UDVALG

Udvalget for Klima og Miljø

MØDE

Referat

STED

Lokale 0.13 - Kanalstræde - Mødecenter

STARTTIDSPUNKT

04-02-2020 08:00:00

SLUTTIDSPUNKT

04-02-2020 10:30:00


PUNKTER

15. Godkendelse af dagsorden til mødet den 4. februar 2020
16. Beslutning om frigivelse af midler til trafiksikkerhedsforanstaltninger
17. Beslutning om godkendelse af forslag til lokalplan 10.12 Solcelleanlæg nordøst for Svinninge samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 14
18. Beslutning om forslag til lokalplan 2.95 og kommuneplantillæg for udvikling af Jernstøberigrunden
19. Beslutning om forslag til lokalplan 2.86 Kolonihaver i Rørvangsparken og Granløseparken sendes i offentlig høring
20. Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplanforslag 2.92 og forslag til kommuneplantillæg 20 for Sportsbyen
21. Beslutning om igangsættelse af planer
22. Beslutning om nedlæggelse af nyttehaver
23. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til cykelstier fra Søstrup til Megacenteret og fra Skamstrup-Mørkøv-Stigs Bjergby i 2020
24. Beslutning om videreførelse af cykelsti i Ugerløse
25. Beslutning om dispensation fra lugtkravet - Tøltevej 6, 4340 Tølløse
26. Beslutning om dispensation fra lugtkravet - Drusebjergvej 14, 4520 Svinninge
27. Beslutning om at bruge udfordringsretten - sager om husdyrbrug
28. Beslutning om Budgetrevision 1 2020
29. Drøftelse af effektiviseringer i perioden 2021-2024
30. Orienteringer til mødet den 4. februar 2020
31. Underskriftsark15. Godkendelse af dagsorden til mødet den 4. februar 2020

Godkendelse af dagsorden til mødet den 4. februar 2020
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. dagsorden til mødet den 4. februar 2020 godkendes
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 04-02-2020

Godkendt.

16. Beslutning om frigivelse af midler til trafiksikkerhedsforanstaltninger

Beslutning om frigivelse af midler til trafiksikkerhedsforanstaltninger
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalstyrelsen.

Beslutningssag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. rådighedsbeløb på 8,0 mio. kr. frigives til Anlægsbevilling Trafiksikkerhedsforanstaltninger under Udvalget for Klima og Miljø
Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen har i budget 2020 afsat 8,0 mio. kr. til trafiksikkerhedsforanstaltninger. Af budgetaftalen for 2020 fremgår det, at midlerne skal anvendes til realisering af Trafiksikkerhedsplanen 2020-2025.

Trafiksikkerhedsplan 2020-2025 blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 11. december 2019.

Trafiksikkerhedsplanen er udarbejdet på baggrund af uheldsstatistik, møder og dialog med bl.a. skoler, ungdomsuddannelser og lokalfora, samt vurdering af projekter fra Trafiksikkerhedsplanen 2016, der ikke er udført endnu.

I Trafiksikkerhedsplanen er der udarbejdet en handleplanliste med prioriterede trafikforbedringstiltag, der opdeler projekterne med prioritering 1, 2 og 3, hvor 1 er de vigtigste. Administrationen har gennemgået projekterne på listen og anbefaler, at nedenfor udvalgte projekter udføres eller påbegyndes i 2020 for de afsatte midler. 

Projekterne indeholder både projekter, der fokuserer på trafiksikkerhed for cyklende skoleelever, cyklister og fodgængere generelt, men dertil også trafiksikkerhed for bilister.

Anbefalede projekter der udføres eller opstartes i 2020:

Projekt

Økonomiskøn

Ad Hoc midler

Årlig pulje som benyttes til trafiksikkerhedsforbedrende tiltag, eksempelvis i forbindelse med alvorlige trafikuheld, borgerhenvendelser eller andre tiltag på baggrund af trafikfaglige vurderinger.

0,5 mio. kr.

Kalundborgvej, Holbæk

0,2 mio. kr.

Roskildevej/Omfartsvejen/Eriksholmsvej, Holbæk

0,4 mio. kr.

Sofieminde Allé/Munkholmvej, Holbæk

1,7 mio. kr.

Absalonsvej, Holbæk

2,0 mio. kr.

Valdemar Sejrsvej, Holbæk

2,1 mio. kr.

Nybyvej, Vipperød

0,6 mio. kr.

Undersøgelser af projekter til 2021

0,5 mio. kr.

Total sum

8,0 mio. kr.

 

Projekterne ved Sofiesminde Allé/Munkholmvej, Absalonsvej, og Nybyvej omhandler forbedring af utrygheden/trafiksikkerheden for de lette trafikanter, cyklisterne og gående, med stort fokus på skolebørn.
Kalundborgvej, Roskildevej/Omfartsvej/Eriksholmsvej, og Valdemar Sejrsvej er projekter, der primært handler om at højne trafiksikkerheden i og omkring vejene for alle trafikanter, dette indeholder bl.a. løsninger med fokus på vigepligt- og signalregulering.

Posten ’Undersøgelser af projekter til 2021’, tager udgangspunkt i at analysere og revurdere projekter. Disse projekter inkluderer bl.a. projekter ved Skagerakvej/Rørvangsvej i Holbæk, Gl. Skovvej i Regstrup, Vandtårnsvej i Holbæk. Administrationen vurderer, at undersøgelserne er nødvendige, hvis vi skal nå i mål med projekterne i 2021.

Administrationen vil en gang i kvartalet orientere om anvendelsen af ad hoc midlerne samt en status for fremdrift i projekterne.

Økonomiske konsekvenser

Der er i investeringsoversigten for budget 2020 afsat 8,0 mio. kr. til trafiksikkerhedsforanstaltninger. Denne sag har ikke yderligere økonomiske konsekvenser, da der alene er tale om frigivelse af rådighedsbeløbet.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige negative miljø- og klimamæssige konsekvenser. Fremmelse af cykelstier og trafiksikkerhed er i overensstemmelse med kommunes ambitioner på klima og miljøområdet.

Høring

Administrationen vil i projekteringsfasen inddrage skoler og lokalfora i de projekter hvor det er relevant.

Sagshistorik, henvisninger

Beslutning om godkendelse af Trafiksikkerhedsplan 2020-2025

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 04-02-2020

Indstilles godkendt.

17. Beslutning om godkendelse af forslag til lokalplan 10.12 Solcelleanlæg nordøst for Svinninge samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 14

Beslutning om godkendelse af forslag til lokalplan 10.12 Solcelleanlæg nordøst for Svinninge samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 14
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Kommuneplantillæg nr. 14 og forslag til lokalplan nr. 10.12 Solcelleanlæg nordøst for Svinninge samt ledsagende miljørapport godkendes og sendes i offentlig høring.
Beskrivelse af sagen

Baggrund

Lokalplanforslaget (bilag 1) er udarbejdet på baggrund af et konkret ønske fra European Energy/Vores Sol Ejendomsselskab om at etablere et solcelleanlæg på op til 30 ha indenfor lokalplanområdet. Solcelleanlægget forventes at have en funktionstid på op til 30 år, hvorefter arealerne forventes tilbageført til nuværende landbrugsanvendelse.

Området er ikke tidligere lokalplanlagt, og der er heller ikke en kommuneplanramme for området. Derfor skal der udarbejdes en lokalplan og et tillæg til Kommuneplan 2017.

Igangsættelsen af planerne blev besluttet af Økonomiudvalget den 10. oktober 2018, hvilket var før der blev truffet beslutning om udarbejdelse af en strategisk energiplan. I forbindelse med igangsættelsen af energiplanen blev der ikke truffet beslutning om at stoppe de allerede igangsatte planer vedrørende energianlæg. Lokalplanforsalget er derfor udarbejdet sideløbende med energiplanen og erfaringerne fra lokalplanprocessen indgår i arbejdet med energiplanen.

Kommuneplantillæg

Med kommuneplantillægget (bilag 2) indføres der et nyt rammeområde, der udlægger anvendelsen til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg og for driften tilhørende anlæg. Anlægget skal effektivt afskærmes af beplantningsbælter mod omgivelserne.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen giver mulighed for at etablere et op til 30 ha stort solcelleanlæg, som omdanner solens lys til strøm.

Solcelleanlægget består overordnet af solcellepaneler, læskure til dyrehold, teknikbygninger og transformerstation. Solcellepanelerne får en højde på op til 4 m imens læskurene til dyrehold og teknikbygningerne etableres med en maksimalhøjde på henholdsvis 2,5 m og 3,5 m. I den sydligste del af lokalplanområdet etableres en ca. 1500 m2 stor transformerstation, som består af et indhegnet teknisk areal med en maksimal højde på 6,5 m og indeholder bl.a. en ca. 50 m2 stor transformer på 50/10 kV. Desuden omfatter transformerstationen et stationshus med et areal på ca. 40 m2 og en maksimal højde på 4,5 m. 

Solcelleanlægget skal afskærmes hele vejen rundt om anlægget af et beplantningsbælte med en sluthøjde på et 2-5 m. Beplantningsbæltet vil få karakter af læhegn og bestå af stedstypiske blomstrende arter. Mellem Maglebjerg og beplantningsbæltet skal der etableres et areal, som fremstår som eng dvs. uden bebyggelse, beplantning eller solcelleanlæg.

