UDVALG

Udvalget for Klima og Miljø

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 0.2 -Kantinen på Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

30-10-2018 08:00:00

SLUTTIDSPUNKT

30-10-2018 10:30:00


PUNKTER

123. Godkendelse af dagsorden til mødet den 30. oktober 2018
124. Beslutning om dispensation til parkering delvist på fortov
125. Beslutning om 1. behandling af Forslag til Lokalplan 11.18 samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 8 for Boliger på Vandværkshøjen, Jyderup
126. Beslutning om opstart af nye lokalplaner
127. Beslutning om at igangsætte arbejdet med revision af vandløbsregulativer
128. Beslutning om igangsætning af forprojekt for et landindvindingsprojekt ved Holbæk Havn
129. Beslutning om igangsætning af proces for omdannelse af Ny Hage til havnepark
130. Beslutning af temaer for korte kurser og oplæg i udvalget i 2019
131. Orienteringer
132. Underskriftsark123. Godkendelse af dagsorden til mødet den 30. oktober 2018

Godkendelse af dagsorden til mødet den 30. oktober 2018

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. dagsorden til møde i Udvalget for Klima og Miljø den 30. oktober 2018 godkendes

Beskrivelse af sagen

 

 


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-10-2018

Godkendt.

124. Beslutning om dispensation til parkering delvist på fortov

Beslutning om dispensation til parkering delvist på fortov

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø.

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 

1.     den midlertidige dispensation til parkering delvist på fortovet på Bakkekammen og Møllevangen i Holbæk gøres permanent.


Beskrivelse af sagen

Byrådet vedtog den 18. februar 2015 en ny parkeringsbekendtgørelse, som gælder i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Ifølge bekendtgørelsen er det forbudt at parkere delvist på fortovet.

 

Udvalget for Klima og Miljø besluttede den 26. januar 2016 at give dispensation til at parkere delvist på fortovet på Bakkekammen og Møllevangen i Holbæk. Dispensationen blev givet for en forsøgsperiode på to år.

 

Administrationen har foretaget høring af henholdsvis Vejlauget for Bakkekammen og Møllevangen, politiet og kommunens egen parkeringsservice. Parkeringsservice har kun modtaget en enkelt klage i perioden over en bilist der parkerer med enden ud over fortovet. Den sag er søgt løst via dialog med bilisten. Politiet har ikke modtaget klager i prøveperioden og vejlauget heller ikke. For at sikre en bedre tilgængelighed på fortovet, har vejlauget opfordret grundejerne til at klippe hækkene ind til skel. Vejmyndigheden, politiet og vejlauget er således enige om, at forsøgsordningen har været en succes. På denne baggrund anbefaler administrationen, at forsøgsordningen gøres permanent.

 

Politiet skal godkende anvendelsen, men på administrationens uofficielle forespørgsel har politiet udtrykt sig positivt om en permanent dispensation.


Økonomiske konsekvenser

Bakkekammen og Møllevangen er begge private fællesveje. Det er derfor iflg. privatvejslovens regler de tilstødende grundejere, der afholder alle udgifter i forbindelse med skiltningen.


Lovgrundlag – link

Privatvejsloven (lovbekendtgørelse nr. 1234 af 4. november 2015 om private fællesveje) § 57, stk. 1.


Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Klima og Miljø besluttede den 26. januar 2016, at der i en toårig forsøgsperiode skulle gives dispensation til parkering delvist på fortovet på Bakkekammen og Møllevangen i Holbæk. 


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-05-2018

Udsat.


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-10-2018

Et flertal bestående af A, V, O og I godkender indstillingen under forudsætning af, at tilgængeligheden på fortovet stadig sikres bedst muligt i forhold til klipning af hække og hensigtsmæssig parkering. Såfremt den permanente dispensation på sigt nedsætter tilgængeligheden mærkbart vil udvalget genoverveje dispensationen.

Ø undlader at stemme.


Supplerende sagsfremstilling

Siden sidste behandling i Udvalget for Klima og Miljø har administrationen foretaget en høring af Handicaprådet og har ligeledes afholdt møde med vejlauget. Der er fremkommet følgende supplerende oplysninger til sagen:

 

Administrationen har foretaget en høring af Handicaprådet, som den 28. september 2018 har anbefalet, at der alene bliver mulighed for at parkere delvist på fortovet i den ene side af vejene. Handicaprådets indstilling er vedlagt som bilag.

