UDVALG

Udvalget for Klima og Miljø

MØDE

Referat

STED

Drift og Vedligehold, Parallelvej 52, 4300 Holbæk

STARTTIDSPUNKT

27-08-2019 08:00:00

SLUTTIDSPUNKT

27-08-2019 10:30:00


PUNKTER

98. Godkendelse af dagsorden til mødet 27. august 2019
99. Beslutning om trafikbestilling 2020 - kollektiv trafik
100. Beslutning om at sende forslag til Trafiksikkerhedsplan 2020-2025 i offentlig høring
101. Beslutning om forsøg med samkørselsordning i lokalområderne
102. Beslutning om overgang til fossilfrihed i busdriften på linje 512 og 583
103. Beslutning om igangsættelse af nye lokalplaner
104. Beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplanforslag 20.23 for boligbebyggelse ved Nygårdsvej i Vipperød
105. Beslutning om stigende affaldstakster for borgerne i Holbæk Kommune
106. Beslutning om vandløbsregulativtype for Åmose Å
107. Beslutning om igangsættelse af planlægning for solcellepark ved Severinsminde, Tuse
108. Beslutning om Budgetrevision 3, 2019
109. Orientering om licensansøgning vedrørende etablering af geotermi i Holbæk Kommune
110. Orienteringer til mødet den 27. august 2019
111. Underskriftsark98. Godkendelse af dagsorden til mødet 27. august 2019

Godkendelse af dagsorden til mødet 27. august 2019
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsordenen til mødet den 27. august 2019 godkendes

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-08-2019

 

Godkendt

99. Beslutning om trafikbestilling 2020 - kollektiv trafik

Beslutning om trafikbestilling 2020 - kollektiv trafik
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 

 1. det nuværende niveau af kollektiv bustrafik genbestilles til 2020 for 28,8 mio. kr.
Beskrivelse af sagen

Den 30. oktober 2019 skal Holbæk Kommune bestille kollektiv bustransport for 2020 hos Movia. Derfor er der behov for at beslutte om det nuværende niveau for kollektiv trafik skal genbestilles. Den nuværende busdrift omfatter også linje 507 til Sportsbyen der blev idriftsat ultimo maj 2019.

 

Tidsplanen for trafikbestilling 2020 fremgår af bilag 1.

 

Busbetjening af udviklingsområder

Befordring til Filmtorvet:

Filmtorvet betjenes i dag af linje 228 som kører i timedrift på Havnevej hverdage mellem kl. 5.00 og 18.00 og suppleres af linje 504 i mindre omfang. Derudover henvises til Flextur som er en åben ordning. Der har ikke været evaluering og dialog med brugere i området, da området omkring havnefronten endnu ikke er udbygget. Administrationen har ikke modtaget borgerhenvendelse vedrørende busbetjening af området i det forgangne år.

Når området omkring havnefronten er udbygget vil en overvejelse af om der bør køres til området på anden måde og i andet omfang, indgå i den følgende trafikbestilling.

 

Befordring til Sportsbyen:

Sportsbyen bliver betjent af en ny linje 507 mellem Holbæk Station og Sportsbyen via Valdemar Sejrsvej med ½ times drift i hverdage i tidsrummet kl. 7 – 20 og weekenden kl. 9 – 20.

Linjen er anslået til at få et tilskudsbehov på 2,1 mio. kr. i 2020 ifølge Movias trafikbestillingsgrundlag. Movia melder om meget få brugere af bussen, siden idriftsættelsen 30. maj 2019. En evaluering af linjen var planlagt til sommerferien 2019, men grundet udsættelse af bussen er det administrationen og Movias vurdering, at det endnu er for tidligt at evaluere på buslinjen. En evaluering vil indgå i trafikbestilling 2021. Det er Movias vurdering, at det samlede nuværende busbudget ikke overskrides, trods det lave passagertal.

 

Inddragelse af skolerne, handicapråd og ældreråd

Trafikbestillingen sker med inddragelse af skolerne, handicapråd og ældreråd. Dertil er borgerhenvendelser modtaget i det forgangne år taget i betragtning.

 

Møder med skolerne og Movia:

Der er i marts 2019 afholdt møder med skolerne, ligesom tidligere år, for at høre skolernes ønsker til evt. ændringer til de eksisterende køreplaner. Skolernes bemærkninger fremgår af bilag 1. Møderne har ikke givet anledning til større ændringer. En mindre justering af køreplanen for linje 530 fra august 2019 kan forekomme, på baggrund af en henvendelse fra en forælder til skolebørn der benytter bussen. En evt. ændring holder sig indenfor nuværende rutenet. Referat af skolemøderne fremgår af bilag 2.

 

Høring af Handicapråd og ældreråd:

Handicaprådet og ældrerådet er skriftligt orienteret, om planlagt genbestilling af nuværende rutenet, og havde ingen bemærkninger.

 

Borgerhenvendelser:

Der har været relativt få borgerhenvendelser omkring ændringer til den nuværende køreplan, henvendelserne har mest omhandlet kørsel til skolerne. Borgerhenvendelserne har ikke givet anledning til ændringer ud over det nuværende rutenet.

 

Administrationen vurderer på den baggrund, at omstillingsprojektet i 2016 landende den kollektive trafik på et grundlag og efter retningslinjer, som fortsat giver en god trafikbetjening både i by og på land.

Økonomiske konsekvenser

Movia har fremsendt trafikbestillingsgrundlag 2020 der estimerer en udgift på 28,8 mio. kr. til drift af det nuværende rutenet.

Estimatet har en usikkerhed på +/- 5 pct. (27,5 mio. kr. – 30,4 mio. kr.), idet der kan ske mange ændringer frem til endelig vedtagelse af Movias budget for 2020. Denne usikkerhed har ligeledes været gældende for tidligere trafikbestillinger. Movias trafikbestillingsgrundlag er udarbejdet på baggrund af 2018 tal.

Kommunens budget i 2020 udgør ca. 29,2 mio. kr. til kollektiv trafik. Den estimerede udgift på 28,8 mio. kr., holder sig således indenfor kommunens budget. En evt. budgetoverskridelse i 2020 vil blive reguleret i trafikbestillingen for 2022.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser

Høring

Trafikbestilling 2020 kommer ikke i offentlig høring.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-08-2019

 

Indstilles godkendtcaseno18-13302_#4990912_v1_tidsplan for trafikbestilling 2020.pdf.pdf
caseno18-13302_#4990571_v1_bilag 1 - mødereferat - møder med skolerne - 28. marts 2019(1).pdf.pdf

Bilag

Tidsplan for trafikbestilling 2020
Mødereferat - Møder med skolerne - 28. marts 2019


100. Beslutning om at sende forslag til Trafiksikkerhedsplan 2020-2025 i offentlig høring

Beslutning om at sende forslag til Trafiksikkerhedsplan 2020-2025 i offentlig høring
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Forslag til Trafiksikkerhedsplan 2020-2025 udsendes i offentlig høring i 4 uger
Beskrivelse af sagen

Baggrund:

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 10. april 2019 at igangsætte Trafiksikkerhedsplan 2020-2025, med den ændring, at de frie grundskoler og ungdomsuddannelser også inddrages i arbejdet. Dette er efterkommet i nærværende udkast til planen.

Trafiksikkerhedsplan 2020-2025 erstatter Rapport om Trafiksikkerhed fra 2016.

Trafiksikkerhedsplanen er kommunalbestyrelsens redskab til at prioritere indsatser på kommunens veje som øger trafiksikkerheden og minimerer utryghed. Indsatser rettet trafiksikkerhed, er typisk udbedring af lokaliteter hvor der finder trafikuheld sted, samt kampagner rettet uheldstyper der statistisk er stort repræsenteret. Indsatser ift. tryghed i trafikken kan være udbedring af strækninger hvor trafikanterne føler sig pressede i trafikken, trods der ikke registreres uheld. Denne indsats er vigtig, da det påvirker trafikanters adfærd ift. valg af transportmiddel og rute, og derved har indflydelse på bl.a. fremkommelighed og miljø.

 

Udkast til trafiksikkerhedsplan 2020-2025 fremgår af Bilag 1.

 

Indhold

Forslag til trafiksikkerhedsplan 2020-2025 indeholder en status for trafiksikkerheden i Holbæk Kommune, herunder opdateret uheldsstatistik samt skoler og lokalforas bemærkninger. Trafiksikkerhedsplanen har en klar målsætning om at øge trafiksikkerheden og trygheden i Holbæk Kommune, med fokus på skoleveje og lette trafikanter. Trafiksikkerhedsplanen indeholder en række anbefalinger, samt en handleplan med prioritering af trafiksikkerhedsprojekter.

13. september 2017 vedtog daværende byråd en prioritering af trafikforbedrende tiltag, med afsæt i Rapport om Trafiksikkerhed 2016,. jf. bilag 2. Af de i alt 17 prioriterede projekter er 2 udført, 9 igangsat og finansieret og 6 endnu ikke igangsat, da finansieringen endnu ikke er på plads. De tidligere prioriterede projekter der endnu ikke er igangsat eller udført, fremgår af Trafiksikkerhedsplan 2020-2025, og det anbefales, at der fortsat arbejdes videre med dem.

 

Inddragelse af skoler og lokalfora

Der har været politisk ønske om fortsat fokus på sikre skoleveje og lette trafikanter, samt inddragelse af de kommunale skoler, frie grundskoler, ungdomsuddannelserne og lokalfora i arbejdet med trafiksikkerhedsplanen. Inddragelsesprocessen fremgår af bilag 3.

Cirka halvdelen af kommunens 18 lokalfora deltog i mødet, og deres bemærkninger havde fokus på lette trafikanter, skoleveje, hastighed og trafikmængder.

Alle de kommunale skoler, alle ungdomsuddannelserne samt nogle af de frie grundskoler, deltog i møderne. Deres fokus lå primært på at sikre gode af- og pålæsningsforhold ved skolerne, sikre krydsningspunkter og ønsker til cykelstier.

Bemærkninger fra skoler og Lokalfora indgår i forslag til Trafiksikkerhedsplan 2020-2025, og danner sammen med uheldsstatistikken grundlag for anbefalingerne og handleplanslisten.

Tidsplanen for udarbejdelse af Trafiksikkerhedsplan 2020-2025 findes i bilag 4.

 

Økonomi til realisering af Trafiksikkerhedsplan 2020-2025

Nedenfor beskrives de forventede omkostninger for realisering af målsætninger og indsatser i Trafiksikkerhedsplan 2020-2025.

I vedtagne budget er der afsat midler til trafiksikkerhedsforanstaltninger i 2019 og overslagsårene 2020-2022. Herunder 8,1 mio. kr. i 2019, 4 mio. kr. i 2020, 7 mio. kr. i 2021 og 5 mio. kr. i 2022. Såfremt planen skal kunne realiseres umiddelbart i forlængelse af den endelige vedtagelse, kræver det en prioritering af midler hertil i budget 2020.

 

Indsats

Udgift

Anlæg/

Drift

Realisering af anlægsprojekter i Trafiksikkerhedsplan 2020-2025

25,3 mio. kr.

Anlæg

Realisering af tidligere prioriterede trafikforbedringstiltag (anlægsprojekter)

6 mio. kr.

Anlæg

Kampagnemidler til oplysning om trafiksikkerhed

120.000 kr./år

Årlig drift

Ad hoc midler til fx afmærkning, skiltning, steler, bomme mv.

1/2 mio. kr./år.

Anlæg

Yderligere midler til drift af stier, samt særlig indsats i forhold til beskæring ved de uheldsbelastede lokaliteter og skolerne.

1/2 mio. kr./år.

Årlig drift

Nye trafikblink ved skolerne inden 2022

1/2 mio. kr.

Anlæg

 

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser ved tiltrædelse af indstillingen.