Miljørapport

Der er foretaget en screening af planforslagenes miljømæssige påvirkninger, og der er udarbejdet en miljørapport til lokalplanforslaget og forslaget til kommuneplantillæg. Miljørapporten og afgrænsningen af denne offentliggøres som bilag til planerne (bilag 3 og 4).

Fordebat

Der har været gennemført ”Indkaldelse af idéer og forslag” i perioden fra den 27. november 2018 til den 2. januar 2019. I den forbindelse blev der afholdt nabomøde med de nærmeste naboer den 10. december 2018. I høringsperioden indkom der 3 høringssvar. Heraf var et høringssvar underskrevet af 14 borgere. Bemærkningerne omhandlede bl.a. generel modstand mod etablering af et solcelleanlæg, bekymring for værdiforringelse, for sundhed for skyggepåvirkning fra beplantningsbæltet og refleksion.

På denne baggrund er der foretaget ændringer af projektet. Det indebærer bl.a. at anlægget er rykket 10 m syd for vejskel mod Maglebjerg i stedet for at ligge i vejskel mod Maglebjerg. Derudover er der sat krav om at arealet mellem beplantningsbælte og vejskel mod Maglebjerg skal fremstå som beplantet med engbeplantning. Ydermere må beplantningen mod Maglebjerg højst være 4 m og anlægget afgrænses således, at det bliver muligt at vedligeholde afvandingsgrøften mod øst.

Høringsvar og opsamlingen på fordebatten vedlægges som bilag 5 og 6 til dagsordenspunktet. 

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Realisering af den konkrete solcellepark vil bidrage til produktion af grøn og bæredygtig strøm. Ansøger oplyser, at anlægget vil kunne forsyne omkring 6.100 husstande med vedvarende energi og spare klimaet for en årlig udledning af op mod 16.200 tons CO2. Produktion af grøn og bæredygtig energi vil positivt bidrage til Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram om udvikling af en grøn og bæredygtig kommune.

Høring

Såfremt indstillingen følges udsendes planforslagene i 8 ugers offentlig høring.

Lovgrundlag – link

Lov om Planlægning

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Sagshistorik, henvisninger

Igangsættelse af planerne ØKU den 10. oktober 2018 (punkt 204)

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 04-02-2020

Indstilles godkendt.caseno18-50047_#5155750_v1_bilag 1 forslag til lokalplan 10.12.pdf.pdf
caseno18-50047_#5155739_v1_bilag 2 forslag til kommuneplantillæg nr. 14.pdf
caseno18-50047_#5155743_v1_bilag 3 miljørapport.pdf.pdf
caseno18-50047_#5155745_v1_bilag 4 afgrænsning.pdf.pdf
caseno18-50047_#5155746_v1_bilag 5 opsamling på fordebat.pdf.pdf
caseno18-50047_#5173236_v1_bilag 6 høringssvar fordebat.pdf

Bilag

Bilag 1 Forslag til lokalplan 10.12 - Solcelleanlæg nordøst for Svinninge
Bilag 2 Forslag til kommuneplantillæg nr. 14
Bilag 3 Miljørapport
Bilag 4 Afgrænsning
Bilag 5 Opsamling på fordebat
Bilag 6 Høringssvar fordebat


18. Beslutning om forslag til lokalplan 2.95 og kommuneplantillæg for udvikling af Jernstøberigrunden

Beslutning om forslag til lokalplan 2.95 og kommuneplantillæg for udvikling af Jernstøberigrunden
Sagsgang og sagstype

Klima- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

 

Administrationen indstiller, at:

 

 1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 22 og Lokalplan 2.95 for ny byudvikling på Jernstøberigrunden godkendes til udsendelse i offentlig høring i 8 uger.

 

Beskrivelse af sagen

Baggrund

6. marts 2019 godkendte Økonomiudvalget at igangsætte udarbejdelsen af nyt plangrundlag for Jernstøberigrunden med udgangspunkt i en helhedsplan udarbejdet af Årstiderne Arkitekter på vegne af Jernstøberiet P/S.

Kommuneplantillæg

Projektet er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer og rammebestemmelser, med undtagelse af en bestemmelse om fastsat etapedeling for udbygning af området. Kommuneplantillæg 22 vil fjerne kravet etapedeling hvilket betyder, at hele området kan udbygges samtidig.

Ved at fjerne kravet om etapevis udbygning muliggøres det, at der udarbejdes én samlet lokalplan med udgangspunkt i helhedsplanen. Den samlede planlægning vil give en bedre mulighed for at lave en helhedsløsning, hvor udvikling og byggemodning kan tilpasse sig markedet, så der kan opføres den type boliger, der er efterspørgsel på.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen har til formål at omdanne den tidligere jernstøberigrund fra industri til by.

Gennem en varieret bebyggelsesplan med en høj tæthed, udnyttes den optimale beliggenhed i forhold til bymidten og stationen. Ny boligbebyggelse disponeres som følgende: 

-         Rækkehuse mod øst, der skaber en sammenhængende kant mod Skyttensvej, tilpasset den eksisterende skala og struktur på villavejen.

-         Punkthuse i 6 - 8 etager centralt i bebyggelsen, i sammenhæng med de nordforliggende eksisterende etagepunkthuse og den eksisterende grønne flade.

-         Ny bebyggelse i 2-3 etager indplaceres mod eksisterende karrébebyggelse nordvest for grunden

-         Ny bebyggelseskant i op til 4 etager mod Lundemarksvej, hvor den eksisterende grønne kant fastholdes i form af eksisterende træbeplantning.

Adgang til området gives fra Lundemarksvej og fra Skyttensvej. Den eksisterende trafikbelastning på Lundemarksvej er stor specielt om morgenen, med trafik til uddannelsesinstitutioner og almindelig morgentrafik. Der er derfor udarbejdet en trafikanalyse, der belyser projektets indpasning og indvirkning på de trafikale forhold. Rapporten konkluderer, at det eksisterende vejnet godt kan klare den øgende kapacitet. Rapporten anbefaler kun at have én overkørsel til Lundemarksvej, hvilket imødekommes med projektskitserne og planforslaget. Rapporten anbefaler derudover etablering af et krydsningspunkt for at øge sikkerheden for de bløde trafikanter. Dette er ikke en del af planforslaget, men administrationen tager det med i det videre arbejde.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Øvrige konsekvenser

Der er ingen øvrige konsekvenser ved lokalplanforslaget.

Høring

Der er den 27. juni 2019 afholdt borgermøde for de nærmeste naboer, hvor projektskitsen blev fremlagt sammen med referencefotos af byggeri, der viser den arkitektur, der planlægges for. De 16 fremmødte naboer spurgte blandt andet til højden og indplacering af de høje bygninger, samt ytrede et ønske om, at de høje bygninger rykkes længere væk fra Skyttens vej. Dette er til dels blevet imødekommet ved at nedsætte etageantallet på punkthuset tættest på Skyttensvej til 6 etager, samt at udlægge et friareal imellem bebyggelsen og de eksisterende boliger på Skyttensvej.

Lovgrundlag – link

Lov om Planlægning

Sagshistorik, henvisninger

Igangsættelse af planer: ØKU den 6. marts 2019

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 04-02-2020

Indstilles godkendt.caseno19-38190_#5159078_v1_forslag til lokalplan 2.95.pdf

Bilag

Forslag til Lokalplan 2.95 - Jernstøberigrunden


19. Beslutning om forslag til lokalplan 2.86 Kolonihaver i Rørvangsparken og Granløseparken sendes i offentlig høring

Beslutning om forslag til lokalplan 2.86 Kolonihaver i Rørvangsparken og Granløseparken sendes i offentlig høring
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 

 1. forslag til Lokalplan 2.86 for Kolonihaver i Rørvangsparken og Granløseparken vedtages til udsendelse i offentlig høring
Beskrivelse af sagen

Planforslaget er udarbejdet på baggrund af et konkret ønske fra Kolonihaveforbundet om at øge bebyggelsesprocenten i området.

Ændringer i forhold til den eksisterende lokalplan

Den gældende Lokalplan nr. 30 (for et område til udvidelse af kolonihaveområdet Rørvangsparken), muliggør en byggeprocent på 10 % af grunden i Kolonihaveforeningerne Rørvangsparken og Granløseparken. Det nye lokalplanforslag som er udarbejdet har til formål at muliggøre en bebyggelsesprocent på 15 % inden for hvert havelod i området. De nuværende veje og stisystemer vil blive videreført, ligesom områdets beplantnings karakteristik og offentlig adgang. Derudover, vil lokalplanforslaget tage hensyn til de grundvandsboringer, der siden vedtagelse af gældende lokalplan nr. 30 er etableret i den sydlige del af Granløseparken. Disse beskyttes ved at sikre vejadgang til forsyningsselskabet FORS samt en reducering af mulighed for nye lodder i den sydlige del af Granløseparken. Der er registreret lavbundsarealer i området syd for Tulipanstien. Det betyder, at der er stor risiko for at der står vand på arealet. Administrationen har derfor reduceret muligheden for yderligere havelodder syd fra Tulipanstien.

Yderligere vil lokalplanforslaget lovliggøre fire havelodder beliggende tættest ved jernbaneterrænet i den østlige del af Granløseparken. De fire havelodder er i gældende lokalplan nr. 30 beliggende i et areal reserveret til et 50 m langt beplantningsbælte. Det er vurderet at de fire allerede eksisterende lodder, trods tæt beliggenhed til jernbanen, ikke skal vurderes i henhold til de generelle støjgrænser, da der er tale om en eksisterende anvendelse. (Se bilaget miljøscreening)

Nærværende lokalplanforslag vil desuden sikre et afskærmende beplantningsbælte imellem havelodderne og jernbanen.

