UDVALG

Udvalget for Klima og Miljø

MØDE

Referat

STED

STARTTIDSPUNKT

24-09-2019 08:30:00

SLUTTIDSPUNKT

24-09-2019 11:00:00


PUNKTER

112. Godkendelse af dagsorden til mødet 24. september 2019
113. Beslutning om endelig vedtagelse af forslag til lokalplan 6.18 for boliger i det vestlige Hagested samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 1
114. Beslutning om dispensation fra lokalplan 85s anvendelsesbestemmelser for Roskildevej 264
115. Beslutning om justering af indkøbsstrategi på asfaltområdet
116. Beslutning om justering af Holbæk Kommunes vinter- og renholdelsesregulativ
117. Beslutning om målrettet arbejde med bæredygtigt byggeri
118. Beslutning om gennemførelse af fælles spildevandsprojekt mellem Odsherred og Holbæk Kommuner
119. Beslutning om vedtagelse af kommissorium for politisk styregruppe for det fælles spildevandsprojekt i Holbæk og Odsherred Kommuner
120. Godkendelse af tid og sted for Udvalget for Klima og Miljøs ordinære møder i 2020
121. Beslutning om emner til borgerpanelundersøgelser i 2020
122. Orienteringer til mødet den 24. september 2019
123. Underskriftsark112. Godkendelse af dagsorden til mødet 24. september 2019

Godkendelse af dagsorden til mødet 24. september 2019
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. dagsordenen til mødet den 24. september 2019 godkendes
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-09-2019

Godkendt.

113. Beslutning om endelig vedtagelse af forslag til lokalplan 6.18 for boliger i det vestlige Hagested samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 1

Beslutning om endelig vedtagelse af forslag til lokalplan 6.18 for boliger i det vestlige Hagested samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 1
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 1 samt lokalplan 6.18 for Boliger i det vestlige Hagested vedtages endeligt.
Alternativ indstilling

 

Beskrivelse af sagen

Baggrund for lokalplanen:

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et konkret ønske fra grundejer om at etablere store parceller på arealet. Det vil sige store grunde på min. 2500 m2, med mulighed for hobbypræget landbrug og evt. mulighed for at holde et lille antal dyr på hver ejendom.

Kommuneplantillæg:

Kommuneplanen udlægger allerede en boligramme for arealet. For at muliggøre en mindre udvidelse af arealet mod syd (der udvides med ca. 1100 m2), samt for at kunne bibeholde bebyggelsen i landzone udarbejdes et kommuneplantillæg for arealet. Udvidelsen af rammeområdet sker bl.a. for at kunne skabe en bedre og mere sikker vejforsyning til området, hvor der skabes bedre oversigtsforhold ved ind- og udkørsel til Præstebrovej. Bibeholdelse af arealet i landzone er i tråd med seneste praksis for lignende storparceller i Gl. Hagested.

Lokalplanens indhold:

Lokalplanen giver mulighed for udstykning af 5 storparceller. Parcellerne placeres på række langs en stikvej til Præstebrovej. De kommende storparceller vil således fortsætte den eksisterende række af storparceller, der afrunder byen mod vest.

Parcellerne inddeles med delområder, som styrer muligheden for placering af de forskellige former for bebyggelse. Boligbebyggelse placeres tættest på stikvejen, så den opleves i tættest tilknytning til landsbyen og der skabes et godt forløb langs den lille vej. Dernæst kommer udhus og evt. staldbebyggelse. Storparcellerne afsluttes med et areal uden bebyggelse, som kan udnyttes til have, dyrefold eller lignende.

Langs arealet løber en offentlig sti, som i dag vejforsyner den nærmeste nabo (Præstebrovej 48D). I lokalplanen er der krav om at bygherrer etablerer en ny adgangsvej (privat-fællesvej) parallelt med stien så biler og bløde trafikanter adskilles. Lokalplanen stiller ligeledes krav om at Præstebrovej 48D skal vejforsynes via denne nye grusvej.

Holbæk Kommune har besigtiget de eksisterende grønne hegn ved planområdet og vurderet at der potentielt kan være raste- og ynglepladser for flagermus. Lokalplanen indeholder derfor bestemmelser om muligheden for beskæring og bevaring af hegnene.

I forbindelse med lokalplansudarbejdelsen er der foretaget nedsivningstests på arealet. Det er på den baggrund vurderet, at regnvandet kan håndteres på de enkelte parceller. Lokalplanen indeholder bestemmelser om etablering af en grøft til håndtering af overfladevand fra vej og fællesarealer.

Syd for lokalplanområdet løber en 50 kv højspændingsledning. Elbranchens magnetfeltudvalg og KL har udarbejdet en vejledning til forvaltning af et forsigtighedsprincip for planlægning nær højspændingsledninger. For en 50 kv højspændingsledning indebærer dette en respektafstand på 25 m fra ledningen til ny boligbebyggelse. Dette forsigtighedsprincip er indarbejdet i lokalplanforslaget.

Ændringer til lokalplanforslaget:

I et høringssvar gør Museum Vestsjælland opmærksom på at diget, som løber nord for de kommende boliger formentlig ikke er korrekt registreret. Lokalplanforslaget beskriver diget som ikke-beskyttet. Der udlægges allerede en afstandszone til diget grundet potentialet for flagermus i digets beplantning. En evt. ændring af digets status betyder dermed ikke ændringer til udformningen af lokalplanområdet. Holbæk Kommune er i kontakt med Slots- og Kulturstyrelsen samt Museum Vestsjælland om digets status. Beskrivelsen af diget som ikke-beskyttet udtages fra lokalplanens redegørelse og kortbilag.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke afledte økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være væsentlige miljø- eller klimamæssige konsekvenser.

Høring

Der blev afholdt for-debat fra d. 22. marts til den 9. april 2018. Der indkom bemærkninger fra 2 naboer samt lokalforum. Naboerne bemærker, at arealet ikke ønskes overført til byzone, samt hvorvidt etablering af boligerne vil få betydning for et nærtliggende autoværksted. Lokalforum gør i deres svar opmærksom på, at der også kan være ønske om planlægning af et andet nærtliggende område i Gl. Hagested. Det blev vurderet, at ingen af de indkomne ønsker/bemærkninger er i strid med det som muliggøres med nærværende lokalplan og kommuneplantillæg.

Planforslagene blev udsendt i offentlig høring fra den 20. maj til den 9. august 2019. Der blev afholdt borgermøde i forbindelse med den offentlige høring. Da kun grundejer og repræsentanter fra KMU mødte op til afholdelse af mødet blev dette aflyst. Der er af den årsag ikke udarbejdet et notat fra borgermødet.

