæssigt at få lavet en lokalplan for Udby, for derved at sikre de bevaringsværdige bygninger og sammenhænge. Desuden vil lokalplanen muliggøre rækkehuse, som er en boligtype, der ikke er så mange af i lokalområdet.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen nogen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 02-04-2020

Indstilles godkendt, idet matrikel 35a Udby by, Udby om muligt inddrages i lokalplanen.caseno20-2405_#5212657_v1_bilag 1 prioriteringsnotat lokalplan for udby.docx

Bilag

bilag 1 Prioriteringsnotat lokalplan for Udby


51. Beslutning om udsendelse af forslag til lokalplan 20.21 og kommuneplantillæg 3 for boliger og institutionsformål v. Kongstrup Bakke, Vipperød

Beslutning om udsendelse af forslag til lokalplan 20.21 og kommuneplantillæg 3 for boliger og institutionsformål v. Kongstrup Bakke, Vipperød
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

 

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 

 1. Forslag til Lokalplan 20.21 samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 3 for boliger og institutionsformål v. Kongstrup Bakke 2, Vipperød, godkendes til offentlig høring i 8 uger
Beskrivelse af sagen

Baggrund for lokalplanen

Lokalplan 20.21 udarbejdes på baggrund af et ønske fra grundejer, som vil realisere boliger i et tidligere motel- og kursusvirksomhed på Kongstrup Bakke i det nordlige Vipperød. Lokalplanområdet har senest været benyttet som midlertidigt flygtningecenter.

I marts 2018 valgte Økonomiudvalget at igangsætte en lokalplan for nye boliger i de eksisterende bygninger på arealet.

Lokalplanens indhold

Med forslaget til lokalplan nr. 20.21 tillades en renovering af eksisterende bygninger i den sydlige del af lokalplanområdet, og muliggør tæt/lav boliger i 100 %, og institutionsformål i 25%, af eksisterende byggeri i den sydligere del af matr. nr 4b (se bilag 1).

Grundejer ønsker desuden på sigt at udvikle den nordlige del af matrikel nr. 4b, hvorfor der i lokalplanforslaget udarbejdes en rammelokalplan for den nordlige del af lokalplanområdet. Den nordlige del kan kun omdannes til boligformål, når den sydlige er omdannet og såfremt der kan påvises et behov for yderligere boligrummelighed i Vipperød.

Det nye boligområde knyttes til eksisterende infrastruktur, herunder kloakledninger og vejnet. Håndtering af regnvand indenfor lokalplanområdet sker efter LAR principperne om lokal afledning af regnvand.

Området trafikbetjenes fra Roskildevej via Kongstrup Bakke, som er kommunalt ejet. 

Lokalplanområdet ligger blot 115 meter fra Holbæk Motorvejen, hvorfor der er udarbejdet en støjrapport. Rapporten konkluderer, at der skal etableres støjafskærmning i 4,5 meters højde langs det østlige skel, og langs det nordlige skel. Støjafskærmningen kan med fordel kobles til støjafskærmningen på nabomatrikel 1i, for Vipperød Bakker. På nuværende tidspunkt er der dialog mellem grundejer af Kongstrup Mølle og grundejer af Vipperød Bakker mhp. en sammenhængende støjafskærmning.

Området er i dag beliggende i landzone. Hele lokalplanområdet overføres til byzone ved vedtagelse af lokalplanforslaget. Grundet ændret arealanvendelse udarbejdes et nyt kommuneplantillæg.

Lokalplanforslag 20.21 (se bilag 1)

Lokalplanforslaget giver mulighed for realisering af et boligområde i det nordlige Vipperød - herunder tæt/lav boliger, etageboliger i med mulighed for institutionsformål i 25% af eksisterende byggeri i den sydlige del af lokalplanområdet. Derudover tilhørende areal til parkering og fælles friarealer. Desuden stiller lokalplanforslaget krav til etablering af en støjvold med begrønning langs hele det nordlige og østlige skel.

Kommuneplantillæg (se bilag 2)

Lokalplanen følges af kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2017, som udlægger området til bolig- og institutionsformål, og overfører arealet til byzone.

Miljøscreening (se bilag 3)

Der er foretaget en miljøscreening af forslag til lokalplan 20.21 og forslag til kommuneplantillæg nr. 3. Screeningen giver ikke anledning til, at der skal udarbejdes en egentlig miljørapport, da omdannelse af det eksisterende bebyggede areal vurderes at vil kunne indpasses naturligt i nærområdet. Desuden reguleres omfang og udformning af bebyggelse samt fælles friarealer med en tilpasning til eksisterende forhold, herunder vejforhold, forsyningsledninger og områdets fauna.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Høring

Planforslagene sendes i offentlig høring fra 4. maj 2020 – 29. juni 2020. Der afvikles borgermøde i Vipperød Hallen tirsdag den 2. juni 2020 kl.17.30-19.00

Herefter vil planforslagene blive sendt til endelig politisk behandling.

Sagshistorik, henvisninger

Økonomiudvalget den 7. marts 2018 Punkt 31 – Beslutning om igangsættelse af planer

Økonomiudvalget den 8. august 2018 Punkt 149 – Beslutning om igangsættelse af planer

Udvalget for Klima og Miljø den 19. maj 2018 Punkt 88 

Kommunalbestyrelsen den 12. september 2018 181. Beslutning om dispensation fra lokalplanens anvendelsesbestemmelse for Roskildevej 264 i Vipperød

Udvalget for Klima og Miljø den 24. september 2019 Punkt 114

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 02-04-2020

Udsat.caseno18-16181_#5211865_v1_bilag 1_lokalplanforslag nr. 20.21.pdf.pdf
caseno18-16181_#5211853_v1_kommuneplantillæg 3.pdf.pdf
caseno18-16181_#5211859_v1_miljøscreening_101019.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1_lokalplanforslag nr. 20.21
Bilag 2_Kommuneplantillæg nr. 3
Bilag 3_Miljøscreening


52. Beslutning om endelig vedtagelse af forslag til lokalplan 18.05 for boliger ved Camillevej, Soderup Vest

Beslutning om endelig vedtagelse af forslag til lokalplan 18.05 for boliger ved Camillevej, Soderup Vest
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Forslag til lokalplan 18.05 Boliger ved Camillevej, Soderup Vest vedtages endeligt med de beskrevne ændringsforslag.
Beskrivelse af sagen

Baggrund

Med den seneste kommuneplan blev landsbyafgrænsningen for Soderup Vest udvidet til at omfatte indeværende lokalplanområde, da anlæggelsen af Bukkerupvej syd for landsbyen havde efterladt et restareal, som ikke længere kunne bruges til jordbrugsformål. Restarealet ønskedes derfor inddraget i landsbyafgrænsningen og udlagt til boligformål, så der kommer en naturlig afrunding af landsbyen mod syd.