Såfremt Trafiksikkerhedsplan 2020-2025 skal kunne realiseres umiddelbart i forlængelse af den endelige vedtagelse, kræver det en prioritering af midler hertil i budget 2020.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Høring

Trafiksikkerhedsplanen vil være i offentlig høring i 4 uger fra 13. september – 11. oktober 2019.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-08-2019

Indstilles godkendt. Udvalget indstiller, at der ved investeringer i trafiktiltag også vægtes andre hensyn end hensynene i planen. 

 caseno19-6791_#4989968_v1_udkast til trafiksikkerhedsplan 2020-2025.pdf
caseno19-6791_#4990097_v1_gennemførsel af de prioriterede trafikforbedringstiltag - bilag 2 til dagsordenspunkt forud for høri.pdf
caseno19-6791_#5005547_v1_bilag 3 - inddragelse af skolerne, ungdomsuddannelser og lokalfora.pdf.pdf
caseno19-6791_#4990093_v1_tidsplan - trafiksikkerhedsplan 2020-2025 - opdateret 18.07.19.pdf.pdf

Bilag

Udkast til trafiksikkerhedsplan 2020-2025
Notat 23. august 2017 - Gennemførsel af de prioriterede trafikforbedringstiltag
Inddragelse af skolerne, ungdomsuddannelser og lokalfora
Tidsplan for Trafiksikkerhedsplan 2020-2025


101. Beslutning om forsøg med samkørselsordning i lokalområderne

Beslutning om forsøg med samkørselsordning i lokalområderne
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Holbæk Kommune i samarbejde med Kalundborg og Slagelse kommuner indgår i et 3-årigt forsøgsprojekt, med en samkørsels app, med NaboGo som udbyder
 2. Kommunalbestyrelsen afsætter 350.000 kr. til dækning af etablering og drift med mulighed for delvis finansiering fra puljemidler fra Movias mobilitetspulje
Beskrivelse af sagen

I Holbæk Kommune arbejder vi som en del af Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram for at skabe mere grøn og bæredygtig mobilitet i kommunen. I den forbindelse har vi ad flere omgange været i dialog med vores nabokommuner om forskellige tiltag, der kunne bidrage til at begrænse privatbilismen på en måde, der giver værdi for borgerne samtidig med at det reducerer den samlede CO2-udledning i kommunen.

Samtidig har vi i Holbæk Kommune et målrettet fokus på at skabe stærke, levende lokalområder, som både kan tiltrække og fastholde borgere. Vi vil gerne skabe stærkere fællesskaber, øge trygheden og gøre lokalområderne endnu mere attraktive. Lokalområdernes sammenhængskraft og muligheden for at kunne komme til og fra sit hjem er afgørende faktorer for at sikre bosætningen i kommunens mindre byer.

Tværkommunalt projekt om samkørsels-app

Kalundborg Kommune har nu henvendt sig til Holbæk Kommune om muligheden for samarbejde i et 3-årigt forsøgsprojekt med samkørsel. Henvendelsen sker på baggrund af Movias årlige informationsmøde målrettet kommunale medarbejdere, som foregik i januar måned 2019. Her informerede Movia blandt andet om deres pulje til kollektiv mobilitet uden for de større byer og NaboGo’s samkørsels-app.

Kalundborg Kommune foreslår et samarbejde med Holbæk og Slagelse kommuner om en samkørsels-app med NaboGo som udbyder, der kan supplere den kollektive trafik uden for byerne. En nærmere beskrivelse af NaboGo er vedlagt som bilag.

Administrationen fra de tre deltagende kommuner vil udarbejde en fælles ansøgning til Movias mobilitetspulje til at finansiere projektet umiddelbart efter politisk stillingtagen, som forventeligt afsendes i september 2019.

Mobilitet i Holbæk Kommune

En generel tendens er, at vi kører mere i private biler og mest alene, hvilket giver mere og mere trafik i myldretiden. Færre benytter offentlig transport, hvilket udhuler grundlaget for de offentlige tilbud, og i sidste ende kan betyde, at tilbuddet forsvinder.

I Holbæk Kommune arbejdes løbende med en bæredygtig optimering af mobilitet for kommunens borgere og pendlere. Der er gennem en årrække arbejdet på effektivisering af den kollektive bustransport, og der er tilføjet flextur, og senest plustur som alternative transportmuligheder i kommunen.

I en del af kommunens lokalområder er der dog behov for yderligere transportmuligheder. Det er administrationens vurdering, at flere tilbud om øget mobilitet kan have en positiv effekt i forhold til at understøtte kommunens arbejde med at styrke udviklingen i lokalområder og sammenhængskraften i hele kommunen.

Tidsplan

Administrationen er i dialog med Kalundborg og Slagelse kommune da et samarbejde vil sikre mange mødesteder (opsamlingssteder) geografisk, og dermed bedre muligheder for pendlerne.

Forventningen er at 4. kvartal 2019 bruges på at forberede platformen til Holbæk, og etablere dialog til lokalområderne for at finde de rette mødesteder, og for at opbygge det lokale ejerskab og engagement.

I 1. halvår 2020 udrulles platformen som en fast mulighed for at benytte samkørsel systematisk. Herefter kører projektet frem til 2023. Undervejs tilrettes og evalueres platformen.

NaboGo står for forskellige analyser i projektet for kommunen, og sørger for markedsføringsmateriale og kommunikationspakker tilpasset Holbæk. Administrationen vil sørge for dialog med lokalområderne for eksempel ved hjælp af fællesskaberne.

Økonomiske konsekvenser

Holbæk Kommune har modtaget et tilbud fra NaboGo på i alt 350.000 kr. Omkostningerne er baseret på at alle 3 kommuner indgår i projektet og udføres samtidig.

Udgifterne fordeler sig således:

 

År

Udgift

Etablering

2019

175.000

Drift 1. år

2020

75.000

Drift 2. år

2021

0

Drift 3. år (option)

2022

100.000

 

Administrationen foreslår en samlet betaling på det fulde beløb på 350.000 kr. i 2019, da det i så fald kan finansieres gennem efterreguleringen fra Movia fra år 2018. Midlerne bruges således på det formål, de oprindeligt var afsat til, nemlig mobilitet.

Tilbuddet er vedlagt som bilag.

De tre kommuner vil søge finansiering til både etablering og drift fra Movias pulje til øget mobilitet i landdistrikterne. Denne pulje søges, når alle kommuner har haft sagen til politisk stillingtagen. I tilfælde af positivt svar på ansøgning vil ovenstående udgifter helt eller delvist kunne finansieres af puljen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Appen kan supplere de øvrige transportmuligheder for familierne, pendlerne og de ældre i lokalområderne således, at de ikke har behov for at investere i en ekstra bil, hvilket vil reducere trængsel og CO2, og dermed spille sammen med ambitionen om at blive en grøn og bæredygtig kommune. Brugerne får med samkørsels-appen også mulighed for at selv bidrage med en aktiv klimaindsats.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-08-2019

Et flertal bestående af A, O og Ø stemmer for.

 

Et mindretal bestående af V og I stemmer imod, idet der grundet kommunens pressede økonomi bør udvises tilbageholdenhed med nye tiltag.caseno19-13965_#5002984_v1_nabogo tilbud hhv. slagelse, holbæk og kalundborg.pdf
caseno19-13965_#5003087_v1_re nabogo præsentation.pdf

Bilag

Tilbud fra NaboGo, hhv. Slagelse, Holbæk og Kalundborg
Præsentation af NaboGo


102. Beslutning om overgang til fossilfrihed i busdriften på linje 512 og 583

Beslutning om overgang til fossilfrihed i busdriften på linje 512 og 583
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. linje 512 og 583 udbydes med konventionelle busser på fossilfri drivmidler med en kontraktlængde på syv år samt buslængde på fortsat 9-12,2 meter
Beskrivelse af sagen

I Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram under Grøn og Bæredygtig Kommune står Grøn Transport som et af indsatsområderne. Det betyder ifølge arbejdsprogrammet, at vi som kommune stiler efter at udfase fossile brændstoffer både i den kollektive transport og i kommunens brug af personbiler.

Holbæk Kommune skal senest den 30. oktober 2019 beslutte udbudsgrundlaget for Udbud A19 for at følge Movias samlede tidsplan for udbud A19. A19 er et udbud af almindelig rutekørsel, som omfatter linjer, der kører i Vest- og Sydsjælland og Storkøbenhavn. For Holbæk Kommune er linje 512 og 583 omfattet.

Linje 512 og 583 er to forholdsvis små linjer, der kun kører på skoledage. Linje 512 forbinder Svinninge og Jyderup og linje 583 forbinder Svinninge, Gislinge, Kundby og Hjembæk. Linjerne indgår i trafikbestillingen af den kollektive trafik (sag nr. 99 på KMU den 26-08-2019).

Normalt bliver disse udbud ikke politisk behandlet, fordi Movia står for udbuddet, men da det nye udbud kan være en konkret anledning for Holbæk Kommune til at sætte gang i den ønskede grønne omstilling af den kollektive trafik, bringes sagen op.

Movia anbefaler Holbæk Kommune, at linjerne udbydes på fossilfri drivmidler, og dette harmonerer godt med vores ambitioner på området.

Movia anbefaler desuden, at linjerne udbydes med en kontraktlængde på syv år mod de gængse kontraktlængder på 12 år. Anbefalingen skyldes, at kommunen ved at vælge en kortere kontraktlængde kan undgå at binde sig for længe til en teknologi, som måske om få år er overhalet af en bedre.

Forskellen mellem fossilfrihed og nulemission

Movia anbefaler som nævnt, at buslinjerne fra udbuddets start i 2022 drives med fossilfrit brændstof.

Fossilfrihed betyder:

 • at der ikke anvendes fossile brændstoffer i afvikling af busdriften og at driften gennemføres uden udledning af CO2. Et krav om fossilfri busdrift forventes løst ved brug af biogas eller syntetisk biodiesel. I Holbæk Kommune anvender alle busserne pt. diesel som drivmiddel.

Der findes også andre klimavenlige løsninger i den offentlige transport, blandt andet nulemission.

Nulemission betyder:

 • at kørslen bliver udført med enten el- eller brintbusser. Udover at busserne ikke udleder CO2 og lokal luftforurening, så har de en betydelig lavere støjpåvirkning.

I flere andre kommuner er man i øjeblikket ved at omlægge ruter til elbusser. For eksempel har Roskilde Kommune omlagt en meget stor del af deres busruter til el allerede, og det er politisk besluttet, at resten af ruterne også skal omlægges til eldrevne busser.

En nulemissionsløsning kan være en god løsning til kortere ruter for eksempel i større byer, og i kommuner, hvor afstandene ikke er store. Men forudsætningerne for driften af busser på landet, hvor der er langt mellem byerne og ikke findes den fornødne lade-infrastruktur, er anderledes, og her kan en trædesten i den grønne omstilling være at gå over til fossilfri drift af busserne i en periode.

Rent principielt ville en nulemissionsløsning kunne etableres på de to konkrete ruter i og omkring Svinninge, da deres længde er begrænset. Dette ville dels medføre en række kommunale forpligtelser relateret til etableringen og driften af arealerne omkring ladestandere og holdepladser, som administrationen på nuværende tidspunkt vurderer ville være bedre at udrulle i større skala i forbindelse med et større udbud af flere ruter. Disse konsekvenser er nærmere beskrevet i bilag 2.

Hertil kommer Movias beregninger, der viser, at det er uforholdsmæssigt dyrt at introducere eldrift på linjer af den karakter, som linje 512 og 583 er, fordi det drejer sig om to linjer med få afgange dagligt. Selve el-bussen er fortsat mærkbart dyrere end konventionelle busser, mens drivmidlet for elbusser er betydeligt billigere end ved konventionelle busser. Dermed er der med de få timer, linje 512 og 583 kører, for få timer til at fordele meromkostningen til busmateriellet på, og der opnås kun i lille grad en gevinst ved anvendelse af det billigere drivmiddel.

Administrationen har adspurgt Movia om muligheden for at lave et udbud, hvor udgifterne ved begge løsninger hhv. fossilfrihed hhv. nulemission kan sammenlignes. Dette ville kun kunne lade sig gøre, hvis de to linjer tages ud af det store A19-udbud, og udbydes for sig. Med en udbudsenhed i den størrelse (to linjer med to busser og knapt 1.500 timer) ville Holbæk Kommune kunne forvente en anden og dyrere pris for drift af ruterne.

