UDVALG

Udvalget for Klima og Miljø

MØDE

Referat

STED

Lokale 0.13

STARTTIDSPUNKT

25-06-2019 08:00:00

SLUTTIDSPUNKT

25-06-2019 10:30:00


PUNKTER

87. Godkendelse af dagsorden til mødet den 25. juni 2019
88. Temadrøftelse om landzoneadministration
89. Principbeslutning om at ekspropriere arealer til forlængelse af Skagerakvej
90. Beslutning om forlængelse af Digemosevej
91. Beslutning om at sende reviderede affaldsregulativer i høring
92. Beslutning om lokalplanforslag 2.90 og kommuneplantillæg nr. 15 for udvidelse af lokalcentret ved Kalundborgvej
93. Beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplan 14.12 Maglesø med tilhørende kommuneplantillæg
94. Beslutning om igangsættelse af planlægning for solcellepark ved Severinsminde, Tuse
95. Beslutning om etablering af digitale infotavler i Holbæk
96. Orienteringer
97. Underskriftsark87. Godkendelse af dagsorden til mødet den 25. juni 2019

Godkendelse af dagsorden til mødet den 25. juni 2019

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Beslutningssag


Indstilling

 

Administrationen indstiller, at:

1. dagsordenen til mødet den 25. juni 2019 godkendes


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 25-06-2019

Godkendt.

88. Temadrøftelse om landzoneadministration

Temadrøftelse om landzoneadministration

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Temadrøftelse


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Udvalget drøfter landzoneadministration på baggrund af oplæg fra administrationen.

Beskrivelse af sagen

Udvalget havde den 11. marts 2019 en temadag om planlægning. Som opfølgning på mødet vil Lotte Højgaard og Else Marie Nørgaard give et oplæg om landzoneadministration i Holbæk Kommune, herunder

-         lovgivning og praksis,

-         ansøgninger, sagsbehandling og tilladelser

-         konkrete eksempler


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 25-06-2019

Drøftet.

89. Principbeslutning om at ekspropriere arealer til forlængelse af Skagerakvej

Principbeslutning om at ekspropriere arealer til forlængelse af Skagerakvej

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag.


Indstilling

Administrationen indstiller:

1)     at kommunalbestyrelsen træffer principbeslutning om – om nødvendigt - at ville ekspropriere nødvendige arealer for anlæg af et nyt vejstykke, som forlængelse af Skagerakvej frem til Munkholmvej, herunder

a)     at administrationen bliver bemyndiget til at igangsætte forhandlingsforløb / ekspropriationsforløb for erhvervelse af nødvendige arealer og rettigheder til forlængelse af Skagerakvej frem til Munkholmvej og

b)     at kommunalbestyrelsen udpeger en repræsentant og en suppleant til at lede og deltage i åstedsforretninger.


Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede i budget 2019 at afsætte 1 mio. kr. til forberedende arbejder for forlængelsen af Skagerakvej. Det overordnede formål med at forlænge Skagerakvej frem til Munkholmvej er at aflaste trafikken ad Oldvejen. For budgetoverslagsåret 2020 er der afsat 9 mio. kr. til etablering af forlængelsen af Skagerakvej. Se bilag 1 for vejens omtrentlige placering.

Administrationen har igangsat de forberedende arbejder med henblik på, at de nødvendige arealer kan erhverves ultimo 2019 eller primo 2020.

Proces for erhvervelse af arealerne til vejen
Når vejens forløb er nærmere skitseret, vil administrationen indlede en dialog med alle berørte lodsejere med henblik på at nå til enighed om, hvordan vejen konkret kan anlægges.

Når der træffes beslutning om at indlede en ekspropriationssag, vil kommunen altid først gå i dialog om mulighederne for at erhverve arealet. Dernæst indkaldes berørte ejere til åstedsforretning for en afklaring af, om det er muligt at nå til enighed om en aftale.

Ekspropriation er et værktøj til, at kommunen kan erhverve rådighed/ejendomsret til et areal, der tilhører privat ejendom, mod fuld erstatning. Kommunalbestyrelsens beslutning om ekspropriation anvendes kun, hvor det vurderes nødvendigt.

Der bliver først tale om ekspropriation, når kommunalbestyrelsen på et senere tidspunkt træffer beslutning om erhvervelse, hvor det ikke har været muligt at nå til enighed med ejeren. Kommunalbestyrelsen vil få forelagt sagen igen med henblik på at tiltræde indgåede aftaler og træffe beslutning om ekspropriation i de tilfælde, hvor en aftale ikke har kunnet opnås.

Åstedsforretningen afholdes i henhold til vejlovens § 101, stk. 1, under ledelse af et eller flere udpegede medlemmer af kommunalbestyrelsen. Det er derfor nødvendigt, at kommunalbestyrelsen ved indstilling 3 foretager denne udpegning.

Administrationen gennemfører udbetaling af erstatning, samt indbringer evt. uafklarede erstatningsspørgsmål for taksationsmyndighederne.

Skagerakvej
I 2009 i forbindelse med DGI’s Landsstævne blev Skagerakvej senest forlænget fra Roskildevej til Andelslandsbyen.

Med de seneste års byudvikling af boligområder øst og vest for Oldvejen, er der sket en stigning i biltrafikken ad Oldvejen og der må forventes en stigning antallet af bløde trafikanter, som skal krydse Oldvejen.

For at aflaste trafikken ad Oldvejen er der i budget 2019 afsat anlægsmidler til anlæggelse af Skagerakvejs forlængelse frem til Munkholmvej.

I udviklingsskitsen for lokalområde Holbæk i Kommuneplan 2017 er Skagerakvejs forlængelse angivet som en afslutning af den ydre ringvej omkring Holbæk by.


