UDVALG

Udvalget for Klima og Miljø

MØDE

Referat

STED

Lok 0.13

STARTTIDSPUNKT

29-01-2019 08:00:00

SLUTTIDSPUNKT

29-01-2019 10:30:00


PUNKTER

13. Godkendelse af dagsorden til mødet den 29. januar 2019
14. Beslutning om forlængelse af Klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening
15. Beslutning om igangsætning af forsøgsprojekt i Ahlgade
16. Beslutning om Budgetrevision 1 2019
17. Drøftelse af budget 2020-2023 - forslag til effektiviseringer
18. Orientering om organisering i Vækst og Bæredygtighed
19. Orienteringer
20. Underskriftsark13. Godkendelse af dagsorden til mødet den 29. januar 2019

Godkendelse af dagsorden til mødet den 29. januar 2019

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. dagsorden til møde i Udvalget for Klima og Miljø den 29. januar 2019 godkendes

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-01-2019

Godkendt

14. Beslutning om forlængelse af Klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening

Beslutning om forlængelse af Klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, kommunalbestyrelsen.

 

Beslutningssag.


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 

 1. Holbæk Kommune forlænger Klimakommuneaftalen (Grønt regnskab) med Danmarks Naturfredningsforening, så den løber frem til og med 2025

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune indgik den 16. december 2009 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening (DN) om, at Holbæk Kommune skulle være klimakommune. Kommunens Klimakommuneaftale med DN udløb den 31. december 2018. Kommunen skal derfor indgå en ny aftale med DN, hvis vi ønsker at være klimakommune fremover.

 

Grøn og Bæredygtig Kommune

I Kommunalbestyrelsens Arbejdsprogram 2018 indgår Grøn og Bæredygtig Kommune som et prioriteret fokusområde for udviklingen af Holbæk Kommune, og i Budgetaftalen for 2019-2022 er der ligeledes beskrevet en politisk ambition om, at Holbæk Kommune skal udvikle sig til at blive en grøn og bæredygtig kommune. Med Grøn og Bæredygtig Kommune er det blandt andet ambitionen, at Holbæk Kommune skal have en grønnere transport, der belaster miljøet mindre, og at vores energiforbrug skal være mere bæredygtigt.

 

Hvorfor giver en forlængelse af Klimakommuneaftalen mening?

Klimakommuneaftalen kan være med til at sikre et fortsat fokus på at nedbringe kommunens CO²-udslip og kan dermed bidrage konstruktivt til en grøn og bæredygtig udvikling i Holbæk Kommune -særligt på transportområdet og i forhold til kommunens energiforbrug.

To ud af tre af de danske kommuner er i dag klimakommuner. Hvis en kommune ønsker at blive klimakommune, så har DN et mindste krav på 2 procent reduktion af CO² per år i forhold til det løbende forbrug.

Holbæk Kommune havde et erklæret mål om en 3 procent årlig reduktion i udledningen af drivhusgasser herunder CO² fra 2009 frem til og med 2018.

I 2009 udledte Holbæk Kommune 15.509 tons CO². I 2017 udledte vi 9.998 tons CO2. Dette svarer til en reduktion på ca. 33 procent i den pågældende periode. Det grønne regnskab for 2018 er under udarbejdelse.

Administrationen vurderer, at Holbæk Kommune, med udgangspunkt i en systematisk indsats på området, kan bibeholde et mål på 3 procent reduktion per år. Dette mål vurderes at være ambitiøst men realistisk. Det vil resultere i, at kommunen i 2025 vil have begrænset sin CO²-udledning til ca. 8.000 tons per år, hvilket svarer til en reduktion på yderligere 20 procent i forhold til den samlede udledning i 2017.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Hvis målene i Klimakommuneaftalen realiseres, så vil Holbæk Kommune have reduceret sin CO²-udledning med ca. 20 procent i 2025.


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-01-2019

Indstilles godkendtcaseno18-14067_#4810654_v1_bilag 1 - hensigsterklæring for ny klimaaftale.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - Hensigtserklæring for ny klimaaftale.pdf


15. Beslutning om igangsætning af forsøgsprojekt i Ahlgade

Beslutning om igangsætning af forsøgsprojekt i Ahlgade

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag.


