UDVALG

Udvalget for Klima og Miljø

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 0.13 - Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

STARTTIDSPUNKT

26-02-2019 08:00:00

SLUTTIDSPUNKT

26-02-2019 10:30:00


PUNKTER

21. Godkendelse af dagsorden til mødet den 26. februar 2019
22. Beslutning om 1. behandling af forslag til kommuneplantillæg for erhvervsområde ved Regstrup og lokalplanforslag 14.11 for et biogasanlæg ved Snævre Vest
23. Beslutning om spildevandstillæg nr. 4 (opdateret)
24. Beslutning om 2. behandling af Lokalplan 2.87 Dagligvarebutik ved Tåstrup Møllevej
25. Beslutning om 1. behandling af Forslag til Lokalplan 11.19 Boliger v. Holbækvej 102, Jyderup samt tilhørende kommuneplantillæg nr.13
26. Beslutning 1. behandling af Lokalplanforslag 20.23 for boligbebyggelse ved Nygårdsvej i Vipperød
27. Beslutning om tillæg nr. 5 til Holbæk Kommunes Spildevandsplan 2016 – 2020
28. Beslutning om igangsætning af forsøgsprojekt i Ahlgade
29. Beslutning om igangsættelse af nye lokalplaner
30. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til renovering af Hjortholmvej
31. Beslutning om etablering af ny Dommerstibro
32. Beslutning om godkendelse af høringssvar til Region Sjællands debatoplæg for Råstofplan 2020
33. Beslutning om tildeling af støtte til et landsbyfornyelsesprojekt i Tuse Forsamlingshus
34. Beslutning om deltagelse i kurser og konferencer i 2019
35. Drøftelse af budget 2020-2023 - forslag til effektiviseringer
36. Orientering om arbejdet med renovering af broer 2018 og 2019
37. Orienteringer
38. Underskriftsark21. Godkendelse af dagsorden til mødet den 26. februar 2019

Godkendelse af dagsorden til mødet den 26. februar 2019

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. dagsorden til mødet den 26. februar 2019 godkendes

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-02-2019

Godkendt.

22. Beslutning om 1. behandling af forslag til kommuneplantillæg for erhvervsområde ved Regstrup og lokalplanforslag 14.11 for et biogasanlæg ved Snævre Vest

Beslutning om 1. behandling af forslag til kommuneplantillæg for erhvervsområde ved Regstrup og lokalplanforslag 14.11 for et biogasanlæg ved Snævre Vest

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. forslag til kommuneplantillæg for erhvervsområde ved Regstrup med miljørapport samt lokalplanforslag og miljøkonsekvensrapport for biogasanlæg, godkendes til udsendelse i offentlig høring

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede den 23. januar 2019, at igangsætte udarbejdelsen af kommuneplantillæg for et erhvervsområde ved Regstrup og lokalplan for biogasanlæg ved Snævre Vest.
Administrationen har på denne baggrund udarbejdet planforslagene, og kommunalbestyrelsen skal nu tage stilling til, om forslagene skal udsendes i offentlig høring.

Hensigten med kommuneplantillægget er, at muliggøre et erhvervsområde til virksomheder med et stort kørselsbehov ved den kommende motorvejstilslutning ved Regstrup. En del af området er perspektivareal for erhverv i Kommuneplan 2017. Virksomheden Nature Energy ønsker, at etablere et biogasanlæg indenfor området, hvorfor der er udarbejdet et lokalplanforslag, der giver mulighed for etablering af et biogasanlæg syd for motorvejen, i denne sag kaldet ”Snævre Vest”.

På baggrund af den viden, der er tilvejebragt siden opstarten af planlægningen, har administrationen vurderet, at erhvervsområdet kan reduceres i forhold til de oprindelige planer (Økonomiudvalget 5. sep. 2018). Området indskrænkes således mod syd, da der her er en højspændingsledning, som der ikke må bygges under. Ved at beskære området sikres der en større afstand til landsbyen Snævre.

Der udtrykkes stor modvilje mod både erhvervsområdet og lokalplanen for biogasanlægget i de høringssvar kommunen har modtaget fra især nærområdet. Der er også i lokalområdet gennemført en underskriftindsamling mod planerne. Administrationen har nøje gennemgået de spørgsmål og bekymringer, der er blevet stillet i forbindelse med planerne, og samlet det i en hvidbog (bilag 5), der indeholder en tematisk gennemgang. De originale høringssvar er vedlagt som bilag 6. Administrationen vurderer på baggrund af de udarbejdede rapporter (se bilag 3 og 4), at placeringen er velegnet til formålet, og at Miljøstyrelsens vejledende afstandskrav og miljøkrav overholdes med god margin. Derudover er der redegjort for, at den afledte trafik ikke vil påvirke lokalsamfundene nær området (se nedenunder bemærkninger om vilkår i miljøgodkendelsen).

 

Såfremt indstillingen følges, udsendes planforslagene i offentlig høring. Det vil sige planforslagene udsendes til myndigheder samt foreninger som er tilmeldt høring af planer. De udsendes også til borgere i nærområdet via e-boks, og på kommunens hjemmeside, hvor der også indkaldes til borgermøde i høringsperioden.
Borgerne, myndigheder og foreninger, vil dermed få mulighed for at kommentere planforslagene. Alle høringssvar vil blive besvaret i en hvidbog, som vedlægges en eventuel fremtidig sagsfremstilling om endelig vedtagelse af planlægningen.

 

KOMMUNEPLANTILLÆG FOR ERHVERVSOMRÅDET OG MILJØVURDERING

Erhvervsområdet ligger nord og syd for den nye motorvej og tilkørselsanlægget, der anlægges syd for Regstrup. Området får således en særdeles god tilgængelighed til det overordnede vejnet. Det er en national interesse, at erhvervsområder langs motorveje prioriteres til transporttunge virksomheder, der har brug for en placering ved det overordnede vejnet. Derved undgås transport igennem de nærliggende byområder.

Området opdeles i tre områder:

 • Erhvervsområde syd for motorvejen (ca. 37 ha). Hvor der kan opføres bebyggelse på op til 25 meter, skorstene dog op til 60 meter. Mulighed for virksomheder indenfor miljøklasse 4-7.
 • Erhvervsområde nord for motorvejen (ca. 22 ha). Hvor der kan opføres bebyggelse på op til 10 meters højde. Mulighed for virksomheder indenfor miljøklasse 4-5.
 • Område til tekniske formål ved Knabstrupvej (ca. 6 ha). Indenfor området kan den eksisterende transformerstation udvides.

Indenfor det nordlige erhvervsområde gives der ikke mulighed for de høje miljøklasser (virksomheder med mulig størst miljøpåvirkning), så det sikres, at afstandskrav kan overholdes til boligområde, skole mv. i Nr. Jernløse. I erhvervsområdet syd for motorvejen bliver afstandskravene ligeledes overholdt. Forslag til kommuneplantillæg er vedlagt som bilag 1.

Der skal gennemføres en miljøvurdering af kommuneplantillægget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Der er derfor udarbejdet en miljørapport, der er vedlagt som bilag 4.

Erhvervsområdet der etableres på eksisterende landbrugsjord planlægges etableret med god afstand mellem virksomhederne. Kommuneplanrammen sikrer, at der etableres afskærmende beplantning mod det omkringliggende landskab og byområder. Mellem de enkelte virksomheder i erhvervsområdet, etableres der ligeledes afskærmende beplantning eller grønne områder med grupper af træer. Fremtidige virksomheder nærmest og langs motorvejen vil dog kunne opnå en grad af motorvejseksponering fastlagt og beskrevet nærmere i en lokalplan.

 

LOKALPLAN FOR BIOGASANLÆG OG MILJØKONSEKVENSVURDERING

Hensigten med lokalplanen er at muliggøre etableringen af et biogasanlæg indenfor erhvervsområdet syd for motorvejen. Biogasanlægget vil håndtere 500.000 ton/år af husdyrgødning og biomasse fra erhvervsvirksomheder. Anlægget vil forventeligt producere ca. 30 mio. m3 biogas om året, svarende til opvarmningen af ca. 12-14.000 husstande årligt (biogassen sendes på naturgasnettet). Lokalplanområdet udgør ca. 13 hektar. Selve anlægget vil optage ca. 3 hektar, mens afskærmede beplantningsbælte (fem trærækker), grupper af træer, vejadgang og regnvandsbassin vil udgøre resten af området. Biogasanlægget vil have en højde på op til 25 meter og en skorstenshøjde på op til 60 meter. Forslag til lokalplan er vedlagt som bilag 2.

I forbindelse med planlægning og etableringen af biogasanlægget skal der udarbejdes en rapport der beskriver konsekvenserne i forhold til planlægning og det konkrete projekt (miljøkonsekvensrapport). Rapporten beskriver de mulige miljømæssige konsekvenser ved etablering af et biogasanlæg bl.a. med hensyn til lugt, trafik og den visuelle påvirkning. Miljøkonsekvensrapporten er vedlagt som bilag 3.

For at forhindre lugtpåvirkning vil al aflæsning af gylle ske i lukkede haller med undertryk, og luften vil blive renset før den sendes ud.

TRAFIK

Der er udarbejdet analyser, der beskriver anlæggets påvirkning af trafikken. Der er bl.a. udarbejdet analyse af hurtigste kørselsveje fra alle de potentielle leverandører af husdyrgødning i oplandet til biogasanlægget. Analysen viser, at alle vil anvende det overordnede vejnet til biogasanlægget, og dermed ikke vil køre gennem Regstrup, Nr. Jernløse, Sdr. Jernløse eller Snævre, som er nærmeste bysamfund. Der er dog en enkelt undtagelse, i form af ét husdyrbrug beliggende nord for Regstrup. Her viser analysen, at den hurtigste rute vil være gennem Regstrup og Nr. Jernløse. Da det er vigtigt, at der ikke kommer yderligere kørsel gennem de omkringliggende byer, vil der blive stillet krav om, at eventuel kørsel fra denne ejendom sker via det overordnede vejnet på samme måde som de andre transporter. Kravet vil blive stillet i miljøgodkendelsen for virksomheden. Ved maksimal belastning, hvor biogasanlægget kører på fuld drift, vil kørsel primært foregå fra mandag-lørdag i tidsrummet 06.00 – 20.00. Kørsel kan dog forekomme hele døgnet alle dage, som reguleret i lovgivning for miljøklasse 7 virksomheder. Nature Energi har oplyst, at anlæggets lastbiler ikke vil køre i nærområdet omkring dagens skolestart (Holbækvej, hvor den planlagte cykelsti endnu ikke er etableret). Ved fuld drift, vil biogasanlægget generere i gennemsnit 61 daglige transporter (til anlægget og samme antal fra anlægget). Gennemsnitligt vil 6 af disse køre via Holbækvej, 22 via Kalundborgmotorvejen vest fra og 33 via Kalundborgmotorvejen øst fra. Fordelingen er udregnet ved en fordeling af samtlige mulige leverandører, fra de tre kørselsveje til anlægget, og at biogasanlæggets gennemsnitlige behov er 61 daglige leveringer.

Der er udarbejdet visualiseringer, der viser anlæggets synlighed fra forskellige steder i området. Der er bl.a. arbejdet med beplantningsbælter mod nord og syd, samt grupper af træer og landskabsbearbejdning mod øst og vest, som visuelt skærmer anlægget i landskabet.

OVERVÅGNING

Holbæk Kommune, der er miljømyndighed, skal udarbejde en miljøgodkendelse og efterfølgende føre tilsyn med at virksomheden overholder vilkårene i denne. Overholdelse af vilkårene overvåges ved, at der i miljøgodkendelsen stilles vilkår for målinger, kontrol og egenkontrol samt føring af driftsjournal. Ved miljømyndighedens løbende tilsyn tjekkes dette.

Biogasanlægget skal endvidere udarbejde instrukser, for både drift og vedligehold af anlægget samt for håndtering af uheld og afvigende driftssituationer, herunder håndtering af kontakt til naboer og myndigheder.

Planmyndigheden fører tilsyn med overholdelse af bestemmelserne i lokalplanen og udfører almindelig overvågning af, at de planmæssige rammer i kommunens planområder overholdes.

Overvågningen af den trafikale udvikling, herunder støj og kapacitetsproblemer, er en del af den almindelige overvågning af trafikken, der udføres af vejmyndigheden.

Bygherrer foretager en frivillig arkæologisk forundersøgelse på hele arealet (projektområdet) inden anlægsarbejdet påbegyndes. På baggrund heraf vurderes det, om yderligere overvågning i forhold til kulturværdier, fund og fortidsminder er påkrævet


Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med etableringen af adgangen til erhvervsområdet syd for motorvejen, skal der laves en vejtilslutning til den offentlige vej. Der er indgået en aftale med Nature Energy (bygherre) således at de afholder udgifter til etablering af vejtilslutningen, og kommunen har således ikke udgifter til vejanlæg i forbindelse med projektet.