Økonomiske konsekvenser

Den samlede sum for anlæggelse af Skagerakvejs forlængelse er budgetteret til 10 mio. kr., heraf 1 mio. kr. til forarbejder i 2019 og 9 mio. kr. til udførelsen i 2020.

Under forudsætning af at der kun erhverves de nødvendige arealer til sædvanlig handelspris for landbrugsjord, er der administrationens vurdering, at ekspropriationsomkostningerne kan rummes inden for de budgetterede 10 mio. kr.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Med Skagerakvejs forlængelse vil der ske en aflastning af Oldvejen for biltrafik og til dels også af bymidten for den tværgående trafik.


Øvrige konsekvenser

Med kommunalbestyrelsens principbeslutning om i givet fald at ekspropriere, sikres det, at modstand fra en enkelt lodsejer ikke vil kunne udsætte og blokere for vejens realisering. Samtidig får den enkelte lodsejer mulighed for at klage over ekspropriationsforløbet og har mulighed at lade spørgsmålet om erstatning afgøre af taksationsmyndighederne. Lodsejer kan endvidere søge om fritagelse for at betale skat af erstatningsbeløbet.

Fra den 1. juli 2018 skal der i alle ejendomshandler større end 50.000 kr. udfærdiges skøde, og ske tinglysning med mindre arealet er erhvervet ved ekspropriation. For flere af de berørte ejendomme må erstatningsbeløbet forventes at blive større end 50.000 kr. og det vil derfor være en administrativ lettelse og en økonomisk fordel for lodsejer og kommunen, hvis arealoverdragelsen sker ved ekspropriation og skødeskrivning og tinglysning dermed kan undlades.

Administrationen forestår projektets samlede ledelse og ekspropriationssagens gennemførelse og afslutning.


Høring

Administrationen forventer at afholde møde med alle berørte lodsejere i efteråret 2019, så eventuelle bemærkninger til projektet kan søges indarbejdet.

Alle berørte lodsejere vil blive indkaldt til åstedsforretning og vil enten her eller senere blive forelagt administrationens tilbud om pris og erstatning, under forudsætning af kommunalbestyrelsens senere tiltræden.

Kommunalbestyrelsens beslutning om tiltrædelse af indgåede aftaler vil skriftligt blive meddelt ejerne. Ligeså vil kommunalbestyrelsens beslutning om evt. ekspropriation skriftligt blive meddelt ejerne med en frist på fire uger for at klage til Vejdirektoratet. En klage har i udgangspunktet ikke opsættende virkning, hvilket betyder, at de forestående anlægsarbejder kan igangsættes uagtet en eventuel klage.


Lovgrundlag – link

Kap. 10 i Lov om offentlige veje, lov nr. 1520 af 27. december 2014


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 25-06-2019

Indstilles godkendt.

Det indstilles, at Karen Thestrup Clausen udpeges til at deltage i åstedsforretningen og John Harpøth udpeges som suppleant.caseno19-20874_#4952108_v1_kortbilag.pdf

Bilag

Bilag 1, Kortbilag


90. Beslutning om forlængelse af Digemosevej

Beslutning om forlængelse af Digemosevej

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller at:

 1. Der afsættes 2,1 mio. kr. i anlægsbudgettet for 2020 til forlængelse af Digemosevej frem til Agrovej, og færdiggørelse af Agrovej. Beløbet finansieres indenfor de afsatte midler til fortovsrenoveringer på 10,8 mio. kr. i 2020.

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med FORS’ etablering af ny genbrugsstation i Tølløse vil der ske en øget trafikbelastning til og fra området. Den øgede trafik vil påvirke trafiksikkerheden og fremkommeligheden. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at forbinde vejene Digemosevej og Agrovej, som var intentionen i den oprindelige lokalplan. På den måde kan trafikken til og fra genbrugsstationen fordeles på begge vejtilslutninger til Hjortholmvej.

Den nye vejstrækning, som er en forlængelse af Digemosevej, er ca. 150 meter lang, og etableres som vej i erhvervsområde til tung trafik uden fortov.

Agrovej henligger uden at være færdiggjort; der mangler kantsten og slidlag på de ca. 130 meter. For at bevarebæreevnen af vejen, skal vejen færdiggøres.

I samarbejde med FORS er der sat gang i projektering af vejen, og med henblik på at sikre at vejen er anlagt, når genbrugsstationen åbnes, arbejdes der på at få vejen anlagt i forbindelse med etableringen af genbrugsstationen.

I forbindelse med projektet er der gennemført en høring af grundejerne på Digemosevej i forbindelse med nedklassificering af det offentlige vejareal, som nu er solgt til Fors, og dermed har status som privat vej.

En virksomhed har svaret, at deres kunder og leverandører hidtil har anvendt arealet som vendeplads. Hvis arealet ikke længere er vejareal, går virksomheden ud fra, at Digemosevej bliver forbundet med Agrovej, så kundernes og leverandørernes lastvogne ikke skal bakke ud på Hjortholmvej. Virksomheden har modtaget et svar retur med, at det tilstræbes at de to veje bliver forbundet, hvilket virksomheden er tilfreds med.

Der er ikke indkommet andre henvendelser i høringsperioden.


Økonomiske konsekvenser

Anlægget forventes at koste 2,1 mio. kr. og foreslås finansieret ved, at puljen til fortovsrenoveringer på investeringsoversigten for 2020 reduceres med et tilsvarende beløb. Det betyder en forsinkelse i forhold til de nødvendige renoveringer på kommunens fortove.

Anlægget har en afledt driftsudgift på 20.000 kr. årligt, som vil betyde opdrift i driftsbudgettet i driftsbudgettet fra 2020 og frem.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige klima- og miljømæssige konsekvenser.


