UDVALG

Udvalget for Klima og Miljø

MØDE

Referat

STED

Lok. 0.2 - kantinen

STARTTIDSPUNKT

26-03-2019 17:00:00

SLUTTIDSPUNKT

26-03-2019 19:30:00


PUNKTER

39. Godkendelse af dagsorden til mødet den 26. marts 2019
40. Beslutning om endelig vedtagelse af forslag til lokalplan 20.22 for Bålhytte på Munkholm samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 2
41. Beslutning om endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan 11.18 samt tilhørende kommuneplantillæg for boliger ved Vandværkshøjen, Jyderup
42. Beslutning om igangsættelse af nye lokalplaner
43. Beslutning om ekspropriation - sti og parkeringsplads ved Maglesø
44. Beslutning om ekspropriation til sti langs Tuse Næs Vej
45. Beslutning om etablering af ny Dommerstibro
46. Beslutning om forlængelse af perioden for nuværende affaldsplan i Holbæk Kommune
47. Beslutning om kommissorium til vandsynsgrupper
48. Beslutning om vedtagelse af hensigtserklæring og valg af to medlemmer fra Kommunalbestyrelsen til styregruppe vedrørende et evt. fælles spildevandsprojekt i Holbæk og Odsherred kommuner
49. Beslutning om prioritering af de 500.000 kr.der er afsat til naturområdet i Budgetaftalen 2019-2022
50. Beslutning om udarbejdelse af Trafiksikkerhedsplan 2020-2025
51. Beslutning - Prioritering af besparelsen på bus til Sportsbyen
52. Beslutning om effektiviseringer til budget 2020-2023
53. Drøftelse af tilføjelsen af et femte indsatsområde under ’Grøn og Bæredygtig Kommune’ i Arbejdsprogram 2020
54. Orienteringer
55. Underskriftsark39. Godkendelse af dagsorden til mødet den 26. marts 2019

Godkendelse af dagsorden til mødet den 26. marts 2019

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

 

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. dagsorden til mødet den 26. marts 2019 godkendes

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-03-2019

Godkendt

40. Beslutning om endelig vedtagelse af forslag til lokalplan 20.22 for Bålhytte på Munkholm samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 2

Beslutning om endelig vedtagelse af forslag til lokalplan 20.22 for Bålhytte på Munkholm samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 2

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima- og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 2, samt lokalplan 20.22 for Bålhytte på Munkholm vedtages endeligt

Beskrivelse af sagen

Baggrund:

Lokalplanforslaget giver mulighed for etablering af en bålhytte ved børnehaven der ligger på Munkholm. Der udarbejdes normalt ikke lokalplan og kommuneplantillæg for en bålhytte. Men i dette tilfælde har Kystdirektoratet tilkendegivet, at der kun vil kunne opnås en dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til bålhytten, såfremt denne er omfattet af en lokalplan. Strandbeskyttelsen omfatter strandbredden og arealet op til 300 m bag strandbredden – det vil sige hele Munkholm. Når et område er strandbeskyttet må der som hovedregel ikke foretages ændringer eller bygges på arealet.

Kommuneplantillæg:

Der kan ikke udarbejdes lokalplanlægning, som er i strid med kommuneplanen. For at sikre overensstemmelse mellem kommuneplanen og lokalplanen er det nødvendigt at udlægge en kommuneplanramme for arealet. I kommuneplantillægget udlægges der således en ny ramme til fritidsformål. Lokalplan og kommuneplanramme udlægges for samme areal på ca. 40m2.

Afgrænsning af planområdet:

Planområdet omfatter et areal på ca. 40 m2 beliggende på halvøen Munkholm. Størstedelen af Munkholm er dækket af skov, og midt på øen ligger den private institution Børneøen. Bålhytten placeres i tilknytning til børnehavens eksisterende bygninger.

Planlægningen omfatter kun bålhytten. Børneinstitutionen har tilkendegivet, at der ikke er planer om at udvide eller bygge om. Med denne afgrænsning kan bygningen, der huser børneinstitutionen føres tilbage til boligformål, såfremt institutionens brug en dag ophører.

Lokalplanforslagets indhold:

Lokalplanforslaget giver mulighed for at opføre en bålhytte på ca. 17 m2 med en tagflade på 27 m2 og en bygningshøjde på 3,5 m.

Der foretages ikke ændringer i planforslagene:

Da der ikke er indkommet høringssvar eller bemærkninger i løbet af de 8 ugers offentlig høring, foretages der ikke ændringer i planforslagene før endelig vedtagelse.


Økonomiske konsekvenser

Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ikke viden eller formodning om miljø- og klimamæssige konsekvenser ved etablering af bålhytten.


Høring

Planlægningens opstart blev annonceret på kommunens hjemmeside, da planforslagene blev udsendt i 4 ugers for-debat. Der indkom ingen bemærkninger til for-debatten.

 

Planforslagene blev udsendt i 8 ugers offentlig høring. Der blev ikke afholdt borgermøde i forbindelse med den offentlige høring. Det blev vurderet at lokalplanområdet er af så lille et omfang og med så få naboer, at det ikke var hensigtsmæssigt at afholde borgermøde. De relevante myndigheder og interesseforeninger blev inddraget i forløbet omkring lokalplanudarbejdelsen.


Lovgrundlag – link

Planloven

Naturbeskyttelseslovens §65b stk. 5


Sagshistorik, henvisninger

Planforslagene blev prioriteret igangsat i:

Økonomiudvalget d. 4. april 2018 – punkt 70

 

Beslutningen om at sende planforslagene i offentlig høring blev endeligt godkendt i:

Kommunalbestyrelsen d. 12. december 2018 – punkt 254


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-03-2019

Indstilles godkendtcaseno17-44493_#4866120_v1_forslag til lokalplan nr_ 20_22_ bålhytte på munkholm.pdf.pdf
caseno17-44493_#4866119_v1_forslag til kommuneplantillæg nr. 2 bålhytte på munkholm.pdf.pdf

Bilag

Forslag til lokalplan nr_ 20_22_ bålhytte på Munkholm.pdf
Forslag til kommuneplantillæg nr. 2 bålhytte på Munkholm.pdf


41. Beslutning om endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan 11.18 samt tilhørende kommuneplantillæg for boliger ved Vandværkshøjen, Jyderup

Beslutning om endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan 11.18 samt tilhørende kommuneplantillæg for boliger ved Vandværkshøjen, Jyderup

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Klima- og Miljø, Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen
Beslutningssag

 


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. forslag til Lokalplan 11.18 samt Kommuneplantillæg nr. 8 for Boliger på Vandværkshøjen vedtages endeligt med de ændringer der fremgår af sagsfremstillingen

Beskrivelse af sagen

Baggrund for lokalplanen og lokalplanens indhold
Lokalplanområdet er beliggende centralt i Jyderup på en høj, hvor Jyderups gamle vandværk står, der i dag ligger ubenyttet hen. Derfor ønsker grundejeren, at der sker en ændret anvendelse af arealerne, der med dets beliggenhed vil være oplagt til boligbebyggelse med tilknytning til det omkringliggende boligområde. Boliger vil dermed skabe nyt liv i et allerede eksisterende byzoneområde.
Vandværket er udpeget som bevaringsværdigt og lokalplanen har derfor også til formål at skabe rammerne for at bevare vandtårnet og kulturhistorien omkring det.

Ny udnyttelse af grunden forudsætter hensyn til dels bevaringsværdig bebyggelse og et træ som er beskyttet af naturbeskyttelsesloven. Grunden har derudover terrænforskelle. Ny udnyttelse af grunden kan enten blive til 2 parcelhusgrunde eller fire tæt/lav boliger.


Ændringer der indstilles, vedr. reduceringer i bygningshøjde, etageantal og muligheder for terrænregulering:
På baggrund af høringen gennemgår lokalplanforslaget en række ændringer i form af reduceringer i bygningshøjde, etageantal og muligheder for terrænregulering. Ændringerne imødekommer indsigelser om nabohensyn. At der indstilles reduceringer i maksimale bebyggelseshøjde og etageantal imødekommer også indsigelser, der ønsker bedre udsyn til det bevaringsværdige vandtårn.

Ændringerne, der indstilles er:

 • Maksimale tilladte bygningshøjde reduceres fra 8,5 meter til 5 meter over terræn:
  Det kan dog stadig tillades, at den maksimale bygningshøjde overskrides for dele af en bygning, hvor det kan begrundes i niveauspring i terrænet og bygningens arkitektoniske udtryk tilpasses. Således skabes der mulighed for opførelse af arkitektur med forskudte etager (Se bilag A for illustration).

 

 • Tilladte maksimale etageantal reduceres fra 2 etager til i udgangspunktet 1 etage:
  Etageantallet kan dog godt overskrides idet der opføres arkitektur med forskudte etager (Se bilag A for illustration).
   
 • For at imødekomme nabohensyn tilføjes en ny bestemmelse om, at bebygges der i mere end 1 etage, må der ikke etableres tagterrasser vendt mod tilstødende beboelsesejendomme. Derudover tilknyttes bestemmelserne bemærkninger om, at nabohensyn vedr. indbliks- og skyggegener skal tages i betragtning.

 

 • Bygningshøjden i byggefelt A, der muliggør at fastholde den oprindelige bygningsstruktur i vandværksbebyggelsen, reduceres fra maks. 6 meter til maks. 5 meter til tagryg. Reducering sker i tråd med de øvrige reduceringer i bygningshøjden.  

 

 • Muligheden for terrænregulering reduceres:

Planforslaget giver mulighed for terrænregulering +/- 1 m. Det er således også muligt at bearbejde terrænet forholdsvis meget og opføre en ønsket bolig, afhængigt af om en bygherre ønsker en bygning med forskudte etager eller i plant niveau.  
Der indstilles, at terrænet, ved regulering, maks. må opfyldes op til kote 38, fremfor kote 40 som angivet i planforslaget. De højeste dele af vandværkshøjen (kote 39 og kote 40) kan altså ikke blive højere, men der kan godt graves jord af (op til 1 meter).
 

 • Planforslagene har ikke angivet maks. bebyggelsesprocent for tæt/lav. Det indstilles, at maks. bebyggelsesprocent for tæt/lav bebyggelse er 40 %

 

 • Derudover indstilles redaktionelle rettelser.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke umiddelbart økonomiske konsekvenser


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser


Høring

Planforslagene var i høring i perioden fra d. 27. november 2018 til den 31. januar 2019.

Borgermøde blev afholdt d. 11. december 2018, se bilag B for notat fra mødet. 

Der er modtaget 6 skriftlige høringssvar, der fremgår af bilag C. Administrationens vurdering og indstilling heraf fremgår ligeledes.