Movias beregninger viser, at de årlige meromkostninger for Holbæk Kommune for linje 512 og 583 kan estimeres til 0,5-0,8 mio. kr./år ved anvendelse af el.

Den teknologiske udvikling på området sker i øjeblikket i et meget højt tempo, og der vil med al sandsynlighed opstå alternative muligheder for nulemissionsdrift på landruterne inden for en kortere årrække. En overgangsperiode med fossilfri kontrakter kan derfor være en rigtig fornuftig løsning for den kollektive transport i Holbæk Kommunes landområder.

 

Økonomiske konsekvenser

Movia oplyser, at der kan være en meromkostning på op til 100.000 kr. forbundet med at omlægge begge linjer til de korte fossilfri kontrakter.

Administrationen vurderer, at denne mulige meromkostning kan rummes inden for rammen af budgettet til trafikbestillingen i 2022, såfremt der ikke sker markant reduktion af dette budget set i forhold til det nuværende niveau.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen udledning af CO2. Den lokale luftforurening reduceres betydeligt ved fossilfri busdrift.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-08-2019

Indstilles godkendtcaseno19-12628_#5003849_v2_kort over buslinje 512 og 583.pdf
caseno19-12628_#5013433_v1_bilag 2 konsekvenser ved valg af nulemission.pdf

Bilag

Kort over buslinje 512 og 583
Bilag 2 Konsekvenser ved valg af nulemission


103. Beslutning om igangsættelse af nye lokalplaner

Beslutning om igangsættelse af nye lokalplaner
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget

Beslutningssag

 

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Planlægning for boligbebyggelse Havnevej 46-48, Holbæk igangsættes
 2. Planlægning for Karre 5, Holbæk Havn igangsættes
 3. Planlægning for boliger ved Åvangsvej, Holbæk igangsættes
 4. Planlægning for boliger Roskildevej 264, Vipperød igangsættes
 5. Planlægningen for erhvervsområde ved Tåstrup Syd, Holbæk ændres
Beskrivelse af sagen

Økonomiudvalget beslutter løbende, efter indstilling fra Udvalget for Klima og Miljø, hvilke lokalplaner og kommuneplantillæg administrationen skal udarbejde. Til hver plan er der udarbejdet et prioriteringsnotat, der sætter rammen for planens indhold og proces. Disse er vedlagt som bilag til hver enkelt ny plan.

 

1 Lokalplan og kommuneplantillæg for boligbebyggelse Havnevej 46-48, Holbæk (bilag 1)

Formålet med planerne er at muliggøre etablering af ny boligbebyggelse på ejendommene Havnevej 46-48. De eksisterende bygninger nedrives, og der opføres ny bebyggelse i 3 - 4 etager, indeholdende 18-20 etageboliger. Det vurderes, at projektet bidrager positivt til byudviklingen på stedet, og at der tilvejebringes nye attraktive boliger i bymidten. De eksisterende bevaringsværdier, der mistes ved nedrivning af 2 mindre ældre byhuse, vurderes at opvejes ved at etablere ny bebyggelse på stedet, der passer sammen med de øvrige huse på stedet.

 

2 Lokalplan og kommuneplantillæg for Karre 5, Holbæk Havn (bilag 2)

Formålet med planerne er at give mulighed for at udnytte den eksisterende bebyggelse i området til boliger samt lave parkeringshus. Den eksisterende bebyggelse ønskes således om- og tilbygget. Bebyggelsen anvendes i dag til forskellige serviceerhverv, og den eksisterende lokalplan for området giver ikke mulighed for at bygningen kan anvendes til boliger. Projektansøger har udarbejdet et projekt, der udnytter de eksisterende bygninger, og omdanner disse til boligformål samt etablerer parkeringspladser i et parkeringshus. Bebyggelsens højde vil blive maksimalt 11 meter. Administrationen vurderer, at projektet vil medvirke til at højne den visuelle fremtoning af arealet, da der i dag ligger ældre nedslidte erhvervsbygninger på området. Samtidig vil muligheden for realisering af et parkeringshus kunne medvirke til at løfte en del af problemstillingen omkring parkering i havneområdet. Projektet har været drøftet i den politiske havnegruppe.

 

3 Lokalplan og kommuneplantillæg for boliger ved Åvangsvej, Holbæk (bilag 3)

Formålet med planerne er at muliggøre opførelsen af 39 boliger i form af rækkehuse med tilhørende vej, parkering, fællesarealer og plads til LAR-løsninger (lokal afledning af vand). Området ligger tæt på fælleden, indkøb og offentlig transport, og er derfor særdeles egnet til boligformål. Det vurderes desuden, at etablering af rækkehuse på arealet vil hjælpe til at efterkomme efterspørgslen på mindre boliger i og omkring Holbæk By.

 

4 Lokalplan og kommuneplantillæg for boliger og institutionsformål på ejendommen Roskildevej 265, Vipperød (bilag 4)

Formålet med planerne er at omdanne den eksisterende motel-bebyggelse i området og give mulighed for at bygge yderligere nord for. Der vil blive mulighed for at anvende området til boligformål med op til 25 pct. til institutionsformål. Boligerne vil dels blive rækkehuse og etageboliger. Igangsættelse af ny plan for området har været drøftet på Økonomiudvalgsmødet den 8. august 2018. Her blev det besluttet, at der maksimalt skulle være mulighed for 25 pct. institutionsformål indenfor området

Projektet bidrager til at skabe et mere varieret udbud af boliger i Vipperød. Beliggenheden tæt på Holbæk by samt de varierende bolig-størrelser gør det attraktivt for en bred gruppe af borgere både fra kommunen og udefra. Der er mangel på lejligheder i og i nærheden af Holbæk By.

 

5 Justering af indhold og afgrænsning af lokalplan og kommuneplantillæg for erhvervsområde Tåstrup Syd, Holbæk (bilag 5)

Økonomiudvalget besluttede den 5. september 2018 at igangsætte udarbejdelsen af et nyt plangrundlag for del af erhvervsområdet ved Børstenbindervej. Der er gennemført en fordebat, og indsigelser og bemærkninger fra denne proces fremgår af prioriteringsnotatet. I forbindelse med udarbejdelsens af planerne og de undersøgelser, der er foretaget, har det vist sig hensigtsmæssigt at ændre på planerne. Der er derfor udarbejdet et nyt revideret planprioriteringsnotat, som ønskes politisk godkendt.

Ændringerne i forhold til det tidligere godkendte prioriteringsnotat er; at områdets afgrænsning udvides. Samtidig har nærmere undersøgelser vist, at de maksimalt tilladte miljøklasser i området skal sænkes fra maksimalt 6 til maksimalt 4 (for at sikre hensynet til eksisterende nærliggende boliger).

Områdets afgrænsning udvides, så planlægningen også omfatter erhvervsområde øst for jernbanen. Indenfor erhvervsområdet øst for jernbanen er der i dag en gammel servitut der giver mulighed for at der kan etableres boliger. Etablering af boliger indenfor et erhvervsområde, kan føre til, at de eksisterende virksomheder bliver pålagt skærpede miljøkrav. Administrationen anbefaler derfor, at servitutten fjernes ved at der vedtages en ny lokalplan. Der er en konkret ansøgning om at etablere en bolig indenfor erhvervsområdet.

Såfremt justeringen af planens indhold og afgrænsning ikke godkendes, arbejder administrationen videre med at udarbejde planerne på baggrund af det prioriteringsnotat, der blev godkendt den 5. september 2018. Det vil betyde, at der etableres boliger indenfor erhvervsområdet øst for jernbanen.

 

Status på planer

For at sikre overblikket i forhold til igangværende planer, er der udarbejdet status på disse. Status er vedlagt som bilag 6.

Økonomiske konsekvenser

Der er umiddelbart ingen økonomiske konsekvenser ved igangsættelse af planerne.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ikke nogen miljø- eller klimamæssige konsekvenser ved at igangsætte planerne. I forbindelse med udarbejdelsen af de enkelte planer vil eventuelle miljø- og klimamæssige påvirkninger blive undersøgt og beskrevet nærmere. Disse redegørelser vil indgå i forbindelse med den politiske stillingtagen til planforslagene.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-08-2019

Indstilles godkendtcaseno19-3777_#5005490_v1_bilag 1 prioriteringsnotat planlægning for boliger ved havnevej 46-48.pdf.pdf
caseno19-3777_#5005552_v1_bilag 2 prioriteringsnotat planlægning for ombygning af karré 5, holbæk havn.pdf.pdf
caseno19-3777_#5005486_v1_bilag 3 prioriteringsnotat planlægning boliger ved åvangsvej, holbæk.pdf.pdf
caseno19-3777_#5005487_v2_bilag 4 prioriteringsnotat boliger og institutionsformål på ejendommen roskildevej 264, vipperød.doc.pdf
caseno19-3777_#5005488_v2_bilag 5 fornyet prioritering af planlægning for erhvervsområderne i tåstrup syd, holbæk.docx.pdf
caseno19-3777_#5005489_v1_bilag 6 staus på planer.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 Prioriteringsnotat planlægning for boliger ved havnevej 46-48
Bilag 2 Prioriteringsnotat planlægning for ombygning af karré 5, Holbæk Havn
Bilag 3 Prioriteringsnotat planlægning boliger ved Åvangsvej, Holbæk
Bilag 4 Prioriteringsnotat boliger og institutionsformål på ejendommen Roskildevej 264, Vipperød
Bilag 5 Fornyet prioritering af planlægning for erhvervsområderne i Tåstrup Syd, Holbæk
Bilag 6 Staus på planer


104. Beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplanforslag 20.23 for boligbebyggelse ved Nygårdsvej i Vipperød

Beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplanforslag 20.23 for boligbebyggelse ved Nygårdsvej i Vipperød
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen


Beslutningssag

 

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Forslag til Lokalplan 20.23 godkendes endeligt med den i sagsfremstillingen angivne ændring.

 

Beskrivelse af sagen

Forslag til Lokalplan 20.23 har været udsendt i offentlig høring, og planforslaget forelægges nu til endelig vedtagelse.

Udarbejdelse af nærværende lokalplanforslag sker i forlængelse af ansøgning fra grundejerne i området. Lokalplanområdet er udlagt til boligbebyggelse i Kommuneplan 2017, og planforslaget muliggør opførelse af parcelhuse og rækkehuse i overensstemmelse hermed.

Arealet afgrænses af Roskildevej mod øst, jernbanen mod vest og den nyere omfartsvej, Nygårdsvej, mod syd. Adgang til området sker ad Kildevangsvej, der ligger umiddelbart nord for udbygningsområdet.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre ca. 86 nye boliger, fordelt nogenlunde ligeligt mellem rækkehuse og parcelhuse. Området disponeres med to delområder med rækkehusbebyggelse henholdsvis mod øst og vest, med parcelhusene placeret i midten, og med en grøn gennemgående kile centralt gennem bebyggelsen.

Boligerne må maksimalt opføres i to etager, med en maksimal bygningshøjde på 8,5 m.
Interne veje i bebyggelsen udlægges som private fællesveje, og der etableres trafikdæmpende foranstaltninger, med henblik på at opnå en sikker og rolig trafikafvikling i bebyggelsen. Der fastsættes krav om tilvejebringelse af 2 p-pladser pr. bolig ved parcelhusene, og 1,5 p-plads pr. bolig ved tæt-lav bebyggelse.

 

Arealet er beliggende i sammenhæng med eksisterende bebyggelse, tæt på stationen, skole og indkøbsmuligheder, og realisering af ny boligbebyggelse på arealet vurderes derfor at understøtte brug af kollektiv transport, og benyttelse af eksisterende infrastruktur, som et udtryk for en bæredygtig byudvikling.

