UDVALG

Udvalget for Klima og Miljø

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 0.13 - Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

STARTTIDSPUNKT

03-03-2020 08:00:00

SLUTTIDSPUNKT

03-03-2020 10:30:00


PUNKTER

32. Beslutning - Godkendelse af dagsorden til mødt den 3. marts 2020
33. Beslutning om høringssvar til Movias forslag til Mobilitetsplan 2020
34. Beslutning om endelig vedtagelse af forslag til lokalplan 12.08 og kommuneplantillæg nr. 19 for Rævebjerg i Mørkøv
35. Beslutning om godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 24 og lokalplan nr. 1.55 Etageboliger i Ahlgade 6-8
36. Beslutning om godkendelse af forslag til Lokalplan 1.54 for Filmtorvet til udsendelse i høring
37. Beslutning om igangsættelse af planer
38. Beslutning om proces og kriterier til gennemgang af klassifiktion for offentlige vandløb
39. Beslutning om emner til borgerpanelundersøgelse om oplevelsen af Holbæk by
40. Drøftelse af hvilke indsatser Holbæk Kommune skal arbejde med for at opnå status som Klimakommune Plus
41. Drøftelse af effektiviseringer i perioden 2021-2024 - marts 2020 - Udvalget for Klima og Miljø
42. Drøftelse af budget 2021-2024 i Udvalget for Klima og Miljø
43. Orientering om særlige naturindsatser i 2019
44. Orienteringer til mødet den 3. marts 2020
45. Underskriftsark32. Beslutning - Godkendelse af dagsorden til mødt den 3. marts 2020

Beslutning - Godkendelse af dagsorden til mødt den 3. marts 2020
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. dagsorden til mødet den 3. marts 2020 godkendes
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 03-03-2020

Godkendt.

Peter Nilsson (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

33. Beslutning om høringssvar til Movias forslag til Mobilitetsplan 2020

Beslutning om høringssvar til Movias forslag til Mobilitetsplan 2020
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. høringssvar til Movias Mobilitetsplan 2020 godkendes.
Beskrivelse af sagen

Movia har sendt forslag til Mobilitetsplan 2020 i politisk høring. Sagen her omhandler godkendelse af forslag til høringssvar.

Med forslaget til Mobilitetsplan 2020 har Movia sat ord på det strategiske grundlag for, hvordan Movia ser de overordnede principper for udviklingen i den kollektive transport. Fokus er på at skabe god mobilitet for borgerne og arbejdet med den kollektive transport udvides til også at omfatte, hvordan borgerne let kommer til og fra den kollektive transport samt forbedre skift ved stoppesteder, de større busterminaler og stationer.

Movias forslag til Mobilitetsplan 2020 arbejder med fire overordnede temaer:

 • Sammenhæng på tværs,
 • Grøn og bæredygtig omstilling,
 • Pendlingen til og fra arbejdspladser og
 • Kollektiv mobilitet uden for de større byer

Der lægges i forslaget til høringssvar op til at Holbæk Kommune tilkendegiver, at vi ser positivt på de fire temaer, og støtter Movias fælles mål om at flere skal bruge den kollektive transport. Det oplyses, at Kommunen allerede har fokus, på- og arbejder med flere af temaerne samt at de passer godt i forhold til Holbæk Kommunes igangværende udvikling. 

I høringssvaret opfordres Movia til at sætte barren højt, og til at arbejde for, at målet om fossilfrihed bliver indfriet før 2030, hvis det er muligt.

I høringssvaret gøres også opmærksom på, at vi ser et behov for en overordnet, regional strategi i det sjællandske område for en udbygget ladeinfrastruktur til de flere elbusser og biler, og Movia opfordres til at indgå i udviklingen af dette.

Movia opfordres ligeledes til at tage teten på at styrke innovationen i udviklingen af de nye mulige mobilitetsformer uden for byerne og følge op på og vidensdele effekten af de nye løsninger.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke nogen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Lovgrundlag – link

§9 i Lov om trafikselskaber

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 03-03-2020

Godkendt, idet Movia i videst muligt omfang skal samtænke tog- og bustransport.

Peter Nilsson (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

 caseno19-41810_#5176923_v1_mobilitetsplan 2020.docx
caseno19-41810_#5176611_v1_vs høring af forslag til movias mobilitetsplan 2020.pdf
caseno19-41810_#5176604_v1_vs høring af forslag til movias mobilitetsplan 2020.pdf

Bilag

Hørringssvar
Forslag til Movias Mobilitetsplan 2020
Høringsbrev


34. Beslutning om endelig vedtagelse af forslag til lokalplan 12.08 og kommuneplantillæg nr. 19 for Rævebjerg i Mørkøv

Beslutning om endelig vedtagelse af forslag til lokalplan 12.08 og kommuneplantillæg nr. 19 for Rævebjerg i Mørkøv
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 

 1. forslag til Lokalplan 12.08 samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 19 for Rekreativt område v. Rævebjerg, i Mørkøv, godkendes endeligt
Beskrivelse af sagen

Dansk Køreselskab ønsker at etablere et nyt hjemsted for selskabets hestesportsaktiviteter på området v. Rævebjerg i Mørkøv. Lokalplanområdet anvendes i dag til rekreative formål, og benyttes bl.a. af Mørkøv Handels-, Håndværker og Borgerforening, som afholder et årligt kræmmermarked i området.

Det vurderes, at Dansk Køreselskabs hestesportsaktiviteter vil kunne sameksistere med Mørkøv Handels-, Håndværker og Borgerforenings anvendelse af arealet, sådan at eksisterende brug fortsætter uforandret. På baggrund af ønsket om at kunne afvikle hestesportsaktiviteter, udvides omfanget af lokalplanområdet.

Området udlægges til et grønt, offentlig tilgængeligt areal, hvor landskabelige og naturmæssige værdier bevares. Der tillades kun opførelse af bygninger i et begrænset omfang og i tilknytning til den ridesport, som lokalplanen tillader. Området er fortsat tilgængeligt for offentligheden, som naturområde til friluftsliv.

Området trafikbetjenes fra Ringstedvej via en anlagt grusvej på matr. 23b, som er kommunalt ejet og videre via en grusvej på matr. 1no. 

Udvidelsen af det rekreative areal forventes at skabe mere foreningsliv syd for Mørkøv, der vil komme byen og borgerne til gode.

