UDVALG

Udvalget for Klima og Miljø

MØDE

Referat

STED

ARGO A/S, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde

STARTTIDSPUNKT

30-04-2019 08:00:00

SLUTTIDSPUNKT

30-04-2019 10:30:00


PUNKTER

56. Godkendelse af dagsorden til mødet den 30. april 2019
57. Beslutning om at forslag til kommuneplantillæg nr. 1 og lokalplan 6.18 for Boliger i det Vestlige Hagested godkendes til udsendelse i offentlig høring
58. Beslutning om udarbejdelse af nyt plangrundlag for Sportsbyen
59. Beslutning om afspærring og nedklassificering af Truelsdalvej til privat fællesvej
60. Beslutning om frigivelse af midler til trafik sikkerhedsforanstaltninger i 2019
61. Beslutning om at optage enkelte private fællesveje som offentlig sti på Istidsruten
62. Beslutning om evt. udarbejdelse af projektforslag til nye elevatorer i Tølløse
63. Beslutning om godkendelse af tilføjelsen af et femte indsatsområde under ’Grøn og Bæredygtig Kommune’ i Arbejdsprogram 2020
64. Beslutning om Budgetrevision 2 2019
65. Beslutning af temaer for korte kurser og oplæg i udvalget for 2. halvår 2019
66. Borgerrådgiverens beretning 2018
67. Orientering om opfølgning på borgerrådgiverens årsberetninger for 2018 og 2017
68. Orienteringer
69. Underskriftsark56. Godkendelse af dagsorden til mødet den 30. april 2019

Godkendelse af dagsorden til mødet den 30. april 2019

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

 

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. dagsorden til mødet den 30. april 2019 godkendes

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-04-2019

Godkendt

57. Beslutning om at forslag til kommuneplantillæg nr. 1 og lokalplan 6.18 for Boliger i det Vestlige Hagested godkendes til udsendelse i offentlig høring

Beslutning om at forslag til kommuneplantillæg nr. 1 og lokalplan 6.18 for Boliger i det Vestlige Hagested godkendes til udsendelse i offentlig høring

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Forslag til kommuneplantillæg nr.1 og lokalplan 6.18 for Boliger i det Vestlige Hagested godkendes til udsendelse i offentlig høring.

Beskrivelse af sagen

Baggrund:

Lokalplanen udarbejdes på baggrund af et konkret ønske fra grundejeren om at etablere storparceller på arealet. Det vil sige store grunde på min. 2500 m2, med mulighed for hobbypræget landbrug, samt evt. mulighed for at holde et lille antal dyr på hver ejendom.

Kommuneplantillæg:

Kommuneplanen udlægger allerede en boligramme for arealet. For at muliggøre en mindre udvidelse af arealet mod syd (der udvides med ca. 1100 m2), samt at kunne bibeholde bebyggelsen i landzone udarbejdes der et kommuneplantillæg for arealet. Udvidelsen af rammeområdet sker bl.a. for at kunne skabe en bedre og mere sikker vejforsyning til området, hvor der skabes bedre oversigtsforhold ved ind- og udkørsel til Præstebrovej. Bibeholdelse af arealet i landzone er i tråd med seneste praksis for lignende storparceller i Gl. Hagested.

Lokalplanforslagets indhold:

Lokalplanen giver mulighed for udstykning af 5 storparceller. Parcellerne placeres på række langs en stikvej til Præstebrovej. Storparceller vil naturligt kunne indpasses i området, modsat almindelige parcelhusudstykninger eller rækkehuse, som bedre vil kunne placeres midt i Hagested. De kommende storparceller vil således fortsætte den eksisterende række af storparceller, der afrunder byen mod vest.

Parcellerne inddeles med delområder, som styrer muligheden for placering af de forskellige former for bebyggelse. Boligbebyggelse placeres tættest på stikvejen, så den opleves i tættest tilknytning til landsbyen og der skabes et godt forløb langs den lille vej. Dernæst kommer udhus og evt. staldbebyggelse. Storparcellerne afsluttes med et areal uden bebyggelse, som kan udnyttes til have, dyrefold eller lignende.

 

Der løber en offentlig sti til nærmeste nabo (Præstebrovej 48D). I lokalplanen er der krav til at bygherrer etablerer en ny adgangsvej (privat-fællesvej) så biler og bløde trafikanter adskilles. Lokalplanen stiller ligeledes krav om at Præstebrovej 48D skal vejforsynes via den nye grusvej.

Holbæk Kommune har besigtiget de eksisterende grønne hegn ved planområdet og vurderet at der potentielt kan være raste- og ynglepladser for flagermus. Lokalplanen indeholder derfor bestemmelser om muligheden for beskæring og bevaring af hegnene.

I forbindelse med lokalplansudarbejdelsen er der foretaget nedsivningstests på arealet. Det er på den baggrund vurderet at regnvandet kan håndteres på de enkelte parceller. Lokalplanen indeholder bestemmelser om etablering af en grøft til håndtering af overfladevand fra vej og fællesarealer.

Syd for lokalplanområdet løber en 50 kv højspændingsledning. Elbranchens magnetfeltudvalg og KL har udarbejdet en vejledning til forvaltning af et forsigtighedsprincip for planlægning nær højspændingsledninger. For en 50 kv højspændingsledning indebærer dette en respektafstand på 25 m fra ledningen til ny boligbebyggelse. Dette forsigtighedsprincip er indarbejdet i lokalplanforslaget.


Økonomiske konsekvenser

Der er ikke afledte økonomiske konsekvenser


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ikke viden eller formodning om miljø- og klimamæssige konsekvenser ved etablering af planernes indhold.


Høring

Planlægningens opstart blev udsendt i for-debat fra d. 22. marts til den 9. april 2018. Der indkom bemærkninger fra 2 naboer samt lokalforum. Det er vurderet, at ingen af de indkomne ønsker/bemærkninger er i strid med det der muliggøres med planlægningen. Lokalforum og repræsentanter fra nærtliggende grundejerforeninger er desuden orienteret om planlægningen på et møde i Hagested forsamlingshus d. 3. maj 2018.

Planforslagene udsendes i 8-ugers offentlig høring. Der afholdes borgermøde ca. midt i høringsperioden.


Lovgrundlag – link

Planloven


Sagshistorik, henvisninger

Igangsættelse og prioritering:

KMU d. 27. februar 2018 – punkt 20

ØKU d. 7. marts 2018 – punkt 31


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-04-2019

Indstilles godkendt.caseno17-38178_#4894760_v1_forslag kommuneplantillæg nr 1.pdf.pdf
caseno17-38178_#4894761_v1_forslag lp 618.pdf.pdf
caseno17-38178_#4894762_v1_miljøscreening for planer for boliger i gl. hagested.pdf.pdf
caseno17-38178_#4894763_v1_oversigt over forslag og bemærkninger fra idefasen.pdf.pdf

Bilag

Forslag kommuneplantillæg nr 1.pdf
Forslag lp 618.pdf
Miljøscreening for planer for boliger i Gl. Hagested.pdf
Oversigt over forslag og bemærkninger fra idefasen.pdf


58. Beslutning om udarbejdelse af nyt plangrundlag for Sportsbyen

Beslutning om udarbejdelse af nyt plangrundlag for Sportsbyen

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. udarbejdelse af ny lokalplan og kommuneplantillæg for Sportsbyen igangsættes som anbefalet af administrationen.

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 13. marts 2019, at der skal udarbejdes et tillæg til lokalplan 2.67 med mulighed for, at der i et fremtidigt byggefelt B og C gives mulighed for at indrette og anvende arealet på 1. og 2. sal til liberalt erhverv og kontorerhverv uden direkte tilknytning til sport og sundhed – jf. de oprindelige formål i lokalplan 2.67. Stueetagens oprindelige formål i byggefelt B og C fastholdes. Samtidig blev det vedtaget, at Kommunalbestyrelsen beslutter efter endt udbud, om de udvidede anvendelsesmuligheder også skal omfatte byggefelt D. Byggefelterne B, C og D fremgår af kortbilag 1.

 

Administrationens bemærkninger og vurdering

Administrationen bemærker, at der udover ny lokalplan også skal udarbejdes ny kommuneplanlægning, da de erhvervsmæssige anvendelsesbegrænsninger for etablering af erhverv ligeledes fremgår af kommuneplanrammen for området. Ny anvendelse forudsætter, at der kan anvises et tilstrækkeligt antal p-pladser. Der skal i forbindelse med lokalplanudarbejdelsen afdækkes, hvordan p-behovet løses.