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. der gives en anlægsbevilling på 650.000 kr. i 2019 af puljen ”Projektomkostninger til opstart af anlæg” til at gennemføre et forsøgsprojekt baseret på den oprindelige principskitse og uden skråparkering, som beskrevet i bilag B.

Alternativ indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. der gives en anlægsbevilling på 700.000 kr. i 2019 af puljen ”Projektomkostninger til opstart af anlæg” til at gennemføre et forsøgsprojekt baseret på den alternative principskitse med tilføjelse af skråparkering, som beskrevet i bilag C.

Beskrivelse af sagen

Der blev i efteråret 2018 udarbejdet et skitseforslag til et forsøgsprojekt for fredeliggørelse af Ahlgade, som blev behandlet på kommunalbestyrelsesmødet den 12. december 2018. Sagen blev sendt tilbage til yderligere behandling, da der på mødet i Økonomiudvalget blev stillet ændringsforslag til forsøgsprojektet. Ændringsforslaget lyder, at forsøgsprojektet som udgangspunkt kun skal gennemføres i 2019, hvorefter det evalueres. På baggrund af evalueringen og dialog med bymidtens interessenter tages der politisk stilling til, om forsøget skal gentages i 2020 og 2021. Desuden var der et politisk ønske om, at der i 2019 midlertidigt skal anlægges skråparkering som en del af forsøgsprojektet.

Dette dagsordenspunkt fremlægger, som opfølgning på ovenstående proces, forsøgsprojektets formål og indhold samt en revideret procesplan, da udgangspunktet nu er en enkelt forsøgsperiode i 2019.

Dagsordenspunktet fremlægger også en alternativ principskitse, hvor der er indarbejdet lommer med skråparkering i overensstemmelse med økonomiudvalgets ændringsforslag. Dette beskrives nærmere under punktet ”Beskrivelse af alternativ indstilling”.

 

Baggrund: Renovering af Ahlgade og et fælles ønske om en levende bymidte.

Forsøgsprojektet er igangsat på baggrund den pågående renovering af Ahlgade og et interessentmøde den 17. april 2018 med flere af bymidtens repræsentanter (referat fra mødet er vedhæftet som bilag A). På kommunalbestyrelsesmødet den 27. juni 2018 blev det besluttet, at der skulle arbejdes videre med et konkret forslag til at gennemføre forsøgsperioder med fredeliggørelse af en del af Ahlgade. Fredeliggørelse dækker over, at der ønskes en reduktion af biltrafikken i Ahlgade, som kan bidrage til bedre muligheder for ophold og byliv.

 

Formål

Ambitionen med forsøgsprojektet er at fastholde og styrke Ahlgade som attraktiv handelsgade.

Ahlgades kvaliteter skal fremhæves ved at gøre gaden til en mindre trafikbelastet strækning og gennem fokus på tryghed og trafiksikkerhed skal de bløde trafikanters forhold forbedres. Gode betingelser for de bløde trafikanter samt gode muligheder for ophold, pauser og oplevelser er en af nøglerne til en attraktiv og levende bymidte. Opholdskvaliteterne er afgørende for, hvor længe man bliver i en bymidte og Ahlgade skal indrettes med midlertidige byrum, grønne oaser og møbler, hvor man kan gøre ophold. 

Forsøgsprojektets formål understøttes af bl.a. Holbæk Byrumsplan (2007, Gehl Architects, vedlagt som bilag E) og Helhedsplanen for Holbæk (2013, vedlagt som bilag F).

 

Beskrivelse af forsøgsprojektets indhold (bilag B)

Gennem en forsøgsperiode på tre til fire måneder (juni-september) ensrettes Ahlgade på strækningen Lindevej til Blegstræde. Kørebane og parkeringsareal i den nordlige del af gaden inddrages til bredere fortov og forskellige byrumsformål, mens gadens udformning på den sydlige del fastholdes på størstedelen af strækningen. Tidspunktet er valgt, da sommeren er den periode, hvor der er mest udeophold og samtidig det mindste parkeringstryk på parkeringspladserne i byen.