Administrationen har desuden den 8. oktober 2018 afholdt møde med vejlauget. På mødet gav lauget udtryk for, at

-         den nuværende ordning fungerer godt,

-         de har gjort en stor indsats for at vejlede om parkering og klipning af hække, og i nogle tilfælde også har hjulpet med klipning,

-         en ændring af ordningen ville medføre en uæstetisk skilteskov,

-         kvarteret er omfattet af en bevarende lokalplan, der ikke hindrer skiltene, men som er tegn på, at vejens udtryk er værd at bevare,

-         bilisterne ville køre hurtigere, hvis de ikke længere skulle køre i zigzag mellem parkerede biler på begge fortove,

-         fremkommeligheden under alle omstændigheder er begrænset på grund af fortovenes tilstand og

-         vejlauget vil sende et høringssvar direkte til medlemmerne af udvalget for Klima og Miljø og bede om foretræde for udvalget.

Bakkekammen og Møllevangen er ældre villaveje, hvis fortove nogle steder er belagt med grus, andre steder med fliser. Fortovene er mange steder nedsænkede ved indkørsler, og der ses sporkørsel og lunker. En ændring af ordningen til alene at omfatte fortovet på den ene side af vejen vil alt andet lige forbedre fremkommeligheden, men der vil derfor stadig ikke være god fremkommelighed for gangbesværede.

Hvis Udvalget for Klima og Miljø vælger at følge Handicaprådets anbefaling om kun at tillade parkering delvist på fortovet i den ene vejside af vejen, vil ordningen efter administrationens umiddelbare vurdering kunne afmærkes med relativt få skilte.

Hvis der kun må parkeres delvist på fortovet i den ene vejside, skal bilisterne ikke længere køre i zigzag. Det vil sandsynligvis betyde, at farten på vejene vil stige.

Administrationen vurderer, at der stadig vil være nok parkeringspladser, hvis ordningen ændres til kun at omfatte den ene side af vejen. Vejlauget er enig i denne vurdering.

Såfremt det kun skal være muligt at parkere delvist på fortovet i den ene side af vejen, vurderer administrationen, at det af hensyn til oversigtsforholdene er bedst at parkering tillades på nordsiden af Møllevangen og på nord/øst siden af Bakkekammen.caseno18-17400_#4725594_v1_hr høringssvar.pdf.pdf

Bilag

HR høringssvar.pdf


125. Beslutning om 1. behandling af Forslag til Lokalplan 11.18 samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 8 for Boliger på Vandværkshøjen, Jyderup

Beslutning om 1. behandling af Forslag til Lokalplan 11.18 samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 8 for Boliger på Vandværkshøjen, Jyderup

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 

 1. forslag til Lokalplan 11.18 samt Kommuneplantillæg nr. 8 for Boliger på Vandværkshøjen godkendes til udsendelse i offentlig høring i minimum 8 uger.
 2. der på baggrund af gennemført miljøscreening ikke udarbejdes en egentlig miljøvurdering.

Beskrivelse af sagen

Formål og baggrund:
Lokalplanområdet er beliggende centralt i Jyderup på en høj, hvor Jyderups gamle vandværk står, der i dag ligger ubenyttet hen. Derfor ønsker grundejeren, at der sker en ændret anvendelse af arealerne, der med dets beliggenhed vil være oplagt til boligbebyggelse med tilknytning til det omkringliggende boligområde. Boliger vil dermed skabe nyt liv i et allerede eksisterende byzoneområde.
Vandværket er udpeget som bevaringsværdigt og lokalplanen har derfor også til formål at skabe rammerne for at bevare vandtårnet og kulturhistorien omkring det.
Lokalplanen muliggør at lokalplanområdet kan blive til to parcelhusgrunde.
Ny udnyttelse af grunden forudsætter hensyn til dels bevaringsværdig bebyggelse og et træ som er beskyttet af naturbeskyttelsesloven.

Træ omfattet af naturbeskyttelse:
I planområdet står et større ældre træ, der er vurderet betydningsfuldt for flagermus. Flagermus er igennem et EU habitatdirektiv udpeget som en særlig sårbar og truet dyreart de såkaldte 'bilag IV arter’. Lokalplanen fastsætter derfor bestemmelser, så træet beskyttes i forhold til nybyggeri. (Se afstandszoner på kortbilag 5 i lokalplanen).
Lokalplanen fastsætter ligeledes, at beskæring og fældning af træet først kan ske efter Holbæk Kommunes yderligere konkrete vurdering og tilladelse.

