UDVALG

Udvalget for Klima og Miljø

MØDE

Referat

STED

Multihuset på Fælleden, Arenavej 1, 4300 Holbæk

STARTTIDSPUNKT

5/28/2019 8:00:00 AM

SLUTTIDSPUNKT

5/28/2019 10:30:00 AM


PUNKTER

70. Godkendelse af dagsorden til mødet den 28. maj 2019
71. Beslutning om anlægsbevilling 2019 til registrering og renovering af dræn på kommunale arealer
72. Beslutning om frigivelse af midler fra afvandingspulje 2019
73. Beslutning om deltagelse i "Projekt Nye veje i Naturpark Åmosen"
74. Beslutning om deltagelse i fælles kommunalt udbud af madaffald
75. Beslutning om igangsættelse af nye lokalplaner
76. Beslutning om parkering på Havnevej Syd parkeringsplads
77. Beslutning om igangsætning af parkeringsanalyse for Holbæk bymidte
78. Beslutning om udskiftning af Dommerstibroen
79. Beslutning om dispensation fra lokalplan 2.75's anvendelsesbestemmelser
80. Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg for Erhvervsområde Regstrup Syd og Lokalplan for Biogasanlæg ved Snævre
81. Beslutning om frigivelse af midler til havneudvikling
82. Drøftelse af budget 2020-2023
83. Status på Holbæk Kommunens arbejde med nøgletal på vejområdet
84. Orientering om Holbæk Kommunes grønne regnskab for 2018
85. Orienteringer til mødet den 28. maj 2019
86. Underskriftsark70. Godkendelse af dagsorden til mødet den 28. maj 2019

Godkendelse af dagsorden til mødet den 28. maj 2019

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. dagsordenen til mødet den 28. maj 2019 godkendes

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-05-2019

Godkendt

71. Beslutning om anlægsbevilling 2019 til registrering og renovering af dræn på kommunale arealer

Beslutning om anlægsbevilling 2019 til registrering og renovering af dræn på kommunale arealer

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. der gives en anlægsbevilling på i alt 1 mio. kr. fra den afsatte pulje i anlægsbudgettet for 2019 under udvalget for Klima og Miljø til registrering og renovering af dræn på kommunale arealer.

 


Beskrivelse af sagen

Baggrund

Der er afsat en pulje til registrering og renovering af dræn på kommunale arealer. Puljen er afsat i overslagsårene 2019-2022 med 1 mio. kr. i 2019 og 2 mio. kr. pr. år i 2020-2022, svarende til en samlet investering på 7 mio. kr.

Puljen sigter primært på registrering og kortlægning af dræn, og skal sikre, at kommunen i forbindelse med vedtagelse af det nye Lednings Ejer Register, lever op til gældende lovgivning.

Der henvises til lov om registrering af ledningsejere, jf. lovbekendtgørelse nr. 578 af 6. juni 2011.

Bekendtgørelsen om Lednings Ejer Registret (LER) forventes at træde i kraft pr. 1/1-2020.

I den hidtil gældende lovgivning er drænledninger eller ledninger, der tjener til afvanding af en vej fritaget for krav om registrering og udlevering af LER-oplysninger.

I forbindelse med det nye Lednings Ejer Register, er der i lovgivningen ingen fritagelser af drænledninger, hvilket vil sige at der er krav om at kommunen skal registrere vejafvanding og føringsrør, samt svare på graveforespørgsler når systemet til dette forventeligt træder i kraft 1. januar 2020 jf. www.LER.dk.

I loven er der kun krav om at kendte ledningsoplysninger skal digitaliseres inden medio 2023, og der er ingen krav om ny-opmåling, hvilket vil sige at en digitalisering af gamle tegninger opfylder kravene.

Fra systemets ibrugtagen i medio 2023 skal alle kendte ledninger leve op til kravene i bekendtgørelsen, og således skal alle kommunens kendte ledninger i vejarealet være digitaliseret.

Medio 2019 investeres i en LER forespørgselsrobot, der kan svare rettidigt på LER-forespørgslerne fra graveaktørerne. De ledningsoplysninger, der ikke pr. 1/1-2020 er digitaliseret, skal således svares manuelt gennem systemet inden for 5 hverdage, hvilket vil kræve flere personaleressourcer. Derfor bør der afses anlægsmidler i 2019 til at få så meget som muligt af kommunens ledningsoplysninger digitaliseret.

Ledningsoplysninger som kommunen skal svare LER-forespørgsler på 1/1-2020, og have digitaliseret medio 2023:

 • Vejafvanding
 • Andre Drænledninger
 • Tomrør
 • Gadebelysning
 • Lyskryds og andet vejinventar
 • Lysleder og andet IT

 

Puljen skal derudover være med til at sikre renovering af allerede eksisterende dræn samt etablering af nye dræn på kommunale arealer. Opgaven omfatter udskiftning eller etablering af nye drænledninger over større strækninger. Der kan ikke peges på hvor der skal renoveres eller etableres nye dræn før de eksisterende dræn er kortlagt. Kortlægningsopgaven går altså forud for renovering og etablering.

Der forefindes ofte kun sparsomme oplysninger og drænkort over arealerne og der vil være behov for at tilkøbe yderligere data.

Det forventes at processen vedr. tilkøb og behandling af eksterne lagrede data foretages i 2019. 

 


Økonomiske konsekvenser

Der gives en anlægsbevilling på i alt 1 mio. kr. fra det afsatte pulje i anlægsbudgettet for 2019 under udvalget for Klima og Miljø til registrering og renovering af dræn på kommunale arealer.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-05-2019

Indstilles godkendtcaseno19-15766_#4930746_v1_lbk nr.206 af 15.03.2018 (gældende) lov om registrering af ledningsejere.pdf.pdf

Bilag

LBK NR.206 AF 15.03.2018 (Gældende) Lov om registrering af ledningsejere.pdf


72. Beslutning om frigivelse af midler fra afvandingspulje 2019

Beslutning om frigivelse af midler fra afvandingspulje 2019

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller at:

 1. Der gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til flere vej- og stiafvandingsprojekter, som finansieres af afvandingspuljen

Beskrivelse af sagen

Midlerne skal gå til finansiering af flere afvandingsprojekter som skal gennemføres for at undgå fremtidige problemer med opstuvning og oversvømmelser afledt af klimaændringer.

Grundsvandsspejlet er mange steder op til 2 meter over normal højde, i mange af vintermånederne. Puljemidlerne vil blive brugt til at modernisere og øge kapaciteten på de anlæg af kommunens som håndterer afledning af regn- og overfladevand, fra veje og stier.

Det første projekt som gennemføres i år er en omlægning af en regnvandsledning, beliggende på Sportsvej i Tølløse. Her omligges regnvandsledningen for at øge kapaciteten og derved fremtidssikre den effektive afvanding af strækningen.

Projektet er afledt af en større løft af området, rent vejteknisk, som er i gang med at blive gennemført, nu og henover sommeren. Derfor giver det mening på netop dette stræk at starte med puljemidlerne og få overstået ledningsarbejdet i vejen, inden færdigt slidlag udlægges.

Administrationen anslår at ca. 300.000,00 kr. af puljen bruges på denne konkrete sag.

Af andre projekter kan nævnes Kundbyvej. Her er et dybt dræn sammenfaldet.

Der er akut behov for investering da vejkassen hurtigt nedbrydes med en stor merudgift til følge. Investeringen anslås til ca. 150.000,00 kr.

Stadslundvej, samme scenarie som Kundbyvej. Investeringen anslås til ca. 200.000,00 kr.

Stavnsbjærgvej mangler et dræn. Grundet større nedbørsmængder er vejkassen også her udfordret og vejen oversvømmes hyppigt. Investeringen anslås til ca. 150.000,00 kr.

Ud over ovennævnte konkrete eksempler er der projekter som er under udvikling og vil kunne blive sat i gang i løbet af sommeren.

Midlerne skal også bruges på af afdække kritiske forhold og prioriteringsrækkefølgen på de projekter som skal gennemføres for midlerne.

Prioriteringen vil blive bedømt ud fra om en udskydelse vil stedkomme uforholdsmæssigt store udgifter grundet vandets nedbrydning af veje eller andet anlæg.

Puljemidler vil række længst ved anlægsfaser i sommerhalvåret, da vandmængden i jorden samt regnintensiteten er lavest. Anlægsprojekterne vil deraf nemmere og hurtigere kunne afvikles. Derfor søges der frigivelse af alle miler fra puljen, således administrationen kan ligge budget for de tiltag som skal gennemføres i år og for at få mulighed for at igangsætte allerede tiltænke tiltag, for at imødekomme klimaafledte udfordringer på kommunens afvandningsinstallationer.