Administrationen bemærker endvidere, at såfremt byggefelt D tages med i lokalplanen med de udvidede anvendelsesmuligheder, kan Kommunalbestyrelsen imidlertid ikke senere beslutte, at disse muligheder ikke skal med, med mindre der nedlægges et § 14 forbud (Planlovens § 14 giver Kommunalbestyrelsen mulighed for at nedlægge forbud mod, at der retligt eller faktisk etableres forhold, som kan hindres ved en lokalplan.) Derfor foreslås opgaven med at udarbejde nyt plangrundlag afgrænset til alene at omfatte byggefelterne B og C.

Såfremt Kommunalbestyrelsen på et senere tidspunkt ønsker at byggefelt D skal have samme muligheder som i byggefelt B og C, vurderer administrationen, at der vil kunne gennemføres en kort lokalplanproces, da kommuneplanlægningen på dette tidspunkt forventeligt vil være på plads.

Administrationens samlede vurdering er imidlertid, at byggefelt D ikke bør udbydes med udvidede erhvervsmæssige anvendelsesmuligheder, som ikke har en tilknytning til idræt og sundhed. Dette hænger sammen med Sportsbyens vision (vedlagt i bilag 2) og byggefelt D’s størrelse og beliggenhed. Byggefelt D er vigtig for den fremtidige udvikling af Sportsbyen, på grund af byggefeltets størrelse og placering nord for hovedbygningen. En erhvervsanvendelse kan risikere at blokere for eventuelle fremtidige udvidelser af sportsbyens hovedbygning, eksempelvis hvis svømmehallen skal udvides, eller hvis der skal kobles en ekstra hal til.

Administrationen bemærker, at en beslutning om at muliggøre erhvervsanvendelse uden tilknytning til sport og sundhed, ikke er i overensstemmelse med visionen for Sportsbyen. At åbne byggefelt D op for andre erhvervstyper kan medføre den risiko, at bygningerne ikke længere vil være samlet i én robust og sammenhængende struktur, hvilket ikke stemmer overens med den vedtagne vision for området.

 

Administrationens anbefaling

Administrationen har modtaget ønske, om at tilføre en etage mere i byggefelt B og C, da kontorbehovet for interessenten overstiger de kontor m2, der med ny planlægning vil være mulighed for at opføre på 1. og 2. sal. Af vedlagte bilag 3 ses, at bygningshøjden på 13,2 meter fortsat vil være under hovedbygningens bygningshøjde på 16 meter.

Endvidere ønskes mulighed for at opføre en kælderetage til opbevaring/lager, omklædning og teknikrum. Dette ses ikke at være et problem under forudsætning af, at kælderetagen ikke tæller med i byggerets m2.

 

Administrationen foreslår, at udarbejdelse af ny lokalplan og kommuneplantillæg igangsættes med følgende rammer:

-         Mulighed for liberalt erhverv og kontorerhverv i et fremtidigt byggefelt B og C på 1., 2. og 3. sal. Mulighed for en 3. sal er under forudsætning af, at det i forbindelse med lokalplanudarbejdelsen afdækkes, at bygningen ikke skaber uhensigtsmæssige skyggegener på fodboldbanen.

-         Mulighed for kælderetage til opbevaring/lager, omklædning og teknikrum.


Økonomiske konsekvenser

Planlægningen danner grundlag for udbud, hvoraf de økonomiske konsekvenser fremgår.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser som følge af planernes realisering, men dette vil skulle afdækkes nærmere i forbindelse med miljøvurdering af planerne.


Høring

Der skal foretages en for-debat for så vidt angår kommuneplantillægget og en 8 ugers høringsperiode for planerne.


Lovgrundlag – link

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)


Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Klima og Miljø den 27. november 2018

Økonomiudvalget den 5. december 2018

Kommunalbestyrelsen den 13. marts 2019


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-04-2019

Indstilles godkendt.

For stemte 4 (A, V, O og I).

Imod stemte 1 (Ø), idet Ø er imod spredning af liberalt erhverv til sportsbyen og en ekstra etage i byggeriet.caseno19-15059_#4900973_v1_kortbilag 1.pdf
caseno19-15059_#4904363_v1_bilag 2.docx
caseno19-15059_#4906462_v1_bilag 3.pdf

Bilag

Kortbilag 1
Bilag 2
Bilag 3


59. Beslutning om afspærring og nedklassificering af Truelsdalvej til privat fællesvej

Beslutning om afspærring og nedklassificering af Truelsdalvej til privat fællesvej

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

Beslutningssag.


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. afspærringen af Truelsdalvej gøres permanent
 2. der igangsættes en proces for nedklassificering af Truelsdalvej til privat fællesvej, hvis afspærringen gøres permanent.

Beskrivelse af sagen

I september 2016 blev der efter anmodning fra beboerne etableret en midlertidig afspærring af Truelsdalvej.

Byrådet besluttede den 8. november 2017 dels, at spærringen af Truelsdalvej for motorkøretøjer skal ophæves og dels, at Truelsdalvej fortsat skal være offentlig vej.

Nogle af beboerne klagede til Vejdirektoratet over byrådets beslutning om at ophæve den midlertidige spærring. I forbindelse med klagesagsbehandlingen konstaterede administrationen, at der desværre var begået forskellige fejl i forbindelse med behandlingen af sagen. På grund af sagsbehandlingsfejlenes omfang og karakter besluttede administrationen at genoptage sagen og starte behandlingen af sagen på ny helt fra bunden.

Beboerne langs vejen og andre med den fornødne retlige interesse blev straks orienteret om dette. De blev samtidig orienteret om, at spørgsmålet om en eventuel iværksættelse af en procedure med henblik på, at der ad åre kan træffes beslutning om, hvorvidt vejen skal overgå til fra offentlig vej til privat fællesvej, vil indgå i den nye behandling af sagen.

Vejen er fortsat afspærret.

Afspærring

Truelsdalvej er en offentlig vej, som er særdeles smal, snoet og bakket. På anmodning fra vejens beboere gav administrationen i sin tid en midlertidig tilladelse til, at vejen spærres for gennemkørende trafik med motorkøretøjer. Tilladelsen blev i første omgang givet i en prøveperiode, da administrationen ikke havde mulighed for på forhånd at afklare, om afspærringen ville medføre gener for andre end vejens beboere.

Som det fremgår af vedlagte oversigtskort, bilag 1, kan gennemkørende trafik anvende andre og bedre veje i lokalområdet. Både administrationen og Midt- og Vestsjællands Politi har vurderet, at Truelsdalvej kan afspærres for gennemkørende motortrafik, og der er derfor givet tilladelse til at afspærre vejen i en prøveperiode. Da samtlige beboere står bag ønsket om afspærring, og da en færdselssikkerhedsmæssig og trafikal vurdering peger på at opretholde afspærringen, anbefaler administrationen, at afspærringen gøres permanent.

Afspærringen er udført med to stolper, som kan fjernes ved brug af en nøgle. Denne nøgle er udleveret til beboere, jordejere, forpagtere, forsyningsselskaber mv., som så har mulighed for at passere afspærringen. Truelsdalvej kan fortsat bruges som sti af alle borgere.

Administrationen har udsendt et høringsbrev til alle beboere og forpagtere langs Truelsdalvej. Alle beboerne og én af de to forpagtere har efterfølgende tilsluttet sig planerne om at afspærre vejen permanent i et fælles høringssvar, se vedlagte bilag 2. Den anden forpagter har ikke svaret på høringen.

Nedklassificering

Administrationen har også partshørt beboerne og forpagterne langs Truelsdalvej om spørgsmålet om nedklassificering af vejen, hvis den bliver afspærret. I det fælles høringssvar tager beboerne og den ene forpagter afstand fra nedklassificeringen. Høringssvaret fremgår af bilag 2.

Truelsdalsvej har pt. status som offentlig vej. Hvis vejen nedklassificeres, betyder det, at den ændrer status fra offentlig vej til privat fællesvej. Det betyder samtidig, at det ikke længere er kommunen, der skal vedligeholde vejen, men brugerne.

En nedklassificering er en længere proces, hvor der er en 4-årig karenstid inden en endelig beslutning kan træffes. Karenstiden er indført for at give brugerne mulighed for at vænne sig til de nye forhold. Samtidig er der et krav om en tilstandsrapport, der dokumenterer, at vejen er i en acceptabel stand inden brugerne overtager vedligeholdelsen. Tilstandsrapporten er indført for at sikre at brugerne ikke overtager en vej, som er misligeholdt. En endelige afgørelse om nedklassificering vil i givet fald blive forelagt kommunalbestyrelsen igen efter karenstiden.