Bevaringsværdigt vandtårn og ny bebyggelse:
Vandværkets oprindelige bygningsstruktur består af to dele. For det første selve vandtårnet og for det andet en pumpestation ved siden af. Vandtårnet skal bevares og beskyttes i forhold til nybyggeri. Pumpestationen derimod kan nedrives og lokalplanen muliggør at opføre ny byggeri i samme omfang, proportioner og placering som pumpestationen. Således bibeholdes den oprindelige bygningsstruktur og der tages tilstrækkelig hensyn til træets underliggende rødder.

Kommuneplantillægget:
Lokalplanområdet er er på nuværende tidspunkt hovedsageligt omfattet af kommuneplanramme 11.C01, der foreskriver anvendelsen til centerformål. Derfor er der sammen med lokalplanen udarbejdet en ny boligramme, der ændrer anvendelsen af arealet til boligformål. Det vurderes velvalgt at indskrænke vandværkshøjens anvendelse til udelukkende boligformål. Begrundelsen er bl.a., at vejadgangen og de fysiske forhold omkring grunden ikke gør det oplagt at anvende grunden til bredere formål udover boligformål. Det vurderes, at centerformålene er mere velplacerede udenfor vandværkshøjen i det område, som allerede i dag fungerer som Jyderup bymidte.
 


Høring

Kommuneplantillægget vurderes at indeholde en mindre ændring i kommuneplanrammerne.
Planforslagene offentliggøres i minimum 8 uger.

 


Lovgrundlag – link

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-10-2018

Indstilles godkendt, idet der gives mulighed for etablering af fire rækkehuse eller to parcelhuse.

 caseno17-40692_#4722135_v1_forslag til lokalplan 11.18.pdf.pdf
caseno17-40692_#4722138_v1_forslag til kommuneplantillæg nr. 8.pdf.pdf
caseno17-40692_#4722144_v1_screening for miljøvurdering_lokalplan 11.18 og kommuneplantillægnr. 8.pdf.pdf

Bilag

Forslag til Lokalplan 11.18
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8
Screening for miljøvurdering


126. Beslutning om opstart af nye lokalplaner

Beslutning om opstart af nye lokalplaner

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at

 1. følgende planer opstartes:
  1. Storparceller ved Camillievej, Soderup, Tølløse
  2. Udvidelse af område til detailhandel ved Kalundborgvej, Holbæk

Beskrivelse af sagen

Økonomiudvalget beslutter løbende, efter indstilling fra Udvalget for Klima og Miljø, hvilke lokalplaner og kommuneplantillæg administrationen skal udarbejde. Til hver plan er der udarbejdet et prioriteringsnotat, der sætter rammen for planens indhold og proces. Disse er vedlagt som bilag til hver enkelt ny plan. Der er endvidere udarbejdet et kortbilag (bilag 1), der viser placeringen af de nye planer.

 

Nye planer

A Storparceller ved Camillevej, Soderup, Tølløse (bilag 2)

Formålet med projektet er at give mulighed for yderligere 5 storparceller syd for Soderup. Der er efterspørgsel på store parceller, hvor der er plads til store boliger, som eventuelt kan rumme flere familier eller generationer. Arealet ved Soderup er egnet til formålet. Det må dog forventes, at boligejerne umiddelbart nord for området vil være modstandere af projektet, da de mister den frie udsigt mod syd. Der vil derfor i forbindelse med planlægningen være fokus på, at de nye boliger placeres, så der fortsat bevares udsynskig fra Soderup mod syd.

 

B Udvidelse af område til detailhandel ved Kalundborgvej, Holbæk (bilag 3)

Den eksisterende dagligvarebutik ved Kalundborgvej ønsker mulighed for at udvide butiksarealet, etablere flere p-pladser og mulighed for vaskehal for biler. Endvidere ønskes der også mulighed for at etablere en mindre udvalgsvarebutik i området. Udvikler arbejder på at det kan blive et mindre apoteksudsalg. Der er gennem de seneste år etableret flere boliger i vestbyen, og det forventes, at der kommer yderligere boligudvikling i området. Derfor er det hensigtsmæssigt, at udvide detailhandelsområdet ved Kalundborgvej. For at understøtte at Kalundborgvej er en smuk og grøn indfaldsvej til Holbæk, vil der blive stillet krav om, at der etableres træer langs Kalundborgvej indenfor lokalplanområdet.