Håndtering af regnvand inden for lokalplanområdet sker efter LAR principperne (Lokal Afledning af Regnvand). Derfor indgår der to regnvandsbassiner i bebyggelsesstrukturen

 

Ændring ved endelig vedtagelse af lokalplanforslaget
I forlængelse af høringssvar fra gennemført offentlig høring om planforslaget indstilles administrativt, at bestemmelser i lokalplanforslaget, § 5.6 og § 6.8, omkring bygningshøjde ændres, således at bestemmelser omkring maksimalt etageantal i delområde II ændres fra 2 etager til 1 etage, med en maksimal taghældning på 30 grader.

Dette er en delvis imødekommelse af ændringsønsker i høringssvarene, hvori det foreslås, at ændringen fra 2 til 1 etage omfatter alle delområderne. Grundejer inden for delområde III har imidlertid tilkendegivet, at en sådan ændring ikke vurderes hensigtsmæssig, ud fra et bevidst ønske om at skabe en varieret bebyggelse og at dette vil medføre risiko for, at det ikke vil være rentabelt at opføre rækkehusene, der således risikerer at henligge ubebygget.

 

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser.

 

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Høring

Planforslaget har været udsendt i offentlig høring, og der er afholdt borgermøde i høringsperioden. Notat fra borgermødet er vedlagt sagen som bilag.
Der indkom 9 høringssvar, hvoraf 1 indeholder underskriftindsamling på vegne af 75 ejendomme. Alle høringssvarene og administrationens bemærkninger hertil fremgår af bilag 1. Høringssvarene omhandler i det væsentligste følgende emner:

Adgangsveje og stier
I høringssvarene tilkendegives utilfredshed med, at den private fællesvej, Kildevangsvej, fremadrettet skal udgøre adgangsvej for det nye boligområde. Det foreslås i høringssvarene, at Nygårdsvej i stedet anvendes som adgangsvej, eller at der alene etableres en enkelt adgang fra Kildevangsvej til det nye område, i vejens østlige ende. Jf. behandlingen af høringssvarene er fra kommunens vejafd. vurderet, at den allerede skitserede løsning er den mest hensigtsmæssige, og at krydset ved Roskildevej / Kildevangsvej er dimensioneret til trafikken. Nygårdsvej er en omfartsvej, der bør friholdes for ind- og udkørsler til det nye boligområde.
Med planen lægges op til, at de eksisterende stiforbindelser gennem det nordforliggende eksisterende boligområde kan anvendes som stiforbindelser for det nye område, til skole, station m.v.

Trafik og støj
Der tilkendegives bekymring for, at den nye bebyggelse vil medføre ændrede og øgede støjpåvirkninger, bl.a. af eksisterende bebyggelse nord for Kildevangsvej. Der er udarbejdet et støjnotat, der belyser, at der ikke er problemer med støjgrænser mod jernbanen, eller ved Kildevangsvej, men mod henholdsvis Nygårdsvej og Roskildevej forudsættes støjhegn. Mod Nygårdsvej i traditionel hegns- og hækhøjde på 1,8 m, der beplantes og gøres grønt – og mod Roskildevej lidt højere 2,5 m, der ligeledes begrønnes – samt kombineres med lydvinduer i facader mod vej.

Etageantal for ny bebyggelse
Derudover tilkendegives i flere høringssvar, at det maksimalt tilladte etageantal inden for lokalplanområdet ønskes reduceret fra 2 til 1 etage. Administrationen anbefaler, at planforslaget tilrettes i forlængelse heraf, for så vidt angår den centrale del af området (delområde II for parcelhusbyggeri), mens muligheden for to etager fastholdes for rækkehusbebyggelse i delområde I og III, jf. dog også den alternative indstilling.

Afgrænsning af orienterede parter
Endvidere blev såvel på borgermødet, som i de fremsendte høringssvar, udtrykt utilfredshed med, at kommunen ikke har orienteret flere ejendomme inden for den eksisterende bebyggelse nord for Kildevangsvej, og at der bør afholdes et ekstra borgermøde, inden der træffes beslutning i sagen. Jf. skemaet med behandling af høringssvar, er tilsendt direkte orientering til de omkringboende (56 høringsbreve) efter en konkret vurdering af, hvem der er nærmest berørt heraf. Grundejerforeningen har efterfølgende forestået en underskriftindsamling, der repræsenterer 75 ejendomme. Administrationen er af den opfattelse, at grundejerforening og de nærmeste naboer, og dermed de væsentligst berørte, er inddraget, og at de fremkomne bemærkninger er repræsentative for sagens problematikker.

Øvrige emner
Endelig fremkom bemærkninger omkring parkering, beplantning, stier, regnvandshåndtering, støjafskærmning m.v., jf. bilag med gengivelse af alle høringssvar samt behandling heraf.

Lovgrundlag – link

Planloven

 

Sagshistorik, henvisninger

Sagen blev 1. behandlet i Kommunalbestyrelsen den 13.3.2019

 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-08-2019

Indstilles godkendtcaseno18-45422_#4990991_v1_skema med behandling af høringssvar-forslag til lokalplan 20.23.pdf.pdf
caseno18-45422_#4990995_v1_notat borgermøde om lokalplanforslag 20.23.pdf.pdf
caseno18-45422_#4990997_v1_lokalplan 20.23_forslag.pdf.pdf

Bilag

Skema med behandling af høringssvar-Forslag til Lokalplan 20.23.pdf
Notat borgermøde om Lokalplanforslag 20.23.pdf
Lokalplan 20.23_forslag.pdf


105. Beslutning om stigende affaldstakster for borgerne i Holbæk Kommune

Beslutning om stigende affaldstakster for borgerne i Holbæk Kommune
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

 

Indstilling

Administrationen indstiller:

 1. at Kommunalbestyrelsen vedtager indfasning af prisstigninger for indsamling af husholdningsaffald over en 2-årig periode (scenarie 2)
 2. at Kommunalbestyrelsen vedtager takster for indsamling af husholdningsaffald 2020, jf. bilag 3, scenarie 2

 

Beskrivelse af sagen

I sagen skal der træffes beslutning om, hvilken indfasningsmodel, der skal anvendes til indfasning af nye takster på husholdningsaffaldsområdet.

Afledt af den valgte indfasningsmodel skal Kommunalbestyrelsen derudover beslutte de gældende affaldstakster for det kommende år.

Indfasningsscenarier

FORS A/S har øgede omkostninger til indsamling af husholdningsaffald og de øgede omkostninger skal indfases ad ét, to eller tre år, beskrevet i sagen som henholdsvis scenarie 1, 2 og 3. 

Uanset hvilket scenarie der besluttes, vil FORS A/S’s samlede, øgede omkostninger for indsamling af husholdningsaffald i udbudsperioden skulle dækkes over tid. Derfor er der ikke en model, der er billigere end en anden. Det betyder, at hvis Kommunalbestyrelsen vælger at indfase de nye affaldstakster med en lav takst i første år af perioden, vil det underskud, der kan oparbejdes i indfasningsperioden skulle ”indhentes” i den sidste del af udbudsperioden.

Uanset valg af indfasningsmodel er der usikkerhed, hvad angår de reelle omkostninger, da borgerne kan vælge ændret tømningsfrekvens, andre typer beholdere samt øvrige tilvalg. Altså risikerer FORS A/S at oparbejde et underskud i 2020 uanset hvilket scenarie, der vælges.

Det, der kan tale for at lægge ud med en lavere takst, er hensynet til borgernes omstilling til at skulle betale en højere takst. Borgerne får altså med en længere indfasning nogle år til at vænne sig til, at affaldstaksterne stiger, idet affaldstaksternes udsving holdes nogenlunde i ro, hvilket er tungtvejende parametre for FORS A/S.

FORS A/S har opstillet tre forskellige scenarier for, hvordan affaldstaksterne kan sammensættes fremover for en standardhusstand.

Standardmodellen er beregnet ud fra:

-         Grundgebyr (gebyr for de affaldsordninger som stilles til rådighed for borgerne i Holbæk Kommune)

-         1 stk. 240 liters beholder til rest/bioaffald med tømning hver 2. uge

-         2 stk. 240 liters beholdere til genanvendelige materialer (glas, papir/karton, metal og plast) med tømning hver 4 uge 

Standardmodellens elementer er markeret med gult i bilag 3.

Taksten ved valg af 8-ugerstømning er markeret med grønt i bilag 3.

Skemaerne nedenfor viser affaldstaksten i år 2020 alt efter hvilket scenarie, der vælges. Affaldstaksterne for 2021 kan ikke på nuværende tidspunkt estimeres. Uanset hvilket scenarie, der vælges, skal der hvert år fastsættes nye takster i forbindelse med kommunens budgetproces.

Scenarie 1: Stigning i 2020 på 712 kr. inkl. moms ift. 2019 affaldstaksterne

Grundgebyr: 1544 kr. inkl. moms

Variabelt gebyr – kilopris udgår (Vægtafregning)

Standardgebyr for et sæt beholdere: 1430 kr. inkl. moms

 

Samlet pris for en standardkunde er således 2974 kr. inkl. moms 

Tømning hver 4. uge mod tidligere hver 6. uge

 

Scenarie 1 giver den indledningsvist højeste affaldstakst af de 3 scenarier. Taksten er den af de tre scenarier, der efter FORS A/S’s beregninger kommer tættest på, hvad man forventer bliver den endelige takst i udbudsperioden. Scenarie 1 er dog stadig forbundet med usikkerhed om, hvorvidt affaldstaksten rammer det reelle niveau.

For borgerne vil valget af scenarie 1 opleves som et stort spring opad, hvad angår affaldstaksten. Omvendt vil et valg af scenarie 1 formentlig gøre, at taksten ikke i de efterfølgende år stiger markant. Det kan ikke beregnes nøjere før erfaringerne fra 2020 er høstet.

 

Scenarie 2: Stigning i 2020 på 496 kr. inkl. moms ift. 2019 affaldstaksterne

Grundgebyr: 1431 kr. inkl. moms

Variabelt gebyr – kilopris udgår (Vægtafregning)

Standardgebyr for et sæt beholdere: 1326 kr. inkl. moms

 

Samlet pris for en standardkunde er således 2757 kr. inkl. moms

Tømning hver 4. uge mod tidligere hver 6. uge

 

Scenarie 2 udmærker sig ved, at overgangen til de nye, højere affaldstakster sker gradvist, og dermed får borgerne en længere tilvænningsperiode. Taksterne vil i henholdsvis år 2020 og 2021 med denne model holdes på et relativt lavere niveau end den egentligt forventede omkostning for FORS A/S, og den vil generere et underskud. Dette underskud skal dækkes gennem affaldstaksterne i den resterende del af udbudsperioden, men altså først efter 2021.

En anden fordel ved at indfase over to år, er at der kan samles flere erfaringer når der er høstet de relevante erfaringer med de nye takster i det første år (2020).

 

Scenarie 3: Stigning i 2020 på 425 kr. inkl. moms ift. 2019 affaldstaksterne 

Grundgebyr: 1395 kr. inkl. moms

Variabelt gebyr – kilopris udgår (Vægtafregning)

Standardgebyr for et sæt beholdere: 1292 kr. inkl. moms

 

Samlet pris for en standardkunde er således 2687 kr. inkl. moms 

Tømning hver 4. uge mod tidligere hver 6. uge

 

Scenarie 3 har den laveste affaldstakst i 2020, men her skal takststigningerne indfases over tre år. Derudover betyder affaldstakstniveauet i scenarie 3, at FORS A/S’s afledte underskud bliver større. Dette underskud skal dækkes gennem affaldstaksterne i den resterende del af udbudsperioden, så derfor vil affaldstaksterne kunne stige markant efter de første tre år.

 

Administrationen har efter dialog med FORS A/S vurderet, at scenarie 2 vil være den mest hensigtsmæssige indfasningsmodel til et højere affaldstakstniveau for borgerne i Holbæk Kommune. Anbefalingen tager sit afsæt i hensynet til borgerne og ambitionen om at holde affaldstaksterne mest muligt i ro, hvilket en gradvis indfasning muliggør.

