UDVALG

Udvalget for Klima og Miljø

MØDE

Referat

STED

lokale 0.13 - Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

STARTTIDSPUNKT

07-01-2020 08:00:00

SLUTTIDSPUNKT

07-01-2020 10:30:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden til mødet den 7. januar 2020
2. Beslutning om midlertidig dispensation fra lokalplans anvendelsesbestemmelse for stationsbygningen i Holbæk
3. Beslutning om det videre arbejde med anbefalinger fra parkeringsanalyse for Holbæk bymidte
4. Beslutning om tilbagetrækning af beslutning om igangsættelse af nyt plangrundlag for aflastningsområdet (Megacenteret)
5. Beslutning om igangsættelse af planer
6. Beslutning om videre proces for forsøgsprojekt i Ahlgade
7. Beslutning om at støtte forslag om fredning af Naturområde Tempelkrog Nord
8. Beslutning om fremrykning af budgetmidler til brorenoveringer
9. Beslutning om nedrivning af bro nr. 156 på Ebberupvej ved Hvalsø
10. Beslutning om tildeling af støtte til tre landsbyfornyelsesprojekter
11. Orientering om opstart af helhedsplanlægning for et nyt boligområde ved Rishøjgaard mellem Allerup og Tuse
12. Orientering om og implementering af budget 2020
13. Orienteringer til mødet den 7. januar 2020
14. Underskriftsark1. Godkendelse af dagsorden til mødet den 7. januar 2020

Godkendelse af dagsorden til mødet den 7. januar 2020
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden til mødet den 7. januar 2020 godkendes

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 07-01-2020

Godkendt.

2. Beslutning om midlertidig dispensation fra lokalplans anvendelsesbestemmelse for stationsbygningen i Holbæk

Beslutning om midlertidig dispensation fra lokalplans anvendelsesbestemmelse for stationsbygningen i Holbæk
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

 Administrationen indstiller, at

 1. Der meddeles midlertidig dispensation i op til 3 år fra anvendelsesbestemmelserne i lokalplan 1.10 §3.4.1 til at en del af stationsbygningens stueetage kan anvendes til detailhandel og serviceerhverv.
Beskrivelse af sagen

Ejeren (DSB) af ejendommen har ansøgt Holbæk Kommune om dispensation fra lokalplanen for stationsbygningen i Holbæk.

DSB Ejendomme ønsker at omdanne nogle af de tomme lokaler i stationsbygningens stueetage (ventesal samt lokaler omkring ventesalen. jf. tegningsbilag med rød markering). Ønsket er at udvide anvendelsesmulighederne, for at der kan skabes nyt liv på Holbæk station. Konkret er der forslag om indretning til hhv. frisør- og kosmetikforretning samt servicebutik for telefoni og dataudstyr. En dispensation fra lokalplanens anvendelsesbestemmelse vil dog ikke afgrænses til disse to butikker, men vil omfatte detail og serviceerhverv.

Gældende lokalplan fastlægger området til offentlige formål og restauranter, hvorfor detailhandel og serviceerhverv vil kræve en dispensation fra anvendelsesbestemmelsen.

Administrationen vurderer at en udvidelse af anvendeligheden vil give grundlag for større udnyttelse af bygningen og skabe mere liv omkring stationspladsen.

Der er ikke mulighed for en permanent dispensation jf. planloven, da dette vil være i strid med lokalplanens principper for anvendelse. Dispensationen gives derfor som midlertidig med henblik på at der udvikles en ny lokalplan for stationsområdet.

Såfremt indstillingen godkendes, vil forholdet blive tinglyst for ansøgers regning

Økonomiske konsekvenser

Der er umiddelbart ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser

Høring

Sagen har været sendt i naboorientering den 18-09-2019 til den 03-10-2019 til ejere af nabogrunde langs Dampmøllevej, Jernbanevej, og Platanvej, der grænser op til jernbanepladsen.

Der er ikke indkommet nogen bemærkninger eller kommentarer.

Lovgrundlag – link

Ejendommen er omfattet af lokalplan 1.10 som fastsætter anvendelse til offentlige formål, som offentlig administration, skole, private og offentlige institutioner, kulturhuse (herunder restaurant-, hotel-, sports-, teater og biblioteksvirksomhed), samt beboelse i tilknytning hertil. Endvidere kan området anvendes til park og parkering samt torv og torveformål.

 

https://dokument.plandata.dk/20_1073630_APPROVED_1319544211570.pdf

 

Planlovens §19 stk. 1 giver mulighed for at meddele dispensation fra en lokalplans anvendelsesbestemmelser i en periode på op til 3 år. Dispensationer fra en lokalplan, kan ske, når der er sket en skriftlig orientering til naboer, på 2 uger jf.§20, stk. 1.

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=200614#id9ab8e41c-5620-4a78-b248-02d507150dac

 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 07-01-2020

Indstilles godkendt, idet det forudsættes, at der fortsat vil være ventesal.caseno19-32300_#5031867_v1_119(b) planlagt arbejde.png

Bilag

Tegningsbilag


3. Beslutning om det videre arbejde med anbefalinger fra parkeringsanalyse for Holbæk bymidte

Beslutning om det videre arbejde med anbefalinger fra parkeringsanalyse for Holbæk bymidte
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Orienteringssag.

Indstilling

Administrationen indstiller:

 

 1. at orienteringen om parkeringsanalyse og -strategi for Holbæk bymidte tages til efterretning,
 2. at der arbejdes videre med parkeringsstrategiens anbefalede tiltag, hvorefter de sendes til politisk beslutning.
Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen vedtog den 19. juni 2019 at igangsætte en analyse af parkeringsforholdene i Holbæk bymidte. Holbæk bymidte defineres i denne sammenhæng som området omkring Ahlgade, havnen, slotscentret, stationen og sygehuset.

Parkeringsanalysen og parkeringsstrategien er udført af Via Trafik i efteråret 2019 og er vedlagt som bilag A og B.

Formål

Formålet med at få udarbejdet en strategi var et politisk ønske om dels at få konkret viden om parkeringsforhold og -adfærd i Holbæk bymidte, dels at omsætte den viden i løsninger. Formålet med parkeringsstrategien er på baggrund af analysen at sikre en optimal udnyttelse af parkeringskapaciteten i bymidten, nu og i fremtiden. Parkeringspladserne skal være lette at finde, så borgere der bor, arbejder, handler og i øvrigt færdes i bymidten oplever, at de altid kan finde en P-plads.

