UDVALG

Udvalget for Klima og Miljø

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 0.13 - Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

STARTTIDSPUNKT

08-01-2019 08:00:00

SLUTTIDSPUNKT

08-01-2019 10:30:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden til mødet den 8. januar 2019
2. Introduktion til muligheder og potentialer ved cirkulær økonomi
3. Beslutning om valg af placering for biogasanlæg
4. Beslutning om midlertidig dispensation efter planloven til etablering af parkering på kommunalt areal i Brostræde ved Isefjords Allé 17-23
5. Beslutning om privat rottebekæmpelse i Holbæk Kommune
6. Beslutning om deltagelse i udarbejdelse af udbud af madaffald med ARGO
7. Beslutning om 1. behandling af Forslag til Lokalplan 14.12 med tilhørende Kommuneplantillæg for rekreativt fritidsområde ved Maglesø
8. Drøftelse af budget 2020-2023
9. Orientering om tilføjelse af feltet "Miljø- og klimamæssige konsekvenser" i sagsfremstillingerne
10. Orientering om organisering i Vækst og Bæredygtighed
11. Orienteringer
12. Underskriftsark1. Godkendelse af dagsorden til mødet den 8. januar 2019

Godkendelse af dagsorden til mødet den 8. januar 2019

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. dagsorden til møde i Udvalget for Klima og Miljø den 8. januar 2019 godkendes

 


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 08-01-2019

Godkendt.

Christian Ahlefeldt-Laurvig deltog ikke i behandlingen af punkt 8-11.

2. Introduktion til muligheder og potentialer ved cirkulær økonomi

Introduktion til muligheder og potentialer ved cirkulær økonomi

Sagsgang og sagstype

Orienteringssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at

 1. Udvalget for Klima og Miljø introduceres til muligheder og potentialer ved at arbejde med cirkulær økonomi i en kommunal kontekst

 


Beskrivelse af sagen

Med indsatsen ’Grøn og Bæredygtig Kommune’ i Arbejdsprogrammet 2019-2022 har Kommunalbestyrelsen valgt at prioritere en bæredygtig udvikling fremover i Holbæk kommune. Der er fire temaer under ’Grøn og Bæredygtig Kommune’; grønne indkøb, grøn transport, nær natur og fremtidens energiforsyning. En tilgang til at fremme en bæredygtig udvikling kunne være at arbejde med cirkulær økonomi.

Udvalget bliver derfor på mødet introduceret for muligheder og potentialer generelt ved at arbejde med cirkulære løsninger i en kommunal kontekst, og der fremlægges konkrete eksempler på arbejdet med dette i Holbæk Kommune.

 

Cirkulær Økonomi

Overordnet set indebærer en cirkulær økonomi, at ressourcer fastholdes længst muligt, og at affaldsproduktionen minimeres. Det handler om at få mest mulig værdi ud af de ressourcer og materialer vi har, at forlænge vores produkters levetid, at mindske vores forbrug af ressourcer og at omstille til vedvarende energi. Det er nødvendigt, da vi i dag oplever, at der bliver færre ressourcer, og at priserne på råvarer stiger.

Indenfor de seneste år er der kommet et øget fokus på potentialerne ved netop at arbejde med cirkulær økonomi, og der er udviklet nye løsninger på området. Regeringen nedsatte blandt andet et Advisory Board i 2016, som i 2017 fremlagde deres bud på en øget vækst og velstand i Danmark ved cirkulær økonomi.

Nogle af de overordnede tiltag Regeringens Advisory Board fremhæver indenfor cirkulære løsninger er:

-          at dele i stedet for at eje

-          at reparere i stedet for at smide væk

-          at normen er at genbruge

-          at affald ikke er endestationen men begyndelsen af produktionen

-          at affald betragtes som en ressource

 

I september 2018 præsenterede Regeringen så en strategi for at fremme omstillingen til en mere cirkulær økonomi. Her fokuseres der på seks indsatsområder, hvor Regeringen vil igangsætte initiativer: virksomheders rolle som drivkraft, data og digitalisering, design, ændring af forbrugsmønstre, et velfungerende marked for affald og genanvendte råvarer samt at få mere værdi ud af bygninger og biomasse.  