Der indkom 2 høringssvar i forbindelse med den offentlige høring. Et fra Museum Vestsjælland, der som beskrevet ovenfor giver anledning til ændring i beskrivelse af et dige i lokalplanens redegørelse. Det andet høringssvar kommer fra Midt- og Vestsjællands Politi, som ønsker, at der opsættes et skilt ved indkørslen til området. Dette giver ikke anledning til ændringer i lokalplanforslaget og behandles af vejmyndigheden, når området byggemodnes.

Lovgrundlag – link

Planloven

Sagshistorik, henvisninger

Igangsættelse og prioritering af planlægningen:

KMU 27. februar 2018 (punkt 20)

ØKU 7. marts 2018 (punkt 31)

 

Beslutning om at sende planforslagene i offentlig høring:

KMU d. 30. april 2019 (punkt 57)

ØKU d. 8. maj 2019 (punkt 146)

KB d. 15. maj 2019 (punkt 135)

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-09-2019

Indstilles godkendtcaseno17-38178_#5027964_v1_forslag lp 618.pdf.pdf
caseno17-38178_#5027963_v1_forslag kp tillæg 1 boliger_i_det_vestlige_hagested.pdf.pdf
caseno17-38178_#5027948_v1_skema med behandling af høringssvar.pdf.pdf
caseno17-38178_#5030149_v1_oversigt over forslag og bemærkninger fra idefasen.pdf.pdf

Bilag

Forslag lp 618.pdf
Forslag kp tillæg 1 boliger_i_det_vestlige_hagested.pdf
Skema med behandling af høringssvar.pdf
Oversigt over forslag og bemærkninger fra idefasen.pdf


114. Beslutning om dispensation fra lokalplan 85s anvendelsesbestemmelser for Roskildevej 264

Beslutning om dispensation fra lokalplan 85s anvendelsesbestemmelser for Roskildevej 264
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. Der meddeles midlertidig dispensation i op til 3 år fra anvendelsesbestemmelserne i lokalplan 85 til at indrette op til 75 % til boliger af eksisterende bygninger på ejendommen Roskildevej 264, 4390 Vipperød
Beskrivelse af sagen

Den 8. august 2018 vedtog økonomiudvalget at prioritere ny lokalplan for ejendommen med en fordeling på 25 % til institution og 75 % til bolig.

Ejeren af ejendommen har parallelt med ansøgningen om ny lokalplan søgt om dispensation for nuværende lokalplans anvendelsesbestemmelse, så ejendommen kan tages i brug inden ny lokalplan træder i kraft.

Ejeren har søgt om dispensation af to omgange; først til indretning af de 25 % til institution, som Kommunalbestyrelsen godkendte den 12. september 2018 ved at give midlertidig dispensation i op til 3 år. Nu søger ejeren om dispensation til de resterende
75 % til bolig.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Høring

Sagen har været sendt i naboorientering den 15. juli 2019 til 12. august 2019 til nærmeste naboer indenfor lokalplan 85. Høringen har været forlænget med 2 uger i forhold til normal praksis. Dette skyldes hensyn til ferie.

Der er ikke indkommet nogen bemærkninger eller kommentarer.

Lovgrundlag – link

Ejendommen er omfattet af lokalplan 85, som fastsætter anvendelsen til motel, kursusejendom, administrationsbygning og boliger i tilknytning hertil jf. § 3.2.

https://dokument.plandata.dk/20_1033016_APPROVED_1176190239153.pdf

 

Planlovens § 19, stk. 1 giver mulighed for at meddele dispensation fra en lokalplans anvendelsesbestemmelser i en periode på op til 3 år.

Dispensationer fra en lokalplan, når der er sket en skriftlig orientering til naboer, på 2 uger.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=200614#id9ab8e41c-5620-4a78-b248-02d507150dac

Sagshistorik, henvisninger

Økonomiudvalget den 7. marts 2018 Punkt 31 – Beslutning om igangsættelse af planer

Økonomiudvalget den 8. august 2018 Punkt 149 – Beslutning om igangsættelse af planer

Kommunalbestyrelsen den 12. september 2018 181. Beslutning om dispensation fra lokalplanens anvendelsesbestemmelse for Roskildevej 264 i Vipperød

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-09-2019

Det indstilles, at der gives en dispensation på 2 år.

115. Beslutning om justering af indkøbsstrategi på asfaltområdet

Beslutning om justering af indkøbsstrategi på asfaltområdet
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 

 1. justering af indkøbsstrategi på asfaltområdet godkendes
Beskrivelse af sagen

I maj 2017 besluttede det daværende byråd at godkende en fremtidig indkøbsstrategi på asfaltområdet for hele Holbæk Kommune. Fra 2021 skulle hele asfaltområdet styres via lange funktionskontrakter i landområder og korte rammeaftaler i byzoner. Derudover skulle der etableres midlertidig rammeaftale fra medio 2018 på de områder, hvor tidligere funktionskontrakter udløb svarende til halvdelen af Holbæk Kommune.

Hvad er forskellen

En funktionskontrakt er en mangeårig kontrakt på omkring 10-15 år, hvor entreprenøren prioriterer opgaver efter forhåndsbestemt kvalitetsstandard. En rammeaftale er en kort/mellemlang kontrakt på omkring 4 år, hvor kommunen prioriterer opgaver og bestiller ud fra enhedspriser.

Justering af strategien

Med baggrund i den opnåede erfaring fra arbejdet med den nuværende rammeaftale, samt erfaringsindhentning fra andre kommuner, vurderes det fordelagtigt at justere strategien. Det anbefales, at kommunen udbyder hele området i én samlet rammeaftale fremfor en rammeaftale i byzoner og en funktionskontrakt i landområder. Kontraktstarten vil stadig være 1. januar 2021. De opnåede erfaringer indikerer ligeledes, at vejkapitalen ikke påvirkes negativt, hvis en kommune vælger rammeaftaler frem for funktionskontrakter.

En rammeaftale vil give kommunen en større fleksibilitet ift. investeringer i kontraktperioden. Eksempelvis på stier, fortove m.v. Rammeaftale giver ligeledes mulighed for at indarbejde nye grønne og bæredygtige løsninger hurtigere, da kontraktperioden er kortere end ved funktionskontrakter. En samlet rammeaftale vil også give bedre mulighed for helhedsorienterede investeringer i hele kommunes samlede vejnet uden geografiske skel.

Det vurderes ikke at blive dyrere med en rammeaftale på hele området end ved kombinationen af rammeaftale og funktionskontakter. Det øgede interne ressourcetræk vurderes at kunne håndteres i Vækst & Bæredygtigheds nuværende organisering.