Økonomiske konsekvenser

Der gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. som finansieres af afvandingspuljen i anlægsbudgettet for Udvalget for Klima og Miljø 2019. Der er afsat 2 mio. kr. årligt i puljen fra 2019 til 2012


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-05-2019

Indstilles godkendtcaseno19-18854_#4937943_v1_bilag 1 dagsordenspunkt afvandingspuljen.jpg.jpg

Bilag

Bilag 1 Dagsordenspunkt Afvandingspuljen.jpg


73. Beslutning om deltagelse i "Projekt Nye veje i Naturpark Åmosen"

Beslutning om deltagelse i "Projekt Nye veje i Naturpark Åmosen"

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø – Økonomiudvalget – Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Holbæk Kommune deltager i Projekt Nye Veje i Åmosen og bidrager med medarbejdertimer.

 


Beskrivelse af sagen

I forskningsprojekt ”Nye veje i Naturpark Åmosen” skal forskere fra Roskilde Universitet undersøge naturparkers potentiale for at skabe regionaløkonomisk udvikling. Naturpark Åmosen er udpeget på grund af områdets helt unikke kultur-, natur-, geologiske og landskabsmæssige værdier. Med udgangspunkt i borgerinddragelsesprocesser undersøges og udvikles attraktioner, rekreative anlæg og øge tilgængeligheden af områdets natur- og kulturværdier.

Projektet skal udvikle nye spor og oplevelser i og omkring Naturpark Åmosen, bl.a. med udgangspunkt i områdets særegne værdier. I den proces inddrages lokale med det håb, at samarbejdet mellem lokalsamfund, lodsejere og serviceudbydere vil være med til udvikle Vestsjælland til et samlet naturrekreativt oplevelsesområde til glæde for områdets beboere, turister og erhverv. 

Målet med projekt ”Nye veje i Naturpark Åmosen” er:

-         Skabe 50 km nye stier og ruter, inklusiv 10 oplevelsesruter med særlige temaer

-         Etablere nye broer og isætningspladser for kano og kajak

-         Etablere ruter, der kan formidle landskabs- og kulturhistorie gennem 10.000 år

-         At ruter på private arealer etableres i samarbejde med lodsejere og på frivillig basis

-         At ruterne bliver et supplement til den kommende Istidsrute, og at der skabes forbindelser til denne

-         At der på ruterne opstilles shelters, etableres teltpladser og anden form for overnatning

-         Formidling og involdvering af ildsjæle, foreninger og lokalsamfund langs ruterne.

Projektet er igangsat april 2019 og forventes afsluttet i foråret 2022.

Det er en forudsætning for projektets gennemførelse, at kommunalbestyrelsen vedtager kommunens deltagelse. Projektet ligger fint i tråd med Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram om nær natur, og at naturen skal være tilgængelig for alle.

 


Økonomiske konsekvenser

Projektet er støttet af Nordea Fonden. Det forudsættes at der er en kommunal medfinanciering på 6,5 % af det opnåede tilsagn (11,1 mio) fra Nordea Fonden i form af timer til administration, drift mm.

Medfinansieringen skal ses i lyset af, at projektet understøtter kommunens egne mål og opgaver omkring udvikling af kommunes natur- og friluftsinteresser. Der er således sammenfald mellem projektet og de opgaver kommunen i forvejen varetager eksempelvis udvikling af og planlægning for naturrum ved Skarresø, bedre stinet, natur- og kulturformidling, kobling til Istidsruten samt det generelle samarbejde i og omkring Naturpark Åmosen.

Kommunens bidrag forventes afholdt indenfor gældende driftsbudget for området.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være negative miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-05-2019

Indstilles godkendt

74. Beslutning om deltagelse i fælles kommunalt udbud af madaffald

Beslutning om deltagelse i fælles kommunalt udbud af madaffald

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller at:

 1. Holbæk Kommune deltager i fælles kommunalt udbud af madaffald med de andre ARGO kommuner 

Beskrivelse af sagen

Sagen er tidligere blevet politisk behandlet, og her blev det indstillet at Holbæk Kommune kunne gå med de andre ARGO kommuner i forarbejdet til det fælles udbud af madaffald på den betingelse, at det endelige udbud bliver politisk godkendt. Det endelige udbud foreligger nu. Et nyt udbud vil gælde fra 1. januar 2021. Holbæk Kommune kan også vælge at lave eget udbud af madaffald. Administrationen vurderer det dog mest fordelagtigt at deltage i et fælles udbud. Særligt grundet følgende:

 • Ved at gå sammen med de andre ARGO kommuner, i stedet for at stå alene, kan Holbæk Kommune herigennem lægge et større pres på leverandøren med hensyn til at leve op til de strengeste miljøkrav
 • Ved at gå sammen med de andre ARGO kommuner vil Holbæk Kommune derigennem opnå bedre priser end tilfældet ville have været, hvis vi stod alene med udbuddet.

Madaffald skal i henhold til den nationale ressourcestrategi opnå en genanvendelsesprocent på 50% i 2022. Når Holbæk Kommune udbyder madaffald betyder det, at der skal indgås en aftale med en operatør, som skal behandle madaffaldet med henblik på, at affaldet bliver til energi og restprodukt til landbrugsjord. Vedtages indstillingen deltager Holbæk Kommune sammen med de øvrige ejerkommuner og ARGO i et fælles kommunalt udbud af madaffald.

 


Økonomiske konsekvenser

Ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser ved at indgå i fælles udbud af madaffald. Hvis Holbæk Kommune vælger at indgå i udbuddet vil der efterfølgende skulle fastsættes takster.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Ved at deltage i fælles udbud af madaffald vil Holbæk Kommune få mest muligt miljø for pengene frem for at Holbæk Kommune stod alene med udbud af madaffald. I udbuddet stiller vi høje krav til både behandling af madaffald og slutprodukter. Se de specifikke krav i bilag


Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 23. januar pkt. 24


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-05-2019

Et flertal bestående af A, V, O og I anbefaler, at indstillingen tiltrædes.

Et mindretal bestående af Ø undlader at stemme.caseno18-46739_#4934197_v1_udbudsdokumenter vedr. kod - bilag 1_kravspecifikation kod argo.pdf.pdf
caseno18-46739_#4934194_v1_udbudsdokumenter vedr. kod - praekvalifikation og udbudsbetingelser kod argo.pdf.pdf
caseno18-46739_#4934196_v1_udbudsdokumenter vedr. kod - kontrakt kod argo.pdf.pdf
caseno18-46739_#4934198_v1_udbudsdokumenter vedr. kod - tilbudsliste kod argo.xlsx.xlsx
caseno18-46739_#4934208_v1_udbudsdokumenter vedr. kod - konsortieerklæring.pdf.pdf
caseno18-46739_#4934205_v1_udbudsdokumenter vedr. kod - rådighedserklæring.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1_Kravspecifikation for kildesorteret organisk dagrenovation ARGO.pdf
Udbudsdokumenter vedr. KOD - Praekvalifikation og Udbudsbetingelser KOD ARGO.pdf
Udbudsdokumenter vedr. KOD - Kontrakt KOD ARGO.pdf
Udbudsdokumenter vedr. KOD - Tilbudsliste KOD ARGO.xlsx
Udbudsdokumenter vedr. KOD - Konsortieerklæring.pdf
Udbudsdokumenter vedr. KOD - Rådighedserklæring.pdf


75. Beslutning om igangsættelse af nye lokalplaner

Beslutning om igangsættelse af nye lokalplaner

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Planlægning for udvikling af boligbebyggelse i Mårsø igangsættes
 2. Planlægning for udvidelse af Megacenteret, Holbæk igangsættes

Beskrivelse af sagen

Økonomiudvalget beslutter løbende, efter indstilling fra Udvalget for Klima og Miljø, hvilke lokalplaner og kommuneplantillæg administrationen skal udarbejde. Til hver plan er der udarbejdet et prioriteringsnotat, der sætter rammen for planens indhold og proces. Disse er vedlagt som bilag til hver enkelt ny plan. Der er desuden udarbejdet et kortbilag (bilag 1), der viser placeringen af planerne.

 

1 Lokalplan for boligbebyggelse i Mårsø (bilag 2)

I forbindelse med kommuneplan 2017 blev byområdet ved Mårsø udvidet, så der er mulighed for yderligere boliger i den østlige del af Mårsø. Området ligger særdeles attraktivt med udsigt mod fjorden syd for området, og lokalplanens fastsætter bestemmelser så bebyggelsen placeres hensigtsmæssigt i forhold til den eksisterende bebyggelse i Mårsø, og så der afstand fra Tuse Næs Vej, så der ikke opstår støjgener. Lokalplanen vil give mulighed for enten 8-10 rækkehuse eller 4-5 parcelhuse. Det vurderes, at projektet vil bidrage til en hensigtsmæssig udvikling i Mårsø.