Lokalplanforslag 2.86

Planområdet ligger sydøst for Holbæk by. Lokalplanområdet er omgivet af landbrugsjord og beskyttet natur – herunder fredskov og skovbyggelinje. Der er drikkevandsinteresser indenfor området i form af grundvandsboringer, samt et gennemløbende beskyttet vandløb. Området fremstår i dag åbent og grønt, med store naturområder og rekreativt areal. Arealet på ca. 353.000 m2 er beliggende på matr. numre:  1f, 1k, 1l, 1q, St. Grandløse, Grandløse, 4d, 4f, 4g, 4h, 4i, Ll. Grandløse By, Grandløse, 7b Tåstrup, Holbæk Jorder.

Lokalplanforslaget udlægger området til rekreative formål, i form af kolonihaver, naturareal, fælles friarealer og anlæg i form af interne veje og stier. Planforslaget indeholder bestemmelser for bebyggelsernes omfang og placering, som skal bibeholdes i træmaterialer med saddeltag eller ensidig taghældning på mindst 30 grader. Dette for at fastholde den bebyggelseskultur som området allerede er præget af.

Lokalplanforslaget vil sikre:

 • Videreførelse af rekreativ anvendelse af området til kolonihaver
 • Øget bebyggelsesprocent, fra 10 % til 15%
 • Vej og sti adgang bibeholdes
 • Mulighed for udvidelse med flere havelodder syd for Granløseparken
 • Bevaring af karakteristisk beplantning og beskyttede naturformer i form af mose, sø og vandløb
 • Friholdelse af arealer omkring grundvandsboringer
Økonomiske konsekvenser

Der forventes ikke at være nogen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Lokalplanforslaget vil sikre grundvandsboringerne i området. Der vil ikke ske væsentlige ændringer, som kan have miljømæssige konsekvenser.

Høring

Da lokalplanforslaget ikke har væsentlige ændringer i form af ændret anvendelse, eller påkræver kommuneplantillæg, anbefaler administrationen en høringsperiode på 4 uger, uden borgermøde. Dette grundet at lokalplanforslaget imødeser Kolonihaveforeningens ønske om forhøjet bebyggelsesprocent og forslaget muliggør forsat anvendelse, der ikke er indgribende for brugerne af området.

Sagshistorik, henvisninger

Igangsættelse af lokalplan: ØKU 06.12.2017 punkt: 218

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 04-02-2020

Indstilles godkendt.caseno18-12323_#5154468_v1_miljøscreening lp286-kolonihaver-rørvangsparken mfl.pdf.pdf
caseno18-12323_#5154466_v1_lp 2.86 forslag--kolonihaver-rørvangsparken mfl.pdf.pdf

Bilag

Miljøscreening LP286-Kolonihaver-Rørvangsparken mfl.pdf
LP 2.86 Forslag-Kolonihaver-Rørvangsparken mfl.pdf


20. Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplanforslag 2.92 og forslag til kommuneplantillæg 20 for Sportsbyen

Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplanforslag 2.92 og forslag til kommuneplantillæg 20 for Sportsbyen
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Forslag til lokalplan 2.92 og forslag til kommuneplantillæg nr. 20 for Sportsbyen vedtages endeligt med de af administrationen foreslåede ændringer.
Beskrivelse af sagen

Forslag til lokalplan 2.92 og forslag til kommuneplantillæg 20 for Sportsbyen har været i offentlig høring og planforslagene forelægges nu til endelig vedtagelse.

Lokalplansforslag 2.92 fremgår af bilag 2 og forslag til kommuneplantillæg fremgår af bilag 1.

Lokalplansforslaget er udformet som et tillæg til lokalplan 2.67 for Holbæk Sportsby indenfor lokalplan 2.67's delområde A. Bestemmelserne i dette tillæg supplerer derfor de gældende bestemmelser i lokalplan 2.67.

Formålet med planforslagene er primært at muliggøre anvendelse til kontorerhverv og liberalt erhverv indenfor et afgrænset byggefelt (vist på kortbilag 3 i lokalplansforslag 2.92), og kun på etager over stueetagen, dvs. på 1.-3. sal. Byggefeltet i lokalplanen svarer omtrent til de udbudte byggefelter B og C lagt sammen. Bilag 5 til sagen viser kommunens udbudte byggefelter.

Høring

Høringen af planforslagene har fundet sted i perioden fra den 14. november 2019 til den 9. januar 2020, og der er indkommet 4 høringssvar.

Administrationens behandling af høringssvarene fremgår af bilag 3 og høringssvarene kan ses af bilag 4.

Et høringssvar er fra Holbæk boligselskab som oplyser, at de har overtaget administrationen af grundejerforeningen Bernts Have fra Domea.

To af høringssvarene er fra statslige myndigheder/aktører. Banedanmark oplyser, at de ikke har nogen bemærkninger til planforslagene.

Miljøstyrelsen oplyser, at det ikke fremgår af kommuneplantillægget, at der er foretaget en vurdering af, om planen kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter. Administrationen bemærker, at det fremgår af planforslagenes miljøvurdering (screening), at der er foretaget en vurdering af om planen kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter. Det fremgår således heraf, at der ikke er fundet bilag IV arter indenfor området, og at der forventes ingen påvirkning af beskyttede arter direkte eller indirekte.

Det sidste høringssvar er fra en naboejendom til Sportsbyen. Naboerne bor på ejendommen Omfartsvejen 45A, 4300 Holbæk. Høringssvaret indeholder indsigelse mod planforslagets nye muligheder for

 • Kontorerhverv og liberalt erhverv, hvilket naboerne ikke mener er i tråd med forudsætningerne, da Sportsbyen blev etableret.
 • Maksimalt 4 etager mod maks. 3 etager i gældende plangrundlag. Naboerne ønsker højst 3 etager, og begrunder det med at den grønne kile ellers vil blive yderligere ødelagt, og hele Sportsbyen bliver grimmere.

Administrationen bemærker til indsigelse vedr. kontorerhverv og liberalt erhverv, at naboerne har en pointe i, at der med planforslagene åbnes mulighed for erhverv uden tilknytning til sport og sundhed. Der er imidlertid tale om en begrænset udnyttelse til kontorerhverv og liberalt erhverv indenfor et afgrænset byggefelt syd for fodboldstadion. Muligheden er ydermere begrænset til etager over stueplan. Dette for at sikre, at stueetagen fortsat har anvendelser, der retter sig mod områdets primære anvendelser. Det vurderes derfor i det konkrete tilfælde ikke at være uforeneligt med formålet om en fortsat hensigtsmæssig udvikling af idræts- og sundhedsområdet.

Administrationen bemærker til indsigelse vedr. ændring af mulighed for etageantal, at der med planforslaget ikke gives mulighed for at bygge højere end gældende plangrundlag muliggør. Den maksimale bygningshøjde er fastsat til 16 meter i planforslagets byggefelt, hvilket er under de maks. 19 meter, som gældende plangrundlag muliggør indenfor delområde A. Der er således tale om en reducering i maks. mulige bygningshøjde i forhold til gældende plangrundlag. Det fremtidige mulige byggeri indenfor planforslagets byggefelt vil endvidere ikke overskride bygningshøjden for Sportsbyens hovedbygning. Antal etager har ikke nødvendigvis betydning for bygningshøjden, men mere for hvor mange etagemeter der kan opføres.

I høringssvaret indeholder herudover en række bemærkninger til parkering, brandveje, lys og afledning af regnvand. For en nærmere gennemgang heraf, henvises til administrationens behandling af høringssvarene i bilag 4.

Administrationens indstilling til behandling af høringssvar

Administrationen indstiller, at det i forbindelse med den endelige vedtagelse af planforslagene tilføjes i planforslagenes redegørelsesdel, miljøscreeningens beskrivelse om, at der ikke er fundet bilag IV arter indenfor området, og at der forventes ingen påvirkning af beskyttede arter direkte eller indirekte.

De øvrige høringssvar giver ikke anledning til, at administrationen foreslår ændringer i forbindelse med den endelige vedtagelse af planforslagene.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt lokalplansforslaget ikke vedtages endeligt, vil kommunens salg af byggeretten indenfor lokalplansforslagets byggefelt gå tilbage.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Høring

Planforslagene har været i høring i perioden fra den 14. november 2019 til den 9. januar 2020

Lovgrundlag – link

Planloven

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 04-02-2020

Indstilles godkendt.
For stemte: 4 (A, I, O og V).
Imod stemte: 1 (Ø), som ikke mener, der bør åbnes op for liberale erhverv.caseno19-15059_#5058602_v1_bilag 1 kommuneplantillæg 20.pdf
caseno19-15059_#5058609_v1_bilag 2 lokalplanforslag 2.92.pdf
caseno19-15059_#5154406_v1_bilag 3 hvidbog.pdf
caseno19-15059_#4900973_v1_bilag 5 kommunens byggefelter i sportsbyen.pdf
caseno19-15059_#5168666_v1_bilag 4 samlede høringssvar.pdf

Bilag

Bilag 1: Kommuneplantillæg 20 - Sportsbyen
Bilag 2: lokalplanforslag 2.92 - Sportsbyen
Bilag 3: Hvidbog
Bilag 5: kommunens byggefelter i Sportsbyen
Bilag 4: samlede høringssvar


21. Beslutning om igangsættelse af planer

Beslutning om igangsættelse af planer
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Planlægning for udvikling af boliger i Holbæk Have igangsættes
Beskrivelse af sagen

Økonomiudvalget beslutter løbende, efter indstilling fra Udvalget for Klima og Miljø, hvilke lokalplaner og kommuneplantillæg administrationen skal udarbejde. I forbindelse med administrationens behandling af ansøgninger udarbejdes der et prioriteringsnotat, der sætter rammen for planens indhold og proces. Disse er vedlagt som bilag til hver enkelt ny plan.