 


Lovgrundlag – link

Planloven


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-03-2019

Indstilles godkendtcaseno17-40692_#4866743_v1_forslag til lokalplan 11.18.pdf
caseno17-40692_#4866747_v1_forslag til kommuneplantilllæg nr. 8..pdf
caseno17-40692_#4866732_v1_bilag a_ princip for akitektur med forskudte etager.pdf
caseno17-40692_#4866733_v1_bilag b_notat fra borgermøde.pdf
caseno17-40692_#4866734_v1_bilag c_oversigt over høringssvar og behandling heraf.pdf

Bilag

Forslag til Lokalplan 11.18
Forslag til Kommuneplantilllæg nr. 8.
Bilag A_ Princip for akitektur med forskudte etager
Bilag B_Notat fra borgermøde
Bilag C_Oversigt over høringssvar og behandling heraf


42. Beslutning om igangsættelse af nye lokalplaner

Beslutning om igangsættelse af nye lokalplaner

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Planlægning for udvikling af jernstøberigrunden, Holbæk igangsættes
 2. Planlægning for boligbebyggelse Lundemarskvej 24, Holbæk igangsættes
 3. Planlægning for boligbebyggelse Ahlgade 6-8, Holbæk igangsættes

Beskrivelse af sagen

Økonomiudvalget beslutter løbende, efter indstilling fra Udvalget for Klima og Miljø, hvilke lokalplaner og kommuneplantillæg administrationen skal udarbejde. Til hver plan er der udarbejdet et prioriteringsnotat, der sætter rammen for planens indhold og proces. Disse er vedlagt som bilag til hver enkelt ny plan. Der er endvidere udarbejdet et kortbilag (bilag 1), der viser placeringen af planerne.

1 Udvikling af jernstøberigrunden (bilag 2)

Sagen blev behandlet på sidste måneds sag om igangsættelse af planer, hvor udvalget besluttede at der skulle udarbejdes skitser for projektet forud for beslutning om igangsættelse. De ønskede skitser er vedlagt prioriteringsnotatet i bilag 2.

Formålet med projektet, er at give mulighed for omdannelse af området til centerformål i form af liberale erhverv, etageboliger og evt. tæt/lav boligbebyggelse. Området er centralt beliggende i Holbæk by, og en omdannelse til boligformål vurderes at hensigtsmæssig, i forhold til den tidligere erhvervsmæssige benyttelse. Anvendelsesændringen er i overensstemmelse med kommuneplanen, og området har gennem en årrække ligget hen, og er forfaldet, så en omdannelse på arealet vil medvirke til at hele området får et løft.

2 Boligbebyggelse Lundemarksvej 24, Holbæk (bilag 3)

Sagen blev behandlet på sidste måneds sag om igangsættelse af planer, hvor udvalget besluttede at der skulle udarbejdes skitser for projektet forud for beslutning om igangsættelse. De ønskede skitser er vedlagt prioriteringsnotatet i bilag 3.

Formålet med projektet er at give mulighed for en omdannelse af området til boligformål (etageboligbebyggelse). Området er i dag udlagt til erhverv (miljøklasse 2-3), og fremstår for nuværende med et ubenyttet garageanlæg.

Anvendelsesændring fra erhvervsformål til boligformål, vurderes at indebære en miljømæssig bedre tilpasning til de omkringliggende boliger, end den nuværende anvendelse. Muligheden for at indplacere forholdsvis høj bebyggelse betyder, at der ved dispositionen af ny bebyggelse skal ske en tilpasning til omgivelserne, herunder eksisterende institution nord for.

En realisering vil medføre en påvirkning af omgivelserne. Der er med ideoplægget vedlagt forslag til områdets bebyggelsesstruktur og højder, solorientering, bebyggelsesplan.

En ændring af anvendelse til etageboligbebyggelse vurderes at være i god overensstemmelse med nabobebyggelserne. I ideoplægget er der lagt op til at etagerne gradvist øges fra nord mod syd, sådan at skyggepåvirkningen af institutionen nord for mindskes mest muligt.

Der vil med etablering af bebyggelsen ikke kunne undgås at påvirke omgivelserne med skygge og/eller evt. indbliksgener.

3 Boligbebyggelse Ahlgade 6-8, Holbæk (bilag 4)

Formålet med projektet er at muliggøre opførelsen af etageboliger i gårdrummet indenfor den eksisterende karrébebyggelse mod Ahlgade.

Det vurderes, at planforslaget kan bidrage positivt til udviklingen af Holbæk midtby.  Planforslaget muliggør opførelsen af nye boliger, samtidig med at det muliggør etableringen af et attraktivt grønt fællesareal i én af bymidtens helt centrale boligkarréer.

Endelig tilpasses projektet den bevaringsværdige bymidte, med hensyn til proportioner, materialitet og farvevalg, sådan at nybyggeriet opleves som en moderne tilføjelse til bygningsmassen, af tilsvarende kvalitet.

Status på planer

For at sikre overblikket i forhold til igangværende planer, er der udarbejdet status på disse. Status er vedlagt som bilag 5.

Siden seneste status er følgende planer vedtaget endeligt:

 • Kommuneplantillæg for vandværket i Tølløse

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være miljø- og klimamæssige konsekvenser ved igangsættelse af planerne.


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-03-2019
 1. Indstilles godkendt, men med ændring fra 2-3 etager til 2 etager for boliger i delområde 1 ud mod Skyttens vej. Det ønskes undersøgt, om der kan etableres 1,5 parkeringsplads per bolig
 2. Indstilles godkendt. Det ønskes undersøgt, om der kan etableres 1,5 parkeringsplads per bolig
 3. Indstilles godkendt, projektet skal følge den eksisterende byggestil for tag og facader herunder at materialevalg præciseres. Yderligere ønskes der dokumentation for, at der etableres nye parkeringspladser svarende til 1,5 parkeringsplads per bolig.

For alle projekterne søges der indarbejdet LAR løsninger.caseno19-3777_#4870921_v1_bilag 1 beliggenheden af planer.pdf.pdf
caseno19-3777_#4870922_v1_bilag 2 status planer.pdf.pdf
caseno19-3777_#4870923_v1_bilag 3 prioriteringsnotat boligbebyggelse på jernstøberigrunden holbæk.pdf.pdf
caseno19-3777_#4870919_v1_bilag 4 prioriteringsnotat boligbebyggelse på lundemarksvej 24, holbæk.pdf.pdf
caseno19-3777_#4870920_v1_bilag 5 prioriteringsnotat boligbebyggelse ahlgade 6-8, holbæk.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 Beliggenheden af planer
Bilag 2 Status planer
Bilag 3 Prioriteringsnotat boligbebyggelse på Jernstøberigrunden Holbæk
Bilag 4 Prioriteringsnotat boligbebyggelse på Lundemarksvej 24, Holbæk
Bilag 5 Prioriteringsnotat boligbebyggelse Ahlgade 6-8, Holbæk


43. Beslutning om ekspropriation - sti og parkeringsplads ved Maglesø

Beslutning om ekspropriation - sti og parkeringsplads ved Maglesø

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag.


Indstilling

Administrationen indstiller, at kommunalbestyrelsen

 1. træffer beslutning om at ekspropriere eksisterende trampesti over ejendommen matr.nr. 11b Igelsø By, Kvanløse, beliggende Maglesøvej 6, 4300 Holbæk, og eksisterende parkeringsareal på matr.nr. 12b Igelsø By, Kvanløse, tilhørende ejendommen Maglesøvej 4, 4300 Holbæk, samt bemyndiger administrationen til at gennemføre ekspropriationen og indbringe eventuelle erstatningsspørgsmål for Taksationskommissionen og eventuelle klager over ekspropriationsbeslutningen for klagemyndigheden.

Beskrivelse af sagen

Baggrund
Kommunalbestyrelsen har den 12. september 2018 truffet principbeslutning om at indlede skridt til ekspropriation. Der har den 14. januar 2019 været afholdt åstedsforretning. Med denne sag træffer Kommunalbestyrelsen endelig beslutning om ekspropriation.

For at sikre stien over Maglesøvej 6 og sikre offentligheden uhindret adgang er det fortsat vurderet nødvendigt, at erhverve stiarealet mod betaling af erstatning til ejerne. For at sikre offentlig tilgængelig parkeringsplads for besøgende til Maglesø, er det tilsvarende vurderet nødvendigt at ekspropriere dette areal mod betaling af erstatning.

Ekspropriationen vil blive gennemført i overensstemmelse med ekspropriationsplaner (bilag 1), arealfortegnelser (bilag 2), indvarslingsbreve (bilag 3), annonce (bilag 4) og den førte åstedsprotokol med protokolbilag (bilag 5).

Maglesø som udflugtsmål
I kommunalbestyrelsens Arbejdsprogram 2018 indgår ’Grøn og Bæredygtig Kommune’ som et prioriteret fokusområde. Der er herunder et fokus på den nære natur, og at naturen skal være tilgængelig for den enkelte borger – både den natur, som vi anvender i vores hverdag, og den vi opsøger i fritiden. Maglesø området har været er yndet udflugtsmål for lokalbefolkningen og turister lang tid tilbage. Stien over ejendommen har været etableret i mindst 70-80 år, og kan ses som trampespor på de første luftfotos, som Holbæk Kommune digitalt er i besiddelse af. Området er et af kommunens bedste eksempler på den nære natur, hvor der er mulighed for store naturoplevelser. Parkeringspladsen og områdets stier er med til at opretholde tilgængeligheden til et stykke enestående natur.

Ejerne af Maglesøvej 6 har senest på eget initiativ etableret en sti øst om ejendommens bygninger for at give offentligheden en ny og anden adgang til Maglesø. Administrationen har dog vurderet at denne nye sti er et utilstrækkeligt alternativ, hvilket er begrundet i bl.a. den rekreative værdi af den nuværende sti og sammenhængen med det øvrige stisystem og parkeringspladsen.

Ekspropriation – hvornår og hvordan
Ekspropriation er et værktøj til, at kommunen kan erhverve rådighed/ejendomsret til et areal, der tilhører privat ejendom mod fuld erstatning. Ekspropriation anvendes kun, hvor det vurderes nødvendigt i forhold til det mål, kommunen forfølger under forudsætning af fornøden hjemmel.

Når der træffes beslutning om at indlede en ekspropriationssag, vil kommunen altid først gå i dialog om mulighederne for at erhverve arealet mod betaling. Der indledes med en opmåling af de relevante arealer og hvis der i dialogen ikke kan opnås enighed, indkaldes ejerne til åstedsforretning. Den lovfæstede åstedsforretning har til formål at sikre. at lodsejernes synspunkter og interesser indgår i kommunalbestyrelsens grundlag for beslutning om ekspropriation. Dialogen kan fortsætte frem til Kommunalbestyrelsens beslutning om ekspropriation. Gennemførelse af ekspropriation er kommunens sidste skridt i et længerevarende forløb.

Ekspropriation af sti over Maglesøvej 6
Beskrivelse af stien

Ejendommen på Maglesøvej 6 har fra 1939 været drevet som traktørsted. Traktørstedet har gennem mange år været et velbesøgt udflugtsmål dels for kommunens borgere dels for turister, som kommer langvejs fra. Gæsterne tiltrækkes af den storslåede natur og udsigten over Maglesø.

Fra ejendommen er der via en sti over ejendommen adgang til et stisystem, som går rundt om Maglesø. Stien over ejendommen er en trampesti, som har eksisteret og været benyttet siden ca. 1940.

Stien kan ses på kortbilag 7. Stien (grøn signatur) har to indgange:

        enten fra en lille, kort (nu nedlagt) trappe (rød signatur), der starter fra parkeringspladsen

        eller langs indkørselsvejen (lilla signatur).

Herudover er der en anden stiadgang til Maglesø fra parkeringspladsen (blå signatur), der løber ad en meget stejl trappe på matr.nr. 12b.