Forsøgsprojektet indebærer en række midlertidige anlægsløsninger:

 • Kørebanen afgrænses med plantekummer og pullerter (lave stolper, som hindrer biler i at køre ind på et område), som adskiller biler og cykler fra fortovsarealet. Adskillelsen skal også forhindre parkering på fortovsareal.
 • Der anlægges to midlertidige byrum, som kan tilbyde nye oplevelser og opholdsmuligheder i Ahlgade. De midlertidige byrum er en mulighed for at udvikle attraktive opholdsarealer i bymidten. Attraktive opholdsarealer generer mere byliv og kan blive et udflugtsmål i sig selv. Byrummene forventes desuden at have en positiv effekt på handelslivet i bymidten. Der er lavet to skitser med forslag til brug og indretning af de to byrum:
  • Byrum 1: “Børnenes plads”: Der indtænkes leg og bevægelse for særligt de yngste af Ahlgades besøgende i form af fx et legemiljø og opholdsmøbler, der også kan bruges til leg. Bevægelse og aktivitet i Ahlgade er dog ikke forbeholdt børnefamilier. Målgruppen kan udvides ved også opstille fitness- eller parkour-redskaber eller indrette pladsen så der mulighed for forskellige former gadeidræt.
  • Byrum 2: “Plænen”: Tanken bag det andet byrum er at give Ahlgades brugere et fleksibelt grønt område, som kan indtages på forskellige måder. Byrummet kan ganske enkelt anlægges ved at etablere et græsbeklædt område, som derefter kan indrettes på forskellige vis. Det er oplagt at indrette byrummet i samarbejde med fx EUC, Kunsthøjskolen, Byforum og interesserede butiksejere.

En nærmere beskrivelse af forsøgsprojektet, som inkluderer bl.a. principskitser, referencebilleder, budget og evalueringsplan, er vedhæftet som bilag B. 

 

Procesplan

Forsøgsprojektet evalueres under og efter forsøgsperioden i 2019. Som en del af evalueringen udføres trafikmålinger, for at kunne afdække ændrede trafikstrømme, kapaciteten på parkeringsarealer undersøges og bylivs- og handelsoplevelsen undersøges gennem fx interviews og spørgeskemaundersøgelser.

På baggrund af evalueringen tages der politisk stilling til, om forsøget skal gentages i yderligere to forsøgsperioder i 2020 og 2021. Da en stor del af økonomien er anskaffelser af trafikskilte, plantekummer og byinventar, vil budgettet for de følgende år være markant mindre (se budget i bilag B). Samtidig vil forsøgsprojektet kunne tilpasses og justeres i forhold til de erfaringer og evalueringer, der løbende indhentes.

 

Den videre proces

Hvis forsøgsprojektet godkendes, skal det detailplanlægges i løbet af foråret, inden forsøgsprojektet kan gennemføres i sommeren 2019. Detailplanlægningen skal bl.a. indeholde en plan for trafikafviklingen, princip for vareaflæsning og en oversigt over parkeringspladser i bymidten. Bymidtens interessenter inddrages igen i forbindelse med detailplanlægningen.


Beskrivelse af alternativ indstilling

Alternativ principskitse, tilføjelse af skråparkering (bilag C)

Der er siden december udarbejdet en alternativ principskitse, hvor der er indarbejdet skråparkering i overensstemmelse med økonomiudvalgets ændringsforslag (se bilag C).

Principskitsen viser en løsning, hvor der suppleres med lommer med skråparkering mens en mindre del af den nuværende længdeparkering på sydsiden fastholdes. Den alternative principskitse med skråparkering giver i alt seks parkeringspladser mere, men til gengæld er der 230 m2 mindre i udvidet fortovsareal på nordsiden. Det er ca. 40 % mindre end den oprindelige principskitse.

Administrationen har foretaget en vurdering af løsningen med skråparkering og efter drøftelser med politiet frarådes etablering af skråparkering i Ahlgade af flere årsager:

 • Det er administrationens vurdering at skråparkering vil skabe trafikfarlige situationer. Det er særligt cyklister der vil være udsatte for påkørsler, når biler skal bakke ud af parkeringslommerne. Der har tidligere været skråparkering i Ahlgade, der blev ændret bl.a. for at undgå disse trafikfarlige situationer. Ahlgade er udpeget som en særlig uheldsbelastet strækning og det kan ikke anbefales at etablere skråparkering, som vil skabe yderligere trafikfarlige situationer. En ensretning af Ahlgade vil til gengæld øge trafiksikkerheden.
 • Skråparkering optager desuden den del af vejarealet, som ellers kunne frigives ved ensretningen. Det vil sige, de steder hvor der på den alternative principskitse er vist skråparkering, kan der ikke ske en udvidelse af fortovsarealet. De overordnede formål med forsøgsprojektet, så som at skabe mere byliv, plads til torveaktiviteter og udeservering, opnås således i ringere grad hvis der etableres skråparkering.
 • Dertil vil det være uhensigtsmæssigt at etablere skråparkering da den nuværende belægning i Ahlgade er tilpasset længdeparkering. Ved etablering af skråparkering i forsøgsperioden vil der skulle påmales parkeringsbåse, der efterfølgende skal fjernes. Der vil også skulle opstilles ekstra plantekummer. I den oprindelige principskitse til forsøgsprojektet er det muligt at gennemføre forsøgsprojektet uden at ændre belægningen eller foretage afmærkning på vejbanen. Det er således billigere og nemmere at tilbageføre forholdene ved forsøgsperiodens afslutning, hvis der ikke skal etableres skråparkering.

 

Erstatning af midlertidigt nedlagte parkeringspladser

Parkeringspladser i nær tilknytning til Ahlgade anses som meget værdifulde for tilgængeligheden i bymidten og er særligt vigtige for bymidtens butikker. Økonomiudvalgets ændringsforslag om at indplacere skråparkeringspladser i forsøgsprojektet udspringer af behovet for at opretholde antallet af parkeringspladser i bymidten.

Da administrationen ikke kan anbefale en løsning med skråparkering, er der i stedet sat gang i undersøgelser, som skal finde erstatningspladser i nær tilknytning til Ahlgade. Administrationen kan således allerede nu pege på 10 erstatningspladser (ved torvet og Gasværksgrunden) og i samarbejde med bl.a. Byforum arbejdes der aktivt på at finde flere pladser bl.a. ved at kigge på dobbeltudnyttelse af parkeringsarealer, som er tilknyttet erhverv/kontor og dermed står ubrugte hen i butikkernes travleste perioder fx lørdag.

Administrationen udarbejder i samarbejde med Byforum et oplæg til en parkeringsanalyse, som forventes behandlet på Klima og Miljøudvalgets møde i februar.


Økonomiske konsekvenser

Forsøgsprojektet er afhængigt af kommunale midler til at dække anlægsudgifter, skiltning og drift af de midlertidige anlæg.

Det samlede budgetoverslag lyder på 650.000 kr. for forsøgsperioden i 2019. Hvis det vedtages at gentage forsøgsprojektet i 2020 og 2021, vil omkostninger pr. forsøgsperiode reduceres til ca. 150.000 kr. Budgettet er udspecificeret i bilag B.

Det bemærkes at der i budgetoverslaget er tilføjet en post til uforudsete omkostninger, som ikke var med da sagen blev behandlet i december. De samlede udgifter for første forsøgsperiode er således øget med 36.000 kr. og for anden og tredje forsøgsperiode er de hævet med 10.000 kr.

Ved den alternative indstilling lyder det samlede budgetoverslag på 700.000 kr. for forsøgsperioden i 2019 med skråparkering. Ekstraudgiften er beskrevet i bilag C.

Beløbet finansieres af puljen ”Projektomkostninger til opstart af anlæg”, som er på 1,5 mio. kr. i 2019.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen, 14. marts 2018, punkt 51. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til Veje.

Kommunalbestyrelsen, 27. juni 2018, punkt 126. Beslutning om renovering og udvikling af Ahlgade.

Kommunalbestyrelsen, 12. december 2018, punkt 257. Beslutning om igangsætning af forsøgsprojekt med fredeliggørelse af Ahlgade.

 


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-01-2019

Et flertal bestående af A og O anbefaler den alternative indstilling.

Et mindretal bestående af Ø anbefaler hovedindstillingen.

Et mindretal bestående af I kan ikke anbefale nogen af indstillingerne. I foreslår i stedet for, at der igangsættes en politisk parkeringsgruppe med det formål at finde flere p-pladser i hele midtbyen.