Området er i dag beliggende i byzone og landzone. Med den nye lokalplan overføres hele lokalplanområdet til byzone, da arealet ikke anvendes ikke til landbrug i dag, og egner sig godt til rekreative formål. Derfor udarbejdes et kommuneplantillæg.

Lokalplanforslag 12.08 (se bilag 1)

Lokalplanforslaget giver mulighed for et udvidet areal til rekreative formål - herunder to bygninger og tilhørende areal til parkering samt etablering af terrænbaneforhindringer og kørebaner.

Realisering af hhv. bygninger, areal til parkering og terrænbaneforhindringer, samt drift og vedligehold af disse, sker på foranledning af Mørkøv Handels-, Håndværker og Borgerforening og Dansk Køreselskab, med fuldmagt fra Holbæk Kommune. Ovennævnte forhold vil reguleres af en benyttelsesaftale (se bilag 3). Denne revideres, således der tages højde for de nye forhold.

Kommuneplantillæg nr. 19 (se bilag 1)

Lokalplanen følges af kommuneplantillæg nr.19 til Kommuneplan 2017, som udvider området for rekreative formål.

Miljøscreening (se bilag 1)

Der er foretaget en miljøscreening af forslag til lokalplan 12.08 og forslag til kommuneplantillæg 19. Screeningen giver ikke anledning til, at der skal udarbejdes en egentlig miljørapport, da udvidelse af det eksisterende rekreative areal vurderes at vil kunne indpasses naturligt i nærområdet. Desuden reguleres omfang og udformning af bebyggelse og anlæg med en tilpasning til eksisterende forhold, herunder vejforhold, forsyningsledninger og områdets fauna.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser af sagen.

Høring

Planforslagene har været sendt i offentlig høring fra 27. november 2019 – 24. januar 2020, og der har været afholdt borgermøde den 14. januar.

Notat fra borgermødet er vedlagt sagen som bilag (se bilag 2).

Der er ikke indkommet høringssvar i perioden.

Sagshistorik, henvisninger

Økonomiudvalget den 5. september 2018 sag 177: https://dagsordener.holbaek.dk/vis/#c59e4b34-6681-47dd-be7b-59f397aca71c&fritekst=rævebjerg&punktid=91bf6b99-ed2c-421e-a9fa-0b9ce5b91859

Udvalget for Klima og Miljø den 26. februar 2019 sag 29: https://dagsordener.holbaek.dk/vis/#6fc58414-d154-4e8f-84f7-32073370ad43&fritekst=rævebjerg&punktid=acbdac33-0f40-4f7a-95df-241f5da5b516

Kommunalbestyrelsen den 13. november 2019 sag 274: https://dagsordener.holbaek.dk/vis/#adb98c60-99e0-4ce4-ab2a-b787eb21abd4&fritekst=rævebjerg&punktid=cd46efb1-7f2c-4c89-80fd-0187dab3662b

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 03-03-2020

Indstilles godkendt.

Peter Nilsson (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.caseno19-3489_#5152210_v1_notat af borgermøde vedr lokalplanforslag om rævebjerg.pdf.pdf
caseno19-3489_#5172583_v1_samlet pdf_forslag_til endelig pol. behandling.pdf
caseno19-3489_#5180915_v1_bilag 3_benyttelsesaftale.pdf.pdf

Bilag

Bilag 2_Notat fra borgermøde
Bilag 1_Samlet pdf
Bilag 3_Benyttelsesaftale.pdf


35. Beslutning om godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 24 og lokalplan nr. 1.55 Etageboliger i Ahlgade 6-8

Beslutning om godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 24 og lokalplan nr. 1.55 Etageboliger i Ahlgade 6-8
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. forslag til kommuneplantillæg nr. 24 og lokalplan nr. 1.55 Etageboliger i Ahlgade 6-8, Holbæk, godkendes og sendes i offentlig høring.
Beskrivelse af sagen

Baggrund

Planforslagene er udarbejdet på baggrund af et konkret ønske fra grundejeren om at opføre nye etageboliger i gårdrummet indenfor den eksisterende karrébebyggelse mod Ahlgade.

Planområdet i dag

Lokalplanområdet udgør ca. 2350 m2 og er beliggende i byzone centralt i Holbæk. Området udgør det nordvestlige hjørne af en større karrébebyggelse, ”Lindevejskarréen”, beliggende mellem Valdemar Sejrsvej, Ahlgade, Lindevej og Jernbaneplads.

Mod nord og nordøst, hvor lokalplanområdet afgrænses af Ahlgade, ligger en bevaringsværdig teglbygning i 2,5 etager fra 1870. Bygningen indgår i karréens randbebyggelse, og syd for denne er et gårdrum, der mod sydøst er bebygget med lager- og udhusbygninger.

Kommuneplantillæg

Da projektet ikke overholder gældende kommuneplanramme for området med hensyn til maksimal bebyggelsesprocent, samt maksimalt antal etager, er forslag til kommuneplantillæg nr. 24 blevet udarbejdet. Det vurderes, at det aktuelle planområde kan rumme en højere bebyggelsesprocent og et byggeri i flere etager, da den nye etagebygning placeres i gårdrummet og det bevaringsværdige gademiljø forbliver intakt.

Lokalplanforslagets indhold

Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af et skitseprojekt, der indplacerer nye etageboliger i op til seks etager i gårdrummet indenfor den eksisterende karrébebyggelse mod Ahlgade.

Forslaget forudsætter nedrivning af de eksisterende lager- og udhusbygninger i den østlige del af gårdrummet, hvilket muliggør etableringen af et grønt fællesareal for bebyggelsens beboere.

Lokalplanforslaget sikrer at den nye bebyggelse tilpasses den bevaringsværdige bymidte med hensyn til proportioner, materialitet og farvevalg, og sikrer at den nye bebyggelse dimensioneres og placeres således at skyggegener begrænses så videst muligt.

Derudover fastsætter lokalplanforslaget bevaringsbestemmelser, som har til formål at sikre det udpegede kulturmiljø omkring Ahlgade, samt bevaringen af den eksisterende bevaringsværdige randbebyggelse fra 1870 i Ahlgade 6-8.

I forhold til parkering fastsætter lokalplanforslaget bestemmelser om at der ved opførelse af ny bebyggelse eller ved ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse som minimum skal sikres 1,5 p-plads pr. bolig på egen grund. Såfremt der på den enkelte ejendom ikke kan udlægges det nødvendige antal p-pladser, kan kommunen meddele dispensation til at indbetale et beløb for hver manglende p-plads til den kommunale p-fond efter det til enhver tid gældende parkeringsregulativ.

