UDVALG

Udvalget for Klima og Miljø

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 0.13, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

STARTTIDSPUNKT

29-10-2019 08:00:00

SLUTTIDSPUNKT

29-10-2019 10:30:00


PUNKTER

124. Godkendelse af dagsorden til mødet den 29. oktober 2019
125. Beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplanforslag 11.19 samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 13 for Boligbebyggelse v. Holbækvej 102, Jyderup
126. Beslutning om høring af lokalplanforslag 2.92 og forslag til kommuneplantillæg 20 for Sportsbyen
127. Beslutning om udsendelse af forslag til Lokalplan 12.08 og Kommuneplantillæg 19, for rekreativt område v. Rævebjerg, Mørkøv i 8 ugers høring
128. Beslutning om igangsættelse af ny lokalplan
129. Beslutning om forlængelse af Digemosevej
130. Beslutning om spildevandsplan for Holbæk Kommune 2020-2030
131. Beslutning om handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter
132. Beslutning om færdiggørelse ved Karré 1-5 i havneområdet i Holbæk
133. Beslutning om screeningskriterier til revurdering af klassifikation for offentlige vandløb
134. Beslutning om tildeling af midler fra Puljen Rum til Fællesskab I foråret 2019
135. Beslutning om frigivelse af midler til planlægning af ny cykelsti mellem Søstrup og Megacenteret
136. Beslutning om frigivelse af midler til planlægning af ny cykelsti mellem Skamstrup-Mørkøv-Stigs Bjergby
137. Beslutning af aktiviteter i udvalget i første halvår af 2020 samt deltagelse i eksterne arrangementer
138. Orientering om trafiksikkerhedsmidler 2018 og ad hoc midler 2019
139. Orientering om merforbrug i forbindelse med renoveringen af Ahlgade
140. Dialogmøde med Cyklistforbundet i Holbæk
141. Orienteringer til mødet den 29. oktober 2019
142. Underskriftsark124. Godkendelse af dagsorden til mødet den 29. oktober 2019

Godkendelse af dagsorden til mødet den 29. oktober 2019
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. dagsorden til mødet den 29. oktober 2019 godkendes
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-10-2019

Godkendt.

125. Beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplanforslag 11.19 samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 13 for Boligbebyggelse v. Holbækvej 102, Jyderup

Beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplanforslag 11.19 samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 13 for Boligbebyggelse v. Holbækvej 102, Jyderup
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Forslag til Lokalplan 11.19 Jyderup samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 13 for boligbebyggelse v. Holbækvej 102, Jyderup, godkendes endeligt, og der gives en anlægsbevilling til reetablering af boldhegn og hæk på 400.000 kr., som finansieres ved omprioritering af midler til Mastebro i budget 2019.
Beskrivelse af sagen

Forslag til Lokalplan 11.19 samt kommuneplantillæg nr.13 har været udsendt i offentlig høring. Der er ikke indkommet høringssvar, og planforslaget forelægges nu til endelig vedtagelse.

 

Lokalplanområdet er tidligere anvendt til offentlige formål – senest til institutionsformål. Området er nu solgt til privat udvikler, som ønsker at opføre boliger i hhv. eksisterende institutionsbygning samt i to nye tæt/lav byggerier. Med planlægningen vil eksisterende institutionsbygning og tilhørende legepladsareal omdannes til hhv. 14 lejligheder og 4 rækkehuse. Lokalplanområdet ændrer således status fra offentligt formål til boligformål.

 

Den tidligere institutionsbygning er bevaringsværdig, og der stilles derfor krav til vedligehold og reetablering i lokalplanforslaget.

   

Det vurderes, at det nye boligområde er velplaceret ift. eksisterende byliv og trafikale omstændigheder i Jyderup Bymidte. Det nye boligområde knyttes desuden til eksisterende infrastruktur, herunder kloakledninger og vejnet. Håndtering af regnvand indenfor lokalplanområdet sker efter LAR principperne om lokal afledning af regnvand.
 

Lokalplanforslag 11.19 (se bilag 1)

Lokalplanforslaget tilvejebringer realisering af et nyt boligområde samt tilhørende grønne fælles friarealer centralt i Jyderup.

 

Lokalplanforslaget stiller krav til eksisterende byggeri og beplantning, herunder:

-         materialer og udformning ifm. vedligehold og reetablering af den bevaringsværdige bygning

-         pleje og reetablering af eksisterende 4 større træer (vurderet bevaringsværdige)

 

Lokalplanforslaget stiller krav til nyt tæt/lav byggeri, herunder:

-         bygningshøjde på 8,5 meter, maksimal bebyggelsesprocent på 40 samt maksimalt etageareal på 1,5

-         taghældning på 25 grader eller 45 grader

-         materialevalg

 

Lokalplanforslaget stiller desuden flg. ibrugtagningskrav:

-         etablering af vejadgange og parkeringsarealer skal være gennemført

-         etablering af renovationspladser skal være gennemført

-         etablering af LAR løsninger til opsamling af regnvand skal være gennemført

-         området skal være tilsluttet kollektiv vand- og varmeforsyning

 

 

Kommuneplantillæg (se bilag 2)

Lokalplanen følges af kommuneplantillæg nr.13 til Kommuneplan 2017, som ændrer områdets nuværende status fra offentligt formål til boligformål. Forslaget stiller krav til en bebyggelsesprocent på maks. 40.

 

Miljøscreening

Der er foretaget en miljøscreening af forslag til lokalplan og forslag til kommuneplantillæg. Screeningen giver ikke anledning til, at der skal udarbejdes en egentlig miljørapport, da det nye boligområde vurderes at vil kunne indpasses naturligt i nærområdet.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til reetablering af boldhegn på skolens grund samt udgifter til etablering af fælles hæk i skel estimeres at udgøre 400.000 kr. Udgifterne finansieres ved omprioritering af midler afsat til Mastebro (Holbæk Havn) i 2019 under Udvalget for Klima og Miljø. Mastebro er ikke realiseret i 2019. Såfremt Mastebro ønskes realiseret i 2020 eller senere skal dette prioriteres i budgettet.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser

Høring

Planforslagene har været udsendt i offentlig høring, og der har været afholdt borgermøde den 7. maj 2019. Notat fra borgermødet er vedlagt sagen som bilag. Der er ikke indkommet høringssvar i perioden.

Lovgrundlag – link

Planloven

Sagshistorik, henvisninger

Sagen er behandlet i Kommunalbestyrelsen d.13.03.2019, pkt. 70

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-10-2019

Indstilles godkendtcaseno18-40274_#5053887_v1_bilag 1.pdf til endelig pol.beh..pdf
caseno18-40274_#5053891_v1_bilag 2.pdf til endelig pol.beh..pdf
caseno18-40274_#5075398_v1_referat borgermøde_070519_lp1119.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1
Bilag 2
Referat borgermøde 07.05.19


126. Beslutning om høring af lokalplanforslag 2.92 og forslag til kommuneplantillæg 20 for Sportsbyen

Beslutning om høring af lokalplanforslag 2.92 og forslag til kommuneplantillæg 20 for Sportsbyen
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 

 1. Forslag til lokalplan 2.92 og kommuneplantillæg nr. 20 for udvidede anvendelsesmuligheder i Sportsbyen godkendes til offentlig høring i 8 uger
Beskrivelse af sagen

Baggrund

Holbæk Kommunalbestyrelse har på mødet den 15. maj 2019 besluttet at igangsætte ny kommune- og lokalplanlægning for Sportsbyen. Dette for at muliggøre udvidede anvendelsesmuligheder i Sportsbyen i form af liberalt erhverv og kontorerhverv indenfor et afgrænset byggefelt beliggende umiddelbart syd for fodboldstadion, som vist på lokalplansforslagets bilag 3.

 

Formål

Formålet med planforslagene er at muliggøre anvendelse til kontorerhverv og liberalt erhverv indenfor et afgrænset byggefelt beliggende indenfor matrikel 43, og kun på etager over stueetagen, dvs. på 1.-3. sal. Stueetagen skal fortsat have anvendelser, der fremgår af lokalplan 2.67 for Sportsbyen, dvs. anvendelser, der har en tilknytning til idræt, sundhed eller kultur. Lokalplanforslaget er et tillæg til gældende lokalplan 2.67.

 

Indhold

Lokalplanen er udformet som et tillæg til lokalplan 2.67 for Holbæk Sportsby indenfor lokalplan 2.67's delområde A. Bestemmelserne i dette tillæg supplerer derfor de gældende bestemmelser i lokalplan 2.67.

Lokalplanens formål er at udlægge mulighed for yderligere anvendelse - i form af kontorerhverv og liberalt erhverv - end de i lokalplan 2.67 udlagte anvendelser.

Herudover giver lokalplanforslaget mulighed for at bygge i 4 etager (og med en maks. bygningshøjde på 16 meter, som er under bygningshøjden for hovedbygningen i Sportsbyen) samt mulighed for at der kan etableres parkering indenfor restarealer i byggefelt 1, jf. kortbilag 5 i lokalplan 2.67.

 

Udover ny lokalplan er der endvidere udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg, som tillige muliggør kontorerhverv og liberalt erhverv på etager over stueplan. Dette under forudsætning af, at en nærmere undersøgelse i forbindelse med lokalplanlægningen viser, at der ikke er uhensigtsmæssige skyggegener eller andre problemer i forhold til områdets primære anvendelse til idræts-, kulturelle, undervisnings-, og fritidsmæssige formål.

Økonomiske konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle økonomiske konsekvenser ved at sende lokalplanforslaget i høring.