 

2 Kommuneplantillæg og lokalplan for udvidelse af Megacenteret, Holbæk (bilag 3 og 4)

Holbæk Kommune har fået en henvendelse fra NPV (et byggeudviklingsfirma), der ønsker at udvide Holbæk Megacenter, så der bliver mulighed for flere butikker og serviceerhverv. Projektets samlede etageareal er ca. 43.250 m2, heraf 32.500 m2 til detailhandel. I projektet indgår ønske om etablering af en dagligvarebutik på op til 1500 m2. Projektet er benævnt BIG Holbæk.

 

Udvikler af projektet (NPV) har bedt Institut for Center-Planlægning (ICP) om at gennemføre en analyse af de kommercielle muligheder for at etablere en udvidelse af Megacenteret. ICP’s vurdering er bl.a. at etableringen af udvidelsen vil øge oplandet til det samlede Megacenter, og at BIG Holbæk og Holbæk Megacenter tilsammen vil kunne trække butikker, der ikke er tilstede på det danske marked i dag til Holbæk, hvilket vil give forbrugerne et attraktivt udbud. Udviklers konsulent har udarbejdet et notat, der beskriver projektet i forhold til bæredygtighed. Dette notat er vedlagt som bilag 4.

 

Kommuneplanen udlægger i dag areal til en udvidelse af megacentret og dermed vil projektet være en realisering af kommunens planlægning. Dog er der i projektet planlægningsmæssige forhold, som kommuneplanen ikke giver mulighed for og derfor vil det ansøgte projekt medføre et kommuneplantillæg

 

Projektet forudsætter lokalplanlægning, og ny kommuneplanlægning, da det ikke er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer og rammer for detailhandel i Aflastningsområdet (Megacenteret). Projektet er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen på følgende områder:

 • Projektet overskrider den samlede ramme til detailhandel indenfor aflastningsområdet.
 • Projektet er ikke i overensstemmelse med retningslinje 2.2.3, der fastsætter en min. butiksstørrelse for udvalgsvarebutikker på 800 m2. I projektet ønskes en min. butiksstørrelse på 500 m2.
 • I projektet indgår ønske om en dagligvarebutik på ca. 1.500 m2, hvilket ikke er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinje 2.2.2, der fastlægger, at der maks. må være én dagligvarebutik på maks. 1000 m2. Denne er allerede etableret. Projektet ønsker derfor at øge rammen til dagligvarehandel med 1.500 m2 og mulighed for én dagligvarebutik mere – altså to i alt.
 • En mindre udvidelse af området, i forhold til det areal der udlagt til butiksformål i kommuneplanen (udvidelse af ramme 2.C08 så det følger matrikelskel).
 • Der ønskes en større bygningshøjde end kommuneplanen har fastlagt. Der ønskes bebyggelse i op til 16 meter ved 2 etager. Dette er højere end de maks. 11 meter ved 2,5 etage som kommuneplanrammerne har fastlagt.
 • I projektet ønskes mulighed for skiltning med andre størrelser og begrænsninger end der er fastlagt i kommuneplanens generelle rammer.
 • Projektet ønskes realiseret uden at der skal etableres beplantningsbælte langs Omfartsvejen. I kommuneplanen fremgår det, at der skal etableres et beplantningsbælte langs Omfartsvejen.

Administrationen bemærker, at da projektet overskrider kommuneplanens retningslinjer og rammer for detailhandel i aflastningsområdet, vil der i forbindelse med udarbejdelse af kommuneplantillægget skulle udarbejdes en redegørelse, der opfylder Planlovens krav og er i overensstemmelse med vejledning om detailhandel. Af denne redegørelse skal det bl.a. fremgå, hvordan den øgede detailhandelsramme vil påvirke den eksisterende detailhandel indenfor oplandet til centeret, herunder indenfor Holbæk by.

 

Status på planer

For at sikre overblikket i forhold til igangværende planer, er der udarbejdet status på disse. Status er vedlagt som bilag 5.

Siden seneste status er følgende planer vedtaget endeligt:

 • 2.87 Kommuneplantillæg og lokalplan for udvidelse af dagligvarebutik ved Tåstrup Møllevej, Holbæk
 • 11.18 Kommuneplantillæg og lokalplan for boligbebyggelse på vandværkshøjen, Jyderup

 


Økonomiske konsekvenser

Der er umiddelbart ingen økonomiske konsekvenser ved igangsættelse af planerne.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

 


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-05-2019

Ad. 1) Indstilles godkendt, idet der gives mulighed for både rækkehuse og parcelhuse

Ad. 2) Indstilles ikke godkendt.

For stemte ingen.

Imod stemte 1 (Ø). Ø kan ikke tiltræde, at der igangsættes planlægning for udvidelse af Megacentret. Ø finder det ikke nødvendigt at bruge penge på forarbejdet til en ny planlægning, da der allerede eksisterer tilstrækkelige udviklingsmuligheder for handelslivet i Holbæk bymidte og det eksisterende Megacenter.

4 ( A, V, O og I) undlod at stemme.

 

Udvalget ønsker en afklaring af de trafikale forhold og afvigelser fra den eksisterende kommuneplan.

 

Udvalget indstiller endvidere, at Økonomiudvalget overlader den endelige beslutning om igangsættelse af planlægning for udvidelse af Megacenteret til Kommunalbestyrelsencaseno19-3777_#4930302_v1_bilag 5 status planer.pdf
caseno19-3777_#4930301_v1_bilag 4 redegørelse for bæredygtighed vedrørende udvidelse af megacenter.pdf
caseno19-3777_#4930299_v1_bilag 3 prioriteringsnotat udvidelse af megacetneret, holbæk.docx
caseno19-3777_#4930294_v1_bilag 2 prioriteringsnotat for boligbebyggelse mårsø.docx
caseno19-3777_#4930291_v1_bilag 1 placering af nye planer.pdf

Bilag

Bilag 5 Status planer
Bilag 4 Ansøgers redegørelse for bæredygtighed vedrørende udvidelse af Megacenteret, Holbæk
Bilag 3 Prioriteringsnotat udvidelse af Megacenteret, Holbæk
Bilag 2 Prioriteringsnotat for boligbebyggelse Mårsø
Bilag 1 Placering af nye planer


76. Beslutning om parkering på Havnevej Syd parkeringsplads

Beslutning om parkering på Havnevej Syd parkeringsplads

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,


Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. parkeringsrestriktionerne på parkeringspladsen Havnevej Syd skiltes med tidsbegrænsning på fire timer på hele pladsen i tidsrummet kl. 7-17 for hverdage.

Beskrivelse af sagen

Udvalget for Klima og Miljø besluttede på møde 24-04-2012 at justere på tidsrestriktionerne på parkeringsarealet Havnevej Syd i Holbæk. Placeringen af Havnevej Syd fremgår af bilag 1. Udvalget besluttede blandt andet, at parkeringspladsen Havnevej Syd skulle opdeles i to zoner med henholdsvis to og fire timers tidsbegrænsning. Det har efterfølgende vist sig, at det har været svært for de parkerende at se, at der er to forskellige tidsbegrænsninger på den store parkeringsplads. Administrationen har modtaget klager over at opdelingen i to zoner er forvirrende.

Administrationen ønsker derfor at ensarte tidsbegrænsningen til fire timer på hele pladsen, og samtidig udvide tidsrummet for tidsbegrænsningen til kl. 7-17. I weekenden samt helligdage, vil der ikke være nogen tidsbegrænsning på pladsen.

Det er administrationens vurdering at flere pladser med fire timer på Havnevej Syd vil forbedre mulighederne for længerevarende ophold i Holbæk midtby, til fordel for både erhvervet og de handlende. Derfor er fire timer valgt i stedet for en kortere tidsbegrænsning på fx tre timer.

Med ændring af tidsbegrænsningen til fire timer, må der forventes et mindre flow i udskiftning på parkeringspladsen, end der er i øjeblikket. Parkeringsservice observerer at der er meget varierende belægning på Havnevej Syd, men at det under nuværende forhold tager maksimum 5 minutter før der er en ledig plads på pladsen. Administrationen vurderer derfor at der fortsat vil være den nødvendige kapacitet hvis alle pladser tidsbegrænses til fire timer.