Ændringer i planforslaget siden den politiske igangsættelse af lokalplanarbejdet

I forhold til det der blev beskrevet i forbindelse med lokalplanens igangsættelse, forhøjes den maksimale bygningshøjde fra 19,5 m til 20,5 m, da udvikler ønsker mulighed for at placere ventilation og lignende tekniske anlæg på taget. Administrationen vurderer at ønsket kan imødekommes og der er på den baggrund indskrevet bestemmelser i lokalplanen, som skal sikre tilpasningen af de tekniske anlæg til bygningen og omgivelserne.

Planforslaget stiller krav om en maksimal facadehøjde på 20 m målt fra terræn til overkanten på bygningens murkrone, og tillader herudover 0,5 m ekstra i højden til tekniske installationer og lignende tekniske anlæg, såfremt disse er tilbagetrukket 1,5 m fra tagkanten.

Ændringen er belyst i form af visualiseringer og skyggediagrammer og vurderes ikke at have væsentlig påvirkning på omgivelserne.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke nogen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Høring

Planlægningens opstart blev udsendt i fordebat fra d. 29. august til den 12. oktober 2019. Der indkom 9 bemærkninger fra naboer, Lokalforum Holbæk mfl. Bemærkningerne omhandlede primært skygge-/indbliksgener, men også anlægsfasen og byggestil mm. Det vurderes, at ingen af de indkomne ønsker/bemærkninger er i strid med det, der muliggøres med planlægningen.

Planforslagene udsendes i 8-ugers offentlig høring. I høringsperioden vil der også blive afholdt et borgermøde.

Lovgrundlag – link

Planloven

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Klima og Miljø, d. 26. marts 2019, punkt 42: Beslutning om opstart af nye lokalplaner

Økonomiudvalget, d. 3. april 2019, punkt 114: Beslutning om opstart af nye lokalplaner

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 03-03-2020

Indstilles godkendt, idet bygningen skal have saddeltag, og bygningshøjden fastholdes.

 

Peter Nilsson (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.caseno18-22472_#5177255_v1_forslag lp 1.55.pdf.pdf
caseno18-22472_#5177257_v1_forslag kp-tillæg 24.pdf.pdf
caseno18-22472_#5177263_v1_miljøscreening.pdf.pdf
caseno18-22472_#5177267_v1_oversigt over forslag og idéer fra idefasen.pdf.pdf

Bilag

Forslag LP 1.55.pdf
Forslag KP-tillæg 24.pdf
Miljøscreening.pdf
Oversigt over forslag og idéer fra idefasen.pdf


36. Beslutning om godkendelse af forslag til Lokalplan 1.54 for Filmtorvet til udsendelse i høring

Beslutning om godkendelse af forslag til Lokalplan 1.54 for Filmtorvet til udsendelse i høring
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

 

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 

 1. forslag til Lokalplan 1.54 for Filmtorvet godkendes til udsendelse i offentlig høring
 2. at der ikke udarbejdes en miljørapport, jf. konklusionen i miljøscreeningen
Beskrivelse af sagen

Baggrund
Filmtorvet har, siden det blev anlagt i 2016, udgjort et offentligt byrum på vandringen rundt langs havnefronten. Torvet har dannet ramme omkring en række events, f.eks. koncerter, open-air filmforevisninger og havnefestivalen SKVULP. Filmtorvet var oprindeligt tænkt som en midlertidig pladsdannelse, men Havnegruppen anbefalede Kommunalbestyrelsen at gøre Filmtorvet til et permanent offentligt havnetorv, og nærværende planforslag blev igangsat i forlængelse heraf.
Udover selve Filmtorvets areal, så indgår Kulturbiografen med tilhørende parkering, sejlsportsområdet ved Finsings Plads og de tilstødende erhvervsarealer mod øst i lokalplanområdet.

Lokalplanens indhold
Med planforslaget gøres Filmtorvet til et permanent offentligt havnetorv, med mulighed for at afholde enkeltstående events, havnefestival m.m. Planforslaget giver endvidere mulighed for at udføre tilbygning til biografen, samt at flytte en nuværende parkering fra torvet til en placering vest for biografen. Herved frigøres torvet til en egentlig torvedannelse uden kørende trafik.
Øst for Filmtorvet gives med planforslaget mulighed for at opføre ny bebyggelse i op til 3 etager. Bebyggelsen kan rumme publikumsorienterede funktioner, der kan medvirke til at understøtte Filmtorvet som et aktivt byrum. Eksempelvis er med Havnegruppens anbefaling givet mulighed for indplacering af nyt teater, klatreklub og understøttende servicefunktioner. Derudover kan der inden for byggefelterne realiseres café, restauration og boligformål, eksempelvis i form af ungdomsboliger. Realisering af nyt byggeri på dette sted vil medvirke til at skabe en afgrænsning af Filmtorvets byrum, et rumligt veldefineret torv, der samtidig vil give en ny mulig aktiv side på torvet.
På det nordligste byggefelt, mod Finsings Plads, må alene opføres ny bebyggelse i 1 etage, tilpasset i skala og udformning til den eksisterende lave maritime træhusbebyggelse på dette sted.
De nye byggefelter, og de kommende nye aktiviteter, gives ny tilhørende parkeringsforsyning mod sydøst, hvorved det samlede område gives en ny velbeliggende ankomstmulighed.

På kortbilag 3 i lokalplanforslaget er angivet en illustration af en samlet disposition af området.

Miljøvurdering
Der er gennemført en miljøscreening af planforslaget, der konkluderer, at planforslaget ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger. Den med planforslaget muliggjorte bebyggelse tilpasses eksisterende bygningshøjder, dels svarende til bygningshøjde på Kulturbiografen, og dels tilpasset bygningshøjder ved sejlsportsforeningerne mod Finsings Plads. De eksisterende veje vurderes at kunne håndtere de afledte ændringer i medfør af planforslaget, uden at dette indebærer væsentlige påvirkninger på det omkringliggende miljø.