Såfremt lokalplan og kommuneplantillæg ikke bliver endeligt vedtaget, vil det gennemførte udbud og salget af det konkrete byggefelt gå tilbage.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Det vurderes, at der ikke er væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser ved etablering af planernes indhold.

Høring

Det nye plangrundlag har været i for-debat i perioden 27. juni til 12. august

2019. Der er ikke indkommet bemærkninger med input til planlægningen.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsesmøde den 15. maj 2019

https://dagsordner.holbaek.dk/committee_188866/agenda_395716/agenda_395716.html#14888793

 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-10-2019

Indstilles godkendt

For stemte 4 (A, I, O, V)
Imod stemte 0
1 (Ø) undlod at stemmecaseno19-15059_#5058602_v1_bilag 1 kommuneplantillæg 20.pdf
caseno19-15059_#5058609_v1_bilag 2 lokalplanforslag 2.92.pdf
caseno19-15059_#5058611_v1_bilag 3 miljøscreening.pdf
caseno19-15059_#5075795_v1_kortbilag over byggefelt a.pdf
caseno19-15059_#5075791_v1_kortbilag over byggefelt b+c.pdf
caseno19-15059_#5075798_v1_kortbilag over byggefelt d.pdf

Bilag

Bilag 1: Kommuneplantillæg 20
Bilag 2: lokalplanforslag 2.92
Bilag 3: Miljøscreening
Kortbilag over matrikelfelt A
Kortbilag over matrikelfelt B+C
Kortbilag over matrikelfelt D


127. Beslutning om udsendelse af forslag til Lokalplan 12.08 og Kommuneplantillæg 19, for rekreativt område v. Rævebjerg, Mørkøv i 8 ugers høring

Beslutning om udsendelse af forslag til Lokalplan 12.08 og Kommuneplantillæg 19, for rekreativt område v. Rævebjerg, Mørkøv i 8 ugers høring
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Forslag til Lokalplan 12.08 samt tilhørende kommuneplantillæg nr.19 for Rekreativt område v. Rævebjerg, i Mørkøv, godkendes til offentlig høring i 8 uger
Beskrivelse af sagen

Lokalplanområdet ejes af Holbæk Kommune og benyttes, via en benyttelsesaftale mellem Holbæk Kommune og Mørkøv Handels-, Håndværker og Borgerforening, til rekreative formål samt afvikling af et årligt kræmmermarked, som Mørkøv Handels-, Håndværker og Borgerforening står for.

Mørkøv Handels-, Håndværker og Borgerforening ønsker i samarbejde med Dansk Køreselskab at etablere et nyt hjemsted for Dansk Køreselskabs hestesportevents på området v. Rævebjerg. Det drejer sig om 3-4 årlige opvisningsevents, hvor der køres hhv. dressur cup og TopCup løb. Det vurderes, at Dansk Køreselskabs hestesportsevents vil kunne sameksistere med nuværende anvendelse af arealet, i form af kræmmermarked samt offentlig brug af arealet til friluftsliv.

Lokalplanområdet er i dag beliggende i byzone og landzone. På baggrund af ønsket om at kunne afvikle hestesportsevents, udvides omfanget af lokalplanområdet med inddragelse af 2,1 ha landbrugsjord (matr.1bm). Hele lokalplanområdet overføres til byzone, da arealet ikke anvendes ikke til landbrug i dag, og egner sig godt til rekreative formål. Der vil således udarbejdes et kommuneplantillæg ifm. lokalplanudarbejdelsen.

Området udlægges til et grønt, offentlig tilgængeligt areal, hvor landskabelige og naturmæssige værdier bevares. Der tillades opførelse af to bygninger (såsom foreningshus, materiel- og maskinhal) indenfor et afgrænset byggefelt. Lokalplanforslaget foreskriver en maksimal bebyggelsesprocent på 10.

Området trafikbetjenes fra Ringstedvej via en anlagt grusvej på matr. 23b, som er kommunalt ejet og videre via en privatejet grusvej på matr. 1no. 

Lokalområdet er fortsat tilgængeligt for offentligheden, som naturområde til friluftsliv, og Mørkøv Kræmmermarked vil fortsat afvikles på arealet. Udvidelsen af det rekreative areal forventes således at skabe mere foreningsliv syd for Mørkøv, der vil komme byen og borgerne til gode.

Lokalplanforslag 12.08 (se bilag 1)

Lokalplanforslaget giver mulighed for et udvidet areal til rekreative formål syd for Mørkøv - herunder 2 bygninger og tilhørende areal til parkering samt etablering af terrænbaneforhindringer og kørebaner. En realisering af hhv. bygninger, areal til parkering samt terrænbaneforhindringer sker på foranledning af Mørkøv Handels-, Håndværker og Borgerforening og Dansk Køreselskab, med fuldmagt fra Holbæk Kommune.

Der foreligger i dag en benyttelsesaftale mellem Holbæk Kommune og Mørkøv Handels-, Håndværker og Borgerforening, som beskriver Mørkøv Handels-, Håndværker og Borgerforenings brug af arealet - hvordan arealet skal plejes, driftes og vedligeholdes samt offentlighedens frie adgang til området.

Benyttelsesaftalen vil blive ændret, så den løber i længere tid og tager højde for forhold omkring realisering af bygninger, areal til parkering samt terrænbaneforhindringer.

Kommunalbestyrelsen vil blive forelagt en revideret aftale til beslutning.

Kommuneplantillæg (se bilag 2)

Lokalplanen følges af kommuneplantillæg nr.19 til Kommuneplan 2017, som udvider området for rekreative formål.

Miljøscreening (se bilag 3)

Der er foretaget en miljøscreening af forslag til lokalplan 12.08 og forslag til kommuneplantillæg nr.19. Screeningen giver ikke anledning til, at der skal udarbejdes en egentlig miljørapport, da udvidelse af det eksisterende rekreative areal vurderes at kunne indpasses naturligt i nærområdet. Desuden reguleres omfang og udformning af bebyggelse og anlæg med en tilpasning til eksisterende forhold, herunder vejforhold, forsyningsledninger og områdets fauna.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser

Høring

Planforslagene sendes i offentlig høring fra 27.november 2019 – 24.januar 2020. Herefter vil planforslagene blive sendt til endelig politisk behandling.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-10-2019

Indstilles godkendtcaseno19-3489_#5041675_v1_afgørelse_miljøscreening_19.03.2019.pdf.pdf
caseno19-3489_#5053846_v1_forslag_til_kommuneplantillæg_rekreativt_omraade_v_raevebjerg.pdf.pdf
caseno19-3489_#5053847_v1_forslag_lokalplan_1208_med_bilag.pdf.pdf

Bilag

Bilag 3
Bilag 2
Bilag 1


128. Beslutning om igangsættelse af ny lokalplan

Beslutning om igangsættelse af ny lokalplan
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Ansøgning om udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg for dagligvarebutik ved Munkholmvej, Holbæk afvises
Beskrivelse af sagen

Økonomiudvalget beslutter løbende, efter indstilling fra Udvalget for Klima og Miljø, hvilke lokalplaner og kommuneplantillæg administrationen skal udarbejde. I forbindelse med administrationens behandling af ansøgningen udarbejdes der et prioriteringsnotat, der beskriver det ansøgte og forholdet til kommuneplanen. Notatet er vedlagt som bilag til den enkelte plan.

Vurdering af ansøgning om Lokalplan og kommuneplantillæg for dagligvarebutik ved Munkholmvej, Holbæk (bilag 1, 2 og 3)

Holbæk Kommune har modtaget en ansøgning om at etablere en dagligvarebutik på Munkholmvej, Holbæk. Området er i kommuneplanen udlagt til boligformål, og der ligger i dag en tankstation og 3 boliger på området. Det ansøgte projekt er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer for detailhandel. Det er administrations vurdering, at det ikke vil være foreneligt med kommuneplanens overordnede mål og retningslinjer at tillade etablering af en ny dagligvarebutik på Munkholmvej, da der allerede er en god dagligvareforsyning i den østlige del af Holbæk. Der ligger således to dagligvarebutikker på Munkholmvej, og der er kun ca. 250 meter fra projektområdet til den nærmeste dagligvarebutik. Det er vurderet, at der lokalt ikke er et tilstrækkeligt kundegrundlag til butikken.

Endvidere fremgår det af detailhandelsanalyse udarbejdet af ansøgeres konsulent (bilag 2), at markedsområdet til den nye butik er området øst for Roskildevej og jernbanen, hvilket inkluderer Holbæk bymidte (projektområdet er ca. 1,3 kilometer fra bymidten). Administrationen vurderer på denne baggrund, at etablering af yderligere dagligvarebutik i Holbæk øst, IKKE understøtter Holbæk Kommunes overordnede mål og retningslinjer for detailhandel, der bl.a. er at sikre Holbæk bymidte, som en attraktiv og velfungerende bymidte med et varieret udbud butikker, herunder dagligvarebutikker. Idet en ny dagligvarebutik på Munkholmvej kan undergrave Holbæk bymidtes position i forhold til at fastholde et varieret udbud af dagligvarebutikker i bymidten.

Ansøger har udarbejdet en redegørelse vedrørende projektets forhold til bæredygtighed. Denne er vedlagt som bilag 3.

Status på planer

For at sikre overblikket i forhold til igangværende planer, er der udarbejdet status på disse. Status er vedlagt som bilag 4.