Dette er også fastlagt i lokalplanforslaget, hvor selve adgangsvejen til anlægget, er angivet som værende privat fællesvej. Det er således bygherres omkostning at etablere vejen.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Ved omdannelse af husdyrgødning i biogasanlægget vil der være en mindsket udledning af metan og lattergas (drivhusgasser). Anlægget vil levere biogas til det gasnettet, og vil derfor fortrænge naturgas (fossil energi).

Beregninger viser, at den producerede mængde biogas fra Nature Energy Holbæk medfører en CO2-reduktion på mellem 39.700-58.800 tons CO2 ækvivalenter, hvilket svarer til en reduktion på mellem 8-11,5 % af Holbæk Kommunes samlede CO2 udledning. I beregningen er forbruget af fossile brændsler i forbindelse med kørsel og procesvarme fraregnet CO2-reduktionen.


Øvrige konsekvenser

Lugt, støj og andre emissioner overholder alle, de af Miljøstyrelsen fastsatte grænseværdier for byer og boliger i området. Disse grænseværdier er fastsat ud fra både sundhedsmæssige og genemæssige forhold. På den baggrund vurderes emissioner ikke at medføre en væsentlig påvirkning af omkringboende. Det er forudsat, at anlægget kører efter vilkår fastlagt i anlæggets miljøgodkendelse.

Anlæggets oplag af biogas er under grænseværdien for hvornår et anlæg betegnes som et risikoanlæg. Risiko for større ammoniakemissioner fra processen kan ikke forekomme idet hovedparten af ammoniakken er på en form, der ikke kan fordampe.

I anlægsfasen kan der forekomme støjpåvirkninger, men idet arbejdet er af midlertidig karakter og desuden foregår inden for almindelig arbejdstid, vurderes påvirkningen ikke at være væsentlig. Støjpåvirkningen i driftsfasen vil særligt omfatte transporter og støjgrænseværdierne overholdes i omgivelserne i alle tidspunkter, hvorfor det vurderes ikke at være væsentligt.

Der forventes ikke at grundvandsressourcen påvirkes, idet alle biomasser håndteres og opbevares på befæstede arealer og i lukkede tætte beholdere.

Anlægs- og driftsfasen forventes ikke at skabe trafikafviklingsproblemer. De nuværende og fremtidige anlægsarbejder i området i form af Kalundborgmotorvejen og forlængelse af Ringvejen vil medføre en forbedret trafiksikkerhed og fremkommelighed for såvel bløde som hårde trafikanter i området. Disse anlæg vil være med til at separere de bløde trafikanter fra de hårde trafikanter vha. bl.a. stitunneller.

Realisering af projektet vil skabe arbejdspladser i såvel anlægs- som driftsfasen inden for bygge- og biogasteknologisektoren samt ved driften af anlægget og desuden medføre afledte positive effekter i jordbrugserhvervene, bl.a. på grund af biomassens gødningsværdi.


Høring

Godkendes indstillingen, udsendes planforslag mm. i 8 ugers offentlig høring med afholdelse af borgermøde ca. midt i perioden.

Det vil sige at planforslagene udsendes til myndigheder samt foreninger som er tilmeldt høring af planer. De udsendes også til borgere i nærområdet via e-boks, og på kommunens hjemmeside, hvor der også indkaldes til borgermøde i høringsperioden.
Borgerne, myndigheder og foreninger, vil dermed få mulighed for at kommentere planforslagene.

De indkomne høringssvar vil blive vurderet, herunder om de skal medføre ændringer af planerne. Endvidere bliver der udarbejdet en hvidbog, der indeholder svar på de indsendte spørgsmål. Hvidbogen vedlægges en eventuel fremtidig sagsfremstilling om endelig vedtagelse af planerne.


Lovgrundlag – link

Lov om planlægning

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)


Sagshistorik, henvisninger

29/5-18 KMU Igangsættelse af planlægning for biogasanlæg nord for Kvanløse (punkt 69)
6/6-18 ØKU Igangsættelse af planlægning for biogasanlæg nord for Kvanløse (punkt 125)

28/8-18 KMU Igangsættelse af planlægning for erhvervsområde og biogasanlæg ved Snævre (punkt 100)
5/9-18 ØKU Igangsættelse af planlægning for erhvervsområde og biogasanlæg ved Snævre (punkt 177)

27/11-18 KMU 1. behandling af planforslag for erhvervsområde og biogasanlæg ved Snævre (punkt143)
5/12-18 ØKU 1. behandling af planforslag for erhvervsområde og biogasanlæg ved Snævre (punkt 272)
12/12-18 KB 1. behandling af planforslag for erhvervsområde og biogasanlæg ved Snævre (punkt 261)

8/1-19 KMU Igangsættelse af planlægning for alternativ placering (punkt 3)
17/1-19 ØKU Igangsættelse af planlægning for alternativ placering (punkt 20)
23/1-19 KB Igangsættelse af planlægning for alternativ placering (punkt 22)


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-02-2019

Et flertal bestående af O, I og A anbefaler, at forslag til lokalplanforslag sendes i høring.

Et mindretal bestående af Ø og V stemmer imod.

V ønsker der arbejdes videre med en helhedsplan for vedvarende energi. Desuden ønsker V, at der arbejdes videre med et erhvervsområde inden for perspektivområdet.

Ø siger nej til indstillingen da de er uenige i, hvilke miljømæssige konsekvenser et biogasanlæg og erhvervsområde vil få.caseno18-33897_#4838932_v1_bilag 1 lokalplanforslag biogasanlæg snævre vest.pdf
caseno18-33897_#4845173_v1_bilag 2 forslag til kommuneplantillæg.pdf
caseno18-33897_#4845177_v1_bilag 3 miljøkonsekvensrapport for biogasanlæg.pdf
caseno18-33897_#4837137_v1_bilag 4 miljørapport og afgrænsning kommuneplantillæg.pdf
caseno18-33897_#4845180_v1_bilag 5 hvidbog.pdf
caseno18-33897_#4839146_v1_bilag 6 originale høringssvar.pdf

Bilag

Bilag 1 Lokalplanforslag biogasanlæg Snævre Vest
Bilag 2 Forslag til kommuneplantillæg
Bilag 3 Miljøkonsekvensrapport for biogasanlæg
Bilag 4 Miljørapport og afgrænsning kommuneplantillæg
Bilag 5 Hvidbog
Bilag 6 Originale høringssvar


23. Beslutning om spildevandstillæg nr. 4 (opdateret)

Beslutning om spildevandstillæg nr. 4 (opdateret)

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. forslag til tillæg nr. 4 til ”Holbæk Kommunes spildevandsplan 2016 – 2020” vedr. nyt erhvervsområde syd for Regstrup godkendes.


Beskrivelse af sagen

Det nye erhvervsområde syd for Regstrup ligger nord og syd for den nye motorvej og tilkørselsanlægget der anlægges syd for Regstrup, og området er ikke omfattet af den gældende spildevandsplan for Holbæk Kommune 2016-2020. Administrationen har derfor udarbejdet et tillæg til spildevandsplanen.

Kommunalbestyrelsen har af flere omgange behandlet planer for erhvervsområdet herunder placering af biogasanlæg og i den forbindelse også spildevandstillæg nr. 4, som nu er opdateret i forhold til ændringer af planområdet.

Tillægget beskriver, hvordan kloakeringen af det nye erhvervsområde kan løses, således at alt spildevand fra området kan håndteres efter kommunalbestyrelsens plan for bortskaffelse af spildevand i Holbæk Kommune.

På sigt skal hele området spildevandskloakeres, men inden området er yderligere udbygget, håndteres spildevand via samletank, og spildevandet køres til kommunalt renseanlæg.

Fremtidige spildevandsanlæg (spildevandsledninger og tilhørende brønde/kloakker) etableres af udviklerne af området. Det forventes, at de udførte kloakanlæg (gælder ikke samletanke) herefter overtages af forsyningsselskabet på nærmere fastlagte vilkår, som udviklerne og forsyningsselskabet aftaler.

Det er forsyningsselskabet, der afgør om man ønsker at overtage spildevandsanlægget/kloakkerne. Inden spildevandsanlægget/kloakkerne udføres skal der være truffet en aftale mellem forsyningsselskabet og den, der lader anlægget udføre, om den økonomiske afregning i forbindelse overtagelse af anlægget. Herunder skal der træffes aftale om kloaktilslutningsbidrag og eventuel godtgørelse for spildevandsanlæggets værdi. Der skal yderligere træffes aftale om dimensioneringen af anlægget/kloakkerne, før eventuel overtagelse kan finde sted.

 

Regnvandet fra bebyggelse m.m. nedsives på egen grund eller ledes til et regnvandsbassin, inden udledning.

Vejvand må ikke nedsives, da det vil være i modstrid med Kommuneplan 2017. Nedsivning af vejvand via grøfter er derimod acceptabelt, da nedsivningen på den måde ikke bliver koncentreret et sted, men spredt over et større område, og på den måde ikke kun belaster ét område.

 


Økonomiske konsekvenser

Tillægget har ingen økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune, idet spildevandsanlægget, herunder samletanke og kloakker etableres af udvikleren.

 


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser


Høring

Kommunalbestyrelsens forslag til tillæg nr. 4 til spildevandsplan skal sendes i høring med oplysning om, at der inden for en frist på mindst 8 uger efter offentliggørelsen er adgang til at kommentere det fremlagte forslag over for kommunalbestyrelsen. Herefter vedtages afgørelsen efter normal praksis med en klagefrist på 4 uger.

 

Sideløbende hermed er der truffet afgørelse om ikke miljøvurdering, som betyder, at kommunen ikke skal foretage en større miljøvurdering af tillægget til spildevandsplanen.

 


Lovgrundlag – link

"Lov om miljøbeskyttelse" nr. 966 af 23/06 2017. Lovens bestemmelser om spildevands-planer fremgår af § 32.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=184047

 

"Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4" nr. 1469 af 12. december 2017. indeholder yderligere regler om spildevandsplanens indhold, § 5, stk. 1:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=180360

 

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter jf. Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25/10/2018.

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=190145

 

Link til vedtaget spildevandsplan for Holbæk Kommune 2016-2020:

http://planer.holbaek.dk/dk/temaplaner/spildevand-02/spildevand.htm

 


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-02-2019

Indstilles godkendt.caseno18-46258_#4836286_v1_tillæg til spildevandsplan nr. 4 erhvervsområde syd for regstrup..pdf.pdf

Bilag

Tillæg til spildevandsplan nr. 4 erhvervsområde syd for Regstrup..pdf


24. Beslutning om 2. behandling af Lokalplan 2.87 Dagligvarebutik ved Tåstrup Møllevej

Beslutning om 2. behandling af Lokalplan 2.87 Dagligvarebutik ved Tåstrup Møllevej

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Lokalplan 2.87 Dagligvarebutik ved Tåstrup Møllevej, Holbæk Vest samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 4 Bydelscenter Tåstrup Møllevej, vedtages endeligt

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Planlægningen er igangsat på baggrund af ønske fra Lidl om at kunne udvide deres butik med ca. 150 m2, så den fremover har et samlet areal på 2.000 m2.

Kommuneplantillæg

Området er i dag omfattet af en kommuneplanramme, som bestemmer anvendelse til lokalcenter, hvor der ikke tillades butikker på 2.000 m2. Kommuneplantillægget ændrer derfor anvendelse for området til bydelscenter, og sætter det maksimale areal til detailhandel på 3.200 m2. Indenfor området ligger en Fakta-butik, som er inkluderet i det maksimale areal.

Lokalplan

Lokalplanen er en revision af lokalplan 2.81, som muliggjorde en udvidelse af parkeringsarealet. Med lokalplanen skabes mulighed for, at den eksisterende butik kan udvide med ca. 150 m2, så den får et maksimalt areal på 2.000 m2.

Detailhandelsanalyse

Holbæk Kommune har stillet krav til udvikler om, at der udarbejdedes en detailhandelsanalyse, som belyser påvirkning af nærområdet. Analysen er udarbejdet af Niras. De indbyrdes handelsbalancer mellem Holbæk bymidte, Holbæk Syd og Holbæk i øvrigt, vurderes indenfor en 5-årig periode, at være tilbage på samme niveau som i dag.

 


Økonomiske konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune som følge af planernes endelige vedtagelse.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser


Høring

Der er afholdt en indledende borgerinddragelse med indkaldelse af idéer og forslag fra den 18. maj 2018 til den 1. juni 2018. Der indkom i alt tre høringssvar, som primært omhandlede spørgsmål vedr. baggrunden for planlægningen.