Lokalplanforslaget er således en opfølgning på kommuneplanens udlæg af området til boligformål. Lokalplanforslaget er også udarbejdet på baggrund af et konkret ønske fra grundejeren om at etablere storparceller på arealet.

Lokalplanforslagets indhold

Lokalplanforslaget giver mulighed for udstykning af op til seks storparceller til boligformål med mulighed for hobbypræget landbrug samt evt. mulighed for at holde et lille antal dyr på hver ejendom. Den enkelte storparcel skal minimum have et areal på 2.500 m2.

Storparcellerne placeres langs en forlængelse af Camillevej. Parcellerne er inddelt i delområder, som styrer muligheden for placering af de forskellige former for bebyggelse. Således skal boliger placeres nærmest Camillevej og den eksisterende bebyggelse i Soderup Vest. Dernæst kommer udhuse og evt. staldbebyggelse. Storparcellerne afsluttes med et areal, som ikke må bebygges, men kan anvendes til have, dyrefold el.lign.

Boligerne skal placeres inden for et område (delområde A), som starter 2 meter fra vejkant og slutter 30 meter fra vejkant. Boligerne skal desuden placeres minimum 6 meter fra vejkant, hvilket betyder at der vil være minimum 13 meter mellem naboskel mod nord og de nye boliger.

 

Bygningerne skal tilpasses landsbymiljøet, så der opnås en god helhedsvirkning. Der må maksimalt opføres 250 m2 bolig på den enkelte storparcel. Ligeledes må der samlet opføres maksimalt 250 m2 bygninger til stald, udhus og lignende bygninger på den enkelte storparcel.

Boliger må opføres i maksimalt én etage med udnyttet tagetage. Tage på boliger og eventuelle staldbygning skal udformes som sadeltage og materialeholdningen skal i øvrigt afspejle den traditionelle byggeskik.

Forlængelsen af Camillevej skal etableres som en grusvej med grønne rabatter og en grøft til håndtering af regnvand fra vejarealet.

Under udarbejdelsen af lokalplanforslaget har alternative vejføringer og stiforbindelser været drøftet og undersøgt. De alternativer, der har været undersøgt, er vejadgang fra Bukkerupvej, Glentevej eller Vangevej. Ligeledes har stiforbindelser fra Glentevej eller Vangevej været undersøgt, men lader sig ikke umiddelbart gøre på grund af manglende ret til udlægge vej og sti henover private grunde.

Regnvand skal håndteres indenfor lokalplanens område og derfor udlægges arealreservationer til regnvandsgrøfter og nedsivningsanlæg.

Ændringer til lokalplanforslaget:

Under den offentlig høring indkom otte skriftlige høringssvar og borgermødet om lokalplanforslaget var velbesøgt. Der er indkommet flere konstruktive ønsker til lokalplanforslaget, som administrationen indstiller skal tilføjes i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen.

Tilføjelserne er som følger:

 • Der tilføjes en bestemmelse om at vejbelysning kun må etableres som lav belysning i en maksimal højde af 1,5 m af hensyn til naboerne nord for lokalplanområdet.
 • Der tilføjes bestemmelser om maksimal højde på hegn i skel og beplantningsbæltet på henholdsvis 1,8 m og 5 m for at mindske skygge- og udsynsgener.
 • Der tilføjes en bestemmelse om en maksimal dybde på 0,5 m på regnvandsgrøften langs den nye boligvej.
 • Der tilføjes en bestemmelse som sikrer at der anlægges en sti fra den nye boligvej og hen mod viadukten.
 • Der tilføjes en bestemmelse om at en farvepallette skal overholdes på materialer på facader og tag.

Se bilag A Skema til behandling af høringssvar for overblik over de indkomne høringssvar samt administrationens vurdering og indstilling hertil.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Høring

I forbindelse med opstart af lokalplanarbejdet indbød administrationen sammen med grundejer de nærmeste naboer til en drøftelse af lokalplanforslagets formål og kommende indhold. Mødet blev afholdt d. 18. juni 2019. Der indkom efterfølgende tre skriftlige bemærkninger, som bl.a. udtrykte bekymring over den øgede trafik på Camillevej samt ønsker om et beplantningsbælte mod eksisterende naboer og hastighedsregulerende foranstaltninger på Bukkerupvej.

Planforslaget blev udsendt i offentlig høring fra d. 17. december 2019 til d. 11. februar 2020. Der blev afholdt et borgermøde d. 30. januar 2020 på Stestrup Skole. På borgermødet deltog otte naboer. Referat fra borgermødet er vedlagt som bilag B.

Der indkom 8 høringssvar i forbindelse med den offentlige høring. Høringssvarenes indhold går primært på bekymringer om den øgede trafikbelastning på Camillevej samt indbliks- og udsynsgener for de eksisterende naboer. Høringssvarene indeholder konstruktive ændringsforslag hvoraf administrationen indstiller at flere af dem imødekommes gennem tilføjelse af bestemmelser til lokalplanen i forbindelse med den endelige vedtagelse af planen.

Høringssvarene har således givet anledning til indstilling af ændringer i lokalplanforslaget som beskrevet under Beskrivelse af sagen.