Anlægsopgaver og grundsalg
Arealerne inden for området er overvejende kommunalt ejede, med undtagelse af Kulturbiografens område.
Realisering af anlæg inden for området, udførelse af beplantning, belægninger, belysning og andet byinventar, skal derfor afholdes af kommunen. En lang række anlæg er allerede udført omkring Filmtorvet, men for de resterende delområder forestår endnu anlægsopgaver.
Den med planforslaget muliggjorte nye bebyggelse indebærer potentielt en kommunal indtægt ved grundsalg, afhængigt af hvilke af de givne anvendelsesmuligheder, der realiseres.
Endvidere er lokalplanområdet kortlagt som forurenet på vidensniveau V1, så realisering af ny anvendelse må forventes at medføre afledte udgifter til håndtering af jordforureningen.

Bæredygtig byudvikling
Realisering af ny bebyggelse inden for lokalplanområdet vurderes at være udtryk for en byfortætning af et eksisterende centralt beliggende byområde, i overensstemmelse med principperne om bæredygtig byudvikling. Arealerne er trafikalt velbeliggende, der er eksisterende infrastruktur i området, og der skal ikke inddrages nye åbne landområder til byudvikling.

Filmtorvets fremadrettede benyttelse, som et aktivt byrum på havnevandringen, vurderes endvidere at understøtte byens rekreative kvaliteter og medvirke til en øget benyttelse af de attraktivt beliggende arealer, til glæde for byens borgere, besøgende og beboere i havneområdet.

Med planforslagene gives mulighed for at realisere nybyggeri, der skal leve op til gældende krav til bygningers isoleringsevne samt at indarbejde tekniske installationer som solceller for nedbringelse af ressourceforbruget.

Arealerne er beliggende i et område, der potentielt vil være udsat for klimapåvirkning i form af oversvømmelse ved stormflod og ekstremt højvande. Ved realisering af nybyggeri skal det derfor sikres, at bygningskoter hæves, eller at der etableres andre former for afværgeforanstaltninger.

Økonomiske konsekvenser

Vedtagelse af planforslaget indebærer ikke i sig selv kommunale udgifter, men realisering heraf vil medføre afledte kommunale investeringer.
Der er ikke afsat midler til disse anlægsinvesteringer, og realisering vil forudsætte, at der udarbejdes nye særskilte bevillingssager.

Høring

Med godkendelse af Lokalplanforslag 1.54 udsendes dette i offentlig høring, og der afholdes borgermøde i høringsperioden.

Der er afholdt fordebat omkring planforslaget, og forslaget er endvidere udarbejdet i dialog med interessenter i nærområdet.
Forslag fra sejlsportsforeningerne ved Finsings Plads er i vid udstrækning imødekommet, herunder disposition og flytning af bådeoplagspladser, maksimale bygningshøjder mod Finsings Plads og mulighed for tilbygninger til kajakklub m.v.

Kulturbiografens ønske om at muliggøre tilbygning til biografen er ligeledes indarbejdet i planforslaget og den med planerne foreslåede flytning af p-pladser er sket i dialog med biografen.

Fra beboerne i havneområdet er udtrykt bekymring omkring Filmtorvets benyttelse til bl.a. spontane fester og uforsvarlig bilkørsel. Med planforslaget indplaceres nye funktioner i området, der vurderes at ville medvirke til en bredere benyttelse med flere aktører, som vil kunne få en præventiv effekt i forhold til nogle få brugergruppers uhensigtsmæssige adfærd, og samtidig omlægges torvet, så uforsvarlig bilkørsel ikke fremadrettet er muligt på arealer forbeholdt bløde trafikanter.

Lovgrundlag – link

Planloven

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen 12.9.2018, pkt. 190, orientering om byudvikling i havneområdet

Økonomiudvalget 10.10.2018, pkt. 204, beslutning om prioritering af igangsætning af lokalplan for Filmtorvet

Kommunalbestyrelsen 15.5.2019, pkt. 149, Beslutning vedr. lejeaftaler for erhvervsarealer øst for Filmtorvet (lukket punkt)

Økonomiudvalget 4.12.2019, pkt. 227, beslutning om at indarbejde mulighed for udvidelse af Kulturbiografen i Lokalplan for Filmtorvet

Kommunalbestyrelsen 11.12.2019 pkt. 292, beslutning om helhedsplan for havnen

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 03-03-2020

Indstilles godkendt.

For stemte 3 (A, O og Ø)

Imod stemte 1 (I), idet filmtorvet ikke ønskes permanentgjort som rekreativt område.

 

Peter Nilsson (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

 caseno19-8658_#5189552_v1_forslag til lokalplan 1.54_filmtorvet.pdf.pdf

Bilag

Forslag til Lokalplan 1.54_Filmtorvet.pdf


37. Beslutning om igangsættelse af planer

Beslutning om igangsættelse af planer
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. der igangsættes nye planer i Ugerløse under forudsætning af, at kommunalbestyrelsen på møde den 25. marts 2020 beslutter, at overdrage ejendommen Annexgårdsvej 2-4, Ugerløse til Foreningen Ugerløse Beboer- og Kulturhus.
Beskrivelse af sagen

Økonomiudvalget beslutter løbende, efter indstilling fra Udvalget for Klima og Miljø, hvilke lokalplaner og kommuneplantillæg administrationen skal udarbejde. I forbindelse med administrationens behandling af ansøgninger udarbejdes der et prioriteringsnotat, der sætter rammen for planens indhold og proces. Disse er vedlagt som bilag til hver ny plan.

Lokalplaner og kommuneplantillæg for ny dagligvarebutik samt nyt beboer- og kulturhus i Ugerløse (bilag 1-4)

Hensigten med planerne er at skabe mulighed for, at der opføres en ny og tidssvarende bygning til beboer og kulturhus på Annexgårdsvej 2-4, Ugerløse. Samt at der opføres en dagligvarebutik på Hovedgaden 2 i Ugerløse.

Der har igennem længere tid været et ønske om at finde en ny placering til en ny dagligvarebutik i Ugerløse. Desuden ønsker foreningen bag Ugerløse Beboer og Kulturhus, at få en ny og tilsvarende bygning til deres aktiviteter, da de eksisterende bygninger ikke er optimale.

Det skal bemærkes, at hvis kommunalbestyrelsen ikke er indstillet på at afstå ejendommen Annexgårdsvej til Foreningen Ugerløse Beboer- og Kulturhus på møde i kommunalbestyrelsen den 25. marts 2020 bortfalder eventuel beslutning om at igangsætte planerne. Det vil i givet fald fortsat være mulighed for at arbejde videre med en placering ved Hovedgaden 39 (Tingstedet). Dagligvarekoncernen har tilkendegivet interesse i placeringen såfremt en placering ved Hovedgaden 2 ikke kan opnå politisk tilslutning.