Planforslagene har været i offentlig høring fra 13. september 2018 til 8. november 2018 med afholdelse af borgermøde. Der er indkommet i alt 1 høringssvar i perioden.
Høringssvaret er indsendt af Dialog Holbæk, som bemærkede at udvidelse og den mulige påvirkning af nærområdet ikke ønskes. Derudover blev udtrykt ønske om opgradering af t-krydset Gl. Ringstedvej / Tåstrup Møllevej, så der bliver bedre forhold for gående og cyklister.

Pba. detailhandelsanalysen har administrationen vurderet, at den mulige påvirkning af nærområdet vil være lille, og være tilbage på samme niveau som i dag indenfor 5 år.

Syd for t-krydset er helleanlæg, hvor bløde trafikanter kan krydse vejen. Nærværende projekt fordrer ikke til, at en opgradering af t-krydset sker på baggrund heraf.

Der er ikke foretaget ændringer i plangrundlaget på baggrund af høringssvarene.

 

Der blev afholdt supplerende høring via plandata i perioden 12. dec 2018 til 6. feb 2019. Dette skete, da den første høring ikke var indberettet korrekt i plandata, hvorfor at myndigheder, og øvrige høringsberettigede ikke havde modtaget høringen. Der blev ikke modtaget høringssvar under den supplerende høring.


Lovgrundlag – link

Lov om Planlægning


Sagshistorik, henvisninger

Igangsættelse og prioritering af planerne:
Udvalget for Klima og Miljø den 24. april 2018 (punkt 52)
Økonomiudvalget den 2. maj 2018 (punkt 100)

Behandling af planforslag (1. behandling)
Udvalget for Klima og Miljø den 28. august 2018 (punkt 102)
Økonomiudvalget den 5. september 2018 (punkt 171)
Kommunalbestyrelsen den 12. september 2018 (punkt 175)

Behandling af endelig vedtagelse, som blev udskudt (2. behandling)
Udvalget for Klima og Miljø den 27. november 2018 (punkt 135)
Økonomiudvalget den 5. december 2018 (punkt 264)
Kommunalbestyrelsen den 12. december 2018 (punkt 255)


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-02-2019

O, I, V og A anbefaler, at lokalplan 2.87 vedtages endeligt.

 

Ø stemmer imod da de mener, at Holbæk Kommune er dækket ind med dagligvarebutikker.caseno18-12327_#4758878_v1_kommuneplantillæg 4.pdf.pdf
caseno18-12327_#4834195_v1_2_87_samlet_suppl.pdf.pdf
caseno18-12327_#4758892_v1_oversigt over høringssvar fra offentlig høring til lokalplan.pdf.pdf
caseno18-12327_#4758896_v1_originale høringssvar samlet.pdf.pdf
caseno18-12327_#4671459_v1_detailhandelsanalyse holbæk gl ringstedvej tåstrup møllevej inkl. suppl. notater.pdf.pdf

Bilag

Kommuneplantillæg 4.pdf
Lokalplan 2.87.pdf
Oversigt over høringssvar fra offentlig høring til lokalplan.pdf
Originale høringssvar samlet.pdf
Detailhandelsanalyse Holbæk Gl Ringstedvej Tåstrup Møllevej inkl. suppl. notater.pdf


25. Beslutning om 1. behandling af Forslag til Lokalplan 11.19 Boliger v. Holbækvej 102, Jyderup samt tilhørende kommuneplantillæg nr.13

Beslutning om 1. behandling af Forslag til Lokalplan 11.19 Boliger v. Holbækvej 102, Jyderup samt tilhørende kommuneplantillæg nr.13

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. Forslag til Lokalplan 11.19 Boliger v. Holbækvej 102, Jyderup samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 13 Boliger v. Holbækvej 102, Jyderup, godkendes til offentlig høring i 8 uger


Beskrivelse af sagen

Resume

Lokalplanområdet er tidligere anvendt til offentlige formål – senest til institutionsformål. Området er nu solgt til privat udvikler, som ønsker at opføre boliger i hhv. eksisterende institutionsbygning samt i to nye tæt/lav byggerier. Med planlægningen vil eksisterende institutionsbygning og tilhørende legepladsareal omdannes til hhv. 14 lejligheder og 4 rækkehuse.

Lokalplanområdet ændrer således status fra offentligt formål til boligformål.

Den tidligere institutionsbygning er bevaringsværdig, og der stilles derfor krav til vedligehold og reetablering i lokalplanforslaget.

Det vurderes, at det nye boligområde ift. eksisterende byliv og trafikale omstændigheder er velplaceret til boligformål i Jyderup Bymidte.

Beskrivelse af sagen

Lokalplanforslag 11.19 (se bilag 1)

Lokalplanforslaget tilvejebringer realisering af et nyt boligområde samt tilhørende grønne fælles friarealer centralt i Jyderup.

 

Lokalplanforslaget stiller krav til eksisterende byggeri, herunder:

-         bygningshøjde på 8,5 meter, maksimal bebyggelsesprocent på 40 samt maksimalt etageareal på 1,5

-         materialer og udformning ifm. vedligehold og reetablering

-         pleje og reetablering af eksisterende 4 større træer (vurderet bevaringsværdige)

 

Lokalplanforslaget stiller krav til nyt tæt/lav byggeri, herunder:

-         bygningshøjde på 8,5 meter, maksimal bebyggelsesprocent på 40 samt maksimalt etageareal på 1,5

-         taghældning på enten 25 eller 45 grader

-         materialevalg

 

Matriklen grænser op til Jyderup Skole. Ifm. salget af matriklen var der ikke fokus på, at skolens boldhegn stod placeret inde på matr.nr.14 gl. Boldhegnet skal flyttes til Jyderup Skoles grund. Boldhegnet er væsentlig for både skolens børn samt de nye borgere, som skal bo nabo til skolens boldbaner. Dette betyder, at der i lokalplanforslaget stilles krav til, at boldhegnet reetableres på skolens grund for Holbæk Kommunes regning.

 

Miljøscreening

Der er foretaget en miljøscreening af forslag til lokalplan og forslag til kommuneplantillæg. Screeningen giver ikke anledning til, at der skal udarbejdes en egentlig miljørapport, da det nye boligområde vurderes at vil kunne indpasses naturligt i nærområdet. Desuden reguleres omfang og udformning af bebyggelse og anlæg med en tilpasning til eksisterende forhold, herunder vejforhold samt hensyntagen til eksisterende bevaringsværdig bygning.

 

Kommuneplantillæg (se bilag 2)

Lokalplanen følges af kommuneplantillæg nr.13 til Kommuneplan 2017, som ændrer områdets nuværende status fra offentligt formål til boligformål. Forslaget stiller krav til en bebyggelsesprocent på maks. 40.


Økonomiske konsekvenser

Reetablering af boldhegn på skolens grund samt udgifter til etablering af fælles hæk i skel

Samlet forventet estimat 500.000 kr., som forventes finansieret via omdisponering i Renoveringspuljen.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser


Høring

Planforslagene sendes i offentlig høring fra 22.marts 2019 – 17.maj 2019. Herefter vil planforslagene blive sendt til endelig politisk behandling.


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-02-2019

Indstilles godkendt.caseno18-40274_#4831139_v1_bilag 1_forslag til lokalplan 11.19.pdf.pdf
caseno18-40274_#4831141_v1_bilag 2_kommuneplantillæg_13.pdf.pdf

Bilag

BILAG 1_Forslag til lokalplan 11.19
BILAG 2_Kommuneplantillæg_13


26. Beslutning 1. behandling af Lokalplanforslag 20.23 for boligbebyggelse ved Nygårdsvej i Vipperød

Beslutning 1. behandling af Lokalplanforslag 20.23 for boligbebyggelse ved Nygårdsvej i Vipperød

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen


Beslutningssag

 


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 

 1. Forslag til Lokalplan 20.23 for boligbebyggelse ved Nygårdsvej i Vipperød godkendes til udsendelse i offentlig høring i 8 uger.

 


Beskrivelse af sagen

Udarbejdelse af nærværende lokalplanforslag sker i forlængelse af ansøgning fra grundejerne i området. Lokalplanområdet er udlagt til boligbebyggelse i Kommuneplan 2017, og planforslaget muliggør opførelse af parcelhuse og rækkehuse i overensstemmelse hermed.

Arealet afgrænses af Roskildevej mod øst, jernbanen mod vest og den nyere omfartsvej, Nygårdsvej, mod syd. Adgang til området sker ad Kildevangsvej, der ligger umiddelbart nord for udbygningsområdet.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre ca. 86 nye boliger, fordelt nogenlunde ligeligt mellem rækkehuse og parcelhuse. Området disponeres med to delområder med rækkehusbebyggelse henholdsvis mod øst og vest, med parcelhusene placeret i midten, og med en grøn gennemgående kile centralt gennem bebyggelsen.

Boligerne må maksimalt opføres i to etager, med en maksimal bygningshøjde på 8,5 m.
Interne veje i bebyggelsen udlægges som private fællesveje, og der etableres trafikdæmpende foranstaltninger, med henblik på at opnå en sikker og rolig trafikafvikling i bebyggelsen. Der fastsættes krav om tilvejebringelse af 2 p-pladser pr. bolig ved parcelhusene, og 1,5 p-plads pr. bolig ved tæt-lav bebyggelse.

 

Der er gennemført en miljøscreening af planforslaget, og det vurderes på baggrund heraf, at der ikke udarbejdes en egentlig miljørapport. Screeningen, og den nærmere begrundelse for vurdering heraf, kan ses i planforslaget.

Arealet er beliggende i sammenhæng med eksisterende bebyggelse, tæt på stationen, skole og indkøbsmuligheder, og realisering af ny boligbebyggelse på arealet vurderes derfor at understøtte brug af kollektiv transport, og benyttelse af eksisterende infrastruktur, som et udtryk for en bæredygtig byudvikling.

Håndtering af regnvand inden for lokalplanområdet sker efter LAR principperne (Lokal Afledning af Regnvand). Derfor indgår der to regnvandsbassiner i bebyggelsesstrukturen


Økonomiske konsekvenser

Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser


Høring

Ved godkendelse af hovedindstillingen sendes planforslaget ud i offentlig høring i 8 uger. Der afholdes borgermøde i offentlighedsperioden.

 


Lovgrundlag – link

Planloven og Lov om Miljøvurdering.

 


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-02-2019

Indstilles godkendt med bemærkninger, om at der ses nærmere på:

- Støjforhold

- Sti og veje for cyklister til skole og handel

- Bebyggelsestætheden

- Tilhørsforhold til skoler

- Regnvandshåndteringcaseno18-45422_#4834679_v1_lokalplan 20.23_forslag_.pdf.pdf

Bilag

Lokalplan 20.23_Forslag_.pdf


27. Beslutning om tillæg nr. 5 til Holbæk Kommunes Spildevandsplan 2016 – 2020

Beslutning om tillæg nr. 5 til Holbæk Kommunes Spildevandsplan 2016 – 2020

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. forslag til tillæg nr.5 til ”Holbæk Kommunes spildevandsplan 2016 – 2020” vedr. Boliger ved Nygårdsvej, Vipperød, godkendes.

Beskrivelse af sagen

Tillægget er nødvendigt, da boligområdet, ikke er omfattet af den godkendte spildevands-plan for Holbæk Kommune 2016-2020.

Området ligger centralt i forhold til Vipperød og omfatter et areal på ca. 8,6 ha.

Lokalplanområdet afgrænses mod nord af Kildevangsvej og mod øst af Roskildevej. Den sydlige afgrænsning udgøres af Nygårdsvej mens jernbanen danner afgrænsning mod vest. Lokalplanområdet ligger således som et meget velafgrænset område af veje, jernbane og bebyggelser.

Området er beliggende i landzone, men overføres til byzone med lokalplanens vedtagelse.

Regnvand skal i videst muligt omfang nedsives på egen grund, hvor det er muligt.

Der er foretaget undersøgelser af jordbundsforhold mv. på udstykningen, som viser, at jordbunden er lerholdig og at der skal etableres regnvandsbassiner og faskiner til afledning af overfladevandet.

Nedsivningsanlæg for regnvand skal udformes og placeres således, at det tilledte vand kan ledes væk uden ulempe for terræn, installationer, bygninger og naboer. Der skal søges om udledningstilladelse hos Holbæk Kommune.

Hele området spildevandskloakeres, og det fremtidige spildevandsanlæg etableres af udviklerne af området. Det forventes, at de udførte kloakanlæg herefter overtages af forsyningsselskabet på visse vilkår.

Inden kloakanlægget udføres skal der være truffet en aftale mellem forsyningsselskabet og den, der lader anlægget udføre, om den økonomiske afregning i forbindelse med forsyningsselskabets overtagelse af anlægget. Herunder skal der træffes aftale om kloaktilslutningsbidrag og eventuel godtgørelse for anlæggets værdi. Der skal yderligere træffes aftale om dimensioneringen af anlægget, før eventuel overtagelse kan finde sted.

Det er forsyningsselskabet, der afgør om det ønsker at overtage spildevandsanlægget.

