UDVALG

Udvalget for Klima og Miljø

MØDE

Tillægsdagsorden

STED

Mødelokale 0.13 - Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

STARTTIDSPUNKT

26-02-2019 08:00:00

SLUTTIDSPUNKT

26-02-2019 10:30:00


PUNKTER

39. Godkendelse af tillægsdagsorden til mødet den 26. februar 2019
40. Beslutning om bekæmpelse af måger og vilde katte
41. Beslutning om at gøre det gratis at køre med bus i Holbæk Kommune i forbindelse med Klimaugen i uge 11
42. Beslutning om igangsætning af parkeringsanalyse
43. Underskriftsark39. Godkendelse af tillægsdagsorden til mødet den 26. februar 2019

Godkendelse af tillægsdagsorden til mødet den 26. februar 2019

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. tillægsdagsordenen til mødet i Udvalget for Klima og Miljø den 26. februar 2019 godkendes

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-02-2019

Godkendt.

40. Beslutning om bekæmpelse af måger og vilde katte

Beslutning om bekæmpelse af måger og vilde katte

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. der iværksættes en målrettet indsats for bekæmpelse af måger på udvalgte relevante kommunale bygninger i Holbæk By i 2019 ved oliering af æg i mågernes reder med et driftsbudget på 50.000 kr., som finansieres af besparelsen ved udskydelsen af busforbindelsen til Sportsbyen
 2. der iværksættes en indsats i samarbejde med Kattens Værn for indsamling, aflivning og kremering af vilde katte i Holbæk Kommune i 2019 med et driftsbudget på 110.000 kr., som finansieres af besparelsen ved udskydelsen af busforbindelsen til Sportsbyen

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen behandlede den 12. december 2018 en initiativsag fra Dansk Folkeparti om bekæmpelse af måger og indfangning af vilde katte. Med initiativsagen indstillede Dansk Folkeparti til Kommunalbestyrelsen, at der gennemføres bekæmpelse af måger, at der indgås aftale med Kattens Værn om indfangning af vilde katte samt at indsatsen finansieres af besparelsen ved udskydelse af busforbindelsen til sportsbyen. Kommunalbestyrelsen besluttede at sende sagen til videre behandling i KMU.

 

Kommunalbestyrelsen besluttede ved mødet den 12. december 2018, at buslinjen mellem Holbæk Station og Sportsbyen udsættes indtil den 22. februar 2019. Movia har beregnet, at den senere påbegyndelse af buskørslen til Sportsbyen forventes at medføre en ”besparelse” for kommunen på ca. 235.000 kr.

 

Kommunen har i perioden 2015 til 2017 bekæmpet måger på egne bygninger i Holbæk by. I 2016 og 2017 er der ligeledes gennemført en indsats med indsamling og aflivning af vilde katte. Administrationen informerer aktuelt via kommunens hjemmeside borgere, bolig- og grundejerforeninger m.fl. om regler, forpligtigelser, ansvar og hensigtsmæssig adfærd i forhold til måger og vilde katte. Informationsindsatsen kan eventuelt suppleres med bekæmpelse af måger og indsamling og aflivning af vilde katte. Bekæmpelse af måger og vilde katte er ikke opgaver, som kommunen er forpligtiget på at udføre.

 

Bekæmpelse af måger

En eventuel indsats for bekæmpelse af måger påtænkes gennemført som en målrettet indsats på udvalgte relevante kommunale bygninger i Holbæk by, hvor bestanden reguleres ved oliering af æg i mågernes reder. Administrationen anslår, at indsatsen kan gennemføres med et driftsbudget for 2019 på 50.000 kr.

 

Bekæmpelse af måger på kommunens egne bygninger vil mindske generne fra mågerne i de områder, der ligger tæt på disse bygninger. Indsatsen vil erfaringsmæssigt bevirke, at mågegenerne reduceres i takt med at bestanden nedbringes. Undersøgelser viser, at et mågepar i løbet af få år kan etablere en hel koloni, hvis de har ynglesucces. Ligeledes vil deres unger vende tilbage til det sted, hvor de er opvokset.