Det, der skal tages stilling til nu, er alene, om processen skal sættes i gang nu eller ej. Processen kan sættes i gang, uanset om beboerne ønsker det eller ej.

Spørgsmålet, om en vej skal være kommunevej eller privat fællesvej, beror på kommunens skøn, herunder først og fremmest over vejens betydning for den almindelige færdsel. Hvis det lægges til grund, at en vej overvejende anvendes til færdsel, der ikke har ærinde eller betjener ejendomme ved den pågældende vej og heller ikke er lokaltrafik, fordi den pågældende vej indgår i et afgrænset net af flere veje, bør en sådan vej i almindelighed være offentlig. Omvendt vil det tale for at nedklassificere en vej til en privat fællesvej, hvis vejen ikke indgår i det offentlige vejnet, og hvis vejen alene betjener færdsel med ærinde på den pågældende vej.

Det er derfor nærliggende at igangsætte processen for en nedklassificering af Truelsdalvej, hvis det besluttes at afspærre vejen permanent. Hvis kommunens borgere generelt ikke kan bruge vejen, skal kommunen ikke vedligeholde den, og derved bliver vejens status sammenfaldende med tilsvarende nye veje i kommunen.

Imod nedklassificering taler, at kommunen hidtil ikke har haft en fast praksis på området. Derudover er nedklassificeringen en lang og ressourcekrævende proces i forhold til de sparede udgifter til vedligeholdelse.

Samlet set indstiller administrationen, at kommunen indleder processen for nedklassificering til privat fællesvej.


Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til afspærringen af Truelsdalvej er afholdt af Truelsdalvejs beboere, som også vil foretage den fremtidige vedligeholdelse af materiel i forbindelse med afspærringen. Afspærringen vil derfor ikke umiddelbart påføre kommunen nogle udgifter.

Den obligatoriske tilstandsrapport kan tidligst udarbejdes 3,5 år efter kommunalbestyrelsens beslutning om at indlede nedklassificeringen. Det er derfor ikke på nuværende tidspunkt muligt at vurdere udgifterne til den vedligeholdelse, som tilstandsrapporten eventuelt måtte kræve.

Kommunen forventes i givet fald at kunne spare udgifterne til normal drift af ca. 1,4 km offentlig vej. Udgiften er vanskelig at vurdere, men driften består af to årlige slåninger af rabatter, oprensning af grøfter efter behov samt almindelig vedligeholdelse af asfaltlaget.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Høring

Midt- og Vestsjællands Politi har allerede givet samtykke til en permanent afspærring af Truelsdalvej, og nedklassificering kræver ikke godkendelse fra andre myndigheder.

Hvis en nedklassificering – som forventet – ikke kan gennemføres via en frivillig aftale, skal der ske en endelig høring af vejens beboere som led i den almindelige procedure for nedklassificering inden der træffes en endelig afgørelse.


Lovgrundlag – link

Afspærring:

Færdselsloven (Lov nr. 1324 af 21. november 2018, § 92, stk. 2)

Nedklassificering:

Vejloven (Lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje m.v., § 15 og §§124-129)


Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Klima og Miljø den 21. februar 2017

Udvalget for Klima og Miljø den 26. september 2017

Byrådet (nu Kommunalbestyrelsen) den 8. november 2017


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-04-2019

Indstilles godkendt.caseno19-4102_#4856869_v1_truelsdalvej kort.pdf.pdf
caseno19-4102_#4894256_v1_høringssvar truelsdalvej.pdf.pdf

Bilag

Truelsdalvej kort
Truelsdalvej høringssvar


60. Beslutning om frigivelse af midler til trafik sikkerhedsforanstaltninger i 2019

Beslutning om frigivelse af midler til trafik sikkerhedsforanstaltninger i 2019

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Der gives en anlægsbevilling på 3 mio. kr. til udførelse af cykelsti langs Tuse Næs Vej af de afsatte 8,1 mio. kr. til trafikforbedrende tiltag i anlægsbudgettet for 2019.
 2. Der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til trafiksanering af krydset Landevejen og Ny Hagestedvej af de afsatte 8,1 mio. kr. til trafikforbedrende tiltag i anlægsbudgettet for 2019.
 3. Der gives en anlægsbevilling på 4,2 mio. kr. til trafiksanering af 3 vejkryds på Hvalsøvej af de afsatte 8,1 mio. kr. til trafikforbedrende tiltag i anlægsbudgettet for 2019.
 4. Der gives en anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. til ad hoc midler til mindre trafiksikkerhedsprojekter af de afsatte 8,1 mio. kr. til trafikforbedrende tiltag i anlægsbudgettet for 2019.

Beskrivelse af sagen

Der er i budget 2019 afsat i alt 8,1 mio. kr. til trafiksikkerhedsforanstaltninger, beløbet ønskes fordelt i henhold til indstillingen. Byrådet godkendte på mødet den 13.09.2017 en prioritering af trafikforbedringstiltag (se bilag 5). Frigivelse af midlerne til trafikforbedringstiltag for 2019 vedrører tiltag fra den prioriterede liste, på nær de 0,5 mio. til trafiksanering af krydset Landevejen og Ny Hagested.

De enkelte projekter er nærmere beskrevet nedenfor.
 

Cykelsti langs Tuse Næs Vej

Cykelstien langs Tuse Næs Vej er besluttet på Kommunalbestyrelsesmødet i februar 2018, og Cykelpuljen støtter projektet med 40% af anlægsudgifterne. Holbæk Kommunes andel af den samlede anlægssum på 6 mio. kr. andrager 3,6. mio. kr. i 2018 bevilligedes de 600.000 kr. til projekt og arealerhvervelse, de resterende 3 mio. kr. ønskes frigivet nu for at kunne gennemføre anlægget der skal ibrugtages primo august 2019. Der er indhentet licitationsbud, og det forventes at projektet kan gennemføres inden for det afsatte budget.

 

Krydset Landevejen – Ny Hagestedvej

Krydset Landevejen – Ny Hagestedvej har ikke været beskrevet tidligere i trafiksikkerhedsnotatet, men er uheldsbelastet på tilsvarende vis som krydset Landevejen – Bygaden i Gislinge. Det vil derfor være naturligt at fortsætte trafiksikkerhedsarbejdet her. Senest har borgere i området påtalt deres utryghed omkring sikkerheden for de skolebørn, som skal cykle til Tuse Skole. Ombygningen af krydset vil gøre krydsningen af Landevejen sikrere for den type skolebørn, men projektet indeholder ikke et stiforløb mellem Ny Hagested og Tuse Byvej.

Tre vejkryds på Hvalsøvej i St. Merløse

Trafiksikkerhedsinspektionen på Hvalsøvej, som der blev frigivet midler til i 2018, påpegede en række forbedringstiltag. En del af disse tiltag handler om skilte, og autoværn samt andre mindre arbejder, disse håndteres gennem ad hoc midlerne. Men krydsene ved Have Borupvej, Tingerupvej/Skjoldnæsvej og Smidstrupvej (Se kortbilag) kan ikke trafiksikres uden en ombygning, da der er tale om uheldsbelastede kryds ønskes dette gennemført i 2019.

Ad hoc trafiksikkerhedsprojekter

I lighed med 2018 ønskes frigivet 0,4 mio. kr. til ad hoc midler som anvendes i samarbejde med vejmyndigheden, til at rette op på de trafikfarlige steder som løbende dukker op, eller de steder hvor borgerne indberetter utryghed. Opgaverne i denne pulje er ofte mindre sager hvor problemet kan afhjælpes med en skiltning eller mindre foranstaltninger.

Status på trafiksikkerhedsprojekter fra 2018

I 2018 blev der frigivet i alt 3,1 mio. kr. til trafiksikkerhedsprojekter. Administrationen har lavet en status på anvendelsen af midlerne, samt midlerne i puljen ”ad hoc midler til mindre trafiksikkerhedsforanstaltninger”. Status kan ses i bilag 4.


Økonomiske konsekvenser

Projekterne udnytter det samlede budget på 8,1 mio. kr. som er afsat i anlægsbudgettet for 2019.


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-04-2019

Indstilles godkendt.caseno18-20025_#4896705_v1_tingerup-smidstrup.pdf.pdf
caseno18-20025_#4896718_v1_status trafiksikkerhed 2018.xlsx
caseno18-20025_#4896686_v1_have borupvej.pdf.pdf
caseno18-20025_#4896628_v1_ny hagested kryds.pdf.pdf

Bilag

Tingerup-Smidstrup.pdf
Status trafiksikkerhed 2018
Have Borupvej.pdf
Ny Hagested kryds.pdf


61. Beslutning om at optage enkelte private fællesveje som offentlig sti på Istidsruten

Beslutning om at optage enkelte private fællesveje som offentlig sti på Istidsruten

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. den private fællesvej Fælledvej og dele af de private fællesveje Galøvej og Blanksøvej optages som offentlig sti.