Lovgrundlag – link

Planloven

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Klima og Miljø, d. 30. oktober 2018, punkt 126: Beslutning om opstart af nye lokalplaner

Økonomiudvalget, d. 7. november 2018, punkt 242: Beslutning om opstart af nye lokalplaner

Kommunalbestyrelsen, d. 11. december 2019, punkt 309: Beslutning om godkendelse af forslag til lokalplan 18.05 Boliger ved Camillevej, Soderup, til udsendelse i offentlig høring

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 02-04-2020

Indstilles godkendt.caseno19-10591_#5207145_v1_20200306_behandling_høringssvar.pdf.pdf
caseno19-10591_#5207152_v1_notat fra borgermøde d_30 januar 2020.pdf.pdf
caseno19-10591_#5129480_v1_20191217_forslag_til_lokalplan_nr_1805_samlet.pdf.pdf

Bilag

Bilag A
Bilag B
Bilag C


53. Beslutning om forslag til lokalplan 11.21 og kommuneplantillæg 10 for Naturområde ved Skarresø

Beslutning om forslag til lokalplan 11.21 og kommuneplantillæg 10 for Naturområde ved Skarresø
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 

 1. Forslag til Kommuneplantillæg 10 og lokalplanforslag 11.21 for udvikling af et rekreativt naturområde ved Skarresø godkendes til udsendelse i offentlig høring i 8 uger.
Beskrivelse af sagen

Området ligger naturskønt med en placering ved Delhoved Skov og lige ned til Skarresø.

Lokalplanforslaget har til formål at sikre og fremhæve områdets landskabelige og biologiske kvaliteter og samtidig fremme og understøtte de rekreative, ferie- og fritidsformål i området.

Lokalplanforslaget muliggør opførelse af et naturrum, som er en bygning til at formidle områdets stærke historie, kultur og natur. Dertil kommer en række forskellige overnatningsmuligheder i form af shelters og camping. En sag om drifts- og partnerskabsaftale mellem Holbæk Kommune og Naturpark Åmosen vil blive fremlagt for KFU, ØKU og KB snarest.

Kommuneplantillæg

Forslag til kommuneplantillæg nr. 10 udlægger området til fritidsformål.

Lokalplanens indhold

Lokalplanforslaget har til formål at understøtte og bevare de eksisterende natur- og landskabsværdier. Lokalplanforslaget muliggør opførelse af et naturrum, en bro som forbindelse til Skarresø samt et område med mulighed for overnatning i form af shelters eller campering med telt eller campingvogn. Lokalplanforslagets bestemmelser sikrer at bebyggelse passes ind i det omkringliggende landskabs karakter, så de eksisterende natur- og landskabsværdier understøttes og fremhæves.

 • Naturrum

-         Bygningen er rektangulær med et maksimalt omfang på 100 x 10 meter og 5 meter i højden. 

-         Naturrummet gives et samlet arkitektonisk udtryk i form som en række særskilte bygninger under et samlende tag. Funktionerne der indeholdes i naturrummet er toilet- og badefaciliteter, tekøkken, udstillingsrum, arbejdspladser og grejbank.

-         Bygningen tænkes opført i gabionsnet med lokale sten eller andre naturmaterialer for at sikre at bebyggelsen indpasses i naturområdet.

 • Bro

-         Broen udføres som en trækonstruktion med mulighed for overdækning.

 

 • Overnatningsmuligheder

-         Shelters tænkes udført som skulpturelt udformede bygninger i naturmaterialer i en maksimal højde på 4,5 meter.

-         Mulighed for campering i delområde A, C og D.

 Baggrund

Planområdet udgør ca. 7,1 ha og har været anvendt som campingplads indtil 2015. Området er den del af Naturpark Åmosen og Jyderupstien, som løber igennem området, bliver del af den fremtidige Istidsrute.

Planlægningen er igangsat på baggrund af Jyderup Handleplan, hvor ønsket er at muliggøre en større anvendelse af området til rekreative formål. Administrationen vurderer, at et samlet helhedsorienteret projekt på arealet har de bedste betingelser for at realisere områdets store potentialer.

Den 19. juni godkendte Kommunalbestyrelsen en sag om at Holbæk Kommune beholder ejerskabet til Slagelsevej 40, Jyderup (campingpladsen). Der blev samtidig igangsat planlægning for, at Naturpark Åmosen kan opføre et ’naturrum’ på arealet. Naturrummet skal formidle områdets historie, kultur og natur og har potentiale til at kunne tiltrække turistbesøgende samt skoleklassser.

Forskningsprojektet ”Nye veje i Naturpark Åmosen” undersøger naturparkens potentiale for at skabe regionaløkonomisk udvikling. Som en del af projektet har landskabsarkitekterne Norrøn skitseret på en række stærke ’landskabsikoner’ i hele Naturpark Åmosen. Naturrummet i Jyderup bliver det første, største og skal fungere som offentlighedens port til naturparken.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2019: pkt. 166. Beslutning om at indgå benyttelsesaftale med Naturpark Åmosen vedr. Slagelsevej 40 i Jyderup (Skarresø Campingplads)

Øku d. 5.09.2018: Beslutning om igangsættelse af lokalplan + kommuneplantillæg
https://dagsordner.holbaek.dk/committee_189461/agenda_352715/agenda_352715.html#13497771

 

Kommunalbestyrelsens beslutning vedr. Jyderup Handleplan, truffet d. 27.06.2018:

https://dagsordner.holbaek.dk/committee_188866/agenda_345850/agenda_345850.html#13272744

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 02-04-2020

Indstilles godkendt.caseno19-37412_#5216649_v1_bilag3_hvidbog_høringssvar_dn.pdf.pdf
caseno19-37412_#5216650_v1_bilag4_screeningformiljøvurdering.pdf.pdf
caseno19-37412_#5218028_v1_bilag1_lokalplanforslag11.21_ny.pdf.pdf
caseno19-37412_#5218029_v1_bilag2_kommuneplantillæg nr10_ny.pdf.pdf

Bilag

bilag3_hvidbog_høringssvar_dn.pdf
bilag4_screeningformiljøvurdering.pdf
bilag1_lokalplanforslag11.21_ny.pdf
bilag2_Kommuneplantillæg nr10_ny.pdf


54. Beslutning om godkendelse af forslag til lokalplan 2.93 for Erhvervsområdet Tåstrup Syd samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 26

Beslutning om godkendelse af forslag til lokalplan 2.93 for Erhvervsområdet Tåstrup Syd samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 26
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 26 samt forslag til lokalplan 2.93 for Erhvervsområde ved Tåstrup Syd godkendes til udsendelse i offentlig høring.
Beskrivelse af sagen

Baggrund for lokalplanen

Holbæk Kommune ønsker at revidere plangrundlaget for det blandede bolig- og erhvervsområde omkring Børstenbindervej og Tåstruphøj i Holbæk by. Formålet er at tilvejebringe det planmæssige grundlag for at kunne tillade erhverv i en højere miljøklasse, så eksisterende virksomheder kan overholde miljøkravene og dermed blive i erhvervsområdet. Det drejer sig særligt om eksisterende virksomheder på Børstenbindervej.