 

Takststigning på indsamling af husholdningsaffald

Det skal hvert år besluttes politisk, hvilke affaldstakster, der skal gælde i det efterfølgende år.

Taksterne fastsættes efter ”hvile i sig selv”-princippet, hvilket betyder, at affaldsområdet hverken må generere overskud eller underskud.

Omkostningerne for indsamling af borgernes husholdningsaffald er steget med 14 mio. kr. årligt fra det forrige affaldsudbud mellem FORS A/S og RenoNorden til det nyligt indgåede udbud med Urbaser (tidligere RenoNorden). Omkostningsniveauet er steget som en konsekvens af markedsudviklingen for indsamling af husholdningsaffald samt den serviceforøgelse, der ligger i det nye udbud.

Kommunalbestyrelsen traf beslutning om ændringerne i indsamlingsordningen på mødet 15-08-2018 - Beslutning om ændringer til udbud af dagrenovation (sag 143).

Serviceforøgelsen omfatter, at det er blevet standard med hyppigere afhentninger af genanvendelige materialer: Fremover vil der ske afhentning hver 4. uge frem for hver 6. uge, som er tilfældet i dag. Ordningen er fleksibel, og giver borgeren mulighed for at vælge en frekvens på tømning hver 8. uge på genanvendelige fraktioner og/eller ugentlige tømninger på rest/bioaffald. Borgeren kan ligeledes vælge andre typer af beholdere end de gængse 240 liters samt tilvalgsydelser som ekstra indsamling af haveaffald, tekstiler og pap.

På grund af de øgede omkostninger for indsamling af husholdningsaffald vil affaldstaksterne skulle stige fra 2020 for at undgå underskud og for at leve op til ”hvile i sig selv”-princippet.

Hvordan affaldstaksterne vil udvikle sig over de kommende år, kan ikke forudsiges, da det blandt andet afhænger af borgernes valg af tømmefrekvenser, alternative beholderstørrelser mv. Det afhænger også af hvilket scenarie, der besluttes for indfasning af de kommende affaldstakster.

I vedlagte bilag 1 er der en prissammenligning for sjællandske kommuners indsamling af husholdningsaffald i 2019, hvor det fremgår at affaldstaksterne i Holbæk Kommune hidtil har været meget lave sammenlignet med andre sammenlignelige kommuner. De andre kommuners affaldstakster for 2020 er endnu ikke fastlagt, hvorfor det ikke er muligt at sammenligne med dem.

Hvis Kommunalbestyrelsen følger indstillingen om at vælge scenarie 2, vil taksten for en standardhusstand være 2687 kr. inkl. moms/årligt. Øvrige affaldstakster for alle 3 scenarier fremgår af bilag 3. De besluttede affaldstakster vil gælde fra 1. januar 2020.

Formidling af takstændringerne til borgerne

Når Kommunalbestyrelsen har besluttet enten scenarie 1, 2 eller 3 og dermed fastlagt det kommende års affaldstakster, vil FORS A/S orientere borgerne om de kommende affaldstakster. Skraldemænd vil uddele postkort til alle husstande i Holbæk Kommune og orientere om de nye tømmefrekvenser og affaldstakster samt tilvalgsmuligheder. FORS A/S vil ligeledes på deres hjemmeside orientere om de nye tiltag.

 

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen umiddelbare miljø- og klimamæssige konsekvenser

Øvrige konsekvenser

Ingen

 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-08-2019

Indstilles godkendtcaseno19-26098_#5003826_v2_bilag 1 - prissammenligning for indsamling af husholdningsaffald.pdf
caseno19-26098_#4983388_v1_fors affald holbæk as, budget 2020 - sagsfremstilling og referat fra bestyrelsesmøde 2019 06 20 bud.pdf
caseno19-26098_#5011375_v1_bilag 3 - scenarie 1,2 og 3 - affaldstakster_19.august.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - Prissammenligning for indsamling af husholdningsaffald
Bilag 2 - Fors Affald Holbæk A/S, budget 2020 - Sagsfremstilling og referat fra bestyrelsesmøde 2019 06 20 budget 2020 Fors Affald Holbæk AS.pdf
Bilag 3 - scenarie 1,2 og 3 - affaldstakster_19.august.pdf


106. Beslutning om vandløbsregulativtype for Åmose Å

Beslutning om vandløbsregulativtype for Åmose Å
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Der skal udarbejdes et Q/h-regulativ for Åmose Å på strækningen fra Sandlyng Å til Bromølle.

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune skal i gang med at revidere vandløbsregulativerne for de offentlige vandløb. Det skyldes, at regulativernes revisionsdato er overskredet. En andet væsentlig formål er at harmonisere regulativernes bestemmelser, hvor det er muligt, således at bredejerne får samme rettigheder og pligter overalt i kommunen. Der skal blandt andet udarbejdes et nyt regulativ for en ca. 15 km lang strækning af Åmose Å fra Sandlyng Å til Bromølle (fremover betegnet Åmose Å). Åmose Å er grænsevandløb mellem Holbæk Kommune på den nordlige side af vandløbet og hhv. Sorø og Kalundborg Kommuner på den sydlige side af vandløbet. Vandløbet er omfattet af det samme regulativ i alle tre kommuner. Sagen skal derfor behandles politisk i alle 3 kommuner. Sagen vil blive forelagt samtidig i kommunerne.

Revisionen af dette regulativ behandles særskilt og går forud for de øvrige, da der ikke er lovhjemmel til den nuværende regulativtype (arealkote regulativ). Endvidere er der fortsat stor bevågenhed om vandløbet.

Et nyt regulativ for Åmose Å skal sikre, at der sker afvanding fra de omkringliggende arealer samtidig med, at der tages hensyn til naturen i vandløbet. Åmose Å er yderligere en del af et Natura 2000-område, hvilket gør at regulativet skal rumme ekstra naturhensyn. Åmose Å er nærmere beskrevet i bilag 1.

Administrationen finder det nødvendigt, at Udvalget for Klima og Miljø tager stilling til regulativtypen, før der kan arbejdes videre mod et endeligt regulativ. Dette fordi valg af regulativtype har økonomisk og administrativ betydning for kommunernes vedligeholdelse og kontrol af vandløbet.

Der er nedsat en arbejdsgruppe som led i udarbejdelsen af et nyt regulativ for Åmose Å. Arbejdsgruppen er sammensat af repræsentanter for kommunernes administrationer, Gefion (landbrugspolitisk organisation), Holbæk Ålav, Sorø Ålav, Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening. Arbejdsgruppen har det seneste halvandet år holdt møder for at afklare de forskellige interesser og ønsker til et nyt vandløbsregulativ.

I arbejdsgruppen er der to regulativtyper i spil: Q/h-regulativ og teoretisk skikkelse regulativ. Begge regulativtyper vil kunne sikre hensynet til både vandafledning og de miljømæssige krav til vandløbskvaliteten som for eksempel fysisk variation, der skaber grundlag for en alsidig flora og fauna i vandløbet. Begge giver vandløbet mulighed for at forme sig frit, så længe det ikke medfører reduceret vandføringsevne. Der er derfor ikke fagligt tungtvejende argumenter der gør det nødvendig at vælge det ene fremfor det andet.

Anvendelse af Q/h-regulativ i Åmose Å anbefales af Danmarks Naturfredningsforening, Holbæk Ålaug, Danmarks Sportsfiskerforbund og Gefion. Deres argumentation kan findes i bilag 6.

Anvendelse af teoretisk skikkelse-regulativ i Åmose Å anbefales ikke af nogen NGO-organisationer. 

Forskellene mellem de to regulativtyper er yderligere forklaret i bilag 2. Bilag 3 og 4 rummer tekniske forklaringer af hver af regulativtyperne.

Q/h regulativ

Interessenterne i arbejdsgruppen anbefaler Q/h-regulativ. Ved overgangen til Q/h skal der opstilles såkaldte kravkurvestationer og udarbejdes ny data om vandløbet. Dette forventes at beløbe sig til ca. 100.000-150.000 kr. Det er altså en meromkostning ift. den anden regulativtype. Til gengæld vil den løbende kontrol formentlig være lidt billigere.

Idet der ikke er tunge faglige argumenter for at vælge én regulativtype, har administrationen valgt at indstille interessenternes ønske som primær indstilling.

Samlet set kan begge regulativtyper bruges i Åmose Å. Den ene er dyrere at konvertere til, men bliver til gengæld anbefalet af en samlet NGO-gruppe.

Teoretisk skikkelse regulativ

Kommunernes udgangspunkt har været at vælge regulativtypen teoretisk skikkelse, da kontrollen og administrationen af dette minder meget om den nuværende. Det er derfor ikke forbundet med ekstraudgifter at skifte regulativtype, udover den udgift til opmåling som medfølger af at opdatere regulativet.

Økonomiske konsekvenser

Ved skift til ny regulativtype skal vandløbet måles op. Dette forventes at beløbe sig til ca. 100.000 kr.

For at konvertere til Q/h skal der derudover placeres kravkurvestationer samt bestemmelse af oplandsstørrelse for disse, laves bestemmelse af manningtal og udarbejdes vandføringsevne- og kravkurver. Dette forventes at beløbe sig til 100.000-150.000 kr. Driftsudgiften forventes at være den samme eller muligvis lidt lavere end den er i dag.

Administrationen vurderer, at udarbejdelse af et nyt regulativ for Åmose Å, uanset regulativtype, vil kunne gøres indenfor den tilrådeværende økonomiske ramme. Udgiften til vedligeholdelsen af Åmose Å forventes med begge regulativtyper at være status quo, dog med forbehold for at de fremtidige grødeskæringsbestemmelser ikke er fastlagt.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er siden nugældende vandløbsregulativs vedtagelse kommet nyt plangrundlag i form af både Natura2000-planer og vandområdeplaner. Disse fastlægger bindende målsætninger for natur- og miljøtilstanden i vandløbet og de omkringliggende arealer. Kommuner og andre myndigheder må i deres planlægning, drift og myndighedsudøvelse ikke medvirke til at forringe tilstanden eller forhindre opfyldelse af planernes målsætninger. Et ny regulativ for Åmose Å skal således afspejle disse natur- og miljøhensyn. Det gælder særligt vedligeholdelsesbestemmelserne. Et nyt regulativ vil således bidrage til forbedring af natur- og miljøtilstanden i Åmose Å.

Øvrige konsekvenser

Holbæk Kommune står overfor at forny alle sine vandløbsregulativer. Der bør være en ensartethed i forvaltningen af sammenlignelige vandløb

Åmose Å adskiller sig dog alene på grund af sin størrelse væsentligt fra de fra de fleste andre vandløb i Holbæk Kommune, hvorfor præcedenseffekten vil være begrænset.

Administrationen gør, i forbindelse revisionen af de øvrige vandløbsregulativer, opmærksom på, at en konvertering af regulativer for små vandløb med stort fald til Q/h-regulativer vil medføre en øget udgift til både konvertering og regulativkontrol, som ikke forventes at kunne holdes inden for nuværende budget. KMU vil få en redegørelse for dette i forbindelse med den generelle regulativproces i et særskilt dagsordenspunkt på et kommende møde.