Der er gennemført en miljøscreening af planforslaget, og det vurderes på baggrund heraf, at der ikke udarbejdes en egentlig miljørapport. Screeningen, og den nærmere begrundelse for vurdering heraf, kan ses i planforslaget.

Håndtering af regnvand inden for lokalplanområdet sker efter LAR principperne om lokal afledning af regnvand, der indgår i bebyggelsesstrukturen ved to regnvandsbassiner.


Økonomiske konsekvenser

Tillægget har ingen økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune, idet spildevandsanlægget etableres af udvikleren.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser


Høring

Kommunalbestyrelsens forslag til tillæg nr. 5 til spildevandsplan skal sendes i høring

med oplysning om, at der inden for en frist på mindst 8 uger efter offentliggørelsen er

adgang til at kommentere det fremlagte forslag over for kommunalbestyrelsen. Herefter

vedtages afgørelsen efter normal praksis med en klagefrist på 4 uger.

Sideløbende hermed er der truffet afgørelse om ikke miljøvurdering, som betyder, at

kommunen ikke skal foretage en større miljøvurdering af tillægget til spildevandsplanen.

Afgørelsen annonceres på Holbæk Kommunes hjemmeside.


Lovgrundlag – link

"Lov om miljøbeskyttelse" nr. 1189 af 27/09 2016. Lovens bestemmelser om

spildevands-planer fremgår af § 32.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=184047

"Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3

og 4" nr. 726 af 1. juni 2016. indeholder yderligere regler om spildevandsplanens

indhold, § 5, stk. 1:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=180360

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter jf.

Lovbekendtgørelse nr. 425 af 18/05/2016.

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=190145

Link til vedtaget spildevandsplan for Holbæk Kommune 2016-2020

http://planer.holbaek.dk/dk/temaplaner/spildevand-02/spildevand.htm


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-02-2019

Indstilles godkendt.caseno19-4869_#4836586_v1_tillæg nr. 5.pdf

Bilag

Tillæg nr. 5


28. Beslutning om igangsætning af forsøgsprojekt i Ahlgade

Beslutning om igangsætning af forsøgsprojekt i Ahlgade

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag.


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. der gives en anlægsbevilling på 650.000 kr. i 2019 af puljen ”Projektomkostninger til opstart af anlæg” til at gennemføre et forsøgsprojekt baseret på den oprindelige principskitse og uden skråparkering, som beskrevet i bilag B.

Alternativ indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. der gives en anlægsbevilling på 700.000 kr. i 2019 af puljen ”Projektomkostninger til opstart af anlæg” til at gennemføre et forsøgsprojekt baseret på den alternative principskitse med tilføjelse af skråparkering, som beskrevet i bilag C.

Beskrivelse af sagen

Der blev i efteråret 2018 udarbejdet et skitseforslag til et forsøgsprojekt for fredeliggørelse af Ahlgade, som blev behandlet på kommunalbestyrelsesmødet den 12. december 2018. Sagen blev sendt tilbage til yderligere behandling, da der på mødet i Økonomiudvalget blev stillet ændringsforslag til forsøgsprojektet. Ændringsforslaget lyder, at forsøgsprojektet som udgangspunkt kun skal gennemføres i 2019, hvorefter det evalueres. På baggrund af evalueringen og dialog med bymidtens interessenter tages der politisk stilling til, om forsøget skal gentages i 2020 og 2021. Desuden var der et politisk ønske om, at der i 2019 midlertidigt skal anlægges skråparkering som en del af forsøgsprojektet.

Dette dagsordenspunkt fremlægger, som opfølgning på ovenstående proces, forsøgsprojektets formål og indhold samt en revideret procesplan, da udgangspunktet nu er en enkelt forsøgsperiode i 2019.

Dagsordenspunktet fremlægger også en alternativ principskitse, hvor der er indarbejdet lommer med skråparkering i overensstemmelse med økonomiudvalgets ændringsforslag. Dette beskrives nærmere under punktet ”Beskrivelse af alternativ indstilling”.

 

Baggrund: Renovering af Ahlgade og et fælles ønske om en levende bymidte.

Forsøgsprojektet er igangsat på baggrund den pågående renovering af Ahlgade og et interessentmøde den 17. april 2018 med flere af bymidtens repræsentanter (referat fra mødet er vedhæftet som bilag A). På kommunalbestyrelsesmødet den 27. juni 2018 blev det besluttet, at der skulle arbejdes videre med et konkret forslag til at gennemføre forsøgsperioder med fredeliggørelse af en del af Ahlgade. Fredeliggørelse dækker over, at der ønskes en reduktion af biltrafikken i Ahlgade, som kan bidrage til bedre muligheder for ophold og byliv.

 

Formål

Ambitionen med forsøgsprojektet er at fastholde og styrke Ahlgade som attraktiv handelsgade.

Ahlgades kvaliteter skal fremhæves ved at gøre gaden til en mindre trafikbelastet strækning og gennem fokus på tryghed og trafiksikkerhed skal de bløde trafikanters forhold forbedres. Gode betingelser for de bløde trafikanter samt gode muligheder for ophold, pauser og oplevelser er en af nøglerne til en attraktiv og levende bymidte. Opholdskvaliteterne er afgørende for, hvor længe man bliver i en bymidte og Ahlgade skal indrettes med midlertidige byrum, grønne oaser og møbler, hvor man kan gøre ophold. 

Forsøgsprojektets formål understøttes af bl.a. Holbæk Byrumsplan (2007, Gehl Architects, vedlagt som bilag E) og Helhedsplanen for Holbæk (2013, vedlagt som bilag F).

 

Beskrivelse af forsøgsprojektets indhold (bilag B)

Gennem en forsøgsperiode på tre til fire måneder (juni-september) ensrettes Ahlgade på strækningen Lindevej til Blegstræde. Kørebane og parkeringsareal i den nordlige del af gaden inddrages til bredere fortov og forskellige byrumsformål, mens gadens udformning på den sydlige del fastholdes på størstedelen af strækningen. Tidspunktet er valgt, da sommeren er den periode, hvor der er mest udeophold og samtidig det mindste parkeringstryk på parkeringspladserne i byen.

Forsøgsprojektet indebærer en række midlertidige anlægsløsninger:

 • Kørebanen afgrænses med plantekummer og pullerter (lave stolper, som hindrer biler i at køre ind på et område), som adskiller biler og cykler fra fortovsarealet. Adskillelsen skal også forhindre parkering på fortovsareal.
 • Der anlægges to midlertidige byrum, som kan tilbyde nye oplevelser og opholdsmuligheder i Ahlgade. De midlertidige byrum er en mulighed for at udvikle attraktive opholdsarealer i bymidten. Attraktive opholdsarealer generer mere byliv og kan blive et udflugtsmål i sig selv. Byrummene forventes desuden at have en positiv effekt på handelslivet i bymidten. Der er lavet to skitser med forslag til brug og indretning af de to byrum:
  • Byrum 1: “Børnenes plads”: Der indtænkes leg og bevægelse for særligt de yngste af Ahlgades besøgende i form af fx et legemiljø og opholdsmøbler, der også kan bruges til leg. Bevægelse og aktivitet i Ahlgade er dog ikke forbeholdt børnefamilier. Målgruppen kan udvides ved også opstille fitness- eller parkour-redskaber eller indrette pladsen så der mulighed for forskellige former gadeidræt.
  • Byrum 2: “Plænen”: Tanken bag det andet byrum er at give Ahlgades brugere et fleksibelt grønt område, som kan indtages på forskellige måder. Byrummet kan ganske enkelt anlægges ved at etablere et græsbeklædt område, som derefter kan indrettes på forskellige vis. Det er oplagt at indrette byrummet i samarbejde med fx EUC, Kunsthøjskolen, Byforum og interesserede butiksejere.

En nærmere beskrivelse af forsøgsprojektet, som inkluderer bl.a. principskitser, referencebilleder, budget og evalueringsplan, er vedhæftet som bilag B. 

 

Procesplan

Forsøgsprojektet evalueres under og efter forsøgsperioden i 2019. Som en del af evalueringen udføres trafikmålinger, for at kunne afdække ændrede trafikstrømme, kapaciteten på parkeringsarealer undersøges og bylivs- og handelsoplevelsen undersøges gennem fx interviews og spørgeskemaundersøgelser.

På baggrund af evalueringen tages der politisk stilling til, om forsøget skal gentages i yderligere to forsøgsperioder i 2020 og 2021. Da en stor del af økonomien er anskaffelser af trafikskilte, plantekummer og byinventar, vil budgettet for de følgende år være markant mindre (se budget i bilag B). Samtidig vil forsøgsprojektet kunne tilpasses og justeres i forhold til de erfaringer og evalueringer, der løbende indhentes.

 

Den videre proces

Hvis forsøgsprojektet godkendes, skal det detailplanlægges i løbet af foråret, inden forsøgsprojektet kan gennemføres i sommeren 2019. Detailplanlægningen skal bl.a. indeholde en plan for trafikafviklingen, princip for vareaflæsning og en oversigt over parkeringspladser i bymidten. Bymidtens interessenter inddrages igen i forbindelse med detailplanlægningen.


Beskrivelse af alternativ indstilling

Alternativ principskitse, tilføjelse af skråparkering (bilag C)

Der er siden december udarbejdet en alternativ principskitse, hvor der er indarbejdet skråparkering i overensstemmelse med økonomiudvalgets ændringsforslag (se bilag C).

Principskitsen viser en løsning, hvor der suppleres med lommer med skråparkering mens en mindre del af den nuværende længdeparkering på sydsiden fastholdes. Den alternative principskitse med skråparkering giver i alt seks parkeringspladser mere, men til gengæld er der 230 m2 mindre i udvidet fortovsareal på nordsiden. Det er ca. 40 % mindre end den oprindelige principskitse.

Administrationen har foretaget en vurdering af løsningen med skråparkering og efter drøftelser med politiet frarådes etablering af skråparkering i Ahlgade af flere årsager:

 • Det er administrationens vurdering at skråparkering vil skabe trafikfarlige situationer. Det er særligt cyklister der vil være udsatte for påkørsler, når biler skal bakke ud af parkeringslommerne. Der har tidligere været skråparkering i Ahlgade, der blev ændret bl.a. for at undgå disse trafikfarlige situationer. Ahlgade er udpeget som en særlig uheldsbelastet strækning og det kan ikke anbefales at etablere skråparkering, som vil skabe yderligere trafikfarlige situationer. En ensretning af Ahlgade vil til gengæld øge trafiksikkerheden.
 • Skråparkering optager desuden den del af vejarealet, som ellers kunne frigives ved ensretningen. Det vil sige, de steder hvor der på den alternative principskitse er vist skråparkering, kan der ikke ske en udvidelse af fortovsarealet. De overordnede formål med forsøgsprojektet, så som at skabe mere byliv, plads til torveaktiviteter og udeservering, opnås således i ringere grad hvis der etableres skråparkering.
 • Dertil vil det være uhensigtsmæssigt at etablere skråparkering da den nuværende belægning i Ahlgade er tilpasset længdeparkering. Ved etablering af skråparkering i forsøgsperioden vil der skulle påmales parkeringsbåse, der efterfølgende skal fjernes. Der vil også skulle opstilles ekstra plantekummer. I den oprindelige principskitse til forsøgsprojektet er det muligt at gennemføre forsøgsprojektet uden at ændre belægningen eller foretage afmærkning på vejbanen. Det er således billigere og nemmere at tilbageføre forholdene ved forsøgsperiodens afslutning, hvis der ikke skal etableres skråparkering.

 

Erstatning af midlertidigt nedlagte parkeringspladser

Parkeringspladser i nær tilknytning til Ahlgade anses som meget værdifulde for tilgængeligheden i bymidten og er særligt vigtige for bymidtens butikker. Økonomiudvalgets ændringsforslag om at indplacere skråparkeringspladser i forsøgsprojektet udspringer af behovet for at opretholde antallet af parkeringspladser i bymidten.

Da administrationen ikke kan anbefale en løsning med skråparkering, er der i stedet sat gang i undersøgelser, som skal finde erstatningspladser i nær tilknytning til Ahlgade. Administrationen kan således allerede nu pege på 10 erstatningspladser (ved torvet og Gasværksgrunden) og i samarbejde med bl.a. Byforum arbejdes der aktivt på at finde flere pladser bl.a. ved at kigge på dobbeltudnyttelse af parkeringsarealer, som er tilknyttet erhverv/kontor og dermed står ubrugte hen i butikkernes travleste perioder fx lørdag.

Administrationen udarbejder i samarbejde med Byforum et oplæg til en parkeringsanalyse, som forventes behandlet på Klima og Miljøudvalgets møde i februar.


Økonomiske konsekvenser

Forsøgsprojektet er afhængigt af kommunale midler til at dække anlægsudgifter, skiltning og drift af de midlertidige anlæg.