Den stejle trappe vurderes utilstrækkelig som eneste adgangsvej pga. sværhedsgraden, og derfor er der også behov for en stiadgang med en lettere hældning og hvor f.eks. lettere gangbesværede, folk med klapvogne mv. også kan færdes (lilla signatur).

Stien er formelt set sikret i kraft af naturbeskyttelseslovens bestemmelser om adgang til naturen. Ejerne har imidlertid forhindret offentlig adgang til stien. Naturbeskyttelseslovens bestemmelser rækker ikke til, at stien kan vedligeholdes, hvis ejeren modsætter sig eller modarbejder vedligeholdelse og/eller rydning.

Holbæk Kommune traf den 23. juni 2016 afgørelse om, at stien over Maglesøvej 6 ikke må nedlægges.

Ekspropriation af stien

Ekspropriation vurderes nødvendig, for derved at sikre, at stien i fremtiden kan opretholdes som adgang til Maglesø og til stien rundt om Maglesø samt for at sikre stiens vedligeholdelse.

Administrationen anbefaler, at stien, ved dens forløb vist med grønt og rødt på bilag 7, erhverves af kommunen.

Stiens forløb, vist med lilla, anbefales pålagt en deklaration, som giver kommunen færdselsret og vedligeholdelsespligt over denne stistrækning, jf. deklarationsudkast, bilag 9. Herved opnår kommunen ejerskab og/eller råderet over det areal, hvor på stien ligger og samtidig opretholder ejerne færdselsret til deklarationsarealet.

I juni 2017 meddelte kommunen påbud til ejerne om at fjerne en kæde, som spærrer stien af indkørselsvejen (lilla signatur). Miljø- og Fødevareklagenævnet har den 18. marts 2019 stadfæstet påbuddet. Kommunen vil derfor snarest håndhæve påbuddet.

I oktober 2017 ansøgte ejerne om at omlægge stien og kommunen traf den 29. juni 2018 afgørelse om, at den ønskede omlægning ikke er mulig. Afgørelsen er påklaget og afventer Miljø og Fødevareklagenævnets afgørelse. Holbæk Kommune har i sine afgørelser lagt vægt på, at stien har væsentlig rekreativ betydning.

Administrationen vurderer, at beslutning om ekspropriation ikke bør afvente behandling af de resterende klagesager i Miljø- og Fødevareklagenævnet. På baggrund af nævnets nylige afgørelse om spærring af stien forventer administrationen en snarlig afgørelse af sagen om omlægning af stien. Jo længere tid der går, hvor stien er spærret af og færdslen dermed er reduceret, jo tydeligere vil stien fremstå ufarbar og utilgængelig for offentligheden. Hertil kommer, at den endnu uafklarede sag ved nævnet angår offentlighedens adgang på privat grund i medfør af naturbeskyttelsesloven, mens sagen om ekspropriation angår kommunens hensigt om at gøre den offentlige sti på den private ejendom til en offentlig sti på kommunes ejendom i henhold til vejloven.

Åstedsforretning vedr. Maglesøvej 6

Åstedsforretningen forløb, som beskrevet i bilag 5.

På spørgsmål om stien på traktørstedets forplads kunne flyttes et par meter længere væk og neden for en lille skråning i markarealet (vist med grøn stiplet streg på bilag 15), svarede ejerne af Maglesøvej 6 afvisende.

Ejerne pegede på, at de har foreslået to alternative placeringer for en sti ned til Maglesø. Alternativerne er gengivet på bilag 15 med rød stiplet signatur. Kommunen oplyste hertil, at alternativerne er blevet vurderet og de betyder en forringelse af natur- og landskabsoplevelsen i forhold til den eksisterende sti. Alternativerne giver ikke samme unikke udsigt ud over Maglesø eller samme oplevelse af Maglesø og områdets kvaliteter.

Størrelsen af erstatningen blev ikke drøftet.

Administrationen har haft kontakt med ejerne af Maglesøvej 6 forud for og undervejs i ekspropriationsprocessen med henblik på - om muligt - at indgå en aftale om sikring af stiens fortsatte eksistens. Hverken i den indledende kontakt med ejerne eller ved afholdelsen af åstedsforretningen har ejerne udvist interesse for at kommunen kunne erhverve ret til stien over deres ejendom og det er derfor administrationens vurdering, at der ikke er grundlag for en frivillig aftale om erhvervelse. Administrationen ikke fremsat et erstatningsforslag over for ejerne, da spørgsmålet om erstatningen vurderes bedst at blive varetaget af Taksationskommissionen.

Ejerne har i notat af 9. februar 2019, jf. bilag 14 fremsendt deres bemærkninger til det passerede under åstedsforretningen og gør indsigelse mod den påtænkte ekspropriation.

Ekspropriation af parkeringsareal på Maglesøvej 4
Beskrivelse af parkeringspladsen

Parkeringspladsens eksistens er et væsentlig understøttende element for, at der kan komme besøgende til Maglesø. Parkeringspladsen har siden anlæggelsen fungeret for gæster til Maglesø og for det nu lukkede traktørsted på Maglesøvej 6. Parkeringspladsen er den eneste mulighed for, at flere biler kan parkere i nærheden af Maglesø. Hvis der ikke er parkeringsplads, er besøgende henvist til at parkere i kanten af den smalle og snoede Maglesøvej, med risiko for at farlige trafiksituationer kan opstå.

Ejeren har ikke pligt til at opretholde eller i øvrigt sikre vedligeholdelse af parkeringspladsen. Der har været tinglyst en deklaration, hvorefter ejerne af traktørstedet havde sikret sig ret til at benytte parkeringspladsen. Deklarationen er blevet aflyst fra tingbogen den 26. juni 2018.

Ekspropriation af parkeringspladsen

Administrationen anbefaler, at parkeringspladsen sikres som parkeringsplads i fremtiden og finder det nødvendigt, at kommunen erhverver parkeringsarealet med tilhørende umiddelbare skråningsareal.

Det er administrationens vurdering, at der også i denne situation er grundlag for at foretage ekspropriation.

Åstedsforretning vedr. Maglesøvej 4

Ejeren gjorde opmærksom på alvorligheden af at ekspropriere. Ejeren fremlagde sit syn på størrelsen af erstatning for afgivelse af parkeringsarealet. Kommunen vurderede på den baggrund ikke, at der var grundlag for at fremsætte et erstatningsforslag med henblik på at kunne nå en aftale. Spørgsmålet om erstatningen vurderes derfor bedst at blive varetaget af Taksationskommissionen.

Videre forløb ved ekspropriation
Hvis Kommunalbestyrelsen træffer endelig beslutning om ekspropriation, vil administrationen sende afgørelse herom til ejerne.

Ejerne kan klage over lovligheden af kommunalbestyrelsens beslutning om ekspropriation til Vejdirektoratet.

Hvis der ikke opnås enighed om erstatningens størrelse, vil dette spørgsmål i overensstemmelse med reglerne blive indbragt for Taksationskommissionen, der herefter ved kendelse vil træffe beslutning om erstatningens størrelse. Taksationskommissionens kendelse kan påklages til Overtaksationskommissionen. Vækst og Bæredygtighed gennemfører udbetaling af erstatningen i henhold til afsagte beslutninger og kendelser.


Økonomiske konsekvenser

Der er omkostninger i forbindelse med en ekspropriationssag til udfærdigelse af ekspropriationsmateriale ved en ekstern rådgiver samt udgifter til tinglysning og matrikulær berigtigelse. Hertil kommer beløb for erhvervelse af de nødvendige arealer og erstatning til lodsejerne. Det er administrationens opfattelse, at der hos lodsejerne er forventning om en samlet erstatning, som er væsentlig højere end hvad administrationen skønner. Sagen har vist sig kompleks og omfangsrig og administrationen skønner, at sagens samlede omkostninger kan beløbe sig til 200.000- 250.000 kr. Heraf er ca. 50.000 afregnet i 2018.

Ovenstående beløb er engangsudgifter, der finansieres ved køb og salg af jord og ejendomme

Ved ekspropriation får kommunen pligten til at vedligeholde stien og parkeringspladsen. Stien over Maglesøvej 6 har hidtil været benyttet så flittigt, at det ikke har været nødvendigt at vedligeholde den. Da der på nuværende tidspunkt er mindre adgang til stien, må det forudses at blive nødvendigt at genoprette stien og der må afholdes en mindre engangsudgift hertil og efterfølgende engangsudgifter til udbedring af den lille trappe.

Udgifterne til genopretning af sti og trappe anslås at beløbe sig til 50.000 kr. Beløbet finansieres af driftskontoen til rekreative stier i det åbne land. Såfremt det efterfølgende viser sig nødvendigt at vedligeholde stien vil det blive finansieret via samme driftskonto.

Parkeringspladsen har hidtil været vedligeholdt af kommunen. Der vil således ikke blive tale om øgede driftsudgifter til den.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Høring

Administrationen indkaldte den 17. september 2018 begge lodsejere til et formøde på ejendommene, jf. bilag 10. Møderne fandt sted den 26. september 2018 med begge ejere, jf. referater, bilag 11, som blev sendt til ejerne den 2. oktober 2018.

Stien og parkeringspladsen blev målt op i uge 41, 2018, som grundlag for den videre dialog og for at kunne udarbejde ekspropriationsmateriale.

På baggrund af opmålingen og ekspropriationsmaterialet blev lodsejerne den 28. november 2018 skriftligt orienteret, jf. bilag 12, om de påtænkte indgreb, herunder størrelsen af de arealer, som kommunen ønsker at erhverve. I brevet blev ejerne samtidig inviteret til yderligere dialog.

Lodsejerne blev indvarslet til åstedsforretning ved brev af 13. december 2018, jf. bilag 3.

Åstedsforretninger afholdtes den 14. januar 2019

Kopi af ekspropriationsprotokollen (bilag 5) med tilhørende protokolbilag udsendtes til lodsejerne med brev af 17. januar 2019, jf. bilag 13.

Ejerne af Maglesøvej 6 har den 9. februar 2019 fremkommet med bemærkninger til projektet, jf. bilag 14. Der er herudover ikke indkommet bemærkninger, ud over det ved åstedsforretningen fremførte og som det fremgår af ekspropriationsprotokollens bilag.


Lovgrundlag – link

Erhvervelse af arealerne sker i medfør af § 96 i Lov om offentlige veje.

Ekspropriation gennemføres efter regelsættet i Kap. 10 i Lov om offentlige veje.

Stien er formelt sikret ved bestemmelserne i § 26 og § 26a i Lov om naturbeskyttelse.


Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsens beslutning om lokalplan, den 14. marts 2018, pkt. 47.

Kommunalbestyrelsens beslutning om igangsætning af ekspropriationsforløb, den 12. september 2018, pkt. 183.

Kommunalbestyrelsens beslutning om offentliggørelse af forslag til Lokalplan 14.12, den 23. januar 2019, pkt. 25.


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-03-2019

Et flertal bestående af Ø, A, V og O anbefaler indstillingen.