Et mindretal bestående af V undlader at stemme.caseno18-41446_#4814324_v1_- 20190111_projektbeskrivelse_principskitser.pdf.pdf
caseno18-41446_#4760860_v1_referat.docx
caseno18-41446_#4813255_v1_vs byforums tilkendegivelse - byforums tilkendegivelse.docx.docx
caseno18-41446_#4816616_v1_- byrumsplan.pdf.pdf
caseno18-41446_#4816621_v1_- holbaek_helhedsplan_print.pdf.pdf
caseno18-41446_#4819776_v1_erstatningspladser_forslag.pdf.pdf
caseno18-41446_#4823681_v1_- 20190111_alternativprincipskitse_skråparkering.pdf.pdf

Bilag

Bilag B: Beskrivelse af forsøgsprojektet
Bilag A: Referat fra møde med interessenter
Bilag D: Tilkendegivelse fra Byforum
Bilag E: Holbæk Byrumsplan
Bilag F: Helhedsplan for Holbæk
Bilag G: Forslag til erstatningspladser
Bilag C: Alternativ principskitse med skråparkering


16. Beslutning om Budgetrevision 1 2019

Beslutning om Budgetrevision 1 2019

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at

 1. at budgetrevision 1 godkendes
 2. omplaceringerne i bilag 1 godkendes

Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgning i 2019

 

Budgetrevisioner

Dette er den første af fire budgetrevisioner i 2019.

 

Formålet med budgetrevisionerne er, at Kommunalbestyrelsen får et overblik over kommunens samlede økonomi – herunder forventningerne til årets forbrug. Det er også ved budgetrevisionerne, at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om at omprioritere budget mellem politikområderne.

Når der flyttes budgetter mellem politikområder, kaldes det en omplacering.

Når der tages penge op af kassen eller lægges penge i kassen, kaldes det en tillægsbevilling. Jævnfør det 3. styringsprincip for Holbæk Kommune gives der kun kassefinansieret tillægsbevilling som følge af merudgift til midtvejsreguleringen af kommunale bloktilskud.

 

Budgetrevision 1 ligger så tidligt på året, at det er for tidligt at estimere, så derfor er forventningen til årets forbrug som udgangspunkt lig med budgettet. Budgetrevision 1 anvendes primært til konsekvensrettelser i forhold til 2018 samt indarbejdelse af beslutninger truffet efter budgetvedtagelsen for 2019.

 

Den anden og den tredje budgetrevision behandles i Kommunalbestyrelsen i henholdsvis maj og september måned. Ved disse budgetrevisioner præsenteres Kommunalbestyrelsen for det forventede årsforbrug, og administrationen indstiller om nødvendigt omprioriteringer af budgettet.

 

Den fjerde og sidste budgetrevision udarbejdes på samme måde som budgetrevision 2 og 3. Herudover vil buffer afsat til uforudsete udgifter blive fordelt i det omfang, der er brug for det. Budgetrevision 4 behandles i Kommunalbestyrelsen i december.

 

Udgiftsdrivere

På de stående udvalgsmøder præsenteres udgiftsdrivere.

Udgiftsdriverne skal give overblik og indblik i de væsentligste dele af udvalgets økonomi.

Udgiftsdriverne vil være koblet til budgetforudsætningerne, og skal gøre det overskueligt for udvalgene at følge den økonomiske udvikling på hvert politikområde.

 

Budgetrevision 1

Her ved budgetrevision 1 foretages der alene tilpasninger på to punkter.

 1. Konsekvensrettelser af ændringer foretaget i 2018, som ikke er indarbejdet i 2019
 2. Beslutninger, der er truffet i Kommunalbestyrelsen efter budgetvedtagelsen om anvendelsen af et beløb.

Nedenfor er omplaceringerne og beslutningerne truffet i Kommunalbestyrelsen kort beskrevet. I bilag 1 er et overblik over omplaceringer mellem politiområder.

I bilag 2 er der en mere uddybende forklaring på omplaceringerne.

Omplaceringerne og de nye beslutninger vil indgå i det korrigerede budget.

 

Omplaceringer

Omplaceringerne i år vedrører primært konsekvensrettelser i forhold til ændringer foretaget i 2018, som ikke nåede med i oprindeligt budget for 2019. Det indstilles blandt andet, at der overføres 4 mio. kr. til administrationen på ”Alle kan bidrages” område fra øvrige områder. Herudover udmøntes en række puljemidler og der flyttes budgetter, som følge af en sammenlægning af Vej og Park og Teknisk Service. 

 

Beslutninger efter budgetvedtagelsen

På Kommunalbestyrelsens møde den 24. oktober 2018 blev det besluttet at tilføre Holbæk i Pinsen yderligere 450.000 kr. i 2019 og 2020 og reducere budgettet tilsvarende i 2021. Så over en treårig periode er beslutningen udgiftsneutral. Budgettet øges dog i 2019 og er foreslået finansieret af overførte midler fra 2019.