Det samlede budgetoverslag lyder på 650.000 kr. for forsøgsperioden i 2019. Hvis det vedtages at gentage forsøgsprojektet i 2020 og 2021, vil omkostninger pr. forsøgsperiode reduceres til ca. 150.000 kr. Budgettet er udspecificeret i bilag B.

Det bemærkes at der i budgetoverslaget er tilføjet en post til uforudsete omkostninger, som ikke var med da sagen blev behandlet i december. De samlede udgifter for første forsøgsperiode er således øget med 36.000 kr. og for anden og tredje forsøgsperiode er de hævet med 10.000 kr.

Ved den alternative indstilling lyder det samlede budgetoverslag på 700.000 kr. for forsøgsperioden i 2019 med skråparkering. Ekstraudgiften er beskrevet i bilag C.

Beløbet finansieres af puljen ”Projektomkostninger til opstart af anlæg”, som er på 1,5 mio. kr. i 2019.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen, 14. marts 2018, punkt 51. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til Veje.

Kommunalbestyrelsen, 27. juni 2018, punkt 126. Beslutning om renovering og udvikling af Ahlgade.

Kommunalbestyrelsen, 12. december 2018, punkt 257. Beslutning om igangsætning af forsøgsprojekt med fredeliggørelse af Ahlgade.

 


Supplerende sagsfremstilling 18-02-2019

Parkering

På mødet i Økonomiudvalget d. 6. februar 2019 blev sagen igen sendt tilbage til yderligere behandling i Udvalget for Klima og Miljø, da der ønskedes en nærmere beskrivelse af fordele og ulemper ved de forskellige typer parkering. I forbindelse med Udvalget for Klima og Miljøs seminar om trafiksikkerhed d. 6. februar, blev der desuden fremsat ønske om at få fremsendt uddrag af Vejreglerne, med relevans for parkering på vej, samt spurgt til muligheden for at etablere omvendt skråparkering, hvor der bakkes ind i båsene.

Administrationens vurdering af henholdsvis almindelig og omvendt skråparkering er vedhæftet som bilag H.

Vejreglerne (Håndbog om Anlæg for parkering og standsning i byer, 2018) er vedlagt som bilag I.

Der er udarbejdet visualiseringer af hvordan de nye byrum kan indrettes. De kan ses i bilag J.

Tidsplan og de øvrige delelementer i forsøgsprojektet

Den politiske behandling af forsøgsprojektet har varet mere end tre måneder hvilket medfører at tidsplanen for projektet er udfordret. Administrationen vil, så vidt muligt, fastholde at forsøgsperioden starter juni 2019. Det kan dog medføre, at nogle af forsøgsprojektets øvrige delelementer vil blive pillet ud af projektet, bl.a. borgerinddragelse og samskabelse med fx Kunsthøjskolen og EUC, da det er processer der kræver tid. I forhold til evalueringskriterierne kan det også blive vanskeligt at nå at udføre målinger inden forsøgsperioden starter op.

Et alternativ kan være at udskyde forsøgsprojektets første forsøgsperiode til sommeren 2020. Derved kan der også være et forløb inden, hvor der udarbejdes en parkeringsanalyse for bymidten, som kan belyse de nuværende forhold samt give anbefalinger til fremtidige tiltag.

Det vil desuden give tid til at udarbejde en bylivsanalyse, som gennem borger- og interessentinddragelse og feltstudier kortlægger bymidtens aktuelle hverdags- og byliv med fokus på funktioner samt formelle og uformelle mødesteder. En bylivsanalyse vil kvalificere indretningen af de midlertidige byrum samt tydeliggøre borgernes ønsker til bylivet i bymidten.

Ved at udskyde forsøget til sommeren 2020 vil administrationen kunne fremlægge de samlede resultater fra parkeringsanalysen, borgernes og butiksejernes idéer og ønsker til byens liv og rum (bylivsanalyse) og derudover give mulighed for at etablere de nye byrum i samarbejde med interessenterne. Samlet set vil det give et bedre beslutningsgrundlag for forsøgsprojektet til eventuel vedtagelse ultimo 2019.


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-01-2019

Et flertal bestående af A og O anbefaler den alternative indstilling.

Et mindretal bestående af Ø anbefaler hovedindstillingen.

Et mindretal bestående af I kan ikke anbefale nogen af indstillingerne. I foreslår i stedet for, at der igangsættes en politisk parkeringsgruppe med det formål at finde flere p-pladser i hele midtbyen.

Et mindretal bestående af V undlader at stemme.


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-02-2019

Sendes tilbage til Udvalget for Klima og Miljø.

 


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-02-2019

Et flertal bestående af A, V og O anbefaler den alternative indstilling med omvendt skråparkering hvor der bakkes ind i det ene felt. Det andet felt anvendes til parallelparkering.

Et mindretal bestående af Ø anbefaler hovedindstillingen.

Et mindretal bestående af I kan ikke anbefale nogen af indstillingerne. I foreslår i stedet for, at der igangsættes en politisk parkeringsgruppe med det formål at finde flere p-pladser i hele midtbyen. Da I foreslår at budgetoverslaget anvendes til at etablere flere p-pladser i bymidten.caseno18-41446_#4814324_v1_- 20190111_projektbeskrivelse_principskitser.pdf.pdf
caseno18-41446_#4760860_v1_referat.docx
caseno18-41446_#4813255_v1_vs byforums tilkendegivelse - byforums tilkendegivelse.docx.docx
caseno18-41446_#4816616_v1_- byrumsplan.pdf.pdf
caseno18-41446_#4816621_v1_- holbaek_helhedsplan_print.pdf.pdf
caseno18-41446_#4819776_v1_erstatningspladser_forslag.pdf.pdf
caseno18-41446_#4823681_v1_- 20190111_alternativprincipskitse_skråparkering.pdf.pdf
caseno18-41446_#4848397_v2_bilag j - ahlgade, visualiseringer samlet.jpg.pdf
caseno18-41446_#4849307_v2_bilag h - administrationens vurdering af hhv. alm. og omvendt skråparkering.pdf
caseno18-41446_#4849313_v1_bilag i - vejreglerne - håndbog om anlæg for parkering og standsning i byer, 2018.pdf.pdf

Bilag

Bilag B: Beskrivelse af forsøgsprojektet
Bilag A: Referat fra møde med interessenter
Bilag D: Tilkendegivelse fra Byforum
Bilag E: Holbæk Byrumsplan
Bilag F: Helhedsplan for Holbæk
Bilag G: Forslag til erstatningspladser
Bilag C: Alternativ principskitse med skråparkering
Bilag J - Ahlgade, visualiseringer samlet.jpg
Bilag H - Administrationens vurdering af hhv. alm. og omvendt skråparkering
Bilag I - Vejreglerne - Håndbog om Anlæg for parkering og standsning i byer, 2018.pdf


29. Beslutning om igangsættelse af nye lokalplaner

Beslutning om igangsættelse af nye lokalplaner

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget

Beslutningssag


Indstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Anvendelsen i den kommende lokalplan og kommuneplantillæg for lokalcenter ved Kalundborgvej, Holbæk udvides
 2. Lokalplan og kommuneplantillæg for udvikling af jernstøberigrunden, Holbæk igangsættes
 3. Planlægning for boligbebyggelse Lundemarksvej 24, Holbæk igangsættes

Beskrivelse af sagen

Økonomiudvalget beslutter løbende, efter indstilling fra Udvalget for Klima og Miljø, hvilke lokalplaner og kommuneplantillæg administrationen skal udarbejde. Til hver plan er der udarbejdet et prioriteringsnotat, der sætter rammen for planens indhold og proces. Disse er vedlagt som bilag til hver enkelt ny plan. Der er endvidere udarbejdet et kortbilag (bilag 1), der viser placeringen af planerne.

 

1 Udvidelse af lokalcenter ved Kalundborgvej (bilag 2)

Økonomiudvalget besluttede den 7. november 2018, at igangsættes arbejdet med lokalplan og kommuneplantillæg for at muliggøre en udvidelse af dagligvarebutik (Rema1000), etablering af vaskehal for biler, samt mindre udvalgsvarebutik i området. Udvikler arbejder på, at det kan blive et mindre apoteksudsalg.

Udvikler har efter Økonomiudvalgets behandling af sagen endvidere ønsket at etablere serviceerhverv i form af f.eks. restaurant/pizzaria indenfor området. Planen fremlægges derfor til fornyet politisk behandling, så udvalget kan tage stilling til den ønskede anvendelsesændring.

Der er gennem de seneste år etableret flere boliger i vestbyen, og det forventes, at der kommer yderligere boligudvikling i området. Derfor er det hensigtsmæssigt, at udvide detailhandelsområdet ved Kalundborgvej. For at understøtte at Kalundborgvej er en smuk og grøn indfaldsvej til Holbæk, vil der blive stillet krav om, at der etableres træer langs Kalundborgvej indenfor lokalplanområdet.

 

2 Udvikling af jernstøberigrunden, Holbæk (bilag 3)

Formålet med projektet, er at give mulighed for omdannelse af området til centerformål i form af liberale erhverv, etageboliger og evt. tæt/lav boligbebyggelse. Området er centralt beliggende i Holbæk by, og en omdannelse til boligformål vurderes at hensigtsmæssig, i forhold til den tidligere erhvervsmæssige benyttelse. Anvendelsesændringen er i overensstemmelse med kommuneplanen, og området har gennem en årrække ligget hen, og er forfaldet, så en omdannelse på arealet vil medvirke til at hele området får et løft.

 

3 Planlægning for boligbebyggelse Lundemarksvej 24, Holbæk (bilag 4)

Formålet med projektet er at give mulighed for en omdannelse af området til boligformål (etageboligbebyggelse). Området er i dag udlagt til erhverv (miljøklasse 2-3), og fremstår for nuværende med et ubenyttet garageanlæg.

Anvendelsesændring fra erhvervsformål til boligformål, vurderes at indebære en miljømæssig bedre tilpasning til de omkringliggende boliger, end den nuværende anvendelse. Muligheden for at indplacere forholdsvis høj bebyggelse betyder, at der ved dispositionen af ny bebyggelse skal ske en tilpasning til omgivelserne, herunder eksisterende institution nord for.

En realisering vil medføre en påvirkning af omgivelserne. Der er med ideoplægget vedlagt forslag til områdets bebyggelsesstruktur og højder, solorientering, bebyggelsesplan.

En ændring af anvendelse til etageboligbebyggelse vurderes at være i god overensstemmelse med nabobebyggelserne. I ideoplægget er der lagt op til at etagerne gradvist øges fra nord mod syd, sådan at skyggepåvirkningen af institutionen nord for mindskes mest muligt.

Der vil med etablering af bebyggelsen ikke kunne undgås at påvirke omgivelserne med skygge og/eller evt. indbliksgener. Den nærmere skitsering og planlægning skal søge at reducere påvirkningen mest muligt.

 

Status på planer

For at sikre overblikket i forhold til igangværende planer, er der udarbejdet status på disse. Status er vedlagt som bilag 5.

Siden seneste status er følgende planer vedtaget endeligt:

 • 4.16 Kuppelhuse i den sydlige del af Bybjerg, Orø

 

Vedrørende ændret afgrænsning af lokalplan og kommuneplantillæg for ridehaller og opvisningsbane til hestesport, Mørkøv

Den 28. august 2018 godkendte Økonomiudvalget at igangsætte udarbejdelsen af planer for at give mulighed for hestesport med tilhørende klublokaler og opvisningsbaner ved Rævebjerg, Mørkøv. Området skal bruges af Dansk Køre Selskab, der er en foreningen, der arbejder for at fremme interessen for kørsel med hestekøretøjer.

I forbindelse med den efterfølgende proces har det vist sig hensigtsmæssig at inddrage yderligere arealer i planområdets afgrænsning. Herved sikres det, at området fastholdes som friareal til rekreative formål, i overensstemmelse med kommuneplanen. Den ældre lokalplan for området, fra 1979, der muliggør boligbebyggelse vil i forbindelse med vedtagelsen af den nye plan blive delvist aflyst. Derved sikres der overensstemmelse mellem lokalplan og kommuneplanramme. Se bilag 6, som viser udvidelsen af planområdet og dets nye afgrænsning.


Økonomiske konsekvenser

Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-02-2019

1)     Et flertal bestående af V, A, O og I anbefaler at lokalplanprocessen igangsættes.
Ø stemmer imod da det underminerer detailhandel i lokalområderne.