Økonomiske konsekvenser

Vurderes at være udgiftsneutral ift. den oprindelige indkøbsstrategi. Holbæk Kommunes samlede budget på asfaltområdet er på cirka 21 mio. kr.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

 

Rammeaftale giver mulighed for at implementere nye grønne og bæredygtige tiltag på asfaltområdet hurtigere sammenlignet med funktionskontrakter med lange bindingsperioder

Øvrige konsekvenser

 

Sagshistorik, henvisninger

Byrådet d. 9. maj 2017: punkt 103

Udvalget for Klima og Miljø d. 28. maj 2019: punkt 83

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-09-2019

Indstilles godkendt

116. Beslutning om justering af Holbæk Kommunes vinter- og renholdelsesregulativ

Beslutning om justering af Holbæk Kommunes vinter- og renholdelsesregulativ
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

 

Beslutningssag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 

 • det justerede vinter- og renholdelsesregulativ godkendes.
Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune skal i henhold til Lov om offentlige veje, bl.a. sørge for at fastsætte nærmere retningslinjer for gennemførelse af snerydning og glatførebekæmpelse. Retningslinjerne fastsættes i Holbæk Kommunes vinter- og renholdelsesregulativ.

Regulativet har nærmere fastsatte tidsrum for snerydningen og glatførebekæmpelsen afhængig af, hvilken vinterklasse de enkelte veje i kommunen har.

Det har i særlige tilfælde med kraftigt snefald i weekender eller om natten vist sig at være uhensigtsmæssigt med opdelingen i tidsangivelser, idet nogle vejklasser ikke ryddes og glatførebekæmpes i aften og nattetimerne. Ved kraftigt snefald køres sneen fast, og kan skabe farlige situationer for bilister, cyklister og gående. Der vil derudover ofte være større udgifter forbundet med at fjerne den fastkørte sne de kommende hverdage, end hvis kommunen havde vinterbekæmpet med det samme.

Udfordringen gør sig gældende på nogen af kommunens vinterklasse 3 veje, som er stamveje i byerne, veje med industri og institutioner, lokale veje på landet, samt i nogen grad på andre veje og stier, hvor rydningen ligeledes er tidsbegrænset i regulativet.

 

Justeret regulativ

Administrationen har udarbejdet vedlagte justerede regulativ. I regulativet er rydningstidspunkterne ikke ændret, men ud for tidspunkterne er det tilføjet, at administrationen undtagelsesvis kan igangsætte vinterbekæmpelsen udenfor de normale tidspunkter.

Det vil blive iværksat på baggrund af en administrativ faglig vurdering i det enkelte tilfælde ud fra omfanget af den efterfølgende rydning af vejen, samt vurderingen af de trafikale og økonomiske hensyn.
Erfaringsmæssigt er der tale om meget få gange årligt, men de afledte omkostningerne er store, når det sker. I 2018 var der et tilfælde, hvor det kunne være hensigtsmæssigt at igangsætte vinterbekæmpelsen udenfor de fastsatte tidspunkter.

Økonomiske konsekvenser

Vurderes at være udgiftsneutral.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Det nye regulativ forventes at have en positiv indflydelse på forbruget af salt, da en rettidig og præventiv indsats mindsker saltbehovet betydeligt frem for at glatførebekæmpe ved indtrådt glatføre.

Øvrige konsekvenser

Forbedret trafiksikkerhed.

Lovgrundlag – link

Lov om offentlige veje.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-09-2019

Indstilles godkendtcaseno19-21943_#5035935_v1_vinter- og renholdelsesregulativ for holbæk kommune - oktober 2019 rev. 13092019.pdf.pdf

Bilag

Vinter- og Renholdelsesregulativ for Holbæk Kommune - Oktober 2019 rev. 13092019.pdf


117. Beslutning om målrettet arbejde med bæredygtigt byggeri

Beslutning om målrettet arbejde med bæredygtigt byggeri
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. Holbæk Kommune i forbindelse med kommende byggeprojekter som en fast procedure vurderer byggeriernes bæredygtighed eksempelvis ved hjælp af bæredygtighedscertificering
Beskrivelse af sagen

Sagen tages op på baggrund af Initiativsag fra A, O, L, F og Ø - beslutning om fremme af bæredygtig omstilling i byggeri som blev behandlet i Kommunalbestyrelsen 15-05-2019. I initiativsagen ønsker partierne bag at sikre, at alt hvad der kan gøres i forhold til byggeri, sættes i værk nu.

Administrationen beskriver i denne sag, hvordan Holbæk Kommune arbejder med bæredygtigt byggeri. Sagen lægger op til en beslutning om, at kommunen fremover integrerer bæredygtighedscertificering som et muligt redskab til vurdering af den samlede bæredygtighed i kommunale byggeprojekter.

Sagen giver desuden et overblik over hvilke muligheder, kommunen i øvrigt har for at sikre rammerne for bæredygtighed ved privat nybyggeri i kommunen.

Hvorfor er bæredygtigt byggeri vigtigt?

Bygge- og anlægsbranchen er den største affaldsproducent i Danmark. Branchen står alene for næsten 35 procent af alt affald i Danmark – svarende til 4.100 tons affald årligt. Dertil står nybyggeri og renoveringer af boliger for omkring 20 procent af den samlede CO2-udledning. Derudover påvirker bygninger deres omgivelser både miljømæssigt og socialt.

Holbæk Kommune har derfor både som bygherre og i kraft af vores store ejendomsmasse mulighed for at reducere kommunens klimaaftryk ved at arbejde målrettet med bæredygtigt byggeri. Holbæk Kommune kan også samtidig fremme bæredygtigt byggeri i kommunen ved at arbejde med bæredygtighedsparametre i vores lokalplaner.

En målrettet indsats på dette område vil bidrage til at nå ambitionerne i Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram om at blive en grøn og bæredygtig kommune. At sikre mere bæredygtige byggerier i kommunen kan bidrage positivt til at mindske klimaaftrykket både som kommunal organisation og som geografisk område. Det kan det, fordi kommunen i forbindelse med nyt byggeri (eller ombygning), har vi nemlig forskellige muligheder for at påvirke nybyggeri i kommunen i en mere bæredygtig retning, alt afhængigt af, om vi selv er bygherre eller planmyndighed.

Muligheder som bygherre

Som kommunal bygherre kan vi vælge at udbyde nye byggeprojekter på en måde, hvor en række bæredygtighedsparametre bliver vægtet i den samlede vurdering.

Bæredygtighedsparametrene kan blandt andet omfatte byggematerialernes oprindelse, påvirkningen af nærmiljøet, reduktion af mængden af affald under selve byggeprocessen, omkostninger ved vedligehold og drift i det færdige byggeri, sociale forhold som brugerinddragelse og adgangsforhold i bygningen.