Indhold

Som udgangspunkt for arbejdet med parkeringsstrategien er der foretaget en detaljeret analyse af parkeringsforholdene i Holbæk bymidte. Analysen bygger på registreringer af parkerede køretøjer og besvarelser af spørgeskema.

Registreringen af parkerede køretøjer blev foretaget en almindelig torsdag i september måned 2019. I september 2019 blev der ligeledes gennemført en spørgeundersøgelse blandt dem der parkerede i Holbæk bymidte med det formål at kortlægge brugernes oplevelse af parkeringsudbuddet i bymidten.

Der er i alt 3.287 offentligt tilgængelige parkeringspladser i Holbæk bymidte. Af disse er 1.864 pladser uden tidsbegrænsning, mens 1.420 er underlagt en tidsbegrænsning varierende fra 15 minutter til 4 timer.

På en almindelig hverdag er der mest pres på parkeringen i tidsrummet kl. 11.00-12.00, hvor 73 % af pladserne er optaget. Det svarer til, at der er ca. 860 ledige pladser i bymidten.

Parkeringsanalysen konkluderer at den eksisterende parkeringskapacitet i Holbæk bymidte er tilfredsstillende. Der er ikke behov for at etablere nye parkeringspladser. Men analysen indikerer også, at det kan være svært at finde de ledige pladser.

Mulige tiltag

I parkeringsstrategien beskrives en række forslag til tiltag, hvoraf de væsentligste er følgende:

 • Ensretning af tidsrestriktioner i zoner: I dag er det forskelligt fra plads til plads hvilken tidsrestriktion der gælder og det kan gøre parkeringsforholdene svære at gennemskue. Derfor anbefales det at oprette parkeringszoner, hvor restriktionerne er ens inden for den pågældende zone.
 • Etablering af dynamiske parkeringshenvisningsskilte: Etablering af dynamiske henvisningsskilte vil gøre det nemmere og hurtigere at finde en ledig parkeringsplads.
 • Forbedrede forhold for øvrige transportformer såsom cykel og offentlig transport: Forholdene kan forbedres på mange forskellige måder, fx attraktive gangruter samt bedre infrastruktur og fremkommelighed for cyklister.

Proces
Parkeringsanalysen og -strategien er udarbejdet i dialog mellem Udvalget for Klima og Miljø, Holbæk Byforum, Lokalforum Holbæk og administrationen i Holbæk Kommune. Der blev afholdt to temamøder, hvor ovennævnte var inviterede og blev præsenteret for parkeringsanalysens resultater samt havde mulighed for at drøfte målsætninger og mulige indsatser. Mødenotater fra de to temamøder er vedhæftet som bilag C og D.

Dem, der parkerer i bymidten, er inddraget gennem spørgeskemaundersøgelsen, der resulterede i i alt 524 besvarelser.

Videre proces

Administrationen indstiller at der arbejdes videre med en konkretisering af parkeringsstrategiens anbefalede tiltag.

Det skal bl.a. undersøges nærmere hvordan ændringer i tidsrestriktionerne kan gennemføres og hvor der kan etableres henvisningsskilte. De økonomiske konsekvenser af implementering af tiltagene skal også belyses nærmere. Herefter vil de eventuelle fremtidige tiltag blive lagt op til en politisk beslutning og igangsætning.

Parkeringsanalysen og parkeringsstrategien offentliggøres på Holbæk Kommunes hjemmeside.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

De økonomiske konsekvenser af de efterfølgende tiltag beskrives, når de lægges op til konkret beslutning.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Afhængigt af den efterfølgende politiske prioritering og igangsætning af tiltag vil det være muligt at reducere miljøbelastningen i Holbæk bymidte.

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Klima og Miljø, d. 26. februar 2019. Punkt 42.

Udvalget for Klima og Miljø, d. 26. marts 2019. Punkt 51.

Kommunalbestyrelsen, d. 19. juni 2019. Punkt 174.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 07-01-2020

Indstilles godkendt.

For stemte A, V, O og Ø

Imod stemte I, idet tidsbegrænsningen i Ahlgade ønskes fastsat til 1 time, reduktionen af tidsubegrænsede parkeringspladser er for stor, og problematik i forhold til de private parkeringspladser.caseno19-4141_#5116320_v1_bilag a_holbæk parkeringsanalyse.pdf
caseno19-4141_#5116322_v1_bilag b_holbæk parkeringsanalyse.pdf
caseno19-4141_#5127262_v1_bilag c_20191012_referat_temamøde_1.pdf.pdf
caseno19-4141_#5127268_v1_bilag d_20191101_referat_temamøde_2.pdf.pdf

Bilag

Bilag A
Bilag B
Bilag C
Bilag D


4. Beslutning om tilbagetrækning af beslutning om igangsættelse af nyt plangrundlag for aflastningsområdet (Megacenteret)

Beslutning om tilbagetrækning af beslutning om igangsættelse af nyt plangrundlag for aflastningsområdet (Megacenteret)
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Kommunalbestyrelsens beslutning den 19. juni 2019 om igangsættelse af planlægning for udvidelse af aflastningsområdet (Megacenteret) trækkes tilbage.
Beskrivelse af sagen

Den 19. juni 2019 besluttede et flertal i kommunalbestyrelsen at igangsætte en planproces for udvidelse af aflastningsområde. Dette på baggrund af et ansøgt projekt fra byggeudviklingsfirmaet NPV. Projektet er benævnt BIG Holbæk. Projektet omfattede et samlet areal på op til 43.250 m2, heraf 32.500 m2 til detailhandel. Efter beslutning om igangsættelse af nyt plangrundlag blev der stillet krav til udvikler om at tilvejebringe udarbejdelse af en detailhandelsanalyse, som kunne belyse effekterne af det nye center.