 

Cirkulær økonomi i kommuner

De anbefalinger, Regeringen har fremlagt, skal forankres lokalt for, at der kan ske en omstilling til en cirkulær økonomi. Kommunerne har derfor en central rolle i denne udvikling. KL har i 2017 fremlagt inspirationskataloget ’Den cirkulære kommune’, hvor det beskrives, hvad cirkulær økonomi er i en kommunal kontekst, og hvor der gives anbefalinger til arbejdet med dette i kommuner.

 


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 08-01-2019

Taget til efterretning.

3. Beslutning om valg af placering for biogasanlæg

Beslutning om valg af placering for biogasanlæg

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø og Økonomiudvalget

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. placering 1 Snævre Vest godkendes til placering af biogasanlæg til håndtering af 500.000 ton biomasse årligt, og planlægning igangsættes

Alternativ indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. placering 2 Kvanløse godkendes til placering af biogasanlæg til håndtering af 500.000 ton biomasse årligt, og planlægning igangsættes

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen har d. 12/12-18 besluttet, at Lokalplanforslag 14.11 samt Kommuneplantillæg 7 forkastes, og at der i stedet arbejdes videre med at finde en alternativ placering for et biogasanlæg til håndtering af 500.000 ton biomasse årligt.

Baggrunden for beslutningen er, en politisk drøftelse og stillingtagen omkring, at udviklers biogasanlæg i Ikast-Brande Kommune, har ført til lugtgener i lokalområdet. På trods af at udvikler lovede at det ikke ville blive tilfældet. Udvikler har oplyst administrationen om de konkrete forhold omkring lugtgener for anlægget i Ikast-Brande. Notat fra pågældende kommune er vedlagt som bilag, og viser at der ikke er konstateret overskridelse af grænseværdier for lugt fra anlægget, men til gengæld lugt fra andre kilder i området.

Administrationen har på baggrund af den politiske beslutning arbejdet på at finde alternative egnede placeringer. Herunder fremsættes de identificerede mulige alternativer.

Placering af et biogasanlæg til håndtering af 500.000 ton biomasse årligt, skal ses i sammenhæng med og tage højde for bl.a.

-         afstandskrav til boliger

-         nærhed til biomasseleverandører

-         nærhed til overordnet vejnet

-         nærhed til gasinfrastruktur

-         undgå konflikt med naturudpegninger

-         undgå konflikt med kultur- og landsbyudpegninger

På baggrund af disse kriterier, er hele kommunen blevet screenet for områder, som opfylder disse. Der blev i første omgang fundet fem nye alternativer, hvoraf to har vist sig mulige at arbejde videre med. Herunder oversigt over identificerede og undersøgte placeringer.

 

 

 

Baggrund for undersøgte alternativer (se bilag 3 for kortbilag)

Administrationen fremsætter herunder de identificerede mulige alternative placeringer i prioriteret rækkefølge. Prioriteringen er sket ud fra en faglig vurdering af ovenstående kriterier. På den baggrund vurderes det samtidigt, at der ikke findes andre alternativer end de her fremførte, hvor det konkrete projekt kan placeres.

De mulige identificerede placeringer er koncentreret mod de overordnede veje i centrum af kommunen. Den østlige del af kommunen er udpeget som kystnærhedszone, hvor der skal argumenteres for, at dette vil være den mest optimale mulighed for at placere det pågældende tekniske anlæg. Dette kan ikke gøres på et fagligt grundlag. Mod syd og nord er trafikforhold dårligere, og biomasseoplandet vil konkurrere med andre anlæg. Mod vest er der for langt til biomasseleverandører, der er konkurrence fra anlæg i Kalundborg og en nordlig rute vil gå gennem flere landsbyer.

Fravalg

De tre fravalgte placeringer, kan ikke overholde afstandskrav til boliger, er for langt fra biomasseleverandører og gasledninger, konflikter med naturudpegninger og kirkelige omgivelser, samt trafik gennem landsbyer. Vallestrup-placeringen er indenfor et råstofområde med grus, hvor der forelægger en konkret ansøgning om udvinding hos Region Sjælland. I Kommuneplan 2017 er udpeget interesseområde og perspektivområde for biogasanlæg ved Audebo og St. Merløse. Som behandlet i lokalplanforslaget for placering ved Snævre, er det ikke muligt at placere et anlæg af denne størrelse på de to placeringer, bl.a. fordi oplandet for biomasse vil konkurrere med kommende biogasanlæg i nabokommuner. Udpegningerne egner sig til udbygning af eksisterende anlæg ved Audebo eller et mindre anlæg ved St. Merløse. Ingen af de to udpegninger egner sig til det konkrete projekt, der omhandler et anlæg til behandling af 500.000 ton biomasse årligt.