Administrationen vil løbende evaluere på tidsbegrænsningen ud fra belægning, flow og borgerhenvendelser. Opleves der for lidt flow og kapacitet, vil administrationen overveje muligheden for at ændre tidsbegrænsningen til tre timer for hele pladsen.

Udvidelsen af perioden for tidsbegrænsningen til kl. 7-17, vil gøre det nemmere for parkeringsservice at føre kontrol og give afgifter til de parkerende der holder hele dagen, og blot stiller skiven midt på dagen.

I forbindelse med ændringen planlægges en overgangsperiode på en uge, hvor p-vagterne deler en flyer ud med information om ændringerne på pladsen, i stedet for afgifter. Dertil vil kommunen gøre opmærksom på ændringerne via kommunens hjemmeside og/eller Facebook. Efterfølgende vil parkeringsservice løbende lave kontrolkampagner på pladsen.


Økonomiske konsekvenser

Ændret skiltning med tidsbegrænsning på Havnevej Syd vil koste ca. 20.000 kr., som kan finansieres af de afsatte midler til parkeringsafmærkninger.


Høring

Der vil ikke blive foretaget høring i forbindelse med ændringerne i tidsrestriktionerne eller etablering af pladser.

Ændringen af tidsbegrænsningen er blevet drøftet med Byforum, der støtter op om forslaget.

Der har desuden været forespørgsel hos Midt- og Vestsjællands Politi, som ikke har indvendinger imod eventuelle ændrede tidsrestriktioner på parkeringspladsen Havnevej Syd.


Lovgrundlag – link

LBK nr. 38 af 05/01/2017 (Færdselsloven)

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=185819

 

§ 92. Vejmyndigheden for en offentlig vej kan med samtykke fra politiet træffe færdselsmæssige bestemmelser, som indvirker på vejens udnyttelse eller indretning. […]

Der kan bl.a. træffes bestemmelse om

1) parkering og standsning,…”


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-05-2019

Indstilles godkendtcaseno17-38048_#4937985_v1_havnevej syd parkering - oversigtskort.pdf.pdf

Bilag

Havnevej Syd Parkering - Oversigtskort.pdf


77. Beslutning om igangsætning af parkeringsanalyse for Holbæk bymidte

Beslutning om igangsætning af parkeringsanalyse for Holbæk bymidte

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 

1. en analyse af parkeringsforholdene i Holbæk bymidte igangsættes.


Beskrivelse af sagen

Baggrund og formål

Der er et aktuelt behov for at få udarbejdet en parkeringsanalyse for Holbæk bymidte. Administrationen modtager løbende henvendelser vedrørende parkeringsforholdene og nogle af udfordringerne er:

 • Der er meget søgetrafik efter parkeringspladser i bymidten.
 • Der er et ønske om bedre beboerparkering.
 • Der er et stort pres på parkeringspladserne nærmest Ahlgade.
 • Bilister mangler oplysning om, hvor der er parkeringspladser.

 

Dette dagsordenspunkt beskriver, med udgangspunkt i de afsatte midler, administrationens anbefalinger til indholdet i en parkeringsanalyse.

Parkeringsanalysen skal først og fremmest levere konkrete målinger og analyser af de nuværende parkeringsforhold og -behov. Når vi har opnået viden om de faktiske parkeringsforhold, skal parkeringsanalysen belyse effekten af at gennemføre tiltag for hhv. bedre udnyttelse af den eksisterende kapacitet og udvidelse af parkeringskapaciteten.

Det overordnede formål er at sikre, at der nu og i fremtiden er nok parkeringspladser, som er lette at finde, så folk, der bor, arbejder og færdes i byen altid oplever, at de kan finde en parkeringsplads i Holbæk. Parkeringsanalysen er desuden et vigtigt værktøj i arbejdet med den samlede planlægning og udvikling af Holbæk bymidte, herunder hensigtsmæssig udnyttelse af den eksisterende parkeringskapacitet og reducering af trafikmængden i bymidten.

 

Indhold

Administrationen anbefaler, at parkeringsanalysen skal udføres med nedenstående indhold. Indholdet er udarbejdet med input fra Holbæk Byforum. Dertil har administrationen haft dialog og forhandling med forskellige konsulentfirmaer med henblik på en afklaring af det konkrete indhold i en parkeringsanalyse, inden for den økonomiske ramme på 150.000 kr.

 1. En detaljeret analyse af den eksisterende parkeringskapacitet i Holbæk bymidte. Analysen foretages på baggrund af registrering af parkerede køretøjer.
 2. En interviewundersøgelse, som kortlægger nuværende parkeringsbehov hvor der skelnes mellem beboer-, arbejdsplads- og kundebehov,
 3. En fremskrivning af parkeringsbehovet i fremtiden, hvor fremtidige byggeprojekter og dertilhørende parkeringspladser medregnes.
 4. Analyse af effekten ved at gennemføre tiltag for bedre udnyttelse af den eksisterende kapacitet, f.eks. dobbeltudnyttelse, ændrede parkeringsrestriktioner og ændret parkeringshenvisning.
 5. Analyse af effekten ved at gennemføre tiltag for udvidelse af parkeringskapaciteten, f.eks. etablering af parkeringshuse på Gasværksgrunden og/eller Bysø Plads.

 

Bilag A viser udstrækningen af det område, som skal indgå i analysen.

 

Proces

Administrationen foreslår at parkeringsanalysen gennemføres i 2019, efter følgende oplæg til en tidsplan:

 • Ultimo august – medio september: Målingerne gennemføres og resultaterne af målingerne forelægges politisk.
 • September – november: Interessentinddragelse.
 • December: Parkeringsanalysen færdiggøres.

Når parkeringsanalysen foreligger, kan mulige fremtidige tiltag prioriteres, herunder elektroniske henvisningstavler, ændringer i parkeringsrestriktioner, bedre skiltning af gangruter til Ahlgade og planlægning af parkeringshuse.


Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 150.000 kr. til udarbejdelse af en parkeringsanalyse i budgettet for planområdet.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser ved udarbejdelse af parkeringsanalysen.


Lovgrundlag – link

 

 


Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Klima og Miljø, d. 26. februar 2019. Punkt 42.

Udvalget for Klima og Miljø, d. 26. marts 2019. Punkt 51.


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-05-2019

Indstilles godkendt, idet der også inddrages parkering ved godsbanen eller andetsteds i nærheden af stationen, og der også om muligt inddrages cykelparkeringcaseno19-4141_#4831440_v1_- afgrænsning.pdf.pdf

Bilag

Bilag A: Analyseområde


78. Beslutning om udskiftning af Dommerstibroen

Beslutning om udskiftning af Dommerstibroen

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Dommerstibroen udskiftes med ny bro i samarbejde med Banedanmark og at der i 2020 afsættes 28 mio. kr. i anlægsbudgettet til finansiering af udskiftningen.


Alternativ indstilling

2.  Holbæk Kommune meddeler Banedanmark, at medfinansieringen maksimalt kan udgøre de allerede afsatte 16 mio. kr. til udskiftningen.  


Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 10-04-2019, at afholde 1 mio. kr. i 2019 og afsætte 15 mio. kr. i 2020 til finansiering af en ny bro i samarbejde med Banedanmark.

Administrationen har d. 29-04-2019 modtaget Definitionsfaserapport fra Banedanmark, hvor det forventede anlægsoverslag er estimeret til 36,4 mio. kr. Det forøgede budget skyldes, at Banedanmarks interne retningslinjer for anlægsbudgetter kræver, at der bliver regnet med en post til uforudsete udgifter på 50 % tillæg til det egentlige anlægsbudget. Der er således medtaget et korrektionstillæg på godt 12 mio. kr. i det samlede budget.

Banedanmark har tilbudt at bidrage med 9 mio. kr. til projektet. Banedanmark har afslået at bidrage med et højere beløb, selvom anlægsbudgettet er forøget.

Den nye Dommerstibro vil blive projekteret med ramper, der skal ligge inden for det nuværende baneareal, idet det yderste spor skal nedlægges. Aftaler vedr. arealerhvervelse og sagsomkostninger i denne forbindelse (herunder f.eks. omkostninger til landinspektør) er ikke inkluderet i ovenstående anlægsoverslag, men forventes maksimalt at udgøre 0,6 mio. kr. Overslaget er baseret på omkostninger i andre lignende sager om arealerhvervelse.

Omkostninger til arealerhvervelse skal afklares med Banedanmark inden Holbæk Kommune kan tiltræde en bindende samarbejdsaftale med Banedanmark, men på nuværende tidspunkt prissættes dette til maksimalt 0,6 mio. kr.

Da det økonomiske prisoverslag nu overstiger det tidligere estimat, så kræver det en fornyet politisk stillingtagen, før administrationen kan tiltræde en bindende samarbejdsaftale med Banedanmark. 