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at DGNB-certificeringer af byggeri alene er én blandt flere metoder, der kan indgå i arbejdet, og administrationen arbejder i overensstemmelse hermed.  Hvilke bæredygtighedsparametre, der er relevante for det enkelte projekt, afhænger af en konkret vurdering, og kan skrives ind i det enkelte udbud.

DGNB-Certificering

En gruppe medarbejdere og ledere fra Holbæk Kommune i øjeblikket i gang med et undervisningsforløb om en bæredygtighedscertificering i byggeri med det formål at kunne vurdere bæredygtigheden af kommunens egne byggerier og for i bedre grad at kunne indgå i dialog med eksterne leverandører og entreprenører. Det betyder, at Holbæk Kommune fremover har muligheden for at projektere og udføre byggeprojekter mere helhedsorienteret og bæredygtigt.

Uddannelsen tager afsæt i certificeringsformen DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen), som er beskrevet i sagens bilag nr. 1. DGNB-certificeringen er valgt, fordi den så at sige samler erfaringer og principper fra andre og tidligere certificeringsformer, og er på den måde en meget dækkende og desuden den foretrukne certificeringsform blandt byggeriets parter i Danmark.

Fremover vil administrationen i forbindelse med nye byggeprojekter arbejde med certificeringen som et muligt redskab til at sikre mere bæredygtigt byggeri i det enkelte projekt, hvor det er muligt.

Administrationen foreslår desuden, at KMU og eventuelt Kommunalbestyrelsen får en præsentation af DGNB-certificeringen på et temamøde, når uddannelsen er afsluttet.

Muligheder med bæredygtighedsparametre i lokalplaner

Helt overordnet handler fysisk planlægning om bevidste til- og fravalg. Det gælder også i forhold til bæredygtighed. Kommunen har ansvar for byudviklingen og der har vægtige parametre som beliggenhed, fortætning, byomdannelse og bevaring/udnyttelse af eksisterende værdier i høj grad betydning for bæredygtigheden. Sigtet med bæredygtig planlægning i Holbæk Kommune er at skabe social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed.

I Holbæk Kommune arbejder vi på at samle og tydeliggøre de forskellige bæredygtige tiltag, som allerede er en integreret del af lokalplanlægningen. Det har mundet ud i et bæredygtighedsværktøj, som kan bruges i hele planlægningsprocessen fra den første dialog med udvikler, til den politiske prioritering, til udarbejdelse af miljøscreening og lokalplanforslag. Bæredygtighedsværktøjet er vedlagt som bilag 2.

Katalog

Administrationen vil udarbejde et katalog, som giver en oversigt over mulige bæredygtige tiltag i lokalplaner. Kataloget kan gennem en politisk vedtagelse skabe klarhed over, hvilke bæredygtige tiltag Holbæk Kommune prioriterer og derigennem, hvad udviklere og borgere kan forvente, at vi vil stille som krav i lokalplanlægningen.

Muligheder ved salg af byggegrunde

Administrationen vurderer derimod ikke, at der er mulighed for at stille krav og særligt bæredygtigt byggeri ved salg af byggegrunde.

Denne vurdering tager afsæt i, at Økonomi- og Indenrigsministeriet i en sag fra 2014 har udtalt, at det følger af EU-retlige regler vedrørende byggevarer, at en kommune ikke ved udbud af byggegrunde kan stille vilkår om, at byggematerialer skal opfylde de krav, som følger af svanemærkekriterierne.

Udtalelsen kan læses her:

https://resumedatabase.sim.dk/media/20047/14_8_6_Om_mulighed_for_at_stille_krav_om_svanemaerket_byggeri_ved_udbud_af_fast_ejendom.pdf  

Ministeriets udtalelse vil også gælde for andre lignende certificeringer end svanemærket, hvis certificeringen stiller særlige krav til valg af byggematerialer (som f.eks. ved anvendelse af DGNB-certificering).

Ministeriet har ikke fundet grundlag for at give en generel udtalelse om, i hvilket omfang kommuner ved salg kan varetage miljøhensyn, da det vil afhænge af en konkret vurdering i hvert tilfælde, hvorvidt sådanne krav kan stilles. Administrationen har dog ud fra nuværende lovgrundlag ikke forslag til særlige miljømæssige salgsvilkår, som ligger ud over de rammer kommunen i forvejen kan håndhæve ved lokalplanlægning.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen budgetmæssige konsekvenser afledt af denne sag.

Der er ikke nødvendigvis en økonomisk gevinst eller øget omkostning forbundet med bæredygtige løsning i en totaløkonomisk sammenhæng. Derfor vil de økonomiske sammenhænge vil blive belyst særskilt i de politiske beslutningsoplæg, der går forud for de konkrete projekter

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Ved at arbejde målrettet med bæredygtigt byggeri inden for lokalplaner og ved at gå efter en bæredygtighedscertificering af kommunens egne byggerier, kan der opnås en mindre klimabelastning og CO2-udledning. Den konkrete effekt vil afhænge af både omfanget og bæredygtigheden af de enkelte, konkrete projekter.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 15.05.2019 pkt. 146

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-09-2019

Vedtaget med 3 stemmer for; A, O og Ø.

Imod stemmer 2; V og I, idet de økonomiske konsekvenser er uoverskueligecaseno19-30836_#5032369_v1_faktablad dgnb_bilag 1.pdf.pdf
caseno19-30836_#5032368_v1_bæredygtighedsværktøj_lokalplanlægning_bilag 2.pdf.pdf

Bilag

FAKTABLAD DGNB_Bilag 1.pdf
Bæredygtighedsværktøj_lokalplanlægning_Bilag 2.pdf


118. Beslutning om gennemførelse af fælles spildevandsprojekt mellem Odsherred og Holbæk Kommuner

Beslutning om gennemførelse af fælles spildevandsprojekt mellem Odsherred og Holbæk Kommuner
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

 

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. det besluttes at gennemføre et fælles spildevandsprojekt mellem Odsherred og Holbæk Kommuner, hvor der etableres nye spildevandsledninger fra Holbæk, Gislinge og Svinninge renseanlæg til Fårevejle renseanlæg, som udbygges og moderniseres.
 2. det besluttes, at det fælles spildevandsprojekt skal realiseres indenfor en 6-10 årig periode.
Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede ved møde den 12. december 2018 at igangsætte et forprojekt i samarbejde med Odsherred Kommune, Fors A/S og Odsherred Forsyning A/S for at afdække muligheden for at realisere et fælles spildevandsprojekt.