 

Lokalplan og kommuneplantillæg for boligområde i Holbæk Have, Holbæk (bilag 1)

Formålet med planforslagene er at fastlægge rammer for fremtidig boligbebyggelse i Holbæk Have. Lokalplanen vil muliggøre opførelse af ny boligbebyggelse inden for det første delområde. For de øvrige delområder vil lokalplanen alene udgøre en ramme, og der skal derfor efterfølgende udarbejdes projektlokalplaner, før der kan bygges der. Hensigten er at området skal udvikles til en ny bydel med etageboliger.

Det vurderes, at realisering af planerne vil give mulighed for at skabe en ny, attraktiv og bæredygtig bydel. En bydel, der kan fungere som bindeled mellem den eksisterende by og de grønne arealer ved Fælleden, og som skalamæssigt tilpasses eksisterende omkringliggende bebyggelse.

Orientering om ændret afgrænsning af lokalplan og kommuneplantillæg for boliger Lundemarksvej 24, Holbæk (bilag 2)

26. marts 2019 godkendte Økonomiudvalget at igangsætte udarbejdelsen af nye planer for Lundemarksvej 24 for at muliggøre omdannelse fra erhverv til boligformål. Det er planen, at det eksisterende garageanlæg m.v. nedrives, og at der i stedet opføres etageboliger.

I forbindelse med udarbejdelsen af planerne har det vist sig hensigtsmæssigt at inddrage et område mod syd i områdets afgrænsning. Det udvidede område blev tidligere udlejet til AOF Sprogcenter, men der er ikke længere brug for ejendommen til dette formål. Ved at udvide planområdet kan planlægningen i højere grad tilpasses den omkringliggende by, og der bliver mulighed for også at opføre små boliger der særligt er egnede til unge.

Orientering om proces for ny planlægning for det eksisterende Megacenter

Der er givet tidsbegrænsede dispensationer for at muliggøre etablering af fitnesscenter og cafe i Megacenteret. Disse dispensationer udløber snart, og derfor skal der indenfor et år udarbejdes en ny lokalplanplan for området. Administrationen går derfor i første kvartal af 2020 i gang med de indledende drøftelser med grundejere og butikker i det eksisterende Megacenter mhp. en dialog om muligheder og udfordringer og ønsker til en fremtidig planlægning for området. Dette skal danne baggrund for en igangsættelse af nyt plangrundlag for området, som administrationen efterfølgende vil forelægge udvalget mhp. prioritering af igangsættelse.

Status på planer

For at sikre overblikket i forhold til igangværende planer, er der udarbejdet status på disse. Status er vedlagt som bilag 3.

Siden seneste status er følgende planer vedtaget endeligt:

 • 2.9 Udvidelse af lokalcenter ved Kalundborgvej, Holbæk
Økonomiske konsekvenser

Det vurderes, at der ikke er nogen økonomiske konsekvenser som følge af igangsættelsen af planlægningen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Igangsættelse af nye planer har ikke miljø- eller klimamæssige konsekvenser. Der henvises til prioriteringsnotatet for en beskrivelse af den konkrete plan.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 04-02-2020

Indstilles godkendt.caseno20-2405_#5157925_v1_bilag 2 udvidelse af planområdet.pdf
caseno20-2405_#5157926_v1_bilag 3 status planer.pdf.pdf
caseno20-2405_#5161905_v1_bilag 1 prioriteringsnotat for boliger ved holbæk have.pdf.pdf

Bilag

Bilag 2 Udvidelse af planområdet
Bilag 3 Status planer
Bilag 1 Prioriteringsnotat for Boliger ved Holbæk Have.pdf


22. Beslutning om nedlæggelse af nyttehaver

Beslutning om nedlæggelse af nyttehaver
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima- og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Nyttehaverne ved Ladegårdsallèen nedlægges med virkning fra 1. juni 2020 og de tre nuværende lejere opsiges.
Beskrivelse af sagen

På Kommunalbestyrelsens møde 12. september 2018 blev det besluttet, at ordningen med nyttehaver på Ladegårdsalléen skulle evalueres i efteråret 2019.

Nyttehaverne består af 22 havelodder, der er beliggende på en smal strimmel jord mellem Skagerrakvej og Ladegårdsalléen. Holbæk Kommune står i dag selv for udlejning af nyttehaverne direkte til brugerne, og varetager i den forbindelse administration og tilsyn, samt p.t. drift af haverne, idet kun få af haverne er udlejet.

Området blev i 2018 ryddet for diverse bygninger og løse genstande, og der blev foretaget en gennemgribende oprydning af hele arealet. Det var i forbindelse med beslutningen om denne oprydning, at det blev fastlagt, at ordningen med nyttehaverne skulle evalueres.

Status

Over det seneste år har kun tre ud af de 22 nyttehaver været udlejet, hvilket har medført en forøget tomgangsdrift svarende til ca. 30.000 kr. årligt i forbindelse med klipning af hække og jævnlig fræsning af haverne. Herudover er der en mistet lejeindtægt på 13.300 kr. årligt (700 kr. pr. ikke udlejet nyttehave – 19 stk.).

Vedligeholdelse af nyttehaverne har tidligere været pålagt lejerne, og har derfor ikke belastet det kommunale driftsbudget. Der er i det nuværende driftsbudget ikke afsat midler til den fortsatte drift af nyttehaverne.

På baggrund af anvendelsesgraden af nyttehaverne og de mange administrative ressourcer, der bruges i forbindelse med administration, opkrævning og tilsyn med haverne, er det administrationens vurdering, at nyttehaverne bør nedlægges. Dette kan tidligst ske med virkning fra 1.juni 2020, da der er et opsigelsesvarsel til lejerne på tre måneder.

Nyttehaverne ligger i område F i lokalplan 2.24, Ladegaardsgrunden, der blev vedtaget i 1995. Ifølge lokalplanens punkt 3.8, må arealet alene anvendes som friareal og et landskabeligt element, eksempelvis med græssende dyr. Arealet må ikke anvendes til haver o.lign. Som følge af denne anvendelsesbestemmelse er det fastsat i lokalplanens punkt 8.5, at haverne skal nedlægges efter udløb af den kontrakt, der var gældende på tidspunktet for lokalplanens vedtagelse.

Da nyttehaverne var lovligt etableret før lokalplanens vedtagelse, kan området fortsat lovligt anvendes til dette formål, uanset ovenstående bestemmelser i lokalplanen. Hvis haverne nedlægges, vil det dog som følge af lokalplanens anvendelsesbestemmelser ikke være muligt senere at genetablere haverne uden at tilvejebringe et nyt plangrundlag.

Efter nedlæggelse af nyttehaverne kan området anvendes efter lokalplanens bestemmelser og vil blive vedligeholdt med fokus på øget biodiversitet i det omfang det kan rummes inden for driftsbudgettet.

Økonomiske konsekvenser

Vedligeholdelse af nyttehaverne har tidligere været pålagt lejerne, og har derfor ikke belastet det kommunale driftsbudget. Der er i det nuværende driftsbudget ikke afsat midler til den fortsatte drift af nyttehaverne.

Ved nedlæggelse af nyttehaverne sikres det, at der ikke genereres en øget driftsomkostning svarende til ca. 30.000 kr. årligt.

Nedlæggelse af nyttehaverne forudsætter, at hækkene omkring nyttehaverne fjernes og der etableres ny bevoksning afhængig af den fremtidige anvendelse på arealet. Engangsudgiften til nedlæggelse af nyttehaverne estimeres til 25.000 kr.

Administrationen anbefaler, at udgiften til nedlæggelse af nyttehaverne finansieres af driftsbudgettet afsat til drift af grønne områder.

Nedlæggelse af haverne vil også medføre, at Holbæk Kommune ikke får lejeindtægt på havelodderne. For nuværende med tre lodder udlejet drejer det sig om 2.100 kr. årligt.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagshistorik, henvisninger

Dagsordenspunkt af 12/9-2018 – punkt 186

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 04-02-2020

Indstilles godkendt.caseno20-1294_#5144517_v1_lokalplan 2.24.pdf.pdf
caseno20-1294_#5144515_v1_pdf_skagerakvej 50_nyttehaver.pdf.pdf

Bilag

Lokalplan 2.24.pdf
pdf_Skagerakvej 50_nyttehaver.pdf


23. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til cykelstier fra Søstrup til Megacenteret og fra Skamstrup-Mørkøv-Stigs Bjergby i 2020

Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til cykelstier fra Søstrup til Megacenteret og fra Skamstrup-Mørkøv-Stigs Bjergby i 2020
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller at:

 1. rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. frigives til anlægsbevilling ”Cykelstien Søstrup-Megacenteret” under Klima og Miljøudvalget finansieret af midler afsat til: ”Cykelstier pulje”.
 2. rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. frigives til anlægsbevilling ”Cykelstien Skamstrup-Mørkøv-Stigs Bjergby” under Klima og Miljøudvalget finansieret af midler afsat til: ”Cykelstier pulje”.
Beskrivelse af sagen

I forbindelse med etableringen af de 2 cykelstier imellem Skamstrup, Mørkøv, Stigs Bjergby, samt Søstrup, Megacenteret, ønskes de 6 mio. kr. der er afsat på investeringsoversigten 2020, til cykelstier, frigivet.