Identificerede alternativer (Se bilag 3 for kortbilag)

0-alternativ – Snævre
Den forkastede placering ved Snævre, er taget med som 0-alternativ, for at kunne sammenligne de alternative placeringer med det fremsatte planforslag.

Vidensniveau

-         fuldt kendt område med planforslag og miljøkonsekvensrapport

-         Kræver ingen dispensationer på miljøområdet, og overholder alle lovkrav

-         Udvikler ejer området

Fordele

-         Placeret godt trafikalt ift. afstand til leverandører af gylle

-         Trafikalt knudepunkt, med 90 % af kørsler via Kalundborgmotorvej

-         Overholder afstandskrav til enkeltboliger (300m)

-         Overholder afstandskrav til boligområder (500m)

-         Påvirker ikke natur

-         Placeret lavt i landskabet

Ulemper

-         Ingen umiddelbare

 

Placering 1 – Snævre vestlig
Placeret ca. 500m længere mod vest, end 0-alternativet.
Ca. 1 km afstand til Sdr. Jernløse, mod 500m tidligere.
Vil gøre brug af samme vejadgang som tidligere.

Vidensniveau

-         nær tidligere lokalplanforslag og miljøkonsekvensrapport, og dermed godt kendt område

-         forslag til kommuneplantillæg for området

-         Udvikler har fuldmagt til at søge om planlægning for arealet

Fordele

-         Placeret godt trafikalt ift. afstand til leverandører af gylle

-         Trafikalt knudepunkt, med 90 % af kørsler via Kalundborgmotorvej

-         Overholder afstandskrav til enkeltboliger (300m)

-         Overholder afstandskrav til boligområder (500m)

-         Påvirker ikke natur

Ulemper

-         Ingen umiddelbare

 

Placering 2 – Nord for Kvanløse
Samme placering som for den tidligere planlægning som blev sat i bero. Er udfordret af mindre afstand til boliger, end placering 1, samt vejadgang fra statsvej (Ringstedvej), som Vejdirektoratet administrerer. Er tidligere fravalgt af udvikler, da Vejdirektoratet stillede krav om ny vejadgang, som vil kræve ekspropriering. Se kortbilag for markering.

Vidensniveau

-         Behandlet som alternativ til Snævre i Miljøkonsekvensrapport for Snævre

-         Udvikler har fuldmagt til at søge om planlægning for arealet

Fordele

-         Placeret godt trafikalt ift. afstand til leverandører af gylle

-         Trafikalt knudepunkt, Kalundborgmotorvej / Ringstedvej

-         Overholder afstandskrav til enkeltboliger (300m)

-         Overholder afstandskrav til boligområder (500m)

-         Påvirker ikke natur

Ulemper

-         Vejadgang vil kræve ekspropriation, for at kunne realiseres

-         Overholder afstandskrav med lille margin


Økonomiske konsekvenser

Holbæk Kommune har ikke økonomiske interesser i projektet.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Varierer alt efter hvilken placering der vælges.

Generelt vil biogasanlægget være et højteknologisk anlæg, som ikke vil have større miljø- eller klimamæssige konsekvenser. Den prioriterede rækkefølge er bl.a. sket ud fra netop disse hensyn.


Sagshistorik, henvisninger

29/5-18 KMU Igangsættelse af planlægning for biogasanlæg nord for Kvanløse (punkt 69)
6/6-18 ØKU Igangsættelse af planlægning for biogasanlæg nord for Kvanløse (punkt 125)

28/8-18 KMU Igangsættelse af planlægning for erhvervsområde og biogasanlæg ved Snævre (punkt 100)
5/9-18 ØKU Igangsættelse af planlægning for erhvervsområde og biogasanlæg ved Snævre (punkt 177)

27/11-18 KMU 1. behandling af planforslag for erhvervsområde og biogasanlæg ved Snævre (punkt 143)
5/12-18 ØKU 1. behandling af planforslag for erhvervsområde og biogasanlæg ved Snævre (punkt 272)
12/12-18 KB 1. behandling af planforslag for erhvervsområde og biogasanlæg ved Snævre (punkt 261)


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 08-01-2019

Et flertal bestående af A, O og I indstiller, at der placeres et biogasanlæg ved Snævre Vest. Et mindretal bestående af V og Ø er imod.