 

Status på planer

For at sikre overblikket i forhold til igangværende planer, er der udarbejdet status på disse. Status er vedlagt som bilag 4.

Siden seneste status er følgende planer vedtaget endeligt:

 • 3.53 Ny boligbebyggelse ved Holbæk Have (etape 1)

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-10-2018

Udvalget indstiller, at plan A igangsættes.

Et flertal bestående af A, V, O og I indstiller, at plan B igangsættes. Ø stemmer imod, idet Ø frygter en yderligere udhuling i dagligvarebutikken i Tuses kundegrundlag.caseno18-5727_#4723969_v1_bilag 1 beliggenheden af nye planer.pdf
caseno18-5727_#4723959_v1_bilag 2 prioriteringsnotat for boliger ved camillevej, soderup, tølløse.docx
caseno18-5727_#4723956_v1_bilag 3 prioriteringsnotat udvidelse af område til detailhandel ved kalundborgvej, holbæk.docx
caseno18-5727_#4723973_v1_bilag 4 status planer.pdf

Bilag

Bilag 1 Beliggenheden af nye planer
Bilag 2 Prioriteringsnotat for boliger ved Camillevej, Soderup, Tølløse
Bilag 3 Prioriteringsnotat udvidelse af område til detailhandel ved Kalundborgvej, Holbæk
Bilag 4 Status planer


127. Beslutning om at igangsætte arbejdet med revision af vandløbsregulativer

Beslutning om at igangsætte arbejdet med revision af vandløbsregulativer

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. arbejdet med revision af vandløbsregulativerne igangsættes og processen for arbejdet godkendes

Beskrivelse af sagen

Med arbejdet med revisionen af vandløbsregulativerne igangsætter Holbæk Kommune den proces, som skal danne rammen om de kommende års vedligeholdelse af de offentlige vandløb. Arbejdet forventes at have en væsentlig offentlig interesse herunder fra de berørte lodsejere, FORS samt diverse interesseorganisationer eks. ålaug, Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund. Arbejdet med revisionen vil løbende blive forelagt til politisk behandling.

Administrationen indstiller, at arbejdet med revisionen sker med afsæt i nedenstående proces.

 

Forslag til proces

Første politiske behandling

Udvalget for Klima og Miljø igangsætter arbejdet.

Dialog og høringsperiode for berørte lodsejere og interesseorganisationer

Dialog med lokale lodsejere ved de offentlige vandløbsstrækninger som, baseret på nuværende viden, ser ud til ikke længere at skulle vedligeholdes af kommunen (nedklassificeres). De får derudover mulighed for at indsende høringssvar, hvilket interesseorganisationerne også gør.

Anden politiske behandling

Kommunalbestyrelsen vedtager, på baggrund af indstilling fra Udvalget for Klima og Miljø og Økonomiudvalget, evt. nedklassificeringer af udvalgte offentlige vandløb til private og evt. opklassificering af udvalgte private vandløb til offentlige.

 

Op- og nedklassificering kan påklages.

Dialog og høringsperiode med interesseorganisationer

Administrationen holder møder med de forskellige interesseorganisationer og afklarer, hvilke interesser og kommentarer, som de ønsker at bidrage med.

 

Administrationen udarbejder i samarbejde med interesseorganisationer udkast til retningslinjer for vandløbsregulativer – kaldet et fællesregulativ.

Interesseorganisationerne får mulighed for at indsende kommentarer, som medsendes til den politisk behandling.

Møde med interesseorganisationer

Før fællesregulativet vedtages holdes møde mellem politikerne og interesseorganisationerne.

Tredje politiske behandling

Udvalget for Klima- og Miljø vedtager fællesregulativ for Holbæk Kommune.

 

Fællesregulativet kan påklages.

Dialog og høringsperiode med berørte lodsejere og interesseorganisationer

Baseret på fællesregulativet udarbejdes vandløbsregulativer for de enkelte vandløb i kommunen. Dette gøres i samarbejde med lokale lodsejere og interesseorganisationerne.