Et mindretal bestående af I kan ikke anbefale indstillingen idet der ikke ønskes ekspropriation til rekreative stier.caseno18-33908_#4863547_v1_bilag 1.pdf
caseno18-33908_#4863548_v1_bilag 2.pdf
caseno18-33908_#4863550_v1_bilag 3.pdf
caseno18-33908_#4863570_v1_bilag 4.pdf
caseno18-33908_#4863581_v1_bilag 5.pdf
caseno18-33908_#4863485_v1_bilag 6.pdf
caseno18-33908_#4863488_v1_bilag 7.pdf
caseno18-33908_#4863495_v1_bilag 9.pdf
caseno18-33908_#4863497_v1_bilag 10.pdf
caseno18-33908_#4863498_v1_bilag 11.pdf
caseno18-33908_#4863501_v1_bilag 12.pdf
caseno18-33908_#4863503_v1_bilag 13.pdf
caseno18-33908_#4863505_v1_bilag 14.pdf
caseno18-33908_#4863541_v1_bilag 15.pdf
caseno18-33908_#4878683_v1_bilag 8.pdf

Bilag

Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Bilag 4
Bilag 5
Bilag 6
Bilag 7
Bilag 9
Bilag 10
Bilag 11
Bilag 12
Bilag 13
Bilag 14
Bilag 15
Bilag 8


44. Beslutning om ekspropriation til sti langs Tuse Næs Vej

Beslutning om ekspropriation til sti langs Tuse Næs Vej

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. der træffes beslutning om ekspropriation til anlæggelse af dobbeltrettet sti, som beskrevet i ekspropriationsplaner (bilag 1), arealfortegnelser (bilag 2), indvarslingsbreve (bilag 3) og den førte åstedsprotokol med protokolbilag (bilag 4), jævnfør sagsfremstillingen.

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede i februar 2018, at udmønte midler til forundersøgelser, projektering og anlæg af en cykelsti langs Tuse Næs Vej fra Faurbjergvej til Markeslev, se oversigtskort i bilag 5.

Forud for igangsættelse af ekspropriationsprocessen har der været kontakt, besigtigelse og drøftelse med de enkelte ejere om, hvad stien vil betyde for deres ejendom, så der så vidt muligt har kunnet tages hensyn til ejernes synspunkter.

For at sikre en ensartet proces for alle berørte ejere har administrationen under forsæde af kommunalbestyrelsesmedlem Ole Brockdorff afholdt åstedsforretninger for de berørte ejendomme den 18. februar 2019, hvor stiprojektet igen er præsenteret og drøftet med de pågældende lodsejere.

Ejerne var indvarslet til åstedsforretningen i henhold til udsendte indkaldelsesbreve og annonce offentliggjort den 18. januar 2019, (bilag 6).

De berørte lodsejere må i henhold til ekspropriationen afstå areal i forbindelse med etablering af stien og tåle beliggenheden af Tuse Næs Vej med sti ud for deres ejendom.

Stien har form af en dobbeltrettet sti langs vejens sydlige side.

Ekspropriationsprojektet er beskrevet i det udsendte materiale i form af arealfortegnelse og ekspropriationsplaner.

Ved åstedsforretningerne er projektet yderligere søgt tilpasset de enkelte lodsejeres indvendinger og bemærkninger, jævnfør den førte åstedsprotokol med bilag, bilag 4.

Under forbehold for kommunalbestyrelsens beslutning om ekspropriation er der på åstedsforretningerne afgivet tilbud om erstatning til hver enkelt lodsejer. Tilbuddene er afgivet ud fra en konkret bedømmelse af stiprojektets indvirkning på den enkelte ejendom og under hensyntagen til at der på forskellige ejendomme ydes samme erstatning for samme påvirkning.

Status den 20. marts 2019 med modtagelse af indkomne bemærkninger er,

 1. at lb. nr 1, 2, 3, 4, 7, lb. nr. 5, lb. nr. 8, 10, lb. nr. 9 og lb. nr. 11, 12 har tiltrådt det fremsatte erstatningstilbud, og
 2. at lb. nr. 6 har ikke kunnet acceptere erstatningstilbuddet endnu.

Med kommunalbestyrelsens beslutning om ekspropriation har kommunalbestyrelsen besluttet

 • at tiltræde de forligstilbud, som ejerne har accepteret,
 • at fastholde de fremsendte forligstilbud til ejendommene,
 • at bemyndige administrationen til at arbejde videre med sagsbehandlingen i forbindelsen med evt. klage og spørgsmål om erstatning.

Økonomiske konsekvenser

Omkostningerne til ekspropriationen, herunder erstatninger, rådgiverudgifter og matrikulær berigtigelse, rummes inden for anlægsbudgettet for stiens etablering.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Som en del af fokusområdet ”En mere grøn og bæredygtig kommune” i Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram indgår det, at kommunen skal arbejde for grøn transport – herunder at motivere til og muliggøre trafik på cykel eller gåben. Med stien forventes en markant forbedring af trafikforholdene på strækningen, især for de bløde trafikanter, og der gives mulighed for at fremme cykeltrafikken til og fra Tuse Næs.


Øvrige konsekvenser

Sti langs Tuse Næs Vej fra Mårsø til Faurbjergvej blev anlagt i 2018.

Nærværende strækning forventes at være udført sommeren 2019 og dermed vil der være sti på strækningen fra Holbæk til Udby.

På en del af strækningen omkring Tuse Næs Vej 18 forventes hastigheden for bilister i samarbejde med politiet begrænset til 60 km/t.


Høring

Administrationen har den 15. november 2019 besigtiget og drøftet med ejerne, hvad stien vil betyde for netop deres ejendom. På grundlag af ejernes synspunkter har administrationen forfinet og optimeret projektet, så der er taget mest muligt hensyn til, at indgrebet berører den enkelte ejendom mindst muligt.

Åstedsforretningernes afholdelse blev offentliggjort ved annoncering den 18. januar 2019.

De berørte lodsejere blev den 18. januar 2019 skriftligt indkaldt til åstedsforretningen, som blev afholdt den 18. februar 2019.

Ejerne har i breve af 25. februar 2017 fået tilsendt udskrift af ekspropriationsprotokollen med tilhørende erstatningstilbud.

Evt. indkomne bemærkninger til projekt og erstatningstilbud er omtalt ovenfor under beskrivelse af sagen.

Byrådets ekspropriationsbeslutning vil skriftligt blive meddelt ejere med en frist på fire uger for at klage til Vejdirektoratet. En klage har i udgangspunktet ikke opsættende virkning.

Hvis der ikke opnås aftale om erstatningen skal kommunen indbringe erstatningsspørgsmålet for taksationskommissionen senest 8 uger efter ekspropriationsbeslutningen.


Lovgrundlag – link

Kap. 10 i Lov om offentlige veje, lov nr. 1520 af 27. december 2014.


Sagshistorik, henvisninger

Trafiksti langs Tuse Næs Vej fra indgår i Stiplan 2009 (tillæg til Holbæk Kommuneplan 2007-2018) og angives som prioriteret trafiksti.

Kommunalbestyrelsens beslutning om udmøntning af anlægsmidler på møde den 21. februar 2018, pkt. 24.

Kommunalbestyrelsens principbeslutning om ekspropriation på møde den 12. december 2018, pkt. 256.


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-03-2019

Indstilles godkendtcaseno18-42694_#4867763_v1_bilag 1.pdf
caseno18-42694_#4867765_v1_bilag 2.pdf
caseno18-42694_#4867766_v1_bilag 3.pdf
caseno18-42694_#4867772_v1_bilag 4.pdf
caseno18-42694_#4867774_v1_bilag 5.pdf
caseno18-42694_#4867775_v1_bilag 6.pdf

Bilag

Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Bilag 4
Bilag 5
Bilag 6


45. Beslutning om etablering af ny Dommerstibro

Beslutning om etablering af ny Dommerstibro

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

 

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Dommerstibroen udskiftes med ny bro i samarbejde med Banedanmark og at der i 2020 afsættes 15 mio. kr. i anlægsbudgettet til finansiering af dette

Beskrivelse af sagen

Dommerstibroen er opført i 1967 hvor den erstattede den daværende midlertidige stål bro.

Dommerstibroen er udført i stål og forsynet med ståltrapper og er ikke tilgængelig for borgere med gangbesvær.

Der har igennem 2018 været ført en række drøftelser med Banedanmark omkring broen, og Banedanmark har foranlediget en analyse af udgifterne til forskellige løsninger til en ny bro.

Drøftelserne har endvidere omfattet størrelsen på Banedanmarks medfinansiering til en ny bro, og der er nu enighed beløbets størrelse.

En gennemgang af løsningskataloget peger på at det vurderes mest hensigtsmæssigt at etablere en ny stålbro samme sted som den eksisterende bro, dog mere vinkelret på sporene, så broen bliver kortest mulig. Den nye bro forsynes med ramper, således tilgængeligheden til personer med et bevægelseshandicap tilgodeses.

I 2019 skal udføres forundersøgelser og projektering, og i 2020 skal broen færdiggøres.

Holbæk Kommune udarbejder forslag til kontrakt mellem Kommunen og Banedanmark om finansiering og etablering af den nye bro. Kontrakten skal godkendes af Kommunalbestyrelsen og Banedanmarks ledelse.


Økonomiske konsekvenser

Den nye bro vil koste 25 mio. kr., Banedanmark vil bidrage med 9 mio. kr. således, skal Holbæk Kommune afsætte 16 mio. kr. fordelt med 1 mio. kr. i 2019 og 15 mio. kr. i 2020.

Pengene i 2019 findes i budgettet for brovedligehold, og i 2020 skal de 15 mio. kr. findes ved en om disponering af budgettet til broer og veje.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser


Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Klima og Miljø den 30. maj 2017: pkt. 66


Supplerende sagsfremstilling 11-03-2019

Der er gennemført en tælling af brugere på Dommerstibroen i oktober 2017.

Tællingen viste at 796 benyttede broen på tælledagen.

Lokalplanen for Vølunden medfører, at der skal opføres ca. 235 nye boliger, det må antages at boligområdet vil rumme ca. 600 nye beboere i området. De nye boliger vil bidrage til en markant stigning i benyttelsen af broen.

Dommerstibroen er kommunens mest benyttede stibro, og antallet af brugere er højt.

Tællingen fortæller kun hvor mange der benytter broen, ikke brugernes ærinde, men det er administrationens vurdering at der er trafik til og fra skoler og uddannelsesinstitutioner, og trafik mellem boligerne vest for banen og byen.


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-02-2019

Ø, A og V anbefaler at Dommerstibroen udskiftes.

O stemmer imod. O ønsker, at der afsættes yderligere midler i budgettet til finansiering af broer.

I stemmer imod. I ønsker en alternativ indstilling.


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2019

Tilbagesendes til Udvalget for Klima og Miljø, da der ønskes yderligere oplysninger om anvendelsen af broen.


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-03-2019

Indstilles godkendt.

For stemte Ø, A og V.

O undlod at stemme

Imod stemte I. I ønsker en alternativ indstillingcaseno18-33858_#4790443_v1_notat_vedr_løsninger_16192.pdf.pdf

Bilag

notat_vedr_løsninger_16192.pdf


46. Beslutning om forlængelse af perioden for nuværende affaldsplan i Holbæk Kommune

Beslutning om forlængelse af perioden for nuværende affaldsplan i Holbæk Kommune

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

 


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. den nuværende affaldsplan forlænges til 2021

Beskrivelse af sagen

 

Begrundelse for at den nuværende affaldsplan forlænges til 2021

Staten har meldt ud til kommunerne, at affaldsplanerne kan udskydes, da den nationale plan for forebyggelse og håndtering af affald er forsinket indtil primo 2020. Det betyder, at den nuværende affaldsplan kan forlænges af kommunalbestyrelsen uden en offentlig høring. Mange andre kommuner i Danmark, herunder alle ARGOs ejerkommuner har udskudt deres affaldsplan. De ønsker at afvente den nationale handlingsplan, så deres plan matcher intentionerne i den nationale handlingsplan.

