UDVALG

Udvalget for Klima og Miljø

MØDE

Referat

STED

lok. 0.16

STARTTIDSPUNKT

25-09-2018 08:00:00

SLUTTIDSPUNKT

25-09-2018 10:30:00


PUNKTER

114. Godkendelse af dagsordentil mødet den 25. september 2018
115. Beslutning om endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan 2.84 Boliger ved Gl. Ringstedvej (Revideret forslag)
116. Beslutning om opstart af nye lokalplaner
117. Beslutning om tildeling af landsbyfornyelsesstøtte til to ejendomme på Orø og i Svinninge
118. Beslutning om bæredygtigt projekt til nedbringelse af udledning af drivhusgasser ved udlægning af kompost
119. Godkendelse af tid og sted for Udvalget for Klima og Miljø´s ordinære møder i 2019
120. Orientering om program for temadag om vand
121. Orienteringer
122. Underskriftsark114. Godkendelse af dagsordentil mødet den 25. september 2018

Godkendelse af dagsordentil mødet den 25. september 2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. dagsorden til møde i Udvalget for Klima og Miljø den 25. september 2018 godkendes

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 25-09-2018
Godkendt
115. Beslutning om endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan 2.84 Boliger ved Gl. Ringstedvej (Revideret forslag)

Beslutning om endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan 2.84 Boliger ved Gl. Ringstedvej (Revideret forslag)

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø og kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. det reviderede forslag til Lokalplan 2.84 Boliger ved Gl. Ringstedvej vedtages endeligt, med de mindre ændringer, der fremgår af sagsfremstillingen.

Beskrivelse af sagen
Udarbejdelsen af lokalplanen er sket på baggrund af en konkret ansøgning, hvor Lejerby A/S, ønsker at bygge boliger på området. Planområdet omfatter et areal på ca. 1 ha og er beliggende i Holbæk Vest på et hjørneareal vest for Valdemar Sejrsvej og nord for Gl. Ringstedvej. Lokalplanen er inddelt med et byggefelt A og et byggefelt B (se bilag 1).
På baggrund af høringssvar til det oprindelige planforslag er lokalplanen blevet revideret. Revideringen består at, at boligblokken i byggefelt B sænkes fra 4 til 3 etager og der tilføres en ekstra opgang. Således opnås samme antal boliger, som det første planforslag gav mulighed for, hvilket er væsentligt for at øge byfortætningen i Holbæk.

Byfortætning:
Byfortætning betyder at bygge tættere og/ eller højere inden for eksisterende by.
Bebyggelsesgraden på arealet blev forøget fra 30 pct. til 55 pct. gennem Holbæk Byråds vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 28. Forøgelsen er i overensstemmelse med kommuneplanens intentioner om fortætning af den eksisterende by. Byfortætning på dette areal er hensigtsmæssigt, da arealet er tæt på kollektiv trafik og eksisterende infrastruktur.
Administrationen vurderer, at arealet også er egnet til byfortætning, da arealet på den ende side er ud mod en stor indfaldsvej (Valdemar Sejrsvej) ind mod Holbæk by. Det er således kun mod vest, der er direkte tilstødende eksisterende boligbebyggelse, der kan opleve forandringer. Ligeledes viderefører fortætningen af arealet samme bebyggelsesgrad og samme type bebyggelse (etagebebyggelse), som der eksisterer længere oppe af Valdemar Sejrsvej ind mod Holbæk by.

Vurderingen af højden på byggeri:
Administrationen vurderer, at det maksimale tilladte etageantal i byggefelt B skal være 3 etager. Begrundelsen er:
 • at byggeriet giver en minimal og rimelig skyggepåvirkning til omkringlæggende bebyggelse, (se bilag 11)
 • at byggeriet giver ingen væsentlig påvirkning af bevaringsværdier for nabobebyggelse, (se bilag 8)
 • at byggefelter er placeret længst muligt væk fra Marievej samt muligheden for opførelse af beplantning mod Marievejs haver,
 • at indkig en vis grad er forventeligt i tæt bymæssig bebyggelse,
 • at grunden er egnet til byfortætning.

Vurderingen har været fremlagt dybdegående i forudgående behandling af høringssvar og sagsfremstillinger.