Igen får disse både lodsejere og interesseorganisationer mulighed for at kommentere det endelige udkast til vandløbsregulativer for de enkelte vandløb i kommunen.

Fjerde politiske behandling

Udvalget for Klima- og Miljø vedtager vandløbsregulativer for de enkelte vandløb.

 

Regulativerne kan påklages.

 

Regulativerne træder i kraft.

 

Opsamling på proces

Der er stort fokus på medinddragelse i beslutningsprocessen, hvorfor administrationen mellem de politiske behandlinger indgår i dialog med alle interesseorganisationer og berørte lodsejere, så deres input og bidrag kan indgå i det videre arbejde. I dialogen her vil der være vægt på valg af regulativtyper, mulig op- og nedklassificering af vandløb og principper for vedligehold. 

Eksempler på områder, hvor der forventes at skulle hentes oplysninger fra lodsejere og interesseorganisationer:

-          Administrationen vil have et fokus på at sikre, at der gælder sammenlignelige retningslinjer for alle vandløb i hele kommunen.  Det vil sige, at sammenlignelige vandløb også ender med at blive administreret sammenligneligt. Administrationen vil efter dialog med de berørte lodsejere og interesseorganisationerne afklare, om er er lokale forhold, der skal tages særligt hensyn til.

-          Der er en række vandløb i kommunen, hvor det nuværende regulativ er af en type, som var reguleret efter dagældende lovgivning, men ikke længere er rummet af aktuelle lovgivning. Her skal der vælges en ny regulativtype for vandløbet.

Fra arbejdet igangsættes til der er vedtaget samtlige vandløbsregulativer, forventes at gå 2-3 år. Dette kan dog forsinkes, hvis der er klagesager undervejs.

En ekspertgruppe nedsat af folketinget har opsamlet viden på vandløbsområdet, viden herfra indgår naturligt i arbejdet med revisionen.

 


Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser af at sætte arbejdet i gang.

Der kan efterfølgende være økonomiske konsekvenser af flere af beslutningerne. For eksempel vil en nedklassificering af vandløb betyde en reduktion i udgifterne til vedligeholdelse for Holbæk Kommune. Alle besparelser og ekstraudgifter kan dog først kunne fastsættes efter inddragelse af de relevante interessenter. 

 


Lovgrundlag – link

Lovbekendtgørelse nr. 127 af 26. januar 2017 om vandløb: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186438

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 22. juni 2016 om regulativer for offentlige vandløb:  https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=181965

Miljøministeriets cirkulære nr. 21 af 26. februar 1985 om vandløbsloven:  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=49029


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-10-2018

Et flertal bestående af A, O og Ø tiltræder indstillingen. V og I stemmer imod, idet der ønskes en revision af regulativerne, der dog først skal igangsættes, når der foreligger et økonomisk overslag over konsekvenserne heraf. Der ønskes heller ikke, at der arbejdes med fællesregulativ eller nedklassificering af vandløb.

Da V og I udøvede standsningsret skal sagen behandles i kommunalbestyrelsen.caseno18-41505_#4722654_v1_baggrund holbæk regulativvandplan 2018 holbæk kommune 051018.docx.docx

Bilag

Baggrund: Holbæk Regulativvandplan 2018 Holbæk Kommune 051018.docx


128. Beslutning om igangsætning af forprojekt for et landindvindingsprojekt ved Holbæk Havn

Beslutning om igangsætning af forprojekt for et landindvindingsprojekt ved Holbæk Havn

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. der udarbejdes et forprojekt for et landindvindingsprojekt ved Holbæk Havn, der finansieres ved en anlægsbevilling pr. 1/1-2019 på 500.000 kr. af de afsatte 0,9 mio. kr. under Udvalget for Klima og Miljø til 'Nyttiggørelse af overskudsjord og byggeaffald', der er afsat i budget 2019.

Beskrivelse af sagen

Der er mulighed for at gøre Holbæk større, ved at lave et landindvindingsprojekt, hvor man fylder jord i en del af fjorden. Dermed skabes et nyt areal, der kan anvendes til boliger, rekreative arealer, aktiviteter eller lignende.

Der vil være en række fordele og ulemper ved et landindvindingsprojekt, der skal undersøges. Formålet med denne indstilling, er at beslutte igangsætningen og finansieringen af et forprojekt, som skal afdække disse fordele og ulemper samt beskrive hvordan kommunen bedst håndterer et landindvindingsprojekt.