Administrationen anbefaler at Holbæk Kommune ligeledes udskyder kommunens kommende affaldsplan og indstiller derfor en forlængelse af nuværende affaldsplanperiode frem til primo 2021. Udskydelsen vil give meget bedre mulighed og tid til at kunne involvere borgere, virksomheder, politikere, FORS, ARGOs ejerkommuner og andre interessenter allerede i udarbejdelsesfasen.

 

Affaldssortering i kommunen

Holbæk kommunes borgere genanvender allerede 56% af glas, papir, metal, plast, pap, træ og madaffald, hvilket er mere end det nationale mål på 50 %. De kommunale institutioners affaldssortering er det eneste indsatsområde i den nuværende affaldsplan, som kommunen ikke er nået i mål med på grund af økonomiske omprioriteringer. I forbindelse med temaet ’Grøn og Bæredygtig Kommune’ i kommunalbestyrelsens arbejdsprogram, vil der nu blive sat fornyet fokus på dette. Affaldssortering i kommunens institutioner vil derfor blive startet op igen i indeværende affaldsplanperiode, og det vil indgå i den kommende affalds- og ressourceplan.

 

Processen for den kommende affalds- og ressourceplan

Den nye affalds- og ressourceplan vil blive udarbejdet i tæt samarbejde mellem Holbæk Kommune, FORS og ARGO. En uddybende procesbeskrivelse og fordeling af opgaver fremgår af bilag 1. Administrationen arbejder ud fra en plan, hvor borgere, erhverv, politikere og interesseorganisationer vil blive inddraget i perioden 2019-2021. Den nye affalds- og ressourceplan forventes endeligt vedtaget i løbet af 2021.  

 

Rollefordelingen i udarbejdelsen af den nye affalds- og ressourceplan er i hovedtræk:

Holbæk Kommune er ansvarlig for alle politiske orienteringer og indstillinger og er ansvarlig for den overordnede høringsproces.

FORS forestår projektledelsen, facilitering af workshops, varetager skriveproces og behandler høringssvar ift. husholdninger.

ARGO indtager en faciliterende rolle for eventuelle fælles initiativer og processer for alle kommuner i ARGO samt udformer tekster til affalds- og ressourceplanens tekst om deponerings- og forbrændingskapaciteter. Derudover leverer ARGO data til kortlægningen.

 


Økonomiske konsekvenser

Der forventes ingen væsentlige udgifter i forbindelse med forlængelsen af affaldsplanen.

 

 


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser ved en forlængelse af affaldsplanen.


Høring

Affalds- og ressourceplanen skal i offentlig høring og denne skal finde sted 1. kvartal 2021.

 


Lovgrundlag – link

Affaldsbekendtgørelsen (Kapitel 5)

 


Sagshistorik, henvisninger

Nuværende affaldsplan godkendt af Byrådet, 18. december 2013.


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-03-2019

Indstilles godkendtcaseno19-1071_#4866611_v2_bilag 1 - affaldsplanproces.pdf

Bilag

Bilag 1 - Affaldsplanproces


47. Beslutning om kommissorium til vandsynsgrupper

Beslutning om kommissorium til vandsynsgrupper

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1.  kommissoriet for vandsynsgrupperne godkendes

Beskrivelse af sagen

Vedtagelse af Kommissoriet for Vandsynsgrupperne

Vandløbslovens formål er at ”sikre, at vandløb kan benyttes til afledning af vand” og at ”foranstaltninger efter loven skal ske under hensyntagen til de miljømæssige krav til vandløbskvaliteten”.

For at sikre, at begge interesser bliver hørt i vandløbsarbejdet, har man i Holbæk Kommune etableret tre vandsynsgrupper, hvor Ålauget, Gefion, Danmarks Naturfredningsforening og Sportsfiskerne er repræsenteret i alle tre. Disse byder ind med projekter og kommentarer på vandløbsvedligeholdelsen og udgør en vigtig vidensbank for arbejdet på vandløbsområdet.

Klassisk tager hver vandsynsgruppe ud på 2 ture hvert sommerhalvår, hvor medlemmer af vandsynsgrupperne spiller ind med områder, hvor de gerne vil diskutere eller vise frem. Det kan f.eks. være et område, hvor grødeskæringen er mangelfuld eller hvor der er lavet et naturprojekt.

Derudover er der et fællesmøde for alle vandsynsgrupperne hver vinter.

Reglerne for vandsynsgrupperne er vedtaget af klima- og miljøudvalget i Holbæk Kommune. Da det tidligere Kommissorium for arbejdet er udløbet, skal der vedtages et nyt.

Vedhæftede udkast til kommissorium er blevet forelagt de nuværende vandsynsgrupper og er enstemmigt blevet anbefalet til godkendelse i KMU. Kommissoriet er baseret på det hidtidige.

Orientering om status for regulativarbejde

Vandsynsgrupperne er blandt andet dem, som hjælper Holbæk Kommune med revisionen af vandløbsregulativet. I den forbindelse er der på nuværende tidspunkt holdt møder med alle interessentgrupper og administrationen arbejder på klassificering af vandløbene og retningslinjer for vurderingen, baseret på hvad de har meldt ind.

Derudover arbejdes der på at få udarbejdet et regulativ for Åmose Å. Her er det både interessentgrupperne, men også praksis i tre kommuner, som vandløbet løber igennem, som skal nå enighed. På møde 7. marts var problematikker og muligheder vedr. grødeskæring på dagsordenen. Herefter vil principperne for et endeligt udkast til regulativ blive udarbejdet og forelagt gruppen inden de forelægges politikerne i de tre kommuner.


Økonomiske konsekvenser

Ingen


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagen har ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-03-2019

Godkendes med en tilføjelse om at KMU ønsker at deltage i et årligt møde.caseno18-52402_#4877458_v1_til kmu udkast til organisering af vandsynsgrupperne.pdf.pdf

Bilag

Til KMU Udkast til organisering af vandsynsgrupperne.pdf


48. Beslutning om vedtagelse af hensigtserklæring og valg af to medlemmer fra Kommunalbestyrelsen til styregruppe vedrørende et evt. fælles spildevandsprojekt i Holbæk og Odsherred kommuner

Beslutning om vedtagelse af hensigtserklæring og valg af to medlemmer fra Kommunalbestyrelsen til styregruppe vedrørende et evt. fælles spildevandsprojekt i Holbæk og Odsherred kommuner

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Kommunalbestyrelsen

 

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. hensigtserklæringen vedtages
 2. der vælges to medlemmer af Kommunalbestyrelsen til styregruppe vedrørende et evt. fælles spildevandsprojekt Holbæk og Odsherred kommuner

Beskrivelse af sagen

Et flertal i Kommunalbestyrelsen besluttede den 12. december 2018, at der igangsættes et forprojekt i samarbejde med Odsherred Kommune, Fors og Odsherred Forsyning for at afdække muligheden for et fælles renseanlæg i Fårevejle.

Indsatsen for en grøn og bæredygtig fremtid skal prioriteres, og det gøres bl.a. ved at indgå i et tværkommunalt spildevandsprojekt.

De miljømæssige gevinster er store ved dette projekt. Intentionen med miljøindsatsen er en radikal reduktion i udledningen af næringsstoffer til Isefjord og samtidigt opretholde en tilnærmelsesvis uændret udledning til Sejrø Bugt. Den fulde indsats vurderes at betyde en reduktion på op i mod 10 % af det samlede bidrag til Isefjord.

Den 30. januar 2019 mødtes borgmester Christina K. Hansen, Holbæk Kommune, og borgmester Thomas Adelskov, Odsherred Kommune, for at drøfte projektet.

På mødet blev de to borgmestre enige om, at der bør vedtages et fælles principgrundlag for det videre arbejde (i det følgende kaldet en hensigtserklæring) og nedsættes en politisk styregruppe for projektet med kommunalbestyrelsesmedlemmer fra hver kommune. Der skal udarbejdes et kommissorium for arbejdet, som skal lede frem til en politisk godkendelse i begge kommuner, der understøtter den efterfølgende plan- og miljøproces frem til at projektet er en realitet.

Hensigtserklæringen indstilles til godkendelse i Kommunalbestyrelsen via Udvalget for Klima og Miljø. Valget af de to kommunalbestyrelsesmedlemmer til styregruppen skal ske i Kommunalbestyrelsen som forholdstalsvalg efter den d’Hondtske metode. Det betyder, at hvis der anmeldes de samme valggrupper som ved konstitueringen, skal hver valggruppe udpege ét medlem.

Anlægsomkostningerne samt omkostning til ledningsanlæg, samt beregninger af næringsstof-regnskabet foreligger endnu ikke. Dette udredes som en del af forprojektet og vil blive præsenteret i forbindelse med den endelige beslutning.


Økonomiske konsekvenser

Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen umiddelbare miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Lovgrundlag – link

Lov om kommunernes styrelse § 24


Sagshistorik, henvisninger

Byrådet den 15. juni 2016, pkt. 152 - Beslutning Godkendelse af spildevandsplan samt miljøvurdering af spildevandsplan for Holbæk Kommune

Byrådet den 25. oktober 2017, pkt. 199 - Godkendelse af procesbeskrivelse om fremtidige placeringer af et nyt Holbæk renseanlæg

 


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-03-2019

Indstilles godkendtcaseno18-1202_#4877659_v2_hensigtserklæring tilknyttet dagsordenspunkt.pdf

Bilag

Hensigtserklæring tilknyttet dagsordenspunkt


49. Beslutning om prioritering af de 500.000 kr.der er afsat til naturområdet i Budgetaftalen 2019-2022

Beslutning om prioritering af de 500.000 kr.der er afsat til naturområdet i Budgetaftalen 2019-2022

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Beslutningssag.


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. De 500.000 kr. der er afsat til naturområdet i Budgetaftalen 2019-2011 primært bruges til at sikre truede plante- og dyrearter samt forbedre værdifulde naturområder på kommunale og private arealer.

Beskrivelse af sagen

Under temaet ’Grøn og Bæredygtig Kommune’ har Kommunalbestyrelsen i Budgetaftalen 2019-2022 prioriteret, at naturindsatsen i kommunen skal styrkes. Med udgangspunkt i budgetaftalen anbefales det, at de tildelte 500.000 kr. anvendes på at bevare og styrke naturområder med særlige naturtyper, dyre- og plantearter. Administrationen har taget udgangspunkt i kommunens naturpolitik i forbindelse med prioritering af de tildelte midler. Det betyder, at de tildelte midler benyttes til at genskabe og sikre naturlokaliteter af stor naturværdi. Med kommunens ønske om at være en grøn og bæredygtig kommune, er det samtidig nødvendigt at gøre en indsats for også at øge naturindholdet inden for andre af kommunens driftsområder.

 

Holbæk Kommunes Naturpolitik

I kommunens naturpolitik er der sat fokus på, at der kan opnås mere natur inden for kommunale arealer i byerne, grøftekanterne og mere natur i byudviklingen. I den fremtidige drift og planlægning af disse og andre områder, bør naturindholdet indtænkes.