Siden seneste status er følgende planer vedtaget endeligt:

 • 2.88 Lokalplan for Brynet og Torpet, Holbæk
Økonomiske konsekvenser

Der er umiddelbart ingen økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune som følge af sagen

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er umiddelbart ingen miljø- eller klimamæssige konsekvenser som følge af sagen

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-10-2019

Indstilles godkendt

Udvalget bemærker, at såfremt forudsætningerne ændrer sig, og der kommer en ny ansøgning, tages sagen op igen.caseno19-3777_#5053554_v2_bilag 1 prioriteringsnotat dagligvarebutik på munkholmvej.docx.pdf
caseno19-3777_#5053555_v1_bilag 2 detailhandelsredegørelse udarbejdet af ansøgers konsulent.pdf.pdf
caseno19-3777_#5053551_v1_bilag 3 redegørelse vedr bæredygtighed udarbejdet af ansøgers konsulent.pdf.pdf
caseno19-3777_#5053553_v1_bilag 5 status planer.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 Prioriteringsnotat dagligvarebutik på Munkholmvej
Bilag 2 Detailhandelsredegørelse udarbejdet af ansøgers konsulent
Bilag 3 Redegørelse vedr bæredygtighed udarbejdet af ansøgers konsulent
Bilag 4 Status planer


129. Beslutning om forlængelse af Digemosevej

Beslutning om forlængelse af Digemosevej
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:
 

 1. Der i anlægsbudgettet for 2020 afsættes 1 mio. kr. af ubrugte midler fra projektet Tysinge Have under Ældre og Sundhed til forlængelse af Digemosevej frem til Agrovej.
Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Der i anlægsbudgettet for 2020 afsættes 0,1 mio. kr. af ubrugte midler fra projektet Tysinge Have under Ældre og Sundhed til etablering af vendeplads langs Hjortholmvej.
Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen afviste den 14. august 2019 at afsætte 2,1 mio. kr. til forlængelse af Digemosevej. Der er siden dukket nye informationer op, der ændrer økonomien i projektet.

Administrationen har afdækket, at projektet vil kunne gennemføres for færre midler end indstillingen den 14. august 2019 redegjorde for. Beløbet er reduceret fra 2,1 mio. til 1 mio. kr., hvorfor denne sag forelægges.

Det er bl.a. fordi administrationen har reguleret de erfaringstal og enhedspriser der har ligget til grund for det oprindelige overslag, således de ikke indeholder udgifter til dobbeltsidet kantsten, dobbeltsidet fortov og andet overflødigt vejudstyr.

Når kantstenen undgås, vil afvandingen kunne foregå til rabatten uden at etablere vejbrønde og rørføring, hvilket også har bidraget til, at overslaget nu er lavere.

Desuden har en virksomhed, som er en af grundejerne på Digemosevej efter beslutningen i Kommunalbestyrelsen den 14. august 2019 klaget over trafiksikkerheden, såfremt det ikke vil være muligt at vende på Digemosevej. Derfor forelægger administrationen med denne sag også en alternativ indstilling på at afsætte 0,1 mio. kr. til etablering af en vendeplads, såfremt indstillingen om forlængelse af Digemosevej ikke anbefales.

Baggrund

I forbindelse med Fors’ etablering af ny genbrugsstation i Tølløse vil der ske en øget trafikbelastning til og fra området. Den øgede trafik vil påvirke trafiksikkerheden og fremkommeligheden. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at forbinde vejene Digemosevej og Agrovej, som beskrevet i lokalplanen. På den måde kan trafikken til og fra genbrugsstationen fordeles på begge vejtilslutninger til Hjortholmvej.

Den nye vejstrækning, som er en forlængelse af Digemosevej, er ca. 150 meter lang, og etableres som vej i erhvervsområde til tung trafik uden fortov.

Agrovej henligger uden at være færdiggjort; der mangler kantsten og slidlag på de ca. 130 meter. For at bevare bæreevnen af vejen, skal vejen færdiggøres.

I samarbejde med Fors er der sat gang i projektering af vejen, og med henblik på at sikre at vejen er anlagt, når genbrugsstationen åbnes, arbejdes der på at få vejen anlagt i forbindelse med etableringen af genbrugsstationen.

Høring

I forbindelse med projektet er der gennemført en høring af grundejerne på Digemosevej i forbindelse med nedklassificering af det offentlige vejareal, som nu er solgt til Fors, og dermed har status som privat vej.

En virksomhed har svaret, at deres kunder og leverandører hidtil har anvendt arealet som vendeplads. Hvis arealet ikke længere er vejareal, går virksomheden ud fra, at Digemosevej bliver forbundet med Agrovej, så kundernes og leverandørernes lastvogne ikke skal bakke ud på Hjortholmvej. Virksomheden har modtaget et svar retur med, at det tilstræbes, at de to veje bliver forbundet, hvilket virksomheden er tilfreds med.

Der er ikke indkommet andre henvendelser i høringsperioden.

Beskrivelse af alternativ indstilling

Etablering af befæstet areal langs med Hjortholmvej, hvor lastbiler får mulighed for at bakke ud på, således de ikke tvinges til at bakke ud på selve Hjortholmvej med forringelse af trafiksikkerheden til følge. Kommunen ejer allerede et areal, der kan benyttes til formålet.

Selvom der etableres en vendeplads, er det dog administrationens vurdering, at det stadig vil have trafiksikkerhedsmæssige konsekvenser til følge. Der vil fortsat være store lastbiler, der skal bakke op til vendepladsen, hvor sigtbarheden er ringe, plus det samtidig risikeres, at andre lastbiler, der skal ned af Digemosevej bliver nødt til at blive holdende ude på Hjortholmvej, imens en anden lastbil bakker ud på vendepladsen. Det kan resultere i farlige situationer, hvor andre bilister vil overhale, uden at kunne orientere sig om modkørende køretøjer.

Økonomiske konsekvenser

Anlægget forventes at koste 1 mio. kr. og foreslås finansieret ved, at omplacere ubrugte midler fra projektet Tysinge Have, under Ældre og Sundhed. Det er overførte midler fra budget 2018 til budget 2019.

Den alternative indstilling på 0,1 mio. kr. foreslås finansieret med samme midler.

Midlerne er ubrugte og ikke disponerede, således har det ikke konsekvenser for projektet Tysinge Have eller området Ældre og Sundhed.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige klima- og miljømæssige konsekvenser.

Øvrige konsekvenser

Ingen konsekvenser.

Sagshistorik, henvisninger

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 14. august 2019: 202. Beslutning om forlængelse af Digemosevej

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-10-2019

Det indstilles, at den alternative indstilling godkendes

130. Beslutning om spildevandsplan for Holbæk Kommune 2020-2030

Beslutning om spildevandsplan for Holbæk Kommune 2020-2030
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. forslag til revideret spildevandsplan 2020-2030 og forslag til miljøvurdering af spildevandsplan 2020-2030 godkendes og sendes i høring
Beskrivelse af sagen

Formål:

Kommunalbestyrelsen skal med denne sag beslutte at sende forslag til Spildevandsplan 2020-2030 med tilhørende miljøvurdering i offentlig høring.

Forslaget beskriver de eksisterende spildevandsforhold og indeholder en samlet oversigt for de planlagte aktiviteter, investeringer og strategier på spildevandsområdet.

Spildevandsplan 2020-2030 fastlægger også rammerne for, hvordan borgere, virksomheder og bygherrer skal håndtere regn- og spildevand på egen grund, ligesom den beskriver minimumskrav til rensning af husspildevand i områder uden for det kloakerede område, kaldet det åbne land.

Den reviderede spildevandsplan afløser den gældende spildevandsplan 2016-2020, og nedenfor er beskrevet de væsentligste ændringer i forhold til den godkendte plan:

 • Ny tiårig planperiode 2020-2030
 • Plan for gennemførelse af forbedret rensning af spildevand i det åbne land
 • Håndtering af spildevand i dag- og kolonihaver
 • Strukturplan for renseanlæg
 • Ændring af planstatus i de eksisterende lokalplaner for visse kloakoplande (hvor husspildevand samt tag- og overfladevand ledes væk i samme afløbsledning)

Spildevandsrensning i det åbne land

Holbæk Kommune er forpligtiget til at sikre forbedret spildevandsrensning på et større antal ejendomme i det åbne land som en følge af statens vandområdeplaner (Vandområdeplan 1 og 2), hvori der er fastlagt en række indsatser til forbedring af vandmiljøet. Staten har fastsat, at alle indsatser efter Vandområdeplan 1 og 2 skal være afsluttet ved udgangen af 2020.

Der er imidlertid ikke muligt for Holbæk Kommune at afslutte indsatsen om forbedret spildevandsrensning i det åbne land inden udgangen af 2020, og kommunen kan således ikke opfylde fristen.

Med forslag til Spildevandsplan 2020-2030 foreslås det, at kommunens samlede indsats i forhold til forbedret rensning af spildevand i det åbne land gennemføres i planperioden 2020-2030. Forslaget til Spildevandsplan er koordineret med Fors A/S’ tids- og investeringsplan for kloakeringsarbejder mv., og administrationen vurderer bl.a. på den baggrund, at planen kan realiseres i planperioden.

Fors A/S er underlagt økonomisk regulering, som sætter loft for selskabets maksimale indtægter (hvor meget selskabet må opkræve hos kunderne). Dette betyder, at Fors A/S ikke har haft økonomi til at gennemføre den oprindelige plan (i Spildevandsplan 2016-2020) med kloakering i det åbne land.

I forslag til Spildevandsplan 2020-2030 er derfor udtaget ca. 600 ejendomme i det åbne land, som tidligere var planlagt spildevandskloakeret. Disse ejendomme skal fremover selv stå for at forbedre spildevandsrensningen ved anlæg af individuelle løsninger. Kommunen vil meddele påbud herom til de berørte lodsejere. 