Der er hensigten med et fælles spildevandsprojekt at reducere tilførslen af kvælstof til Isefjord betydeligt samt at etablere et vådområde- og naturprojekt i og omkring Lammefjord. Spildevandsprojektet omfatter udbygning og modernisering af Fårevejle renseanlæg, så det kan håndtere og behandle hovedparten af spildevandet fra Holbæk Kommune samt spildevand fra den sydlige del af Odsherred kommune. Den primære udledning af renset spildevand vil herefter ske til Nekslø Bugt i stedet for Isefjord - uden at øge den nuværende tilførsel af kvælstof til Nekslø Bugt.

Mulighederne for at realisere det fælles spildevandsprojekt er nu afklaret på et foreløbigt og overordnet niveau. En yderligere afklaring og konkretisering af projektet er en tids- og ressourcekrævende proces. Formålet med denne sag er derfor, at Kommunalbestyrelsen på det forelæggende grundlag skal beslutte, om Holbæk kommune sammen med de øvrige parter skal arbejde videre med at realisere spildevandsprojektet. Kommunalbestyrelsen skal endvidere beslutte, hvornår spildevandsprojektet i givet fald skal realiseres.

Sagen om at gennemføre det fælles spildevandsprojekt forventes politisk behandlet i Odsherred kommune i oktober 2019. Først ved møde i Klima- og Miljøudvalget den 8. oktober og efterfølgende i Økonomiudvalget og Byrådet.

Odsherred Forsyning A/S og Fors A/S har foretaget en foreløbig vurdering af de tekniske, økonomiske og miljømæssige konsekvenser forbundet med at udbygge og modernisere det nuværende renseanlæg i Fårevejle, etablere nye spildevandsledninger mv. fra henholdsvis Holbæk, Svinninge og Gislinge renseanlæg til Fårevejle renseanlæg. Forsyningsselskabernes vurderinger er sammenfattet i et notat, som er vedlagt som bilag 1.

Odsherred Kommune har foretaget en række foreløbige og overordnede vurderinger af de miljømæssige potentialer, muligheder og begrænsninger i det fælles spildevandsprojekt. Vurderingerne er sammenfattet i vedlagte bilag 2. 

Administrationen skal i forhold til de to notater bemærke, at der er tale om indledningsvise vurderinger.

Hvis der træffes beslutning om at gå videre med det fælles spildevandsprojekt, skal projektet udvikles nærmere og de tekniske, økonomiske og miljømæssige forhold skal nærmere afdækkes.

Det fælles spildevandsprojekt indeholder to hovedelementer.

Det ene hovedelement omhandler etablering af et moderniseret og udvidet fælles renseanlæg i Fårevejle. Anlægget skal håndtere store dele af spildevandet fra Holbæk Kommune og spildevand fra den sydlige del af Odsherred kommune. Renset spildevand fra det udvidede og moderniserede fælles renseanlæg, skal i fremtiden primært ledes til den mere robuste Nekselø Bugt i Storebælt, til gavn for vandkvaliteten i Isefjord. Hvis projektet gennemføres, vil renseanlæggene i Svinninge, Gislinge og Holbæk blive nedlagt. Det medfører bl.a. nye byudviklingsmuligheder på Holbæk Havn.

Det andet hovedelement i spildevandsprojektet er at etablere vådområder i området i og omkring Lammefjorden.

Begge hovedelementer er afgørende for det fælles spildevandsprojekts gennemførelse, og hovedelementerne uddybes nærmere nedenfor.

 

Nyt fælles renseanlæg i Fårevejle

Fors A/S og Odsherred Forsyning A/S har i samarbejde foretaget økonomiske og tekniske beregninger på etablering af et fælles, moderne og udvidet renseanlæg med placering i Fårevejle.

Forsyningsselskabernes beregninger viser, at udgifterne til et fælles renseanlæg vil være ca. 350 mio. kr. De medregnede udgifter omfatter etablering af nye spildevandsledninger fra Holbæk, Svinninge og Gislinge, nedlæggelse af de tre eksisterende renseanlæg i Holbæk Kommune, samt udvidelse og modernisering af Fårevejle Renseanlæg. Udgifterne hertil skal afholdes af forsyningsselskaberne.

Fors A/S’ udgifter og afdrag på anlægget vil få betydning for taksterne for borgerne i Holbæk Kommune. Merprisen for en almindelig husstand med et forbrug på 100 m3 vand pr. år, er forventeligt ca. 250,- kr., set i forhold til status quo (hvor løbende investeringer i de eksisterende renseanlæg er medregnet).

Projektet forudsættes omkostningsneutralt for borgerne i Odsherred kommune. Men borgerne i Odsherred Kommune vil fortsat bidrage til anlægget i Fårevejle i samme niveau, som de nuværende driftsomkostninger og reinvesteringer forudsætter. Holbækborgerne skal således ikke betale for rensning af Odsherredborgernes spildevand, og omvendt.

Anlægget estimeres at have en levetid på op til 75 år. Da anlægget påtænkes afdraget over 40 år, har anlægget stadig en restlevetid efter afdragsperioden. Kundeprisen vil i den periode falde til et lavere niveau end udgangspunktet.

Det er muligt at etablere og idriftsætte anlægget på forskellige tidspunkter: 6, 10, 15, 20 år (se bilag 1, side 10).

Forsyningsselskaberne vurderer, at anlægget tidligst vil kunne tages i drift 6 år efter, at der træffes beslutning herom, dog vil spildevand fra Svinninge og Gislinge kunne ledes til renseanlægget i Fårevejle tidligere. På baggrund af dialog med forsyningsselskaberne og Odsherred kommune skal administrationen hertil bemærke, at estimatet på 6 år er et absolut minimum. Projekter af denne størrelse og kompleksitet tager typisk længere tid at realisere end det mest optimistiske tidsestimat. Hvis det besluttes at gennemføre det fælles spildevandsprojekt, vil administrationen derfor i samarbejde med Odsherred kommune og forsyningsselskaberne udarbejde en nærmere og mere robust tidsplan. 

Hvis det besluttes at gennemføre projektet, skal det endvidere afklares, hvordan samarbejdet mellem forsyningsselskaberne skal organiseres. Der vil være behov for at søge juridisk bistand, for en nærmere juridisk vurdering, inden der træffes beslutning om samarbejdsmodel.

Det er vigtigt at bemærke, at etablering af et fælles renseanlæg forudsætter, at de nødvendige tilladelser (miljø mv.) kan opnås samt at forsyningsselskabernes myndighed, Forsyningssekretariatet, giver mulighed for at Fors A/S kan udvide sin økonomiske ramme.

 

Miljøgevinst og etablering af vådområder

Hvis det besluttes at gennemføre spildevandsprojektet, vil det medføre en betydelig reduktion i udledningen af kvælstof til Isefjord. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at beregne nærmere, hvor stor reduktionen vil blive, da det afhænger af projektets nærmere udformning.

I Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Sjælland har Staten fastsat et indsatsbehov i Isefjord på 32,6 tons kvælstof pr. år.

Odsherred kommunes foreløbige beregninger viser, at det er muligt at reducere tilledning af kvælstof til Isefjord på et niveau, som svarer til det samlede indsatsbehov for Isefjord, hvis det fælles spildevandsprojekt realiseres.

Hvis spildevandsprojektet realiseres, vil det rensede spildevand fra Fårevejle renseanlæg fremover primært blive ledt til Nekslø Bugt. Renset spildevand indeholder kvælstof, og denne ændring vil derfor isoleret set medføre øget tilledning af kvælstof til Nekslø Bugt. Spildevandsprojektet omfatter derfor en kvælstofrensning af drænvand fra landbrugsarealer, som ikke foregår i dag.

De foreløbige beregninger viser, at hvis drænvand fra områdets landbrugsarealer ledes gennem konstruerede vådområder, så er det muligt at reducere indholdet af kvælstof i drænvandet i en sådan grad, at den samlede tilledning af kvælstof til Nekslø Bugt ikke øges i forhold til den nuværende situation.

Det er således muligt at reducere udledningen af kvælstof til Isefjord betydeligt samtidig med, at udledningen til Nekslø Bugt fastholdes på det nuværende niveau. 

Odsherred kommunes foreløbige beregninger er baseret på, at der anlægges mindst to konstruerede vådområder i og omkring Lammefjorden. Det er forudsat, at vådområderne etableres som konstruerede vådområder, hvor vandet skal ledes igennem via pumpning. Derved sikres en større renseeffekt. Det er endnu ikke beregnet, om et eller flere af vådområderne kan anlægges som traditionelle mere lavtekniske vådområder (hvor vandet løber af sig selv). 

Generelt vurderes det, at en kombination af forskellige virkemidler: konstruerede vådområder (med og uden filtermatricer) og lavbundede søer vil egne sig til formålet. Derudover kan etablering af en lavvandet sø eventuelt fungere som buffer til håndtering af de svingende vandmængder, der tilføres over året.

Konstruerede vådområder kan afhængig af omstændighederne (de tilgængelige arealer mv.) etableres, så de forekommer mere eller mindre ”naturlige”. Det er dog vigtigt at bemærke, at konstruerede vådområder ikke har samme udtryk, som fx vådområdet ved Tempelkrog Nord.

Nekslø Bugt er udlagt som Natura 2000-område. Det er derfor en forudsætning for projektets realisering, at det kan godtgøres, at en øget udledning af vand til Nekselø Bugt ikke påvirker Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag eller forringer miljøtilstanden i øvrigt.

Det er endvidere en forudsætning for projektets realisering, at de nødvendige arealer til etablering af vådområder er tilgængelige. På baggrund af Odsherred kommunes foreløbige beregninger af arealbehov, er det administrationens vurdering, at dette er realistisk. Odsherred Kommune har indledt sonderende samtaler med én stor jordbesidder. Hvis der træffes beslutning om at gå videre, vil Odsherred Kommune indlede flere drøftelser med Lammefjordens Dige- og Pumpelag og deres medlemmer i og omkring Lammefjord.

Det er ydermere en forudsætning, at de omkostninger, der er forbundet med etablering af vådområder mv. kan finansieres af eksterne midler, fx statslige puljemidler, eventuelt kombineret med medfinansiering fra berørte lodsejere i Odsherred kommune.

Det er samtidig vigtigt at bemærke, at der vil være brug for at søge bistand hos en ekstern rådgiver i forhold til nærmere at designe og projektere de nødvendige vådområder, herunder bistand til nærmere at beregne vådområdernes renseeffekt.

 

Tidsramme for idriftsættelse

6-10 år er den kortest mulige tidsramme for idriftsættelse af et fælles renseanlæg. Projektet kan også planlægges, så perioden til anlægget går i drift udskydes til et senere tidspunkt (10-15 år eller 15-20 år).

Forsyningsselskaberne har beregnet, at den årlige merpris for en gennemsnitlig husstand, er den samme (i den periode på 40 år, hvor anlægget afdrages), uanset hvornår man vælger at idriftsætte anlægget (se scenarier, bilag 1 side 10). Forsyningsselskabernes notat viser således, at det uden økonomisk betydning, om projektet realiseres hurtigst muligt eller om 20 år.

Administrationen indstiller, at spildevandsprojektet realiseres indenfor en 6-10 årig periode.

Der er flere årsager hertil. Jo hurtigere spildevandsprojektet realiseres, jo hurtigere opnås miljøgevinsterne ved et forbedret vandmiljø i Isefjorden. Samtidig udtrykker Odsherred kommune, at det er af afgørende betydning for de berørte lodsejere, at projektet realiseres snarest.

Hvis Holbæk renseanlæg nedlægges medfører det nye byudviklingsmuligheder på og omkring det nuværende renseanlæg på havnen. Hvis det fælles spildevandsprojekt realiseres snarest, så betyder det også, at mulighederne for byudvikling fremmes. Administrationen skal i den forbindelse bemærke, at der efter nedlæggelse af Holbæk renseanlæg fortsat er behov for at bruge en del af ejendommen på Parallelvej til spildevandstekniske installationer (forsinkelsesbassin og pumpestation).

Økonomiske konsekvenser

Realisering af spildevandsprojektet forventes ikke at få betydning for kommunens økonomi, idet anlægsomkostningerne til etablering af renseanlæg mv. afholdes af forsyningsselskaberne.

Det forudsættes, at de udgifter der er forbundet med etablering af vådområder mv. finansieres med eksterne midler.

Der estimeres en takststigning på 250 kr., for en almindelig husstand med et forbrug på 100 m3 vand pr. år.

Ved beslutning om gennemførelse af det fælles spildevandsprojekt vil der være udgifter til ekstern rådgivning.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Administrationen vurderer, at der er store miljømæssige gevinster ved projektet. Hensigten med projektet er opnå en betydelig reduktion i udledningen af kvælstof til Isefjord og samtidigt fastholde en uændret udledning til Nekselø Bugt. 

Det fælles spildevandsprojekt vil således samlet set medføre en betydelig forbedring af vandmiljøet i Isefjord, og vil dermed være et væsentligt bidrag til en mere grøn og bæredygtig fremtid.