Lokalplan er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer:
Antallet af parkeringspladser, der er fastsat i lokalplanen, er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer. Kommuneplanen fastsætter 1 parkeringsplads pr. etagebolig placeret udenfor Holbæk bymidte. Med hensyn til fri- og opholdsarealer imødekommer både det oprindelige planforslag samt det reviderede planforslag krav om fri- og opholdsarealer. Det er vurderet, at skovarealet udgør rammerne for funktionelle og attraktive opholdsarealer (se bilag 9 + 10).

Mindre ændringer, der indstilles i medfør af høringssvar:
 • Naboer til området udtrykker en bekymring for indkigsgener. For at imødekomme indkigsgener tilføjes en bestemmelse om, at friarealerne senest skal være beplantet førstkommende vækstsæson (forår) efter byggeriets opførelse.
 
 • Der tilføjes flere muligheder for facadematerialer, som byggeriet kan opføres i. Blank, filtset eller pudset facader i røde eller gule tegl, kan alternativt også bruges. (§6.1) 

Øvrige konsekvenser
Matr. nr. 13bi, Ladegården, Holbæk Jorder er på nuværende tidspunkt kommunal grund. Byrådet godkendte i oktober 2017, at administrationen er bemyndiget til at sælge arealet til skabelse af opholdsarealer i forbindelse med realiseringen af planen. 
Arealet kan ikke bebygges selvstændig, grundet fredskovspligt. Derfor er der ikke udbudspligtigt, hvorfor salg kan ske direkte.
 

Høring
Dialog med tilstødende grundejerforening:
I naboområdet til lokalplanområdet ligger Grundejerforeningen Lyset, der bl.a. omfatter Marievej. Både administration og bygherre samt rådgiver har afholdt møder med grundejerforeningen. Møderne har været forsøg på at imødekomme grundejerforeningens ønsker. Heraf følger bl.a., at byggefelt B er flyttet mest muligt væk fra Marievej og etageantallet er reduceret. Det skal bemærkes, at grundejerforeningen ikke mener, at deres ønsker er blevet imødekommet fuldt ud. Grundejerforeningen ønsker stadig færre antal boliger på arealet.
Administrationen har i behandling af høringssvar (se bilag 2) og sagsfremstillingen redegjort for vurderingen af, at antallet af boliger i området er rimeligt.
 
Høring af det oprindelige planforslag:
 • Forløb fra d. 15. nov. 2017 til d. 19. dec. 2017. Den 4. dec. 2017 blev afholdt borgermøde.
 • Notat fra borgermødet er vedlagt som bilag 3.
 • Der indkom 10 høringssvar. Oversigt og indstilling heraf fremgår af bilag 4+5.
   
Supplerende høring:
 • Forløb fra d. 7. marts 2018 til 21. marts 2018.
 • Materiale udsendt i supplerende høring fremgår af bilag 6.
 • Der indkom 8 høringssvar. Oversigt og indstilling heraf er fremgår af bilag 7.
   
Høring af det reviderede planforslag:
 • Forløb fra d. 2. juli 2018 til 27. august 2018
 • Der indkom 5 høringssvar. Oversigt og indstilling heraf er fremgår af bilag 2.

Lovgrundlag – link
Planloven

Sagshistorik, henvisninger
Holbæk Byråds vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 28, d. 21. juni 2017.
Holbæk Byråds vedtagelse af det oprindelige planforslag, d. 8. nov. 2017.
Kommunalbestyrelsens vedtagelse af det reviderede planforslag d. 27. juni 2018.
Byrådets beslutning om salg af ejendom, d. 25. okt. 2017.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 25-09-2018
Et flertal bestående af V, O, Ø og I indstiller forslaget godkendt.
Et mindretal bestående af A indstiller, at forslaget ikke godkendes, og der i stedet opføres 4 bygninger med 2 etager, eller 3 bygninger med 3 etager, så der bliver halvanden p-plads pr. bolig og en cykelparkeringsplads pr. bolig.