Status på planer

For at sikre overblikket i forhold til igangværende planer, er der udarbejdet status på disse. Status er vedlagt som bilag 5.

Siden seneste status er følgende plan vedtaget endeligt:

 • 2.92 Sportsby, del 3, Holbæk
Økonomiske konsekvenser

Det vurderes, at der ikke er nogen økonomiske konsekvenser som følge af igangsættelsen af planlægningen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Igangsættelse af nye planer har ikke miljø- eller klimamæssige konsekvenser. Der henvises til prioriteringsnotaterne for en beskrivelse af de konkrete planer.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 03-03-2020

Indstilles ikke godkendt.

Udvalget for Klima og Miljø ønsker dialog med bestyrelsen i lokalforum, kirken, bestyrelsen i forsamlingshuset, bestyrelsen i Brugsen og Netto.caseno20-2405_#5184170_v2_bilag 1 prioriteringsnotat dagligvarebutik, ugerløse.docx.pdf
caseno20-2405_#5184168_v1_bilag 2 ny dagligvarebutik skitse.pdf
caseno20-2405_#5184174_v2_bilag 3 prioriteringsnotat nyt beboer- og kulturhus, ugerløse.pdf
caseno20-2405_#5184175_v1_bilag 5 status planer.pdf
caseno20-2405_#5187003_v1_bilag 4 nyt beboer- og kulturhus skitse.pdf

Bilag

Bilag 1 Prioriteringsnotat dagligvarebutik, Ugerløse
Bilag 2 Ny dagligvarebutik skitse
Bilag 3 Prioriteringsnotat nyt beboer- og kulturhus, Ugerløse
Bilag 5 Status planer
Bilag 4 Nyt beboer- og kulturhus skitse


38. Beslutning om proces og kriterier til gennemgang af klassifiktion for offentlige vandløb

Beslutning om proces og kriterier til gennemgang af klassifiktion for offentlige vandløb
Sagsgang og sagstype

Udvalg for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller at:

 

 1. Kommunernes Landsforenings kriterier anvendes til at gennemgå, om de offentlige vandløb samt tilstødende private vandløbsstrækninger i Holbæk Kommune skal klassificeres som offentlige eller private.

 

 1. Den samlede proces i bilag 2 anvendes.
Beskrivelse af sagen

Sagen har tidligere været behandlet i Udvalget for Klima og Miljø, der udsatte sagens behandling, idet udvalget ønskede, at der blev afholdt et møde mellem Vandsynsgrupperne og udvalget.

Sagen blev drøftet ved møde med Vandsynsgrupperne den 11. januar 2020. Vandsynsgrupperne udtrykte da, at de fandt kriterierne elastiske og de efterspurgte en højere grad af medbestemmelse og involvering af Vandsynsgrupperne i klassifikationsprocessen.

På baggrund af mødet mellem Vandsynsgrupperne og Udvalget for Klima og Miljø har administrationen udarbejdet nyt forslag til proces for sagsgangen om klassificering af vandløb.

Kommunalbestyrelsen har beslutningskompetencen for omklassificering af vandløb. Sagsgangen er blevet ændret siden sidste politiske behandling, fordi at administrationen er blevet opmærksomme på, at det derfor også er Kommunalbestyrelsen, der skal vedtage kriterierne for klassificering.

Kommunalbestyrelsen skal med denne sag beslutte, hvilke kriterier der skal anvendes til gennemgang af klassificeringen af de offentlige vandløb i Holbæk Kommune samt processen i forbindelse hermed.

Kriterierne bruges til at ”screene” de offentlige vandløb samt tilstødende private vandløbsstrækninger i Holbæk Kommune. Screeningen skal belyse, hvilke vandløbsstrækninger, der har en tilstrækkelig offentlig interesse til at være optaget som offentlige vandløb.

Klassifikation af vandløb

Vandløbenes klassifikation er blandt andet afgørende for om det er kommunen eller bredejeren som vedligeholder vandløbet. Gennemgang af vandløbenes klassifikationen vil på sigt resultere i en mere ensartet vandløbsadministration. Således vil bredejerne, så vidt muligt, få samme rettigheder og pligter overalt i kommunen.

Herudover vil ændring af vandløbenes klassifikation få betydning for omfanget af opgaven med at revidere vandløbsregulativerne, da kun offentlige vandløb skal være omfattet af vandløbsregulativer.

Kommunalbestyrelsen vil senere få forlagt en særskilt sag om gennemgang af vandløbenes klassifikation til beslutning.

 

Screeningskriterierne for hvornår et vandløb er offentligt er følgende:

 1. Vandløbet er en del af et samlet vandsystem, som har betydning for økologien i området, eller hvor arealerne omkring vandløbet er en del af et særligt naturområde.
 2. Vandløbet er større – bundbredden er i betydeligt omfang større end 1.5 meter.
 3. Vandløbet har mange interessenter, som er afhængige af vandløbet som afleder for drænvand m.m.
 4. Vandløbet har stor rekreativ betydning for befolkningen, ud over hvad der er sædvanligt for private vandløb.
 5. Vandløbskvaliteten – såvel vandløbets fysiske tilstand som vandkvaliteten – er høj.
 6. Vandløbet modtager væsentlige mængder spildevand fra renseanlæg, offentlige vejsystemer eller andre offentlige spildevandsanlæg.
 7. Vandløbet ligger nedenfor et andet offentligt vandløb.

Vedhæftet som bilag er KL’s redegørelse for kriterierne samt et supplerende notat fra administrationen med eksempler knyttet til de enkelte kriterier. Kriterierne bruges landsdækkende af kommuner i sager vedrørende klassifikation af vandløb.

Screeningskriterierne skal ikke ses som en udtømmende tjekliste for hvornår et vandløb er offentligt. De skal bruges til at lave en indledende gennemgang af hvilke vandløb som potentielt skal omklassificeres. Sonderingen mellem de to vandløbsklasser vil bero på en konkret vurdering af hvert enkelt vandløb.