Beskrivelse af alternativ indstilling

Holbæk Kommune fastholder tilbuddet om medfinansiering på maksimalt 16 mio. kr., hvis ikke der kan anvises yderligere finansiering i budget 2020.

Hvis der ikke kan findes en løsning med Banedanmark inden for dette budget, vil konsekvensen blive, at der ikke bliver indgået en aftale med Banedanmark om samfinansiering af en ny Dommerstibro. Da den nuværende Dommerstibro skal fjernes i forbindelse med elektrificeringen, vil en manglende aftale om en ny bro betyde, at Dommerstibroen bliver nedlagt.

Det er administrationens opfattelse, at Banedanmark i givet fald må afholde omkostningerne til at nedlægge broen, mens Banedanmark omvendt mener, at kommunen skal afholde omkostningerne.

Banedanmark har varslet, at Banedanmark vil anlægge en retssag for afklaring af spørgsmålet om hvem der skal betale for at nedlægge eller forhøje den nuværende bro, hvis der ikke bliver fundet en aftalemæssig løsning.  


Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er belyst i beskrivelsen af sagen.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart, at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser


Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Klima og Miljø den 30. maj 2017: pkt. 66

Kommunalbestyrelsen den 10. april 2019: pkt. 110


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-05-2019

Et flertal bestående af A, V, O og Ø stemmer for den alternative indstilling tiltrædes

Et mindretal bestående af I stemmer imod begge indstillingercaseno18-33858_#4935359_v1_na0040 definitionsfaserapport_16192.pdf.pdf

Bilag

NA0040 definitionsfaserapport.pdf


79. Beslutning om dispensation fra lokalplan 2.75's anvendelsesbestemmelser

Beslutning om dispensation fra lokalplan 2.75's anvendelsesbestemmelser

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø -> Økonomiudvalget -> Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. der meddeles midlertidig 5-årig dispensation for lokalplan 2.75 § 3.1

Beskrivelse af sagen

Sagen forelægges politisk, da administrationen ikke har delegation til at give midlertidige dispensationer fra en lokalplans anvendelsesbestemmelse.

Stenhus Kostskole har opsat midlertidige studieboliger med en 2-årig dispensation fra lokalplanen, der udløber 31. august 2019. Tidligere dispensation er behandlet hos Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet den 9. august 2017.

Stenhus Kostskole ønsker at forlænge de midlertidige studieboliger i yderligere 5 år.

Studieboligerne er placeret i lokalplanens delområde, der er udlagt til idrætsaktiviteter, hvilket kræver dispensation fra anvendelsesbestemmelsen, § 3.2.

Der kan som udgangspunkt ikke meddeles dispensation fra en lokalplans principper, som anvendelsen hører ind under, med mindre denne tidsbegrænses. Der er mulighed for at meddele midlertidig dispensation fra en lokalplans principper i op til 10 år for studieboliger jf. planlovens § 19, stk. 1.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Studieboligerne indrettes i pavilloner. Disse tilsluttes kostskolens opvarmningsform, der er certificeret bionaturgas. Midlertidige pavilloner er ikke omfattet af samme energikrav som nye bygninger indtil en periode på 5 år jf. Bygningsreglementet. Der er krav om at pavillonerne tilsluttes vedvarende energi, når de er opsat længere end 2 år, hvilket opfyldes.


Høring

Sagen er sendt i høring den 11. april med frist for at indsende bemærkninger den 2. maj. Der er ikke indkommet nogen bemærkninger.


Lovgrundlag – link

Bygningsreglement 2018 vedr. midlertidige pavilloner: http://bygningsreglementet.dk/Historisk/BR18_Version1/Tekniske-bestemmelser/11/Krav/287_292

Planloven vedr. mulighed for at give midlertidig dispensation fra en lokalplans anvendelsesbestemmelse i op til 10 år for studieboliger:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=200614#id9ab8e41c-5620-4a78-b248-02d507150dac


Sagshistorik, henvisninger

Tidligere meddelt dispensation i en periode på 2 år for anvendelsesbestemmelsen er behandlet af Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet, alle den 9. august 2017.


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-05-2019

Indstilles godkendt

80. Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg for Erhvervsområde Regstrup Syd og Lokalplan for Biogasanlæg ved Snævre

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg for Erhvervsområde Regstrup Syd og Lokalplan for Biogasanlæg ved Snævre

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. kommuneplantillæg for erhvervsområde ved Regstrup samt lokalplan for biogasanlæg, vedtages endeligt

Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. kommuneplantillæg for erhvervsområde ved Regstrup, afgrænset til at omfatte ramme 14.E06 med en områdeafgrænsning, der alene omfatter arealet nord for motorvejen, vedtages endeligt.

Beskrivelse af sagen

Hensigten med kommuneplantillægget er at muliggøre et erhvervsområde til virksomheder med et stort kørselsbehov ved den kommende motorvejstilslutning ved Regstrup. En del af området er perspektivareal for erhverv i Kommuneplan 2017. Virksomheden Nature Energy ønsker at etablere et biogasanlæg indenfor området, hvorfor der er udarbejdet et lokalplanforslag, der giver mulighed for etablering af et biogasanlæg syd for motorvejen, i denne sag kaldet ”Snævre Vest”.

Såfremt indstillingen følges, vil der være en klagefrist på 4 uger fra det tidspunkt beslutningen bekendtgøres. Bygherre vil efter bekendtgørelse kunne søge om byggetilladelse til byggeri jf. lokalplanen.

 

Ændringer på baggrund af høring

I den gennemførte offentlige høring har administrationen modtaget 282 høringssvar fra 212 forskellige afsendere (borgere, foreninger, myndigheder mv.). Mange borgere og foreninger udtrykker kraftig modstand til sagen. Høringssvarene kredser bl.a. om placering af biogasanlæg, planprocessen, trafikbelastning, miljøpåvirkning, huspriser og lugt-, lyd- og lysgener. Høringssvarene er behandlet i den vedlagte hvidbog. Høringssvarene for borgere og foreninger har ikke givet fagligt grundlag for ændringer i planerne. De myndigheder, som har indsendt høringssvar, har ikke gjort indsigelse, men har fremhævet opmærksomhedspunkter ift. planlægningen. Nogle af disse har resulteret i ændringer. Der er indkommet høringsbidrag fra følgende myndigheder:

 • FDO – Danske Olieberedskabslagre
 • Politi
 • Museum Vestsjælland
 • Erhvervsstyrelsen
 • Vejdirektoratet
 • Miljøstyrelsen
 • BaneDanmark
 • Energinet

 

Behandlingen af høringssvarene har resulteret i følgende ændringer i kommuneplantillægget og lokalplanen:

 • På baggrund af høringssvar nr. 279 fra Vejdirektoratet og nr. 87 fra Erhvervsstyrelsen ændres rammeområdet for kommuneplantillægget. Anden etape af Kalundborgmotorvejen går igennem rammeområdet, og da kommunen ikke kan planlægge for statsligt vejareal, udgår dette af rammeområdet. (Ændringen foretages inden offentliggørelse).
 • På baggrund af høringssvar nr. 279 fra Vejdirektoratet markeres det på kortbilag 5 i lokalplanen, hvor adgangsvejen til biogasanlægget etableres.

 

Overvågning

Såfremt indstillingen følges, vil der ske følgende proces omkring overvågning.

Holbæk Kommune, der er miljømyndighed, har med nærværende projekt udarbejdet miljøgodkendelse og skal efterfølgende føre tilsyn med at virksomheden overholder vilkårene i denne. Overholdelse af vilkårene overvåges ved, at der i miljøgodkendelsen stilles vilkår for målinger, kontrol og egenkontrol samt føring af driftsjournal. Ved miljømyndighedens løbende tilsyn tjekkes dette.

Biogasanlægget skal endvidere udarbejde instrukser, for både drift og vedligehold af anlægget samt for håndtering af uheld og afvigende driftssituationer, herunder håndtering af kontakt til naboer og myndigheder.

Planmyndigheden og byggemyndigheden fører tilsyn med overholdelse af bestemmelserne i lokalplanen og udfører almindelig overvågning af, at de planmæssige rammer i kommunens planområder overholdes.

Overvågningen af den trafikale udvikling, herunder støj og kapacitetsproblemer, er en del af den almindelige overvågning af trafikken, der udføres af vejmyndigheden.

Bygherrer foretager en frivillig arkæologisk forundersøgelse på hele arealet (projektområdet) inden anlægsarbejdet påbegyndes. På baggrund heraf vurderes det, om yderligere overvågning i forhold til kulturværdier, fund og fortidsminder er påkrævet.