 

Vilde katte

En eventuel indsats i forhold til vilde katte påtænkes gennemført i et samarbejde med Kattens Værn. Indsatsen vil omfatte indfangning af vilde katte i Holbæk Kommune på baggrund af henvendelser fra borgere m.fl., herunder:

 • kørsel til og fra indsamlingssted
 • indfangning af katte (brug af fælder og katteinspektørens tidsforbrug)
 • aflivning af katte
 • kremering af katte

 

Administrationen anslår, at indsatsen kan gennemføres med et driftsbudget for 2019 på 110.000 kr. Hvis kommunen finansierer bekæmpelse af vilde katte, vil de boligforeninger og borgere som eventuelt tidligere selv har betalt for indfangning/aflivning ikke selv have et incitament hertil. Hvis indfangning/aflivning forestås af Kattens Værn vil der ske en reduktion i antallet af vilde katte, og indsamling/aflivning vil foregå hensigtsmæssigt og dyreetisk korrekt, idet Kattens Værn både har kompetencen og erfaring med opgaven.

 

Ud over et driftsbudget på 50.000 og 110.000 kr. til bekæmpelse af henholdsvis måger og vilde katte forventes den samlede indsats at medføre et administrativt tidsforbrug på ca. 100 timer til besvarelse af henvendelser/klager, kontakt til entreprenører, koordinering med Naturstyrelsen (måger) mv.


Økonomiske konsekvenser

Tiltaget finansieres af de 235.000 kr., der bespares ved, at den nye buslinje til Sportsbyen udskydes til d. 22. februar 2019. Udover at Administrationen foreslår disse midler anvendes til bekæmpelse af måger og vilde katte, foreslås disse midler ligeledes som finansiering til at gøre busser gratis i forbindelse med Klimaugen (se særskilt dagsordenspunkt).


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen 12. december 2018. Initiativsag fra Dansk Folkeparti om bekæmpelse af måger og indfangning af vilde katte.

Udvalget for Klima og Miljø 21. februar 2017. Beslutning om bekæmpelse af måger i Holbæk Kommune.

Udvalget for Klima og Miljø 21. februar 2017. Beslutning om bekæmpelse af vilde katte i Holbæk Kommune.


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-02-2019

Indstilles godkendt. De 110.000 kr. til katte fordeles over to budgetår med 55.000 kr. årligt. Såfremt det er muligt at fordele de 50.000 kr. til bekæmpelse af måger fordeles det også over to budgetår.

41. Beslutning om at gøre det gratis at køre med bus i Holbæk Kommune i forbindelse med Klimaugen i uge 11

Beslutning om at gøre det gratis at køre med bus i Holbæk Kommune i forbindelse med Klimaugen i uge 11

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. der bevilges 75.000 kr. til at gøre busser gratis i 1 dag i Holbæk Kommune i forbindelse med Klimaugen i uge 11, 2019, og at dette finansieres af besparelsen ved udskydelsen af busforbindelsen til Sportsbyen

Alternativ indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. der bevilges 150.000 kr. til at gøre busser gratis i 2 dage i Holbæk Kommune i forbindelse med Klimaugen i uge 11, 2019, og at dette finansieres af besparelsen ved udskydelsen af busforbindelsen til Sportsbyen

Beskrivelse af sagen

I Kommunalbestyrelsens Arbejdsprogram 2018 indgår ’Grøn og Bæredygtig Kommune’ som et prioriteret fokusområde i udviklingen af Holbæk Kommune. En af målsætningerne i dette projekt er, at kommunen skal fremme den grønne transport og herunder styrke den kollektive trafik i Holbæk Kommune.

 

Danmarks Naturfredningsforening, Holbæk, arrangerer en Klimauge i uge 11, 2019. I den forbindelse har de forespurgt Holbæk Kommune, om det er muligt at gøre det gratis at køre med bus i denne uge. Formålet med at gøre busser gratis er fremhæve grøn omstilling ved at sætte fokus på, hvordan vi alle i hverdagen kan bidrage til en mindre CO2-udledning ved at vælge bussen fremfor bilen. Administrationen anbefaler derfor, at det gøres gratis at køre med bus i uge 11, 2019, da initiativet kan være med til at sætte fokus på, hvordan alle borgere kan bidrage til en grøn udvikling i hverdagen.

 

Kommunalbestyrelsen besluttede ved mødet den 12. december 2018, at buslinjen mellem Holbæk Station og Sportsbyen udsættes indtil den 22. februar 2019. Movia har beregnet, at den senere påbegyndelse af buskørslen til Sportsbyen forventes at medføre en ”besparelse” for kommunen på ca. 235.000 kr.