 

Proces

Ifølge loven er der kun krav til høring efter kommunalbestyrelsen har besluttet klassificeringen. I den indstillede proces involveres vandsynsgrupperne og bredejerne løbende. Processen er opdelt i tre faser (se uddybende procesbeskrivelse i bilag 2):

 1. Beslutning vedrørende kriterier og proces
 2. Dataindsamling
 3. Beslutning vedrørende klassificering

Hvis kriterierne vedtages, gennemgår administrationen vandløbene. Gennemgangen resulterer i en liste over vandløb til videre undersøgelse. Listen sendes til høring i vandsynsgrupperne og kvalitetssikres, hvorefter eksterne konsulenter foretager en oplandsanalyse. Oplandsanalyserne består bl.a. af nedbørs- og afstrømningsmodeller samt beregninger af vandføring og næringsstoftransport. På baggrund af den samlede data udfærdiger administrationen en liste med de vandløbsstrækninger, der skal omklassificeres. Listen sendes igen i høring i vandsynsgrupperne, hvorefter listen indstilles til beslutning i Kommunalbestyrelsen. Herefter sendes beslutningen i den lovpligtige offentlige høring.

 

Konsekvens for kommune og bredejere

Hvis et offentligt vandløb nedklassificeres til privat vandløb, har det først og fremmest den konsekvens, at pligten til at vedligeholde vandløbet overgår fra vandløbsmyndigheden til bredejerne. Vandløbets målsætning ændres ikke ved en omklassificering, ligesom vandløbet heller ikke ændrer status efter naturbeskyttelsesloven. En nedklassificering giver altså ikke bredejeren ret til på egen hånd at ændre afvandingsforholdene.

Uafhængigt af om vandløbet op eller nedklassificeres, så gælder det at vandløbet skal overdrages i regulativmæssig stand, således at vandløbet er vedligeholdt i overensstemmelse med regulativet og med den regulativmæssigt fastlagte skikkelse eller vandføringsevne. 

 

Revision af vandløbsregulativerne

Klassifikation af vandløbene i kommunen har betydning for den forestående revision af vandløbsregulativerne. Klassifikationen af et vandløb som offentligt vandløb medfører, at der skal udarbejdes et vandløbsregulativ, som beskriver vandløbenes vandføringsevne og vedligeholdelse samt bestemmelser om bredejerens rettigheder og pligter.

Private vandløb er ikke omfattet af vandløbsregulativer. Vandløbsmyndigheden kan dog fastsætte regler om omfang og udførelse af vedligeholdelse af private vandløb.

Økonomiske konsekvenser

Administrationen planlægger at indhente faglig konsulentbistand til mere indgående analyse (oplandsanalyse) af vandløb, der som resultat af screeningen ikke lever op til kriterierne for at være klassificeret som offentlige. Udgiften til konsulentydelsen kendes endnu ikke og afhænger hovedsageligt af omfanget. Udgiften forventes at kunne afholdes indenfor eksisterende budget.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Lovgrundlag – link

§ 8, stk 1 i lov om vandløb 

§ 1, stk 1 i bekendtgørelse om klassifikation og registrering af vandløb

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=186438

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=181973

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalstyrelsens d. 21. november 2018 pkt. 232

Udvalget for Klima og Miljø d. af 27. august 2019 pkt. 106

Udvalget for Klima og Miljø d. 29. oktober 2019 pkt. 133

Udvalget for Klima og Miljø d. 26. november 2019 pkt. 150:

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 03-03-2020

Indstilles godkendt.

For stemte 4 (A, V, O og Ø).

Imod stemte 1 (I), der ønsker, at arbejdet med revisionen af regulativer påbegyndes straks.

 

Vandrådet prioriterer ved næste møde rækkefølgen for gennemgangen af vandløbene.caseno19-35017_#5068873_v1_vandløb_kl_kriterier_klassifikation.pdf.pdf
caseno19-35017_#5195220_v1_figur vedr. proces.pdf

Bilag

KL kriterier for klassifikation
Figur vedr. proces


39. Beslutning om emner til borgerpanelundersøgelse om oplevelsen af Holbæk by

Beslutning om emner til borgerpanelundersøgelse om oplevelsen af Holbæk by
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. nedenstående emner til borgerpanelundersøgelse om oplevelsen af Holbæk by godkendes
Beskrivelse af sagen

I november 2019 godkendte Økonomiudvalget tidsplanen for emner i Borgerpanelet i 2020. Herunder en undersøgelse om temaet ”bymidten som attraktivt handelsområde”, med fokus på bl.a. parkeringsforhold og byrum, hvori der også ses på hvordan borgerpanelet har oplevet udviklingen i Holbæk by inden for de sidste tre år. Undersøgelsen i 2020 skal også gennemføres som en opfølgning på en tilsvarende undersøgelse fra 2017.

Den nye undersøgelse vil kunne give en temperaturmåling på, hvordan borgerne oplever udviklingen i Holbæk by, på en række områder. Desuden vil resultaterne af undersøgelsen skabe basis for at kunne vurdere effekten af forskellige indsatser og aktiviteter, der gennemføres for at udvikle byen og forbedre tilbuddene til borgerne i kommunen generelt, herunder Byrumsplanen, som er under udarbejdelse.

For at skabe det bedst mulige sammenligningsgrundlag mellem den nye undersøgelse og undersøgelsen fra 2017, foreslår administrationen, at emner og spørgsmål fra undersøgelsen i 2017 så vidt muligt gentages i den nye undersøgelse. Der vil dog også fremgå nye emner i undersøgelsen. Emnerne vil dermed være:


Oplevelsen af udviklingen i Holbæk by de sidste 3 år (2017-2020) inden for områderne:

 • Indkøbsmuligheder,
 • byliv, kultur og idrætsfaciliteter
 • trafiksikkerhed og offentlige transport
 • Forhold for ældre, børn og unge
 • Kobling mellem By og Havn (det Maritime liv) (ny)
 • Forbindelser og ruter (ny)
 • Tryghed i bymidten (ny)

 

Undersøgelsen af borgerpanelets oplevelse af udviklingen i Holbæk by, kan evt. suppleres med yderligere områder, eller der kan sættes særligt fokus på et eller flere områder, hvis Udvalget for Klima og Miljø ønsker det.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser af sagen.

Sagshistorik, henvisninger

Økonomiudvalget den 6. november 2019, sag 181: https://dagsordener.holbaek.dk/vis/#bb1d7790-3c1e-4690-8fa8-3811b76d4590&fritekst=borgerpanelundersøgelse&punktid=3e10f4d8-ccf8-4561-842a-4bd422c15e76

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 03-03-2020

Godkendt, idet der også spørges til parkering.