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 25-06-2019

Det indstilles, at forslaget forkastes.caseno19-14420_#4895873_v1_digemosevej kortbilag.pdf.pdf

Bilag

Digemosevej kortbilag.pdf


91. Beslutning om at sende reviderede affaldsregulativer i høring

Beslutning om at sende reviderede affaldsregulativer i høring

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

Forslag til revideret regulativ for husholdningsaffald samt forslag til revideret regulativ for erhvervsaffald sendes i offentlig høring


Beskrivelse af sagen

Der kommer en række ændringer til affaldsordningerne for borgerne i Holbæk Kommune med opstart 1. oktober 2019. I den forbindelse er det nødvendigt at regulativfastsætte de nye regler, der gælder på affaldsområdet. I dette tilfælde er det både regulativ for husholdningsaffald og regulativ for erhvervsaffald der revideres.

Regulativ for Husholdningsaffald

Kommende ændringer i forhold til gældende regulativ for husholdningsaffald er følgende:

 • Forbud mod brug af køkkenkværne
  Det bliver nu skrevet direkte ind i regulativet, at køkkenkværne forbydes i husholdningerne. Køkkenkværne findeler madaffaldet, hvorefter det ledes med spildevandet gennem kloaksystemet til renseanlægget. Vigtige ressourcer går tabt og madaffaldet bidrager til at rotterne får noget at leve af. Holbæk Kommune ønsker, at så meget madaffald som muligt udnyttes til bioforgasning og restprodukter til jordforbedring. Kravet om udsortering gælder allerede og med den foreslåede ændring bliver det nu indskrevet direkte i regulativet at køkkenkværne er forbudt. 
 • Redaktionelt er det tidligere tillæg for metal og plast indarbejdet i et samlet regulativ for husholdningsaffald

Derudover skal nedenstående indskrives i regulativ for husholdningsaffald, da det tidligere er vedtaget af Kommunalbestyrelsen at:

 • Vægtafregning af rest- og bioaffald ophører i forbindelse med opstart af ny kontrakt fra 1. oktober 2019 jfr. indstilling til Kommunalbestyrelsen den 15-08-2018 (Beslutning om ændringer til udbud af dagrenovation)

Tømningsfrekvenser for de genanvendelige affaldstyper (papir, glas, metal og plast) er ændret fra hver 6. uge til hver 4. uge samt med mulighed for at nøjes med tømning hver 8. uge jfr. indstilling til Kommunalbestyrelsen den 15-08-2018 (Beslutning om ændringer til udbud af dagrenovation). FORS A/S har spurgt kunderne/borgerne og de ønskede oftere tømning. Desuden giver det bedre kvalitet i sorteringen at tilbyde hyppigere tømning.

 

Ophør af vægtafregning og ændrede tømningsfrekvenser fremgår af den kommende kontrakt for indsamling af husholdningsaffald med opstart d. 1. oktober 2019 og kan ikke ændres.

Regulativ for erhvervsaffald

Holbæk Kommune ønsker at bidrage aktivt til den grønne omstilling, og nye tiltag kræver at de regulativfastsættes, før end at de kan træde i kraft. Derfor er det gældende regulativ for erhvervsaffald også revideret.

Holbæk Kommune ønsker med nedenstående 3 punkter i regulativ for erhvervsaffald at sætte fokus på de store mængder madaffald fra erhverv og understøtte en udvikling, hvor mere madaffald nyttiggøres, samt at mad, der er egnet til at blive spist, ikke bortskaffes unødigt.

 

 • For erhverv vil der stilles krav om sortering af bioaffald ved mere end 10 kilo/25 liter ugentligt mængde bioaffald med henblik på energiudnyttelse af madaffaldet til bioforgasning og restprodukter til jordforbedring.
 • Fødevareaffald i originalemballage kan afsættes direkte til indsamlingsvirksomhed eller forbehandlingsanlæg, hvor det bliver sorteret til bioforgasning og genanvendelse
 • Aflevering af levnedsmiddelrester til hjælpeorganisationer kan ske med henblik på direkte anvendelse som menneskeføde

Derudover er der præciseret regler for erhvervs håndtering af farligt affald, herunder asbestholdigt affald og PCB-holdigt affald.

Yderligere er der, som en del af regulativ for erhvervsaffald, indskrevet en guide for vurdering af om affald er erhvervsaffald.
Guiden er tiltænkt servicemedarbejdere hos FORS, så de har et værktøj til at kunne bedømme, hvornår affald er erhvervsaffald. Det er væsentligt, da erhvervet skal takseres hver gang, de benytter genbrugspladserne i Holbæk Kommune. Derudover kan erhverv finde information om, hvornår affald kategoriseres som erhvervsaffald.

FORS har åbnet en selvbetjent genbrugsplads i Jernløse, så i den forbindelse står der nu i det reviderede regulativ for erhvervsaffald, at der ikke må afleveres farligt affald på genbrugspladser, der er selvbetjente. Nummerpladeregistrering af erhvervskøretøjer er indført på alle genbrugspladser i Holbæk Kommune, så det er ligeledes tilføjet regulativ for erhvervsaffald.

Derudover er der for begge regulativer indskrevet følgende:

 • Tydeliggjort regler og gjort indholdet lettere tilgængeligt og operationelt for brugere af regulativet – herunder borgere, erhverv og egne medarbejdere i forbindelse med vejledning, henvendelser og sagsbehandling
 • Tegninger af adgangsforhold og placering af beholdere med henblik på at gøre dialogen med borgere og erhvervet mere smidig

Kommende ordning for kommunale institutioner

Der er en proces i gang med henblik på udrulning af affaldssortering i de kommunale institutioner. I den forbindelse er der behov for at en kommende ordning for affaldssortering i de kommunale institutioner fastsættes i et regulativtillæg. Når det er faldet på plads vil dette skulle politisk besluttes i en særskilt sag. Inden tillægget er besluttet gælder forslag til regulativ for husholdningsaffald vedr. udsortering af restaffald, madaffald, papir, glas, metal og plast i de kommunale institutioner.