Det Politiske Havneudvalg anbefalede på deres møde d. 8. august 2018, at der bliver udarbejdet et forprojekt.

Forprojektet er første skridt (fase 1) i en godkendelsesproces, der er beskrevet i vedhæftede bilag. Forprojektet skal beskrive mulighederne for et landindvindingsprojekt, der skal danne grundlag for en efterfølgende politisk godkendelse om at igangsætte af efterfølgende faser.

Landindvindingsprojekt

Formålet med et landindvindingsprojekt er at udvide Holbæk by mod vandet, så der kan skabes et nyt permanent landområde. Det foregår i praksis sådan, at der modtages jord, der er i overskud fra anlæg og byggeri, der placeres i et inddæmmet område i vand indtil der er skabt et nyt areal. Det skaber udviklingsmuligheder til eksempelvis boliger, rekreative arealer og aktiviteter som er relateret til vand.

Placering og udformning af et landindvindingsprojekt er der ikke taget endelig stilling til. Det vil blive besluttet på baggrund af undersøgelserne i forprojektet.

Når kommunen laver et projekt, der samtidig kan nyttiggøre jord, er der mulighed for, at hele projektet kan finansieres ved indtægterne for modtagelsen af overskudsjord. Projektets økonomi skal hvile i sig selv. Det er afgørende, at der er sikkerhed om finansieringen, hvilket forprojektet netop skal undersøge.

Projektet giver derudover også mulighed for, at der bliver indarbejdet kystsikring af Holbæk by, som en del af det samlede projekt. Derfor er der mulighed for, at kystsikring kan finansieres ved modtagelse af overskudsjord.

Der arbejdes sideløbende med afslutningen af det nuværende havnedeponi Ny Hage, hvor der også modtages jord (fra udgravning af sejlrender og havne), der på nogle områder minder om dette projekt. Forprojektet skal derfor undersøge, hvordan projekterne kan koordineres i forhold til hinanden.

Håndtering af overskudsjord

Landindvindingen giver mulighed for at nyttiggøre jord fra byggerier og anlæg. Håndtering af jord er et stigende samfundsproblem, da det kan være vanskeligt at komme af med. I øjeblikket bliver jord i overvejende grad kørt ud af kommunen.

Udfordringerne for bygherre og virksomheder i forhold til at transportere jord ud af kommunen kan være:

 • transporten medfører en ekstraudgift for virksomheder i Holbæk Kommune i form af højere anlægsudgifter.
 • transporterne af jord medfører en CO2-udledning.
 • flere interessenter som f.eks. kommunen, virksomhederne og udviklere er afhængig af muligheden for at kunne komme af med jorden i andre kommuner.

Løses disse udfordringer ved et lokalt projekt, der kan aftage overskudsjord forventes det have en positiv effekt for miljøet og erhvervslivet.


Økonomiske konsekvenser

Forprojektet skal udarbejdes af eksterne rådgivere og udgiften hertil er estimeret til 500.000 kr. Beløbet finansieres af de afsatte 0,9 mio. kr.  i budget 2019 under Udvalget for Klima og Miljø til 'Nyttiggørelse af overskudsjord og byggeaffald'.

Det samlede landindvindingsprojekts økonomi tages der ikke stilling til i dette dagordenspunkt. Det skal forprojektet afdække.


Øvrige konsekvenser

Der vil være en række fordele og ulemper ved et landindvindingsprojekt, der skal undersøges. Forprojektet og efterfølgende udarbejdelse af et detaljeret projekt (fase 2) vil afdække konsekvenser, herunder mulighederne for at imødekomme den.


Sagshistorik, henvisninger

8. august 2018 - Den Politiske Havnegruppes anbefaling af igangsætning af et forprojekt ses her


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-10-2018

Tilbagesendes til præcisering af indhold og formål i Den Politiske Havnegruppecaseno18-38469_#4697699_v1_proces for et evt. landindvindingsprojekt ved holbæk havn.pdf.pdf

Bilag

Proces for et evt. landindvindingsprojekt ved Holbæk Havn.pdf


129. Beslutning om igangsætning af proces for omdannelse af Ny Hage til havnepark

Beslutning om igangsætning af proces for omdannelse af Ny Hage til havnepark

Sagsgang og sagstype

Klima- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 

 1. der udarbejdes en skitsering af en havnepark på Ny Hage, som finansieres ved en omprioritering af de 200.000 kr. der blev frigivet den 27.6.2018 af Kommunalbestyrelsen til udvikling af en permanent servicebygning.
   