Kommunen har en række lovgivningsmæssige forpligtigelser inden for naturområdet. Det gælder primært inden for følgende områder af beskyttede naturtyper og naturperler:

-         Natura 2000 områder, eksempelvis Åmosen og Udby Vig

-         Naturområder af særlig stor værdi med truede arter, herunder padder og flagermus, benævnt Bilag IV-arter

-         Naturhensyn på fredede arealer

-         Kommunale naturarealer

Det er administrationens forståelse, at de tildelte midler primært skal benyttes inden for disse emner, og at projekternes primære mål er naturforbedringer. Det kan være et plus for projektet, at der er offentlig adgang, men midlerne vil ikke blive benyttet til rene rekreative projekter. Midlerne hertil skal findes gennem midler afsat til stier og lignende.

Planlægning og gennemførelse af projekter

Kommunen ejer meget få naturområder, og de fleste af kommunens naturplejeprojekter gennemføres derfor på private arealer. Da vi tilstræber at gennemføre projekterne ad frivillighedens vej, kan projekternes gennemførlighed og fremdrift afhænge af lodsejeres interesse i at samarbejde. Dertil kommer, at nogle projekter kræver en forudgående myndighedsbehandling i kommunen eller hos andre myndigheder, fx Kystdirektoratet, hvilket ligeledes kan påvirke projektets fremdrift.

Kommunen forsøger at optimere egne projekter via fundraising. Fondes sagsbehandlingstid er en ubekendt faktor, som vi er nødt til at indrette os på. Den tid, der kan afses til fundraising, giver dog et væsentligt økonomisk afkast. Tilsvarende skal det medregnes, at der skal bruges medarbejdertimer til at planlægge og gennemføre projekter, der er opnået midler til.

De fleste projekter har længere ”pauser”, hvor de afventer en anden parts input. Der kører derfor altid flere projekter parallelt over flere år, så der skiftevis kan arbejdes med de forskellige indsatser. Det er som følge heraf ikke altid til at forudsige præcis hvilke udgifter, der vil falde i det enkelte projekt et enkelt år, og der planlægges derfor gerne flere projekter, end der reelt er penge til.

 

Udvalgte projekter

Der er udvalgt 8 projekter som, administrationen vurderer, er centrale at arbejde med, når der er en målsætning i Holbæk Kommune om at styrke naturområder med særlige naturtyper, dyre og plantearter. Projekterne er oplistet efter forventet gennemførlighed, og der er angivet et budget for hvert projekt. Det skal understreges, at disse budgetter er skøn, da eksterne forhold kan påvirke tidsplanen for projekterne. Administrationen vil påbegynde projekterne fra toppen af listen, og midlerne vil blive fordelt på samtlige projekter, hvis det er muligt at gennemføre alle projekter.

 

 • Udby Vig (100.000 kr.)

En fortsættelse af kommunens naturplejeindsats, herunder udarbejdelse af ny plejeplan, retablering af fold, rydning samt undersøgelse af hydrologiske forhold. Området er Natura-2000 samt omfattet af fredning og naturbeskyttelseslovens § 3. Projektets formål er at sikre truede plante- og dyrearter – biodiversitet.

 

 • Tølløse Skov (200.000 kr.)

Enggræsning samt evt. etablering af små vådområder i skoven. Ved at hegne en naturbeskyttet eng og en lille del af skoven og lade den afgræsse med kreaturer, kan en unik flora sikres, og en sjælden naturtype, græsningsskov, skabes. Det vil være mulighed for, at besøgende kan færdes i folden. Kommunen er forpligtet til at pleje egne beskyttede naturarealer.

 

 • Skellingsted friluftsområde (200.000 kr.)

Gedeafgræsning. Ved at indhegne den sydligste del af området, den skovbevoksede skrænt, og lade den afgræsse med geder, kan der skabes mere biodiversitet – herunder døde ”spættetræer” og gradvis udvikling mod overdrev. Desuden vil det gavne oplevelsen af området, idet der gradvist vil komme mere udsigt over Åmosen, og publikum vil kunne færdes i folden og følge naturpleje-projektet.

 

 • Grønbroget tudse-tiltag (150.000 kr.)

Bestanden af arten på Orø – så vidt vides kommunens eneste – er stærkt truet, og der er behov for en fortsat, væsentlig indsats, hvis vi skal undgå, at arten forsvinder på øen. De nødvendige tiltag er gravning af vandhuller og udsætning af haletudser. Grønbroget tudse er beskyttet af EU’s habitatdirektiv.

 

 • Orøs østkyst og næsset (25.000 kr.)

Et fredningsforslag for området bliver efter al sandsynlighed snart vedtaget. Herefter skal kommunen udarbejde en plejeplan og gennemføre bl.a. rydning og forberedelse til afgræsning – hegning – af delarealer. Projektet vil gavne biodiversiteten.

 

 • Fortidsminder med naturværdier på kommunal og privat ejendom (50.000 kr.) Nogle af fortidsminderne rummer en meget fin flora. Ved at pleje dem v. rydning opnås flere fordele: Flora og adgangen til at opleve stederne sikres, og fortidsmindet beskyttes mod indtrængende trærødder. Kommunen skal jævnfør museumsloven sørge for, at fortidsminder på egne arealer plejes. Indsatsen har igennem flere år været kraftigt nedprioriteret som følge af manglende ressourcer.

 

 • Mindre samarbejdsprojekter på private arealer (25.000 kr.)                           Dette er projekter, hvor kommunen ikke nødvendigvis er tovholder, men fx bidrager med materialer eller andet, hvor der er stor velvillighed fra lodsejer og evt. andre parter, og hvor udbyttet i form af øget biodiversitet er stort i forhold til kommunens investering.

 

 • Kalvemosen (50.000 kr.)

Opfølgning på plejeplan – rydning af pilekrat. Sikrer levesteder for Spidssnudet Frø. Bevarer Kalvemosens lysåbne karakter med åbne vandspejl.


Økonomiske konsekvenser

Gennemførelsen af de oplistede projekter vil koste mindst 800.000 kr. i år, hvis samtlige indsatser blev realiseret. En vis grad af overbudgettering er almindeligt, da et projekt kan blive annulleret eller dele af projektet kan blive udskudt til næste budgetår.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Med de afsatte midler vil naturindholdet i vigtige naturområder i Holbæk Kommune styrkes. Naturindholdet øges ved at der gennem naturpleje og andre tiltag, skabes bedre levebetingelser for en bredere vifte af dyre-og plantearter, og i nogle tilfælde for særligt truede arter, som for eksempel Grønbroget Tudse og Spidssnudet Frø. Dermed skaber vi mere og bedre biodiversitet i Holbæk Kommune.


Lovgrundlag – link

I flg. Naturbeskyttelseslovens § 52, stk. 1 og 2, har kommuner pligt til at pleje egne arealer, som er omfattede af naturbeskyttelseslovens § 3 eller er beliggende inden for Natura 2000 områder.


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-03-2019

Ø, O, A og V anbefaler indstillingen idet projektet for Grønbroget tudsetiltag og Orøs østkyst og næsset prioriteres efter Udby Vig.

 

I stemmer imod og ønsker beløbet tilført trafiksikkerhedstiltag specifikt cykelstier.caseno19-7474_#4869795_v1_budgetaftale 2019-2022.pdf

Bilag

Budgetaftale 2019-2022


50. Beslutning om udarbejdelse af Trafiksikkerhedsplan 2020-2025

Beslutning om udarbejdelse af Trafiksikkerhedsplan 2020-2025

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

 

Beslutningssag.


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 

 1. igangsætning af udarbejdelsen af Trafiksikkerhedsplan 2020-2025 godkendes, og de 500.000 kr. afsat i budgetaftale for budget 2019 til opdatering af Trafiksikkerhedsplanen frigives

Alternativ indstilling

 


Beskrivelse af sagen

Baggrund

Trafiksikkerhedsplanen er kommunalbestyrelsens redskab til at prioritere indsatser på kommunens veje som øger trafiksikkerheden og minimerer utryghed, samt arbejdet med at styrke en sikker adfærd i trafikken.

I budgetaftale for budget 2019, blev det besluttet at revidere Rapport om Trafiksikkerhed 2016.

Jævnfør budgetaftalen for budget 2019 afsættes der i 2019 500.000 kr. til dels at opdatere trafiksikkerhedsplanen, så der tages højde for den trafikale udvikling siden udarbejdelsen i 2016 og til dels at projektere anlæg af cykelstier.

Sideløbende med trafiksikkerhedsplan 2020-2025 vil der blive udarbejdet en prioriteret liste over cykelstiprojekter i kommunen. Denne prioriterede liste over cykelstiprojekter vil tage udgangspunkt i de samme parametre som udpeges i trafiksikkerhedsplanen, og vil blive præsenteret særskilt til politisk behandling.

 

Indhold

Trafiksikkerhedsplan 2020-2025 er en opdatering af Rapport om trafiksikkerhed 2016. Planen vil indeholde en status for trafiksikkerheden i Holbæk Kommune, herunder opdateret uheldsstatistik. Trafiksikkerhedsplanen vil have en klar målsætning om at øge sikkerheden og trygheden i Holbæk Kommune, med fokus på skoleveje og bløde trafikanter. Trafiksikkerhedsplanen vil indeholde en række indsatsområder, samt en ny handleplan med prioritering af trafiksikkerhedsprojekter.

Administrationen og rådgiver vurderer at der ikke er behov for en ny tryghedsanalyse i forbindelse med trafiksikkerhedsplan 2020-2025, da den eksisterende fortsat er brugbar. Der bliver dog fortsat arbejdet aktivt med tryghed, bl.a. gennem dialogen med lokalforum og skolerne.

 

Inddragelse af skoler og lokalfora

Der er politisk ønske om fortsat fokus på sikre skoleveje og bløde trafikanter, samt inddragelse af kommunens lokalfora. Der er også fremsat politisk ønske om en mere rammesat dialog med skoler og lokalfora. Nedenfor belyses den planlagte dialog.

 

Tilbud om møde til alle kommunale og private skoler:

 • Et møde med skolerne opdelt i de 4 skoledistrikter
 • Skolerne opfordres til at møde med repræsentanter fra hver af de lokale afdelinger
 • Den gældende rapport, samt borgerønsker vedrørende de pågældende skoleområder danner ramme om dialogen, omkring trafiksikkerheden omkring skolerne og på skolevejene
 • Administrationen får status på skolens arbejde med trafiksikkerhed, herunder status på skolepatrulje, færdselsundervisning og deres input til det videre arbejde.

 

Fælles orienteringsmøde for alle kommunens lokalfora:

 • Mødet vil indeholde fælles orientering, samt gruppediskussioner i de fire skoledistrikter
 • Den gældende rapport, samt borgerønsker vedrørende de pågældende områder danner ramme om dialogen, omkring trafiksikkerhed, og det fremadrettede arbejde
 • Opfordring til lokalfora om at komme med skriftlige input
 • Administrationen vil tage højde for at der er varierende ressourcer og fokus på trafik i de forskellige lokalfora, bl.a. via fællesskaberne

 

Tidsplanen for udarbejdelse af Trafiksikkerhedsplan 2020-2025 findes i bilag 1.