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har sammen med Lejre, Kalundborg, Odsherred og Sorø kommuner samt seks oplevelsesområder (Naturpark Åmosen, Brorfelde Observatorium, Museum Vestsjælland, Geopark Odsherred, Nationalpark Skjoldungernes land, Sagnlandet Lejre) indgået i et samarbejde om at etablere Istidsruten. Projektet er finansieret af Nordea-fonden. Istidsrutens baggrund og målsætning er beskrevet i bilag 1.

I forbindelse med etablering af Istidsruten, tilstræbes at få et ruteforløb, som kan give gode natur-, kultur- og landskabsoplevelser. Hvor det er muligt ledes ruten væk fra trafikerede veje. Færdsel ad private veje sker kun efter aftale med ejeren, mens færdsel ad private fællesveje med flere ejere kan ske ved, at vejen optages som offentlig sti, men bibeholdes som privat fællesvej.

I forbindelse med etablering af Istidsruten, vil det i Holbæk Kommune være aktuelt at optage dele af Blanksøvej, dele af Galøvej og Fælledvej som offentlig sti. Se vedlagt kortbilag. I alt ca. 5.500 meter.

Baggrunden for at optage private fællesveje som offentlig sti er, at der derved bliver mulighed for at skilte ruten som en del af Istidsruten. Der vil ikke ske ændringer af færdselsretten på vejen, da der i forvejen er ret til offentlig færdsel til fods og på cykel. Optagelse af en privat fællesvej som offentlig sti kan bestemmes af vejmyndigheden, hvor den i øvrigt bibeholdes som privat fællesvej.

Når en privat fællesvej optages som offentlig sti, vil kommunen blive part, og skal derfor bidrage til vedligeholdelsen af stien. Kommunen skal bidrage til vejens vedligeholdelse i forhold til det slid den offentlige færdsel på stien udgør. Da færdslen kun udgøres af cyklende og gående, forventes udgiften at blive begrænset.

Optagelse af Fælledvej og dele af de private fællesveje Galøvej og Blanksøvej som offentlig sti, er afgørende for ruteføringen til Istidsruten, da det vurderes, at der ikke er mulighed for egnede eller attraktive alternative ruteforløb i området. Desuden vil optagelsen af de pågældende vejstrækninger som offentlig sti være af stor betydning for Brorfelde Observatorium, som med optagelsen vil blive forbundet sydover til både Mogenstrup grusgravsområdet, Undløse samt Naturpark Åmosen via et attraktivt cykelruteforløb.

 


Økonomiske konsekvenser

Kommunen skal deltage i vedligeholdelsen af de vejstrækninger, som optages som offentlige stier. Kommunens bidrag aftales med de øvrige vejberettigede. Udgiften forventes at være meget begrænset og findes inden for eksisterende driftsmidler.

Udgifter til skiltning afholdes af Istidsruten.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser


Høring

De vejberettigede på de private fællesveje er blevet hørt i forbindelse med planlægningen af rutens forløb. Partshøringssvar er vedlagt i bilag.

Det er administrationens vurdering, at mulige gener eller ulemper omkring færdslen, der anføres i partshøringssvarene, kan afhjælpes med bedre skiltning på de private fællesveje.

Der vil desuden blive optaget dialog med de vejberettigede, inden etablering af ruten, m.h.p. at mindske eller imødekomme eventuelle ulemper eller gener i forbindelse med ruten.

Vejstykket ved Galøvej 10 er privat fællesvej, og ikke privat vej, som det anføres i partshøringssvaret.

Vedr. partshøringsvaret fra Galøvej 3 kan bemærkes, at kommunen ikke overtager vejen, men indgår som en af flere brugere af vejen, mod at betale til vedligeholdelsen på samme vilkår som de øvrige brugere.

 


Lovgrundlag – link

Naturbeskyttelsesloven § 26

Lov om private fællesveje § 2a


Sagshistorik, henvisninger

Holbæk Byråd besluttede den 13. december 2017 at deltage i projektet. Pkt. 237


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-04-2019

Indstilles godkendt.caseno18-18540_#4903669_v1_istidsruten - kort beskrivelse.pdf.pdf
caseno18-18540_#4903676_v1_bilag 2. offentlig sti på private fællesveje..pdf.pdf
caseno18-18540_#4855674_v1_partshøring - sagsnr. 1818540.msg
caseno18-18540_#4906048_v1_partshøringssvar - notat fælledvej 9.pdf
caseno18-18540_#4906047_v1_partshøringssvar - galøvej 3.pdf
caseno18-18540_#4906043_v1_partshøringssvar galøvej 10.pdf

Bilag

Istidsruten - kort beskrivelse.pdf
Bilag 2. Offentlig sti på private fællesveje..pdf
Partshøringssvar Blanksøgård Grundejerforening
Partshøringssvar - notat Fælledvej 9
Partshøringssvar - Galøvej 3
Partshøringssvar Galøvej 10


62. Beslutning om evt. udarbejdelse af projektforslag til nye elevatorer i Tølløse

Beslutning om evt. udarbejdelse af projektforslag til nye elevatorer i Tølløse

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

 

Beslutningssag.


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. der ikke gives en anlægsbevilling på 200.000 kr. til udarbejdelse af projektforslag til elevatorer i Tølløse finansieret af udviklingspuljen.

Beskrivelse af sagen

Efter Banedanmark har gennemført udvidelse af Nordvestbanen med etableringen af dobbeltsporet, har der fra en gruppe af borgere - Tølløse Lokalforum, Fællesskab Tølløse og Ældresagen Tølløse - været utilfredshed med handicappedes og andre dårligt gåendes adgangsmuligheder fra Tølløsevej til Kvarmløsevej. Borgergruppen ønsker, at der ud over de nuværende løsninger etableres elevatorer ved gangtunnellen. Borgergruppen finder, at vejen igennem vejunderføringen er meget lang, og gruppen mener ikke, at løsningen med at anvende elevatorerne ved stationen for at komme fra Tølløsevej til Kvarmløsevej er optimal.

Indstillingen har den 28.02.2018 været behandlet i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne, som anbefalede at der skulle gives en anlægsbevilling på 200.000 kr. til projektforslaget.

Udvalget for Klima og Miljø (KMU) indstillede, at der ikke skulle gives en anlægsbevilling, hvorefter Økonomiudvalget sendte sagen tilbage til KMU.

Siden har etablering af ramper i tunnelen under Tølløse station været drøftet i Handicaprådet som alternativ løsning. Handicaprådet ønskede at der skulle arbejdes videre med en løsning hvor der etableres ramper. Med eller uden trappe.

Administrationen fastholder at indstillingen om ikke at give en anlægsbevilling på 200.000 kr. til udarbejdelse af projektforslaget.

 

Eksisterende forhold ved Tølløse station

Banedanmark har udført en vejunderføring med cykel- og gangsti (markeret med rød i bilag 1) og en gangtunnel (markeret med blå i bilag 1). Begge løsninger forbinder Tølløsevej med Kvarmløsevej. Banedanmark har gennemført dobbeltsporprojektet i Tølløse i overensstemmelse med retningslinjerne for tilgængelighed, og projektet er løbende blevet tilgængelighedsvurderet. Administrationen vurderer desuden, at tilgængeligheden i forbindelse med krydsning af jernbanen i Tølløse svarer til tilgængeligheden i andre stationsbyer i kommunen.

 

Vejunderføringen med cykel- og gangsti kan bruges af handicappede og gangbesværede. Gangtunnellen kan anvendes af gangbesværede, men er ikke mulig at bruge for kørestolsbrugere og andre, der anvender hjælpemidler til at gå eller cykle (rollator, handicapcykel o. lign.). Kørestolsbrugere kan anvende elevatorerne ved Tølløse Station og gangbroen over banen for at komme fra Tølløsevej til Kvarmløsevej. (Markeret med grøn i bilag 1). De driftsproblemer, der tidligere har været med elevatorerne er udbedret, og belysningen er også blevet forbedret. Elevatoren ved stationen ligger godt 200 meter fra gangtunnellen.