 

Miljøvurdering

Miljøvurdering af kommuneplantillæg samt lokalplan er ikke ændret pba. høringen, og fremgår som bilag i de digitale udgaver af planforslagene.


Beskrivelse af alternativ indstilling

Siden planerne blev sendt i høring har der været politiske udmeldinger om et flertal for at afvise den del af planlægningen, der muliggør etableringen af et biogasanlæg.

 

Såfremt den alternative indstilling følges, falder planlægningen for den sydlige del af erhvervsområdet bort (og dermed mulighed for at indplacere et biogasanlæg) og kommuneplantillægget vedtages med den ændring, at kommuneplanramme 14.E06 får en mindre arealmæssig udstrækning, så den alene omfatter arealet nord for motorvejen. Baggrunden for denne afgrænsning er, at uden rammen for biogasanlægget, forbliver to ”øer” med erhverv, som giver et spredt og usammenhængende område.

 

Vedtages den alternative indstilling, vil ændringen blive foretaget uden ny høring, da ændringen ikke er til ugunst for de berørte parter. Der vil være 4 ugers klagefrist fra den dag tillægget bekendtgøres.


Økonomiske konsekvenser

Af hovedindstillingen:

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune.

I forbindelse med etableringen af adgangen til erhvervsområdet syd for motorvejen, skal der laves en vejtilslutning til den offentlige vej. Der er indgået en aftale med Nature Energy (bygherre) således at de afholder udgifter til etablering af vejtilslutningen, og kommunen har således ikke udgifter til vejanlæg i forbindelse med projektet.

Dette er også fastlagt i lokalplanen, hvor selve adgangsvejen til anlægget, er angivet som værende privat fællesvej. Det er således bygherres omkostning at etablere vejen.

 

Af den alternative indstilling:

Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Af hovedindstillingen:

Ved omdannelse af husdyrgødning i biogasanlægget vil der være en mindsket udledning af metan og lattergas (drivhusgasser). Anlægget vil levere biogas til det naturgasnettet, og vil derfor fortrænge naturgas (fossil energi).

Beregninger viser, at den producerede mængde biogas fra Nature Energy Holbæk medfører en CO2-reduktion på mellem 39.700-58.800 tons CO2 ækvivalenter, hvilket svarer til en reduktion på mellem 8-11,5 % af Holbæk Kommunes samlede CO2 udledning. I beregningen er forbruget af fossile brændsler i forbindelse med kørsel og procesvarme medtaget, og dermed fraregnet CO2-reduktionen.

 

Af den alternative indstilling:

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser


Øvrige konsekvenser

Af hovedindstillingen:

Lugt, støj og andre emissioner overholder alle, de af Miljøstyrelsen fastsatte grænseværdier for byer og boliger i området. Disse grænseværdier er fastsat ud fra både sundhedsmæssige og genemæssige forhold. På den baggrund vurderes emissioner ikke at medføre en væsentlig påvirkning af omkringboende. Det er forudsat, at anlægget kører efter vilkår fastlagt i anlæggets miljøgodkendelse.

Vedtages hovedindstillingen, vil der på baggrund af anmodning fra udvikler om regulering på nye skærpede vilkår (herunder et skærpet lugtgenekrav på 2 LE) blive udarbejdet et nyt udkast til miljøgodkendelse, der på baggrund af en nærmere vurdering eventuelt vil skulle sendes i fornyet høring på 4 uger.

Anlæggets oplag af biogas er under grænseværdien for hvornår et anlæg betegnes som et risikoanlæg. Risiko for større ammoniakemissioner fra processen kan ikke forekomme idet hovedparten af ammoniakken er på en form, der ikke kan fordampe.

I anlægsfasen kan der forekomme støjpåvirkninger, men idet arbejdet er af midlertidig karakter og desuden foregår inden for almindelig arbejdstid, vurderes påvirkningen ikke at være væsentlig. Støjpåvirkningen i driftsfasen vil særligt omfatte transporter og støjgrænseværdierne overholdes i omgivelserne i alle tidspunkter, hvorfor det vurderes ikke at være væsentligt.

Der forventes ikke at grundvandsressourcen påvirkes, idet alle biomasser håndteres og opbevares på befæstede arealer og i lukkede tætte beholdere. Biogasanlæg fremgår ikke på Miljøstyrelsens list over grundvandstruende virksomheder.

Anlægs- og driftsfasen forventes ikke at skabe trafikafviklingsproblemer. De nuværende og fremtidige anlægsarbejder i området i form af Kalundborgmotorvejen og forlængelse af Ringvejen vil medføre en forbedret trafiksikkerhed og fremkommelighed for såvel bløde som hårde trafikanter i området. Disse anlæg vil være med til at separere de bløde trafikanter fra de hårde trafikanter vha. bl.a. stitunneller.

Realisering af projektet vil skabe arbejdspladser i såvel anlægs- som driftsfasen inden for bygge- og biogasteknologisektoren samt ved driften af anlægget og desuden medføre afledte positive effekter i jordbrugserhvervene, bl.a. på grund af biomassens gødningsværdi.


Høring

Planerne har været i høring i 8 uger. Høringen blev afsluttet fredag d. 10. maj. Administrationen har modtaget 282 høringssvar fra 212 forskellige afsendere. Høringssvarene er vedhæftet som bilag. Administrationens behandling af høringssvarene er samlet i en hvidbog som ligeledes er vedlagt som bilag.  


Lovgrundlag – link

Lov om planlægning

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)


Sagshistorik, henvisninger

5/9-18 Økonomiudvalget: Igangsættelse af planlægning for erhvervsområde og biogasanlæg ved Snævre (punkt 177)
 

12/12-18 Kommunalbestyrelsen: 1. behandling af planforslag for erhvervsområde og biogasanlæg ved Snævre (punkt 261)

 

23/1-19 Kommunalbestyrelsen: Igangsættelse af planlægning for alternativ placering (punkt 22)

13/3-19 Kommunalbestyrelsen: Beslutning om 1. behandling af forslag til kommuneplantillæg for erhvervsområde ved Regstrup og lokalplanforslag 14.11 for et biogasanlæg ved Snævre Vest (punkt 51)

 


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-05-2019

Et flertal bestående af A, V, O og Ø indstiller, at den alternative indstilling tiltrædes

Et mindretal bestående af I anbefaler, at hovedindstillingen tiltrædes. Hovedindstillingen anbefales, da høringssvar fra borgere og foreninger mm. Ikke har givet fagligt grundlag for ændringer i planerne, herunder transportkonditionerne til og fra biogasanlægget. Desuden henvises til den strategiske varmeplan for udfasning af naturgas i Holbæk Kommune, primært Holbæk bycaseno19-13084_#4936896_v1_kommuneplantillæg.pdf
caseno19-13084_#4937178_v1_lokalplan 14_11.pdf
caseno19-13084_#4936898_v1_hvidbog - besvarelse af høringssvar.pdf
caseno19-13084_#4936903_v1_bilag til hvidbog - originale høringssvar (1).pdf
caseno19-13084_#4936906_v1_bilag til hvidbog - originale høringssvar (2).pdf
caseno19-13084_#4936908_v1_bilag til hvidbog - originale høringssvar (3).pdf
caseno19-13084_#4936910_v1_bilag til hvidbog - originale høringssvar (4).pdf

Bilag

Kommuneplantillæg
Lokalplan 14_11
Hvidbog - besvarelse af høringssvar
Bilag til Hvidbog - Originale høringssvar (1)
Bilag til Hvidbog - Originale høringssvar (2)
Bilag til Hvidbog - Originale høringssvar (3)
Bilag til Hvidbog - Originale høringssvar (4)


81. Beslutning om frigivelse af midler til havneudvikling

Beslutning om frigivelse af midler til havneudvikling

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima- og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Der frigives 3.5 mio. kr. til igangsætning af arbejde med renovering af havnespuns ved Krags Brygge. Arbejdet finansieres via budgetsatte anlægsmidler til kajkonstruktion i budget 2019.
 2. Der igangsættes en skitseopgave for en omdannelse af havnehallerne, der huser aktiviteter for Kystlivscenter og Nationalmuseet. Midlerne til udarbejdelse af skitseopgaven, 240.000 kr., finansieres ved budgetsatte midler i Budget 2019 til ”Projektudvikling af Holbæk Havn”.
 3. Der frigives 400.000 kr. til gennemførelse af myndighedsproces for nedlukning af havnedeponi på Ny Hage, samt gennemførelse af udbud i omvendt licitation for realisering af havnepark. Midlerne frigives fra budgetsatte midler i Budget 2019 til ”Projektudvikling af Holbæk Havn”.
 4. Der frigives 1.5 mio. kr. til Filmtorvet, herunder etablering af tryghedsskabende belysning og byinventar. Projektet finansieres ved omprioritering af resterende budgetsatte anlægsmidler i Budget 2019 afsat til kajkonstruktion