Midlerne skal blandt andet finansiere den videre projektering af stierne, udarbejdelse af udbudsmateriale, afholdelse af licitation, samt en del af anlægsudgifterne. Midlerne ønskes frigivet nu, da det er vigtigt i forhold til at nå tidsplanen for udførelse af stierne med udgangen af 2021.

I november 2019 blev der frigivet midler til at udarbejde et dispositionsforslag til stierne og arbejdet er i fuld gang. Dispositionsforslagene vil indeholde en kvalificeret løsning af linjeføringen og prisen på etablering af stierne. Løsningerne vil indeholde en kombination af enkeltrettede og dobbeltrettede cykelstier. Så snart dispositionsforslagene er udarbejdet vil de blive fremlagt til politisk beslutning. Forventeligt i løbet af foråret 2020.

Strækningerne på de to cykelstier fremgår af de to vedhæftede kortbilag.

Økonomiske konsekvenser

Der er i investeringsoversigten for budget 2020 afsat 6 mio. kr. i en pulje til cykelstier. Der frigives 3,0 mio. kr. til cykelstien Søstrup-Megacenteret, og 3,0 mio. kr. til cykelstien Skamstrup-Mørkøv-Stigs Bjergby.  Denne sag har ikke yderligere økonomiske konsekvenser, da der alene er tale om frigivelse af rådighedsbeløbet.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagshistorik, henvisninger

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 13/11-2019 punkt 278. Frigivelse af midler til dispositionsforslag, cykelsti Skamstrup-Mørkøv-Stigs Bjergby.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 13/11-2019 punkt 277. Frigivelse af midler til dispositionsforslag, cykelsti Søstrup-Megacenteret.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 04-02-2020

Indstilles godkendt.

 caseno20-2901_#5161055_v1_kortudsnit cykelsti - søstrup-megacenter.pdf.pdf
caseno20-2901_#5161054_v1_kortudsnit cykelsti - stigsbjergby-mørkøv-skamstrup.pdf.pdf

Bilag

Kortudsnit cykelsti - Søstrup-Megacenter.pdf
Kortudsnit cykelsti - StigsBjergby-Mørkøv-Skamstrup.pdf


24. Beslutning om videreførelse af cykelsti i Ugerløse

Beslutning om videreførelse af cykelsti i Ugerløse
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller at:

 1. Cykelstien fra Nr. Vallenderød til Ugerløse færdiggøres, med udførelse af den udskudte strækning fra bytavlen til P-pladsen ved den gamle tankstation. Arbejdet betyder en tillægsbevilling på 900.000 kr. som foreslås finansieret af ubrugte midler fra projektet Fjordstien ved Audebo.
Alternativ indstilling

Administrationen indstiller at:

 1. Der tildeles en tillægsbevilling på 100.000 kr., der afsættes til at undersøge alternative linjeføringer, som foreslås finansieret af ubrugte midler fra projektet Fjordstien ved Audebo.
Beskrivelse af sagen

Sagen om videreførelse af cykelsti i Ugerløse blev forelagt Udvalget for Klima og Miljø den 26. november 2019. Det blev besluttet at udskyde med sagen med bemærkning om, at udvalget vil have forelagt alternative linjeføringer.

Administrationen forelægger derfor sagen igen med alternativ indstilling om at afsætte midler til at undersøge alternative linjeføringer.

I forbindelse med etableringen af cykelstien mellem Nr. Vallenderød og Ugerløse, blev der etableret sti fra byzonetavlen i Ugerløse til den eksisterende cykelsti øst for Nr. Vallenderød (se kortbilag). Strækningen i Ugerløse blev udskudt af hensyn til overholdelse af det samlede budget.

Linjeføringen er tidligere valgt som den sikreste og mest trygge forbindelse til Hovedgaden. Den direkte forbindelse til Bonderupvej/Hovedgaden vil tillige være mere krævende og invasiv for berørte borgere, med hensyn til såvel arealerhvervelse og etablering.

Linjeføringen og terrænforhold er ikke komplicerede, hvorfor arbejdet forventes at kunne færdiggøres for et budget på 900.000. Administrationen indstiller, at arbejdet igangsættes og finansieres ved en tillægsbevilling.

Arealerhvervelsen forventes at kunne gennemføres ved frivillige aftaler med de få berørte lodsejere. Udgiften hertil er indeholdt i tillægsbevillingen.

Beskrivelse af alternativ indstilling

Den alternative indstilling medfører, at der bruges 100.000 kr. på forundersøgelser, der skal afdække mulige alternative linjeføringer.

Administrationen vurderer, at alternative ruter vil være mere tids- og omkostningstunge at udføre, end den linjeføring der foreslås med indstillingen. Desuden er der ikke tungtvejende trafiksikkerhedsmæssige argumenter for at finde alternative linjeføringer, tværtimod vil det være mere trygt og trafiksikkert for cyklister at færdes med længst mulig afstand fra biltrafikken, hvilket nuværende forslag i den primære indstilling favner allerbedst.

Såfremt den alternative indstilling tiltrædes, vil administrationen bestille opgaven ved en ekstern rådgiver. Administrationen forventer at kunne præsentere en ny sag med alternative linjeføringer i april 2020.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven forventes at kunne gennemføres inden for et budget på 900.000 kr.

Merforbruget foreslås finansieret ved at omplacere ubrugte midler fra projektet Fjordstien ved Audebo, hvor der kun resterer en mindre udgift til shelterplads.

Fjordstien ved Audebo forventes at slutte med et restbudget på ca. 1,3 mio. kr. Der har været væsentlige besparelser som følge af at arealerhvervelser har kunnet ske ved frivillige aftaler, ligesom slidlag på Fjordstien mellem Mårsø og Hørbygård er udført som en kombineret belægning i Fjordstientreprisen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagen har ikke umiddelbart nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagshistorik, henvisninger

Beslutning om videreførelse af Cykelsti i Ugerløse, KMU den 26. november 2019

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 04-02-2020

Hovedindstillingen indstilles godkendt.
For stemte 3 (A, O og V).
Imod stemte 2 (I og Ø), som ønsker den alternative indstilling, idet en færdiggørelse af cykelstien ønskes.caseno19-38805_#5088220_v1_ny sti.pdf.pdf

Bilag

Ny sti.pdf


25. Beslutning om dispensation fra lugtkravet - Tøltevej 6, 4340 Tølløse

Beslutning om dispensation fra lugtkravet - Tøltevej 6, 4340 Tølløse
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller at:

 1. Der gives dispensation til Tøltevej 6, Tølløse fra lugtkravet til byzone og nabobeboelsen i landzonen, betinget af at husdyrbruget ændrer ventilationen og dermed mindsker lugten.
Beskrivelse af sagen

Hvorfor skal der tages stilling til denne type dispensation.

Sagen lægges op til beslutning i Udvalget for Klima og Miljø da udvalget den 24. april 2018 besluttet at tilbagekalde delegation ved afgørelser om dispensation efter ”50 %-reglen”.

Ansøger har ikke krav på at få en dispensation, men det er en mulighed. Det skal hver gang bero på en konkret, faglig vurdering, hvor det må forventes at lignende sager behandles ens.

En miljøgodkendelse efter husdyrbrugloven sikrer hensynet til omgivelserne og er nødvendig for at måtte drive en husdyrproduktion. Hvis en ansøgning om miljøgodkendelse ikke kan overholde de lovfastsatte krav i forhold til lugtgenen, har ansøger mulighed for at søge om dispensation fra kravet, men kun hvis:

 1. Den reelle afstand mellem husdyrbruget og nabo/byzone skal være længere end 50 % af den beregnede geneafstand for lugt. (På grund af denne betingelse kaldes muligheden for at fravige lugtkrav tit for ”50 %-reglen”)
 2. Der må ikke ske en forøgelse af lugtemissionen fra de forskellige staldafsnit.

Husdyrbrugets ansøgning

Tidligere gav man miljøgodkendelse til at holde et vist antal dyr. I dag får husdyrbrug godkendt deres produktionsareal (arealet hvor dyrene er opstaldet) og ikke antallet af dyr. Ved at søge en ny miljøgodkendelse kan landmanden bruge produktionsarealet mere fleksibelt.

På denne baggrund modtog Holbæk Kommune den 27. december 2019 ansøgning om miljøgodkendelse til svinebruget Tøltevej 6, 4340 Tølløse. Der er ansøgt om fortsættelse af eksisterende produktionsareal i det eksisterende staldanlæg.

Da svinebruget ligger tættere på nærmeste nabo og på byzonen i Tølløse end den beregnede afstand for lugtgene, er der søgt om dispensation efter 50 %-reglen. Afstanden til naboen er 82 % af geneafstanden og afstanden til Tølløse er 88 %.

Da nabo og byzone ligger længere væk end 50 % af geneafstanden, og da staldarealet og dermed lugten ikke øges, er betingelserne for at søge om dispensation fra lugtkravet til stede. Ansøger vil ændre alle skorstene på ventilationen af staldene. Det vil reducere lugten ved naboen med 30 % og lugten ved byzonen med 15 %.