Detailhandelsanalysen blev udfærdiget af analysefirmaet ICP og var klar i slutningen af oktober 2019. Helt overordnet viste analysen en øget handel for omkring 144 millioner kroner i 2029 ved et fuldt udviklet BIG Holbæk. Centret ville dog også betyde et tab af omsætning i det nuværende Megacenter, i Holbæk bymidte og i Tølløse og Jyderup.

Efter detailhandelsanalysens resultater er blevet fremlagt, vurderes det, at der ikke længere er politisk opbakning til projektet i sit nuværende omfang.

Der er allerede i den nuværende Kommuneplan givet plads til en udvidelse af Megacentret med omkring 15.000 m2. Holbæk Kommune vil gå i dialog med NPV for at drøfte mulighederne for et mindre projekt.

Økonomiske konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen økonomiske konsekvenser forbundet med indstillingen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser som følge af beslutningen.

Lovgrundlag – link

Planloven

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsens beslutning om igangsættelse af nyt plangrundlag for aflastningsområdet

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 07-01-2020

Indstilles godkendt.

5. Beslutning om igangsættelse af planer

Beslutning om igangsættelse af planer
Sagsgang og sagstype

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Planlægning for boliger ved Tuse Byvej, Tuse igangsættes
Beskrivelse af sagen

Økonomiudvalget beslutter løbende, efter indstilling fra Udvalget for Klima og Miljø, hvilke lokalplaner og kommuneplantillæg administrationen skal udarbejde. I forbindelse med administrationens behandling af ansøgninger udarbejdes der et prioriteringsnotat, der sætter rammen for planens indhold og proces. Disse er vedlagt som bilag til hver enkelt ny plan.

Lokalplan og Kommuneplantillæg for boliger på Tuse Byvej, Tuse (bilag 1)

Den eksisterende planlægning udlægger området til institution. Der er tidligere givet tilladelse til udstykning og opførelse af parcelhuse i området, hvilket ikke har været i overensstemmelse med lokalplanen. Hensigten med de nye planer er derfor at tilpasse planlægningen til de faktiske forhold i området. Desuden er der et aktuelt ønske om at opføre et parcelhus indenfor området. Der ikke er brug for området til institution, da det er besluttet at udvide og renovere det eksisterende børnehus i Tuse. Det er derfor hensigtsmæssigt, at give mulighed for boliger i området. Der er plads til 6 boliger indenfor området. På grund af de tilladelser, der allerede er givet til parcelhuse i området, har grundejer desuden en berettiget forventning om, at det vil være muligt at opføre boliger indenfor området.

 

Status på planer

For at sikre overblikket i forhold til igangværende planer, er der udarbejdet status på disse. Status er vedlagt som bilag 2.

Siden seneste status er følgende planer vedtaget endeligt:

 1. 11.19 Omdannelse af børneinstitution til boligformål, Holbækvej, Jyderup + KP tillæg
Økonomiske konsekvenser

Det vurderes, at der ikke er nogen økonomiske konsekvenser som følge af igangsættelsen af planlægningen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

De miljø- og klimamæssige konsekvenser vil blive undersøgt nærmere og belyst i forbindelse med den videre planlægning. Endvidere henvises der til prioriteringsnotatet.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 07-01-2020

Indstilles godkendt.caseno19-3777_#5117043_v1_bilag 2 status planer.pdf
caseno19-3777_#5120718_v2_bilag 1 planprioritering boliger ved tuse byvej, tuse.pdf

Bilag

Bilag 2 Status planer
Bilag 1 Planprioritering boliger ved Tuse Byvej, Tuse


6. Beslutning om videre proces for forsøgsprojekt i Ahlgade

Beslutning om videre proces for forsøgsprojekt i Ahlgade
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

 

Beslutningssag.

Indstilling

Administrationen indstiller at:

 1. Processen og aktørinddragelsen i forbindelse med forsøgsprojektet i Ahlgade udsættes til Byrumsplanen er vedtaget.
Beskrivelse af sagen

Opsamling på forudgående proces for forsøgsprojektet ”Mere liv i Ahlgade”

Den 13. marts 2019 besluttede kommunalbestyrelsen at igangsætte et forsøgsprojekt i Ahlgade, hvis ambition var at styrke Ahlgade som handelsgade. Forsøgsprojektet skulle afprøve en ensretning af Ahlgade kombineret med udvidede fortovsarealer og to midlertidige byrum i Ahlgade.

Ensretningen skulle bidrage til at gøre Ahlgade til en mindre trafikbelastet gade samtidig med at der blev fastholdt en god tilgængelighed for bilister. De udvidede fortovsarealer og de to midlertidige byrum skulle styrke bylivsoplevelsen og etablere mere plads til ophold og aktiviteter for bymidtens brugere. Forsøgsprojektet skulle vare fra juni til september 2019.

 

Aktørinddragelse

I processen med forsøgsprojektet har der været en bred inddragelse af bymidtens interessenter herunder Handicaprådet, Ældrerådet, Cyklistforbundet og Dialog Holbæk, som alle var positive overfor projektet. Derudover har der været møder med Kunsthøjskolen, Museum Vestsjælland, EUC og Stenhus, som alle gerne ville byde aktivt ind i forsøgsprojektet fx i form af produktion af byrumsmøbler.

De handlende og øvrige brugere af bymidten er gennem to interviewundersøgelser blevet spurgt til deres ønsker for bymidten. Begge undersøgelser viser at der er ønsker om mindre biltrafik i Ahlgade, flere og bedre byrum, bedre forhold for bløde trafikanter og et behov for flere siddepladser.

 

Holbæk Byforum har været inddraget aktivt i processen og har bl.a. bidraget med at videreformidle information om forsøgsprojektet til butiksejerne. Den stramme tidsplan gjorde det dog vanskeligt at nå den ønskede inddragelse og der opstod undervejs en modstand mod forsøgsprojektet blandt nogle af butiksejerne.

Beslutning om udsættelse af forsøgsprojektet

På baggrund af en nærmere dialog med butiksejerne blev det et politisk ønske at udsætte forsøgsprojektet i Ahlgade og udvide inddragelsesprocessen. Efter beslutningen om udsættelse har administrationen igangsat en ny proces, som dels skal inddrage bymidtens interessenter yderligere og dels skaffe et bedre udvidet plangrundlag for forsøgsprojektet.