Økonomiske konsekvenser

Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser ved at beslutte regulativerne


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagen forventes ikke at have miljø- og klimamæssige konsekvenser, da beslutningen om de nye affaldsordninger, der beskrives i regulativerne allerede er truffet. Forbud mod brug af køkkenkværne for husholdninger vil give gevinster for miljø og klima, da Holbæk Kommune med forbuddet sikrer, at mest muligt madaffald energiudnyttes til bioforgasning og jordforbedring til landbruget.


Høring

Involvering af borgere og erhverv har allerede fundet sted for visse dele af udarbejdelsen af forslag til affaldsregulativerne. Dette gælder for vedtagelse af beslutning om at stoppe med vægtafregning, ændring af tømningsfrekvenser og ved beslutning af ny genbrugspladsstruktur, hvor både borgergrupper og erhverv var involveret i processen. Dette resulterede bl.a. i beslutning om nummerpladeregistrering og selvbetjent genbrugsplads i Jernløse.

 

Forslag til regulativ for husholdningsaffald samt forslag til regulativ for erhvervsaffald besluttes af KMU og herefter foregår der en minimum 4 ugers offentlig høringsproces, hvor det er muligt for borgere og erhverv at komme med høringssvar. Efter høringsprocessen skal indstillingen behandles i KMU, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen og herefter skal begge de reviderede regulativer offentliggøres i 4 uger. Først herefter er regulativerne gældende.


Lovgrundlag – link

Bekendtgørelse nr. 1753 af 27/12/2018 om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører mv
Bekendtgørelse nr. 224 af 08/03/2019 om affald


Sagshistorik, henvisninger

Sagshistorik med beslutning fra den 15-8-2019 pkt. 143 – Beslutning om ændringer til udbud af dagrenovation


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 25-06-2019

Godkendt, idet tømningsfrekvensen for de genanvendelige affaldstyper (papir, glas, metal og plast) fastsættes til hver 8. uge med mulighed for at tilkøbe tømning hver 4. uge.caseno19-21606_#4965701_v1_regulativ for erhvervsaffald holbæk kommune_20.juni2019.pdf.pdf
caseno19-21606_#4965678_v1_regulativ for husholdningsaffald holbæk kommune 20. juni 2019.pdf.pdf

Bilag

Forslag til regulativ for erhvervsaffald Holbæk Kommune
Forslag til regulativ for husholdningsaffald Holbæk Kommune


92. Beslutning om lokalplanforslag 2.90 og kommuneplantillæg nr. 15 for udvidelse af lokalcentret ved Kalundborgvej

Beslutning om lokalplanforslag 2.90 og kommuneplantillæg nr. 15 for udvidelse af lokalcentret ved Kalundborgvej

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1)     Forslag til lokalplan 2.90 og kommuneplantillæg nr. 15 for udvidelse af lokalcenteret ved Kalundborgvej godkendes til offentlig høring i 8 uger


Beskrivelse af sagen

Lokalplansforslag 2.90 (se bilag 1)

Lokalplansforslaget er en revision af den gældende lokalplan for området, lokalplan 2.65 der er vedtaget den 3. oktober 2012. Lokalplanområdet er i dag bebygget med en dagligvarebutik (Rema 1000), som er på 1000 m2. Herudover er der i dag fortsat en bolig indenfor lokalplanområdet. Planforslaget ændrer ikke på boligens muligheder for fortsat at opretholdes som bolig. Boligen kan udvide, bygge nyt mv. som hidtil.

Baggrunden for at udarbejde ny lokalplan er en ansøgning om at udvide den eksisterende dagligvarebutik fra 1000 m2 til 1200 m2 inkl. personalefaciliteter. Der ansøges endvidere om mulighed for at udvide p-arealet for centeret samt mulighed for at etablere vaskehal og bibeholde mulighed for etablering af ubemandet tankanlæg. Herudover ansøges der om mulighed for at opføre og etablere yderligere 200 m2 til enten apoteksudsalg/bager, restaurant/pizzaria eller andet serviceerhverv. Det samledes areal af butikker i lokalcenteret bliver på 1400 m2.

Der er gennem de seneste år etableret flere boliger i vestbyen, og det forventes, at der kommer yderligere boligudvikling i området. Derfor er det administrationens vurdering, at det er hensigtsmæssigt at udvide detailhandelsområdet ved Kalundborgvej.

Kommuneplantillæg (se bilag 2)

Lokalplanen følges af kommuneplantillæg nr. 15, som ændrer lokalcenteret på følgende områder:

-         Centerets geografiske afgrænsning ændres og mere areal indgår i lokalplanområdet for at muliggøre etablering af mere p-areal til centeret.

-         Den maks. butiksstørrelse for dagligvarebutik ændres fra maksimalt 1000 m2 til maksimalt 1200 m2 inklusive personalefaciliteter. Dette for at muliggøre en større dagligvarebutik. Planloven giver i dag mulighed for dagligvarebutikker på op til 1200 m2 inklusive personalefaciliteter.

-         Centerets samlede størrelse ændres fra 1000 m2 til 1400 m2 for at muliggøre udvidelse af dagligvarebutikken samt for at muliggøre etablering af op til 200 m2 til apoteksudsalg/bager.

Detailhandelsanalyse (se bilag 3)

I forbindelse med ansøgningsprocessen, har Holbæk Kommune stillet krav om, at udvikler udarbejder en detailhandelsanalyse, der vurderer bl.a. kundegrundlag og opland til centeret. Detailhandelsanalysen konkluderer, at der er grundlag for ca. 1400 m2 butiksareal (dagligvarer) indenfor oplandet. Herudover ventes der over de næste 12 år som følge af befolkningsudviklingen og væksten i dagligvareforbruget at være behov for yderligere 100 m2 det vil sige i alt 1500 m2 over de næste 12 år.