Vurdering af ansøgningen om dispensation

Vurderingen og beslutningen i disse sager skal bero på en konkret vurdering. Der er i øvrigt ingen retningslinjer for, hvordan dette praktisk skal vurderes.

Administration anser følgende punkter for relevante i forhold til at tage stilling til dispensationer af denne type. I det vedhæftede notat er hvert punkt uddybet i forhold til den konkrete sag for Tøltevej 6.

 1. Hvilket område/enhed skal der dispenseres fra. Byzone, samlet bebyggelse eller nabobeboelse i landzone.
 2. Graden af overholdelsen af lugtgenekriteriet i %.
 3. Graden af overholdelsen af lugtgenekriteriet i odour units.
 4. Findes der yderligere teknologier til nedbringelse af lugtgenen.
 5. Har der været klager over lugt i forbindelse med den nuværende produktion.
 6. Hvilken størrelse har ejendommen (er det en lille eller stor produktion)
 7. Perspektivområder for byudvikling.

Administrationens samlede vurdering

Det fremgår af ansøgningen at genekriteriet i både byzone og ved nabobeboelsen ikke er overholdt men at den reelle afstand er mere end 80 % af lugtgeneafstanden. De supplerende beregninger indikere, at med de planlagte tiltag kan kravet til byzonen lige akkurat opnås, samt at nærmeste nabo vil opleve en væsentlig forbedring.

Selvom det er et relativt stor landbrug med bynær beliggenhed, har kommunen ikke modtaget klager over Tøltevej 6. Det må derfor antages at der på nuværende tidspunkt ikke opleves store lugtgener i området fra dette svinebrug.

Med ansøgningen og de deri planlagte tiltag er det administrationens vurdering at lugtgenerne vil mindskes i området endog væsentligt ved nærmeste nabo.

Såfremt der ikke gives dispensation fra lugtkravet til Tøltevej 6, vil ansøger fortsætte eksisterende produktion med uændret lugtgene.

På baggrund af ovennævnte indstiller administrationen at der gives dispensation fra lugtkravet til nærmeste nabobeboelse og byzone.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen kendte økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

De oplyste tiltag kan udelukkende reducere lugt og medfører derfor ikke andre forbedringer for klima og miljø.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 04-02-2020

Ikke godkendt.

For indstillingen stemte 2 (V og I).

Imod indstillingen stemte 2 (A og Ø).

1 (O) undlod at stemme.

O udøvede standsningsret ved at erklære, at sagen ønskedes indbragt til afgørelse af Kommunalbestyrelsen.caseno20-222_#5160107_v1_oversigtskort - tøltevej 6- bilag til dagsordenspunkt.pdf.pdf
caseno20-222_#5161885_v1_notat vedr. dispensation til tøltevej 6 - bilag til dagsordenspunkt.pdf.pdf

Bilag

Oversigtskort - Tøltevej 6- Bilag til dagsordenspunkt.pdf
Notat vedr. Dispensation til Tøltevej 6 - bilag til dagsordenspunkt.pdf


26. Beslutning om dispensation fra lugtkravet - Drusebjergvej 14, 4520 Svinninge

Beslutning om dispensation fra lugtkravet - Drusebjergvej 14, 4520 Svinninge
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstillerat:

 1. der gives dispensation til Drusebjergvej 14, Svinninge fra lugtkravet til nabobeboelse, betinget af at husdyrbruget ændrer ventilationen og dermed mindsker lugten.
Beskrivelse af sagen

Hvorfor skal der tages stilling til denne type dispensation.

Sagen lægges op til beslutning i Udvalget for Klima og Miljø da udvalget den 24. april 2018 besluttet at tilbagekalde delegation ved afgørelser om dispensation efter ”50 %-reglen”.

Ansøger har ikke krav på at få en dispensation, men det er en mulighed. Det skal hver gang bero på en konkret, faglig vurdering, hvor det må forventes at lignende sager behandles ens.

En miljøgodkendelse efter husdyrbrugloven sikrer hensynet til omgivelserne og er nødvendig for at måtte drive en husdyrproduktion Hvis en ansøgning om miljøgodkendelse ikke kan overholde de lovfastsatte krav i forhold til lugtgenen, har ansøger mulighed for at søge om dispensation fra kravet, men kun hvis visse betingelser er opfyldt jævnfør § 33 i bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug:

 1. Den reelle afstand mellem husdyrbruget og nabo/byzone skal være længere end 50 % af den beregnede geneafstand for lugt. (På grund af denne betingelse kaldes muligheden for at fravige lugtkrav tit for ”50 %-reglen”)
 2. Der må ikke ske en forøgelse af lugtemissionen fra de forskellige staldafsnit.

Husdyrbrugets ansøgning

Tidligere gav man miljøgodkendelse til at holde et vist antal dyr. I dag får husdyrbrug godkendt deres produktionsareal (arealet hvor dyrene er opstaldet) og ikke antallet af dyr. Ved at søge en ny miljøgodkendelse kan landmanden bruge produktionsarealet mere fleksibelt.

På denne baggrund modtog Holbæk Kommune den 8. januar 2020 ansøgning om miljøgodkendelse til svinebruget Drusebjergvej 14, 4520 Svinninge. Der er ansøgt om fortsættelse af eksisterende produktionsareal i det eksisterende staldanlæg.

Da svinebruget ligger tættere på de to nærmeste naboer end den beregnede afstand for lugtgene, er der søgt om dispensation efter 50 %-reglen. Afstanden til nabobeboelserne er 63-64 % af geneafstanden.

Da nabobeboelserne ligger længere væk end 50 % af geneafstanden, og da staldarealet og dermed lugten ikke øges, er betingelserne for at søge om dispensation fra lugtkravet til stede. Ansøger vil ændre alle skorstene på ventilationen af staldene. Det vil reducere lugten ved naboerne med 21 %.

Vurdering af ansøgningen om dispensation

Vurderingen og beslutningen i disse sager skal bero på en konkret vurdering. Der er i øvrigt ingen retningslinjer for, hvordan dette praktisk skal vurderes.

Administration anser følgende punkter for relevante i forhold til at tage stilling til dispensationer af denne type. I det vedhæftede notat er hvert punkt uddybet i forhold til den konkrete sag for Drusebjergvej 14.

 1. Hvilket område/enhed skal der dispenseres fra. Byzone, samlet bebyggelse eller nabobeboelse i landzone.
 2. Graden af overholdelsen af lugtgenekriteriet i %.
 3. Graden af overholdelsen af lugtgenekriteriet i odour units.
 4. Findes der yderligere teknologier til nedbringelse af lugtgenen.
 5. Har der været klager over lugt i forbindelse med den nuværende produktion.
 6. Hvilken størrelse har ejendommen (er det en lille eller stor produktion)
 7. Perspektivområder for byudvikling.

Se nærmere i bilag 1.

Administrationens samlede vurdering

Det fremgår af ansøgningen, at genekriteriet ved nabobeboelse ikke er overholdt, men at den reelle afstand er 63-64 % af lugtgeneafstanden. De supplerende beregninger indikerer, at med de planlagte tiltag kan kravet ved nærmeste naboer lige akkurat opnås. Beregningerne viser, at nærmeste naboer vil opleve en forbedring.

Selvom det er et mellemstort landbrug, har kommunen ikke modtaget lugtklager over Drusebjergvej 14. Det må derfor antages, at der på nuværende tidspunkt ikke opleves store lugtgener i området fra dette svinebrug.

Med ansøgningen og de deri planlagte tiltag er det administrationens vurdering, at lugtgenerne vil mindskes ved nærmeste naboer.

Såfremt der ikke gives dispensation fra lugtkravet til Drusebjergvej 14, vil ansøger fortsætte eksisterende produktion med uændret lugtgene.

På baggrund af ovennævnte indstiller administrationen, at der gives dispensation fra lugtkravet til nærmeste nabobeboelse.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

De oplyste tiltag kan udelukkende reducere lugt og medfører derfor ikke andre forbedringer for klima og miljø.

Høring

Ingen høring

Lovgrundlag – link

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen – Bekendtgørelse nr. 1261 af 29. november 2019 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 04-02-2020

Ikke godkendt.

For indstillingen stemte 2 (V og I).

Imod indstillingen stemte 2 (A og Ø).

1 (O) undlod at stemme.

O udøvede standsningsret ved at erklære, at sagen ønskedes indbragt til afgørelse af Kommunalbestyrelsen.caseno20-1577_#5160112_v1_bilag 2 oversigtskort drusebjergvej 14.pdf.pdf
caseno20-1577_#5161874_v1_bilag 1 - notat om dispensation fra lugtkrav.pdf

Bilag

Bilag 2 oversigtskort Drusebjergvej 14.pdf
Bilag 1 - Notat om dispensation fra lugtkrav


27. Beslutning om at bruge udfordringsretten - sager om husdyrbrug

Beslutning om at bruge udfordringsretten - sager om husdyrbrug
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. Holbæk Kommune bruger udfordringsretten til at forsøge at få ændret statslige regler, så kommunalbestyrelsen enten får øget beslutningskompetence ved behandlingen af sager om husdyrbrug eller at staten hjemtager sagsbehandlingen af sagerne.
Beskrivelse af sagen

Udfordringsretten giver kommuner og regioner og deres institutioner mulighed for at komme med deres bud på, hvordan tingene kan gøres anderledes – og mindre bureaukratisk - i den offentlige sektor.