Parkeringsanalysen for Holbæk bymidte, som netop er udarbejdet, er en vigtig del af dette beslutningsgrundlag da parkeringskapaciteten var et af de centrale omdrejningspunkter i forsøgsprojektet.

En revideret byrumsplan er ligeledes et vigtigt planmæssigt grundlag for fremtidige bymidteprojekter. Byrumsplanen udgør et samlet grundlag for planlægningen og udviklingen af byrum og gader i Holbæk bymidte. Se linket til beslutningen om igangsætning af Byrumsplan for en nærmere beskrivelse af byrumsplanens formål og proces. 

 

Den videre proces

Administrationen indstiller, at processen og aktørinddragelsen i forbindelse med forsøgsprojektet i Ahlgade udsættes til Byrumsplanen er endeligt vedtaget. Som konsekvens heraf annulleres beslutningen af den 13. marts 2019 om igangsætning forsøgsprojektet samt beslutningen af den 15. maj 2019 om udsættelse af forsøgsprojektet.  

Flere butiksejere udtrykker stadig forbeholdenhed overfor forsøgsprojektet i Ahlgade og Holbæk Byforum forholder sig nu også mere kritiske til forsøgsprojektet. Butiksejerne og Byforum er vigtige interessenter og medspillere i bymidten og det er afgørende for et forsøgsprojekts succes at der også er opbakning og ejerskab til projektet fra detailhandlen. Holbæk Byforum er, med flere, repræsenteret i Byrumsplanens følgegruppe, på den baggrund anbefaler administrationen at et evt. forsøgsprojektet i Ahlgade omdefineres til et eller flere pilotprojekter, som besluttes igangsat på bagkant af byrumsplanen.

Holbæk bymidte karakteriseres i dag af en række gaderum og byrum af vekslende kvalitet. Flere byrum er af ældre dato, er utidssvarende udformet eller domineret af trafik og parkering. Administrationen har konkret modtaget ønsker om at gentænke Smedelundsgade og Nygade. Der er også et stort fokus på at forbedre forbindelserne i bymidten, herunder mellem Ahlgade og havnen fx ved en omlægning af Blegstræde. 

Der er således flere steder at sætte ind og det er oplagt at lade indhold og placering for sådanne projekter udspringe af byrumsplanens anbefalinger og dennes aktørinddragelse.

Se linket til beslutningen om igangsætning af Byrumsplan for en nærmere beskrivelse af processen. 

Økonomiske konsekvenser

Til forsøgsprojektet blev der givet en anlægsbevilling på 700.000 kr. af puljen ”Projektomkostninger til opstart af anlæg”. I foråret 2019 blev der afholdt udgifter til indkøb af byrumsmøbler, plantekummer og planter. De samlede afholdte udgifter beløber sig til ca. 440.000 kr.

Administrationen indstiller at den resterende del på 260.000 kr. af budgettet lægges ind under byrumsplanen og dermed omprioriteres til et eller flere projekter.

Der er indkøbt plantekummer og byrumsmøbler, som kan bruges i projekterne, se bilag A.

Sagshistorik, henvisninger

Punkt 73. Beslutning om igangsætning af forsøgsprojekt i Ahlgade. Kommunalbestyrelsen, 13. marts 2019.

Punkt 148. Initiativsag fra Ø, F, O og A - beslutning om udsættelse af forsøgsprojektet i Ahlgade. Kommunalbestyrelsen, 15. maj 2019.

Punkt 267. Beslutning om igangsætning af Byrumsplan for Holbæk Bymidte. Kommunalbestyrelsen, 13. november 2019.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 07-01-2020

Indstilles godkendt.

For stemte A, V, O og Ø

Imod stemte I, idet der ikke ønskes gennemført et forsøg.

 caseno18-41446_#5120791_v1_bilag c_oversigt_indkøb.pdf.pdf

Bilag

Bilag A


7. Beslutning om at støtte forslag om fredning af Naturområde Tempelkrog Nord

Beslutning om at støtte forslag om fredning af Naturområde Tempelkrog Nord
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller at:

 1. Der træffes beslutning om at støtte fredningsforslaget fra Danmarks Naturfredningsforening, og være medrejser af fredningsforslaget.
Alternativ indstilling
 1. Der træffes beslutning om at støtte fredningsforslaget fra Danmarks Naturfredningsforening, men ikke være medrejser af fredningsforslaget.
Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen skal med denne sag tage stilling til, hvilken rolle kommunen skal spille i forhold til fredning af Tempelkrog Nord. Skal kommen være medrejser af Danmarks Naturfredningsforenings fredningsforslag, eller skal kommunen spille en mindre aktiv rolle.

Danmarks Naturfredningsforening har inviteret Holbæk Kommune og Lejre Kommune til at samarbejde omkring en fredning af Tempelkrog Nord. Formålet med fredningen skal være at sikre området imod jagt og at sikre offentlighedens adgang i det omfang, dette ikke kolliderer med beskyttelsen af fuglelivet.

Tempelkrog Nord grænser op til habitatområdet i Tempelkrogen, fredningen vedr. Ryegård gods og omegn, og ligger nær fredningen af Enge ved Tempelvej, Arnakke samt fredningen af Eriksholms skovkyster, der også omfatter holmene i Tempelkrogen samt Munkholm ø.

Området har udviklet sig til at være et naturområde af stor landskabelig skønhed og et værdifuldt fugleområde. Det har samtidig betydet, at området tiltrækker mange besøgende, som færdes i området ad de stier som findes.

Administrationen vurderer, at søen i området vil være omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Der er endvidere udarbejdet en deklaration, som sikrer offentlighedens adgang til stier i området. Uden en fredning, vil området kunne benyttes til jagt og landbrugsmæssig drift. Administrationen i Holbæk Kommune vurderer, at der kan være gode grunde til at få området fredet. Især fuglelivet vil have betydelig gavn, hvis fredningsforslaget gennemføres.

Vælger Holbæk Kommune at være medrejser af en fredningssag, så vil administrationen sammen med Danmarks Naturfredningsforening udforme fredningsforslaget og dermed have indflydelse på, hvordan fredningsforslaget udformes.