V ønsker, der arbejdes videre med en placering ved Audebo/Hagesholm.

Ø ønsker ikke et biogasanlæg.

Udvalgets medlemmer ønsker sagen behandlet i kommunalbestyrelsen.

Uddybende notat om muligheden for biogasanlæg ved Audebo Deponi eller St. Merløse er vedlagt som bilag til referatet.caseno18-50622_#4791059_v1_notat ikast brande kommune.pdf.pdf
caseno18-50622_#4791063_v1_notat emissionskontrol - ngf nature energy månsson til kommmune.pdf.pdf
caseno18-50622_#4794349_v1_kortbilag.pdf.pdf
caseno18-50622_#4807286_v1_uddybende notat om mulighed for biogasanlæg ved audebo deponi_endelig.pdf.pdf

Bilag

Notat Ikast Brande Kommune.pdf
Notat emissionskontrol - NGF Nature Energy Månsson til kommmune.pdf
Kortbilag.pdf
Uddybende notat om mulighed for biogasanlæg ved Audebo Deponi eller St. Merløse.pdf


4. Beslutning om midlertidig dispensation efter planloven til etablering af parkering på kommunalt areal i Brostræde ved Isefjords Allé 17-23

Beslutning om midlertidig dispensation efter planloven til etablering af parkering på kommunalt areal i Brostræde ved Isefjords Allé 17-23

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Det besluttes at give midlertidig dispensation til indretning af parkering i gadeplan på kommunalt areal ved ejendommen Isefjords Allé 17-23 tidsbegrænset til 1 år.
 2. Der frigives 75.000 kr. fra det afsatte rammebeløb til ”yderligere midler til småprojekter i havneområdet” på 0.5 mio. kr. i budget 2019 under KMU.

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har været i dialog med beboerrepræsentanter ved Brostræde, der tilkendegiver ønske om etablering af midlertidige p-pladser i gadeplan langs østsiden af den nordlige del af Brostræde.
Formålet med at meddele dispensationen er at tilvejebringe offentlige, midlertidige p-pladser til nærområdets forsyning, mens der pågår byggearbejde på naboarealerne og mens der arbejdes for mulige permanente parkeringsløsninger i nærheden.

Efter Planloven er der mulighed for midlertidigt at dispensere fra bestemmelser i en lokalplan, selvom dispensationen er i strid med planens principper, herunder anvendelsen af et givent areal. Det er en betingelse, at en sådan dispensation tidsbegrænses til maksimalt 3 år, efter Planlovens § 19.
I henhold til gældende administrationsgrundlag skal sådanne midlertidige dispensationer behandles politisk, og nærværende sag forelægges derfor til politisk beslutning.

Holbæk Kommune er ejer af arealet beliggende mellem ejendommen Isefjords Allé 17-23 (karré 2 i Lokalplan 1.46) og Brostræde, jf. kortbilag vedlagt sagen.
Arealet er omfattet af Lokalplan 1.46, der foreskriver, at arealet udlægges til grønt areal, spejlbassin eller kanal, jf. lokalplanens kortbilag 2.

Anlæg af midlertidige p-pladser i gadeplan vil forudsætte dispensation fra følgende bestemmelser i Lokalplan 1.46:


Lokalplan 1.46, 
§ 4, med tilhørende Kortbilag 2, hvoraf det fremgår, at det pågældende areal er udlagt til havnekanal/ spejlbassin og areal til kanalpromenade øst for kanal ved Brostræde. 
 

 


Øvrige konsekvenser

Hvis der anlægges midlertidige p-pladser, der bliver finansieret af 75.000,- kr. fra det afsatte rammebeløb til ”Yderligere midler til småprojekter i havneområdet” på 0,5 mio. i budget 2019 under KMU, vil der herefter være 425.000,- kr. der endnu ikke er disponeret i budget 2019.