Administrationen indstiller, at arbejdet med forbedret spildevandsrensning sker indenfor et vandopland ad gangen, så de ejendomme, der skal spildevandskloakeres af Fors A/S, bliver kloakeret i samme tidsrum, som kommunen udsender påbud om forbedret spildevandsrensning, til ejendomme der skal udføre individuelle løsninger.

Dag- og kolonihaver

Flere dag- og kolonihaver er i dag beliggende i bynære områder, der jf. den gældende spildevandsplan skal separatkloakeres/spildevandskloakeres. Områderne er endnu ikke blevet kloakeret. Kommunens største kolonihaveområde er beliggende ved Rørvangsparken og Granløseparken. Disse haver ligger udenfor kloakoplande, men meget tæt på vigtige kildepladser for vandindvinding til Holbæk by.

På denne baggrund anbefaler administrationen, at man ved denne revision af spildevandsplanen udtager alle områder vedr. dag- og kolonihaver af planen, således at spildevandshåndteringen i disse områder håndteres via samletanke, der skal godkendes af Holbæk Kommune. Ændringen af spildevandsforholdene fastlægges i den løbende kontraktfornyelse med Kolonihaveforbundet.

Plan for tværkommunalt renseanlæg

Der arbejdes stadig videre med en flytning af det nuværende Holbæk Renseanlæg, og i den forbindelse har Holbæk og Odsherred kommuner indgået et tværkommunalt samarbejde om en fælles renseløsning.

Dette er besluttet ved en hensigtserklæring underskrevet af begge kommuners borgmestre den 13.maj 2019. Dette samarbejde har til formål at fremme den politiske opbakning til miljøprojektet, og derigennem sikre politisk godkendelse fra begge kommuner.

En evt. beslutning om en ny renseløsning for Holbæk renseanlæg, vil efterfølgende indstilles vedtaget som et tillæg til spildevandsplanen.

Ændring af planstatus

I dag er der flere ældre lokalplaner for områder, der endnu ikke er udbygget, og som på tidspunktet for vedtagelse af planerne var planlagt separatkloakeret. I den gældende Spildevandsplan 2016-2020 er det fastlagt, at nye områder så vidt muligt kun spildevandskloakeres og regnvand skal derfor håndteres lokalt af den enkelte grundejer eller som en samlet løsning i privat regi.

I forslag til Spildevandsplan 2020-2030 ændres ca. 20 planlagte, eksisterende kloakoplande og lokalplanlagte områder til at blive spildevandskloakeret frem for separatkloakeret. For vejarealer, der ligger inden for disse områder skal afvandes til egne afvandingsanlæg eller afledes separat til recipient via nedsivning eller udløb til vandløb

Miljøvurdering

Da spildevandsplanen fastlægger nye rammer for kloakering af ca. 600 ejendomme, har planen gennemgået en strategisk miljøvurdering, jf. Lov om Miljøvurdering.

Det er samlet set vurderet, at Spildevandsplan 2020-2030 ikke vil medføre væsentlige påvirkninger på miljøet. Af denne grund er der heller ikke behov for at lave et overvågningsprogram for spildevandsplanen.

Kloakering på Orø

Den samlede kloakering af Orø var i den tidligere spildevandsplan planlagt udført i perioden fra 2017-2019, men kun 1. og 2. etape blev udført, da Fors A/S blev underlagt en økonomisk regulering, der betød det ikke var muligt at gennemføre etape 3 son planlagt.

Fors A/S har på møde den 19. juni 2018 orienteret KMU om den økonomiske situation.

Efterfølgende har administrationen i samarbejde med Fors A/S udarbejdet en ny tids- og investeringsplan i forslaget til revideret spildevandsplan 2020-2030, der betyder at den afsluttende kloakering på Orø udføres i 2021-2022.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune.

Investeringer ifølge planen afholdes af Fors A/S og de private lodsejere, der skal etablere egne spildevandsløsninger.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Spildevandsplanen vil medvirke til at forbedre kvaliteten i vandløb, søer og sikre rent grundvand.

Planen er samtidig afgørende for, at Holbæk Kommune, med forsinkelse, kan leve op til de statslige vandplaners målsætninger for ferskvande og fjorde.

Høring

Efter Kommunalbestyrelsens behandling af forslagene skal disse fremlægges i offentlig høring i mindst otte uger med oplysning om, at der er adgang til at kommentere de fremlagte forslag over for kommunalbestyrelsen.

De ca. 600 ejendomme, som efter planforslaget selv skal udføre forbedret spildevandsrensning, vil blive særskilt orienteret.

Den reviderede spildevandplan er en digital plan og vil være tilgængelig på kommunens planportal, senest ved høringsperiodens start. Forslag til Miljøvurdering vil ligeledes være tilgængelig på kommunens planportal.

Lovgrundlag – link
 • § 32 i lovbekendtgørelse 681 af 02/06/2019 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).
 • Kapitel 3 i bekendtgørelse 951 af 23/09/2019 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.
 • Kommuneplanen, Regionplanen som den er udtrykt i landplandirektiver og de kommende vandplaner.
 • Lovbekendtgørelse 1215 af 25/10/2018 om miljøvurdering af planer og programmer.
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-10-2019

Indstilles godkendtcaseno19-31681_#5056442_v1_miljøvurdering af holbæk kommunes spildevandsplan 2020-2030_final - miljøvurdering af holbæk kommune.pdf
caseno19-31681_#5056438_v1_afgrænsningsrapport.pdf
caseno19-31681_#5073742_v1_spildevandsplan_2020-2030.pdf.pdf

Bilag

Miljøvurdering af Holbæk Kommunes spildevandsplan 2020-2030_final - Miljøvurdering af Holbæk Kommunes Spildevandsplan 2020-2030_final.pdf
Afgrænsningsrapport
Spildevandsplan_2020-2030.pdf


131. Beslutning om handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Beslutning om handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Holbæk Kommune 2019-2022 godkendes
Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen skal vedtage en handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter hver 3. år på baggrund af naturstyrelsens krav om dette og administrationen har på den baggrund udarbejdet en handlingsplan.

Fokusområder for handlingsplan 2019-2021

Handlingsplanen beskriver de forskellige faktorer, som udgør den kommunale rottebekæmpelse i Holbæk Kommune.

I handlingsplanen har administrationen udpeget 3 fokusområder, som vil have fokus i de kommende år:

 1. Sikring af effektiv rottebekæmpelse
  For en effektiv rottebekæmpelse skal kommunen sikre, at der reageres hurtigt på en anmeldelse, at den udføres af fagligt kvalificerede rottebekæmpere, at årsagen til rottetilholdet findes og at det sikres, at problemet bliver løst.
   
 2. Kommunikation og information til kommunens borgere
  Borgere og virksomheder skal mødes af den kommunale rottebekæmpelse i en positiv dialog omkring bekæmpelsen på deres ejendom og føle sig velinformeret om bekæmpelsesforløbet.
  På kommunes hjemmeside skal borgerne og virksomheder kunne finde nødvendige og informative oplysninger vedr. den kommunale rottebekæmpelse.
   
 3. Forebyggelse af rotteforekomst
  Borgere og virksomheder skal vejledes om effektiv forebyggelse, renholdelse og sikring af egen ejendom.
  Administrationen sikrer, at der sker den nødvendige håndhævelse og besigtigelser i samarbejde med rottebekæmperne.

 

Administrationen vil som et arbejdsredskab til at skabe en mere dynamisk handlingsplan udarbejde et årligt tillæg til handlingsplanen med en kort beskrivelse af, hvilke aktiviteter som den vil igangsætte for at understøtte og sikre, at de servicemål, som de 3 fokusområder omfatter, bliver nået.

 

I handlingsplanen beskrives desuden:

 • hvorfor kommunen skal bekæmpe rotter og
 • kort om rotters adfærd samt,
 • hvordan kommunen har fokus på giftfri rottebekæmpelse
Økonomiske konsekvenser

Beslutningen om godkendelse af handlingsplanen for forebyggelse og bekæmpelse af rotter har ikke nogen direkte økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune, da udgifterne til selve rottebekæmpelsen er gebyrfinansieret og opkræves over de kommunale forbrugsafgifter, som Fors A/S opkræver.

Gebyret udgør 0,119% af ejendomsværdien i år 2019, hvilket betyder at en ejendom til en værdi af 1 mio. kr. årligt betaler 119 kr.

Gebyret for 2020 vil blive fastsat med budgettet for år 2020.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Ved rottebekæmpelsen vil vi have fokus på miljøbevidst anvendelse af gift, for at:

 • minimere udbredelse af resistens
 • mindske risikoen for ophobning af gift i vores omgivelser
 • begrænse både primær og sekundær forgiftning af andre dyr
Lovgrundlag – link

Bekendtgørelse for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-10-2019

Godkendtcaseno19-35232_#5055590_v1_hanlingsplan 2019-2022.pdf.pdf
caseno19-35232_#5055645_v1_aktivitetsplan 2019-2020 for den kommunale rottebekæmpelse i holbæk kommune.pdf

Bilag

Hanlingsplan 2019-2022.pdf
Aktivitetsplan 2019-2020 for den kommunale rottebekæmpelse i Holbæk Kommune


132. Beslutning om færdiggørelse ved Karré 1-5 i havneområdet i Holbæk

Beslutning om færdiggørelse ved Karré 1-5 i havneområdet i Holbæk
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Der gives en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr., fra de afsatte midler under Klima og Miljø til ’Holbæk Havn – Restarbejder’ i budget 2019, til færdiggørelse af de kommunale arealer på sydsiden af Karré 1-5 ved havneområdet i Holbæk.
 2. De indbetalte p-fondsmidler på 2,8 mio. kr. finansierer de anlagte 34 p-pladser ved Havnevej.
Beskrivelse af sagen

Med byrådsbeslutning den 13. december 2017 er der bevilliget 3,9 mio. kr. til etablering af parkeringspladser samt færdiggørelse af de kommunale vejarealer langs Havnevej (Se bilag 1, gul markering på luftfoto).