 

Udarbejdelse af projektforslag til elevatorer

Administrationen forventer, at det vil koste 200.000 kr. at få udarbejdet et projektforslag. Hvis der udarbejdes et projektforslag, skal Kommunalbestyrelsen, når forslaget foreligger, tage stilling til, om selve arbejdet skal sættes i gang, og hvordan det i givet fald skal finansieres. Hvis en projektering igangsættes, forventes det at vise at en etablering af elevatorerne vil koste ca. 5. mio. kr. Der er ikke afsat midler til anlægsarbejdet. Administrationen anbefaler derfor fortsat, at der ikke udarbejdes et projektforslag til etablering af elevatorerne.

 

Byrådet besluttede den 8. marts 2017 at frigive midler til udarbejdelse af projektforslaget, der imidlertid senere samme år ikke blev igangsat som følge af Byrådets beslutning om anlægsstop.

 

Etablering af ramper ved tunnelen under Tølløse station

Tølløse Lokalforum, Fællesskab Tølløse og Ældresagen Tølløse foreslår, at der udover projektforslaget til elevatorer, etableres ramper ved gangtunnelen (se bilag 2).

 

Etablering af rampe på en del af trappen

Hvis der skal etableres ramper på trapperne, kræver bygningsreglementet en minimumsbredde på rampen på 1,3 m. I gangtunnelen vil der derfor blot være 0,7 m bredde tilbage til at færdes på trappen, hvis ikke man benytter rampen. Det er administrationens vurdering at der vil være for lidt plads til gående som ikke benytter ramperne.

I Vejdirektoratets håndbog ”Færdselsarealer for alle - Universelt design og tilgængelighed” er den smallest anbefalede gangbane ved lav trafik 1,3 m. 1,8 m er optimalt idet alle fodgængertyper her kan krydse hinanden, mens 1 m er det absolutte minimum på gangstier der er afgrænset lodret på begge sider, som en trappe under stationen ville være af væggen på den ene side og rækværk mod rampen på den anden (se illustration af rampe i bilag 3).

Skulle man alligevel etablere en rampe vil det derfor skulle være i hele trappens bredde.

 

Etablering af rampe i hele trappens bredde

Mange svagt gående har nemmere ved at finde balance på trapper med lav højde fra trin til trin, end på et skrånende underlag som en rampe vil have. Det betyder at en rampe ikke vil være en løsning der tilgodeser alle tænkte brugere.

Yderligere kan en rampe indbyde til at cyklister o.l. vil kunne køre på anlægget med en fart der vil være til fare for andre brugere, samt skabe utryghed.

 

Hvis der er politisk ønske om etablering af ramper vil der, som med elevatorerne, skulle afsættes midler til udarbejdelse af projektforslag.


Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser


Sagshistorik, henvisninger

Byrådet d. 08.03.2017: Punkt 57 Beslutning - Etablering af elevator ved gangtunnel i Tølløse

Økonomiudvalget d. 05.09.2018: Punkt 186. Beslutning om evt. udarbejdelse af projektforslag til nye elevatorer i Tølløse

Handicaprådet d. 21.02.2019: Punkt 4. Tølløse station, etablering af ramper


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-04-2019

Udsat, idet det undersøges, om der kan laves en rampe, og hvordan handicaprådet stiller sig til dette.caseno18-1395_#4628544_v1_elevator ved tunnel - bilag.pdf
caseno18-39880_#4767613_v1_bilag 1 2018 09 til holbæk kommunalbestyrelse vedr. punkt. 182 øu 05.09.18.pdf.pdf
caseno18-39880_#4767617_v1_bilag 3 rampe_billeder.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - kortbilag
Bilag 2 - Brev til Kommunalbestyrelsen fra borgergruppe i Tølløse
Bilag 3 - Rampe_Billeder


63. Beslutning om godkendelse af tilføjelsen af et femte indsatsområde under ’Grøn og Bæredygtig Kommune’ i Arbejdsprogram 2020

Beslutning om godkendelse af tilføjelsen af et femte indsatsområde under ’Grøn og Bæredygtig Kommune’ i Arbejdsprogram 2020

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. tilpasning/justering/tilføjelse vedrørende ’En mere grøn og bæredygtig kommune’ i  

Arbejdsprogram 2020 godkendes

 


Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsens nuværende arbejdsprogram indeholder temaet ’En mere grøn og bæredygtig kommune’. Temaet indgår sammen med ’Fælles om folkeskolen’ samt to nye temaer også i arbejdsprogrammet for 2020.

På forrige udvalgsmøde og forårsseminaret d. 8. april 2019 blev tilføjelsen til temaet ’En mere grøn og bæredygtig kommune’ drøftet yderligere. På baggrund af input herfra godkendes tilføjelsen.

 

Begrundelse for tilføjelsen af et femte indsatsområde

Holbæk Kommune står overfor nogle store og udgiftstunge anlægsprojekter blandt andet på plejeområdet og institutionsområdet. Der er derfor store potentialer i at tænke bæredygtighed ind fra starten af i disse projekter. I det nuværende Arbejdsprogram er der fire indsatsområder under ’Grøn og Bæredygtig Kommune’; grønne indkøb, grøn transport, nær natur samt fremtidens energiforsyning. Da anlægsprojekter ikke indgår naturligt i de eksisterende fire indsatsområder under ’Grøn og Bæredygtig Kommune’ i det nuværende Arbejdsprogram, anbefaler administrationen, at der tilføjes et femte indsatsområde omhandlende bæredygtigt byggeri i arbejdsprogrammet for 2020. ’Bæredygtigt Byggeri’ omfatter både nybyggeri og renovering af eksisterende bygninger.

 

Beskrivelse af det femte indsatsområde ’Bæredygtigt byggeri’

Bygge- og anlægsbranchen spiller en afgørende rolle i forhold til at understøtte en bæredygtig udvikling, herunder i forhold til energi og miljø. Bygninger skaber i dag omkring 30 procent af den samlede mængde affald og står for 40 procent af energiforbruget. Bygningers energi- og ressourceforbrug har derfor stor betydning for hele samfundets energi- og ressourceforbrug, ikke blot ved fremstilling af byggevarer og opførelse af byggeri, men også i en længere årrække efter opførelsen. At bygge bæredygtigt er således ikke blot godt for miljøet. Det indebærer også væsentlige økonomiske fordele. I Holbæk Kommune ønsker vi derfor at sætte nogle ambitiøse målsætninger for, hvordan vi selv kan etablere bæredygtigt byggeri i kommunen. I den forbindelse vil vi begynde at udføre DGNB-certificeringer af byggeriet, som er et certificeringssystem målrettet bæredygtighed i byggebranchen. Indbygget i DGNB er en helhedsorienteret tilgang, hvor der tages højde for mange forskellige aspekter, herunder energiforbrug, totaløkonomi, indeklima samt materialekvalitet. Derudover vil Holbæk Kommune samarbejde med byggebranchen i Holbæk og motivere dem til at udvikle bæredygtigt byggeri, så de ligeledes kan bidrage til den grønne omstilling.

 

Det videre politiske forløb for arbejdsprogrammet

30. april: Udvalget for Klima og Miljø godkender indholdet af ’En mere grøn og bæredygtig kommune’ i arbejdsprogrammet.

8. maj: Økonomiudvalget godkender tilføjelsen til ’En mere grøn og bæredygtig kommune’ til arbejdsprogrammet.

15. maj: Kommunalbestyrelsen vedtager sit arbejdsprogram på samme møde som Effektiviserings- og besparelsesstrategien vedtages.

Indholdet af udvalgenes anbefalinger og notater indgår i det samlede arbejdsprogram. I forbindelse med udarbejdelsen tilpasses formen redaktionelt.


Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser vil afhænge af, hvilke tiltag der realiseres under indsatsområdet

’Bæredygtigt Byggeri’.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Formålet med at tilføje Bæredygtigt Byggeri til Arbejdsprogram 2020 er at fremme en grøn og

bæredygtig udvikling i Holbæk Kommune. De miljø- og klimamæssige konsekvenser vil dog

afhænge af, hvilke tiltag der realiseres under indsatsområdet ’Bæredygtigt byggeri’.


Sagshistorik, henvisninger

Drøftelse af tilføjelsen af et femte indsatsområde under ’Grøn og Bæredygtig Kommune’ i Arbejdsprogram 2020, Udvalget for Klima og Miljø d. 26. marts 2019


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-04-2019

Indstilles godkendt.

For stemte 3 (A, O og Ø)

Imod stemte 2 (V og I) idet de økonomiske konsekvenser ikke fremgår.