Miljøscreening (bilag 4)

Forslag til lokalplan 2.90 og kommuneplantillæg nr. 15, vurderes på baggrund af miljøscreeningen ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet, og vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering.

For-høring

Der er gennemført en indledende borgerinddragelse med indkaldelse af ideer og forslag fra den 11. marts til den 2. april 2019. Der er indkommet to høringssvar. Høringssvarene kan ses i bilag 5 og behandlingen af disse kan ses i bilag 6. Af høringssvarene fremgår særligt en bekymring for de trafikale forhold. Kommunens vej- og planmyndighed har stillet krav til udvikler om at udarbejde en skitse til vejprojekt (vedlagt som bilag 7-8).

Der vil med en realisering af projektet blive mulighed for etablering af en ekstra vejadgang til området i den vestlige del af lokalplanområdet. Det indgår i vejprojektet, at der skal etableres venstresvingbane, fodgængerstøttepunkt mm. Der vil ikke blive etableret et fodgængerfelt, da vejmyndigheden har vurderet, at det kan skabe falsk tryghed.

Der følger med planforslaget to udkast til vejprojekt ved henholdsvis:

1) En delvis udbygning af lokalplanområdet inklusiv en udvidelse af dagligvarebutik mm. i den vestlige del af lokalplanområdet.

2) en fuld udbygning af lokalplanområdet inklusiv en udvidelse af dagligvarebutik mm. i den vestlige del af lokalplanområdet samt etablering tankanlæg og vaskehal i den østlige del.

Etablering af overkørsler vil forudsætte endelig tilladelse(r) fra vejmyndigheden. I begge tilfælde er det grundejer, der afholder udgifter i forbindelse med realisering af det påkrævede vejprojekt.

Mulighed for udvidelse af centeret sikrer, at der fortsat vil være kort afstand til indkøb for beboerne i Allerup, som fortsat vil kunne cykle og gå til dagligvareindkøb. Der er desuden fastsat krav om etablering af støjafskærmning mod jernbanen samt internt i lokalplanområdet, såfremt der konstateres støjgener.

Lokalplanens realisering vurderes i øvrigt ikke at give mærkbare ændringer i trafikken i området, herunder T-­krydset med Nykøbingvej, da langt den største del af trafikken til lokalplanens område vil være trafik, der i forvejen kører på Kalundborgvej og til dels Nykøbingvej.


Økonomiske konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen afledte kommunale investeringer som følge af planforslagets realisering.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Det vurderes, at der ikke er negative miljø- og klimamæssige konsekvenser ved etablering af planernes indhold.


Høring

Såfremt indstillingen følges udsendes planforslagene i 8 ugers offentlig høring.


Lovgrundlag – link

Lov om Planlægning

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)


Sagshistorik, henvisninger

Igangsættelse og prioritering af planerne


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 25-06-2019

Et flertal bestående af A, V, O og I indstiller, at indstillingen tiltrædes.

 

Ø er imod, idet det underminerer detailhandel i lokalområderne.caseno18-24012_#4958850_v1_bilag 1 lokalplanforslag 2.90.pdf
caseno18-24012_#4958857_v1_bilag 2 forslag til kommuneplantillæg nr. 15.pdf
caseno18-24012_#4958863_v1_bilag 3 detailhandelsrapport.pdf
caseno18-24012_#4958871_v1_bilag 4 miljøscreening.pdf
caseno18-24012_#4959091_v1_bilag 6 høringsskema.pdf
caseno18-24012_#4958879_v1_bilag 7 vejprojekt i ved en delvis udbygning af lokalplanområdet.pdf
caseno18-24012_#4958887_v1_bilag 8 vejprojekt ii ved en fuld udbygning af lokalplanområdet.pdf
caseno18-24012_#4959440_v1_bilag 5 samlede høringssvar.pdf

Bilag

Bilag 1: Lokalplanforslag 2.90
Bilag 2: Forslag til kommuneplantillæg nr. 15
Bilag 3: Detailhandelsrapport
Bilag 4: Miljøscreening
Bilag 6: Høringsskema
Bilag 7: Vejprojekt I ved en delvis udbygning af lokalplanområdet
Bilag 8: Vejprojekt II ved en fuld udbygning af lokalplanområdet
Bilag 5: Samlede høringssvar


93. Beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplan 14.12 Maglesø med tilhørende kommuneplantillæg

Beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplan 14.12 Maglesø med tilhørende kommuneplantillæg

Sagsgang og sagstype

Klima- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

Kommuneplantillæg nr. 12 og Lokalplan 14.12 for et Besøgs- og udflugtsområde ved Maglesø vedtages endeligt


Beskrivelse af sagen

Området ved Maglesø er udpeget i Holbæk Kommunes Naturpolitik som et af kommunens væsentlige udflugtsmål. Formålet med planlægningen er at sikre, at der også fremadrettet er offentlig adgang til området i form af offentlig parkeringsplads og offentlig stiadgang, i sammenhæng med traktørstedets bygninger. Endvidere skal planen sikre, at den eksisterende ejendom, der har huset traktørsted gennem en årrække, også fremadrettet vil have en anvendelse til publikumsorienterede formål, restaurant, café o. lign., der kan medvirke til at understøtte stedet som udflugtsmål.

Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for det rekreative fritidsområde ved Maglesø sker på baggrund af kommunalbestyrelsens principielle stillingtagen af 14. marts 2018 om at fastholde ejendommen Maglesøvej 6 med en publikumsorienteret funktion i stueplan. Samtidig fastholdes den nuværende parkeringsplads og de rekreative stiadgange i området. Planforslagene muliggør desuden etablering af en ny større udhusbygning efter grundejers ønske.

Planforslagene har været sendt ud i offentlig høring, og der har været afholdt borgermøde. Behandlingen af høringssvarene og mødenotat fra borgermødet er vedlagt som bilag til sagen.