Lokalplanens indhold

Lokalplanforslaget er en revidering af det gældende plangrundlag. Formålet er at tilpasse plangrundlaget så det er i overensstemmelser med de faktiske erhvervsaktiviteter der findes i området i dag.

Lokalplanforslaget giver mulighed for at udøve erhverv i miljøklasse 1-4 og sikrer samtidig de eksisterende boliger i området mod væsentlige miljøpåvirkninger. Hensynet til de eksisterende boliger sikres bl.a. ved at placere erhverv med en sådan afstand til boliger, at de anbefalede afstandskrav overholdes. Desuden skabes mulighed for at etablere støjvolde eller anden foranstaltning mod støjgener.

Erhvervsområdet fremtidssikres ved at udtage muligheden for at realisere nye boliger inden for dele af lokalplanområdet. Endelig har lokalplanen til formål at beskytte forskellige naturtyper inden for lokalplanområdet, ved udlæg af grønne områder med regnvandsbassiner.

Lokalplanområdet inddeles i fem delområder som har forskellige anvendelsesmuligheder, se kort i det vedlagte bilag 3:

         delområde 1 udlægges til bolig og erhverv i miljøklasse 1-2,

         delområde 2 udlægges til erhverv i miljøklasse 1-3,

         delområde 3 udlægges til erhverv i miljøklasse 1-4,

         delområde 4 udlægges til grønne områder og regnvandsbassiner,

         delområde 5 må kun anvendes til jernbane.

 

Erhverv i lokalplanområdet inddeles efter virksomhedens miljøklasse jf. Miljøministeriets ”Håndbog om Miljø og Planlægning”.

Generelt må lokalplanområdet anvendes til produktions-, håndværks- og serviceerhverv og tilhørende lager-, uddannelses-, kontor- og personalefaciliteter. Herudover er der mulighed for oplag og håndtering af ikke farligt affald i delområde 3 og boliger i delområde 1, se kort i det vedlagte bilag 3.

Lokalplanområdet vejbetjenes dels fra Tåstruphøj og dels fra Skagerakvej. Der er stiforbindelse til Tåstrup Landsby for enden af Rebslagervej og der udlægges ikke nye veje eller stier med lokalplanen.

Endelig fastsætter lokalplanen bestemmelser om opførsel af hegn og beplantning, der skal beskytte de eksisterende boliger mod støjgener samt sikre den visuelle oplevelse i lokalplanområdet. Lokalplanen giver desuden mulighed for etablering af støjvolde for at beskytte naboerne til området mod støjgener.

Kommuneplantillæg

Den ønskede anvendelse til miljøklasse 1-4 er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, som udlægger området til erhverv i miljøklasse 2-3. Derfor ledsages lokalplanforslaget af et forslag til et tillæg til kommuneplanen. Kommuneplantillægget skal give mulighed for at planlægge for erhverv i miljøklasse 1-4.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være væsentlige miljø- eller klimamæssige konsekvenser. Dette skyldes bl.a. at lokalplanen stiller krav om særlige foranstaltninger, hvis man ønsker at udnytte den nye mulighed for at etablere virksomheder i miljøklasse 4. Særlige foranstaltninger kan f.eks. være støjafskærmning, filtre på skorstene eller indendørs materialehåndtering. Endelig er der i området udlagt områder til grønne områder.

Høring

Planlægningen er opstartet med et ønske om at udvide den tilladte miljøklasse op til miljøklasse 6. Dette har været udsendt i fordebat fra 26. april 2019 – 28. maj 2019. Her blev naboer og interessenter orienteret om at planarbejdet gik i gang, og der var mulighed for at komme med ideer og forslag til planlægningen. Der indkom bemærkninger fra 5 naboer. Fordebatten og det afholdte borgermøde 16.5.2019 på Holbæk Rådhus, viste en vis modstand mod muligheden for at tillade højere miljøklasser. Dette medførte at planarbejdet blev udvidet med bestemmelser, der sikrer miljøtiltag, og fastsætter en maksimalt tilladt miljøklasse 4.

Planforslagene sendes ud i offentlig høring i otte uger.

Lovgrundlag – link

Planloven

Sagshistorik, henvisninger

Beslutning om igangsættelse af nye lokalplaner – Økonomiudvalget den 4. september 2019 punkt 235

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 02-04-2020

Indstilles godkendt

For stemte 4 (A,V,O,I)

1 (Ø) undlod at stemmecaseno19-25455_#5091751_v1_miljøscreening_tåstrup høj_lokpl-2_93.pdf.pdf
caseno19-25455_#5213421_v1_kptillæg26_forslag.pdf.pdf
caseno19-25455_#5213416_v1_20200311_2-93_taastrup-syd_forslag_samlet.pdf.pdf
caseno19-25455_#5104313_v1_kortbilag der viser placering i holbæk by.pdf

Bilag

1
2
3
4


55. Godkendelse af spildevandsplan herunder miljøvurdering af spildevandsplan for Holbæk Kommune 2020-2030

Godkendelse af spildevandsplan herunder miljøvurdering af spildevandsplan for Holbæk Kommune 2020-2030
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. spildevandsplan 2020-2030 herunder miljøvurdering af spildevandsplan 2020-2030 godkendes
Beskrivelse af sagen

Forslag til spildevandsplan for Holbæk Kommune 2020-2030 har været lagt frem til offentlig høring i 8 uger, med afslutning den 20. januar 2020. Administrationen har gennemgået høringssvarene og de væsentligste ændringer af planen fremgår nedenfor. En overordnet beskrivelse af den endelige spildevandsplan fremgår sidst i punktet.