Administrationen skal bemærke, at sagen vil blive behandlet politisk i Lejre Kommune, hvor administrationen indstiller at Lejre Kommune ikke skal støtte op omkring fredning af Tempelkrog Nord. Begrundelsen herfor er, at projektet bygger på, at lodsejerne frivilligt er gået ind i en jordfordeling. Fredningen kan svække tilliden hos lodsejerne, og vanskeliggøre fremtidige vådområdeprojekter.

Områdets udvikling

Vådgøringsprojektet Tempelkrog Nord blev færdiggjort i efteråret 2018. I alt indgår 75 ha i projektet. Formålet med projektet har været at tilbageholde næringsstoffer inden de løb ud i Isefjorden.

I forbindelse med gennemførelsen af projektet blev der foretaget en jordfordeling, og for at kunne gennemføre denne, valgte Landbrugsstyrelsen at købe erstatningsjord og tilbyde lodsejere i Tempelkrog jord uden for projektområdet i bytte. Projektområdet er således i dag ejet af Landbrugsstyrelsen. Arealerne er sat til salg i december 2019. Der vil være mulighed for at indgive købstilbud indtil den 20. februar 2020. Enkelte lodsejere har dog forkøbsret til deres tidligere arealer.

 

Fredningsforslag

Danmarks Naturfredningsforening vurderer, at flere lodsejere vil gøre brug af forkøbsretten med henblik på jagt, da områdets fugleliv er blevet rigt efter vådgøringsprojektet. Danmarks Naturfredningsforening mener derfor, at der bør rejses en fredningssag hurtigst muligt for at beskytte de arter, som allerede er konstateret i området, samt for at sikre optimale vilkår for at udvikle områdets naturmæssige værdier og potentiale.

Danmarks Naturfredningsforening vurderer, at en fredning af det nyetablerede vådområde, som allerede er et mekka for fuglelivet, vil være i fuld overensstemmelse med Handlingsplanen for fredning fra 2013, som Miljøministeriet, KL og Danmarks Naturfredningsforening stod bag.

Danmarks Naturfredningsforening forventer at have udarbejdet et fredningsforslag og budgetoverslag sidst i februar måned 2020.

Beskrivelse af alternativ indstilling

Hvis Holbæk Kommune vælger ikke at være medrejser af fredningsforslaget, så overlades udformningen af fredningsforslaget til Danmarks Naturfredningsforening. Ud fra de udmeldinger, der er kommet fra Danmarks Naturfredningsforening, så vurderes det, at fredningsforslaget ikke vil konflikte med Holbæk Kommunes interesser.

Økonomiske konsekvenser

Tempelkrogen er i dag ejet af Landbrugsstyrelsen. Når et areal er i offentligt eje, vil der normalt ikke skulle betales erstatning. Der kan dog stilles krav om erstatning, når arealet er erhvervet med videresalg for øje, jf. Naturbeskyttelseslovens § 39, stk. 1.

Udgiften vil afhænge af i hvilket omfang lodsejere begrænses i anvendelsen af arealet. Fredningsnævnet vil skulle fastsætte erstatningens størrelse. Erstatning udbetales normalt for den værdiforringelse der pålægges arealet.

Holbæk Kommune kan blive tilpligtet at blive medbetaler af erstatning. Hvorvidt kommunen er medrejser af fredningen eller ej ændrer ikke på dette.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Formålet med fredningen, som foreslået af Danmarks Naturfredningsforening er at sikre naturværdierne i området. Men også befolkningen oplevelser og adgang til området vil kunne gavnes af en fredning. Administrationen vurderer, at det vil være til væsentlig gavn for områdets fugleliv, hvis en fredning sætter begrænsninger for jagten.

Høring

Et fredningsforslag som dette har en størrelse som betyder, at det skal i offentlig høring.

Lovgrundlag – link

Naturbeskyttelsesloven, kapitel 6. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=207969

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 07-01-2020

Hovedindstillingen indstilles godkendt.

For stemte A, O og Ø.

Imod stemte V og I, idet der ikke ønskes en fredning.caseno19-39777_#5132624_v2_invitation til kommunerne om samarbejde(2).docx.pdf

Bilag

Invitation til kommunerne om samarbejde(2).DOCX


8. Beslutning om fremrykning af budgetmidler til brorenoveringer

Beslutning om fremrykning af budgetmidler til brorenoveringer
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. at der gives anlægsbevilling på 10,5 mio. kr. i 2020 til Broer og bygværker
 2. at der gives negativ anlægsbevilling på 10,5 mio. kr. i 2020 til Dommerstibroen
 3. ændringer i 2021 som følge af sagen indarbejdes i budgetforslaget for 2021
Beskrivelse af sagen

I investeringsoversigten for 2020 er der afsat 15 mio. kr. til Dommerstibroen og i 2021 er der afsat 10,5 mio. kr. til broer og bygværker.

I denne sag anbefaler administrationen, at de 10,5 mio. kr. vedrørende broer og bygværker i 2021 flyttes til 2020, og at 10,5 mio kr. af de 15 mio. kr. i 2020 til Dommerstibroen flyttes til 2021. Begrundelsen for anbefalingen er, at Banedanmark har meddelt, at Dommerstibroen først bliver klar i 2021.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 19. juni 2019, at medfinansiere 16 mio. kr. til udskiftning af Dommerstibroen i samarbejde med Banedanmark.

daværende tidspunkt var forventningen, at Banedanmark ville have behov for at udskifte broen i 2020. Derfor er der afsat 15 mio. i anlægsbudget 2020 til projektet.

Administrationen har den 19. november modtaget en programfaserapport fra Banedanmark, hvor der er lagt op til, at nuværende bro nedtages 21/11-2020 og ny bro åbnes igen august 2021.

Den seneste tidsplan betyder, at det samlede afsatte beløb på 15 mio. kr. i budget 2020, ikke bliver realiseres i budgetår 2020.

Der forventes allerede nu en delvis overførsel på mindst 10,5 mio. kr. fra 2020 til 2021.

Derfor anbefaler administrationen, at de 10,5 mio. kr., der er afsat i 2021 til ’Broer og bygværker’ bliver fremrykket til 2020. Dette gøres ved, at der gives anlægsbevilling hertil i 2020. Anlægsbevillingen bliver finansieret af en negativ anlægsbevilling på ”Dommerstibroen” på samme beløb.