 

Kendt viden fra budgetrevision 4 2018

Ved budgetrevision 4 i 2018 var der en række områder der var økonomisk udfordret og som også forventes at være økonomisk udfordret i 2019. Det drejer sig om:

 • Folkeskolerne
 • Socialudvalgets område generelt
 • Mellemkommunale refusioner på ældreområdet
 • Sygedagpenge og førtidspension

Der er derfor igangsat en række handleplaner med henblik på budgetoverholdelse på områderne, som er behandlet i de stående udvalg i januar måned.

 

Ny viden siden vedtagelsen af budgettet

Siden budgetvedtagelsen er der sket nogle ændringer, som får indflydelse på udgifter og indtægter og serviceramme i 2019. Det drejer sig om:

 

 • Der omplaceres 3 mio. kr. fra seniorjob og fleksjob til Administration under Økonomiudvalget på Alle kan Bidrage. Beløbet omplaceres for at sikre, at der ikke bliver merforbrug på administrationen i 2019. Beløbet flyttes fra ikke-service til service og øger altså udgifterne på service, hvis budgetterne overholdes.
 • Der omplaceres 1,8 mio. kr. fra ikke service til service vedrørende ny beregning af pris x mængde på Sundhedsområdet. Budgettet til denne beregning var i det oprindelige budget placeret på ikke service.
 • Derudover omplaceres internt på Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse 2,3 mio. kr. fra service til ikke service vedrørende IT-udgifter.
 • Holbæk Kommune får en yderligere indtægt på udligningen på 10 mio. kr. Beløbet gives som en overgangsordning 2019 og 2020 og dækker over en kompensation på en kontoplanændring på ældre og voksenspecialområdet, som betød lavere indtægter til blandt andet Holbæk Kommune. Beløbet øger ikke servicerammen i 2019.
 • Holbæk Kommune får 0,2 mio. kr. mindre på statstilskuddet. Skyldes at kommunerne kollektivt bliver sanktioneret for samlet set at have sat skatten op.
 • Der forventes mindreudgifter på administrationsbidrag til Udbetaling Danmark på 2,2 mio. kr. Dette mindsker presset på servicerammen med 2,2 mio. kr.
 • Der er et forventet merforbrug på serviceudgifter på Uddannelse til alle unges område på 2,3 mio. kr. på Administration. Mentorer skal bogføres på administration og ikke som Holbæk Kommune plejer at gøre, som forsørgelsesudgift. Da der på administration ikke er refusion beløbet forventes der et merforbrug. Herudover betyder ændringen, at der omplaceres budget fra ikke-service til service 0,5 mio. kr. Dette betyder et øget pres på servicerammen på i alt 2,8 mio. kr.

Ovenstående viden vil indgå i skøn ved BR2, som forelægges Kommunalbestyrelsen i maj måned.

Hvis der kommer yderligere udfordringer i løbet af året, vil administrationen løbende indstille forslag til handlinger, der sikrer, at budgettet overholdes.

 

Serviceudgifter

De nye viden beskrevet ovenfor påvirker ikke driftsbudgettet samlet set, men balancen mellem driftsudgifter indenfor servicerammen og udenfor servicerammen er ændret. Det samlede pres på servicerammen kan med dette opgøres til 3,2 mio. kr.

Hvis udgifterne inden for servicerammen skal holdes på ovenstående niveau forudsættes der - udover budgetoverholdelse – at der overføres lige så store beløb til 2020, som der forventes overført til 2019. På baggrund af BR4 forventedes der overført ca. 55 mio. kr. til 2019. For at holde overskuddet i forhold til servicerammen, skal der så også overføres 55 mio. kr. til 2020. Dette skal ses i lyset af, at der er indstillet anvendt overførsler fra 2018 på folkeskoleområdet til at dække det forventede merforbrug på området.

 

 

Budget 2019

Herunder er en oversigt over budgettet for 2019 og forventet forbrug 2018. Den første kolonne viser det forventede forbrug på drift i 2018 i 2019-priser på baggrund af oktober data. De øvrige budgetposter fremskrives ikke mellem årene, og indgår derfor ikke i tabellen. Den anden kolonne med oprindeligt budget 2019 viser budgettet, som det ligger i Økonomisystemet i januar 2019.