2)     Udsættes i det der ønskes uddybende skitser

3)     Udsættes i det der ønskes uddybende skitsercaseno19-3777_#4833585_v1_bilag 2 prioriteringsnotat udvidelse af lokalcenter ved kalundborgvej, holbæk.docx.docx
caseno19-3777_#4833584_v1_bilag 1 beliggenheden af planer.pdf.pdf
caseno19-3777_#4833580_v1_bilag 3 prioriteringsnotat boligbebyggelse på jernstøberigrunden, holbæk.docx.docx
caseno19-3777_#4833582_v1_bilag 4 prioriteringsnotat boligbebyggelse på lundemarksvej 24, holbæk.pdf.pdf
caseno19-3777_#4833583_v1_bilag 5 status planer.pdf.pdf
caseno19-3777_#4833633_v1_bilag 6 udvidelse af planområde.pdf

Bilag

Bilag 2 Prioriteringsnotat udvidelse af lokalcenter ved Kalundborgvej, Holbæk
Bilag 1 Beliggenheden af planer
Bilag 3 Prioriteringsnotat boligbebyggelse på Jernstøberigrunden, Holbæk
Bilag 4 Prioriteringsnotat boligbebyggelse på Lundemarksvej 24, Holbæk
Bilag 5 Status planer
Bilag 6 Udvidelse af planområde


30. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til renovering af Hjortholmvej

Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til renovering af Hjortholmvej

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

 

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:

1. Der gives en anlægsbevilling på 4,3 mio. kr. af det afsatte beløb i anlægsbudgettet for 2019 til renovering af Hjortholmvej i Tølløse.


Beskrivelse af sagen

Hjortholmvej er en vigtig indfaldsvej til Tølløse og særligt til industriområdet omkring Stengårdsvej i byens nordlige del. Samtidig forbinder Hjortholmvej byen med det nye tilslutningsanlæg på Kalundborgmotorvejen. Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudgettet for 2019 afsat 4,3 mio. kr. til en renovering af vejen. Administrationen anbefaler, at midlerne bliver frigivet nu, så renoveringen af vejen kan sættes i gang.

Beskrivelse af renoveringen

Trafiktælling i 2018 viste en årsdøgnstrafik på godt 4.000 biler hvor af ca. 10 % var lastbiler.

Vejen har store skader i vejens kanter, og i 2018 er der gennemført prøvegravninger med det formål at vurdere skadernes karakter samt metode til reparation.

Hovedanbefalingen i den eksterne rådgivers rapport var en total udskiftning af kørebanen på strækningen fra jernbanebroen til byzonen, samlet pris ca. 21,6 mio. kr. og med store trafikale gener til følge i en lang reparations periode. Et alternativ med udskiftning af kanterne kunne gennemføres for 8,3 mio. kr. men stadig med trafikale gener over længere tid.

Hovedanbefalingen vurderes som et unødigt stort indgreb, og alternativet med udskiftning af kanterne har den ulempe at der hurtigt opstår langsgående revner som kan lede vand til det underliggende gruslag som netop skal beskyttes mod op fugtning, derfor skal denne type revner til stadighed udbedres og udgifterne hertil vil belaste driftsbudgettet.

Administrationen har derfor undersøgt alternative reparations metoder, og sammen med asfaltfirmaet Colas fundet en alternativ kantforstærkning med et armeringsnet i hele kørebanens bredde kombineret med en udskiftning af den beskadigede asfaltkant. Der udføres nyt asfaltslidlag i hele kørebanebredden med en forstærkningsasfalt i dobbelt tykkelse. Colas har haft gode erfaringer med denne metode ved andre renoveringsopgaver

Colas, som har asfaltkontrakt på de tidligere amtsveje, bidrager med halvdelen af det dobbelte asfaltslidlag, endvidere udlægger Colas nyt asfaltslidlag på resten af strækningen fra den nye del Vejdirektoratet udførte i forbindelse med Kalundborgmotorvejen og helt frem til lyskrydset ved Tølløsevej som en ydelse i den nuværende asfaltkontrakt.

 

Tidsplan for renoveringen

Arbejdet på kørebanen kan reduceres til 2 perioder af ca. 3 ugers varighed, hertil kommer arbejder med kantsten som ikke kræver at en kørebane lukkes.

 1. etape omfatter udskiftning/regulering af kantsten.
 2. etape er udskiftning af kanter, dette bør ske i april, så den nye asfalt kan ”sætte” sig Trafikken reguleres med lyssignaler, og strækningerne fræses op og retableres med ny asfalt samme dag.
 3. etape er udlægning af armeringsnet og nyt asfaltslidlag, dette planlægges udført i ugerne 27 til 29, hvor trafikken er mindst. Ny vejmarkering udføres ca. 2 uger efter asfaltslidlaget er udlagt. Alle arbejder ventes udført ved afslutning af skolernes sommerferie.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne kan gennemføres inden for det afsatte beløb på 4,3 mio. kr., der er afsat i anlægsbudgettet i 2019.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser. Der vil være en begrænset reduktion i brændstofforbrug som følge af et jævnt asfaltslidlag


Øvrige konsekvenser

Arbejdet forudsætter en koordinering med trafikforanstaltningerne som er planlagt på Hjortholmvej ved biblioteket, samt driftsafdelingens planlagte vedligeholdelsesarbejder ved Sportsvej.

Den planlagte udbygningsaftale med FORS om mulighed for udbygning med svingbaner ved Digemosevej og Agrovej vil kunne udføres efterfølgende uden at der sker dobbeltarbejde.

Ud over nyt asfaltslidlag foretages en del kantstensopretninger, hævning af kantsten vil samtidig medføre at det bagved liggende fortov skal reguleres. Arbejdet er indeholdt i prisen på de 4,3 mio. kr. for renoveringen.

Støjen til de omgivende ejendomme omkring Hjortholmvej reduceres når vejen renoveres og forstærkes, støjreduktionen sker primært ved at huller og revner i vejen lukkes.


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-02-2019

Indstilles godkendt.

Udvalget anmoder administrationen om at udarbejde et forslag til en omfartsvej fra krydset ved Hjortholmvej/Lunderødvej vest for Tølløse til Tølløsevej. Samt muligheder for at få overholdt henstillinger til tungtrafik.caseno19-4220_#4836188_v1_hjortholmvej.pdf.pdf

Bilag

Hjortholmvej.pdf


31. Beslutning om etablering af ny Dommerstibro

Beslutning om etablering af ny Dommerstibro

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

 

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:

 1. Dommerstibroen udskiftes med ny bro i samarbejde med Banedanmark og at der i 2020 afsættes 15 mio. kr. i anlægsbudgettet til finansiering af dette

Beskrivelse af sagen

Dommerstibroen er opført i 1967 hvor den erstattede den daværende midlertidige stål bro.

Dommerstibroen er udført i stål og forsynet med ståltrapper og er ikke tilgængelig for borgere med gangbesvær.

Der har igennem 2018 været ført en række drøftelser med Banedanmark omkring broen, og Banedanmark har foranlediget en analyse af udgifterne til forskellige løsninger til en ny bro.

Drøftelserne har endvidere omfattet størrelsen på Banedanmarks medfinansiering til en ny bro, og der er nu enighed beløbets størrelse.

En gennemgang af løsningskataloget peger på at det vurderes mest hensigtsmæssigt at etablere en ny stålbro samme sted som den eksisterende bro, dog mere vinkelret på sporene, så broen bliver kortest mulig. Den nye bro forsynes med ramper, således tilgængeligheden til personer med et bevægelseshandicap tilgodeses.

I 2019 skal udføres forundersøgelser og projektering, og i 2020 skal broen færdiggøres.

Holbæk Kommune udarbejder forslag til kontrakt mellem Kommunen og Banedanmark om finansiering og etablering af den nye bro. Kontrakten skal godkendes af Kommunalbestyrelsen og Banedanmarks ledelse.


Økonomiske konsekvenser

Den nye bro vil koste 25 mio. kr., Banedanmark vil bidrage med 9 mio. kr. således, skal Holbæk Kommune afsætte 16 mio. kr. fordelt med 1 mio. kr. i 2019 og 15 mio. kr. i 2020.

Pengene i 2019 findes i budgettet for brovedligehold, og i 2020 skal de 15 mio. kr. findes ved en om disponering af budgettet til broer og veje.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser


Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Klima og Miljø den 30. maj 2017: pkt. 66


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-02-2019

Ø, A og V anbefaler at Dommerstibroen udskiftes.

O stemmer imod. O ønsker, at der afsættes yderligere midler i budgettet til finansiering af broer.

I stemmer imod. I ønsker en alternativ indstilling.caseno18-33858_#4790443_v1_notat_vedr_løsninger_16192.pdf.pdf

Bilag

notat_vedr_løsninger_16192.pdf


32. Beslutning om godkendelse af høringssvar til Region Sjællands debatoplæg for Råstofplan 2020

Beslutning om godkendelse af høringssvar til Region Sjællands debatoplæg for Råstofplan 2020

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 

1. høringssvar til Region Sjællands debatoplæg for Råstofplan 2020 godkendes.


Beskrivelse af sagen

Baggrund

Holbæk Kommune har modtaget Region Sjællands debatoplæg for Råstofplan 2020. Debatoplægget er i offentlig høring fra den 14. januar til den 11. marts 2019

Ifølge ”lov om råstoffer” skal Regionsrådet udarbejde en råstofplan, som skal omfatte en periode på mindst 12 år. Regionsrådet har derfor med denne høring, opstartet det indledende arbejde med at indhente idéer, inden arbejdet med selve revisionen af råstofplanen igangsættes.

Debatoplægget indeholder en redegørelse for revisionen af den eksisterende råstofplan 2016, en status for råstofområdet samt et idéoplæg for den kommende Råstofplan 2020.


Alle, herunder også kommunerne, er inviteret til at komme med bemærkninger, ideer og forslag til, hvordan råstofplanen skal se ud.

Som udgangspunkt kan der indsendes:

          bemærkninger til behovet for en ny råstofplan

          ideer til indholdet i en ny plan og input til hovedspørgsmålene stillet i debatoplægget

          forslag til nye graveområder.

 

Debatoplægget kan ses på www.raastofplan2020.regionsjaelland.dk

Administrationen indstiller, at der indgives bemærkninger til debatoplægget for Råstofplan 2020 og fremlægger derfor sagen, så kommunens høringssvar kan godkendes.

Administrationens begrundelse for at afgive et høringssvar:

Holbæk Kommunes høringssvar vedrører tre eksisterende udpegninger af råstofinteresse områder i Region Sjællands debatoplæg for Råstofplan 2020, henholdsvis interesseområdet ved Butterup og to interesseområder på Orø. Administrationen vurderer, at disse udpegninger bør revurderes, da råstofgravning i Butterup vil være stærkt ødelæggende for naturen, og da det vil være hæmmende for planlægningen på Orø, hvis store områder beslaglægges.


I kommunalbestyrelsens Arbejdsprogram 2018 indgår ’Grøn og Bæredygtig Kommune’ som et prioriteret fokusområde i udviklingen af Holbæk Kommune. En af målsætningerne i dette projekt er netop at fastholde og udvikle kommunens mangfoldige naturområder. Administrationen har derfor et øget fokus på, hvordan vi kan fremme en grøn udvikling i kommunen.
 

Interesseområdet ved Butterup
Ved Regionsrådets seneste råstofplan indgav Holbæk Kommune ligeledes høringssvar vedrørende interesseområdet ved Butterup. Interesseområdet blev i den anledning gjort mindre men ikke helt fjernet. Administrationen anbefaler, at der indgives et lignende høringssvar til Region Sjællands debatoplæg for Råstofplan 2020 igen med henblik på at udtage interesseområdet af råstofplan 2020.

Årsagen til, at administrationen vurderer at området omkring Butterup bør udtaget, er følgende: Området indeholder store naturinteresser, herunder det højt målsatte vandløb Kalvemose Å. Områderne omkring Kalvemose Å er af stor naturværdi. Selve Kalvemose Å er på denne strækning blandt kommunens bedste vandløb. Råstofgravning i dette område, vil være stærkt ødelæggende for naturen. Beskyttelsesområdet for Butterup Kirke bør ligeledes respekteres. Butterup landsby er endvidere udpeget som et værdifuldt kulturmiljø. Butterup er en velbevaret lille kirkelandsby med gamle træk med kulturhistorisk værdi. Husene ligger således fordelt på begge sider af bygaden, og flere huse er opført i bindingsværk. Råstofgravning umiddelbart op ad landsbyen kan få uhensigtsmæssig indvirkning på kulturmiljøet. Derudover vil kørsel til og fra grusgrave i Butterup være problematisk, da kørslen med tung transport vil foregå på mindre veje gennem Tuse eller Regstrup.

 

Interesseområderne på Orø
På Orø er der i den eksisterende råstoplan 2016 udlagt to relativt store interesseområder. Ved Regionsrådets seneste råstofplan indgav Holbæk Kommune ikke høringssvar til denne udpegning, men er blevet opmærksomme på, at der er tale om forholdsvis store areal udlæg. De to udlæg på Orø er forholdsvis store taget øens indbyggertal og byggeaktivitet i betragtning og lægger beslag på store arealer og begrænser den fremtidige planlægning. Mindre udlæg af interesseområder vil være tilstrækkeligt. Derved reserveres arealerne ikke til eventuel fremtidig råstofindvinding, men der kan planlægges for andre aktiviteter i området.