 

Hvilke busser er omfattet af tiltaget?

Tiltaget omfatter alt transport med bus fra Holbæk Kommune og igennem Holbæk Kommune. Ved tiltaget dækker Holbæk Kommune derfor de tabte udgifter ved både kommunale busser, tværkommunale busser samt regionale busser i det valgte tidsrum. Denne løsning er valgt for at sikre, at det er et tiltag som alle borgere, der anvender bus i det valgte tidsrum, kan opnå besparelse ved, ligegyldig om de starter deres rejse i Holbæk Kommune eller blot rejser igennem kommunen.

 

Hvordan gennemføres tiltaget rent praktisk?

For at det kan gøres gratis at køre med bus i Holbæk Kommune, så skal check-in standerne slukkes i de berørte busser i det valgte tidsrum. Samtidig skal det stadig være muligt at checke ud. Derved så kan de borgere, der stiger på en bus efter at have kørt med tog eller en anden bus, således stadig nå at checke ud og derved opnå en besparelse.


Beskrivelse af alternativ indstilling

Indholdet og fremgangsmåden ved den alternative indstilling er den samme som ved beskrivelsen af hovedindstillingen. Den alternative indstilling adskiller sig kun ved, at busserne gøres gratis i 2 dage, og at prisen derfor er øget.


Økonomiske konsekvenser

Movia har beregnet udgifterne ved at gøre busser gratis i Holbæk Kommune på baggrund af gennemsnitlige tabte indtægter. Udgiften for en dags gratis kørsel er beregnet til cirka 75.000 kr. Udgiften for 2 dages gratis kørsel med bus er dermed 150.000 kr.  

Movia har dog samtidig understreget, at der kan forekomme ekstra udgifter ved, at operatørerne skal ændre indstillingerne i check-in standerne i hver af de busser, der kører på de berørte linjer. Det er ikke afklaret, om operatørerne vil kræve betaling for denne opgave, hvilket i givet fald ville komme oveni de angivne udgifter.

Tiltaget finansieres af de 235.000 kr., der bespares ved, at den nye buslinje til Sportsbyen udskydes til d. 22. februar 2019. Udover at Administrationen foreslår disse midler anvendes til at gøre busser gratis, foreslås disse midler ligeledes som finansiering til bekæmpelse af henholdsvis måger og vilde katte (se særskilt dagsordenspunkt). Såfremt den alternative indstilling tiltrædes, vil det ikke være muligt også at prioritere både bekæmpelse af måger og katte med besparelsen på de 235.000 kr.

 


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Formålet med tiltaget er at sætte fokus på en grøn og bæredygtig udvikling, og at få borgerne til at lade bilen stå og vælge bussen i stedet som transportmiddel. Tiltaget i sig selv kan derfor få den positive konsekvens, at der forurenes mindre, idet flere borgere anvender de busser, der alligevel allerede kører og derfor ikke forurener med deres egne biler. Da tiltaget kun omhandler henholdsvis 1 dag eller 2 dage, vurderes denne positive konsekvens dog at være begrænset.


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-02-2019

V, O, A, Ø anbefaler at busser gøres gratis 1 dag.

I stemmer imod, da de er bekymret for de negative miljømæssige konsekvenser.

42. Beslutning om igangsætning af parkeringsanalyse

Beslutning om igangsætning af parkeringsanalyse

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

 

Beslutningssag.


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 

1. en analyse af parkeringsforholdene i Holbæk bymidte igangsættes.


Beskrivelse af sagen

Baggrund

Ønsket om at få udarbejdet en analyse af parkeringsforholdene i Holbæk bymidte har været aktuelt ad flere omgange. Nu er problemstillingen særligt aktuel i forhold til det indstillede forsøgsprojekt i Ahlgade, hvor gaden i en forsøgsperiode ensrettes med det formål at give mere plads til bylivsaktiviteter (se nærmere beskrivelse i bilag A). Forsøgsprojektet medfører at der midlertidigt nedlægges parkeringspladser i Ahlgade. Da forsøgsprojektet skal danne grundlag for udviklingen af bymidten på lang sigt, er det nødvendigt at underbygge med en konkret analyse af de nuværende parkeringsforhold samt anbefalinger til fremtidige tiltag.