 


Høring

For at Holbæk Kommune kan meddele en evt. dispensation fra ovennævnte bestemmelser, skal der gennemføres en naboorientering, jf. planlovens § 20.
Naboorienteringen er udsendt fra den 10.12.2018 til den 27.12.2018.
Indkomne høringssvar vil blive forelagt ved den politiske behandling af sagen.
 


Lovgrundlag – link

Planloven


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 08-01-2019

Indstilles godkendt.

Bilag med indkomne høringssvar fra naboorienteringen er vedlagt punktet.caseno18-50814_#4787210_v1_bilag med afgrænsning af område, midlertidig dispensation til terrænparkering, isefjords allé 17-23..pdf
caseno18-50814_#4787308_v1_kortbilag 2, lokalplan 1.46.pdf.pdf
caseno18-50814_#4787604_v1_skitse af midlertidig parkering på terræn ved brostræde.pdf.pdf
caseno18-50814_#4802361_v1_notat med indkomne bemærkninger ved gennemført naboorientering.pdf.pdf

Bilag

Bilag med afgrænsning af område, midlertidig dispensation til terrænparkering, Isefjords Allé 17-23.pdf
Kortbilag 2, Lokalplan 1.46.pdf
Skitse af midlertidig parkering på terræn ved Brostræde.pdf
Notat med indkomne bemærkninger ved gennemført naboorientering.pdf


5. Beslutning om privat rottebekæmpelse i Holbæk Kommune

Beslutning om privat rottebekæmpelse i Holbæk Kommune

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 

 • Der tillades privat rottebekæmpelse i Holbæk Kommune

 


Beskrivelse af sagen

I den nye bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, er der for kommunen givet mulighed for, at tillade privat rottebekæmpelse.

 

Med privat rottebekæmpelse skal der forstås bekæmpelse, som ikke udføres af den kommunale rottebekæmpelse. Det vil være primærproducenter, dvs. hovedsageligt landbruget, som i forvejen har en række kvalifikationer, der bl.a. kan opnås ved sprøjtemiddelcertifikat, som vil kunne erhverve en begrænset autorisation (kaldet R2) til at bekæmpe rotter på egen erhvervsejendom med en række bekæmpelsesmidler.

 

Bl.a. landbruget oplever netop stigende priser på sikringsordninger efter, at antikoagulant rottegift ikke længere må udlægges permanent. Ved privat bekæmpelse får erhvervet adgang til, at anvende rottegift på egne bedrifter. Dette kan sikre en hurtig og omkostningseffektiv rottebekæmpelse i landzoneområder ved, at eksempelvis, primærproducenten selv kan iværksætte en bekæmpelsesindsats.

 

Det er Miljøstyrelsen som stiller adgangs- og kvalifikationskrav for optagelse på et R2-autorisationskursus, som efterfølgende giver tilladelse til private bekæmpelse på egen erhvervsejendom.

 

Holbæk Kommune vil bistå den private bekæmpelse, særligt de nye autorisationsformer (R2), med råd og vejledning. Det vil være kommunens rottebekæmpere, som vil møde op på de ejendomme, hvor der anmeldes rotter, og være den R2 autoriserede behjælpelig med, at vurdere den igangsatte rottebekæmpelse

 

Konsekvens af indstillingen

De ejendomme, som har tilknyttet en R2 autoriseret bekæmper, vil selv kunne forestå rottebekæmpelse, når de observerer rotter. Bekæmperen skal dog anmelde rotter i kommunens digitale anmeldelsessystem, da denne registrering vil indgå i den samlede statistik over antallet af rotteanmeldelser i kommunen.

 

Selvom der foretages privat rottebekæmpelse, er kommunen som nævnt ansvarlig for at føre tilsyn med, at bekæmpelsen foretages efter de gældende retningslinjer og lovning på området, når der anmeldes rotter på en ejendom med privat rottebekæmpelse.

 

Det betyder færre tilsyn for de kommunale rottebekæmpere, at der foretages rottebekæmpelse af en privat rottebekæmper, da der ikke forventes mere end max 2 opfølgningstilsyn pr. anmeldelse. Hos en del primærproduktioner kræver det i dag en del flere tilsyn at få bekæmpet rotter.

Miljøstyrelsen har udarbejdet en resistensstrategi for at undgå resistens. Ved opnåelse af en R2 autorisation vil den ansvarlige bekæmper lære fordelene ved at tænke forbyggende bekæmpelse og ikke udelukkende kemisk bekæmpelse med gift. Ved denne indsigt vil den private rottebekæmper forventeligt ikke finde sig foranlediget til at benytte mere rottegift end nødvendigt.