Der er nu anlagt 34 p-pladser og de kommunale arealer på sydsiden af Karré 1-5, mellem Isefjords Allé og Havnevej, er samtidigt færdiggjort.

De samlede omkostninger for etablering af p-pladser, samt færdiggørelse udgør 4 mio. kr.

Den igangværende byudvikling og omdannelse fra industrihavn til boligområde m.m., ved havneområdet i Holbæk, betyder at den kommunale infrastruktur og vejarealerne bør færdiggøres, i takt med byggeriernes færdiggørelse.

Infrastruktur og færdiggørelse af byggemodningen i relation til de kommunale vejarealer omfatter restarbejder, dvs. kantsten, belægning, beplantning, belysning etc.

Økonomiske konsekvenser

Reglerne for anvendelse af p-fondsmidler muliggør finansiering af erstatningsparkeringspladser i forholdet 1 til 1. Da de 34 nyetablerede parkeringspladser svarer til en udgift på 2,9 mio. kr., kan p-fonden kun finansiere den andel af den samlede udgift på 4 mio. kr. til både etablering af parkeringspladser og færdiggørelse af arealerne ved karre 1-5 nord for Havnevej.

Derfor anviser administrationen, at den resterende finansiering på 1,2 mio. kr. bliver dækket af afsatte midler under Klima og Miljø til ’Holbæk Havn – Restarbejder’ i budget 2019, til færdiggørelse af de kommunale arealer på sydsiden af Karré 1-5 ved havneområdet i Holbæk.   

P-pladserne finansieres med 2,8 mio. kr. fra p-fonden.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Etableringen af p-pladserne har krævet en delvis oprensning af forurenet jord på arealerne, hvilket har haft en positiv bæredygtig, miljø- og klimamæssig konsekvens.

Hvis en forurening udgør en risiko for mennesker eller miljø, har en hel eller delvis oprensning af ejendommen en positiv effekt for fremtidige aktiviteter, samt vandmiljøet i lokalområdet.

Sagshistorik, henvisninger

Byrådet den 13. december 2017: Punkt 244 - Beslutning om bevilling til etablering af p-pladser på Havnevej i Holbæk

Udvalget for Klima og Miljø den 29. maj 2018: Punkt 82 - Orientering om etablering af parkeringspladser

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-10-2019

Udsatcaseno17-25388_#5075413_v1_bilag 1 beslutning om færdiggørelse ved karré 1-5 i havneområdet i holbæk.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 Beslutning om færdiggørelse ved Karré 1-5 i havneområdet i Holbæk.pdf


133. Beslutning om screeningskriterier til revurdering af klassifikation for offentlige vandløb

Beslutning om screeningskriterier til revurdering af klassifikation for offentlige vandløb
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima- og Miljø

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller at:

 1. Kommunernes Landsforenings kriterier anvendes til at gennemgå om de offentlige vandløb, samt tilstødende private vandløbsstrækninger i Holbæk Kommune skal klassificeres som offentlige eller private.
Beskrivelse af sagen

Klima- og Miljøudvalget skal med denne sag beslutte, hvilke kriterier der skal anvendes til gennemgang af, om de offentlige vandløb i kommunen skal klassificeres som offentlige eller private. Listen af kriterier som administrationen indstiller, er udarbejdet af Kommunernes Landsforening. Kriterierne bruges til at ”screene” de offentlige vandløb samt tilstødende private vandløbstrækninger i Holbæk Kommune. Screeningen skal belyse om de offentlige vandløb har en tilstrækkelig offentlige interesse til at være optaget som offentlige vandløb.

Vandløbenes klassifikation er blandt andet afgørende for om det er kommunen eller bredejeren som vedligeholder vandløbet. Revurdering af vandløbenes klassifikationen vil på sigt resultere i en mere ensartet vandløbsadministration. Således vil bredejerne, så vidt muligt, få samme rettigheder og pligter overalt i kommunen.

Herudover vil ændring af vandløbenes klassifikation få betydning for omfanget af opgaven med at revidere vandløbsregulativerne, da kun offentlige vandløb skal være omfattet af vandløbsregulativer.

Kommunalbestyrelsen vil senere få forlagt en særskilt sag om revurdering af vandløbenes klassifikation til beslutning.

 

Screeningskriterierne for hvornår et vandløb er offentligt er følgende:

 1. Vandløbet er en del af et samlet vandsystem, som har betydning for økologien i området, eller hvor arealerne omkring vandløbet er en del af et særligt naturområde.
 2. Vandløbet er større – bundbredden er i betydeligt omfang større end 1.5 meter.
 3. Vandløbet har mange interessenter, som er afhængige af vandløbet som afleder for drænvand m.m.
 4. Vandløbet har stor rekreativ betydning for befolkningen, ud over hvad der er sædvanligt for private vandløb.
 5. Vandløbskvaliteten – såvel vandløbets fysiske tilstand som vandkvaliteten – er høj.
 6. Vandløbet modtager væsentlige mængder spildevand fra renseanlæg, offentlige vejsystemer eller andre offentlige spildevandsanlæg.
 7. Vandløbet ligger nedenfor et andet offentligt vandløb.

Vedhæftet som bilag er KL’s redegørelse for kriterierne samt et supplerende notat fra administrationen med eksempler knyttet til de enkelte kriterier. Kriterierne bruges landsdækkende af kommuner i sager vedrørende klassifikation af vandløb.

 

Den videre proces

Screeningskriterierne skal ikke ses som en udtømmende tjekliste for hvornår et vandløb er offentligt. De skal bruges til at lave en indledende gennemgang af hvilke vandløb som potentielt skal omklassificeres. Der skal herefter foretages nærmere analyser af de vandløb, der fremgår af listen. Der vil blive indhentet ekstern konsulentbistand til at kvalificere om vandløbene har en tilstrækkelig almen interesse til at klassificeres som offentlige. Administrationen vil på den baggrund lave en samlet faglig vurdering af vandløbstrækningernes fremtidige klassifikation og indstille dem til politisk behandling. Sonderingen mellem de to vandløbsklasser vil bero på en konkret vurdering af hvert enkelt vandløb.

 

Når screeningen er udført, vil Udvalget for Klima og Miljø få forelagt listen over vandløb, som potentielt skal omklassificeres, til orientering forud for at analyserne gennemføres. Når analyserne af de enkelte vandløb er gennemført, vil administrationens samlede vurdering blive forelagt Kommunalbestyrelsen i en ny sag, hvor administrationen indstiller til beslutning, hvilke vandløb som skal omklassificeres.   

 

Efter politisk behandling vil administrationen igangsætte sagsbehandlingen for op- og nedklassificeringen af de enkelte vandløbsstrækninger, hvilket bl.a. indbefatter parthøring af de involverede bredejere.

 

Konsekvens for kommune og bredejere

Hvis et offentligt vandløb til privat vandløb nedklassificeres, har det først og fremmest den konsekvens, at pligten til at vedligeholde vandløbet overgår fra vandløbsmyndigheden til bredejerne. Derimod ændres vandløbets målsætning ikke ved en omklassificering, ligesom vandløbet heller ikke ændrer status efter naturbeskyttelsesloven. En nedklassificering giver altså ikke bredejeren ret til på egen hånd at ændre afvandingsforholdene.

Uafhængigt af om det op eller nedklassificeres gælder det, at vandløbet skal ”afleveres” i regulativmæssig stand, således at vandløbet er vedligeholdt i overensstemmelse med regulativet og med den regulativmæssigt fastlagte skikkelse eller vandføringsevne. 

 

Revision af vandløbsregulativerne

Klassifikation af vandløbene i kommunen har betydning for den forestående revision af vandløbsregulativerne. Klassifikationen af et vandløb som offentligt vandløb medfører, at der skal udarbejdes et vandløbsregulativ, som beskriver vandløbenes vandføringsevne og vedligeholdelse samt bestemmelser om bredejerens rettigheder og pligter.

Private vandløb er ikke omfatte af vandløbsregulativer. Vandløbsmyndigheden kan dog fastsætte regler om omfang og udførelse af vedligeholdelse af private vandløb.

 

Økonomiske konsekvenser

Administrationen planlægger at indhente faglig konsulentbistand til mere indgående analyse af vandløb, der som resultat af screeningen ikke lever op til kriterierne for at være klassificeret som offentlige. Udgiften til konsulentydelsen kendes endnu ikke og afhænger hovedsageligt af omfanget. Udgiften forventes at kunne afholdes indenfor eksisterende budget.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Lovgrundlag – link

§ 8, stk 1 i lov om vandløb 

§ 1, stk 1 i bekendtgørelse om klassifikation og registrering af vandløb

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=186438

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=181973

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalstyrelsens d. 21. november 2018: https://dagsordner.holbaek.dk/committee_188866/agenda_365906/agenda_365906.html#13920992

Klima- og Miljøudvalget d. af 27. august 2019: https://dagsordner.holbaek.dk/committee_189796/agenda_408663/agenda_408663.html#15345023

 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-10-2019

Udsatcaseno19-35017_#5068861_v1_bilag 1.pdf.pdf
caseno19-35017_#5068873_v1_vandløb_kl_kriterier_klassifikation.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1.pdf
Vandløb_KL_kriterier_klassifikation.pdf


134. Beslutning om tildeling af midler fra Puljen Rum til Fællesskab I foråret 2019

Beslutning om tildeling af midler fra Puljen Rum til Fællesskab I foråret 2019
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
Beslutningssag

Indstilling

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne indstiller, at:

 1. 510.000 kr. omplaceres fra Udviklingspulje til lokalområder (driftsmidler) til Pulje til Lokaludvikling (anlægsmidler) og gives som anlægsbevilling til projekt ’Byporte og fartdæmpende foranstaltninger i Mørkøv, Skamstrup og Stigs Bjergby’ med Lokalforum Mørkøv, Skamstrup og Stigs Bjergby som ansøger, hvor midlerne er forudsat en sammenhæng til de anbefalinger Trafiksikkersikkerhedsplan 2020-2025 vil angive.
   