Holbæk Kommune oplever, at det er svært at varetage hensynene i husdyrbrugloven. Det gælder særligt i kommunens sager om udvidelser af svinebesætninger, hvor landbruget og omkringboende naboer har modstridende interesser. Efter formålsparagraffen skal kommunen medvirke til at værne om natur, miljø og landskabsværdier i respekt for menneskers livsvilkår.

Husdyrbrugloven er blevet ændret og indeholder i dag specifikke beslutningskriterier. Der gælder således fastsatte miljøkrav om ammoniak, lugt m.m. Hvis en landmand for eksempel ønsker at udvide sin svineproduktion, og landmanden opfylder kravene, skal kommunalbestyrelsen give miljøgodkendelse. Kommunalbestyrelsen har kun begrænset mulighed for at foretage en individuel vurdering af anlægget og sige, at Holbæk Kommune har nogle særlige lokal- eller erhvervsinteresser eller hensyn til klima og udledningsreduktion, som kommunen gerne vil varetage på en anden måde.

Det betyder et væsentligt mindre lokalpolitisk råderum, fordi Holbæk Kommune i stærkt begrænset grad skal foretage konkrete vurderinger og fastsætte vilkår. Som følge af den ændrede lovgivning kommer kommunalbestyrelsen til at på mål for godkendelser af udvidelser af husdyrbrug, fordi skønnet i kommunens afgørelser er blevet stærkt begrænset.

Holbæk Kommune har ligesom regeringen vedtaget at reducere udledningen af drivhusgasser med 70% inden 2030, men der er på nuværende tidspunkt ikke råderum i lovgivningen til at inddrage klimahensyn og udledning som en del af helhedsvurderingen af nye landbrugsprojekter.

Problemstillingen er kompliceret, fordi det på en gang bør handle om at give landbruget rimelige vilkår og en rimelig godkendelsesproces, samtidig med at kommunen skal sikres et råderum til at kunne tage lokale hensyn, når det er ønskværdigt.

Holbæk Kommunes løsningsforslag er:

 1. at der udarbejdes nye statslige regler, der i højere grad inddrager helhedshensyn til glæde for landbrugserhvervet, naboer, natur og miljø, eller
 2. hvis reglerne ikke ændres, så anbefaler Holbæk Kommune, at det fremover bliver staten, der giver miljøgodkendelser til husdyrbrug.

Løsningsforslag 2 indebærer, at en opgave flyttes fra det komunale niveau til staten. Når der ikke er et reelt lokalpolitisk råderum, så kan afgørelserne lige så godt træffes af staten.

Hvis indstillingen godkendes, vil administrationen bruge udfordringsretten til at forsøge at få ændret statslige regler om miljøgodkendelse til husdyrbrug. Det vil konkret ske ved, at administrationen sender vedhæftede ansøgningsskema om udfordringsretten til Social- og indenrigsministeriet og vedhæftede brev fra borgmesteren til Social- og Indenrigsministeren og Miljøministeren.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Høring

 

Lovgrundlag – link

Husdyrbrugloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyr og anvendelse af gødning m.v.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209111

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 04-02-2020

Indstilles godkendt.
For stemte 3 (A, O og Ø).
Imod stemte 2 (I og V).caseno18-26099_#5169680_v1_bilag 2 - brev til ministre.pdf
caseno18-26099_#5169678_v1_bilag 1 - ansøgningsskema udvidet udfordringsret.pdf

Bilag

Bilag 2 - Brev til ministre
Bilag 1 - Ansøgningsskema udvidet udfordringsret


28. Beslutning om Budgetrevision 1 2020

Beslutning om Budgetrevision 1 2020
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. budgetrevision 1 godkendes
 2. omplaceringerne i bilag 1 godkendes
 3. der gives tillægsbevilling på 250.000 kr. til indskudskapital til Destination Sjælland under finansforskydninger på Økonomiudvalget som besluttet på Kommunalbestyrelsens møde den 13. november 2019
 4. at der – i forlængelse af punkt 3 – gives negativ tillægsbevilling på 250.000 kr. på driften til politikområde Erhverv og Turisme under Økonomiudvalget
Beskrivelse af sagen

Budgetrevision 1 (BR1) er den første af 4 budgetrevisioner i 2020.

BR1 anvendes til konsekvensrettelser i forhold til 2019 samt indarbejdelse af beslutninger truffet efter budgetvedtagelsen for 2020. Der udarbejdes ikke et fuldt estimat, men der ses på indvirkningen af forbruget i 2019 på budget 2020 og budget 2021.

BR2 og BR3 behandles i Kommunalbestyrelsen i henholdsvis maj og september måned. Ved disse budgetrevisioner præsenteres Kommunalbestyrelsen for det forventede årsforbrug, og administrationen indstiller om nødvendigt handleplaner og omprioriteringer af budgettet.

BR2 anvendes desuden som grundlag for en række udgifter til budget 2021. Ved BR3 tilpasses budgetterne, som følge af konsekvenserne i økonomiaftalen.

I BR4 vil der – i lighed med tidligere år - blive taget stilling til fordeling af buffer til uforudsete udgifter i det omfang, der er brug for det. BR4 behandles i Kommunalbestyrelsen i december måned.

 

Forventet regnskab 2019

Samlet set viser det forventede regnskab for 2019 på driften, at budgettet overholdes. Der blev ved BR4 i 2019 givet tillægsbevillinger for at sikre budgetoverholdelse på Socialudvalget og Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse. På trods af tillægsbevillingen ses der med det forventede regnskab dog stadig et merforbrug på Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse. Der er dog stadig usikkerhed omkring størrelsen af refusioner på udvalgets område. På de øvrige områder er budgettet overholdt.

Det forventes samtidig, at budgettet til serviceudgifter i Holbæk Kommune overholdes, hvilket betyder, at der ikke bliver en individuel sanktion i 2020 på baggrund heraf. På nuværende tidspunkt forventes servicerammen for kommunerne samlet set heller ikke at blive overskredet.

 

 

Budgetrevision 1

Her ved budgetrevision 1 foretages der alene tilpasninger på to punkter.

 1. Konsekvensrettelser af ændringer foretaget i 2019, som ikke er indarbejdet i budget 2020
 2. Konsekvensrettelser af budgetter, som er placeret på forkerte politikområder

Nedenfor er omplaceringerne og beslutningerne der er indstillet ændret kort beskrevet. I bilag 1 er der et overblik over samtlige omplaceringer mellem politikområder.

 

Omplaceringer og tillægsbevillinger i BR1

Omplaceringerne i år vedrører primært konsekvensrettelser i forhold til ændringer foretaget i 2019, som ikke nåede med i oprindeligt budget for 2020. Herudover retter omplaceringer op på, at enkelte budgetter er placeret på forkerte politikområder.

Det indstilles blandt andet, at der omplaceres 8,5 mio. kr. fra politikområde Administration til beskæftigelsesindsatsen under politikområde Beskæftigelse og Uddannelse. Herudover indstilles midler til udvikling af lokalområder flyttet fra politikområde Kultur og Fritid til politikområde Administration.

På Kommunalbestyrelsens møde den 13. november 2019, blev det besluttet, at Holbæk Kommune skulle indgå i turismesamarbejdet Destination Sjælland. Dette betød, at der, udover driften, skulle afsættes et beløb til egenkapital på 250.000 kr. fra Holbæk Kommune.  Rent teknisk betyder det, at der gives en tillægsbevilling på 250.000 kr. til aktiedeponering ved oprettelse af Destination Sjælland. Denne finansieres af budget under driften på politikområde Erhverv og Turisme. Budgettet til dette er afsat i budget 2020.

En samlet liste over forklaringerne på omplaceringerne kan ses af bilag 2.

 

Indvirkning af forbrug i 2019 på budget 2020 og konsekvenser for 2021 (ændrede forudsætninger)

Siden budgetvedtagelsen for 2020 er forudsætningerne på en række områder ændret. Nogle forudsætninger er alene ændringer i forhold til om der er tale om serviceudgifter eller forsørgelsesudgifter, mens andre har konsekvenser for den samlede driftsramme. Der er tale om et tidligt estimat for året og erfaringen fra tidligere år viser, at det generelt er svært at skønne over udviklingen i indeværende og kommende år på nuværende tidspunkt. Handlingerne der udføres her ved BR1 skal ses i lyset heraf.