Hvorledes midlerne til ”Broer og bygværker” i 2020 anvendes vil blive beskrevet i en senere sag til Kommunalbestyrelsen, hvor der også anmodes om frigivelse af rådighedsbeløbet.

Den resterende udgift til Dommerstibroen forventes at falde i 2021 og derfor foreslås, at det beløb, som svarer til det fremrykkede beløb på ”Broer og bygværker” medtages i 2021 ved behandling af budget 2021. Samtidig nedskrives ”Broer og bygværker” i 2021 med samme beløb.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen miljø og klimamæssige konsekvenser ved indstillingen.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 07-01-2020

Indstilles godkendt.

9. Beslutning om nedrivning af bro nr. 156 på Ebberupvej ved Hvalsø

Beslutning om nedrivning af bro nr. 156 på Ebberupvej ved Hvalsø
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Bro 156 beliggende På Ebberupvej ved nr. 36 ved Hvalsø nedrives.
Beskrivelse af sagen

Bro 156 er en gammel vejbro over et for længst nedlagt jernbanespor kaldet ”Midtbanen”. Broen har i mange år været skiltet med maksimalt 8 tons totalvægt, men tilstanden er efterhånden så dårlig, at der skal foretages en istandsættelse eller en nedrivning.

Projektet er prioriteret grundet de sikkerhedsmæssige udfordringer.

Rambøll vurderer i deres broeftersynsrapport fra 2018 broen som følger:

”Broen har meget omfattende skader på de bærende konstruktioner, og rækværket er så skadet, at det må anses for ikke at opfylde sin sikkerhedsmæssige funktion.

Skaderne er så omfattende at det ikke er givet, at en istandsættelse vil være anbefalelsesværdig i forhold til at udskifte hele bygværket. Dette bør i givet fald undersøges.

Det bør overvejes om broen evt. kan nedlægges, da omvejskørslen i tilfælde af nedlæggelse vil være meget begrænset og kun berøre relativt få beboere.

Et prisoverslag for en total udskiftning lyder på ca. 4,5 mio. kr. inkl. projektering og tilsyn.”

Der er således et reelt sikkerhedsmæssigt behov for snarligt at håndtere broen da det nuværende rækværk er i så dårlig stand, at det sikkerhedsmæssigt er svært at forsvare, at folk uhindret kan færdes på broen.

Desuden er det hurtigt at gå til, da der ikke kræves ekstern rådgivning, ej heller skal vandløbsmyndigheder indblandes.

Administrationens vurdering

En nedrivning af broen vil kun i begrænset omfang betyde, at beboerne for enden af Ebberupvej får længere til Skjoldenæsvej afhængig af, hvilken retning de skal i. Afstanden for Ebberupvejens forgrening til Skjoldenæsvej er på nuværende tidspunkt 260 meter hhv. 389 meter, hvis man kører over broen. Se afstandene på de forskellige ruter i vedhæftede kortbilag.

Efter dialog med lodsejer, vurderer administrationen således også, at der i praksis ikke er en nævneværdig trafik over broen, hvorfor det ikke forventes, at nogen vil lide afsavn af, at den fjernes.

Nærmeste grundejer har tidligere flere gange kontaktet kommunen med ønske om, at broen nedrives.

Såfremt der politisk er et ønske om en stibro på strækningen, er det administrationens vurdering, at det vil være billigere at rive broen ned for derefter at opføre en stibro frem for at renovere broen. Administrationen vurderer, at udgiften til en evt. ny stibro efter en nedrivning vil beløbe sig til ca. 3 mio. kr.

Hvis det godkendes at rive broen ned, påregnes nedrivningen gennemført hurtigst muligt.

Økonomiske konsekvenser

Nedrivningen vil beløbe sig til ca. 480.000 kr. som kan finansieres af udisponerede midler fra budgettet for brorenoveringer 2019.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Øvrige konsekvenser

Nedrivning af Bro 156 betyder at Ebberupvej bliver til 2 blinde veje, da den afbrydes efter nr. 36. Ændring af lokal skiltning, er indeholdt i projektet.

I forbindelse med projektet nedlægges desuden ca. 65 meter vej.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 07-01-2020

Udsat. Sagen sendes i høring inden der træffes endelig beslutning.caseno19-41667_#5118705_v1_bro 156 ebberupvej - oversigtskort med afstande.pdf.pdf

Bilag

Bro 156 Ebberupvej - Oversigtskort med afstande.pdf


10. Beslutning om tildeling af støtte til tre landsbyfornyelsesprojekter

Beslutning om tildeling af støtte til tre landsbyfornyelsesprojekter
Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne, Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

 

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller at:

 1. der frigives en anlægsbevilling på 100.000 kr. til et landsbyfornyelsesprojekt på Udbyvej 39, 4300 Holbæk (Udby forsamlingshus) finansieret af Pulje til lokal udvikling
 2. der frigives en anlægsbevilling på 25.600 kr. til et landsbyfornyelsesprojekt på Hovedgaden 24, 4440 Mørkøv finansieret af Pulje til lokal udvikling
 3. der frigives en anlægsbevilling på 45.100 kr. til et landsbyfornyelsesprojekt på Søstrupvej 6, 4300 Holbæk finansieret af Pulje til lokal udvikling
Beskrivelse af sagen

Ejerne af de tre ejendomme har ansøgt om støttemidler til landsbyfornyelse. Alle tre projekter omhandler istandsættelse af bygningernes ydermure.

Kommunen kan støtte projekterne i medfør af Lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Indkomne ansøgninger behandles og indstilles løbende til politisk behandling.

 

Information om landsbyfornyelse

Støtte til landsbyfornyelse kan gives til istandsættelse og nedrivning af bygninger i byer med op til 4000 indbyggere og i det åbne land. Kommunalbestyrelsen kan bevilge støtte til projekter, der overholder reglerne i lov om byfornyelse og udvikling af byer og Holbæk Kommunes egne kriterier for uddeling af støtte.