Udover det konkrete forsøgsprojekt modtager administrationen løbende henvendelser vedrørende parkeringsforhold. Nogle af udfordringerne er:

 • Der er meget søgetrafik efter parkeringspladser i Ahlgade.
 • Der er et ønske om bedre beboerparkering.
 • Der er et stort pres på parkeringspladserne i Ahlgade mens der er parkeringskapacitet. andre steder i bymidten, som ikke udnyttes.
 • Bilister mangler oplysning om, hvor der er parkeringspladser.

 

En analyse af ovennævnte udfordringer vil give mulighed for efterfølgende at fastlægge en fremtidig strategi for parkering i bymidten.

Formål

Formålet med analysen er at opnå viden omkring de faktiske parkeringsforhold i Holbæk bymidte. Analysen skal desuden vurdere hvorvidt der er behov for nye tiltag såsom udvidelser af parkeringskapaciteten eller bedre skiltning.

Indhold

I samarbejde med Holbæk Byforum, som har bidraget med et oplæg til det ønskede indhold i parkeringsanalysen, indstiller administrationen at analysen skal indeholde følgende:

 1. en kortlægning af den samlede eksisterende parkeringskapacitet i Holbæk bymidte, herunder parkeringsrestriktioner og belægningsgrader,
 2. en interviewundersøgelse, som kortlægger nuværende parkeringsbehov hvor der skelnes mellem beboer-, arbejdsplads- og kundebehov,
 3. en fremskrivning af parkeringsbehov i fremtiden, hvor der tages hensyn til fremtidige indkøbsvaner og borgeres adfærdsmønstre.
 4. belysning af effekten ved at gennemføre tiltag for bedre udnyttelse af den eksisterende kapacitet f.eks. dobbeltudnyttelse, ændrede parkeringsrestriktioner og indførelse af p-henvisningsskilte.
 5. en vurdering af konsekvenserne ved følgende strategier:
 • Ahlgade ensrettes permanent.
 • Der placeres parkeringshuse på Gasværksgrunden og/eller Bysø Plads.

 

Bilag B viser udstrækningen af det område, som skal indgå i analysen.

Analysen skal tage afsæt i Helhedsplanen for Holbæk og Byrumsplan for Holbæk by, samt det allerede gennemførte analysearbejde i forhold til visualiseringer af parkeringshuse på Gasværksgrunden og Bysø Plads (bilag C-E).

På længere sigt er parkeringsanalysen et vigtigt værktøj i arbejdet med den samlede planlægning og udvikling af Holbæk bymidte, herunder hensigtsmæssig udnyttelse af den eksisterende parkeringskapacitet og reducering af trafikmængden i bymidten.

 

Proces

Administrationen indstiller at parkeringsanalysen gennemføres i 2019.

Når resultatet af parkeringsanalysen foreligger, kan mulige fremtidige tiltag overvejes, herunder elektroniske henvisningstavler, ændringer i parkeringsrestriktioner, bedre skiltning af gangruter til Ahlgade og planlægning af parkeringshuse.


Økonomiske konsekvenser

 

Tiltrædelse af hovedindstillingen indebærer, at der frigives økonomiske midler til gennemførelse af rådgiverundersøgelser. Beløbet vurderes at anslå 250.000 kr. og det finansieres gennem budgettet for planområdet.

 


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser ved udarbejdelse af parkeringsanalysen.

 

 


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-02-2019

Udsættes.caseno19-4141_#4831438_v1_- 20190111_projektbeskrivelse_forsøgsprojekt_ahlgade.pdf.pdf
caseno19-4141_#4831440_v1_- afgrænsning.pdf.pdf
caseno19-4141_#4831441_v1_- byrumsplan.pdf.pdf
caseno19-4141_#4831444_v1_- holbaek_helhedsplan_print.pdf.pdf
caseno19-4141_#4831446_v1_- principskitser_parkering_gasværksgrunden_bysøplads.pdf.pdf

Bilag

Bilag A: Forsøgsprojekt i Ahlgade
Bilag B: Analyseområde
Bilag C: Byrumplan
Bilag D: Helhedsplan
Bilag E: Principskitser Parkeringhuse


43. Underskriftsark

Underskriftsark