Lovgrundlag – link

Efter vandløbslovens § 12 (Lovbekendtgørelse nr. 127 af 26/01/2017) skal vandløbsmyndigheden udarbejde et regulativ for offentligt vandløb. Regulativet skal indeholde bestemmelse om vandløbets skikkelse eller vandføringsevne.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186438

Sagshistorik, henvisninger

Beslutning om vandløbsregulativproces for Åmose Å - Udvalget for Klima og Miljø, 29-08-2017

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-08-2019

Godkendtcaseno18-49158_#5001618_v1_bilag 1 - præsentation af åmose å.pdf.pdf
caseno18-49158_#5001616_v1_bilag 2 - valg af regulativtype.pdf.pdf
caseno18-49158_#5001615_v1_bilag 3 - qh-regulativ.pdf.pdf
caseno18-49158_#5001612_v1_bilag 4 - teoretisk skikkelse.pdf.pdf
caseno18-49158_#5001600_v1_bilag 5 - geometrisk skikkelse.pdf.pdf
caseno18-49158_#5001598_v1_bilag 6 – høringssvar.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - Præsentation af Åmose Å.pdf
Bilag 2 - Valg af regulativtype.pdf
Bilag 3 - Qh-regulativ.pdf
Bilag 4 - Teoretisk skikkelse.pdf
Bilag 5 - Geometrisk skikkelse.pdf
Bilag 6 – Høringssvar.pdf


107. Beslutning om igangsættelse af planlægning for solcellepark ved Severinsminde, Tuse

Beslutning om igangsættelse af planlægning for solcellepark ved Severinsminde, Tuse
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Planlægningen for solcellepark ved Severinsminde, Tuse igangsættes
Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Beslutningen om der skal igangsættes planlægning for solceller afventer udarbejdelse af den kommende strategiske energiplan
Beskrivelse af sagen

Økonomiudvalget beslutter løbende, efter indstilling fra Udvalget for Klima og Miljø, hvilke lokalplaner og kommuneplantillæg administrationen skal udarbejde. Til hver plan er der udarbejdet et prioriteringsnotat, der sætter rammen for planens indhold og proces. Disse er vedlagt som bilag til hver enkelt ny plan.

 

Lokalplan og kommuneplantillæg for solcellepark ved Severinsminde, Tuse (bilag 1 og 2)

Holbæk Kommune har fået en henvendelse fra grundejer, der ønsker at etablere en solcellepark på ca. 90 ha. på et areal sydvest for Holbæk motorvejen (se kortbilag 2). Området er i dag hovedsageligt landbrugsareal, og bliver dyrket med traditionelle landbrugsafgrøder.

Administrationen vurderer, at det er hensigtsmæssigt at placere et solcelleanlæg på det pågældende sted. Området er i forvejen præget af motorvejen nordvest for området og jernbanen, der gennemskærer området. Det er hensigtsmæssigt at placere tekniske anlæg i tilknytning til allerede eksisterende tekniske anlæg. Derved bliver påvirkningen af landskabet samlet set mindre.

Der tages hensyn til de omkringliggende boligbebyggelser ved at etablere et afskærmende beplantningsbælte. Etablering af et solcelleanlæg på det pågældende område kan medvirke til at de naturarealer der ligger indenfor området får en bedre sammenhæng. Da dyr og planter får bedre mulighed for at spredes imellem naturområderne når det er græsarealer med solceller end når det er traditionelle dyrkede marker der adskiller naturområderne.

Erfaring fra planlægning af solceller ved Svinninge viser, at der kan være modstand mod projektet fra de kommende naboer til området. Der planlægges derfor 2 borgermøder i processen, for at få en grundig dialog.

Projektet bidrager - på det højere plan - til kommunalbestyrelsens arbejdsprogram om grøn og bæredygtig kommune.

 

Status på planer

For at sikre overblikket i forhold til igangværende planer, er der udarbejdet status på disse. Status er vedlagt som bilag 3.

Siden seneste status er følgende planer vedtaget endeligt:

 • 20.22 Lokalplan for bålhytte på Munkholm (samt KP-tillæg)
Beskrivelse af alternativ indstilling

På baggrund af en borgersag har Økonomiudvalget den 3. marts 2019 besluttet, at der skal udarbejdes en strategisk energiplan. Administrationen er i gang med at udarbejde kommissorium for energiplanen, der skal behandles politisk. Der er således endnu ikke taget stilling til hvilke emner energiplanen skal indeholde.

Et muligt indhold i den strategisk energiplan kan være en vurdering og politisk prioritering af mulighederne for placering af de væsentligste energi- og ressourceudnyttelses-teknologier fx solcelleanlæg, samt en vurdering af, om det giver mening at undgå eller fremme bestemte teknologier i bestemte områder f.eks. af hensyn til landskabskvaliteter og nabohensyn.

Beslutningen om at igangsætte planlægning for solcelleparker kan derfor foregribe de politiske drøftelser og beslutninger, der skal finde sted i forbindelse med udarbejdelsen af energiplanen.

Administrationen oplever i øjeblikket en stigning i antallet af forespørgsel og ansøgninger om planlægning for større solcelleanlæg. Det vurderes derfor, at det kan være hensigtsmæssigt, at stillingtagen til igangsættelse af planlægning for solcelleparker afventer udarbejdelsen af den kommende strategiske energiplan.

Økonomiske konsekvenser

Der er umiddelbart ingen økonomiske konsekvenser ved igangsættelse af planen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Realisering af den konkrete solcellepark vil bidrage til produktion af grøn og bæredygtig strøm. Ansøger oplyser, at det samlede anlæg forventes at producere omkring 80 MW, og at dette svarer til energiforbruget i ca. 20.000 husstande.

Supplerende sagsfremstilling 16-08-2019

Der er siden behandlingen af sagen i Klima- og Miljøudvalget den 25. juni 2019 vedhæftet et supplerende bilag til sagen (bilag 4). Bilaget er en henvendelse til Økonomiudvalget.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 25-06-2019

Et flertal bestående af A, O og Ø indstiller, at hovedindstillingen tiltrædes. V undlader at stemme.

Christian Ahlefeldt-Laurvig deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-08-2019

Tilbagesendes til Udvalget for Klima og Miljø.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-08-2019

Et flertal bestående af A, O og Ø indstiller, at indstillingen tiltrædes. Et mindretal bestående af V undlader at stemme.

 

Christian Ahlefeldt-Laurvig deltog ikke i behandlingen af sagen.caseno19-3777_#4952530_v2_bilag 1 prioriteringsnotat solcellepark ved severinsminde, tuse.docx.pdf
caseno19-3777_#4952532_v1_bilag 2 skitse over solcellepark ved severinsminde, tuse.pdf.pdf
caseno19-3777_#4952528_v1_bilag 3 status planer.pdf
caseno19-3777_#5016418_v1_bilag 4 henvendelse fra niels rønnenkamp kjølby.pdf.pdf

Bilag

bilag 1 Prioriteringsnotat solcellepark ved Severinsminde, Tuse
bilag 2 Skitse over solcellepark ved Severinsminde, Tuse
bilag 3 Status planer
Bilag 4 Henvendelse fra Niels Rønnenkamp Kjølby.pdf


108. Beslutning om Budgetrevision 3, 2019

Beslutning om Budgetrevision 3, 2019
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Ældre og Sundhed, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Uddannelse og Beskæftigelse, Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

 

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. omplaceringerne og tillægsbevillingerne i bilag 1 godkendes

2. anlægsbevillinger beskrevet bilag 1 godkendes og rådighedsbeløbene frigives

3. de udarbejdede handleplaner godkendes

4. organisationen skal udvise yderligere tilbageholdenhed med henblik på at overholde oprindeligt budget til serviceudgifter

 

Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. omplaceringerne og tillægsbevillingerne i bilag 1 godkendes

2. anlægsbevillinger beskrevet bilag 1 godkendes og rådighedsbeløbene frigives

3. de udarbejdede handleplaner godkendes

4. besparelserne i bilag 11 godkendes og beløbet tilføres kassen

 

Beskrivelse af sagen

Med budgetrevision 3 forventes det at driftsbudgettet overholdes. Der forventes et mindre forbrug på de samlede driftsudgifter på 19,1 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget

Sammenlignes driftsbudgettet med det oprindelige budget er der en forventning om merforbrug på 36,4 mio.kr., hvoraf serviceudgifterne tegner sig for 19,7 mio.kr.

Det forventede merforbrug på serviceudgifterne i forhold til det oprindelige budget er faldet siden BR2, hvor Kommunalbestyrelsen besluttede at imødegå det forventede merforbrug på serviceudgifterne med tilbageholdenhed på driften.

I foråret ved BR2 forventedes et merforbrug på service på 33,9 mio.kr. Ved sommerseminaret var skønnet et merforbrug på 40 mio.kr., og nu er forventningen til merforbruget nede på 19,7 mio.kr.

Dette indikerer, at beslutningen om tilbageholdenhed i forbruget ved BR2 har virket omend målet ikke er fuldt ud nået. Derfor anbefales det i hovedindstillingen, at organisationen i resten af året skal udvise yderligere tilbageholdenhed for at sikre overholdelse af det oprindelige budget til serviceudgifter.

Forventninger til resultat i BR3

Med Budgetrevision 3 forventes regnskabsresultatet at blive et underskud på 27,8 mio. kr.

Det svarer til et samlet mindreforbrug på 75,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der forventes mindreforbrug på både drift og anlæg.

I forhold til det oprindelige budget, er der tale om et forventet merforbrug på 43,4 mio. kr. Heraf stammer 36,4 mio.kr. fra driften og 8,9 mio. kr. fra anlæg.

Det forventede merforbrug på 36,4 mio.kr. på driften består af forventet merforbrug på 19,7 mio.kr. på serviceudgifter og 16,7 mio.kr. på andre driftsudgifter. På serviceudgifterne er det primært under Socialudvalget, der forventes et merforbrug. På andre driftsudgifter er det forsørgelsesudgifterne, der forventes at overstige det oprindelige budget.

Der foreligger endnu ikke en opgørelse af midtvejsregulering og efterregulering af statstilskud og beskæftigelsestilskud for 2019, da disse først meldes ud i forbindelse med økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Dette kan påvirke indtægtssiden af skønnet.

 

Servicerammen

Kommunalbestyrelsen behandlede den 13. marts 2019 sagen ”Beslutning om overførsel af drift og anlæg fra 2018 til 2019”. Her blev det besluttet, at der i forbindelse med Budgetrevisionerne i år skal følges særskilt op på serviceudgifterne. Serviceudgifterne opgjort på udvalgsniveau fremgår af tabel 1. Af overførselssagen fremgår ligeledes, at der er behov for en skærpet styring på serviceudgifterne, dels fordi en del af bufferen til uforudsete udgifter allerede i forbindelse med overførselssagen blev forudsat anvendt, dels fordi der på driften forudsættes overført et lige så stort beløb til 2020, som blev overført ind i 2019.

For nuværende forventes overført ca. 28 mio. kr. fra 2019 til 2020. De senere år har overførslerne ligget på omkring 60 mio. kr. Fra 2018 til 2019 blev der overført 55 mio. kr. Med en forventning om overførsel på 28 mio.kr. svarer det til omkring halvdelen af hvad kommunen normalt overfører.

Hvis overførslen til 2020 kun bliver på ca. halvdelen af det, der blev ført ind i 2019 presses serviceudgifterne i vejret.

 

Den forventede overskridelse af det oprindelige budget på 19,7 mio. kr. til serviceudgifter kan opgøres således:

Tabel 1: Serviceudgifter 2019

Mio. kr.

Oprindeligt budget 2019

Korrigeret budget 2019

Forventet regnskab 2019 BR3

Forventet afvigelse på oprindeligt budget til serviceudgifter

2019

 

A

B

C

C-A

Serviceudgifter i alt

2.901,6

2.960,0

2.921,3

19,7

Økonomiudvalget

585,4

599,0

563,4

-21,0

Udvalget for Børn og Skole

899,8

921,0

909,5

9,7

Udvalget for Ældre og Sundhed

555,7

562,1

558,5

2,8

Udvalget for Klima og Miljø

129,1

128,5

126,6

-2,5

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

46,7

49,0

47,7

-1,0

Udvalget for Kultur og Fritid

109,9

115,8

108,8

-1,1

Socialudvalget

575,0

584,8

606,7

31,8

 

Hvis kommunernes samlede forbrug på det oprindelige budget til service overskrides i regnskab 2019, betyder det, at kommunernes bloktilskud kan blive reduceret. Hvis Holbæk Kommune overskrider sin andel af servicerammen i 2019 - svarende til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter – vil kommunens bloktilskud blive reduceret, hvis kommunerne under et overskrider servicerammen. I 2018 blev servicerammen for kommunerne under et kun lige akkurat overholdt. 