 

Ændringer efter høring

I høringsperioden er der indkommet 7 kommentarer samlet i hvidbog - bilag 1.

I høringsperioden er der yderligere blevet rettet i kortgrundlagt, ved nye lokalplaner og andre administrative tilretninger – beskrevet i bilag 2.

Muligheden for udtræden af kloakforsyningen med refusion af tilslutningsbidrag i forhold til regnvand i fælleskloakerede områder bibeholdes. Dog med den praksisændring, at der skal være en samfundsøkonomisk gevinst ved at refundere tilslutningsbidrag – håndtering heraf er beskrevet i bilag 3.

Høringssvarene har givet anledning til følgende ændringer i spildevandsplanen:

-         En planlagt spildevandsledning mellem Hellestrup og Holbæk flyttes, så den ikke ligger i et evt. kommende råstofgraveområde. Ledninger kommer i stedet til at følge Ringstedvej.

-         Kloakopland ved Teglværksvej i Regstrup overgår til det åbne land efter anmodning fra hovedparten af borgerne i området og fra Makværket. De borgere der ønsker kloakering vil få påbud om forbedret spildevandsrensning og dermed mulighed for kontraktligt medlemskab af Fors A/S, hvilket reelt svarer til at blive kloakeret. 

-         Separatkloakering af Tjebberup område indsættes i investeringsplanen til at blive udført i perioden 2023-2025 efter ønske fra vejlauget Jeppes Torp.

-         Ny udstykning ved Nygårdsvej i Vipperød separatkloakeres, da der ikke er privat dræn, et regnvandsbassin kan udlede til.

På baggrund af miljøvurderingen og de indkomne høringssvar er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse (bilag 4), der konkluderer, at ændringer i spildevandsplanen ikke har givet anledning til ændringer i miljørapporten, da der er tale om helt lokale tilpasninger, som ikke ændrer ved miljøpåvirkningen af planen.

Generel beskrivelse af spildevandsplanen

Spildevandsplanen beskriver de eksisterende spildevandsforhold og indeholder en samlet oversigt for de planlagte aktiviteter, investeringer og strategier på spildevandsområdet.

Spildevandsplan 2020-2030 fastlægger også rammerne for, hvordan borgere, virksomheder og bygherrer skal håndtere regn- og spildevand på egen grund, ligesom den beskriver minimumskrav til rensning af husspildevand i områder uden for det kloakerede område, kaldet det åbne land.

Den reviderede spildevandsplan afløser den gældende spildevandsplan 2016-2020, og nedenfor er beskrevet de væsentligste ændringer i den nye plan for 2020-2030:

 • Ny tiårig planperiode 2020-2030
 • Plan for gennemførelse af forbedret rensning af spildevand i det åbne land
 • Håndtering af spildevand i dag- og kolonihaver
 • Strukturplan for renseanlæg
 • Ændring af planstatus i de eksisterende lokalplaner, der endnu ikke er udbygget (tidligere planlagt separatkloakeret bliver nu spildevandskloakeret)

De enkelte områder er nærmere beskrevet i sagsfremstillingen fra kommunalbestyrelsesmødet den 13. november 2019. Link til sagen kan ses under sagshistorik.

Plan for tværkommunalt renseanlæg

Det skal nævnes, at der arbejdes med en flytning af det nuværende Holbæk Renseanlæg, og i den forbindelse har Holbæk og Odsherred kommuner indgået et tværkommunalt samarbejde om en fælles renseløsning.

Dette er besluttet ved en hensigtserklæring underskrevet af begge kommuners borgmestre den 13.maj 2019. Dette samarbejde har til formål at fremme den politiske opbakning til miljøprojektet, og derigennem sikre politisk godkendelse fra begge kommuner.

En evt. beslutning om en ny renseløsning for Holbæk renseanlæg, vil efterfølgende indstilles vedtaget som et tillæg til spildevandsplanen.

 

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune.

Investeringer ifølge planen afholdes af Fors A/S og de private lodsejere, der skal etablere egne spildevandsløsninger.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Spildevandsplanen vil medvirke til at forbedre kvaliteten i vandløb, søer og sikre rent grundvand.

Planen er samtidig afgørende for, at Holbæk Kommune, med forsinkelse, kan leve op til de statslige vandplaners målsætninger for ferskvande og fjorde.

Høring

Forslag til spildevandsplan for Holbæk Kommune 2020-2030 samt Miljøvurdering af spildevandsplanen har været fremlagt i offentlig høring i mindst otte uger med afslutning den 20. januar 2020.

En godkendt spildevandsplan kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Miljøvurderingen kan efter miljøvurderingsloven påklages i 4 uger efter afgørelsen.

Lovgrundlag – link

Miljøbeskyttelsesloven:  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=210726

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=211572

Lovbekendtgørelse om miljøvurderinger: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203447

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsesmødet den 13. november punkt 276: Beslutning om spildevandsplan for Holbæk Kommune 2020-2030

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 02-04-2020

Indstilles godkendt, idet der skal være sammenhæng mellem spildevandsplanen og indholdet i lokalplaner for så vidt angår LAR-løsninger og separatkloakering.caseno19-31681_#5212968_v1_hvidbog - høring vedr. spildevandsplan - bilag 1.xlsx.xlsx
caseno19-31681_#5213005_v1_tekniske ændringer spildevandsplan bilag 2.docx.docx
caseno19-31681_#5213017_v1_praksisændring ved udtræden af kloakforsyning regnavnd - bilag 3.docx.docx
caseno19-31681_#5213043_v1_sammenfattende redegørelse - miljøvurdering - bilag 4.docx.docx
caseno19-31681_#5218999_v1_spildevandsplan-2020-2030.pdf.pdf

Bilag

Hvidbog - Høring vedr. spildevandsplan - bilag 1.xlsx
Tekniske ændringer spildevandsplan Bilag 2.docx
Praksisændring ved udtræden af kloakforsyning regnavnd - Bilag 3.docx
Sammenfattende redegørelse - miljøvurdering - Bilag 4.docx
Spildevandsplan-2020-2030.pdf


56. Legalitetsgodkendelse af regulativ for vand.

Legalitetsgodkendelse af regulativ for vand.
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. regulativet for vand legalitetsgodkendes
Beskrivelse af sagen

Bestyrelsen for FORS A/S har indstillet regulativ for vand (se bilag). Godkendelsen er en såkaldt legalitetsgodkendelse, idet kommunalbestyrelsen skal tilse, om regulativet er fastsat i overensstemmelse med lovgivningen. Lovgivningen er i denne forbindelse vandsektorloven.