Opsummering af høringssvarene

I flere høringssvar udtrykkes opbakning til planernes formål om at sikre stedet som udflugtsmål. Samtidig tilkendegives bekymring omkring, at kommunen ikke fremadrettet med planlægningen kan sikre, at der drives traktørsted på stedet. Flere høringssvar foreslår, at kommunen bør overtage ejendommen, for at sikre stedet som et udflugtsmål fremadrettet, da kommunen ikke med planloven kan sikre, at stedet drives som traktørsted. Tilsvarende har grundejer spurgt, om kommunen vil overtage ejendommen. Administrationens vurderer i den forbindelse, at det ikke umiddelbart er en kommunal opgave at drive et traktørsted. I den konkrete situation vurderes dog, at en kommunal overtagelse ville kunne medvirke til at sikre, at et af kommunens væsentligste besøgsområder er velfungerende fremadrettet. Samtidig kan en kommunal overtagelse medvirke til en løsning på nuværende og potentielle fremadrettede interessekonflikter mellem private ejere og offentlighedens interesse.

Danmarks Naturfredningsforening påpeger i sit høringssvar, at planforslagene bør tilrettes, så vilkårene i fredninger og tidligere landzonetilladelse, der omhandler fastholdelse af en traktørfunktion på ejendommen og hævdvunden adgang til stierne, fremgår af planerne, og ikke er i modstrid hermed. Administrationens vurdering er, at der ikke er modstrid mellem planforslag og gældende vilkår, og de nævnte vilkår i medfør af fredningen er fortsat gældende, upåagtet lokalplanens bestemmelser. 

Administrationen finder ikke, at der med planloven er hjemmel til at indskrive en handlepligt med krav om, at der skal drives traktørsted. Der kan fastsættes anvendelsesbestemmelse, der sikrer, at stueplan alene må anvendes til traktørsted, men ikke krav om drift. Kommunen kan derimod som tilsynsmyndighed indbringe for Fredningsnævnet, om der er hjemmel til at håndhæve fredningsvilkår om, at beboelse i tagetage alene må finde sted med erhvervsmæssig tilknytning til traktørstedet, og om denne erhvervsmæssige tilknytning kan indebære krav om drift heraf, eller om et ejerskab af traktørstedet er tilstrækkeligt for at kunne bebo tagetagen.

Derudover rummer høringssvarene bemærkninger omkring manglende vedligeholdelse af stier i området, ønsker om genetablering af trappe og renovering af svellebro m.v.

Grundejerne i området har meddelt, at kommunen vil blive mødt med et krav om overtagelse efter planlovens § 48, hvis planerne vedtages endeligt i deres foreliggende form. Administrationen er ikke enig i den betragtning, at der foreligger en kommunal overtagelsespligt, da planforslagene er udformet, så de beskriver de eksisterende forhold på de to ejendomme. Rådighedsbegrænsningerne, ejerne har, er fastlagt som følge af fredningerne, dispensationerne og dertil vundne hævd i forhold til stisystemet, og ikke en konsekvens af lokalplanen. Kommunen vurderes således ikke at være forpligtet til at ekspropriere ejendommene eller de pågældende arealer.

En kommunal overtagelse kunne imidlertid være en måde at sikre besøgsområdet mod fremtidige potentielle interessekonflikter. Evt. beslutning herom vil kunne ske i særskilt beslutningssag, i dialog med grundejere, og har ikke indflydelse på behandling af planforslaget.

Sammenfattende indstilles fra administrationen, at planforslagene vedtages endeligt uden væsentlige ændringer, udover mindre redaktionelle ændringer.


 


Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagen vurderes ikke at have væsentlige miljø- eller klimamæssige konsekvenser


Høring

Planforslagene har været udsendt i offentlig høring. Indkomne høringssvar, og administrationens behandling heraf, er vedlagt sagen som bilag. Notat fra afholdt borgermøde i høringsperioden er ligeledes vedlagt.


Lovgrundlag – link

Planloven


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 25-06-2019

Et flertal bestående af A, V, O og Ø indstiller, at planerne vedtages. I er imod.caseno18-15575_#4898118_v1_notat fra borgermøde om lokalplanforslag 14.12 og kp_tillæg nr.pdf.pdf
caseno18-15575_#4837883_v1_lokalplan 14.12 og kp_tillæg 12_maglesø_forslag.pdf.pdf
caseno18-15575_#4960787_v1_skema med behandling af indkomne høringssvar_lp_14.12 maglesø.pdf.pdf

Bilag

Notat fra borgermøde om Lokalplanforslag 14.12 og Kp_tillæg nr.pdf
Lokalplan 14.12 og KP_tillæg 12_Maglesø_forslag.pdf
Skema med behandling af indkomne høringssvar_LP_14.12 Maglesø.pdf


94. Beslutning om igangsættelse af planlægning for solcellepark ved Severinsminde, Tuse

Beslutning om igangsættelse af planlægning for solcellepark ved Severinsminde, Tuse

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Planlægningen for solcellepark ved Severinsminde, Tuse igangsættes

Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Beslutningen om der skal igangsættes planlægning for solceller afventer udarbejdelse af den kommende strategiske energiplan

Beskrivelse af sagen

Økonomiudvalget beslutter løbende, efter indstilling fra Udvalget for Klima og Miljø, hvilke lokalplaner og kommuneplantillæg administrationen skal udarbejde. Til hver plan er der udarbejdet et prioriteringsnotat, der sætter rammen for planens indhold og proces. Disse er vedlagt som bilag til hver enkelt ny plan.

 

Lokalplan og kommuneplantillæg for solcellepark ved Severinsminde, Tuse (bilag 1 og 2)

Holbæk Kommune har fået en henvendelse fra grundejer, der ønsker at etablere en solcellepark på ca. 90 ha. på et areal sydvest for Holbæk motorvejen (se kortbilag 2). Området er i dag hovedsageligt landbrugsareal, og bliver dyrket med traditionelle landbrugsafgrøder.