 

Det er altså vigtigt at holde det oprindelige budget på serviceudgifterne for at imødegå en eventuel sanktion. Hertil kommer, at pejlemærket vedrørende serviceudgifter, som Kommunalbestyrelsen vedtog 27. juni 2018, som en del af den økonomiske politik, fastslår at forbruget af serviceudgifter ikke må overskride det budgetlagte forbrug

 

Valget mellem hovedindstilling og alternativ indstilling.

Forventningen til merforbrug på serviceudgifterne er faldende. I foråret ved Budgetrevision 2 forventedes et merforbrug i forhold til oprindeligt budget til serviceudgifter på 33,9 mio. kr.

Ved Kommunalbestyrelsens Sommerseminar var det forventede merforbrug på serviceudgifterne i forhold til oprindeligt budget på 40,0 mio. kr. Her ved Budgetrevision 3 er det skønnet på 19,7 mio. kr. Beslutningen ved BR2 om at indføre tilbageholdenhed frem mod BR3 har altså vist sig effektfuld, om end målet endnu ikke er nået. Samtidig viser opgørelsen af forbrugsprocenterne på drift, at kommunen i årets første måneder har brugt 47 mio. kr. mindre på drift end forventet, når der sammenlignes med forbruget i årene 2016-2018, jf. Bilag 14. Dette kan – sammen med den relativt lave forventning om overførsler fra 2019 til 2020 - indikere at skønnet over forventet merforbrug på service ligger lidt i overkanten.

 

En af årsagerne til det forventede merforbrug på service er, at der i dag er budgetlagt og bogført en række udgifter på service, som rettelig hører til på anlæg. For at rette op på dette, kræver det godkendelse af en række anlægsbevillinger. Hvis bevillingerne i bilag 1 godkendes, vil overskridelsen af udgifterne til service reduceres med 3,4 mio. kr.

 

I ”Beslutning om overførsel af drift og anlæg fra 2018 til 2019” blev der udover ønsket om særskilt opfølgning på serviceudgifterne besluttet, at overføre 2 mio. kr. til Puljen til Lokaludvikling, selvom midlerne i buffer til uforudsete udgifter allerede var anvendt. Dermed har Kommunalbestyrelsen allerede i marts sagt god for et merforbrug på service på 2 mio. kr. Dette medfører umiddelbart et merforbrug på serviceudgifterne på 2 mio. kr., som er taget ud af den samlede udfordring.

 

På baggrund af ovenstående kan det beløb, der skal håndteres af hensyn til overholdelse af servicerammen og Kommunalbestyrelsens beslutninger, opgøres til følgende:             

Beløb (mio. kr.)

 

Forventet merforbrug serviceudgifter ift. oprindelig budget jf. Budgetrevision 3

19,7

Anlægsudgifter der i dag er bogført som serviceudgifter

-3,4

Merforbrug på serviceudgifter jf. overførselssag

-2,0

Forventet merforbrug på serviceudgifter, der skal håndteres

14,5

 

Indtil videre har organisationen arbejdet med tilbageholdenhed for at sikre at forbruget ikke overstiger det oprindelige budget. Det har vist sig effektfuldt. Derfor er hovedindstillingen, at der udvises yderligere tilbageholdenhed i resten af 2019.

 

Yderligere tilbageholdenhed og konsekvenserne heraf er beskrevet nedenfor.

Foruden tilbageholdenhed anbefales det, at der udarbejdes handleplaner på politikområderne Børnespecialområdet under Socialudvalget og Beskæftigelse og Uddannelse under Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse.

Udarbejdelsen af handleplanerne følger af det økonomiske styringsprincip nr. 11, som fastslår, at der skal udarbejdes handleplaner ved merforbrug på et politikområde. Siden BR2 er det forventede merforbrug på de to politikområder øget. Der er udarbejdet handleplaner på 0,7 mio. kr. på Børnespecialområdet og 0,7 mio. kr. på beskæftigelsesområdet, som indstilles godkendt. Handleplanerne kan ses i bilag 13.

Hvis Kommunalbestyrelsen ikke ønsker at løse det forventede merforbrug på serviceudgifterne med yderligere tilbageholdenhed, men i stedet ønsker at iværksætte konkrete besparelser, så kan den alternative indstilling vælges i stedet.

Her anbefales det, at det forventede merforbrug hentes ved hjælp af besparelser. Der er udarbejdet konkrete besparelsesforslag på 10,6 mio. kr. Besparelserne er udarbejdet med baggrund i, hvad der er muligt at hente i den resterende del af 2019 på de enkelte udvalgsområder. I bilag 11 er de enkelte besparelsesforslag beskrevet, og konsekvenserne af at vælge dem er også beskrevet. Udover de i bilag 11 beskrevne besparelsesforslag kan der indføres indkøb med omtanke generelt i organisationen således, at den samlede udfordring på 14,5 mio. kr. indfries.

Det er forventningen, at merforbruget på serviceudgifterne kan hentes ved såvel hovedindstillingen, som den alternative indstilling.

 

Yderligere tilbageholdenhed i forbruget

Yderligere tilbageholdenhed i forbruget bygger videre på den tilbageholdenhed, som organisationen allerede har iværksat. Tilbageholdenhed er, når forbruget skubbes. Det indebærer, at man venter med at købe nogle varer, eller køber lidt færre end man normalt ville have gjort. Man trækker forbruget eller venter med at sætte noget i gang, som kræver ekstra indkøb.

Som eksempler på tilbageholdenhed kan også nævnes puljer, som kun anvendes i meget begrænset omfang og kompetenceudviklingsmidler som udskydes til 2020. Der kan også være tale om en udskydelse i forhold til ansættelse af medarbejdere i vakante stillinger. Men der vil ikke være tale om afskedigelser.

Når der ikke genbesættes stillinger, kan det have betydning for serviceniveauet, da nogle opgaver i en periode ikke vil blive udført. En række af de beløb, der er holdt tilbage, kan overføres til og anvendes i 2020, hvis kommunens samlede økonomi tillader det.

 

Besparelser

Besparelserne er udarbejdet med baggrund i, hvad der er muligt at hente i den resterende del af 2019. I modsætning til den yderligere tilbageholdenhed vil de midler, der bliver fundet på denne måde, ikke blive overført til 2020. Hvis Kommunalbestyrelsen vælger besparelser, vil beløbene blive trukket ud af udvalgenes rammer og lagt i kassen.

Forskellen mellem tilbageholdenhed og besparelse kan eksemplificeres ved kompetenceudvikling. Hvis der er tale om tilbageholdenhed vil kompetenceudviklingen blive udskudt til senere. Hvis der er tale om besparelse vil kompetenceudviklingen ikke blive gennemført.

Valget mellem besparelse og yderligere tilbageholdenhed er også en afvejning af hvem der skal træffe beslutningen. Vælges den alternative indstilling tydeliggøres det, at den konkrete beslutning om at sikre overholdelse af oprindeligt budget til service er en politisk beslutning. Vælges tilbageholdenhed, er det i højere grad de enkelte skoler, hjemmeplejen, børneindsatsen osv. som træffer beslutningerne om udmøntningen af beslutningen.

Herudover er valget mellem hovedindstillingen og den alternative indstilling også et valg mellem, hvor vidtgående beslutninger – og den signalgivning der er forbundet hermed - der skal bringes i anvendelse, afvejet overfor problemets omfang. Det bemærkes i den forbindelse at en forventet overskridelse på 14,5 mio. kr. på serviceudgifter svarer til ca. ½ pct. af den samlede serviceudgiftsramme.

Endelig er valget også en risikoafvejning mellem politisk ikke rettidigt at træffe de nødvendige beslutninger for at leve fuldt op til den økonomiske politik, afvejet overfor risikoen for – senest ved årsregnskabet for 2019 – at kunne konstatere, at evt. gennemførte besparelser viste sig at være unødvendige ift. at overholde serviceudgifter i oprindeligt budget. 

 

Det forventede resultat for 2019 i forhold til korrigeret budget

I tabel 2 ses resultatet i forhold til såvel korrigeret som oprindeligt budget.

Tabel 2: Samlet resultat

 

Mio. kr.

Oprindeligt budget 2019

Korrigeret budget 2019

Forventet regnskab 2019 BR3

Forventet afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab 2019BR3

Forventet afvigelse mellem oprindeligt budget og forventet regnskab 2019BR3

Indtægter

-4.433,8

-4.443,6

-4.441,2

2,5

-7,4

Driftsudgifter

4.148,9

4.204,3

4.185,2

-19,1

36,4

-serviceudgifter

2.901,6

2.960,0

2.921,3

-38,7

19,7

-forsørgelsesudgifter

872,5

870,2

899,4

29,2

26,9

-andet ej service

374,7

374,2

364,5

-9,6

-10,2

Renter

25,1

25,1

18,1

-7,0

-7,0

Anlæg

170,0

240,0

178,9

-61,0

8,9

Forsyning

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Finansiering

74,2

77,2

86,8

9,5

12,5

Resultat

-15,6

103,0

27,8

-75,1

43,4

Kasseopbygning

15,6

-103,0

-27,8

75,1

-43,4

 

Budgetrevision 2 viser et forventet mindreforbrug på 75,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede mindreforbrug består af:

Forventet mindreforbrug på driften på 19,1 mio. kr.

Forventede mindreindtægter på skatter og tilskud på i alt 2,5 mio. kr.

Forventet mindreforbrug på anlæg på 61,0 mio. kr.

Forventet mindreforbrug på renter på 7,0 mio. kr.

Forventet merforbrug på finansiering på 9,5 mio. kr.

 

I tabel 3 ses afvigelserne på de enkelte udvalg på driften.

 

Tabel 3: Forventet regnskab og afvigelse på driftsudgifter (udvalgsopdelt)

Mio. kr.

Oprindeligt budget 2019

Korrigeret budget 2019

Forventet regnskab 2019 BR3

Forventet afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab 2019BR3

Forventet afvigelse mellem oprindeligt budget og forventet regnskab 2019BR3

Driftsudgifter

4.148,9

4.204,3

4.185,2

-19,1

36,4

Økonomiudvalget

580,1

589,2

553,4

-35,9

-26,7

Udvalget for Børn og Skole

897,3

921,0

909,5

-11,5

12,2

Udvalget for Ældre og Sundhed

548,8

851,6

849,9

-1,7

4,1

Udvalget for Klima og Miljø

129,1

128,5

126,6

-1,8

-2,5

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

952,7

952,7

967,3

14,6

14,6

Udvalget for Kultur og Fritid

109,9

115,8

108,8

-7,0

-1,1

Socialudvalget

634,0

645,5

669,7

24,2

35,7

 

Hovedforklaringerne på de forventede merforbrug på udvalgsniveau er:

Socialudvalget:

Der forventes et merforbrug på 24,2 mio. kr. Det skyldes forventet merforbrug på både Børnespecialområdet og Voksenspecialområdet. På Voksenspecialområdet skyldes det forventede merforbrug primært botilbud, men der forventes også merforbrug på ungdomsuddannelser for unge med særlige behov. På Børnespecialområdet skyldes det forventede merforbrug primært udgifter til opholdssteder samt forventet merforbrug på henholdsvis Kikhøj samt Undløse Skole og Behandlingshjem.

 

Udvalget for Kultur og Fritid:

Der forventes et mindreforbrug på 7,0 mio. kr. Det skyldes primært, at en række puljemidler først forventes udbetalt i 2020.

 

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Der forventes et merforbrug på 14,6 mio. kr. på området. Der forventes merforbrug på førtidspension, uddannelseshjælp, sygedagpenge, kontanthjælp og ledighedsydelse og beskæftigelsesordninger. Der forventes mindreforbrug på A-dagpenge, integration og løntilskud. Hovedårsagen til merudgiften er, at der er merudgifter på beskæftigelsesindsatsen.  Herunder blandt andet en forsøgsordning med staten, der medfører en udgift på 5,5 mio. kr. i år. Finansieringen af forsøget kommer først i 2020.