 

Administrationen har vurderet, at der kan være en risiko for, at der i nogen tilfælde kan være private rottebekæmpere som vil anvende mere gift end nødvendigt, men ved at der føres tilsyn med de private rottebekæmpere, vil dette formodentlig kunne opdages og tilrettes.


Økonomiske konsekvenser

Der kan ifølge bekendtgørelsen ikke gives dispensation for betaling af det kommunale rottegebyr, som normalt opkræves på samtlige ejendomme i kommunen, selvom man er autoriseret R2-bekæmper.

Den private bekæmpelse forventes derfor at ske uden omkostninger for Holbæk Kommune.

En R2-autoriseret bekæmper skal selv betale omkostningerne i forbindelse indkøb af gifte, giftdepoter, fælder m.m., som er nødvendige i bekæmpelsen på egen ejendom. Endvidere skal den private rottebekæmper selv dække udgifterne til autorisationskurset.

Det vil betyde øget udgifter til bekæmpelsen på egen ejendom, da denne udover egne udgifter, skal betale for det kommunale rottegebyr.


Lovgrundlag – link

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Miljøstyrelsens handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 08-01-2019

Godkendt.

6. Beslutning om deltagelse i udarbejdelse af udbud af madaffald med ARGO

Beslutning om deltagelse i udarbejdelse af udbud af madaffald med ARGO

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Holbæk Kommune deltager i udarbejdelsen af et forslag til et fælles udbud om behandling af madaffald med de andre ARGO ejerkommuner, som efterfølgende vil blive forelagt til politisk beslutning.

Beskrivelse af sagen

Madaffald skal i henhold til den nationale ressourcestrategi opnå en genanvendelsesprocent på 50% i 2022. Når Holbæk Kommune udbyder madaffald betyder det, at der skal laves aftaler med en operatør, der indsamler madaffald hos borgerne i Holbæk Kommune. Herefter skal madaffaldet behandles med henblik på, at affaldet bliver til energi og restprodukt til landbrugsjord. Vedtages indstillingen deltager Holbæk Kommune sammen med de øvrige ejerkommuner og ARGO i udarbejdelsen af et forslag til et fælles udbud.

I dag afsættes Holbæk Kommunes madaffald til Biovækst A/S gennem ARGO sammen med Odsherred og Kalundborg. Intentionen er at samle alle ejerkommuner om et fælles udbud, da der er erfaring for at jo større mængder madaffald, desto lavere pris. Dog er dette ikke ensbetydende med lavere priser for borgere og erhverv, da vi ikke kender prisudviklingen på afsætning af madaffald i fremtiden.

Når forslaget til fælles udbud er udarbejdet, forelægges det politisk med henblik på en endelig stillingtagen til deltagelse i fælles udbud.


Økonomiske konsekvenser

Ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser ved at indgå i samarbejdet om forslag til fælles udbud. Hvis Holbæk Kommune vælger at indgå i udbuddet vil der efterfølgende skulle fastsættes takster.


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 08-01-2019

Indstilles godkendt.

7. Beslutning om 1. behandling af Forslag til Lokalplan 14.12 med tilhørende Kommuneplantillæg for rekreativt fritidsområde ved Maglesø

Beslutning om 1. behandling af Forslag til Lokalplan 14.12 med tilhørende Kommuneplantillæg for rekreativt fritidsområde ved Maglesø

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

Beslutningssag.


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 

 1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 og Lokalplan 14.12 for rekreativt område ved Maglesø godkendes til udsendelse i offentlig høring i 8 uger.
 2. Der på baggrund af gennemført miljøscreening ikke udarbejdes en egentlig miljørapport.

Beskrivelse af sagen

Området ved Maglesø er udpeget i Holbæk Kommunes Naturpolitik som et af kommunens væsentlige udflugtsmål. Formålet med planlægningen er at sikre, at der også fremadrettet er offentlig adgang til området i form af offentlig parkeringsplads og offentlig stiadgang, i sammenhæng med traktørstedets bygninger. Endvidere skal planen sikre, at den eksisterende ejendom, der har huset traktørsted gennem en årrække, også fremadrettet vil have en anvendelse til publikumsorienterede formål, restaurant, café o. lign., der kan medvirke til at understøtte stedet som udflugtsmål.

Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for det rekreative fritidsområde ved Maglesø sker på baggrund af kommunalbestyrelsens principielle stillingtagen af 14. marts 2018 om at fastholde ejendommen Maglesøvej 6 med en publikumsorienteret funktion i stueplan. Samtidig fastholdes den nuværende parkeringsplads og de rekreative stiadgange i området.  Planforslagene muliggør desuden etablering af en ny større udhusbygning i forlængelse af grundejers ønske.


Holbæk kommune har nedlagt forbud efter Planlovens § 14 mod ændret anvendelse af stueplan i ejendommen til boligformål, samt forbud mod inddragelse af ejendommens nærmeste udearealer mod syd til udearealer for boligen. Et forbud efter planlovens § 14 er et midlertidigt forbud, der har til formål at opretholde status quo. For at opretholde det nedlagte forbud, skal kommunen udarbejde og offentliggøre et nyt lokalplanforslag inden for et år.

Ejere af ejendommen Maglesøvej 6 samt ejer af selve Maglesø har tilkendegivet, at de ikke ønsker nærværende planlægning gennemført, og at fastsættelse af begrænsende anvendelse af arealerne, herunder ejendommen Maglesøvej 6, kan medføre krav om offentlig overtagelse.
Administrationen har foretaget en vurdering af, hvorvidt kommunen har pligt til overtagelse, og dette vurderes ikke at være tilfældet


Høring

Forslag til Lokalplan 14.12 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 12 har været udsendt i offentlig fordebat i henhold til Planlovens § 23c. I høringsperioden indkom to høringssvar, der dels indeholdt forslag om at muliggøre en anvendelse af stueplan for traktørstedet til såvel boligformål som publikumsorienteret anvendelse, i forlængelse af de nuværende ejeres ønske, samt høringssvar hvori der argumenteres for, at fastsættelse af begrænsende anvendelse af arealerne, herunder ejendommen Maglesøvej 6, kan medføre krav om offentlig overtagelse. Planforslagene har fastholdt anvendelse af stueplan i traktørstedet til publikumsorienteret service, café, restaurant og lignende, der kan understøtte stedet som udflugtsmål, i forlængelse af nedlagt § 14 forbud mod anvendelse af stueplan til privat bolig.

Såfremt indstillingen godkendes, så udsendes planforslagene i offentlig høring i 8 uger. Indkomne høringssvar i den offentlige høringsperiode behandles og forelægges ved den endelige behandling af planforslagene.


Lovgrundlag – link

Planloven, Lov om miljøvurdering


Sagshistorik, henvisninger

Møde i Kommunalbestyrelsen den 14. marts 2018, pkt. 47


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 08-01-2019

Et flertal bestående af A, V, O og Ø anbefaler, at indstillingen tiltrædes, idet anvendelsen og titlen ændres til besøgs- og udflugtsområde.

I kan ikke tiltræde indstillingen, idet der ikke ønskes ekspropriation til rekreative stier.caseno18-15575_#4787184_v1_kp_tillæg 12 og lokalplan 14.12 maglesø_forslag.pdf.pdf

Bilag

Kp_tillæg 12 og Lokalplan 14.12 Maglesø_forslag.pdf


8. Drøftelse af budget 2020-2023

Drøftelse af budget 2020-2023

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Drøftelsessag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. proces for udvalgets arbejde med budget 2020-2023 drøftes
 2. budget 2019, herunder forskelle i forhold til budget 2018, præsenteres og drøftes
 3. budgettet på politikområderne gennemgås og drøftes i forhold til mulige prioriteringer

Alternativ indstilling

 

 


Beskrivelse af sagen

Den politiske tids- og arbejdsplan for budget 2020-2023, som Kommunalbestyrelsen vedtog i december 2018 fastlægger, at de stående udvalg i løbet af foråret skal udarbejde hver deres andel af budget 2020-2023.

 

I lighed med sidste år skal de stående udvalg henover foråret arbejde med budgettet for at skabe mulighed for omprioritering og for at sikre, at udvalgets ramme overholdes.

 

Dette arbejde påbegyndes med dette møde.