 

64. Beslutning om Budgetrevision 2 2019

Beslutning om Budgetrevision 2 2019

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Ældre og Sundhed, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Uddannelse og Beskæftigelse, Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

 

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 

 1. de i bilag 1 anbefalede omplaceringer godkendes
 2. der gives negativ tillægsbevilling på 9,8 mio. kr. til tilskud og udligning som styrker kassebeholdningen
 3. handleplaner fremlagt i sagsfremstillingen godkendes
 4. der udvises tilbageholdenhed i forbruget på daginstitutionsområdet, pulje til lokal udvikling og ældreområdet

Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. de i bilag 1 anbefalede omplaceringer godkendes
 2. der gives negativ tillægsbevilling på 9,8 mio. kr. til tilskud og udligning som styrker kassebeholdningen
 3. handleplaner fremlagt i sagsfremstillingen godkendes
 4. der udvises tilbageholdenhed i forbruget på alle kommunens udgiftsområder

Beskrivelse af sagen

Med budgetrevision 2 forventes umiddelbart et underskud på hele regnskabet på 42,4 mio. kr. Det svarer til et merforbrug på 58 mio.kr. set i forhold til det oprindelige budget (budget vedtaget i Kommunalbestyrelsen i oktober 2018). I det følgende fokuseres alene på merforbruget ift. oprindeligt budget og ikke korrigeret budget. Det skyldes, at BR2 viser en risiko for, at de oprindeligt budgetterede serviceudgifter bliver overskredet.

Ser man alene på driften, er der et forventet merforbrug på 42,5 mio. kr. Heraf udgør serviceudgifterne 33,9 mio. kr. Det er primært på Socialudvalget, der forventes et merforbrug i forhold til serviceudgifterne. Der forventes også merforbrug på Udvalget for Børn og Skole, hvilket modsvares af et forventet mindreforbrug på Økonomiudvalget.

Servicerammen

I overførselssagen blev det besluttet, at der i forbindelse med budgetrevisionerne i år vil blive fulgt særskilt op på serviceudgifterne – også på udvalgsniveau, jf. nedenfor i tabel 1. Af overførselssagen fremgår ligeledes, at der er behov for en skærpet styring på serviceudgifterne dels fordi bufferen til uforudsete udgifter allerede i forbindelse med overførselssagen blev forudsat anvendt, dels fordi der på driften forudsættes overført et lige så stort beløb til 2020, som blev overført ind i 2019.

Den forventede overskridelse opgøres således:

Tabel 1: Serviceramme 2019

Mio. kr.

Oprindeligt budget 2019

 

Korrigeret budget 2019

Forventet regnskab 2019 BR2

Forventet afvigelse på serviceramme 2019

 

A

B

C

C-A

Serviceudgifter i alt

2.901,6

2.959,8

2.935,5

33,9

Økonomiudvalget

591,2

612,2

575,2

-16,0

Udvalget for Børn og Skole

897,3

913,9

913,9

16,6

Udvalget for Ældre og Sundhed

554,4

563,4

560,1

5,7

Udvalget for Klima og Miljø

129,1

128,5

127,8

-1,3

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

46,4

46,4

45,9

-0,5

Udvalget for Kultur og Fritid

109,9

115,8

111,1

1,2

Socialudvalget

573,3

579,6

601,5

28,3

 

En overskridelse af kommunernes samlede serviceramme i regnskab 2019 betyder, at kommunernes bloktilskud reduceres. Sanktionen er både kollektiv og individuel. Hvis Holbæk Kommune overskrider vores serviceramme i 2019 - svarende til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter - bliver kommunen reduceret i bloktilskuddet, hvis kommunerne under et overskrider servicerammen. I 2018 blev servicerammen for kommunerne under et kun lige akkurat overholdt. 

 

På baggrund af risikoen for en overskridelse af serviceudgifterne i 2019 samt hensynet til at overholde kommunens økonomiske styringsprincipper er det administrations anbefaling, at der ved budgetrevision 2 træffes de fornødne beslutninger til fortsat at sikre en sund økonomisk udvikling i Holbæk Kommune. Spørgsmålet er imidlertid hvordan, i hvilket omfang og i hvilket tempo.

 

Det er stadig tidligt på året, og kommunerne, herunder Holbæk Kommune, har en tendens til at skønne et relativt højt forbrug ved budgetopfølgningen på baggrund af marts tal. Sidste år pegede BR2 på et forventet forbrug på driften 4.132 mio.kr., mens det faktiske forbrug blev 4.004 mio.kr.

 

Dette underbygges af, at det faktiske forbrug med udgangen af marts måned, viser at Holbæk Kommune har brugt 0,63%-point mindre end det beløb, man skulle forvente – givet størrelsen af det korrigerede budget for 2019 og givet at forbruget i 2019 fordeler sig på samme måde over året, som det gjorde i de seneste 3 år.

 

Lønudgifterne, som udgør omkring halvdelen af kommunens samlede driftsudgifter, er ved udgangen af marts måned på niveau med sidste års lønudgifter, hvilket ligeledes taler for, at det samlede forbrugsestimat er for højt. Omvendt er halvdelen af udgifterne ikke bundet i løn, og hvis priserne stiger, eller der kommer flere borgere i et tilbud, i forhold til forventningen ved vedtaget budget, så peger det på stigende udgifter.

 

BR 2 viser således samlet set en risiko for overskridelse af serviceudgifterne. Dette bør kommunen reagere på, men det bør være afbalanceret over for usikkerheden i skønnene således, at der ikke økonomistyringsmæssigt reageres for hårdt, hvis forbruget ultimo året rent faktisk viser sig at blive lavere end skønnet ved BR 2.

 

På den baggrund anbefales det, at der besluttes handleplaner på Socialudvalget og Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse og at der i udvises tilbageholdenhed i forbruget på nedenstående områder indtil efter sommerferien, hvor skønnet over forbruget i BR 3 bygger på 6-7 måneders viden om udviklingen.

 

Handleplaner

I henhold til styringsprincip 11 skal et forventet merforbrug ledsages af en handleplan, så budgettet ikke overskrides. Her er der dog tale om merforbrug i forhold til det korrigerede budget (inkl. overførte midler fra 2018). Administrationen vedlægger derfor handleplaner på Socialudvalget til politisk godkendelse.

 

De udarbejdede handleplaner medfører, at merforbruget på Socialudvalget og på servicerammen reduceres med 2,0 mio. kr. Dette betyder stadig et merforbrug på Socialudvalget på 21,7 mio. kr. og en overskridelse af servicerammen på 31,9 mio. kr.

Dette understreger blot vigtigheden af, at der (for nuværende) udvises tilbageholdenhed.

 

Forbrugstilbageholdenhed

De områder, hvor der bør udvises tilbageholdenhed, er:

 

 • Daginstitutionsområdet
 • Puljen til Lokal Udvikling
 • Ældreområdet

 

Når det er disse tre områder, administrationen anbefaler forbrugstilbageholdenhed indtil estimaterne over forbruget i 2019 bliver mere solide, skyldes det, at daginstitutionsområdet, Puljen til Lokal Udvikling og ældreområdet alle har fået overført midler, som reelt forøger deres forbrugsmuligheder i 2019.

 

Med forbrugstilbageholdenhed menes, at der holdes tilbage med forbrug på bl.a. puljer og overførte midler. Det vil sige, at udgifter der ikke forringer serviceniveauet afventer, at der er mindre usikkerhed om det samlede forbrug. Herefter tages der beslutning om den videre fremfærd. Forbrugstilbageholdenhed vil endvidere understøtte, at der overføres det samme beløb på driften ind i 2020, som der blev overført ind i 2019

 

I den alternative indstilling anbefales en generel tilbageholdenhed på alle kommunens udgiftsområder. Forskellen mellem hovedindstillingen og den alternative indstilling er således, hvorvidt alle udgiftsområder skal udvise tilbageholdenhed, eller det alene er på områder, som med budgettet reelt har fået forøget forbrugsmulighederne. Dermed er det også en beslutning om, hvor bredt forbrugstilbageholdenheden skal slå igennem på organisationen eller om den skal være målrettet nogle færre udgiftsområder.

 

Det forventede resultat for 2019 i forhold til korrigeret budget

Der styres generelt på det korrigerede budget. Det er også på baggrund af forventninger til merforbrug i forhold til det korrigerede budget, at der iværksættes handleplaner. I tabel 2 ses resultatet i forhold til såvel korrigeret som oprindeligt budget.

Tabel 2: Samlet resultat

Mio. kr.