I et projekt, der omhandler istandsættelse, skal ejer selv bekoste mindst halvdelen af den samlede udgift til projektet. Der kan ydes støtte til den resterende halvdel af projektet med landsbyfornyelsesmidler. Landsbyfornyelsesmidlerne består af 40 % kommunale midler og 60 % statslige midler. Der kan med hjemmel i byfornyelsesloven tildeles op til det fulde beløb i støtte til istandsættelse af forsamlingshuse, hvis ejerne af disse ikke selv kan finde halvdelen af midlerne til at dække den ellers påkrævede halvdel af projektet.

I et projekt, der omhandler nedrivning, kan projektet støttes med op til det fulde beløb af den samlede udgift, med landsbyfornyelsesmidler. Der kan også her opnås 60 % statslig refusion til støtten.

Støtten udbetales til ejer når projektet er afsluttet og dokumenteret mm. Kommunen udbetaler hele den offentlige støtte, og henter efterfølgende den statslige refusion.

 

Projektbeskrivelser

De tre aktuelle projekter er:

 • Udby Forsamlinghus, Udbyvej 39, 4300 Holbæk
 • Istandsættelse af nedslidt murværk i bevaringsværdigt forsamlingshus fra 1893.
 • Støtte til projektet: 250.000 kr.
 • Kommunal udgift til projektet: 100.000 kr.
 • Hovedgaden 24, 4440 Mørkøv
 • Istandsættelse af ydermure i boligejendom fra 1924.
 • Støtte til projektet: 64.000 kr.
 • Kommunal udgift til projektet: 25.600 kr.
 • Søstrupvej 6, 4300 Holbæk
 • Istandsættelse af nedslidt bindingsværk og tavl i boligejendom fra 1800.
 • Støtte til projektet: 112.750 kr.
 • Kommunal udgift til projektet: 45.100 kr.

Uddybende projektbeskrivelser med fotos og økonomisk oversigt findes i bilag 1.

 

Projektvurderinger

De tre projekter kan med hjemmel i byfornyelsesloven tildeles landsbyfornyelsesmidler. Projekterne lever også op til Holbæk Kommunes kriterier for anvendelse af midler til landsbyfornyelse, som blev vedtaget af byrådet den 8. februar 2017.

Alle tre ejendomme er nedslidte og har brug for en ekstraordinær vedligeholdelsesindsats. De ligger synlige i et lokalsamfund og fra offentlig vej. Projekterne vil derfor betyde en forbedret oplevelse af områderne for flere end ejer selv. Når de nedslidte bygninger istandsættes, højner det kvaliteten og oplevelsen af de områder, som bygningerne er en del af.

Udby forsamlingshus’ ejere har oplyst, at de selv kan bidrage med 25.000 kr. til projektet, og de har derfor søgt om 250.000 kr. til projektet. På baggrund af lovgivningen og beslutningen i kommunalbestyrelsen den 13. marts 2019, hvor det blev besluttet at der fremover kan tildeles op til det fulde beløb til landsbyfornyelsesprojekter i forsamlingshusene, er det vurderet at projektet kan støttes med 250.000 kr.

Uddybende vurderinger i henhold til lovgivning og kommunale kriterier findes i bilag 1.

Økonomiske konsekvenser

Der ønskes frigivelse af rådighedsbeløb fra Puljen til lokal udvikling til en anlægsbevilling på 170.700 kr. Den samlede støtte til de tre projekter udgør 426.750 kr. Hertil hentes der 60 % statslig refusion, som udgør 256.050 kr. Økonomisk oversigt for hvert enkelt projekt fremgår af bilag 1.

Midlerne tages fra Pulje til lokal udvikling, hvor der i 2018 blev afsat 800.000 kr. til landsbyfornyelsesprojekter i 2018 og 2019.

Resterende midler til landsbyfornyelsesprojekter, hvis tildeling godkendes: 254.377 kr.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der anvendes oprindelige naturlige materialer i projekterne, såsom genbrugsmursten, kalkmørtel og tømmer. De tre gamle huse istandsættes nænsomt og har dermed en lang tid foran sig som sunde huse med historisk dybde.

Lovgrundlag – link

Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer LBK nr. 1228 af 03/10/2016

Med senere ændringer:

LOV nr. 1552 af 19/12/2017

LOV nr. 465 af 29/04/2019

Sagshistorik, henvisninger

Beslutning om ændring af procedure for anvendelse af midler til landsbyfornyelse, byrådet d. 8. februar 2017 Punkt 29

Beslutning om tildeling af støtte til et landsbyfornyelsesprojekt i Tuse Forsamlingshus, kommunalbestyrelsen d. 13. marts 2019, punkt 76

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 19-11-2019

Godkendt

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 07-01-2020

Indstilles godkendt.caseno19-541_#5089693_v1_bilag1 - projektredegørelse (rev).pdf.pdf

Bilag

Projektredegørelse.pdf


11. Orientering om opstart af helhedsplanlægning for et nyt boligområde ved Rishøjgaard mellem Allerup og Tuse

Orientering om opstart af helhedsplanlægning for et nyt boligområde ved Rishøjgaard mellem Allerup og Tuse
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. det tages til efterretning, at der som opfølgning på Holbæk Kommunes seneste planstrategi og vedtagelsen af Landsplandirektiv 2019 for udviklingsområder i kystnærhedszonen påbegyndes en proces omkring helhedsplanlægning for et nyt byudviklingsområde i Holbæk Vest.
Beskrivelse af sagen

 Baggrund:

Holbæk Kommune har gennem længere tid arbejdet på at åbne op for byudvikling på et område i den vestlige del af Holbæk By mellem Allerup og Tuse. Det har hidtil ikke være muligt grundet de særlige regler, der gælder for byudvikling indenfor kystnærhedszonen.

Baggrunden for denne orientering er, at Erhvervsministeriet i september 2019 vedtog et landsplandirektiv, hvor arealet efter opfordring fra Holbæk Kommune udpeges som et udviklingsområde.

Et udviklingsom­råde er i denne sammenhæng et område i kystnærhedszonen, hvor kommunen nu får større adgang til at planlægge for udvikling af byer og landsbyer og for anlæg i landzone.

Ophæng til planstrategi 2019:

Arealet indgår også i Holbæk Kommunes Planstrategi fra 2019, hvor det specifikt beskrives, at:

”Inden næste etape af planlægning og udstykning af Rishøjgaard-området skal kommunalbestyrelsen godkende en helhedsplan, der blandt andet sikrer landskabskiler mod kystlandskabet, offentlighedens mulighed for rekreativ anvendelse af området, overordnede trafikhensyn samt den overordnede bebyggelsesstruktur.”