 


Økonomiske konsekvenser

Der er ingen konsekvenser ved godkendelse af høringssvaret.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Områderne omkring Kalvemose Å er af stor naturværdi. Selve Kalvemose Å er på denne strækning blandt kommunens bedste vandløb. Ved at udtage interesseområdet fra råstofplan 2020 vil det sikre, at områdets store naturinteresser, herunder det højt målsatte vandløb Kalvemose Å, bevares. Råstofgravning i dette område, vil være stærkt ødelæggende for naturen.


Øvrige konsekvenser

Administrationen er bekendt med, at en lodsejer inden for råstofinteresseområdet i Butterup har indsendt et høringssvar til Region Sjælland med ønske om, at råstofinteresseområdet ved Butterup ændrer status til ”råstofgraveområde”, hvilket er det modsatte af, hvad Holbæk Kommunes høringssvar anbefaler. Hvis Region Sjælland følger Holbæk Kommunes anbefaling, og udtager området fra råstofplan 2020, vil det få den konsekvens for lodsejeren, at der ikke kan etableres en råstofgrav på de berørte arealer, hvilket antageligt vil have en negativ økonomisk konsekvent for lodsejer.


Lovgrundlag – link

Region Sjællands høring sker i henhold til råstoflovens § 6a, stk. 1, 2 og 7.


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-02-2019

Indstilles godkendt.caseno19-1482_#4832048_v1_høringssvar til debatoplæg for råstofplan 2020.docx

Bilag

Høringssvar til debatoplæg for råstofplan 2020


33. Beslutning om tildeling af støtte til et landsbyfornyelsesprojekt i Tuse Forsamlingshus

Beslutning om tildeling af støtte til et landsbyfornyelsesprojekt i Tuse Forsamlingshus

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder, Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:

 1. der gives en anlægsbevilling fra Pulje til lokaludvikling på 16.935 kr., til et landbyfornyelsesprojekt i Tuse Forsamlingshus, Tuse Byvej 96, 4300 Holbæk.

 

 1. der fremover ved sager om støtte til landsbyfornyelsesprojekter i forsamlingshuse, indstilles at projekterne støttes med op til det fulde beløb, afhængig af hvor mange midler forsamlingshuset selv kan ligge i projektet.

Alternativ indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:

 

1. der gives en anlægsbevilling fra Pulje til lokaludvikling på 9967,5 kr., til et landbyfornyelsesprojekt i Tuse Forsamlingshus, Tuse Byvej 96, 4300 Holbæk.


Beskrivelse af sagen

Tuse Forsamlingshus har ansøgt om støttemidler til landsbyfornyelse. Projektet omhandler etablering af niveaufri adgang fra parkeringspladsen til haven og terrasseindgangen, på bagsiden af forsamlingshuset. Samt etablering af terrassebelægning i forbindelse hermed. Projektets samlede udgifter er 66.450 kr.

Lovgivningen giver mulighed for at støtte tilgængelighedsforanstaltninger, fordi projektet omhandler et forsamlingshus. Ligeledes lever projektet op til de kriterier der gælder for Holbæk Kommune, da det omhandler et forsamlingshus.

I de tilfælde hvor forsamlingshuse ikke selv kan finansiere min. halvdelen af projektets udgifter, og projektet derfor ikke kan gennemføres, er det muligt med hjemmel i byfornyelsesloven at tildele op til det fulde beløb i støtte, og få statslig refusion på 70% af beløbet. Holbæk Kommune har ikke tidligere benyttet denne mulighed, og tidligere projekter der omhandler forsamlingshuse har indtil nu kun fået tildelt halvdelen af projektets udgifter.

Tuse forsamlingshus har i ansøgningsmaterialet oplyst at de har 10.000 kr. til projektet. De har derfor ikke tilstrækkelige midler til at gennemføre projektet, hvis de skal finansiere halvdelen af udgifterne.

Hvis der er politisk opbakning til at foretage dette skifte i administrationens praksis, vil de projekter der fremadrettet modtages fra forsamlingshuse kunne støttes med op til det fulde beløb af projekternes samlede støtteberettigede udgifter.

Ansøger skal i ansøgningsmaterialet oplyse hvor mange midler ansøger selv kan bidrage med til projektet. Det vil fortsat være et krav til forsamlingshusene at oplyse om dette. Størrelsen på støtten beregnes ud fra det beløb forsamlingshuset selv kan bidrage med.

 

Projektvurdering

Projektet overholder de fastsatte kriterier i lovgivningen der gælder for tildeling af landsbyfornyelsesmidler til forsamlingshuse. Endvidere overholder projekterne Holbæk Kommunes kriterier for anvendelse af midler til landsbyfornyelse, som blev vedtaget af byrådet den 8. februar 2017.

Uddybende beskrivelse af projektet og vurdering i henhold til lovgivning og kommunale kriterier findes i bilag 1.


Beskrivelse af alternativ indstilling

Projektet støttes med halvdelen af det støtteberettiget beløb, som det indtil nu har været praksis ved projekter der omhandler forsamlingshuse. Holbæk Kommune får refusion på 70 % af støttebeløbet.


Økonomiske konsekvenser

Tuse forsamlingshus har oplyst at de selv kan bidrage med 10.000 kr. til projektet. Projektet støttes derfor med 56.450 kr.

Holbæk Kommunes endelige udgift efter refusion udgør 16.935 kr. (30 pct. af støttebeløbet). Den samlede støtte til projektet udgør 56.450 kr. Hertil gives der 70 % statslig refusion på 39.515 kr.

Tilsagnet om landsbyfornyelsesmidler til projektet, indebærer dermed en endelig anlægsbevilling på 16.935 kr. finansieret af Pulje til lokaludvikling.

Støttemidlerne hentes fra Pulje til lokaludvikling. Der er afsat 800.000 kr. til landsbyfornyelsesprojekter.

Afsat:   800.000 kr.

Tildelt okt. 2018:  -269.525 kr.

Tildelt nov 2018:  -88.462,5 kr.

Forbrug jan 2019:  -16.935 kr.

 

Midler til rest til landsbyfornyelsesprojekter, hvis indstilling godkendes: 425.077,5 kr.

 

Økonomiske konsekvenser ved alternativ indstilling:

Holbæk Kommunes endelige udgift efter refusion udgør 9967,5 kr. (30 pct. af støttebeløbet). Den samlede støtte til projektet udgør 33.225 kr. Hertil gives der 70 % statslig refusion på 23.257,5 kr.

 

Tilsagnet om landsbyfornyelsesmidler til projektet, indebærer dermed en endelig anlægsbevilling på 9967,5 kr. finansieret af Pulje til lokaludvikling.

 

Midler til rest til landsbyfornyelsesprojekter, hvis alternativ indstilling godkendes: 432.045 kr.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Projektet forbedrer muligheden for at kørestolsbrugere kan anvende og besøge Tuse forsamlingshus. Sikkerheden forbedres også, da der samlet bliver to udgange for kørestolsbrugere i bygningen.

Projektet indebærer omdannelse af ca. 80 m2 græsplæne til flisebelægning med 30x30 fliser. Området for nedsivning af overfladevand reduceres.


Lovgrundlag – link

Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer LBK nr. 1228 af 03/10/2016

Bekendtgørelse om pulje til landsbyfornyelse BEK nr. 1044 af 30/06/2016


Sagshistorik, henvisninger

Beslutning om ændring af procedure for anvendelse af midler til landsbyfornyelse, byrådet d. 8. februar 2017 Punkt 29

Beslutning om anbefaling af at der findes midler i Udviklingspuljen, PULO d. 7. juni 2018 Punkt 4(lukket punkt)

Beslutning om kriterier for uddeling af midler, PULO, d. 9. august 2018 Punkt 2

Beslutning om tildeling af landsbyfornyelsesstøtte til to ejendomme på Orø og i Svinninge, Kommunalbestyrelsen d. 24. oktober 2018 Punkt 202

Beslutning om tildeling af støtte til 3 landsbyfornyelsesprojekter, Kommunalbestyrelsen d. 12. december 2018 Punkt 264


Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 22-01-2019

Udvalget ønskede yderligere oplysninger om ejerforhold. Sagen udsættes til mødet i februar.


Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 19-02-2019

Begge punkter i hovedindstillingen anbefales godkendt


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-02-2019

Indstilles godkendt.caseno19-541_#4811399_v1_bilag1 - projektredegørelse - janfeb 2019.pdf.pdf

Bilag

Bilag1 - Projektredegørelse - janfeb 2019.pdf


34. Beslutning om deltagelse i kurser og konferencer i 2019

Beslutning om deltagelse i kurser og konferencer i 2019

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. det besluttes hvilket kursus eller hvilken konference udvalget ønsker at deltage i i 2019

Beskrivelse af sagen

Udvalget skal beslutte hvilket kursus eller hvilken konference udvalget ønsker at deltage i i 2019. Deltagelsen kan enten ske samlet som udvalg eller enkeltvis.

Udvalget har tidligere været interesseret i KL´s kommunalpolitiske konference på teknik og miljøområdet eller i det årlige byplanmøde arrangeret af Dansk Byplanlaboratorium. De to konferencer/årsmøder er beskrevet nedenfor.

Der har også været interesse for det årlige møde for Nordiske og Europæiske Byer https://www.nordicsmartcities.org/, men det næste årsmøde her er først i marts 2020. Det fremgår derfor ikke før til næste år.

 

KL´s kommunalpolitiske konference TEKNIK & MILJØ´19

KL arrangerer hvert år en politisk konference for kommunalpolitikere på teknik og miljøområdet i landets kommuner. Konferencen bliver i år afholdt den 25. -26. april 2018 i Fredericia.

Temaet for TEKNIK & MILJØ '19 er SAMMENHÆNG, og beskrives yderligere således:

” Teknik- og miljøområdet sikrer SAMMENHÆNG i borgernes liv via velfungerende veje, forsyning, renovation og bygninger til børnehaver, skoler og plejehjem. Dermed er teknik og miljø en del af fundamentet for, at kommunerne kan levere borgernær velfærd - hver dag. Kommunerne arbejder dagligt med og for SAMMENHÆNG. Fra omverdenen er der en forventning om, at vi gennem vores opgaveløsning omsætter kompleks lovgivning, så det giver mening for borgerne – også når det går på tværs af forvaltninger. Samtidig skal kommunerne være bindeleddet til stat og region, for på den måde at sikre at borgere og virksomheder oplever en sammenhæng mellem de forskellige offentlige myndigheder. For at det kan lade sig gøre at skabe SAMMENHÆNG, er der mange politiske dilemmaer, der skal løses, f.eks. på kystbeskyttelses- eller forsyningsområdet. Politikernes beslutninger har i den forbindelse stor betydning for, om der skabes SAMMENHÆNG eller kaos. Derfor sættes SAMMENHÆNG i centrum på TEKNIK & MILJØ '19.” 

KL arrangerer TEKNIK & MILJØ '19 i samarbejde med Fredericia Kommune, som også er vært for konferencens udflugter.

Hele programmet kan ses på dette link: https://tilmeld.kl.dk/TM19

 

Dansk Byplanlaboratorium´s Byplanmøde

Dansk Byplanlaboratorium´s Byplanmøde bliver holdt den 3. og 4. oktober 2019 i Køge.

Arbejdstitlen for mødet er Boligpolitik – drømme, planer og marked.

På mødet vil der være oplæg med konkrete eksempler på boligpolitik fra ud- og indland, der vil være forskervinkler, politikervinkler og developervinkler. Hovedvægten vil blive lagt på kommunernes rolle, men der vil også blive drøftet landspolitiske emner.

Lokalområdet (Køge og nabokommuner) byder på mange gode eksempler på brug af eksisterende bebyggelse og udvikling af nye spændende boligområder. Der vil være mulighed for at besigtige nogle af boligområderne og drøfte fordele og ulemper med udviklerne.

 

Retningslinjer for deltagelse i kurser og konferencer

Kommunalbestyrelsens retningslinjer for deltagelse i kurser og konferencer, årsmøde mv. giver hvert udvalgsmedlem mulighed for at deltage én gang årligt i et af KL´s topmøder og én gang årligt at deltage i et årsmøde, kursus, konference eller lignende. Da udvalget tilbage i oktober 2018 besluttede at nogle af midlerne til deltagelse i kurser og konferencer for udvalgets medlemmer skal bruges til at holde korte faglige kurser for hele udvalget, har udvalgsmedlemmer nu mulighed for at vælge at deltage i ét kursus eller én konference.


Økonomiske konsekvenser

Deltagelse i KL´s teknik og miljøkonference koster cirka 7.500 kr. pr. person. Prisen dækker konferencegebyr og en overnatning.