 2. 35.000 kr. omplaceres fra Udviklingspulje til lokalområder (driftsmidler) til Pulje til Lokaludvikling (anlægsmidler) og gives som anlægsbevilling til projekt ’Stibelysning i Svampebyen’ med Undløse Lokalråd som ansøger.
   
 3. 70.000 kr. omplaceres fra Udviklingspulje til lokalområder (driftsmidler) til Pulje til Lokaludvikling (anlægsmidler) og gives som anlægsbevilling til projekt 'Forskønnelse i St. Merløse’ med beboergruppe i samarbejde med Lokalforum Store Merløse som ansøger.    
   
 4. 220.000 kr. omplaceres fra Udviklingspulje til lokalområder (driftsmidler) til Pulje til Lokaludvikling (anlægsmidler) og gives som anlægsbevilling til projekt ’Skolesti ved Vipperød’ med Vipperød Lokalforum som ansøger, hvor midlerne er forudsat at berørte lodsejere indgiver en skriftlig tilkendegivelse på, at stien kan anlægges henover deres ejendom.  
   
 5. 300.000 kr. omplaceres fra Udviklingspulje til lokalområder (driftsmidler) til Pulje til Lokaludvikling (anlægsmidler) og gives som anlægsbevilling til projekt ’Øasen’ med Foreningen Øasen som ansøgere.
Beskrivelse af sagen

Ved forårsrunden 2019 modtog puljen Rum til Fællesskab 16 ansøgninger. Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne har på deres møde i maj 2019 prioriteret hvilke ansøgninger indstilles imødekommet af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

 

Administrationen har screenet alle ansøgninger og vurderet, om de lever op til puljens krav, og om der er lovhjemmel til at yde støtte til projekterne. Ud af de 16 ansøgninger blev 15 lagt op til politisk beslutning i projektudvalget. En af ansøgningerne var fra Holbæk Seniorlandsby. Denne ansøgning bliver ikke taget i betragtning, da det ikke er lovligt for kommunen at tildele penge til aktiviteter i fælleshuse, der underbygger deres mulighed for at udleje lokaler. Midler til dette virker konkurrenceforvridende for andre virksomheder, der også udlejer lokaler.

 

Kun anlægsprojekter kan indstilles og forudsætter en omplacering

Administrationen har vurderet om de forskellige ansøgninger søger om driftsmidler eller anlægsmidler. Puljen kan på nuværende tidspunkt ikke bruges til driftsmidler, da der ikke er luft til det i servicerammen og der derfor er indført forbrugstilbagehold. Derfor har Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne besluttet at give afslag på samtlige ansøgninger til projekter, der ansøger om driftsmidler.

Puljen Rum til Fællesskab er i budgettet opdelt i to: ”Udviklingspulje til lokalområder”, som er driftsmidler og ”Pulje til Lokaludvikling” som er anlægsmidler.   Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne indstiller indledningsvist at driftsmidlerne omplaceres til anlæg for at imødekomme de indkomne ansøgninger.

 

 

Fagudvalgenes interesse i ansøgningerne

De anbefalede projekter har enten særlig interesse for Udvalget for Klima og Miljø eller Udvalget for Kultur og Fritid, hvorfor sagen starter i disse fagudvalg, som får mulighed for at forholde sig til dem. Da alle projekter vedrører anlægsmidler, er det Kommunalbestyrelsen, der har beslutningskompetencen.

Fagudvalgene skal forholde sig til følgende indstillinger:

 • Udvalget for Klima og Miljø skal forholde sig til indstilling 1, 2, 3 og 4.
 • Udvalget for Kultur og Fritid skal forholde sig til indstilling 5.

 

Hvad kan der søges penge til i Puljen Rum til Fællesskab

Der søges tilskud til projekter, som overordnet skaber rum til fællesskab. Det defineres ud fra de fire nedenstående kriterier.

 • Særlige kendetegn: som handler om at fremme eksisterende eller skabe nye, ikoniske kendetegn.
 • Møder i naturen: hvor der er fokus på den nære natur, multifunktionelle mødesteder og bevægelsesfaciliteter.
 • Lokale samlingssteder: hvilket er nye eller eksisterende samlingssteder i lokale områder.
 • Sikker færden: drejer sig om trafiksikkerhed for bløde trafikanter.

 

De fulde betingelser kan læses her

 

Præsentation af ansøgninger, der indstilles imødekommet

 • I bilag 0 findes et overblik og en kort beskrivelse af hver af de samtlige 15 ansøgninger inklusiv administrationens prioritering, vurdering og anbefaling. De 5 indstillede projekter præsenteres først i bilaget.
 • I bilag 1-5 findes de fulde ansøgningerne, til projekter, der i denne sag indstilles imødekommet:
 • Bilag 1: projekt ’Byporte og fartdæmpende foranstaltninger i Mørkøv, Skamstrup og Stigs Bjergby’
 • Bilag 2: projekt ’Stibelysning i Svampebyen’
 • Bilag 3: projekt 'Forskønnelse i St. Merløse’
 • Bilag 4: projekt ’Skolesti ved Vipperød’
 • Bilag 5: projekt ’Øasen
 • Bilag 6: Vej og trafiks prioritering af ansøgninger.
Økonomiske konsekvenser
 • 510.000 kr. omplaceres fra Udviklingspulje til lokalområder (driftsmidler) til Pulje til Lokaludvikling (anlægsmidler) og gives som anlægsbevilling til projekt ’Byporte og fartdæmpende foranstaltninger i Mørkøv, Skamstrup og Stigs Bjergby’ med Lokalforum Mørkøv, Skamstrup og Stigs Bjergby som ansøger, hvor midlerne er forudsat en sammenhæng til de anbefalinger Trafiksikkersikkerhedsplan 2020-2025 vil angive.

 

 • 35.000 kr. omplaceres fra Udviklingspulje til lokalområder (driftsmidler) til Pulje til Lokaludvikling (anlægsmidler) og gives som anlægsbevilling til projekt ’Stibelysning i Svampebyen’ med Undløse Lokalråd som ansøger.

 

 • 70.000 kr. omplaceres fra Udviklingspulje til lokalområder (driftsmidler) til Pulje til Lokaludvikling (anlægsmidler) og gives som anlægsbevilling til projekt 'Forskønnelse i St. Merløse’ med beboergruppe i samarbejde med Lokalforum Store Merløse som ansøger.    

 

 • 220.000 kr. omplaceres fra Udviklingspulje til lokalområder (driftsmidler) til Pulje til Lokaludvikling (anlægsmidler) og gives som anlægsbevilling til projekt ’Skolesti ved Vipperød’ med Vipperød Lokalforum som ansøger, hvor midlerne er forudsat at berørte lodsejere indgiver en skriftlig tilkendegivelse på, at stien kan anlægges henover deres ejendom. 

 

 • 300.000 kr. omplaceres fra Udviklingspulje til lokalområder (driftsmidler) til Pulje til Lokaludvikling (anlægsmidler) og gives som anlægsbevilling til projekt ’Øasen’ med Foreningen Øasen som ansøgere.

På nuværende tidspunkt står der 3,711 mio. kr. udisponeret på Udviklingspulje til lokalområder (driftsmidler) og 225.000 kr. på til Pulje til Lokaludvikling (anlægsmidler). Vedtages samtlige indstillinger omplaceres 1,135 mio. kr. til Pulje til Lokaludvikling og gives som anlægsbevilling.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsens godkendelse af puljen Rum til Fællesskab

PULO, d. 21. maj 2019, punkt 3: Projektudvalgets anbefalinger i forbindelse med puljen Rum til fællesskab, d. 21. maj 2019

PULO, d. 17. september 2019, punkt 4: Beslutning om ansøgningsrunde i foråret 2019 i puljen Rum til Fællesskab

Kommunalbestyrelsen, 15. maj 2019, punkt 123: Budgetrevision 2

Kommunalbestyrelsen, 11. september 2019, punkt 212: Budgetrevision 3
 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-10-2019

Indstilles godkendtcaseno19-2742_#5064451_v1_bilag 6 vej og trafiks prioritering af ansøgninger.pdf.pdf
caseno19-2742_#5064450_v1_bilag 5 projekt 'øasen'.pdf.pdf
caseno19-2742_#5064449_v1_bilag 4 projekt 'skolesti i vipperød'.pdf.pdf
caseno19-2742_#5064448_v1_bilag 3 projekt 'forskønnelse i st. merløse’.pdf.pdf
caseno19-2742_#5064447_v1_bilag 2 projekt 'stibelystning i svampebyen'.pdf.pdf
caseno19-2742_#5064446_v1_bilag 1 projekt ’byporte og fartdæmpende foranstaltninger i mørkøv, skamstrup og stigs bjergby’.pdf.pdf
caseno19-2742_#5064445_v1_bilag 0 - oversigt og kort beskrivelse af det ansøgte projekt til puljen rtf - forår 2019.pdf.pdf

Bilag

Bilag 6 Vej og trafiks prioritering af ansøgninger.pdf
Bilag 5 Projekt 'Øasen'.pdf
Bilag 4 Projekt 'Skolesti i Vipperød'.pdf
Bilag 3 Projekt 'Forskønnelse i St. Merløse’.pdf
Bilag 2 Projekt 'Stibelystning i Svampebyen'.pdf
Bilag 1 Projekt ’Byporte og fartdæmpende foranstaltninger i Mørkøv, Skamstrup og Stigs Bjergby’.pdf
Bilag 0 - Oversigt og kort beskrivelse af det ansøgte projekt til puljen RTF - Forår 2019.pdf


135. Beslutning om frigivelse af midler til planlægning af ny cykelsti mellem Søstrup og Megacenteret

Beslutning om frigivelse af midler til planlægning af ny cykelsti mellem Søstrup og Megacenteret
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. der igangsættes forundersøgelser og udarbejdelse af dispositionsforslag til en cykelsti mellem Søstrup og Megacenteret for 200.000 kr., der finansieres af de overskydende midler til cykelsti ved Tuse Næs.
Beskrivelse af sagen

Administrationen ønsker at kvalificere de foreliggende muligheder med hensyn til planer for en fremtidig sti mellem Søstrup og Megacentret. Stien fremgår af trafiksikkerhedsplan 2020-2025 som en prioritet 2 og aftaleparterne bag budget 2020-2023 er enige om at afsætte midler til stien i 2020.