Administrationen har gennemgået regulativ for vand.

Regulativ for vand:

Bestyrelsen for FORS A/S har fremsendt regulativ for vand til legalitetsgodkendelse

 • regulativet fastsætter reglerne for, hvordan vandværket leverer vand til forbrugerne
 • regulativet regulerer forholdet mellem forbrugerne og vandværket
 • regulativet bestemmer, hvordan vandværket opkræver takster og tilslutningsafgifter

FORS’ forslag til regulativ for drikkevand skal udgøre et samlet regulativ inden for de tre ejerkommuner. Forslaget er udarbejdet med udgangspunkt i Naturstyrelsens vejledning om normalregulativ for almene vandforsyninger, der ifølge styrelsen angiver den generelt bedste løsning for regulering af forholdene mellem vandforsyningen og dens forbrugere. Fors’ forslag til regulativ for vand er en opdatering og sammenskrivning af de eksisterende regulativer for de tre ejerkommuner uden væsentlige indholdsmæssige ændringer. Forslaget følger lov om vandforsyning og vandsektorloven.

 

Administrationen har på baggrund heraf ingen bemærkninger til regulativet.

 

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Lovgrundlag – link

Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold lov 469 af 12/06/2009

Bekendtgørelse af lov om vandforsyning nr. 118 af 22/02/2018

 

 

 

Sagshistorik, henvisninger

Byrådet d. 17. august 2016: pkt. 184 Beslutning om godkendelse af regulativ for de private almene vandværkerne i Holbæk Kommune.

 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 02-04-2020

Indstilles godkendt.

 caseno18-41660_#5141184_v1_regulativ for vand 1.0 1.0.pdf.pdf

Bilag

Regulativ for vand 1.0 1.0.pdf


57. Beslutning om dispensationer fra offentlig forsyning til mere klimavenlige varmekilder

Beslutning om dispensationer fra offentlig forsyning til mere klimavenlige varmekilder
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Der gives dispensation for tilslutningspligten til offentlig forsyning til private, der installerer mere klimavenlige varmekilder
Beskrivelse af sagen

En del borgere i villakvarterne ønsker at udskifte deres varmekilde med en varmepumpe. Størstedelen af enfamiliehusene i Holbæk er underlagt tilslutningspligt til enten naturgas eller fjernvarme.

Fremtidens energiforsyning er en del af Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram under ”grøn og bæredygtig kommune”. Her fremgår det at vi bl.a. skal energioptimere med varmepumper og involvere flest muligt i at tage del i skabelsen af en mere bæredygtig fremtid. Muligheden for, at private kan omlægge til mere klimavenlige varmekilder, vurderes at ligge i naturlig forlængelse af dette.

I januar 2020 vedtog Holbæks Kommunalbestyrelse en målsætning om en 70% CO2 reduktion frem mod 2030, som en del af arbejdet med Holbæk Kommunes strategiske energiplan. Indfrielsen af målsætningerne i en kommende strategisk energiplan må formodes at medføre ændringer af varmeforsyningsplanlægningen, hvorfor en opdatering af Holbæk Kommunes varmeplan fra 2015, kan blive nødvendig.

Indtil det sker, er der behov for retningslinjer for, hvordan administrationen besvarer henvendelser fra borgere, der ønsker dispensation fra den kollektive varmeforsyning med henblik på overgangen til bæredygtig, individuel varmeforsyning såsom varmepumper.

Tilslutningspligten er politisk vedtaget for de enkelte områder på basis af den vedtagne varmeplan. Tilslutningspligten medvirker til at sikre en fornuftig forretningsmodel for de kollektive varmeforsyninger.

Holbæk Kommune har på varmeforsyningsområdet jf. tilslutningsbekendtgørelsen § 17 mulighed for i særlige tilfælde at beslutte, at ny eller eksisterende bebyggelse, der er pålagt tilslutningspligt eller forblivelsespligt, skal fritages for pligten.

Et særligt tilfælde kunne f.eks. være, at huset renoveres til samme standard som et lavenergihus. Et nybygget lavenergihus vil automatisk være fritaget for tilslutningspligten, men denne ret gælder ikke for en energirenovering.

På nuværende tidspunkt er der i tilslutningsbekendtgørelsen kun begrænset mulighed for at give sådanne dispensationer, og det er derfor kun få borgere, som vil kunne benytte sig af muligheden. Det må formodes, at lovgrundlaget i løbet af de næste år opdateres for at leve op til de nationale klimamål.

Private der får dispensation, er fritaget for alle udgifter i forbindelse med den kollektive forsyning. Hvis der ikke gives dispensation, kan man stadig vælge en anden opvarmningsform, men skal betale de faste udgifter til den kollektive forsyning.

Aktuelt skal administrationen behandle en ansøgning. Ansøgningen omhandler et rækkehusområde, hvor der bygges nye rækkehuse som lavenergihuse, som har ret til fritagelse. De bygges i sammenhæng med eksisterende rækkehuse, som i samme omgang renoveres til lavenergistandard. Renoveringen medfører i modsætning til nybyggeriet ikke ret til fritagelse for tilslutningspligten, men kommunen har mulighed for at give dispensation. Ansøgningen afventer behandlingen af denne sag.

Der vil være en negativ økonomisk konsekvens for de kollektive varmeforsyninger ved at give dispensation. Denne konsekvens vil blive reduceret, des mere klimavenlige de kollektive varmeforsyninger er, da dispensationer kun gives, hvis den individuelle løsning er mere klimavenlig end den kollektive.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Ved at øge muligheden for at give dispensation øges muligheden også for, at flere kan tage del i den grønne omstilling til gavn for klima og miljø.