Beskrivelse af sagen

Den Politiske Havnegruppe anbefalede på deres møde den 8. august 2018, at der igangsættes et arbejde for en omdannelse af Ny Hage til en midlertidig havnepark. Der er ikke afsat midler til dette i 2018. Kommunalbestyrelsen besluttede den 27.6.2018 pkt. 136 at frigive 200.000 kr. til udvikling af en permanent servicebygning ved Filmtorvet. Denne udviklingsopgave er fortsat relevant, men udskydes, da der endnu ikke foreligger en lokalplan for området.

 

Administrationen anbefaler derfor, at de 200.000 kr. omprioriteres til en skitsering af en havnepark på Ny Hage.

Området ved Ny Hage
Arealerne ved Ny Hage udgør en af byens bedste beliggenheder, med udsigt over fjorden, Tuse Næs og kig ind over byens tage. Arealerne er lukket af for offentligheden på grund af det eksisterende havnedeponi, og jordforurening på området. Arealet består således af opfyld, og havnedeponiet er gennem en årrække blevet fyldt op af bl.a. havnesediment fra opgravninger i sejlrender i havneløb m.v. Med tiltrædelse af nærværende indstilling igangsættes en proces for at åbne området op for offentligheden ved omdannelse til en midlertidig, offentlig havnepark. En sådan havnepark vil give den tætte bebyggelse i havneområdet et grønt område, til glæde for hele byen.

 

Baggrund
Det forrige Byråd har tidligere besluttet, at de attraktivt beliggende arealer skal åbnes for byens borgere, i stedet for at henligge som et lukket, afspærret område. De til beslutningen knyttede midler blev dog efterfølgende inddraget, og en ny beslutning i Kommunalbestyrelsen er derfor påkrævet.

Omdannelsen kræver myndighedstilladelse til nedlukning af havnedeponiet fra Miljøstyrelsen og tilladelse efter jordforureningsloven, hvor kommunen selv er myndighed og Regionen høringspart.

På baggrund af skitsering, efterfølgende projektering og evt. supplerende miljøundersøgelser samt de nødvendige myndighedstilladelser udarbejdes ny politisk sagsfremstilling, med forevisning af skitserne og belysning af den samlede anlægsøkonomi. Dette vil danne grundlag for udbudsmateriale for anlægsopgaven.

 

Anvendelse af overskudsjord fra andre anlægsprojekter
Arealet rummer potentiale for modtagelse af overskudsjord i et nyttiggørelsesprojekt, som forventes at kunne bidrage positivt til den samlede anlægsøkonomi, da modtagelse af overskudsjord kan indbringe en indtægt.
Dertil kommer, at der på arealerne i dag allerede ligger materialeoplag af grus og sten, der vil kunne indgå som underlag for fast belægning, og således også vil bidrage til en nedbringelse af den samlede anlægsudgift.
Muligheden for at nyttiggøre overskudsjord fra andre anlægsprojekter vil bidrage til at kunne nedbringe transportbehov for jordkørsel i området, og således bidrage både til økonomisk bæredygtighed og potentiel nedbringelse af CO2 udslip fra transportkørsel.


Økonomiske konsekvenser

Udarbejdelse af skitsering udføres ved ekstern rådgiver, for de i indstillingen angivne 200.000 kr., finansieret ved omprioritering af tidligere beslutning i kommunalbestyrelsen 27.6.2018 pkt. 136.
Økonomi til projektering og nødvendige miljøtekniske undersøgelser vil blive forelagt til efterfølgende politisk beslutning, hvorefter selve anlægsopgaven vil blive udbudt og den samlede projektøkonomi forelagt til politisk beslutning.


Øvrige konsekvenser

Realisering af servicebygning ved Filmtorvet vil ved tiltrædelse af indstillingen forudsætte en ny politisk stillingtagen og frigivelse af midler i budget 2019. Tidsmæssigt må realisering af servicebygning alligevel afvente ny lokalplan for området ved Filmtorvet, der forventes prioriteret igangsat ved udgangen af indeværende år.