 • Der er udarbejdet sag til Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse vedrørende konjunkturer og høj indflyvning til budget 2020. Der forventes en ekstra udgift på 17,7 mio. kr. som følge af indvirkningen af forbruget i budget 2019 på budget 2020. Der er udarbejdet handleplaner til at imødegå disse udgifter. Herudover forventes der med baggrund i statens seneste økonomiske redegørelse på beskæftigelsesområdet et merforbrug på 15,6 mio. kr. som følge af ændrede konjunkturer. Hvis landstendenserne følger redegørelsen, vil Holbæk Kommune blive reguleret herfor i forbindelse med økonomiaftalen. Udviklingen afventes inden der bliver iværksat yderligere handlinger. Den økonomiske udvikling følges tæt og der gives status på hvert udvalgsmøde i forbindelse med udgiftsdriverne.
 • Udgifterne til Udbetaling Danmark i 2020 under politikområde Administration forventes samlet set at blive 4 mio. kr. større end det oprindelige budget for 2020. 2,6 mio. kr. af denne udgift skyldes fejl i forbindelse med budgetteringen af området for budget 2020. De resterende 1,4 mio. kr. er en ekstra regning fra KMD, som var ukendt ved vedtagelsen af budget 2020. Udgiften er en ekstra serviceudgift. Konsekvensen for budget 2021 er under udredning. Da det stadig er tidligt på året og da Økonomiudvalget historisk har haft mindreforbrug ses tiden an. Hvis der ved BR2 er merforbrug på Udvalget, vil der blive udarbejdet handleplaner med henblik på budgetoverholdelse.
 • Socialudvalgets økonomi forventes også at være under pres i 2020. På Voksenspecialområdet skal en lang række forudsætninger lykkes for budgettet for 2020 overholdes. Der er fortsat en forventning om, at dette kan lade sig gøre. På Børnespecialområdet er der også en lang række forudsætninger der skal lykkes. Udviklingen i udgifterne på området har været stigende der har i januar været flere anbringelser end forventet. Den økonomiske udvikling følges tæt og der gives status på hvert udvalgsmøde i forbindelse med udgiftsdriverne. Ved BR2 vil der, hvis området melder merudgifter ind, blive udarbejdet handleplaner.
 • Udgifter til interne mentorer har hidtil været bogført som forsørgelsesudgifter under Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse. En del af disse udgifter skal bogføres som serviceudgifter under Økonomiudvalget. Beløbet er endnu ukendt, men af en væsentlig størrelse. Beløbets forventes kendt ved BR2.
 • Niveauet for serviceudgifter forventes udover ovenstående punkter forbedret med 12,5 mio. kr. hvilket skyldes at de 8,5 mio. kr. nævnt i omplaceringer ovenfor anvendes på beskæftigelsesindsats og dermed formindsker forbruget af serviceudgifter. Dertil er 4 mio. kr. under Forberedende grunduddannelse (FGU) budgetmæssigt placeret som serviceudgifter, men er retteligt ikke-service.

 

 

Indvirkning på den samlede ramme

Indvirkning af forbruget i 2019 samt de ændrede forudsætninger betyder samlet set et pres på det oprindelige budget i 2020 på ca. 37 mio. kr. Der er udarbejdet handleplaner for 17 mio. kr. og for de sidste 20 mio. kr. ses tiden nærmere an. Det oprindelige budget for 2020 har en kassestyrkelse på 26 mio. kr. og der er afsat en buffer til uforudsete udgifter på 13 mio. kr.

 

Serviceudgifter

Det nuværende pres på serviceudgifterne kan ses af nedenstående tabel

Pres på serviceudgifter i 2020 (- = mindre pres)

mio. kr.

Udbetaling Danmark

4,0

Pres på Socialudvalg (for nuværende 0)

0,0

Mentorer som serviceudgift (pt. ukendt)

 

Forbedring beskæftigelsesindsats

-8,5

Forbedring FGU

-4,0

 

 

Skatter

I budget 2020 har kommunerne samlet set sat skatterne mere op end det var aftalt i økonomiaftalen. Holbæk Kommune har ikke sat skatten op, men rammes af en kollektiv sanktion, fordi kommunerne under et har sat skatten op. Beløbet er ikke kendt endnu, men forventes at være af begrænset størrelse. I 2019 udgjorde beløbet ca. 200.000 kr.

 

Implementering af budget 2020

I forbindelse med implementeringen af budget 2020 er der en række initiativer, der skal gennemføres for at sikre budgetoverholdelse. Status på implementeringen af disse er medtaget i bilag 3 og 4 og vil blive medtaget i de resterende budgetrevisioner i 2020.

Økonomiske konsekvenser

Sagen medfører ikke økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser af sagen

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 04-02-2020

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.caseno20-2842_#5169087_v1_bilag 1 - omplaceringer.pdf.pdf
caseno20-2842_#5169089_v1_bilag 2 - forklaring omplaceringer.pdf.pdf
caseno20-2842_#5169085_v1_bilag 3 - implementering af budget 2020.pdf.pdf
caseno20-2842_#5169086_v1_bilag 4 - implementering af budget 2020 - effektiviseringer.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - omplaceringer.pdf
Bilag 2 - forklaring omplaceringer.pdf
Bilag 3 - implementering af budget 2020.pdf
Bilag 4 - implementering af budget 2020 - effektiviseringer.pdf


29. Drøftelse af effektiviseringer i perioden 2021-2024

Drøftelse af effektiviseringer i perioden 2021-2024
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. effektiviseringsforslag med økonomisk effekt i 2021 drøftes
Beskrivelse af sagen

Den 22. januar 2020 vedtog Kommunalbestyrelsen en ny model for arbejdet med effektiviseringer samt fordelingen af måltal for effektiviseringer i budget 2021.

Med denne sag igangsættes arbejdet i de stående udvalg i forhold til at identificere effektiviseringer i budget 2021. Udvalgene vil på møderne i februar, marts og april blive præsenteret for de effektiviseringsforslag, som administrationen har identificeret. I april oversender udvalget forslagene til Økonomiudvalget, som sender dem i høring.

Ved budget 2018 besluttede kommunalbestyrelsen, at man fremadrettet skulle arbejde med en effektiviserings- og besparelsesstrategi. Efter Kommunalbestyrelsens vedtagelse d. 22. januar modellen for 2021, er besparelser ikke længere en del af modellen. Der arbejdes nu udelukkende med effektiviseringer.

Formålet med at arbejde med effektiviseringer er at lokalisere effektiviseringsgevinster som kan skabe plads for politisk prioritering. Samtidig skal det hjælpe organisationen med at fokusere og optimere arbejdsgange, så kommunens midler anvendes så økonomisk effektivt som muligt

Ny model for effektiviseringer:

 • Måltallet på 28 mio. kr. fastholdes svarende til ca. 1 % af serviceudgifterne
 • Der arbejdes udelukkende med effektiviseringer
 • Hvis udvalget kan lokalisere effektiviseringsgevinster, som samlet set for udvalget, overstiger deres måltal, så kan udvalget bruge ”overskuddet” til at finansiere merudgifter eller anvende det til formål efter udvalgets ønsker. Overopfyldelse tilgår ikke længere fællesskabet, medmindre det er udvalgets ønske
 • Udvalget skal samlet set opnå deres måltal på tværs af udvalgets politikområder, derfor kan overopfyldelse på et politikområde, bruges til at dække underopfyldelse på et andet politikområde. Først når det samlede måltal er opnået, kan udvalget disponere over evt. yderligere overopfyldelse
 • Den nye model fastholder den tidligere tidsmæssige forskydning i forhold til budgetprocessen, så høringen af effektiviseringsforslagene sker i foråret og effektiviseringsforslagene vedtages af Kommunalbestyrelsen i maj. På den måde kendes det politiske råderum samt evt. overopfyldelse på udvalg før budgetcampen i august.

Tidsplan for arbejdet med effektiviseringer:

Dato:

Handling

22. januar

Kommunalbestyrelsen vedtager model og måltal for effektiviseringerne i 2021

Primo marts og april

De stående udvalg samt økonomiudvalget drøfter effektiviseringer på eget område

Primo april

De stående udvalg drøfter effektiviseringer på eget område og oversender til Økonomiudvalget

Onsdag den 15. april – torsdag den 30. april

Økonomiudvalget sender effektiviseringerne i høring i MED- Organisation samt råd og nævn

13. maj

Økonomiudvalget behandler effektiviseringer for 2021

20 maj

Kommunalbestyrelsen vedtager effektiviseringer for 2021

 

Mål tal for effektiviseringer i 2021:

Den nye fordeling af måltal tager udgangspunkt i de to tidligere års effektiviseringer justeret med administrations vurdering af, hvad der er realistisk. Måltallet tager samtidig hensyn til stigende profiler fra effektiviseringsforslag i 2019 og 2020. Disse forslag reducerer måltallet for budget 2021.

I 2021 priser i 1.000 kr.

Måltal

Profil fra tidligere år

Faktiske måltal

Udvalget for Klima og Miljø

2.500

0

2.500

Miljø og Planer

0

0

0

Kommunale veje og trafik

2.500

0

2.500

 

På mødet fremlægges overvejelser i forhold til effektiviseringer i 2021

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 04-02-2020

Drøftet.

30. Orienteringer til mødet den 4. februar 2020

Orienteringer til mødet den 4. februar 2020
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Beslutningssag

Indstilling

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

Beskrivelse af sagen

Forventede sager på de næste tre møder i udvalget:

Oversigten over kommende sager er udformet som et dynamisk dokument, som løbende redigeres. Listen skal derfor læses som et øjebliksbillede med forbehold for at sager kan tilføjes, fremrykkes, udskydes eller fjernes som følge af uforudsete begivenheder.

Dato og måned

Sager

3. marts 2020

Forslag til lokalplan 11.20 Skarridsøhjemmet

Naturområde ved Skarresø

Regulativ for råden over vejareal.

Orientering om naturprojekter

Beslutning om godkendelse af forslag til lokalplan 2.93 for Erhvervsområdet Tåstrup Syd samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 26

Høring af Mobilitetsplan fra Movia

2. april 2020

Camillevej - vedtagelse af lokalplan

5. maj 2020

 

Punkter der ikke er datolagt

Dispensation for anvendelsesbestemmelse for Holbæk Kræmmerhal

 

31. Underskriftsark

Underskriftsark