Administrationen vurderer, at det er hensigtsmæssigt at placere et solcelleanlæg på det pågældende sted. Området er i forvejen præget af motorvejen nordvest for området og jernbanen, der gennemskærer området. Det er hensigtsmæssigt at placere tekniske anlæg i tilknytning til allerede eksisterende tekniske anlæg. Derved bliver påvirkningen af landskabet samlet set mindre.

Der tages hensyn til de omkringliggende boligbebyggelser ved at etablere et afskærmende beplantningsbælte. Etablering af et solcelleanlæg på det pågældende område kan medvirke til at de naturarealer der ligger indenfor området får en bedre sammenhæng. Da dyr og planter får bedre mulighed for at spredes imellem naturområderne når det er græsarealer med solceller end når det er traditionelle dyrkede marker der adskiller naturområderne.

Erfaring fra planlægning af solceller ved Svinninge viser, at der kan være modstand mod projektet fra de kommende naboer til området. Der planlægges derfor 2 borgermøder i processen, for at få en grundig dialog.

Projektet bidrager - på det højere plan - til kommunalbestyrelsens arbejdsprogram om grøn og bæredygtig kommune.

 

Status på planer

For at sikre overblikket i forhold til igangværende planer, er der udarbejdet status på disse. Status er vedlagt som bilag 3.

Siden seneste status er følgende planer vedtaget endeligt:

 • 20.22 Lokalplan for bålhytte på Munkholm (samt KP-tillæg)

Beskrivelse af alternativ indstilling

På baggrund af en borgersag har Økonomiudvalget den 3. marts 2019 besluttet, at der skal udarbejdes en strategisk energiplan. Administrationen er i gang med at udarbejde kommissorium for energiplanen, der skal behandles politisk. Der er således endnu ikke taget stilling til hvilke emner energiplanen skal indeholde.

Et muligt indhold i den strategisk energiplan kan være en vurdering og politisk prioritering af mulighederne for placering af de væsentligste energi- og ressourceudnyttelses-teknologier fx solcelleanlæg, samt en vurdering af, om det giver mening at undgå eller fremme bestemte teknologier i bestemte områder f.eks. af hensyn til landskabskvaliteter og nabohensyn.

Beslutningen om at igangsætte planlægning for solcelleparker kan derfor foregribe de politiske drøftelser og beslutninger, der skal finde sted i forbindelse med udarbejdelsen af energiplanen.

Administrationen oplever i øjeblikket en stigning i antallet af forespørgsel og ansøgninger om planlægning for større solcelleanlæg. Det vurderes derfor, at det kan være hensigtsmæssigt, at stillingtagen til igangsættelse af planlægning for solcelleparker afventer udarbejdelsen af den kommende strategiske energiplan.


Økonomiske konsekvenser

Der er umiddelbart ingen økonomiske konsekvenser ved igangsættelse af planen.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Realisering af den konkrete solcellepark vil bidrage til produktion af grøn og bæredygtig strøm. Ansøger oplyser, at det samlede anlæg forventes at producere omkring 80 MW, og at dette svarer til energiforbruget i ca. 20.000 husstande.


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 25-06-2019

Et flertal bestående af A, O og Ø indstiller, at hovedindstillingen tiltrædes. V undlader at stemme.

Christian Ahlefeldt-Laurvig deltog ikke i behandlingen af sagen.caseno19-3777_#4952532_v1_bilag 2 skitse over solcellepark ved severinsminde, tuse.pdf.pdf
caseno19-3777_#4952530_v1_bilag 1 prioriteringsnotat solcellepark ved severinsminde, tuse.docx.docx
caseno19-3777_#4952528_v1_bilag 3 status planer.pdf

Bilag

bilag 2 Skitse over solcellepark ved Severinsminde, Tuse
bilag 1 Prioriteringsnotat solcellepark ved Severinsminde, Tuse
bilag 3 Status planer


95. Beslutning om etablering af digitale infotavler i Holbæk

Beslutning om etablering af digitale infotavler i Holbæk

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. der indgås aftale med en socialøkonomisk virksomhed, stiftet af lokale kulturaktører, om opstilling af digitale infotavler ved indfaldsveje og i Holbæk by.
 2. Holbæk Kommune stiller arealer til rådighed for opsætningen af infotavlerne i overensstemmelse med vejlovens regler.

Beskrivelse af sagen

En gruppe aktører indenfor kultur og turisme har længe ønsket muligheden for at etablere digitale infotavler ved indfaldsveje i Holbæk by mv.  Aktørerne har nu fremlagt en samlet model for etablering af infotavler. Det skal besluttes, om kommunen ønsker at indgå aftale om etablering af digitale infotavler til formidling af kultur- og sportsaktiviteter samt generel borgerinformation.

Gruppen består af Holbæk Teater, Holbæk Sportsby, HB&I samt Andelslandsbyen Nyvang. Derudover er der bred opbakning til projektet fra øvrige kultur-aktører jf. det vedlagte materiale.

Konkret ønsker gruppen at sikre en bedre og bredere formidling af de mange kultur- og sportsaktiviteter, der foregår i Holbæk Kommune. Hvis Holbæk Kommune beslutter at indgå aftale om etablering af infotavler, så vil gruppen stifte en socialøkonomisk virksomhed, som skal opstille og drive infotavler ved indfaldsvejene til Holbæk by og i selve byen.

Ifølge gruppen er den påtænkte socialøkonomiske virksomhed kendetegnet ved:

-         tilgængeligheden for også små aktører er garanteret

-         et eventuelt overskud på driften af infostandere bliver anvendt til at fremme kultur og events samt formidle disse.

Gruppen har udarbejdet udkast til vedtægter for den påtænkte socialøkonomiske virksomhed, kaldet KEzoom (udkast til vedtægter er vedlagt som bilag).