 

Peter Nilsson (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

40. Drøftelse af hvilke indsatser Holbæk Kommune skal arbejde med for at opnå status som Klimakommune Plus

Drøftelse af hvilke indsatser Holbæk Kommune skal arbejde med for at opnå status som Klimakommune Plus
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. indsatserne drøftes med henblik på kunne træffe endelig beslutning om, hvilke indsatser, Holbæk Kommune skal arbejde videre med, når sagen behandles igen på KMU’s, Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i maj 2020
Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen tilkendegav i budgetaftalen for budget 2020, at Holbæk Kommune efter flere år som Klimakommune skal tage skridtet videre, og arbejde for at få status som Klimakommune Plus.

Med sagen her lægges op til en indledende drøftelse i KMU, hvor der gives retning for, hvilke af de nævnte indsatser, administrationen skal regne videre på forud for en endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen i maj måned 2020.

Klimakommune

Danmarks Naturfredningsforening (DN) har udviklet ordningen ”Klimakommune”, som forpligter de deltagende kommunen til at nedbringe CO2-udslippet fra egne aktiviteter med minimum to procent om året.

Holbæk Kommune har været klimakommune siden 2009, og har i 2019 indgået en ny klimakommune-aftale med DN om at reducere udslippet fra egne aktiviteter med 3% årligt.

Om Klimakommune Plus

For at blive klimakommune plus skal kommunen tage klimainitiativer, der rækker ud over kommunens egen virksomhed, og som er rettet mod borgere og virksomheder.

Der er seks forskellige typer af initiativer, som kan arbejdes med, for at opnå status som klimakommune plus:

 1. Energirenovering blandt kommunens borgere, boligselskaber og virksomheder med kommunen som rådgiver og katalysator (bilag 1)

 

 1. Klimatilpasningsløsninger i byer og det åbne land (bilag 2)

 

 1. Grønne indkøb inden for de væsentligste områder af kommunens samlede indkøb med fokus på produktion og forbrugs klima- og miljøbelastning (bilag 3)

 

 1. Økologisk arealdrift på kommunens arealer og økologisk bespisning i kommunens egen virksomhed (bilag 4)

 

 1. Bæredygtige investeringer i ikke klimabelastende virksomheder/selskaber og frasalg af investeringer i klimabelastende selskaber (bilag 5)

 

 1. Deltagelse i det internationale Compact of Mayors for at sikre vidensdeling, inspiration og konkrete handlinger (bilag 6)

Det er ikke afgørende for DN, hvilken løsning, der vælges, men at initiativet har en beviselig klimaeffekt.

Administrationen har udarbejdet et skema til at skabe et overblik over hhv. klimaeffekten og realiserbarheden af indsatsen (bilag 7). Det er på denne baggrund, at administrationen vurderer, at det vil have størst effekt at arbejde videre med indsatserne a-d, da de får den samlede højeste score. Yderligere beregninger forelægges til beslutning på KMU, Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i maj 2020.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 03-03-2020

Drøftet.

 

Peter Nilsson (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.caseno20-7106_#5180201_v1_bilag 1 dn_forslag til indsatser energirenovering.pdf.pdf
caseno20-7106_#5180202_v1_bilag 2 dn_forslag til indsatser klimatilpasning.pdf.pdf
caseno20-7106_#5180203_v1_bilag 3 dn_forslag til indsatser på indkøb.pdf.pdf
caseno20-7106_#5180204_v1_bilag 4 dn_forslag til indsatser økologi.pdf.pdf
caseno20-7106_#5180205_v1_bilag 5 ansvarligkommune _ investeringer.pdf.pdf
caseno20-7106_#5180207_v1_bilag 6 global-covenant-of-mayors.pdf.pdf
caseno20-7106_#5183673_v1_bilag 7 vurdering af tiltag til at opnå klimakommune plus status.docx

Bilag

Bilag 1 DN_forslag til indsatser Energirenovering.pdf
Bilag 2 DN_forslag til indsatser Klimatilpasning.pdf
Bilag 3 DN_forslag til indsatser på indkøb.pdf
Bilag 4 DN_forslag til indsatser Økologi.pdf
Bilag 5 AnsvarligKommune _ Investeringer.pdf
Bilag 6 Global-Covenant-of-Mayors.pdf
Bilag 7 Vurdering af tiltag til at opnå Klimakommune Plus status


41. Drøftelse af effektiviseringer i perioden 2021-2024 - marts 2020 - Udvalget for Klima og Miljø

Drøftelse af effektiviseringer i perioden 2021-2024 - marts 2020 - Udvalget for Klima og Miljø
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. effektiviseringsforslag med økonomisk effekt i 2021 og fremover drøftes
Beskrivelse af sagen

På udvalgsmøderne primo februar blev de stående udvalg præsenteret for fordelingen af måltal samt modellen for arbejdet med effektiviseringer til 2021 og fremover.

I 2021 er det samlede måltal for alle udvalg på 28 mio. kr. Hvis der indarbejdes effektiviseringer for 28 mio. kr., giver det et politisk råderum på 14,15 mio.kr. fordi de 28 mio. kr. reduceres grundet stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer samt med 5 mio. kr. som er afsat til investeringer. Til forskel fra tidligere år, skal der kun arbejdes med at finde effektiviseringer og ikke besparelser jf. Kommunalbestyrelsens beslutning fra 22. januar 2020.

Hvis et udvalg finder effektiviseringer for mere end deres måltal, så kan udvalget vælge at bruge ”overskuddet” til at finansiere merudgifter eller anvende det til formål efter udvalgets ønske.

Måltallet:

Måltallet for Klima og Miljø er 2,5 mio. kr. Udvalget har ingen stigende profiler fra tidligere år.

Tidsplan:

Tidsplan for arbejdet med effektiviseringer i foråret 2020 er vedtaget sammen med måltallet i Kommunalbestyrelsen den 22. januar 2020:

Dato:

Handling:

22. januar

Kommunalbestyrelsen vedtager model og måltal for effektiviseringer i 2021

Primo februar og marts

De stående udvalg samt økonomiudvalget drøfter effektiviseringer på eget område

Primo april

De stående udvalg drøfter effektiviseringer på eget område og oversender til Økonomiudvalget

Onsdag den 15. april – torsdag den 30. april

Økonomiudvalget sender effektiviseringerne i høring i MED-organisation samt råd og nævn

13. maj

Økonomiudvalget behandler effektiviseringer for 2021

20. maj

Kommunalbestyrelsen vedtager effektiviseringer for 2021

 

Drøftelsen af effektiviseringsforslag:

På mødet i marts bliver forslag til effektiviseringer i 2021 præsenteret og herefter drøftet.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 03-03-2020

Drøftet.