Økonomiske konsekvenser

Det forventes at 315.000 kr. af de 500.000 kr. der frigives, anvendes til konsulentydelser i forbindelse med Trafiksikkerhedsplan 2020-2025.

De resterende midler bliver anvendt til udarbejdelse af listen over prioriterede cykelstiprojekter.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

 Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Øvrige konsekvenser

 


Høring

Trafiksikkerhedsplanen vil være i offentlig høring fra 13. september – 11. oktober 2019.

 

Da skoler og lokalforum inddrages i processen tidligere, forventes det at de fleste spørgsmål og forslag kan behandles og besvares i opløbet.


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-03-2019

Indstilles godkendtcaseno19-6791_#4877816_v1_tidsplan - trafiksikkerhedsrapport 2020-2025.pdf.pdf

Bilag

Tidsplan - Trafiksikkerhedsrapport 2020-2025.pdf


51. Beslutning - Prioritering af besparelsen på bus til Sportsbyen

Beslutning - Prioritering af besparelsen på bus til Sportsbyen

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

 

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 

 1. Det prioriteres hvordan besparelsen på 200.000 kr. ved den forsinkede ibrugtagning af buslinje 507 til Holbæk Sportsby anvendes

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Som konsekvens af forsinkelse af byggeriet af Sportsbyen er den planlagte buslinje 507 til Sportsbyen blevet udskudt af to omgange.

 

Første udsættelse fra 1. januar 2019 til 22. februar 2019 medførte en nettobesparelse på 235.000 kr. Disse midler er prioriteret ved endelig behandling i kommunalbestyrelsen d. 13. marts 2019. 

 

Anden udsættelse fra 23. februar til 7. maj medfører yderligere en nettobesparelse på 200.000 kr.  Kommunalbestyrelsen behandlede på møde d. 20. februar 2019 initiativsag fra Dansk Folkeparti med forslag til, hvordan denne besparelse kunne anvendes. Kommunalbestyrelsen besluttede at sende forslagene til behandling i Udvalget for Klima og Miljø med efterfølgende behandling i Økonomiudvalget og beslutning i Kommunalbestyrelsen.

 

Initiativsagen indeholdt fire forslag: 1) beskæring af træer og buske ved fortove, cykelstier og veje 2) parkeringsanalyse for Holbæk by 3) stiforløbet og svellebroer rundt om Maglesø 4) gratis kørsel med offentlige busser i uge 11 2019 (klima-ugen).

 

Delforslaget om gratis bus i hele uge 11 bortfalder, da der først kan træffes endelig beslutning i kommunalbestyrelsen i uge 13. Det bemærkes at Kommunalbestyrelsen allerede har prioriteret gratis bus fredag d. 15. marts. Delforslag der er dyrere end de 210.000 kr. og hvor der ikke allerede er anvist supplerende delfinansiering bortfalder ligeledes.

 

Beskæring af træer og buske ved fortove, cykelstier og veje: 75.000 kr. 

For at sikre en mere effektiv beskæring af træer og buske på kommunens egne arealer indkøbes en moderne, effektiv og skånsom hegnsklipper, som både kan øge den klippede mængde samt klippe med et for planterne mere skånsomt snit. Maskinens arbejdshøjde på 5-6 meter vil samtidig spare både liftleje, mandetimer og Co2 til de traditionelle processer. Efter indkøb vil der blive udarbejdet en ny plan for beskæring således at udnyttelse af materiellet optimeres. De første år vil der være en del afklippet plantemateriale, som er for tykt at knuse. Efter 2-3 år kan de afklippede og tyndere kviste og grene nedknuses og findeles til gavn for bl.a. insekter og smådyr.

 

For så vidt angår beskæring af træer og buske på privat grund så er det lodsejers ansvar at sikre dette. Hvis dette ikke sker, kan kommunen iværksætte beskæring på lodsejeres regning efter forudgående partshøring og udstedelse af påbud. Administrationen har allerede som følge af intern omorganisering og prioritering af en tilsynsmedarbejder taget initiativ til at forkorte denne proces uden ekstra omkostninger.

 

 

Parkeringsanalyse for Holbæk by: 100.000 kr.

Ønsket om at få udarbejdet en analyse af parkeringsforholdene i Holbæk bymidte har været aktuelt ad flere omgange. Nu er problemstillingen særligt aktuel i forhold til det indstillede forsøgsprojekt i Ahlgade, hvor gaden i en forsøgsperiode ensrettes med det formål at give mere plads til bylivsaktiviteter. Forsøgsprojektet medfører, at der midlertidigt nedlægges parkeringspladser i Ahlgade. Da forsøgsprojektet skal danne grundlag for udviklingen af bymidten på lang sigt, er det nødvendigt at underbygge med en konkret analyse af de nuværende parkeringsforhold samt anbefalinger til fremtidige tiltag.

Udover det konkrete forsøgsprojekt modtager administrationen løbende henvendelser vedrørende parkeringsforhold. Nogle af udfordringerne er:

 

 • Der er meget søgetrafik efter parkeringspladser i Ahlgade.
 • Der er et ønske om bedre beboerparkering.
 • Der er et stort pres på parkeringspladserne i Ahlgade, mens der er parkeringskapacitet andre steder i bymidten, som ikke udnyttes.
 • Bilister mangler oplysning om, hvor der er parkeringspladser.

 

En analyse af ovennævnte udfordringer vil give mulighed for efterfølgende at fastlægge en fremtidig strategi for parkering i bymidten.

 

Se uddybende beskrivelse af forslag til parkeringsanalyse i sagens bilag.

 

Den samlede udgift til en parkeringsanalyse udgør total 250.000 kr. Det bemærkes, at der allerede er afsat 150.000 kr. til formålet i budgettet for 2019.  

 

 

Stiforløb ved Maglesø: 100.000 kr.

For at sikre en fortsat god naturoplevelse, når kommunens borgere besøger området omkring Maglesø, er det nødvendigt at opgradere en række forhold og faciliteter omkring Maglesø herunder udsigtsbeskæring ved parkeringsplads samt ved selve stien, skiltning/formidling, reetablering af trappe og opsætning af borde/bænke. Indsatsen kan øges/reduceres afhængig den økonomisk prioritering.

 


Økonomiske konsekvenser

Besparelse på ialt 200.000 kr. på buslinje til Sportsbyen prioriteres til andre formål


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes at være en begrænset positiv effekt for Co2-udledning og insektliv ved den nye klippemetode

 

Der vurderes ikke at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser ved gennemførelse af parkeringsanalysen.

 

Indsatsen ved Maglesø ligger i direkte forlængelse af Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram hvor adgang til natur indgår som del af fokusområdet ”En grøn og bæredygtig kommune”

 


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-03-2019

I, A, Ø og O anbefaler beskæring af træer og buske. Restbeløbet afventer Budgetrevision 2.

V anbefaler, at de 200.000 kr. tilføres kassebeholdningencaseno19-12111_#4873455_v1_parkingsanalyse.pdf
caseno19-12111_#4873456_v1_bilag 1a forsøgsprojekt i ahlgade.pdf.pdf
caseno19-12111_#4873457_v1_bilag 1b analyseområde.pdf.pdf
caseno19-12111_#4873458_v1_bilag 1c byrumplan.pdf.pdf
caseno19-12111_#4873460_v1_bilag 1d helhedsplan.pdf.pdf
caseno19-12111_#4873461_v1_bilag 1e principskitser parkeringhuse.pdf.pdf

Bilag

Parkingsanalyse
Bilag 1A Forsøgsprojekt i Ahlgade.PDF
Bilag 1B Analyseområde.PDF
Bilag 1C Byrumplan.PDF
Bilag 1D Helhedsplan.PDF
Bilag 1E Principskitser Parkeringhuse.PDF


52. Beslutning om effektiviseringer til budget 2020-2023

Beslutning om effektiviseringer til budget 2020-2023

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Klima og Miljø, samt Socialudvalget

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. udvalget godkender effektiviseringsforslag på eget område, som skal indgå i den videre politiske behandling for at opfylde udvalgets andel af måltallet for effektiviserings- og besparelsesstrategien i 2020.

Beskrivelse af sagen

Proces for effektiviserings- og besparelsesstrategien

Med budgetaftalen for 2018 igangsatte Kommunalbestyrelsen en effektiviserings- og besparelsesstrategi. Målet er årligt at realisere 28 mio. kr. (svarende til omtrent 1 % af serviceudgifterne) for at tilvejebringe et økonomisk råderum til politisk prioritering.

I 2018 vedtog Kommunalbestyrelsen første række af forslag under strategien. Samlet set skabte det et råderum på 23,2 mio. kr. til gennemførelse af politisk udvalgte initiativer i 2019, bl.a. med afsæt i arbejdsprogrammet.

Arbejdet med næste års budget – budget 2020-2023 – er sat i gang i de stående udvalg og Økonomiudvalget. De stående udvalg og Økonomiudvalget har drøftet effektiviseringsforslag på deres møder i januar og februar. På mødet i marts godkender udvalgene effektiviseringsforslag på eget område og sender dem videre til behandling i Økonomiudvalget med sine anbefalinger. Herefter sendes forslagene i høring og vedtages af Kommunalbestyrelsen i maj.

 • Udvalgsmøder i januar, februar og marts:  

Udvalg drøfter effektiviseringsforslag

 • Udvalgsmøder ultimo marts:

Udvalg godkender effektiviseringsforslag og anbefaler Økonomiudvalget, hvilke der skal indarbejdes i budgettet

 • Økonomiudvalgsmøde i april:

Effektiviseringsforslagene sendes i høring

 • Økonomiudvalgsmøde, samt kommunalbestyrelsesmøde i maj:

Effektiviseringsforslag vedtages

Vedtagelse allerede maj 2019 sikrer den nødvendige tid til implementering af effektiviseringerne, inden den økonomiske effekt skal realiseres fra start begyndelsen af januar 2020. Den typiske effektivisering indebærer en ændret organisering af arbejdsrutiner og kræver derfor tid for at sikre en vellykket implementering for både medarbejdere og borgere.

Effektiviserings- og besparelsesstrategiens måltal for budget 2020

I forbindelse med fastsættelsen af de økonomiske rammer for budget 2020, blev effektiviserings- og besparelsesstrategiens måltal for 2020 samtidig vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 23. januar 2019.

På mødet præciserede Kommunalbestyrelsen, at der alene arbejdes med effektiviseringer – ikke besparelser. Det er derfor ambitionen, at hele udvalgets måltal findes via effektiviseringer, hvis der skal skabes det ønskede råderum til politisk prioritering.