 

 

 

Mio. kr.

Forventet forbrug

Oprindeligt

Forskel

2019-priser

BR4 2018

Budget 2019

 

Indtægter

 

-4.433,8

 

Drift i alt

4.108,8

4.148,9

-40,0

-Økonomiudvalget

468,9

580,1

-111,1

-Børn og Skole

967,7

897,3

70,5

-Ældre og Sundhed

811,9

845,8

-33,9

-Socialudvalget

648,6

634,0

14,6

-Beskæftigelse og Uddannelse

975,7

952,7

23,0

-Klima og Miljø

124,0

129,1

-5,1

-Kultur og Fritid

112,0

109,9

2,1

Renter

 

25,1

 

Anlæg

 

170,0

 

Finansiering

 

74,2

 

 

 

 

 

Resultat i alt

 

-15,6

 

 

 

 

 

Ændring af kassebeholdning

 

15,6

 

Forøgelse (+), Forbrug (-)

 

Tabellen viser i der i budget 2019 er plads til forbrug på 40 mio. kr. mere end forbruget i 2018 forventes at blive. De store afvigelser på enkelte udvalg, skyldes at budgetterne til ejendomme er flyttet til Økonomiudvalget fra de øvrige udvalg.


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-01-2019

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområdecaseno19-1330_#4819923_v1_bilag 1 - omplaceringer.pdf.pdf
caseno19-1330_#4819922_v1_bilag 2.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - omplaceringer.pdf
Bilag 2.pdf


17. Drøftelse af budget 2020-2023 - forslag til effektiviseringer

Drøftelse af budget 2020-2023 - forslag til effektiviseringer

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Udvalget Ældre og Sundhed, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Kultur og Fritid, Socialudvalget og Økonomiudvalget

Drøftelsessag


Indstilling

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

 1. effektiviseringsforslag på udvalgets område med økonomisk effekt for budget 2020 drøftes

Beskrivelse af sagen

Proces for effektiviserings- og besparelsesstrategien

Med budgetaftalen for 2018 igangsatte Byrådet en effektiviserings- og besparelsesstrategi, der årligt skal realisere 28 mio. kr. (svarende til omtrent 1% af serviceudgifterne). Strategien blev foldet ud på møde i Kommunalbestyrelsen den 21. februar 2018, pkt. 21.

På baggrund af indstillinger fra de stående udvalg og økonomiudvalget vedtog Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2018 første række af effektiviseringer med økonomisk effekt for budget 2019.
Med henblik på næste års budget igangsættes arbejdet nu i de stående udvalg og Økonomiudvalget med drøftelse af konkrete effektiviseringsforslag.

De stående udvalg og Økonomiudvalget præsenteres for effektiviseringsforslag på deres møder i januar, februar og marts. På møderne i marts indstiller udvalgene til Økonomiudvalget, hvilke effektiviseringer de anbefaler indarbejdet. Herefter er forslagene i høring og vedtages af Kommunalbestyrelsen i maj.

Effektiviseringsforslag

Udvalgsmøder januar, februar, marts

Udvalg drøfter effektiviseringsforslag

Udvalgsmøder i marts

Udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget, hvilke effektiviseringer, der skal indarbejdes

Økonomiudvalgsmøde i april

Effektiviseringsforslagene sendes i høring

Kommunalbestyrelsesmøde i maj

Effektiviseringsforslagene vedtages

Besparelsesforslag

Udvalgsmøder i april

Udvalg drøfter eventuelt besparelsesforslag – så det samlede råderum på 28 mio.kr. til tværgående politisk prioritering bliver fundet

Udvalgsmøder i maj

Sidste drøftelse af alle budgetforslag, inklusive eventuelle forslag til besparelser

 

Effektiviserings- og besparelsesstrategiens måltal for budget 2020

I forbindelse med fastsættelsen af de økonomiske rammer for budget 2020, blev måltallene for effektiviserings- og besparelsesstrategien samtidig vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 23. januar 2019.

Måltallene for 2020 tager sit udgangspunkt i de måltal, der blev meldt ud i forbindelse med rammeudmeldingen for 2019. Disse måltal blev fordelt på baggrund af blandt andet politikområdernes:

-          andel af servicerammen

-          udvikling i udgiftsniveauet

-          udgiftsniveau sammenlignet med andre kommuner

På fundamentet af udmeldingen fra sidste år, er effektiviserings- og besparelsesstrategien i budget 2020 blevet justeret ud fra en administrativ vurdering af, hvad der er realistisk på enkelte politikområder.