 

Peter Nilsson (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

42. Drøftelse af budget 2021-2024 i Udvalget for Klima og Miljø

Drøftelse af budget 2021-2024 i Udvalget for Klima og Miljø
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Udvalget drøfter budgetforslaget 2021
Beskrivelse af sagen

Den politisk tids- og arbejdsplan for budget 2021-2024, som blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 11. december 2019, fastlægger, at de stående udvalg i løbet af foråret skal arbejde med deres respektive andel af budget 2021-2024 – herefter benævnt rammen.

Udvalgets ramme, som vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 22. januar 2020:

(I mio. kr.)

2021

2022

2023

2024

Udvalget for Klima og Miljø

114,3

114,3

114,3

114,3

Miljø og planer

15,8

15,8

15,8

15,8

Kommunale veje og trafik

98,4

98,4

98,4

98,4

 

Mødet i marts igangsætter arbejdet med budgettet, som løber fra til juni. I den periode skal udvalget sammensætte et budgetforslag, som holde sig inden for budgetrammen og bygger på nye forudsætninger, som gælder for 2021.

Løbende vil administrationen præsentere udvalget for nye forudsætninger og løsninger på eventuelle udfordringer, som måtte dukke op på grund af de nye forudsætninger. Der lægges også op til at udvalget skal arbejde med mulighed for omprioriteringer.

Sidste gang, udvalget drøfter budgetforslag 2021, er på møderne primo juni. På disse møder godkender udvalgene det administrative oplæg til budgetforslaget.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 03-03-2020

Drøftet.

 

Peter Nilsson (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

43. Orientering om særlige naturindsatser i 2019

Orientering om særlige naturindsatser i 2019
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. orienteringen tages til efterretning
Beskrivelse af sagen

Der blev i budgetaftalen 2019-2022 afsat 500.000 kr. til en styrkelse af naturområdet i 2019. Kommunalbestyrelsen foretog på sit møde d. 10-4-2019 en prioritering af en række naturindsatser, som administrationen havde foreslået. Det blev aftalt, at der skulle ske en orientering af KMU om status på de prioriterede indsatser, når budgetår 2019 var afsluttet. Sagen her har til formål at gøre status.

De afsatte 500.000 kr. er blevet brugt på de prioriterede projekter. Fem af disse er afsluttede/i afslutningsfasen, sidstnævnte færdiggøres i år for driftsmidler til natur og skov. Et projekt fortsættes i 2020, hvis der kan opnås den nødvendige finansiering fra fonde. To er ikke igangsat.

Status på projekterne. Projekterne er oplistet i den rækkefølge, de blev prioriteret.

 1. Udby Vig – Projektet er i afslutningsfasen.
 2. Grønbroget tudse-tiltag på Orø – projektet er påbegyndt og fortsætter i 2020.
 3. Orøs østkyst og næsset – Projektet er ikke iværksat. Afventer retningslinjerne i en endnu ikke afgjort fredningssag.
 4. Tølløse Skov – Projektet er i afslutningsfasen.
 5. Skellingsted friluftsområde – Projektet er ikke iværksat blandt andet pga. mangel på egnede dyr. Fortsættes når der kan opnås finansiering og findes egnede dyr.
 6. Fortidsminder med naturværdier på kommunal og privat ejendom – Projektet er afsluttet.
 7. Mindre samarbejdsprojekter på private arealer – Projektet er afsluttet.
 8. Kalvemosen – Projektet er afsluttet.

I bilag 1. redegøres skematisk for projektstatus, forbrug og fremtidige indsatser.

Som det fremgår af bilag 1. vil et projekt fortsætte i 2020, hvis der kan opnås den nødvendige finansiering fra fonde. Administrationen har i mange år arbejdet sådan, at en del af driftsmidlerne forsøges suppleret med midler, der tilvejebringes ved fundraising. Som konsekvens heraf kan det være svært at forudsige, hvilke projekter, der kan gennemføres i en given budgetperiode.

Økonomiske konsekvenser

Af bilag 1. fremgår, at der er et lille merforbrug, idet der i alt er forbrugt 521.700 kr. på projekterne. Merforbruget er finansieret af driftsmidler.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

De særlige indsatser vil styrke biodiversiteten i vigtige naturområder i kommunen.

Øvrige konsekvenser

De særlige indsatser vil give flere muligheder for oplevelser i vigtige naturområder i kommunen.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen 10. april 2019 pkt. 112

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 03-03-2020

Taget til efterretning.

 

Peter Nilsson (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

 caseno20-6721_#5198052_v2_bilag 1..pdf

Bilag

Bilag 1. Opfølgning på naturindsatser i 2019


44. Orienteringer til mødet den 3. marts 2020

Orienteringer til mødet den 3. marts 2020
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Orienteringssag

Indstilling

Eventuelle orienteringer fra formanden

 • Bilbyen og autolakeringsvirksomhed drøftet, og udvalget foretager sig ikke yderligere.
   

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktion

 

Forventede sager på de næste tre ordinære møder i udvalget:

 

Mødet den 2. april 2020:

9.01 Boliger v. Kirkebakken, Kundby (forslag)

11.19 Boliger og institutionsformål v. Kongstrup Bakke Vipperød (forslag)

11.21 Naturområde ved Skarresø

18.05 Camillevej - vedtagelse af lokalplan

2.93 Erhvervsområde Tåstrup Syd (forslag) (tidligere Børstenbindervej)

Spildevandsplan - endelig vedtagelse

 

Mødet den 5. maj 2020:

11.20 Skarridsøhjemmet, Jyderup (forslag)

 

Mødet den 2. juni 2020:

Dispensation for anvendelsesbestemmelse – Holbæk Kræmmerhal

1.56 Lokalplan P-hus Østre Havnevej (forslag)

10.12 Solcelleanlæg nordøst for Svinninge (endelig vedtagelse)

2.95 Jernstøberigrunden - endelig vedtagelse

45. Underskriftsark

Underskriftsark