 

Først drøfter udvalget den detaljerede procesplan for budgetarbejdet, som administrationen har udarbejdet og præsenterer på mødet.

 

Dernæst bliver budget 2019 gennemgået, idet budget 2019 er fundamentet, som budget 2020 står på. Gennemgangen vil have fokus på forskelle og ligheder i 2019 i forhold til 2018.

 

Endelig gennemgås politikområderne med henblik på eventuel prioritering senere på foråret. Gennemgangen vil have fokus på, hvor det er muligt at ændre på aktiviteterne, og hvor det ikke er muligt af hensyn til lovgivning, serviceniveau mv. Gennemgangen fortsætter på de næste møder i udvalget.

 

Udvalget skal være færdige med deres bidrag til budget 2020-2023 på mødet i maj. Herefter indarbejder administrationen udvalgets budgetforslag i økonomisystemet, og budgetbemærkningerne udarbejdes til fremlæggelse på budgetcamp og 1. behandling.


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 08-01-2019

Drøftet.

9. Orientering om tilføjelse af feltet "Miljø- og klimamæssige konsekvenser" i sagsfremstillingerne

Orientering om tilføjelse af feltet "Miljø- og klimamæssige konsekvenser" i sagsfremstillingerne

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Orienteringssag


Indstilling

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

 1. udvalget tager orienteringen, om at der fra januar 2019 tilføjes en vurdering af de miljø- og klimamæssige konsekvenser som et fast felt i de politiske sagsfremstillinger, til efterretning.

Beskrivelse af sagen

I budgetaftalen for 2019 er det besluttet, at der i sagsfremstillingerne til de stående udvalg og kommunalbestyrelsen skal være en vurdering af de miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Derfor tilføjer administrationen fra januar 2019 et fast felt i skabelonen for de politiske sagsfremstillinger, som hedder ”Miljø- og klimamæssige konsekvenser”.

Indholdet i feltet vil som udgangspunkt være en overordnet vurdering og skøn af de miljø- og klimamæssige konsekvenser af sagen, men ikke detaljerede og omfattende vurderinger. Ønsker et udvalg eller kommunalbestyrelsen sådanne vurderinger i en konkret sag, er der naturligvis altid mulighed for at bede administrationen om at udarbejde disse. I tilfælde af at der ikke vurderes at være nogen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser i en sag, vil der i sagen stå ”Der er ikke umiddelbart nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser”.

Feltet er rent teknisk sat op med virkning fra januar. Det betyder, at det optræder første gang på dagsorden til udvalgsmøderne i slutningen af januar. De sager, der er på dagsordenen til udvalgsmøderne, efterfølgende i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i starten af januar, er skrevet i december, og her er det nye felt således ikke med. Feltet vil derfor først være at se på dagsordenen til udvalgsmøderne i slutningen af januar og herefter på alle dagsordener.


Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser. Det må dog formodes, at særligt kerneområdet Vækst og Bæredygtighed kommer til at bruge ekstra administrative ressourcer på denne opgave. Ressourcer, der således går fra andre opgaver.


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 08-01-2019

Taget til efterretning.

10. Orientering om organisering i Vækst og Bæredygtighed

Orientering om organisering i Vækst og Bæredygtighed

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Orienteringssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. orienteringen om organiseringen i Vækst og Bæredygtighed tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Udvalget har på sidste møde bedt om en gennemgang af organiseringen i Vækst og Bæredygtighed. På mødet vil Mads Young Christensen orientere om organiseringen.


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 08-01-2019

Udsat.

11. Orienteringer

Orienteringer

Indstilling

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

 

Forventede sager på de næste tre møder i udvalget:

Oversigten over kommende sager er udformet som et dynamisk dokument, som løbende redigeres. Listen skal derfor læses som et øjebliksbillede med forbehold for at sager kan tilføjes, fremrykkes, udskydes eller fjernes som følge af uforudsete begivenheder.

 

Dato og måned

Sager

29. januar 2019

Lokalplanforslag - Hagested vest (boliger)

Beslutning om forlængelse af aftalen med grønt regnskab

Orientering om arbejdet med brorenoveringer

26. februar 2019

Beslutning om deltagelse i kurser og konferencer

Orientering om proces vedr. affaldsplan

26. marts 2019

Beslutning om elevatorer ved Tølløse Station

 

12. Underskriftsark

Underskriftsark