I juli 2019 er der udarbejdet et screeningsnotat, som kommer med løsningsforslag til, hvilke stityper, der anbefales benyttet for at forbinde Søstrup og Holbæk Megacenter.
Endvidere er der tidligere udarbejdet et groft overslag på 8,7 mio. kr. Stiløsningerne er flere steder ret komplekse særligt i det skarpe sving i Tingtved, som er udfordret af manglende plads.

For de 200.000 kr. vil der blive igangsat forundersøgelser og blive udarbejdet et dispositionsforslag med konkret anbefaling af løsning.

Dispositionsforslaget vil indeholde en mere kvalificeret løsning og en mere kvalificeret pris

Økonomiske konsekvenser

De 200.000 kr. til forundersøgelser og dispositionsforslag finansieres af de overskydende midler til cykelsti på Tuse Næs.

Holbæk Kommune afsatte 3,6 mio. kr. til etablering af cykelsti på Tuse Næs - fordelt med 600.000 kr. i 2018 til forundersøgelser og projektering, samt 3,0 mio. kr. i 2019. Projektet er nu afsluttet. Der var færre uforudsete omkostninger end estimeret, og der er derfor 400.000 kr. i ubrugte midler, som foreslås anvendt til forprojektering af andre cykelstier.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Med etableringen af en god og sikker cykelforbindelse mellem Søstrup og Megacentret forventes det, at flere vil benytte cyklen, når de skal fra Regstrup og Søstrup til Holbæk.

Øvrige konsekvenser

Det noget komplekse stiforløb vil betyde en længere projekt og anlægsperiode end normalt for stier, og dette planlagte forarbejde vil kunne reducere en etableringstidsplan, således vi nærmer os de normale 20 måneder for stiprojekter af denne type.

Høring

Såvel sti som stiforløb har megen bevågenhed i lokalområdet. Et dispositionsforslag kan derfor med fordel danne grundlag for en dialog med lokalområdet.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-10-2019

Indstilles godkendt, idet der som udgangspunkt ikke ønskes 2 minus 1 vejcaseno19-35303_#5075225_v1_megacenteret til søstrup_20190701.pdf.pdf

Bilag

Megacenteret til Søstrup_20190701.pdf


136. Beslutning om frigivelse af midler til planlægning af ny cykelsti mellem Skamstrup-Mørkøv-Stigs Bjergby

Beslutning om frigivelse af midler til planlægning af ny cykelsti mellem Skamstrup-Mørkøv-Stigs Bjergby
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Der igangsættes forundersøgelser og udarbejdelse af dispositionsforslag til en cykelsti imellem Skamstrup, Mørkøv og Stigs Bjergby for 200.000 kr. af de overskydende midler til cykelsti på Tuse Næs.
Beskrivelse af sagen

Administrationen ønsker at kvalificere de foreliggende muligheder med hensyn til planer for en fremtidig sti imellem Skamstrup, Mørkøv og Stigs Bjergby. Stien fremgår af trafiksikkerhedsplan 2020-2025 som en prioritet 2 og aftaleparterne bag budget 2020-2023 er enige om at afsætte midler til stien i 2020.

I juli 2019 er der udarbejdet et screeningsnotat, som kommer med løsningsforslag til hvilke stityper der anbefales benyttet for at forbinde Skamstrup, Mørkøv og Stigs Bjergby, endvidere er der tidligere udarbejdet et groft overslag på 8,5 mio. kr. Stiløsningerne er flere steder ret komplekse særligt i selve Mørkøv samt i skoven imellem Stigsbjergby og Mørkøv.

For de 200.000,00 kr. vil der blive igangsat forundersøgelser og blive udarbejdet et dispositionsforslag med anbefaling af løsning.

Dispositionsforslaget vil indeholde en mere kvalificeret løsning og en kvalificeret pris.

Økonomiske konsekvenser

De 200.000 kr. til forundersøgelser og dispositionsforslag finansieres af de overskydende midler til cykelsti ved Tuse Næs.

Holbæk Kommune afsatte 3,6 mio. kr. til etablering af cykelsti på Tuse Næs - fordelt med 600.000 kr. i 2018 til forundersøgelser og projektering, samt 3,0 mio. kr. i 2019. Projektet er nu afsluttet. Der var færre uforudsete omkostninger end estimeret, og der er derfor 400.000 kr. i ubrugte midler, som foreslås anvendt til forprojektering af andre cykelstier.

 

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Med etableringen af en god og sikker cykelforbindelse der forbinder Skamstrup, Mørkøv og Stigs Bjergby forventes det, at flere vil benytte cyklen, når de skal transporteres på strækningen.

Øvrige konsekvenser

Det noget komplekse stiforløb vil betyde en længere projekt- og anlægsperiode end normalt for stier, og dette planlagte forarbejde vil kunne reducere en etableringstidsplan, således vi nærmer os de normale 20 måneder for stiprojekter af denne type.

Høring

Såvel sti som stiforløb har megen bevågenhed i lokalområdet. Et dispositionsforslag kan derfor med fordel danne grundlag for en dialog med lokalområdet.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-10-2019

Indstilles godkendt, idet der som udgangspunkt ikke ønskes 2 minus 1 vejcaseno19-37901_#5075228_v1_stigs bjergby til skamstrup_20190701.pdf.pdf

Bilag

Stigs Bjergby til Skamstrup_20190701.pdf


137. Beslutning af aktiviteter i udvalget i første halvår af 2020 samt deltagelse i eksterne arrangementer

Beslutning af aktiviteter i udvalget i første halvår af 2020 samt deltagelse i eksterne arrangementer
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. der besluttes aktiviteter for det kommende halvår, og at der i den forbindelse tages stilling til emner for korte kurser og oplæg samt hvorvidt enkelte eller flere medlemmer af udvalget ønsker at deltage på eksterne konferencer, årsmøder mv. og i så fald hvilke.
Beskrivelse af sagen

Udvalget har tidligere valgt at afholde egne korte kurser og oplæg med temaer valgt af udvalget og arrangeret af administrationen fremfor at deltage i diverse konferencer mv.. Baseret på tidligere erfaringer med omfang og omkostninger ved afholdelse af korte kurser og oplæg, har udvalget mulighed for at afholde 3-4 af disse om året forudsat, at udvalget kun i begrænset omfang deltager i eksterne konferencer og lignende. I det følgende præsenteres administrationens bud på temaer i det første halvår af 2020. På baggrund af udvalgets interesser de seneste år lægges desuden op til beslutning om deltagelse i ”Klima og Miljø 2020”, Byplanlaboratoriets Byplanmøde eller Nordic Smartcities.

 

Temaer for korte kurser og oplæg

Administrationen foreslår, at udvalget benytter eventuelle korte kurser og oplæg til at udfolde en eller flere af de fem indsatser under Grøn og Bæredygtig Kommune i arbejdsprogrammet:

 1. Grønne indkøb: Vi vil købe bæredygtige og økologiske produkter
 2. Grøn transport: Vi vil have biler, busser og færge, som forsynes med el og hybridteknologier
 3. Nær natur: Vi vil øge biodiversiteten og gøre naturen tilgængelig
 4. Fremtidens energiforsyning: Vi vil have en energiforsyning, som er fossilfri
 5. Bæredygtigt byggeri: Vi vil certificere vores byggeri og sætte mål for bæredygtigheden af det

 

Deltagelse i eksterne konferencer, årsmøder mv.

Tidligere har udvalget kunne vente med at træffe beslutning om dette til der forelå program for arrangementerne, som udvalgsmedlemmerne kunne forholde sig til. KL har imdlertid rykket tilmeldingsfristen væsentligt frem, hvilket kræver at der i hvert fald tages stilling til konferencen Klima og Miljø 2020 nu. Baseret på udvalgets tidligere valg, fremlægges følgende tre konferencer med mulighed for deltagelse:

 

KL’s kommunalpolitiske konference ”Klima og Miljø 2020”

Konferencen afholdes 16.-17. april 2020 i Odense. Programmet foreligger desværre ikke endnu, men administrationen har modtaget følgende oplysninger fra KL om årets konference.