Måltallene for budget 2020 ses i nedenstående skema:

Udvalg og politikområder

 

 

i mio. kr.

Måltal

 

Måltal

Minus profil fra 2019

Økonomiudvalget

-3,0

-2,5

Politisk organisation

 

 

Administration

-3,0

-2,5

Erhverv og turisme

 

 

Ejendomme

 

 

 

 

 

Udvalget for børn og skole

-6,5

-6,2

Skole 0-9 klasse

-3,0

-2,7

Almene dagtilbud

-3,0

-3,0

Sundhed for børn og unge

-0,5

-0,5

 

 

 

Udvalget for ældre og sundhed

-10,0

-9,0

Sundhed

-1,0

-0,5

Ældre

-9,0

-8,5

 

 

 

Udvalget Klima og Miljø

-2,5

-2,5

Miljø og planer

 

 

Kommunale veje og trafik

-2,5

-2,5

 

 

 

Udvalget for beskæftigelse og uddannelse

-1,5

-2,3

Dagundervisning

-0,5

-1,3

Beskæftigelse og uddannelse

-1,0

-1,0

 

 

 

Socialudvalget

-2,0

-1,7

Børnespecialområdet

-1,5

-1,2

Voksenspecialområdet

-0,5

-0,5

 

 

 

Udvalget for Kultur og Fritid

-2,5

-1,8

Kultur og Fritid

-2,5

-1,8

 

 

 

I alt

-28,0

-26,0

 

I den grå kolonne ses fordelingen af det samlede måltal for 2020 på 28 mio. kr. på udvalg og politikområder.

Da der allerede er vedtaget effektiviseringer og besparelser i forbindelse med budget 2019, som har en økonomisk betydning for budget 2020, ses det justerede måltal i den hvide kolonne. Det er måltallet i den hvide kolonne, som udvalgene skal opfylde.

 

Drøftelse af effektiviseringsforslag

På mødet præsenteres og drøftes de første udkast til effektiviseringer på udvalgets område.

Det er ambitionen, at hele udvalgets måltal findes via effektiviseringer. I det omfang, det ikke kan lade sig gøre, kan det blive nødvendigt, at udvalget udarbejder forslag til besparelser, så råderummet nås. Det vil i givet fald først ske på møderne i april og maj, og forslagene vil indgå i budgetprocessen på linje med øvrige forslag til ændringer i budgettet.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ikke umiddelbart nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Sagshistorik, henvisninger

Økonomiudvalget den 16. januar 2019

Kommunalbestyrelsen den 23. januar 2019

 


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-01-2019

Drøftet

18. Orientering om organisering i Vækst og Bæredygtighed

Orientering om organisering i Vækst og Bæredygtighed

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Orienteringssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. orienteringen om organiseringen i Vækst og Bæredygtighed tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Udvalget har på sidste møde bedt om en gennemgang af organiseringen i Vækst og Bæredygtighed. På mødet vil Mads Young Christensen orientere om organiseringen.


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 08-01-2019

Udsat.


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-01-2019

Taget til efterretning

19. Orienteringer

Orienteringer

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Orienteringssag


Indstilling

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

 

Forventede sager på de næste tre møder i udvalget:

Oversigten over kommende sager er udformet som et dynamisk dokument, som løbende redigeres. Listen skal derfor læses som et øjebliksbillede med forbehold for at sager kan tilføjes, fremrykkes, udskydes eller fjernes som følge af uforudsete begivenheder.

 

Dato og måned

Sager

26. februar 2019

Beslutning om deltagelse i kurser og konferencer

Orientering om proces vedr. affaldsplan

Orientering om arbejdet med brorenoveringer

Drøftelse af effektiviseringsforslag

Beslutning om bekæmpelse af måger og katte

Orientering om proces for parkeringsanalysen

26. marts 2019

Beslutning om elevatorer ved Tølløse Station

Beslutning om effektiviseringsforslag

30. april 2019

Beslutning af temaer for korte kurser og oplæg i udvalget for 2. halvår af 2019 

 

20. Underskriftsark

Underskriftsark