Oprindeligt budget 2019

Korrigeret budget 2019

Forventet regnskab 2019 BR2

Forventet afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab 2019BR2

Forventet afvigelse mellem oprindeligt budget og forventet regnskab 2019BR2

Indtægter

-4.433,8

-4.433,8

-4.441,2

-7,4

-7,4

Driftsudgifter

4.148,9

4.204,3

4.191,4

-12,9

42,5

-serviceudgifter

2.901,6

2.959,8

2.935,5

-24,3

33,9

-overførsler

872,5

871,6

889,9

18,3

17,4

-andet ej service

374,7

372,9

366,0

-7,0

-8,8

Renter

25,1

25,1

25,1

0,0

0,0

Anlæg

170,0

240,0

192,9

-47,1

22,9

Forsyning

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Finansiering

74,2

74,2

74,2

0,0

0,0

Resultat i alt

-15,6

109,8

42,4

-67,4

58,0

Kasseopbygning

15,6

-109,8

-42,4

67,4

-58,0

 

Budgetrevision 2 viser et forventet mindreforbrug på 67,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget består af:

 

 • Mindreforbrug på driften på 12,9 mio. kr.
 • Merindtægter på skatter og tilskud på i alt 7,4 mio. kr.
 • Mindreforbrug på anlæg på 47,1 mio. kr.

 

I tabel 3 ses afvigelserne på de enkelte udvalg på driften.

Tabel 3: Forventet regnskab og afvigelse på driftsudgifter (udvalgsopdelt)

Mio. kr.

Oprindeligt budget 2019

Korrigeret budget 2019

Forventet regnskab 2019 BR2

Forventet afvigelse korrigeret budget 2019 BR2

Forventet afvigelse oprindeligt budget 2019 BR2

Driftsudgifter

4.148,9

4.204,3

4.191,4

-12,9

42,5

Økonomiudvalget

580,1

601,1

564,0

-37,1

-16,0

Udvalget for Børn og Skole

897,3

913,9

913,9

0,0

16,6

Udvalget for Ældre og Sundhed

845,8

853,0

851,5

-1,5

5,7

Udvalget for Klima og Miljø

129,1

128,5

127,8

-0,6

-1,3

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

952,7

951,8

959,0

7,2

6,3

Udvalget for Kultur og Fritid

109,9

115,8

111,1

-4,7

1,2

Socialudvalget

634,0

640,3

664,0

23,7

30,0

 

Hovedforklaringerne på de forventede merforbrug på udvalgsniveau er:

 

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Der forventes et merforbrug på 7,2 mio. kr. på området. Der forventes merforbrug på førtidspension, uddannelseshjælp, sygedagpenge, kontanthjælp og ledighedsydelse. Der forventes mindreforbrug på A-dagpenge, integration, løntilskud og beskæftigelsesordninger. Hovedårsagen til det forventede merforbrug skal findes i en forsøgsordning med staten, der medfører en udgift på 5,5 mio. kr. i år. Finansieringen af forsøget kommer først i 2020. Administrationen arbejder med handleplaner til udvalget.

 

Udvalget for Børn og Skole:

Der forventes balance i budgettet på området. Hvis omplaceringerne i budgetrevisionen godkendes, forventes et mindreforbrug på området på 4,5 mio. kr. Dette dækker over et forventet mindreforbrug på Folkeskoler og Dagtilbud og et forventet merforbrug på Sundhed for Børn og Unge. Tandplejen har indgået en aftale med en privat virksomhed om retning af tænder. Dette forventes at give merforbrug i år. For området som helhed forventes anvendt 12,1 mio. kr. af de overførte midler fra 2018.

 

Udvalget for Ældre og Sundhed:

Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Det stammer fra ældreområdet, hvor der blandt andet forventes mindreforbrug på botilbud for personer over 67 år. På Sundhedsområdet forventes merforbrug på Kommunal Medfinansiering. Dette skyldes, at staten i år har valgt at afregne området med udgangspunkt i det oprindelige budget og ikke aktiviteten på området. Hvis der lige som tidligere år var blevet afregnet i forhold til aktiviteten kunne Holbæk Kommune se frem til et mindreforbrug på området. Da budgettet i forbindelse med BR1 blev reduceret med 1,8 mio. kr. forventes nu et merforbrug på det beløb. Herudover forventes der også merforbrug på øvrige sundhedsudgifter.

 

Socialudvalget:

Der forventes et merforbrug på 23,7 mio. kr. Det skyldes primært Voksenspecialområdet, som forventer et merforbrug på 22,7 mio. kr. Merforbruget skyldes primært botilbud, men der forventes også merforbrug på ungdomsuddannelser for unge med særlige behov. Herudover forventes merforbrug på boligydelse og boligsikring. Børnespecialområdet forventer et merforbrug på 1 mio. kr.

 

Udvalget for Kultur og Fritid:

Der forventes et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. Det skyldes primært, at en række puljemidler først forventes udbetalt i 2020.

 

Udvalget for Klima og Miljø:

Der forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

 

For de stående udvalg tilsammen forventes et merforbrug i forhold til korrigeret budget på 24,1 mio. kr. som dækkes af buffer til uforudsete udgifter samt yderligere mindreforbrug under Økonomiudvalget.

 

Økonomiudvalget:

Samlet set forventes et mindreforbrug på 37,1 mio. kr. Det skyldes blandt andet, at buffer til uforudsete udgifter anvendes til at dække forventede merforbrug på de stående udvalg. Ifølge kommunens 2. styringsprincip skal hensynet til kommunens samlede økonomi altid gå forud for andre økonomiske hensyn og tiltag, herunder politiske omstillinger. Herudover forventes et mindreforbrug på en række puljer (herunder barselspulje og pulje til udvikling af lokalområder) samt mindreforbrug på boliger til flygtninge.

 

Forklaringerne på udvalgsniveau er uddybet i udvalgsnotaterne vedlagt denne dagsorden.

 

Anlæg

På anlæg forventes et mindreforbrug på 47,1 mio. kr. Det største mindreforbrug skyldes en lang opstartsfase på opførelse af daginstitutioner og udgifterne forventes her først at falde i 2020. Herudover er der flere andre projekter, der forventes igangsat lidt senere end tidligere planlagt. Der er endnu ikke frigivet beløb vedrørende grunde og bygninger solgt i 2019

 

Indtægter

På indtægtssiden er der samlet set et en merindtægt på 7,4 mio. kr. Det skyldes merindtægter på udligningen på 9,8 mio. kr. Indtægten skyldes en overgangsordning for kommuner med udligningstab på 10 mio. kr. fratrukket en mindreindtægt på 0,2 mio. kr. vedrørende en sanktion for, at kommunerne under et satte skatten op i 2019. De 9,8 mio. kr. indstilles som negativ tillægsbevilling til styrkelse af kassebeholdningen. Udover de 9,8 mio. kr. forventes en mindreindtægt på midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet samt en mindreindtægt på ejendomsskat og dækningsafgift på i alt 2,4 mio. kr.

 

Budget 2020

Der blev i januar fremlagt en sag vedrørende budgetramme for 2020 for Kommunalbestyrelsen. Her blev der gjort opmærksom på, at der er pres på servicerammen også for 2020. Merforbruget i 2019 på primært Socialudvalget øger presset på servicerammen i budget 2020. Og hvis udgifterne på området ikke kan reduceres, skal der findes kompenserende reduktioner på de øvrige udgiftsområder.

 

Likviditet

Likviditetsprognosen er opdateret på baggrund af regnskab 2018 og en forudsætning om, at budget 2019 overholdes. Der er ikke ændret ved grundforudsætningerne for likviditetsprognosen. I den opdaterede prognose forudsættes blandt andet:

 • at der på driften overføres samme beløb til 2020, som blev overført til 2019.
 • at der på anlæg overføres 23 mio. kr. mindre til 2020 end det, der blev overført til 2019, svarende til en overførsel på 47 mio. kr.
 • at der modtages 10 mio. kr. ekstra i tilskud, som følge af overgangsordning vedrørende udligningstab
 • at der frigives deponeringer på 43 mio. kr. fra salg af jord og fast ejendom i tidligere år
 • at betalinger på løn, varekøb, betalinger til andre kommuner mv. falder på samme tidspunkt på året, som de plejer

Økonomiske konsekvenser

Sagsfremstillingen giver ikke anledning til økonomiske konsekvenser.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-04-2019