Lovgrundlag – link

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg, BEK nr. 904 af 24. juni 2016 - https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183381.

 

Sagshistorik, henvisninger

Byrådet d. 09.12.2015: pkt. 262: Beslutning – godkendelse af den strategiske varmeplan

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 02-04-2020

Godkendt, idet der forelægges retningslinjer for dispensationer til godkendelse i KMU.caseno20-11279_#5219235_v1_kort over tilslutningspligt.pdf

Bilag

Kort over tilslutningspligt


58. Beslutning om dispensation fra lugtkravet - Hørløkkevej 9/Bøgebjergvej 1, 4520 Svinninge

Beslutning om dispensation fra lugtkravet - Hørløkkevej 9/Bøgebjergvej 1, 4520 Svinninge
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Der gives dispensation fra lugtkrav i forbindelse med miljøgodkendelse til kvægbruget på Hørløkkevej 9 og Bøgebjergvej 1, 5420 Svinninge.
Beskrivelse af sagen

Hvis en ansøgning om miljøgodkendelse efter husdyrbrugsloven ikke kan overholde de lovfastsatte krav i forhold til lugtgenen, har ansøger mulighed for at søge om dispensation fra kravet, men kun hvis visse betingelser er opfyldt jævnfør § 33 i bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug:

Den reelle afstand mellem husdyrbruget og samlet bebyggelse/byzone skal være længere end 50 % af den beregnede geneafstand for lugt. (På grund af denne betingelse kaldes muligheden for at fravige lugtkrav tit for ”50 %-reglen”)

Der må ikke ske en forøgelse af lugtemissionen fra de forskellige staldafsnit.

Udvalget for Klima og Miljø skal vurdere, om der kan gives dispensation, hvis der søges om det. Ansøger har ikke krav på at få en dispensation, men det er en mulighed. Det skal hver gang bero på en konkret, faglig vurdering, hvor det må forventes, at lignende sager behandles ens.

Baggrund for Husdyrbrugets ansøgning

Februar 2020 modtog Holbæk kommune ansøgning om miljøgodkendelse til kvægbruget Hørløkkevej 9/Bøgebjergvej 1, 4520 Svinninge. De to ejendomme har hver deres miljøgodkendelse fra henholdsvis 2010 og 2011. På daværende tidspunkt var der to forskellige ejer af gårdene. Selvom de blev drevet/ejet af to personer, var driften samlet i et I/S, og der var samdrift. Først blev de drevet mere opdelt med ungdyr på den ene og malkekøer på den anden. Senere blev der på Bøgebjergvej 1 tilladt et dyreskifte således, at der også her er malkekvæg, der malkes på Hørløkkevej 9. Den ene ejer har nu overtaget begge bedrifter og vil gerne drive dem som én bedrift. Med mulighed for at fordele dyrene mere fleksibelt. Med de nuværende godkendelser er antal og dyretype helt låst på de to ejendomme. Det er ejers ønske at have mulighed for at kunne flytte dyrene frit mellem de to ejendomme og på sigt måske omstille til flere malkekøer og færre ungdyr. Den eksisterende malkestald er ved at være nedslidt og ejer ville gerne kunne renovere eller indrette en ny malkestald. Ansøger vil også gerne renovere de dele af staldanlægget, som på nuværende tidspunkt er nedslidte.

Det kræver en ny miljøgodkendelse at kunne gennemføre disse forskellige tiltag.

Der skal der ikke bygges nye staldanlæg (produktionsareal) eller ændres i den nuværende drift af ejendommen.

På Bøgebjervej 1 er der i dag godkendelse til 141 årskøer, 319 årsopdræt (6-27 mdr.) og en avlstyr 1.

På Hørløkkevej 9 er der i dag godkendelse til 444 årskøer, 114 årsopdræt (6-11 mdr.), 270 tyrekalve (0-6 mdr.) og 136 småkalve (0-6 mdr.)

Hørløkkevej 9/Bøgebjergvej 1 ligger tæt på Svinninge By og Gudmandstrup (samlet bebyggelse). Kravet til lugtgenen i forhold til samlet bebyggelse og byzone overholdes ikke i den indsendte ansøgning.

Der er derfor i forbindelse med ansøgningen søgt om dispensation fra lugtkravet efter § 33 i bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (50 %-reglen).

Ansøgning om dispensation fra lugtkravet

Betingelserne for at søge om dispensation fra lugtgenekravet er til stede, da den reelle afstand til samlet bebyggelse og byzonen er henholdsvis 92 % og 69 % af den beregnede geneafstand (se bilag med kortmateriale). Der bygges ikke nye stalde eller ændres i det hidtidige produktionsareal, hvilket betyder, at lugtemissionen udregnes som uændret.

Tiltag på husdyrbruget for at mindske lugten

På miljøstyrelsens teknologiliste over mulige teknologier findes der i dag ingen teknologier, der kan anvendes til lugtreduktion på kvægbrug. Derfor har ansøger ikke mulighed for at indføre teknologier i staldene, der kan give reduktion af lugt.

Vurdering af ansøgningen om dispensation

Vurderingen og beslutningen i disse sager skal bero på en konkret vurdering. Der er i øvrigt ingen retningslinjer for, hvordan dette praktisk skal vurderes.

Administration anser følgende punkter for relevante i forhold til at tage stilling til dispensationer af denne type. I det vedhæftede notat er hvert punkt uddybet i forhold til den konkrete sag for Hørløkkevej9/Bøgebjergvej 1.

 1. Hvilket område/enhed skal der dispenseres fra. Byzone, samlet bebyggelse eller nabobeboelse i landzone.
 2. Graden af overholdelsen af lugtgenekriteriet i %.
 3. Er der anvendt yderligere teknologier til nedbringelse af lugtgenen.
 4. Har der været klager over lugt i forbindelse med den nuværende produktion.
 5. Hvilken størrelse har ejendommen (er det en lille eller stor produktion)
 6. Perspektivområder for byudvikling.
 7. Administrationens samlede vurdering

Det fremgår af ansøgningen at genekriteriet til både samlet bebyggelse og byzone ikke er overholdt. Den reelle afstand er henholdsvis 92 % og 69 % af lugtgeneafstanden.