Beskrivelse af sagen

Den Politiske Havnegruppe drøftede på seneste møde den 8. maj 2019 en prioritering af en række projektforslag og anlægsopgaver i havneområdet. Der er til sagen vedlagt en prioriteringsoversigt, som er tilrettet i forlængelse af havnegruppens drøftelse.
I forlængelse af prioriteringsdrøftelsen besluttede Havnegruppen at anbefale igangsætning af renoveringsarbejde af havnespunsen ved Krags Brygge, som en forudsætning for at kunne komme videre med en færdiggørelse af havnepromenaden, jf. beskrivelse i prioriteringsoversigten, og i overensstemmelse med afsatte midler til projektet i Budget 2019.
Dernæst anbefaler Havnegruppen, at der igangsættes en skitsering for en visuel omdannelse af havnehallerne, så de afspejler bygningernes maritime indhold, kystlivscenter og Nationalmuseets arbejde med historiske skibe, bl.a. med reference til ombygningen af værftet i Gl. Havn og reference projekt ved ”Mystic Seaport”. Det nye koordinationsråd for Gl. Havn inddrages i skitseringsarbejdet. Beskrivelse af skitseopgaven, inkl. referencebillede fra ”Mystic Seaport” m.v. er vedlagt sagen som bilag.
Endvidere anbefaler Havnegruppen, at der frigives midler til at komme videre med myndighedsproces og udbudsopgave for en omdannelse af Ny Hage til havnepark. Skitseprojekt for en omdannelse af Ny Hage er vedlagt sagen som bilag.
Endelig anbefales, at der frigives midler til tryghedsskabende byinventar på Filmtorvet. Med beslutningen om at gøre Filmtorvet permanent vurderes, at der bør gøres en række tiltag til at forbedre byrum, miljø og skabe bedre tryghed, eksempelvis ved etablering af ny og bedre belysning og byrumsinventar i området.


Økonomiske konsekvenser

Ved tiltrædelse af indstillingens pkt. 1 frigives 3.5 mio. kr. til igangsætning af arbejde med renovering af havnespunsen ved Krags Brygge, herunder udbud af teknisk rådgivning, forundersøgelser, projektering og udbud af entreprenørarbejder i 2019, samt evt. udførelse af forberedende arbejder (flytning af ankerkonstruktion ved højhuset, pilotprojekt m.v.), i det omfang det kan nås i 2019. Arbejdet finansieres af de afsatte anlægsmidler til kajkonstruktion i Budget 2019. Den resterende del af disse midler i Budget 2019 på 1.5 mio. kr. til kajkonstruktion omprioriteres til Filmtorvet, jf. indstillingspunkt 4, idet tiltagene på Filmtorvet bør udføres snarest, og proces omkring færdiggørelse af havnespuns og promenade strækker sig ind i 2020, med hertil hørende nye budgetmidler.

Ved tiltrædelse af indstillingens pkt. 2 igangsættes arbejde med skitsering af visuel omdannelse af havnehallerne på Blegstræde Hage, i henhold til det til sagen vedlagte tilbud. Midlerne til skitseringen finansieres ved budgetsatte midler i Budget 2019 til ”Projektudvikling af Holbæk Havn”.
 

Ved tiltrædelse af indstillingens pkt. 3 frigives 400.000 kr. til gennemførelse af myndighedsproces og udbud for omdannelse af Ny hage til Havnepark. Midlerne finansieres af afsatte midler i Budget 2019 ”Projektudvikling Holbæk Havn”.


Høring

Havnegruppens arbejde sammenfattes i løbet af efteråret i et udkast til en helhedsplan for den samlede prioriteringsoversigt


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-05-2019

Indstilles godkendtcaseno18-24167_#4932044_v1_oversigt med forslag til prioritering af projekter og anlæg i havneområdet.pdf.pdf
caseno18-24167_#4932053_v1_holbæk havn_ tilbud_skitseforslag omdannelse af havnehallerne.pdf.pdf
caseno18-24167_#4932059_v1_holbæk havnepark_skitseprojekt ny hage.pdf.pdf

Bilag

Oversigt med forslag til prioritering af projekter og anlæg i havneområdet.pdf
Holbæk Havn_ Tilbud_Skitseforslag omdannelse af havnehallerne.pdf
Holbæk Havnepark_Skitseprojekt Ny Hage.pdf


82. Drøftelse af budget 2020-2023

Drøftelse af budget 2020-2023

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Drøftelsessag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. udvalget drøfter det endelige forslag til budget 2020-2023.

Beskrivelse af sagen

Udvalget har den sidste drøftelse af budget 2020-2023 på udvalgets politikområder.

Udvalget præsenteres for pris x mængde, demografi, ny lovgivning samt øvrige budgetændringer. På dette møde præsenteres udvalget også for løsninger, som sikrer at udvalget overholder sin ramme. Altså løsninger, der modsvarer en eventuel opdrift på baggrund af pris x mængde.

Dermed får udvalget et samlet overblik over sit bidrag til budgettet.

Herefter indarbejder administrationen udvalgets budgetforslag i økonomisystemet, og budgetbemærkningerne udarbejdes til fremlæggelse på budgetcamp og 1. behandling.

 

Påvirkning fra det forventede forbrug i 2019

Forventningerne til driftsforbruget i 2019, som estimeret ved Budgetrevision 2, er delvist fundament for Budget 2020-2023. Det betyder, at der er en risiko for, at budgettet for 2020 bliver højere end indtægterne kan dække og højere end måltallet for service tilsiger. Derfor arbejdes der administrativt med reduktioner og besparelser, svarende til 1 pct. af serviceudgifterne, frem til budgetcampen, hvor disse tiltag præsenteres.

Herudover vil Kommunalbestyrelsen på Budgetcampen blive præsenteret for nedjusteringer af budget 2020-2023, hvis forventningerne til forbruget i 2019 bliver nedjusteret i Budgetrevision 3.


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-05-2019

Drøftet

83. Status på Holbæk Kommunens arbejde med nøgletal på vejområdet

Status på Holbæk Kommunens arbejde med nøgletal på vejområdet

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

 

Orientering.


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Orienteringen tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Holbæk Kommune har sammen med 46 andre kommuner deltaget i KLs nøgletalssamarbejde på vejområdet. I 2018 blev der indberettet nøgletal for 2017. Der sammenlignes nøgletal på følgende 10 områder:

 1. Kørebaner
 2. Renholdelse
 3. Afvanding
 4. Cykelstier
 5. Fortove
 6. Bygværker
 7. Vejbelysning
 8. Signalanlæg
 9. Rabatter
 10. Vintertjeneste

Nøgletallene skal først og fremmest bruges til at stille skarpt på og skabe læring i forhold til, hvordan Holbæk Kommune udvikler og optimerer sin drift på områderne. Nøgletallene kan her synliggøre områder, hvor kommunale serviceopgaver muligvis bliver leveret på en anden og mere effektiv måde.

Udgangspunktet er, at fælles nøgletal skaber et bedre fundament at træffe beslutninger ud fra. Når der arbejdes med nøgletal, så skal man her være opmærksom på, at der er flere parametre, der kan medføre, at nøgletallene ikke er fuldkommen sammenlignelige på tværs af kommunerne. Der kan være forskel i serviceniveau, geografi, kontering af udgifter, mv., der alle har indflydelse på kommunens nøgletal.

For at få en mere kvalificeret tilgang til de indberettede nøgletal, har administrationen gennemført en interviewrunde med fire andre kommuner, hvor administrationen forsøger at kvalificere de forskelle, som kan læses ud af nøgletalsdatabasen. To af kommunerne er udvalgt, fordi de geografisk ligger i nærheden af Holbæk Kommune. De andre to kommuner er udvalgt, fordi de set i forhold til relationen mellem veje på landet og veje i byer ligner Holbæk Kommune mest. Disse to kommuner ligger i Jylland.
 

Input til det videre arbejde med nøgletal

Med udgangspunkt i disse interview kan følgende konkluderes:

1)     Kørebaner: Holbæk Kommune var den eneste af de fem kommuner med alle veje i funktionskontrakt i 2017. Udgifterne på området ligger lidt over middel set i forhold til sammenligningskommunerne. Det tyder på, at funktionskontrakten muligvis ikke er den økonomisk mest fordelagtige kontraktform set i forhold til almindelige kortere kontrakter eller rammeaftaler grundet markedsudviklingen. Administrationen er derfor ved at revurdere kommunens indkøbsstrategi på asfaltområdet, der blev vedtaget i byrådet i maj 2017. Anbefalinger til en ny strategi forventes forelagt til politisk behandling i anden halvår af 2019.
 