Temaet for konferencen bliver: ”Klimaet er fælles – ansvaret er også dit”. KL tager fat om klimaet og vil på konferencen belyse hvordan kommunerne kan spille ind på den dagsorden og gøre en forskel – både hvad angår målet om de 70 % CO2 reduktion, men også i forhold til at tilpasse os de klimaforandringer vi allerede nu mærker med mere vand oppe-, nede- og udefra.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeren har givet tilsagn om at åbne konferencen. Der er pt. ikke andre talere, der er bekræftet.

På konferencen vil der blive lagt stor vægt på de kommunale eksempler på klimareduktioner og -tilpasning, så der reserveres tid til at deltagerne kan cirkulere rundt og besøge caféer, hvor en række kommuner selv fortæller om egne projekter. KL har sendt mail til kommunerne om indkaldelse af projekter.

Derudover indføres som noget nyt et politisk forsamlingshus for kommunale udvalgsformænd og KL´s Miljø- og Forsyningsudvalg. Her bliver der lejlighed til at KL´s kommende politiske udspil om hhv. klimatilpasning og CO2-reduktion kan drøftes, samt at kommunerne kan komme med indspil og ønsker til KL. 

Konferencen arrangeres i samarbejde med Odense Kommune. Der bliver 15 udflugter rundt i Odense by og omegn.

 

Byplanlaboratoriets Byplanmøde 2020

Programmet foreligger ikke endnu. Til inspiration se program mv. for netop afholdte Byplanmøde 2019 her.

 

Nordic Smartcities

Afholdes 19. marts 2020. Se programmet her.

 

Retningslinjer for deltagelse i kurser og konferencer

Kommunalbestyrelsen vedtog den 18. april 2018 retningslinjer for deltagelse i kurser, konferencer, årsmøder m.m. Indenfor de retningslinjer er det muligt for hvert udvalgsmedlem at deltage én gang årligt i et af KL´s topmøder. Derudover kan udvalgsmedlemmer også en gang årligt enten enkeltvis deltage i et årsmøde, kursus, konference eller lignende eller samlet at deltage i en af udvalget arrangeret konference, seminar eller lignende.

Økonomiske konsekvenser

Afholdelse af korte kurser og oplæg koster ca. 3000 kr. alt inklusiv.

 

Pris pr deltager i eksterne konferencer mv.:

KL Miljø og Teknik: baseret på priser fra 2019 ca. 7500 kr.

Byplanlaboratoriets Byplanmøde: pris i 2019 7.675 kr.

Nordic Smartcities: 2650-5250 kr. afhængigt af antallet af deltagere

Hertil kommer udgifter til transport o.lign.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-10-2019

Det godkendes, at udvalget vil afholde egne korte kurser og oplæg med følgende temaer:

 1. Arkitektur
 2. Energi
 3. Transport

Det godkendes endvidere, at Ole Brockdorff (S) deltager i KL’s kommunalpolitiske konference ”Klima og Miljø 2020”.

138. Orientering om trafiksikkerhedsmidler 2018 og ad hoc midler 2019

Orientering om trafiksikkerhedsmidler 2018 og ad hoc midler 2019
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Orientering om status på anvendelse af midler til trafiksikkerhed fra 2018 og ad hoc midler 2019, tages til efterretning.
Beskrivelse af sagen

Der er i 2018 afsat, og frigivet 5 mio. kr. til trafiksikkerhed.

Der er afsat 1,9 mio. kr. til Fjordsti ved Audebo, Slidlag på Fjordsti og stikrydsninger på Tuse Næs Vej. Arbejdet er udført og afventer opgørelse, som bliver klar inden årets udgang. Der forventes at blive et mindre uforbrugt beløb.

Der er afsat og frigivet 0,5 mio. kr. til Ad hoc midler til mindre projekter rundt om i kommunen. Projekterne udpeges af vejmyndigheden dels fra myndighedens notater fra henvendelser fra borgere, skoler mv. hvor mindre forbedrende tiltag kan medvirke til større tryghed og sikkerhed. Forbrug fremgår af bilag til dagsorden. Eventuelt mindre forbrug ønskes anvendt til de prioriterede trafikløsninger iht. rapporten fra Vej & Trafik.

Der er afsat og frigivet 2,6 mio. kr. til de politisk prioriterede trafikløsninger fra det dengang gældende trafik prioriterings notat fra 2018. Forbruget fremgår af vedlagte bilag til dagsordenen. Der resterer arbejder på Landevejen ud for Gislinge Byvej og på Adlers Alle, disse forventes igangsat i efteråret 2019, disse projekter er de sidste der resterer for 2018.

Der er i 2019 afsat, og frigivet 0,5 mio. kr. til ad hoc midler, trafiksikkerhed.

Midlerne er disponeret og bruges på mindre projekter, der er udpeget af vejmyndigheden, dels fra myndighedens notater fra henvendelser fra borgere, skoler mv., hvor mindre tiltag kan medvirke til større tryghed og trafiksikkerhed.

Midlerne er ikke brugt endnu, men projekterne vil være realiseret inden årets udgang.

Administrationen forelægger en orientering herom i januar 2020.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-10-2019

Taget til efterretningcaseno17-53547_#5075575_v1_status 01-10-2019.pdf.pdf

Bilag

Status 01-10-2019.pdf


139. Orientering om merforbrug i forbindelse med renoveringen af Ahlgade

Orientering om merforbrug i forbindelse med renoveringen af Ahlgade
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller at:

 1. orienteringen om merforbruget på knap 1,5 mio. kr. på anden etape af renoveringen af Ahlgade, tages til efterretning. Merforbruget foreslås finansieret ved at omplacere ubrugte midler fra projektet Tysinge Have, under Ældre og Sundhed
Beskrivelse af sagen

I år er 2. etape af renoveringen af Ahlgade under udførelse. Arbejdet består i, at belægningen på selve vej- og parkeringsarealet på Ahlgade fra Blegstræde til Havnegade renoveres (Etape 1 fra Labæk til Blegstræde blev gennemført sidste år).

Budgettet for den samlede renovering 2018-2019 beløber sig til godt 2,1 mio. kr. Merudgiften beløber sig til knap 1,5 mio. kr. Altså et samlet forbrug på knap 3,6 mio. kr.

Som projektet er skredet frem, har administrationen konstateret, at behovet for renoveringsarbejde er mere udbredt og belægningen i dårligere stand end kalkuleret. Desuden havde bundopbygningen i langt større grad end etape 1 brug for mere arbejde for at sikre en kvalitet af belægningsarbejdet, der kunne sikre en lang levetid for belægningen.

Under den nuværende belægning blev der konstateret gammel opbygning af asfalt og beton.

Den skulle fjernes og nye materialer indbygges, for at arbejdet kunne gennemføres med en tilstrækkelig kvalitet og levetid, hvilket har affødt at arbejdet er blevet dyrere and først antaget.

Administrationen vurderede derfor at Ahlgades stand, og behov for renovering sammenholdt med:

 • muligheden for at arbejde i de gode sommermåneder, der ellers var afsat til et tre måneder langt ensretningsforsøg samt
 • et stort ønske fra erhvervslivet i gaden og Holbæk Byforum om at renoveringsprojektet kunne færdiggøres i år da de oplever stor gene ved arbejdet

- kunne retfærdiggøre at fortsætte projektet til trods for det deraf følgende merforbrug.

I forbindelse med arbejdet er to tidligere buslommer omdannet til p-areal, hvilket tilvejebringer 16 nye p-pladser.

Økonomiske konsekvenser

Budgettet overskrides med knap 1,5 mio. kr. Merforbruget foreslås finansieret ved, at omplacere ubrugte midler fra projektet Tysinge Have, under Ældre og Sundhed. Der er overførte midler fra budget 2018 til budget 2019.

Midlerne er ubrugte og ikke disponerede, således har det ikke konsekvenser for projektet Tysinge Have eller området Ældre og Sundhed.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Øvrige konsekvenser

Ingen konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-10-2019

Taget til efterretning.

Sagen skal endvidere forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

140. Dialogmøde med Cyklistforbundet i Holbæk

Dialogmøde med Cyklistforbundet i Holbæk
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Udvalget for Klima og Miljø drøfter indsatsen for cyklisme i Holbæk med repræsentanter for Cyklistforbundet i Holbæk
Beskrivelse af sagen

Frank Lykke Hansen, formand for Cyklistforbundet i Holbæk, og Bjarne Larsen fra Cyklistforbundet i Holbæk mødes med Udvalget for Klima og Miljø for at drøfte indsatsen for cyklisme i Holbæk, herunder bl.a.:

 • Klima, grøn omstilling og cyklisme i Holbæk
 • Kommunikation mellem Cyklistforbundet Holbæk, politikere og administration
 • Status på cykelsti fra Søstrup til Stenhusvej
Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-10-2019

Drøftet

141. Orienteringer til mødet den 29. oktober 2019

Orienteringer til mødet den 29. oktober 2019
Indstilling

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

 

Forventede sager på de næste tre møder i udvalget:

Oversigten over kommende sager er udformet som et dynamisk dokument, som løbende redigeres. Listen skal derfor læses som et øjebliksbillede med forbehold for at sager kan tilføjes, fremrykkes, udskydes eller fjernes som følge af uforudsete begivenheder.

Dato og måned

Sager

26. november 2019

Evaluering af punktet om pesticider - ukrudtsbekæmpelse 

Godkendelse af Trafiksikkerhedsplan 2020-2025

Forslag til lokalplan 11.20 Skarridsøhjemmet

Dispensation for anvendelsesbestemmelse – kræmmerhal

Tilladelse til udlejning af egen helårsbolig i 100 dage

Evaluering af daghaver

Januar 2019

 

Februar 2019

 

 

142. Underskriftsark

Underskriftsark