Høring

Når der foreligger et skitseprojekt foreslås dette præsenteret af kommunen for offentligheden, inden der gennemføres udbud af anlægsopgaven. Eventuelle bemærkninger fremkommet ved offentlig præsentation, kan inddrages i udarbejdelsen af udbudsgrundlaget. 


Lovgrundlag – link

Realisering af havnepark på Ny Hage indebærer tilladelse fra Miljøministeriet til lukning af havnedeponiet, samt tilladelse efter jordforureningslovens § 8. Endvidere forudsættes gennemført en formel matrikulær ændring af arealet, så dette registreres som landareal, og ikke som en del af søterritoriet.


Sagshistorik, henvisninger

Beslutningssag i Kommunalbestyrelsen den 27.6.2018, pkt. 136, om frigivelse af anlægsmidler til Holbæk Havn. https://holbaek.dk/politik/kommunalbestyrelsen/dagsordener-og-referater-kommunalbestyrelsen/

 


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-10-2018

Et flertal bestående af A, V, O og Ø anbefaler, at indstillingen tiltrædes.

I er imod, idet der ønskes igangsætning af udvikling af Ny Hage til bolig-, erhvervs- eller kulturelle formål.caseno18-38174_#4697768_v1_luftfoto med afgrænsning ny hage.pdf.pdf

Bilag

Luftfoto med afgrænsning Ny Hage.pdf


130. Beslutning af temaer for korte kurser og oplæg i udvalget i 2019

Beslutning af temaer for korte kurser og oplæg i udvalget i 2019

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. udvalget beslutter temaer for korte kurser og oplæg i udvalget i 2019

Beskrivelse af sagen

Udvalget gav på sidste møde udtryk for, at de ønsker nogle forslag til temaer til korte faglige kurser og oplæg i udvalget i 2019. Administrationen vil på mødet fremlægge nogle forslag til temaer.

Samtidig gav udvalget udtryk for, at de ønsker at tage stilling til deltagelse i kurser og konferencer for 2019. Da der ikke på nuværende tidspunkt foreligger tema og program for henholdsvis KL´s årlige Teknik og Miljøkonference og Byplanlaboratoriets Byplanmøde, vil der først blive forelagt en beslutningssag i starten af 2019. Den vil også indeholde informationer om det årlige møde for Nordiske & Europæiske Byer https://www.nordicsmartcities.org/.

 

Retningslinjer for deltagelse i kurser og konferencer

Kommunalbestyrelsen vedtog den 18. april 2018 nogle retningslinjer for deltagelse i kurser, konferencer, årsmøder m.m. Indenfor de retningslinjer er det muligt for hvert udvalgsmedlem at deltage én gang årligt i et af KL´s topmøder. Derudover kan udvalgsmedlemmer også en gang årligt enten enkeltvis deltage i et årsmøde, kursus, konference eller lignende eller samlet at deltage i en af udvalget arrangeret konference, seminar eller lignende.


Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsesmøde den 18-04-2018 pkt. 69: Beslutning om deltagelse i studieture, kurser, konferencer og årsmøder m.m. samt forplejning i forbindelse med ordinære møder.

Udvalget for Klima og Miljø den 20-03-2018 pkt. 36: Beslutning om temaer for eventuelle korte kurser og oplæg i udvalget


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-10-2018

Udvalget besluttede to temaer for første halvår af 2019. Et tema om lokalplaner inkl. detailhandelsplanlægning og et tema om trafiksikkerhed.

131. Orienteringer

Orienteringer

Indstilling

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

 

Forventede sager på de næste tre møder i udvalget:

Oversigten over kommende sager er udformet som et dynamisk dokument, som løbende redigeres. Listen skal derfor læses som et øjebliksbillede med forbehold for at sager kan tilføjes, fremrykkes, udskydes eller fjernes som følge af uforudsete begivenheder.

 

Dato og måned

Sager

27. november 2018

Beslutning om proces for udfasning af pesticider

Budgetrevision 4

Lokalplanforslag - Bålhytte (Munkholm)

Lokalplanforslag - Hagested vest (boliger)

Orientering om proces vedr. affaldsplan

Orientering om udbud af affald

Badevandsstatus for 2018

Orientering om nøgletal for vejområdet (KL/MEP)

Beslutning om låneoptag - Orøfærgen

Beslutning om takst for de blå vejvisningsskilte

 

 

132. Underskriftsark

Underskriftsark