2)     Renholdelse: Holbæk Kommune ligger middel på dette område. Forskellene i nøgletalende kan primært henføres til den enkelte kommunes serviceniveau på området. Her menes der frekvenserne i forhold til fejning, ukrudtsbekæmpelse, opsamling af affald mv.
 

3)     Afvanding: Holbæk Kommune ligger på samme niveau som tre af de fire sammenligningskommuner. Den kommune der skiller sig ud med lavere udgifter i 2017, er bl.a. præget af en række naturgeografiske parametre som sandede og grusede jordbundstyper, der alt andet lige kan påvirke dette område i en positiv retning set i forhold til de nødvendige foranstaltninger. Derudover blev der konstateret mindre prisforskelle på indkøbssiden. Disse undersøges nærmer i forhold til eventuelle muligheder for at realisere en indkøbsgevinst.
 

4)     Cykelstier: I 2017 havde Holbæk Kommune ikke en budgetpost specifikt til cykelstier. Området er præget af forskellige konteringsformer og politiske ekstra bevillinger i form af anlægsprojekter. Det er ikke muligt at konkludere yderligere på nuværende tidspunkt. Der kommer en separat budgetpost i 2019, så det bliver muligt at tydeliggøre kommunens udgifter til dette specifikke område. Dette gør det ligeledes muligt at benchmarke med andre kommuner fremover.
 

5)     Fortove: I 2017 konterede Holbæk Kommune udgifter til både fortove og cykelstier på denne budgetpost. Det er derfor ikke muligt at lave en direkte benchmarkområdet. En sammenligning viser dog, at vores udgifter på området ligger vi i bunden sammenlignet med de andre udvalgte kommuner. Der er tre kommuner inkl. Holbæk, der har indberettet efterslæbet på dette område. Her ligger Holbæk i toppen med et stort efterslæb. Der er fra 2020 og frem afsat midler specifikt til fortove i anlægsbudgettet.
 

6)     Bygværker: Holbæk Kommune ligger over middel set i forhold til sammenligningskommunerne. I 2017 var udgifterne på dette område primært knyttet til renovering af Munkholmbroen. Holbæk er ligeledes den kommune med det største efterslæb på området i denne analyse. Dette er et prioriteret område i Holbæk Kommunes anlægsbudget i årene frem, hvor der er afsat en pulje til genopretning.
 

7)     Vejbelysning: Holbæk Kommune ligger middel i forhold til sammenligningskommunerne. Området bærer præg af forskellige grader af modernisering og investeringer. I Holbæk Kommune er ca. 70 pct. af vejbelysningen moderniseret. Denne del udgør ca. 50 pct. af kommunens udgifter på området. Der kan derfor sandsynligvis realiseres et økonomisk potentiale, hvis den resterende del moderniseres.
 

8)     Signalanlæg: Holbæk Kommune ligger middel i forhold til sammenligningskommunerne. Der er stor forskel på anlæggenes størrelse og kompleksitet. En af kommunerne har investeret i signalanlæg med radarstyring i 2017, og har siden fået betydeligt lavere driftsudgifter. Der vil med stor sandsynlighed være et økonomisk potentiale i at foretage en lignende modernisering af Holbæk Kommunes anlæg.
 

9)     Rabatter: Holbæk Kommunes udgifter på dette område ligger lidt over middel i forhold til sammenligningskommunerne. Der konstateres forskelle i frekvenser og metoder kommunerne imellem. Det undersøges nærmere, om kommunernes erfaringer med andre maskiner og differentiering af driftsmetode for rabatter, kan have en positiv indflydelse på Holbæk Kommunens udgifter på dette område. Hvis det vurderes, at en differentiering af driften på området er hensigtsmæssigt for Holbæk Kommune, så vil dette blive forelagt til politisk behandling.
 

10) Vintertjeneste: På dette område skal naturgeografiske parametre så som nedbør og vindretning tages med i betragtningen, da disse parametre kan have stor betydning for udgiftsniveauet. Holbæk Kommune ligger udgiftsmæssigt på niveau med to af sammenligningskommunerne. I de to øvrige kommuner er udgiftsniveauet højere. De to kommuner der ligger på et tilsvarende udgiftsniveau som Holbæk, har dog en geografisk beliggenhed, der alt andet lige betyder, at de har væsentlig flere dage med sne og rimfrost. Dette giver anledning til at se nærmere på organisering og håndtering af Holbæk Kommunes vintertjeneste. En opgave som administrationen i forvejen har fokus på. 

Administrationen vil fortsætte med at benytte nøgletallene til at blive klogere på, hvor der er muligheder for at optimere vores arbejdsmetoder inden for vejområdet. I forlængelse af dette, har Holbæk Kommune ligeledes valgt at deltage i nøgletalsundersøgelsen for 2018. På den måde sikres et bedre sammenligningsgrundlag, og hermed et bedre grundlag for at træffe oplyste beslutninger på området.


Økonomiske konsekvenser

Der kan sandsynligvis realiseres en række økonomiske gevinster, hvis nogle af disse initiativer iværksættes. Størrelsesordenen er dog stadig meget usikker.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Modernisering af lys- og signalanlæg vil medføre et lavere el-forbrug og dermed ligeledes en lavere CO2 udledning.


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-05-2019

Taget til efterretning

84. Orientering om Holbæk Kommunes grønne regnskab for 2018

Orientering om Holbæk Kommunes grønne regnskab for 2018

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, kommunalbestyrelsen

 

Orientering


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Orientering om Holbæk Kommunes CO2 regnskab for 2018 bliver taget til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har indgået en Klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening, og har derigennem forpligtiget sig til at nedbringe kommunens egen CO2 udledning med 3 procent årligt. Konkret skal kommunen nedbringe den samlede CO2 udledning fra et niveau i 2009 på 15.509 tons til 11.437 tons i 2018.

For at kunne følge udviklingen i udledningen, så skal der årligt udarbejdes et CO2 regnskab. Regnskabet afspejler kommunen som selvstændig virksomhed og dermed ikke som et geografisk afgrænset område. CO2 udledningen fra private husholdninger, erhvervsvirksomheder mm. indgår derfor ikke i opgørelsen.

I det udarbejdet CO2 regnskab for 2018, kan man bl.a. se, at Holbæk Kommune udledte 9.988 tons CO2 i 2018, hvilket er et fald på 0,1 pct. i forhold til 2017. Det er samtidig 12,6 pct. under målet for 2018 på 11.437 tons CO2. Holbæk Kommune har derfor indfriet den målsætning.

Holbæk Kommunes forbrug er generelt faldet i 2018. At den årlige udledning af CO2 ikke er faldet i samme takt, skyldes bl.a., at der ikke har været så meget energi fra vindmøller, så vindenergiens andel af forbruget i 2018 er faldet fra 43 pct. til 41 pct.

For at nedbringe Holbæk Kommunes CO2 udledning yderligere i de kommende år, vil det blive fokuseret på konvertering af bl.a. varmekilder, lyskilder og begrænsning af fossile brændstoffer. Et område hvor forbruget er steget i 2018 er kørsel i kommunens egne biler. Dette område vil ligeledes indgå i kommunens arbejde med grøn mobilitet. Arbejdet på disse felter er allerede i gang, og forventes at få en positiv effekt på Holbæk Kommunes grønne regnskab for 2019 og frem.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Ingen.


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-05-2019

Indstilles taget til efterretningcaseno18-14067_#4925948_v1_grønt regnskab 2018.docx.docx

Bilag

Grønt Regnskab 2018.docx


85. Orienteringer til mødet den 28. maj 2019

Orienteringer til mødet den 28. maj 2019

Indstilling

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

 

Forventede sager på de næste tre møder i udvalget:

Oversigten over kommende sager er udformet som et dynamisk dokument, som løbende redigeres. Listen skal derfor læses som et øjebliksbillede med forbehold for at sager kan tilføjes, fremrykkes, udskydes eller fjernes som følge af uforudsete begivenheder.

Dato og måned

Sager

25. juni 2019

Beslutning om anlægsbevilling til forlængelse af Digemosevej i Tølløse

Sag om fremme af bæredygtig omstilling i byggeri

Budget 2023

27. august 2019

Evaluering af daghaver

Status på ad hoc midler til trafiksikkerhed

Budgetrevision 3

24. september 2019

 

 

86. Underskriftsark

Underskriftsark