Deltagelse i Dansk Byplanlaboratoriums Byplanmøde koster cirka 8.100 kr. Prisen dækker konferencegebyr og to overnatninger.

Herudover kommer der udgifter til transport og forplejning.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Det vurderes ikke, at det har nogle miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-02-2019

Ole B ønsker at deltage i KL’s kommunale konference TEKNIK & MILJØ ´19.

Udvalget ønsker at der afholdes temamøder samt studieture i 2019.

35. Drøftelse af budget 2020-2023 - forslag til effektiviseringer

Drøftelse af budget 2020-2023 - forslag til effektiviseringer

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Socialudvalget, Udvalget for Kultur og Fritid og Økonomiudvalget.

Drøftelsessag


Indstilling

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

 1. effektiviseringsforslag på udvalgets område med økonomisk effekt for budget 2020 drøftes

Beskrivelse af sagen

Proces for effektiviserings- og besparelsesstrategien

Med budgetaftalen for 2018 igangsatte Byrådet en effektiviserings- og besparelsesstrategi, hvor målet er årligt at realisere 28 mio. kr. (svarende til omtrent 1% af serviceudgifterne). Strategien blev foldet ud på møde i Kommunalbestyrelsen den 21. februar 2018, pkt. 21. Formålet med strategien er at tilvejebringe et økonomisk råderum til politisk prioritering.

I 2018 vedtog Kommunalbestyrelsen første række af forslag under strategien. Samlet set skabte det 23,2 mio. kr. til gennemførelse af politisk udvalgte initiativer i 2019, bl.a. arbejdsprogrammet.

I forhold til næste års budget er arbejdet i de stående udvalg og Økonomiudvalget igangsat. De stående udvalg og Økonomiudvalget præsenteres for effektiviseringsforslag på deres møder i januar, februar og marts. På møderne i marts indstiller udvalgene til Økonomiudvalget, hvilke effektiviseringer de anbefaler indarbejdet. Herefter er forslagene i høring og vedtages af Kommunalbestyrelsen i maj.

Effektiviseringsforslag

Udvalgsmøder januar, februar, marts

Udvalg drøfter effektiviseringsforslag

Udvalgsmøder i marts

Udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget, hvilke effektiviseringer, der skal indarbejdes

Økonomiudvalgsmøde i april

Effektiviseringsforslagene sendes i høring

Kommunalbestyrelsesmøde i maj

Effektiviseringsforslagene vedtages

 

Effektiviserings- og besparelsesstrategiens måltal for budget 2020

I forbindelse med fastsættelsen af de økonomiske rammer for budget 2020, blev måltallene for effektiviserings- og besparelsesstrategien samtidig vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 23. januar 2019.

Måltallene for 2020 tager sit udgangspunkt i de måltal, der blev meldt ud i forbindelse med rammeudmeldingen for 2019. Disse måltal blev fordelt på baggrund af blandt andet politikområdernes:

-          andel af servicerammen

-          udvikling i udgiftsniveauet

-          udgiftsniveau sammenlignet med andre kommuner

På fundamentet af udmeldingen fra sidste år, er effektiviserings- og besparelsesstrategien i budget 2020 blevet justeret ud fra en administrativ vurdering af, hvad der er realistisk på enkelte politikområder.

Måltallene for budget 2020 ses i nedenstående skema:

Udvalg og politikområder

 

 

i mio. kr.

Måltal

 

Måltal

Minus profil fra 2019

Økonomiudvalget

-3,0

-2,5

Politisk organisation

 

 

Administration

-3,0

-2,5

Erhverv og turisme

 

 

Ejendomme

 

 

 

 

 

Udvalget for børn og skole

-6,5

-6,2

Skole 0-9 klasse

-3,0

-2,7

Almene dagtilbud

-3,0

-3,0

Sundhed for børn og unge

-0,5

-0,5

 

 

 

Udvalget for ældre og sundhed

-10,0

-9,0

Sundhed

-1,0

-0,5

Ældre

-9,0

-8,5

 

 

 

Udvalget Klima og Miljø

-2,5

-2,5

Miljø og planer

 

 

Kommunale veje og trafik

-2,5

-2,5

 

 

 

Udvalget for beskæftigelse og uddannelse

-1,5

-2,3

Dagundervisning

-0,5

-1,3

Beskæftigelse og uddannelse

-1,0

-1,0

 

 

 

Socialudvalget

-2,0

-1,7

Børnespecialområdet

-1,5

-1,2

Voksenspecialområdet

-0,5

-0,5

 

 

 

Udvalget for Kultur og Fritid

-2,5

-1,8

Kultur og Fritid

-2,5

-1,8

 

 

 

I alt

-28,0

-26,0

 

I den grå kolonne ses fordelingen af det samlede måltal for 2020 på 28 mio. kr. på udvalg og politikområder.

Da der allerede er vedtaget effektiviseringer og besparelser i forbindelse med budget 2019, som har en økonomisk betydning for budget 2020, ses det justerede måltal i den hvide kolonne. Det er måltallet i den hvide kolonne, som udvalgene skal opfylde.

 

Drøftelse af effektiviseringsforslag

På mødet præsenteres og drøftes forslag til effektiviseringer på udvalgets område.

Det er ambitionen, at hele udvalgets måltal findes via effektiviseringer, idet Kommunalbestyrelsen den 23. januar 2019 under punkt 8: Beslutning af budgetramme for budget 2020 præciserede, at der alene arbejdes med effektiviseringer – ikke besparelser.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ikke umiddelbart nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Sagshistorik, henvisninger

Økonomiudvalget den 16. januar 2019: Punkt 4: Beslutning af budgetramme for budget 2020

Kommunalbestyrelsen den 23. januar 2019: Punkt 8: Beslutning af budgetramme for budget 2020

Udvalget for Børn og Skole den 30. januar 2019: Punkt 19: Drøftelse af budget 2020-2023 – forslag til effektiviseringer

Udvalget for Ældre og Sundhed 28. januar 2019: Punkt 13: Drøftelse af budget 2020-2023 – forslag til effektiviseringer

Udvalget for Klima og Miljø den 29. januar 2019: Punkt 17: Drøftelse af budget 2020-2023 – forslag til effektiviseringer

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 4. februar 2019: Punkt 4: Drøftelse af budget 2020-2023 – forslag til effektiviseringer

Socialudvalget den 28. januar 2019: Punkt 12: Drøftelse af budget 2020-2023 – forslag til effektiviseringer

Udvalget for Kultur og Fritid den 30. januar 2019: Punkt 17: Drøftelse af budget 2020-2023 – forslag til effektiviseringer

Økonomiudvalget den 6. februar 2019.


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-02-2019

Til efterretning.

36. Orientering om arbejdet med renovering af broer 2018 og 2019

Orientering om arbejdet med renovering af broer 2018 og 2019

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

 

Orienteringssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 

 1. Orienteringen om arbejdet med renovering af broer 2018 og 2019, tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune driver og vedligeholder ca. 170 broer og bygværker. I skemaet nedenfor og efterfølgende korte beskrivelser gives status på de broer som er renoveret i 2018 eller planlagt til renovering i 2019.

Oversigt brorenovering

 

 

 

2018

2019

i alt

Budget

      13.000.000

        10.000.000

         23.000.000

 

 

 

 

Overført til klima projekter

            500.000

 

               500.000

Forundersøgelser, og alle rådgiverydelser

         3.087.374

              429.084

           3.516.458

Bro 49 og 132 i Svinninge

         2.440.892

                50.642

           2.491.534

Bro 2 Valdemar Sejrs Vej

 

          4.005.720

           4.005.720

Bro 71 Gl. Skovvej

 

          2.652.480

           2.652.480

Bro 74 Ll Knabstrupvej

 

          2.338.200

           2.338.200

Bro 119 Tåstrupvej

 

          3.380.400

           3.380.400

Igangsat i alt

         6.028.266

        12.856.526

         18.884.792

Rest til nye renoveringer 2019

 

 

           4.115.208

 

Brorenoveringerne planlagt for 2018 færdiggøres i 2019. Den del af budgettet fra 2018 der ikke realiseres i 2018 overføres til 2019 og anvendes sammen med de afsatte midler i 2019 til færdiggørelse af de igangsatte brorenoveringer. Årsagen til at det er nødvendigt at anvende midler fra 2019-budgettet til færdiggørelsen skyldes en række forskellige årsager, her kan nævnes at:

 • budgettet er baseret på et hovedeftersyn udført i 2015
 • granitbuebroen i Svinninge blev erklæret fredet og reparationerne blev derfor noget dyrere
 • markedet er generelt præget af høje priser i denne tid.

Fordyrelserne i budget 2018 betyder, at der ikke kan igangsættes alle de planlagte broer i 2019. De resterende 4.115.208 kr. til renoveringer i 2019 vil blive brugt på en række mindre renoveringer.

 

Om renoveringsarbejdet

For at opnå de bedst mulige priser er broerne er opdelt i 3 ”bro pakker”, som er

udbudt pakkevis.

Bropakke 1: Broerne i Svinninge, samt bro på Tåstrupvej i St. Merløse:

Renoveringen af broerne i Svinninge er afsluttet. Arbejdet er udført af entreprenørfirmaet Kentto.

Den gamle granitbue bro blev i projekteringsfasen erklæret fredet af fredningsmyndigheden. Der er søgt og opnået tilladelse til renovering af broen.

 

Broelementer til Tåstrupvej er bestilt ved producenten og leveres sommeren 2019. Udskiftningen påtænkes udført fra starten af juni og frem til skolestart efter sommerferien 2019, for at minimere generne for bl. a. skoletrafikken. Dog kan anlægsstart påvirkes af en senere leverance, og arbejdet skal i så fald udskydes til efteråret så konflikter med markarbejdet reduceres.

 

Bropakke 2: stibro over Valdemar Sejrsvej og bro ved Ll. Knabstrupvej:

Der afholdtes licitation den 5. november 2018. Lavestbydende havde desværre taget et væsentligt forbehold, som gjorde at vi ikke kunne antage tilbuddet.
Arbejdet er tildelt næstlaveste bydende med en samlet tilbudssum på 5.293.513,03 for begge broer.

Der afholdtes orienterings møde med berørte lodsejere ved Ll. Knabstrupvej den 25. oktober 2018. Lodsejerne blev orienteret om arbejdet og de omkørselsgener de bliver påført i anlægsperioden.

Arbejdet i marken gennemføres i 2. kvartal 2019.

 

Bropakke 3: bro over Regstrup å på Gl. Skovvej i Nr. Jernløse samt Perrondæk ved Holbæk station:

Der afholdtes licitation den 31. januar. Perrondækket udbydes alligevel ikke i denne bropakke arbejdet bør i stedet gennemføres når Banedanmark i forvejen gennemfører sporspærringer i forbindelse med elektrificeringsprojektet.

Broen over Regstrup Å påregnes udført i perioden medio maj til ultimo august 2019

 

Påvirkning af vandføringsevne

I forbindelse med renoveringerne i 2018 har der været usikkerhed om, hvorvidt bundniveauet af å-løbene vil blive hævet i, og om å-løbenes vandføringsevne derved ville blive ændret. Det kan bekræftes, at bundniveauet af å-løbene ikke ændres, og at vandføringsevnen altid er den samme eller større.

Vandløbsmyndigheden skal godkende alle projekter omkring vandløb, og er i løbende dialog med de respektive å-lag om projekterne.

 

Fremtidig brorenovering

Der er i 2018 udført generaleftersyn af de broer, som ikke er under renovering eller planlagt til renovering i 2018 og 2019. Som følge af generaleftersynene har vi bedt rådgiveren om at opstille en ny plan for renovering af broer for de næste 10 år, startende med 2020. Der fremsendes forslag til prioritering i udvalget i løbet af foråret.

 


Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er nævnt under beskrivelse af sagen.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-02-2019

Til efterretning.caseno18-1441_#4838046_v1_oversigt broer.docx

Bilag

Oversigt broer


37. Orienteringer

Orienteringer

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Orienteringssag


Indstilling

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

-         Drikkevandet på Orø

 

Forventede sager på de næste tre møder i udvalget:

Oversigten over kommende sager er udformet som et dynamisk dokument, som løbende redigeres. Listen skal derfor læses som et øjebliksbillede med forbehold for at sager kan tilføjes, fremrykkes, udskydes eller fjernes som følge af uforudsete begivenheder.

 

Dato og måned

Sager

26. marts 2019

Beslutning om elevatorer ved Tølløse Station

Beslutning om effektiviseringsforslag

Orientering om proces vedr. affaldsplan

30. april 2019

Beslutning af temaer for korte kurser og oplæg i udvalget for 2. halvår af 2019 

28. maj 2019

 

 


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-02-2019

Ole B orienterede om, at han på repræsentantskabsmødet i Movia vil foreslå, at køreplanerne ved busstopstederne fastholdes. Udvalget udtrykte opbakning hertil.

38. Underskriftsark

Underskriftsark