Indstilles godkendt for så vidt angår KMU’s ressortområde.caseno19-1330_#4912886_v1_bilag 1 - omplaceringer.pdf.pdf
caseno19-1330_#4912889_v1_bilag 2 - samlet oversigt.pdf.pdf
caseno19-1330_#4912893_v1_bilag 3 - økonomiudvalget indtægter, renter, anlæg, finansiering.pdf.pdf
caseno19-1330_#4912901_v1_bilag 4 - økonomiudvalget - drift.pdf.pdf
caseno19-1330_#4912902_v1_bilag 5 - udvalget for børn og skole - drift.pdf.pdf
caseno19-1330_#4912903_v1_bilag 6 - udvalget for beskæftigelse og uddannelse - drift.pdf.pdf
caseno19-1330_#4912876_v1_bilag 7 - udvalget for ældre og sundhed - drift.pdf.pdf
caseno19-1330_#4912879_v1_bilag 8 - udvalget for klima og miljø - drift.pdf.pdf
caseno19-1330_#4912880_v1_bilag 9 - udvalget for kultur og fritid - drift.pdf.pdf
caseno19-1330_#4912882_v1_bilag 10 - socialudvalget - drift.pdf.pdf
caseno19-1330_#4912883_v1_bilag 11 - samlet opgørelse implementering af budget 2019 til br2.pdf.pdf
caseno19-1330_#4912884_v1_bilag 12 - handleplaner socialudvalget.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - Omplaceringer.pdf
Bilag 2 - Samlet oversigt.pdf
Bilag 3 - Økonomiudvalget Indtægter, renter, anlæg, finansiering.pdf
Bilag 4 - Økonomiudvalget - drift.pdf
Bilag 5 - Udvalget for Børn og Skole - drift.pdf
Bilag 6 - Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse - drift.pdf
Bilag 7 - Udvalget for Ældre og Sundhed - drift.pdf
Bilag 8 - Udvalget for Klima og Miljø - drift.pdf
Bilag 9 - Udvalget for Kultur og fritid - drift.pdf
Bilag 10 - Socialudvalget - drift.pdf
Bilag 11 - Samlet opgørelse implementering af budget 2019 til BR2.pdf
Bilag 12 - handleplaner Socialudvalget.pdf


65. Beslutning af temaer for korte kurser og oplæg i udvalget for 2. halvår 2019

Beslutning af temaer for korte kurser og oplæg i udvalget for 2. halvår 2019

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. udvalget beslutter temaer for korte kurser og oplæg i udvalget i 2019

Beskrivelse af sagen

Udvalget for Klima og Miljø har tidligere vedtaget, at de vil afholde nogle temadage for hele udvalget.

Udvalget har i 1. halvår af 2019 afholdt 2 temadage om henholdsvis ”Trafiksikkerhed” og ”Planlægning og detailhandel”. Administrationen anbefaler, at udvalget beslutter temaer for 2 temadage i 2. halvår af 2019. Forslag til temaer vil blive fremlagt på mødet.


Økonomiske konsekvenser

En temadag i udvalget koster cirka 3.000 kr. alt incl.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Det vurderes at der ikke er nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser af beslutningen.


Sagshistorik, henvisninger

30. oktober 2018 – Beslutning af temaer for korte kurser og oplæg i udvalget i 2019

26. februar 2019 – Beslutning om deltagelse i kurser og konferencer i 2019

 


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-04-2019

Kloakering/spildevand og vandhandleplaner; energityper i forhold til boliger.

66. Borgerrådgiverens beretning 2018

Borgerrådgiverens beretning 2018

Sagsgang og sagstype

De stående udvalg, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

 


Indstilling

Borgerrådgiver Per Timm indstiller, at:

-          Borgerrådgivningens beretning tages til efterretning


Beskrivelse af sagen

Borgerrådgivningen i Holbæk Kommune er oprettet efter §65e i lov om kommunernes styrelse.

Borgerrådgivningen i Holbæk Kommune har, efter beslutning truffet af Byrådet den 29. november 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen, eksisteret siden den 1. januar 2007.

Borgerrådgiveren er ansat af Kommunalbestyrelsen og kan overtage og udrede borgerklager rettet til Kommunalbestyrelsens politikere og medvirke til sikring af retssikkerheden for borgeren i samspil med administrationen. Desuden kan Borgerrådgiveren iværksætte egne undersøgelser.

Kommunalbestyrelsen, de politiske udvalg, direktion, chefgruppen samt afdelinger kan invitere Borgerrådgiveren til dialog m.v. om arbejdsområdet.

Den årlige beretning skal i henhold til styrelsesvedtægten forelægges Kommunalbestyrelsen til orientering. Den udarbejdede og vedlagte Årsberetning og datamateriale er en opgørelse over årets aktiviteter i Borgerrådgivningen opgjort i tal og grafer samt bemærkninger og anbefalinger.


Økonomiske konsekvenser

Der vurderes umiddelbart ikke at være nogen økonomiske konsekvenser.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes umiddelbart ikke at være nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Lovgrundlag – link

 §65e i bekendtgørelse om Kommunernes styrelse

 


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-04-2019

Indstilles taget til efterretning.caseno19-7761_#4848683_v1_borgerrådgiverens beretning 2018.pdf.pdf
caseno19-480_#4910706_v1_bilag til årsredegørelse 2018 (nyt).pdf

Bilag

Borgerrådgiverens beretning 2018.pdf
Bilag til årsredegørelse 2018 (nyt)


67. Orientering om opfølgning på borgerrådgiverens årsberetninger for 2018 og 2017

Orientering om opfølgning på borgerrådgiverens årsberetninger for 2018 og 2017

Sagsgang og sagstype

De stående udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. administrationens plan for opfølgning på borgerrådgiverens anbefalinger i årsberetningen for 2018 tages til efterretning og
 2. administrationens opfølgning på borgerrådgiverens anbefalinger i årsberetningen for 2017 tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Borgerrådgiverens årsberetning for 2018 er modtaget, og administrationen har forholdt sig til den.

Generelt afspejler rapporten, at der er sket en positiv udvikling, og at der er effekt af de initiativer, der er sat i gang. Dette ligger i tråd med udviklingen i Ankestyrelsens statistikker, hvor Holbæk Kommune placerer sig væsentligt bedre end tidligere.

 

I årsberetning for 2018 har borgerrådgiveren også beskrevet en række opmærksomhedspunkter og anbefalinger til, hvordan de enkelte kerneområder og hele organisationen kan forbedre samspillet mellem borgerne og kommunen.

Som opfølgning på borgerrådgiverens årsberetning for 2018 har administrationen gennemgået og reflekteret over de forhold, som borgerrådgiveren beskriver i beretningen.

Det har ledt til en række initiativer, som bliver sat i gang på de enkelte kerneområder. Initiativerne er beskrevet i bilaget.

 

Borgerrådgiverens årsberetning 2017

Da Kommunalbestyrelsen sidste år behandlede borgerrådgiverens rapport for 2017, udtrykte Kommunalbestyrelsen ønske om, at der fremadrettet i administrationens opfølgning på årsberetningen også redegøres for status på opfølgning på beretningen fra året før.

Administrationen har derfor også fulgt op på de initiativer, som beretningen for 2017 gav anledning til. Dette findes ligeledes i bilag.

Opfølgningen viser, at organisationen arbejder seriøst med de forhold, som borgerrådgiveren peger på, og at der også er sket forbedringer på en række områder.

Arbejdet med forenkling af borgerens adgang til administrationen er i fuld gang, ligesom der arbejdes løbende på at forbedre kontakten med og involveringen af borgeren i sagerne.

 


Økonomiske konsekvenser

Ingen


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-04-2019

Indstilles taget til efterretning.caseno19-13780_#4884723_v1_handleplaner-bemærkninger til borgerrådgiverens rapport 2018.docx
caseno19-13780_#4884744_v1_opfølgning på borgerrådgiverens rapport 2017_samlet besvarelse.docx

Bilag

Handleplaner-bemærkninger til borgerrådgiverens rapport 2018
Opfølgning på borgerrådgiverens rapport 2017_samlet besvarelse


68. Orienteringer

Orienteringer

Indstilling

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

 

Forventede sager på de næste tre møder i udvalget:

Oversigten over kommende sager er udformet som et dynamisk dokument, som løbende redigeres. Listen skal derfor læses som et øjebliksbillede med forbehold for at sager kan tilføjes, fremrykkes, udskydes eller fjernes som følge af uforudsete begivenheder.

Dato og måned

Sager

28. maj 2019

Gåtur og orientering om plejeplan for fælleden

Endelig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg for erhvervsområde ved Regstrup og lokalplanforslag 14.11 for et biogasanlæg ved Snævre Vest

Parkeringsanalyse

Budget 2020-2023

25. juni 2019

Budget 2023

27. august 2019

Budgetrevision 3

 


Alternativ indstilling

 

 

69. Underskriftsark

Underskriftsark