Sagshistorik, henvisninger

Byrådet den 15. juni 2016, pkt. 152 - Beslutning om godkendelse af spildevandsplan samt miljøvurdering af spildevandsplan for Holbæk Kommune

Byrådet den 25. oktober 2017, pkt. 199 Beslutning om godkendelse af proces vedrørende flytning af Holbæk Renseanlæg

Kommunalbestyrelsen den 12. december 2018, pkt. 263 - Beslutning om renseanlæg

Kommunalbestyrelsen den 10. april 2019, pkt. 118 - Beslutning om vedtagelse af hensigtserklæring og valg af to medlemmer fra Kommunalbestyrelsen til styregruppe vedrørende et evt. fælles spildevandsprojekt i Holbæk og Odsherred kommuner

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-09-2019

Indstilles godkendt.

For stemte 3 (A, O og V).

Imod stemte 1 (I), idet der arbejdes videre med projektet, men ikke træffes bindende beslutninger på nuværende tidspunkt.

Ø undlod at stemme.caseno18-1202_#5041199_v1_fælles renseanlæg i fårevejle.pdf
caseno18-1202_#5040946_v1_den store miljøgevinst - notat om spildevandsstruktur og vådområder.pdf

Bilag

Bilag 1: Fælles renseanlæg i Fårevejle
Bilag 2: Den store miljøgevinst - Notat om spildevandsstruktur og vådområder


119. Beslutning om vedtagelse af kommissorium for politisk styregruppe for det fælles spildevandsprojekt i Holbæk og Odsherred Kommuner

Beslutning om vedtagelse af kommissorium for politisk styregruppe for det fælles spildevandsprojekt i Holbæk og Odsherred Kommuner
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

 

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. kommissoriet for den politiske styregruppe for det fælles spildevandsprojekt i Holbæk og Odsherred Kommuner vedtages
Beskrivelse af sagen

Behandling af denne indstilling forudsætter godkendelse af indstillingen i dagsordenspunktet ”Beslutning om gennemførelse af fælles spildevandsprojekt mellem Odsherred og Holbæk Kommuner”.

I forbindelse med gennemførelsen af det fælles spildevandsprojekt er der blevet nedsat en styregruppe med kommunalbestyrelsesmedlemmer fra Odsherred og Holbæk kommuner. På kommunalbestyrelsesmødet d. 10.04.2019 blev det vedtaget, at der skulle udfærdiges et kommissorium for styregruppens arbejde. I kommissoriet beskrives styregruppens formål som følger:

Styregruppen har til formål at sikre den politiske forankring af projektet. Styregruppen skal bl.a.:

 • løbende informere hhv. kommunalbestyrelsen og byrådet så politikerne er velinformerede om processen og udviklingen i projektet.
 • følge og sikre fremdrift for plan- og miljøproces frem til projektet er en realitet.

Kommissoriet er vedhæftet som bilag og skal vedtages i både Holbæks Kommunalbestyrelse og Odsherreds Byråd.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen umiddelbare miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagshistorik, henvisninger

Byrådet den 15. juni 2016, pkt. 152 - Beslutning om godkendelse af spildevandsplan samt miljøvurdering af spildevandsplan for Holbæk Kommune

Byrådet den 25. oktober 2017, pkt. 199 Beslutning om godkendelse af proces vedrørende flytning af Holbæk Renseanlæg

Kommunalbestyrelsen den 12. december 2018, pkt. 263 - Beslutning om renseanlæg

Kommunalbestyrelsen den 10. april 2019, pkt. 118 - Beslutning om vedtagelse af hensigtserklæring og valg af to medlemmer fra Kommunalbestyrelsen til styregruppe vedrørende et evt. fælles spildevandsprojekt i Holbæk og Odsherred kommuner

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-09-2019

Indstilles godkendtcaseno18-1202_#5031143_v1_kommissorium for politisk styregruppe vedr. fælles spildevandsprojekt i holbæk og odsherred kommuner.pdf

Bilag

Kommissorium for politisk styregruppe vedr. fælles spildevandsprojekt i Holbæk og Odsherred kommuner .pdf


120. Godkendelse af tid og sted for Udvalget for Klima og Miljøs ordinære møder i 2020

Godkendelse af tid og sted for Udvalget for Klima og Miljøs ordinære møder i 2020
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Beslutningssag

 

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Udvalget for Klima og Miljø godkender administrationens forslag til, hvor og hvornår udvalgets ordinære møder afholdes i 2020
Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Udvalget for Klima og Miljø godkender administrationens alternative forslag til, hvor og hvornår udvalgets ordinære møder afholdes i 2020

 

Beskrivelse af sagen

Administrationen foreslår, at udvalgets ordinære møder i 2019 afholdes i mødecentret på adressen: Kanalstræde 2, 4300 Holbæk, kl. 08.00-10.30 på følgende datoer:

 • Tirsdag d. 7. januar
 • Tirsdag d. 4. februar
 • Tirsdag d. 3. marts
 • Torsdag d. 2. april
 • Tirsdag d. 5. maj
 • Tirsdag d. 2. juni
 • Tirsdag d. 11. august
 • Tirsdag d. 8. september
 • Tirsdag d. 6. oktober
 • Tirsdag d. 3. november
 • Tirsdag d. 1. december

For at sikre kvaliteten i budgetopfølgningerne, er møderne som udgangspunkt flyttet til første uge i den enkelte måned, så organisationen har tid til at arbejde med data. Desuden er det mere overskueligt at afholde en samlet møderække inden for samme kalendermåned.

Godkendes mødedatoerne ikke, får det betydning for de andre politiske udvalgsmøder og kommunalbestyrelsesmøder, da dagene er afstemt med hinanden.

Udvalget kan i løbet af året beslutte at flytte stedet for afholdelsen af et eller flere kommende møder. Sådanne beslutninger kræver enighed i udvalget.

Udkast til den politiske mødekalender findes som bilag

Beskrivelse af alternativ indstilling

Møderne er som udgangspunkt flyttet til den første uge i den enkelte måned. Ønsker udvalget at afholde møderne tirsdage, kan det fjerde møde flyttes til slutningen af den forrige måned.

Dermed afholdes udvalgets ordinære møder i mødecentret på adressen: Kanalstræde 2, 4300 Holbæk, kl. 08.00-10.30 på følgende datoer:

 • Tirsdag d. 7. januar
 • Tirsdag d. 4. februar
 • Tirsdag d. 3. marts
 • Tirsdag d. 31. marts
 • Tirsdag d. 5. maj
 • Tirsdag d. 2. juni
 • Tirsdag d. 11. august
 • Tirsdag d. 8. september
 • Tirsdag d. 6. oktober
 • Tirsdag d. 3. november
 • Tirsdag d. 1. december
Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Lovgrundlag – link

Lov om kommunernes styrelse §20

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-09-2019

Hovedindstillingen godkendt.caseno19-31799_#5043794_v1_politisk mødekalender 2020 - politisk behandling september.pdf.pdf

Bilag

Politisk mødekalender 2020 - politisk behandling september.pdf


121. Beslutning om emner til borgerpanelundersøgelser i 2020

Beslutning om emner til borgerpanelundersøgelser i 2020
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. udvalget drøfter mulige emner til borgerpanelundersøgelser i 2020 på udvalgets område
 2. beslutter hvilke emner/emne til borgerpanelundersøgelser der meldes ind til ØKU fra udvalget
Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har siden 2015 haft et elektronisk borgerpanel. Økonomiudvalget har ansvar for at koordinere indkomne forslag til ­undersøgelser i borgerpanelet fra fagudvalg, projektudvalg og kommunalbestyrelse. For at kunne foretage denne koordinering, anmoder ØKU alle udvalg at melde tilbage med ønsker til hvilke undersøgelser, der ønskes gennemført det næste år.