 

Udvalget for Klima og Miljø:

Der forventes et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Der er et forventet mindreforbrug på vintertjeneste samt generel tilbageholdenhed som følge af Kommunalbestyrelsens beslutning herom pr. 15. maj 2019.

 

Udvalget for Ældre og Sundhed:

Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Mindreforbruget stammer primært fra puljer under den kommunale hjemmepleje. På Sundhedsområdet forventes merforbrug på Kommunal Medfinansiering. Dette skyldes, at staten i år har valgt at afregne området med udgangspunkt i det oprindelige budget og ikke aktiviteten på området. Herudover forventes der også merforbrug på øvrige sundhedsudgifter.

 

Udvalget for Børn og Skole:

Der forventes mindreforbrug på området på 11,4 mio. kr. Dette dækker over et forventet mindreforbrug på Folkeskoler og Dagtilbud på samlet 12,8 mio. kr. og et forventet merforbrug på Sundhed for Børn og Unge på 1,4 mio. kr. Mindreforbruget fremkommer primært på baggrund af tilbageholdenhed, som følge af Kommunalbestyrelsens beslutning herom pr. 15. maj 2019.

 

For de stående udvalg tilsammen forventes et merforbrug i forhold til korrigeret budget på 16,8 mio. kr. som dækkes af buffer til uforudsete udgifter samt yderligere mindreforbrug under Økonomiudvalget.

 

Økonomiudvalget:

Samlet set forventes et mindreforbrug på 35,9 mio. kr. Det skyldes blandt andet, at buffer til uforudsete udgifter er skønnet som mindreforbrug på Økonomiudvalget. Buffer til uforudsete udgifter anvendes til at dække forventede merforbrug på de stående udvalg og udmøntes i forbindelse med Budgetrevision 4. Herudover forventes et mindreforbrug på en række puljer (herunder barselspulje og pulje til udvikling af lokalområder) samt mindreforbrug på boliger til flygtninge.

 

Forklaringerne på udvalgsniveau er uddybet i udvalgsnotaterne vedlagt denne dagsorden.

 

Anlæg

På anlæg forventes et mindreforbrug på 61,0 mio. kr. Det største mindreforbrug skyldes en lang opstartsfase på opførelse af daginstitutioner og udgifterne forventes her først at falde i 2020. Herudover er der flere andre projekter, der forventes igangsat senere end tidligere planlagt. Der er endnu ikke frigivet beløb vedrørende grunde og bygninger solgt i 2019. Der kan læses nærmere herom i bilag 3, hvori der også indgår en oversigt over køb og salg.

 

Indtægter

På indtægtssiden forventes samlet set en mindreindtægt på 2,5 mio. kr. Der forventes en mindreindtægt på midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet samt en mindreindtægt på ejendomsskat og dækningsafgift på i alt 2,4 mio. kr.

 

Renter

Der forventes et samlet mindreforbrug på renter på 7,0 mio. kr. Mindreudgiften skyldes det lave renteniveau samt udskudt låneoptagelse. Der forventes låneoptaget i 1. kvartal 2020.

 

Finansiering

Der forventes et merforbrug på 9,5 mio. kr. på området. Dette skyldes forventet merforbrug til grundkapitalindskud på 13,5 mio. kr. til Worsøesvej og Slotshaven. Merforbruget indstilles dækket af en tillægsbevilling på 9,4 mio. kr., der finansieres af tilskud fra staten til grundkapitaltilskud. Der forventes et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. på afdrag på lån.

 

Likviditet

 

Likviditetsprognosen er opdateret på baggrund af regnskab 2018 og en forudsætning om, at budget 2019 overholdes. Der er ikke ændret ved grundforudsætningerne for likviditetsprognosen. I den opdaterede prognose forudsættes blandt andet:

 • at der på driften overføres samme beløb til 2020, som blev overført til 2019.

 

 • at der på anlæg overføres 23 mio. kr. mindre til 2020 end det, der blev overført til 2019, svarende til en overførsel på 47 mio. kr.

 

 • at der modtages 10 mio. kr. ekstra i tilskud, som følge af overgangsordning vedrørende udligningstab

 

 • at der frigives deponeringer på 43 mio. kr. fra salg af jord og fast ejendom i tidligere år

 

 • at betalinger på løn, varekøb, betalinger til andre kommuner mv. falder på samme tidspunkt på året, som de plejer

 

Beskrivelse af alternativ indstilling

I den alternative indstilling foreslås det forventede merforbrug på serviceudgifter i forhold til det oprindelige budget dækket af besparelser.

Der er udarbejdet konkrete besparelsesforslag på 10,6 mio. kr. Besparelserne er udarbejdet med baggrund i, hvad der er muligt at hente i den resterende del af 2019 på de enkelte udvalgsområder. I bilag 11 er de enkelte besparelsesforslag beskrevet, og konsekvenserne af at vælge dem er også beskrevet. Udover de i bilag 11 beskrevne besparelsesforslag kan der indføres indkøb med omtanke generelt i organisationen således, at den samlede udfordring på 14,5 mio. kr. indfries.

Forventningen er – ligesom ved hovedindstillingen – at merforbruget på serviceudgifterne kan hentes, hvis den alternative indstilling godkendes.

 

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser af budgetrevisionen.

 

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte miljø og klimamæssige konsekvenser af budgetrevisionen.

 

Øvrige konsekvenser

 

 

Høring

 

 

Lovgrundlag – link

 

 

Sagshistorik, henvisninger

 

 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-08-2019

Et flertal bestående af A, O og Ø indstiller, at hovedindstillingen tiltrædes for så vidt angår udvalgets ressortområde.

 

Et mindretal bestående af V og I indstiller, at den alternative indstilling tiltrædes.caseno19-1330_#5014154_v1_bilag 1 - omplaceringer.pdf.pdf
caseno19-1330_#5014156_v1_bilag 3 - indtægter, renter, anlæg, finansiering.pdf.pdf
caseno19-1330_#5014157_v1_bilag 4 - økonomiudvalget drift - drift.pdf.pdf
caseno19-1330_#5014158_v1_bilag 5 - udvalget for børn og skole - drift.pdf.pdf
caseno19-1330_#5014159_v1_bilag 6 - udvalget for beskæftigelse og uddannelse - drift.pdf.pdf
caseno19-1330_#5014160_v1_bilag 7 - udvalget for ældre og sundhed - drift.pdf.pdf
caseno19-1330_#5014161_v1_bilag 8 - udvalget for klima og miljø - drift.pdf.pdf
caseno19-1330_#5014164_v1_bilag 9 - udvalget for kultur og fritid - drift.pdf.pdf
caseno19-1330_#5014147_v1_bilag 10 - socialudvalget - drift.pdf.pdf
caseno19-1330_#5014148_v1_bilag 11 - forslag til besparelser.pdf.pdf
caseno19-1330_#5014149_v1_bilag 12 - samlet opgørelse implementering af budget 2019 til br3.pdf.pdf
caseno19-1330_#5014151_v1_bilag 13 - handleplaner børnespecialområdet og beskæftigelsesområdet.pdf.pdf
caseno19-1330_#5014153_v1_bilag 14 - forbrugsprocenter.pdf.pdf
caseno19-1330_#5014276_v1_bilag 2 - samlet oversigt.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - Omplaceringer.pdf
Bilag 3 - Indtægter, renter, anlæg, finansiering.pdf
Bilag 4 - Økonomiudvalget drift - drift.pdf
Bilag 5 - Udvalget for Børn og Skole - drift.pdf
Bilag 6 - Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse - drift.pdf
Bilag 7 - Udvalget for Ældre og Sundhed - drift.pdf
Bilag 8 - Udvalget for Klima og Miljø - drift.pdf
Bilag 9 - Udvalget for Kultur og fritid - drift.pdf
Bilag 10 - Socialudvalget - drift.pdf
Bilag 11 - forslag til besparelser.pdf
Bilag 12 - Samlet opgørelse implementering af budget 2019 til BR3.pdf
Bilag 13 - handleplaner Børnespecialområdet og Beskæftigelsesområdet.pdf
Bilag 14 - Forbrugsprocenter.pdf
Bilag 2 - Samlet oversigt.pdf


109. Orientering om licensansøgning vedrørende etablering af geotermi i Holbæk Kommune

Orientering om licensansøgning vedrørende etablering af geotermi i Holbæk Kommune
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Orientering om licensansøgning vedrørende etablering af geotermi i Holbæk Kommune tages til efterretning.
Beskrivelse af sagen

A. P. Møller Holding har henvendt sig til Holbæk kommune i forbindelse med et igangværende arbejde på en ansøgning om efterforskningslicens. Licensen omhandler etablering og indpasning af geotermi i varmeforsyningen i Storkøbenhavn, samt øvrige geologisk passende kommuner på Sjælland, heriblandt Holbæk Kommune.

A. P. Møller Holding henvender sig til Holbæk Kommune, idet de vil høre om Holbæk Kommune finder det relevant at inkludere Holbæk Kommune i ansøgningen. Det antydes, at etablering af geotermi i Holbæk by vil være et større projekt, idet det i dag er forsynet med gas. Det antydes dog endvidere, at man vil kunne udnytte den geotermiske ressource under byen fuldt ud, idet der i dag ikke er en eksisterende varmeforsyning. Det påpeges, at en fuld udnyttelse af den geotermiske ressource vil være et meget grønt alternativ til den nuværende gasbaserede forsyning.

 

Holbæk kommune har svaret på henvendelsen, at der er igangsat et arbejde med den strategiske energiplan, og at man gerne vil drøfte inddragelse af Holbæk kommune i licensansøgningen i den sammenhæng.

 

A. P. Møller Holding informerer om, at ansøgningsfristen for licensansøgningen er 1. september 2019. Derfor foreslår A. P. Møller Holding, at man inkluderer Holbæk området i ansøgningen, og efterfølgende udsteder garanti for at kunne indskrænke det ansøgte licensområde. Herved får Holbæk Kommune mulighed for at trække sig fra ansøgningen, såfremt den strategiske energiplan belyser, at etablering af geotermi i Holbæk By er uhensigtsmæssigt ud fra en energimæssig, miljømæssig, selskabsøkonomisk, brugerøkonomisk og samfundsøkonomisk betragtning.

For Holbæk Kommune er der ikke noget arbejde forbundet med licensansøgningen. Det giver blot A. P. Møller Holding en mulighed for at lave en udviklingsplan for geotermisk varmeforsyning, der også inkluderer Holbæk Kommune.

A. P. Møller Holding påpeger endvidere, at det også giver Holbæk Kommune en fordel i arbejdet med at finde den optimale energiforsyning, idet de foretager det indledende arbejde med undergrundpotentiale og afsætningsmuligheder for og af geotermisk varme. Dermed opnås et bedre grundlag for at evaluere økonomien og mulighederne i en evt. leverance af geotermisk energi i en fremtidig kollektiv varmeforsyning i Holbæk Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Deltagelse i licensansøgningen vil omkostningsfrit bidrage til afklaring af fordele og ulemper for investering og etablering af geotermi som varmeforsyning i Holbæk Kommune.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-08-2019

Taget til efterretningcaseno19-28991_#5012072_v1_bilag.pdf

Bilag

Bilag


110. Orienteringer til mødet den 27. august 2019

Orienteringer til mødet den 27. august 2019
Indstilling

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

 

Forventede sager på de næste tre møder i udvalget:

Oversigten over kommende sager er udformet som et dynamisk dokument, som løbende redigeres. Listen skal derfor læses som et øjebliksbillede med forbehold for at sager kan tilføjes, fremrykkes, udskydes eller fjernes som følge af uforudsete begivenheder.

Dato og måned

Sager

24. september 2019

Evaluering af daghaver

Status på ad hoc midler til trafiksikkerhed

Sag om fremme af bæredygtig omstilling i byggeri

Beslutning om ændring af indkøbsstrategi på asfaltområdet

Rottehandlingsplan

24. oktober 2019

Evaluering af punktet om pesticider - ukrudtsbekæmpelse 

Spildevandsplan

26. november 2019

 

 

111. Underskriftsark

Underskriftsark