Tabel 1. Fordeling af strategiens måltal for 2020, samt status på forslag

Udvalg og politikområder

Måltal

Aktuelt måltal

Effektivise-ringsforslag

Difference

Økonomiudvalget

-3,0

-2,5

7,01

+ 4,51

     Politisk organisation

 

 

 

 

     Administration

-3,0

-2,5

3,66

 

     Erhverv og turisme

 

 

 

 

     Ejendomme

 

 

3,36

 

Udvalget for Børn og Skole

-6,5

-6,2

5,19

- 1,01

     Skole 0. – 9. klasse

-3,0

-2,7

3,66

 

     Almene dagtilbud

-3,0

-3,0

1,28

 

     Sundhed for børn og unge

-0,5

-0,5

0,25

 

Udvalget for Ældre og Sundhed

-10,0

-9,0

4,40

- 4,60

     Sundhed

-1,0

-0,5

 

 

     Ældre

-9,0

-8,5

4,40

 

Udvalget for Klima og Miljø

-2,5

-2,5

0,52

- 1,98

     Miljø og planer

 

 

 

 

     Kommunale veje og trafik

-2,5

-2,5

0,47

 

Udvalget for Beskæftigelse
og Uddannelse

-1,5

-2,3

0,20

- 2,10

     Dagundervisning

-0,5

-1,3

 

 

     Beskæftigelse og uddannelse

-1,0

-1,0

-0,20

 

Socialudvalget

-2,0

-1,7

2,91

+ 1,21

     Børnespecialområdet

-1,5

-1,2

1,70

 

     Voksenspecialområdet

-0,5

-0,5

1,21

 

Udvalget for Kultur og Fritid

-2,5

-1,8

0,87

- 0,93

     Kultur og fritid

-2,5

-1,8

0,87

 

Projektudvalget for Udvikling
af lokalområder

 

 

1,00

+ 1,00

     Administration

 

 

 

 

I alt i mio. kr.

-28,0

-26,0

22,09

-4,91

 

I første kolonne ses fordelingen af det samlede måltal for 2020 på 28 mio. kr. Da der allerede er vedtaget effektiviseringer og besparelser i forbindelse med budget 2019, som har økonomisk betydning for budget 2020, ses det aktuelle måltal i næste kolonne.

Bilag

Der er et lukket bilag til sagen, som indeholder beskrivelse af effektiviseringsforslag på udvalgets område.

Effektiviseringsforslagene offentliggøres, når Økonomiudvalget den 3. april træffer beslutning om at sende forslagene i høring.


Økonomiske konsekvenser

Når provenuet fra effektiviseringsforslagene realiseres, skabes et råderum til politisk prioritering. Det harmonerer med princip 7 i ”12 principper for økonomistyring i Holbæk Kommune”.

Forventningen og ønsket om et politisk råderum gør det muligt at igangsætte nye politiske initiativer. Råderummet bliver dog mindre end målsætningen, hvis der ikke findes flere effektiviseringsforslag eller besparelser end det er tilfældet nu.

Som det ses af tabel 1 ovenfor er der nye effektiviseringsforslag for i alt 22,09 mio. kr. Derudover blev der vedtaget effektiviseringsforslag sidste år, som har en større økonomisk effekt i 2020 end 2019 – samlet for 2 mio. kr. I alt er der derfor skabt et råderum på 24,09 mio. kr. til budget 2020, hvis alle effektiviseringsforslag vedtages.

En del af råderummet er allerede disponeret. Dels blev der i forbindelse med indgåelse af budgetaftalen for 2019+ brugt 2 mio. til en række indsatser i 2020, fx bus til Sportsbyen. Dels er 5 mio. kr. af det årlige råderum forudsat anvendt til organisatorisk arbejde med strategien, hvoraf der pt. er disponeret 4,27 mio. kr. i 2020.

I 2020 vil det reelle råderum til politisk prioritering derfor være 17,82 mio. kr. ved vedtagelse af samtlige effektiviseringsforslag.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Generelt vurderes der ikke at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Høring

Vedtagelse af effektiviseringsforslagene i kommunalbestyrelsen i maj, forudsætter en høringsproces, da forslagene kan have personalemæssige konsekvenser.

Høringsproceduren vil følge proceduren i budgetprocessen. Det indebærer, at effektiviseringsforslagene sendes i høring blandt borgere, i MED/HU og i råd mv. efter følgende plan

 • Ultimo marts godkender udvalg effektiviseringer på eget område og sender dem til videre til økonomiudvalget
 • Den 3. april behandler Økonomiudvalget alle effektiviseringsforslag og sender dem i høring
 • Fra 4. april til 26. april er det muligt at afgive høringssvar
 • Den 8. maj behandler Økonomiudvalget effektiviseringsforslagene
 • Den 15. maj vedtager Kommunalbestyrelsen effektiviseringsforslagene

Sagshistorik, henvisninger

Økonomiudvalget den 16. januar 2019: Punkt 4: Beslutning af budgetramme for budget 2020

Kommunalbestyrelsen den 23. januar 2019: Punkt 8: Beslutning af budgetramme for budget 2020

Udvalget for Børn og Skole den 30. januar 2019: Punkt 19: Drøftelse af budget 2020-2023 – forslag til effektiviseringer, samt den 27. februar 2019:Punkt 32: Drøftelse af budget 2020-2023 - forslag til effektiviseringer

Udvalget for Ældre og Sundhed 28. januar 2019: Punkt 13: Drøftelse af budget 2020-2023 – forslag til effektiviseringer, samt den 25. februar 2019: Punkt 24: Drøftelse af budget 2020-2023 - forslag til effektiviseringer

Udvalget for Klima og Miljø den 29. januar 2019: Punkt 17: Drøftelse af budget 2020-2023 – forslag til effektiviseringer, samt den 26. februar 2019: Punkt 35: Drøftelse af budget 2020-2023 - forslag til effektiviseringer

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 4. februar 2019: Punkt 4: Drøftelse af budget 2020-2023 – forslag til effektiviseringer, samt den 26. februar 2019: Punkt 17: Drøftelse af budget 2020-2023 - forslag til effektiviseringer

Socialudvalget den 28. januar 2019: Punkt 12: Drøftelse af budget 2020-2023 – forslag til effektiviseringer, samt den 25. februar 2019: Punkt 24: Drøftelse af budget 2020-2023 - forslag til effektiviseringer

Udvalget for Kultur og Fritid den 30. januar 2019: Punkt 17: Drøftelse af budget 2020-2023 – forslag til effektiviseringer, samt den 27. februar 2019:Punkt 31: Drøftelse af budget 2020-2023 - forslag til effektiviseringer

Økonomiudvalget den 6. februar 2019: Punkt 53: Drøftelse af budget 2020-2023 - forslag til effektiviseringer


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-03-2019

Godkendt

53. Drøftelse af tilføjelsen af et femte indsatsområde under ’Grøn og Bæredygtig Kommune’ i Arbejdsprogram 2020

Drøftelse af tilføjelsen af et femte indsatsområde under ’Grøn og Bæredygtig Kommune’ i Arbejdsprogram 2020

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Drøftelsessag.


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. tilpasning/justering/tilføjelse vedrørende ’En mere grøn og bæredygtig kommune’ i  

Arbejdsprogram 2020 drøftes


Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsens nuværende arbejdsprogram indeholder temaet ’En mere grøn og bæredygtig kommune’. Temaet indgår sammen med ’Fælles om folkeskolen’ samt to nye temaer også i arbejdsprogrammet for 2020.

 

Holbæk Kommune står overfor nogle store og udgiftstunge anlægsprojekter blandt andet på plejeområdet og institutionsområdet. Der er derfor store potentialer i at tænke bæredygtighed ind fra starten af i disse projekter. I det nuværende arbejdsprogram er der fire indsatsområder under ’Grøn og Bæredygtig Kommune’; grønne indkøb, grøn transport, nær natur samt fremtidens energiforsyning. Da anlægsprojekter ikke indgår naturligt i de eksisterende fire indsatsområder under ’Grøn og Bæredygtig Kommune’ i det nuværende arbejdsprogram, anbefaler administrationen, at der tilføjes et femte indsatsområde omhandlende Bæredygtigt Byggeri i arbejdsprogrammet for 2020. ’Bæredygtigt Byggeri’ omfatter både nybyggeri og renovering af eksisterende bygninger. I det følgende er indsatsområdet kort beskrevet.

 

Bæredygtigt byggeri

Bygge- og anlægsbranchen spiller en afgørende rolle i forhold til at understøtte en bæredygtig udvikling, herunder i forhold til energi- og miljø. Bygninger skaber i dag omkring 30 procent af den samlede mængde affald og står for 40 procent af energiforbruget. Bygningers energi- og ressourceforbrug har derfor stor betydning for hele samfundets energi- og ressourceforbrug, ikke blot ved fremstilling af byggevarer og opførelse af byggeri, men også i en længere årrække efter opførelsen. At bygge bæredygtigt er således ikke blot godt for miljøet. Det indebærer også væsentlige økonomiske fordele. I Holbæk Kommune ønsker vi derfor at sætte nogle ambitiøse målsætninger for, hvordan vi selv kan etablere bæredygtigt byggeri i kommunen. I den forbindelse vil vi begynde at udføre DGNB-certificeringer af byggeriet, som er et certificeringssystem målrettet bæredygtighed i byggebranchen. Indbygget i DGNB er en helhedsorienteret tilgang, hvor der tages højde for mange forskellige aspekter, herunder energiforbrug, totaløkonomi, indeklima samt materialekvalitet. Derudover vil Holbæk Kommune samarbejde med byggebranchen i Holbæk og motivere dem til at udvikle bæredygtigt byggeri, så de ligeledes kan bidrage til den grønne omstilling.

 

Det videre politiske forløb for arbejdsprogrammet

3.april 2019: Økonomiudvalget drøfter tilføjelsen af et femte indsatsområde under ’Grøn og Bæredygtig Kommune’ i Arbejdsprogram 2020

8. april 2019: Forårsseminar. Hvis der evt. er brug for en fælles yderligere drøftelse af arbejdsprogrammet.

30. april 2019: Udvalget for Klima og Miljø godkender indholdet af ’Grøn og bæredygtig kommune’ i Arbejdsprogram 2020

8.maj: Økonomiudvalget godkender indholdet af ’Grøn og bæredygtig kommune’ i Arbejdsprogram 2020

15. maj: Kommunalbestyrelsen vedtager sit arbejdsprogram på samme møde som Effektiviserings- og besparelsesstrategien vedtages.


Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser vil afhænge af, hvilke tiltag der realiseres under indsatsområdet ’Bæredygtigt Byggeri’


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Formålet med at tilføje Bæredygtigt Byggeri til Arbejdsprogram 2020 er at fremme en grøn og bæredygtig udvikling i Holbæk Kommune. De miljø- og klimamæssige konsekvenser vil dog afhænge af, hvilke tiltag der realiseres under indsatsområdet ’Bæredygtigt byggeri’.


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-03-2019

Udvalget anbefaler, at kommunalbestyrelsen drøfter et femte indsatsområde på forårsseminaret.

54. Orienteringer

Orienteringer

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

 

Orienteringssag


Indstilling

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

 

Forventede sager på de næste tre møder i udvalget:

Oversigten over kommende sager er udformet som et dynamisk dokument, som løbende redigeres. Listen skal derfor læses som et øjebliksbillede med forbehold for at sager kan tilføjes, fremrykkes, udskydes eller fjernes som følge af uforudsete begivenheder.

 

Dato og måned

Sager

30. april 2019

Beslutning af temaer for korte kurser og oplæg i udvalget for 2. halvår af 2019 

Beslutning om elevatorer ved Tølløse Station

Budgetrevision 2

Budget 2020-2023

28. maj 2019

Gåtur og orientering om plejeplan for fælleden

Endelig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg for erhvervsområde ved Regstrup og lokalplanforslag 14.11 for et biogasanlæg ved Snævre Vest

Budget 2020-2023

25. juni 2019

Budget 2023

 

55. Underskriftsark

Underskriftsark