Borgerpanelet er et elektronisk panel med ca. 1.000 deltagere, som er sammensat af en bred gruppe af kommunens borgere, der via internettet besvarer spørgsmål om aktuelle kommunalpolitiske temaer. I borgerpanelet har der været gennemført undersøgelser om borgernes oplevelser og vurderinger af bl.a.:

 

 • kommunens kommunikation
 • det lokale demokrati
 • kollektiv trafik
 • unges muligheder
 • kultur, fritid og kunst

 

www.holbaek.dk/borgerpanel kan alle de hidtil gennemførte undersøgelser og resultater ses.

Når der er gennemført en undersøgelse i borgerpanelet, udarbejder administrationen en rapport med analyser, resultater og highlights fra undersøgelsen. Rapporten er et godt udgangspunkt for en drøftelse, og kan bruges som grundlag for konkret opfølgning og prioritering ifht. indsatser, planer eller strategier.

 

Forslag til undersøgelser på udvalgets område

I 2020 er der følgende projekter på vej på Udvalget for Klima og Miljøs område, hvor der kan være basis for at få udarbejdet en undersøgelse i borgerpanelet, til at give viden, synspunkter og input til de videre drøftelser og prioriteringer i udvalget og i administrationen:
 

Herunder beskrives to projekter, som begge har til formål at forbedre oplevelsen af Holbæk bymidte.

Forsøgsprojektet ”Mere liv i Ahlgade”:

Formålet med forsøgsprojektet at styrke Ahlgade som handelsgade. Forsøgsprojektet afprøver en ensretning af Ahlgade kombineret med udvidede fortovsarealer og flere byrum i Ahlgade. Ensretningen skal bidrage til at gøre Ahlgade til en mindre trafikbelastet gade samtidig med, at der fastholdes en tilgængelighed for bilister. De udvidede fortovsarealer og byrummene skal styrke bylivsoplevelsen og etablere mere plads til ophold og aktiviteter for bymidtens brugere.


Parkeringsanalyse for Holbæk bymidte:

Formålet med analysen er først og fremmest at opnå viden omkring de faktiske parkeringsforhold i Holbæk bymidte. Analysen skal desuden vurdere, hvorvidt der er behov for nye tiltag såsom udvidelser af parkeringskapaciteten eller bedre skiltning. Parkeringsanalysen er et vigtigt værktøj i arbejdet med den samlede planlægning og udvikling af Holbæk bymidte, herunder hensigtsmæssig udnyttelse af den eksisterende parkeringskapacitet og reducering af trafikmængden i bymidten.
 

På den baggrund foreslår administrationen, at udvalget melder følgende emne til borgerpanelundersøgelse ind til Økonomiudvalgets fastlæggelse af årshjul:
 

 • Holbæk by som attraktiv handelsby

 

I 2016 blev der gennemført en borgerpanelundersøgelse med titlen Holbæk Kommune som sted at bo. Et af emnerne var Holbæk by som handelsby. Deltagerne blev bedt om at vurdere Holbæk by på forskellige kriterier bl.a. parkeringsforholdene og hvad der skulle til for, at bymidten blev mere attraktiv for dem.

 

Administrationen foreslår, at der gennemføres en borgerpanelundersøgelse med samme temaer, når forsøgsprojektet er gennemført i september 2020. Derved kan den bruges i evalueringen af forsøgsprojektet og skabe et validt grundlag for efterfølgende politiske og strategiske beslutninger vedrørende bymidten.

 

Borgerpanelundersøgelsen kan også bruges til at give en tilbagemelding på parkeringsanalysen og eventuelle afledte tiltag.
 

Bemærk at det kun er emner til borgerpanelundersøgelse der meldes ind til årshjul. Fastlæggelse af temaer og spørgsmål i undersøgelserne, vil blive behandlet efterfølgende i udvalget.
 

Miniundersøgelser

Der kan også laves miniundersøgelser i borgerpanelet. En miniundersøgelse består af 1-4 spørgsmål om et specifikt emne eller tema, og kan bestilles direkte af de enkelte udvalg (eller kommunalbestyrelsen) uden forudgående behandling i økonomiudvalget

Miniundersøgelser med få enkle spørgsmål, kan fx bruges til at give en pejling på, hvordan borgerpanelet (og dermed borgerne), ser på et aktuelt politisk spørgsmål eller emne, der skal drøftes eller tages beslutning om. Miniundersøgelser kan give bidrag den politiske dialog, eller bidrage til at kvalificere politiske eller administrative beslutninger og udviklingsprojekter i kommunen.

Økonomiske konsekvenser

En tiltrædelse af indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-09-2019

Bymidten som attraktivt handelsområde. BIG.

122. Orienteringer til mødet den 24. september 2019

Orienteringer til mødet den 24. september 2019
Indstilling

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

 

Forventede sager på de næste tre møder i udvalget:

Oversigten over kommende sager er udformet som et dynamisk dokument, som løbende redigeres. Listen skal derfor læses som et øjebliksbillede med forbehold for at sager kan tilføjes, fremrykkes, udskydes eller fjernes som følge af uforudsete begivenheder.

Dato og måned

Sager

24. oktober 2019

Evaluering af punktet om pesticider - ukrudtsbekæmpelse 

Spildevandsplan

Rottehandlingsplan

Status på ad hoc midler til trafiksikkerhed

Bevilling til færdiggørelse af infrastruktur ved Karré 3 og 5 på Havnevej (arealet med p-pladser)

Bevilling til renovering af Ahlgade.

Vedtagelse af Screenings kriterier vedr. klassificering af kommunens vandløb

Dispensation for anvendelsesbestemmelse – kræmmerhal

Beslutning om dispensation for anvendelsesbestemmelse - Mørkøv varmeværk

Tilladelse til udlejning af egen helårsbolig i 100 dage

Vedtagelse af lokalplan 11.19 - Boligbebyggelse v. Holbækvej 102, Jyderup

26. november 2019

 

 

123. Underskriftsark

Underskriftsark