Området er hidtil omtalt som Rishøjgaard, men da helhedsplanen omfatter et større areal og flere gårde end denne, arbejdes der i den videre proces med at finde en ny titel, som favner hele området.

Administrationen har modtaget et ønske fra Rishøjgaard P/S om, at der lokalplanlægges for et stykke af arealet forud for udviklingen af visionerne for hele området. Det er administrationens vurdering, at det fortsat er vigtigt at fastholde planstrategiens mål om at udvikle en overordnet plan for hele området, før der planlægges detaljeret for mindre dele.

Det er vigtigt, at der arbejdes med en samlet plan for trafikafvikling, håndtering af regnvand, støj fra den omkringliggende infrastruktur og lignende hensyn. Ved planlægning for området som helhed kan de tekniske udfordringer i området løftes samlet. Det kan på den måde bedre undgås, at problemerne skubbes fra en del af området til det næste, når der over tid udvikles på de forskellige arealer.

Helhedsplanlægning giver mulighed for at skabe et sammenhængende område med gode forbindelser i form af veje og stier – både indenfor selve området og i tilknytning til det omkringliggende. Det skal være med til at sikre, at der kan udvikles en bydel med en bymæssig karakter, hvor der samtidig er god plads til de grønne og rekreative elementer som f.eks. fælles grønne områder, grønne kiler og andre samlingssteder for de kommende beboere. En bydel med sin egen identitet, et samlet sæt visioner – og en bæredygtig tilgang til den kommende udvikling.

Som opfølgning på landsplandirektivet og planstrategien påbegynder administrationen derfor processen med en planlægning for området som helhed.

Placering:

Det omtalte område har et samlet areal på ca. 1 km2 – se vedhæftede bilag med oversigtskort. Området er afgrænset af de omkringliggende veje og lokalbanen mod Odsherred. Det er en del af landskabet omkring Holbæk Fjord med højderyg mod syd, hvorfra terrænet skråner mod fjorden. Arealet består i dag af få større landbrugsejendomme med frugtplantager og enkelte spredte boliger og erhvervsejendomme. Området er ejet af forskellige private grundejere.

I forbindelse med udarbejdelse af planlægning i et udviklingsområde skal hensyn til natur-, landskabs- og miljø­interesser samt væsentlige nationale interesser i øvrigt sikres. Planlægningen skal dermed også være med til at sikre, at der ikke opstår uønskede miljø- og klimamæssige konsekvenser.

De næste skridt:

Administrationen kontakter grundejerne i området med henblik på at afklare interessen for at medvirke. De interesserede inviteres til et fælles opstartsmøde. Da der er flere forskellige grundejere med individuelle interesser, vil administrationen opfordre til at der dannes et konsortie eller en form for rådgiver-fællesskab ejerne imellem.

På baggrund af dialogen med grundejerne fastlægges de nærmere rammer og omfanget af den kommende planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Den helhedsorienterede tilgang til planlægningen for området skal være med til at afdække de fremtidige økonomiske konsekvenser ved planlægning og udvikling af området.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Høring

Undervejs i processen vil aktører, interessenter, borgere blive inddraget i udvikling og drøftelse af visionerne for området.

Når der foreligger et samlet forslag fremlægges dette i offentlig høring i 8 uger. Der afholdes borgermøde i forbindelse med den offentlige høring.

Lovgrundlag – link

Planloven

Landsplandirektiv for udviklingsområder i kystnærhedszonen

Sagshistorik, henvisninger

Vedtagelse af Planstrategi 2019; Kommunalbestyrelsen d. 19. juni 2019 pkt. 159

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 07-01-2020

Indstilles taget til efterretning.caseno19-42677_#5115429_v1_oversigtskort.pdf

Bilag

Oversigtskort


12. Orientering om og implementering af budget 2020

Orientering om og implementering af budget 2020
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. orienteringen om budget 2020 tages til efterretning.
Beskrivelse af sagen

Udvalget orienteres om budget 2020.

Der vil være fokus på, hvilke ændringer der er sket i forhold til budget 2019 og hvilke initiativer, der skal iværksættes for at hente/opfylde:

 • de indarbejdede besparelser
 • de indarbejdede effektiviseringer
 • de nye aktiviteter, som der er givet ekstra penge til

Derudover fremlægges tilgængelig viden om, hvordan finansloven forventes at påvirke udvalgets budget, hvis der er en påvirkning.

Formålet med orienteringen er at forbedre udvalgets kendskab til og forståelse for budgettet. Det er vigtigt både af hensyn til forbrug og styring af forbrug i indeværende år – og som forberedelse til arbejdet med budget 2021.

På mødet i februar vil udvalget blive orienteret nærmere om, hvordan forbruget i 2019 forventes at påvirke forbruget i 2020.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 07-01-2020

Taget til efterretning.

13. Orienteringer til mødet den 7. januar 2020

Orienteringer til mødet den 7. januar 2020
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Orienteringssag

Indstilling

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

 

Forventede sager på de næste tre møder i udvalget:

Oversigten over kommende sager er udformet som et dynamisk dokument, som løbende redigeres. Listen skal derfor læses som et øjebliksbillede med forbehold for at sager kan tilføjes, fremrykkes, udskydes eller fjernes som følge af uforudsete begivenheder.

Dato og måned

Sager

4. februar 2020

Beslutning om godkendelse af forslag til lokalplan 2.93 for Erhvervsområdet Tåstrup Syd samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 26

Orientering om naturprojekter

Ansøgning om udfordringsret på husdyrsager

Prioritering af trafiksikkerhedsmidler

Regulativ for råden over vejareal.

Beslutning om certificering af bæredygtige børnehuse

3. marts 2020

Forslag til lokalplan 11.20 Skarridsøhjemmet

Naturområde ved Skarresø

2. april 2020

 

Punkter der ikke er datolagt

Dispensation for anvendelsesbestemmelse for Holbæk Kræmmerhal

 

 

14. Underskriftsark

Underskriftsark