Udover en øget synlighed for kultur- og sportsarrangementer indebærer dette projekt også et styrket samarbejde mellem kulturaktører.

Digitale infotavler er allerede etableret i flere kommuner.  Den. 27.10.2015 besluttede det daværende udvalg for klima og miljø at udsætte en sag om etablering af infotavler, da man ønskede erfaringer fra andre kommuner.  Holbæk Kommune har indhentet sådanne erfaringer, som er vedlagt i særskilt bilag.

 

Retningslinjer for indhold på infotavler

Gruppen har udarbejdet retningslinjer for indholdet på infotavlerne, som er vedlagt som særskilt bilag.

Retningslinjerne indebærer bl.a. at:

-         Infotavlerne kan benyttes til at markedsføre kulturelle, sportslige, forenings- turist- handelsstands- og uddannelsesmæssige aktiviteter, begivenheder og events.

-         Arrangementerne skal have relevans i forhold til kommunens borgere, turister eller gæster i Holbæk kommune og være åbne arrangementer.

-         Der er arrangementet der skal være i fokus i spottet – ikke arrangøren

-         Spots må ikke indeholder priser / beløb samt politiske, religiøse eller stødende billeder eller tekst.

Forretningsmæssige kommercielle aktører har mulighed for at købe slots, såfremt der er ledig kapacitet.  Disse vil dog stadig skulle leve op til ovenstående retningslinjer, for hvilke aktiviteter der kan markedsføres. Det vil således ikke være muligt at lave produktreklamer på infotavlerne.

Såfremt der er politisk opbakning til at indgå aftale om opsætning af disse infotavler, vil det være et vilkår i en aftale, at retningslinjerne overholdes.  Såfremt der sker gentagne overtrædelse af retningslinjerne, vil det være misligholdelse af aftale.

Endelig placering af infostandere

Holbæk kommune har som vejmyndighed hidtil haft en fast praksis for at afvise ansøgninger om tilladelse til opstilling af digitale storskærme ved indfaldsveje. Dette har især været begrundet i hensynet til trafiksikkerheden efter vejlovens regler.

Gruppen har fremsendt forslag til placering af infotavlerne. Den endelig placering skal fastsættes i overensstemmelse med vejmyndigheden v. Holbæk Kommune, som sikrer at vejlovens regler bliver overholdt samt i dialog med Midt- og Vestsjællands politi, som skal sikre at infotavlerne ikke er vildledende eller er til ulempe for færdslen jf. færdselslovens regler.

Gruppens oplæg til placering samt teknisk information om infotavlerne er vedhæftet som særskilt bilag.


Økonomiske konsekvenser

Den løsning, som gruppen foreslår, er egenfinansieret af kulturaktørerne både i anlægs- og driftsfasen, jf. vedlagte bilag.

Holbæk Kommunes bidrag er, at stille arealer til rådighed for opsætningen af infotavlerne. Den beskrevne løsning medfører således ikke økonomiske udgifter for Holbæk Kommune.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser ved denne beslutning.


Sagshistorik, henvisninger

27.10.2015, Udvalget for Klima og miljø, punkt 136: Beslutning om elektroniske infostandere til kommerciel skiltning i Holbæk


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 25-06-2019

Indstilles godkendt.

Det undersøges, om løsningen kan kombineres med parkeringshenvisninger.caseno19-22154_#5564507_v1_caseno15-45355_#3632268_v1_notat - erfaringer fra andre kommuner - caseno15-45355_#3632268_v1_notat .pdf
caseno19-22154_#5564504_v1_fwd led infotavler - bilag- specifikationer pyloner - led infoskærme.pdf.pdf
caseno19-22154_#5564503_v1_fwd led infotavler - oversigt 5 nuværende skilteplaceringer.pdf.pdf
caseno19-22154_#5564502_v1_fwd led infotavler - bilag- selskab og partnere - led infoskærme.pdf.pdf
caseno19-22154_#5564501_v1_fwd led infotavler - bilag- retningslinjer - led infoskærme.pdf.pdf
caseno19-22154_#5564500_v1_fwd led infotavler - bilag- visualisering - led infoskærme.pdf.pdf
caseno19-22154_#5564499_v1_fwd led infotavler - bilag- økonomiske nøgletal - led infoskærme.pdf.pdf
caseno19-22154_#5564498_v1_fwd led infotavler - bilag - oplæg-til-vedtrægter_kezoom.pdf.pdf
caseno19-22154_#5564497_v1_fwd led infotavler - bilag- præliminært budget - led infoskærme.pdf.pdf

Bilag

Notat - Erfaringer fra andre kommuner
Led infotavler - Bilag- Specifikationer Pyloner
Led infotavler - Oversigt 5 nuværende skilteplaceringer
Led infotavler - Bilag- Selskab og Partnere
Led infotavler - Bilag- Retningslinjer for indhold
Led infotavler - Bilag- Visualisering
Led infotavler - Bilag- Økonomiske nøgletal
Led infotavler - Bilag - Oplæg-til-vedtrægter_KEZOOM
Led infotavler - Bilag- Præliminært budget


96. Orienteringer

Orienteringer

Indstilling

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

 

Forventede sager på de næste tre møder i udvalget:

Oversigten over kommende sager er udformet som et dynamisk dokument, som løbende redigeres. Listen skal derfor læses som et øjebliksbillede med forbehold for at sager kan tilføjes, fremrykkes, udskydes eller fjernes som følge af uforudsete begivenheder.

Dato og måned

Sager

27. august 2019

Evaluering af daghaver

Status på ad hoc midler til trafiksikkerhed

Budgetrevision 3

24. september 2019

 

24. oktober 2019

Sag om fremme af bæredygtig omstilling i byggeri

 

 

 

 

97. Underskriftsark

Underskriftsark