Selvom det er et relativt stor landbrug med bynær beliggenhed, har kommunen ikke modtaget klager over Hørløkkevej 9/Bøgebjergvej 1. Det må derfor antages, at der på nuværende tidspunkt ikke opleves store lugtgener i området fra kvægbruget.

Med ansøgningen er det administrationens vurdering, at lugtgenerne vil være uændrede i området.

Såfremt der ikke gives dispensation fra lugtkravet til Hørløkkevej 9/Bøgebjergvej 1 kan ansøger fortsætte den eksisterende produktion med uændret lugtgene og uden renoveringer.

Med afsæt i ovenstående argumentation indstiller administrationen, at der gives dispensation fra lugtkravet til samlet bebyggelse og byzone.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Det vurderes ikke umiddelbart at der er andre miljø-og klimamæssige konsekvenser ved indstillingen. Hvis dispensationen ikke gives, så fortsætter produktionen som hidtidigt.

Uanset om der kommer flere dyr i stalden vil det ikke have den miljømæssige konsekvens, at udledningen af lugt og ammoniak stiger. Produktionsarealet er det samme, og det faglige grundlag for regulering på husdyrområdet fastlægger at udledning af ammoniak og lugt vil være uændret.

Såfremt landmanden vælger at øge antallet af dyr på det eksisterende produktionsareal, vil det i større eller mindre grad øge mængden af drivhusgas. Der er dog ikke fagligt grundlag for detaljeret at udregne omfanget af den klimamæssige konsekvens af eventuel miljøgodkendelse til Hørløkkevej 9/Bøgebjergvej 1. Blandt andet fordi udledning af drivhusgasser pr. dyr og pr. produktionsareal ikke kendes.

Lovgrundlag – link

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen – Bekendtgørelse nr. 1261 af 29. november 2019 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 02-04-2020

Godkendt

For stemte 3 (V,O,I)

Imod stemte 2 (A,Ø)

Ø udøver standsningsret og sagen forelægges Kommunalbestyrelsen.

Supplerende sagsfremstilling

 caseno20-6447_#5213817_v1_notat vedr. dispensation til hørløkkevej 9 - bøgebjervej 1 - bilag til dagsordenspunkt.pdf.pdf
caseno20-6447_#5213813_v1_bilag oversigtskort.jpg.jpg

Bilag

Notat vedr. Dispensation til Hørløkkevej 9 - Bøgebjervej 1 - bilag til dagsordenspunkt.pdf
Bilag oversigtskort.jpg


59. Beslutning om deltagelse i Klimafolkemødet 2020

Beslutning om deltagelse i Klimafolkemødet 2020
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Kommunalbestyrelsen

 

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. det besluttes om KMU’s medlemmer skal deltage i Klimafolkemødet i Middelfart i dagene 27.-29. august 2020.
Beskrivelse af sagen

Klimafolkemødet i Middelfart er en årlig begivenhed, som sætter klimaet øverst på dagsordenen i tre dage i slutningen af august. Klimafolkemødet 2020 er fjerde gang, arrangementet finder sted.

Formålet med Klimafolkemødet er at inspirere til handling – både for beslutningstagere, virksomheder, organisationer og borgere. Temaet for 2020 er ”Klimahandling nu”.

Klimafolkemødet finder sted i Middelfart, hvor seks scener, boder og flere forsamlingssteder danner rammen for folkemødet, som forbinder borgere, politikere, virksomheder, foreninger og NGO’er. Årets Klimafolkemøde finder sted i dagene 27.- 29. august 2020.

Bag Klimafolkemødet står Region Syddanmark og Middelfart Kommune, som med Klimafolkemødet i 2020 ønsker at skabe en endnu stærkere national begivenhed, der skal skabe løsninger på klimaudfordringen og inspirere både borgere, beslutningstagere, virksomheder og organisationer til handling.

Det er i forlængelse af denne styrkelse af Klimafolkemødet, at administrationen nu lægger op til beslutning om KMU skal deltage i arrangementet.

Det er gratis at deltage i Klimafolkemødet alle dage. Dog vil der være udgifter forbundet med deltagelse i form af transport, logi og forplejning.

Mere information om Klimafolkemødet i Middelfart kan findes på https://klimafolkemoedet.dk/.

Kommunalbestyrelsen skal endeligt godkende, om KMU’s medlemmer kan deltage i Klimafolkemødet.

Økonomiske konsekvenser

De estimerede omkostninger pr. deltager beløber sig til 2500 kr. Beløbet vurderes at kunne dække transport, logi og forplejning. Udgiften finansieres fra Kommunalbestyrelsens konto.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 02-04-2020

Udvalget ønsker ikke at deltage som udvalg. Karen Thestrup og Ole Brockdorff ønsker om muligt at deltage.

60. Orienteringer

Orienteringer
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktion

 

Forventede sager på de næste tre ordinære møder i udvalget:

 

Mødet den 5. maj 2020:

Beslutning om at sende lokalplanforslag 9.01 Boliger v. Kirkebakken, Kundby i høring

Beslutning om at sende lokalplanforslag 11.20 Skarridsøhjemmet, Jyderup i høring

Ny skov på kommunale arealer

Beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 2.86 for Kolonihaver i Granløseparken og Rørvangsparken.

 

Mødet den 2. juni 2020:

Dispensation for anvendelsesbestemmelse – Holbæk Kræmmerhal

Beslutning om at sende lokalplanforslag 1.56 Lokalplan P-hus Østre Havnevej i høring

Beslutning om endelig vedtaglese af lokalplan 10.12 Solcelleanlæg nordøst for Svinninge

Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 2.95 Jernstøberigrunden

 

Mødet den 11. august 2020:

Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 11.20 Skarridsøhjemmet, Jyderup

Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 11.21 Naturområde ved Skarresø

Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 1.55 Etageboliger i Ahlgade 6-8

Beslutning om at sende forslag til lokalplan 13.02 Alkes Have i høring

Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 11.19 Boliger og institutionsformål v. Kongstrup Bakke, Vipperød

Beslutning om at sende forslag til lokalplan 3.55 Lokalplan Holbæk Have i høring

61. Underskriftsark

Underskriftsark