caseno17-25358_#4692698_v1_bilagsoversigt.pdf.pdf
caseno17-25358_#4542377_v1_bilag 1 forslag til lokalplan 2.84 (revideret forslag).pdf
caseno17-25358_#4697928_v1_bilag 2 vurdering af høringssvar samt administrationens indstilling heraf (revideret forslag).pdf.pdf
caseno17-25358_#4542380_v1_bilag 3 notat fra borgermøde.pdf.pdf
caseno17-25358_#4542381_v1_bilag 4 oversigt over høringssvar samt tematisk gengivelse heraf (oprindeligt forslag).pdf
caseno17-25358_#4542382_v1_bilag 5 tematisk vurdering af høringssvar samt administrationens indstilling heraf (oprindeligt fors.pdf
caseno17-25358_#4542385_v1_bilag 6 materiale udsendt i supplerende høring.pdf
caseno17-25358_#4702035_v1_bilag 7 oversigt over høringssvar til den supplerende høring samt administrationens indstilling hera.pdf
caseno17-25358_#4542387_v1_bilag 8 vurdering af påvirking af bevaringsværdier for nabobebyggelse.pdf
caseno17-25358_#4542388_v1_bilag 9 vurdering af potentiale for opholdsarealer i skov.pdf
caseno17-25358_#4542390_v1_bilag 10 beregning af fri- og opholdsarealer.pdf
caseno17-25358_#4542391_v1_bilag 11 skyggediagrammer.pdf

Bilag

Bilagsoversigt.pdf
Bilag 1 Forslag til Lokalplan 2.84 (Revideret forslag)
Bilag 2 Vurdering af høringssvar samt administrationens indstilling heraf (Revideret forslag).pdf
Bilag 3 Notat fra borgermøde.pdf
Bilag 4 Oversigt over høringssvar samt tematisk gengivelse heraf (Oprindeligt forslag)
Bilag 5 Tematisk vurdering af høringssvar samt administrationens indstilling heraf (Oprindeligt forslag)
Bilag 6 Materiale udsendt i supplerende høring
Bilag 7 Oversigt over høringssvar til den supplerende høring samt administrationens indstilling heraf.pdf
Bilag 8 Vurdering af påvirking af bevaringsværdier for nabobebyggelse
Bilag 9 Vurdering af potentiale for opholdsarealer i skov
Bilag 10 Beregning af fri- og opholdsarealer
Bilag 11 Skyggediagrammer


116. Beslutning om opstart af nye lokalplaner

Beslutning om opstart af nye lokalplaner

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget
 
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 
 1. følgende planer igangsættes:
  1. Solceller øst for Svinninge
  2. Boligområde ved Nygårdsvej i den sydlige del af Vipperød
  3. Filmtorvet og de tilstødende arealer, Holbæk

Beskrivelse af sagen
Økonomiudvalget beslutter løbende, efter indstilling fra Udvalget for Klima og Miljø, hvilke lokalplaner og kommuneplantillæg administrationen skal udarbejde. Til hver plan er der udarbejdet et prioriteringsnotat, der sætter rammen for planens indhold og proces. Disse er vedlagt som bilag til hver enkelt ny plan. Der er endvidere udarbejdet et kortbilag (bilag 1), der viser placeringen af de nye planer.
 
Nye planer
A Solceller øst for Svinninge (bilag 2)
Projektansøger ønsker at etablere et ca. 30 ha stort solcelleanlæg på et areal øst for Svinninge. Projektet vil bidrage til produktion af grøn og bæredygtig energi. Området vurderes at være egnet til formålet, da der ikke er særlige landskabelige eller naturmæssige interesser i området, der i dag benyttes til landbrugsproduktion. Der vil blive etableret afskærmende beplantning omkring anlægget, så det bliver mindre synligt. Området er ikke udlagt til solcelleanlæg i kommuneplanen, og der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg sideløbende med lokalplanprocessen.
 
B Boligområde ved Nygårdsvej i den sydlige del af Vipperød (bilag 3)
Hensigten med projektet er at muliggøre opførelse af et nyt boligområde på ca. 8,6 ha. i den sydlige del af Vipperød. Området vil blive anvendt til villaer og rækkehuse samt tilhørende grønne områder og regnvandsbassin. Området er udlagt som boligområde i kommuneplanen og er i overensstemmelse med denne. Arealet ligger forholdsvis tæt på stationen i Vipperød, og det vurderes, at projektet vil bidrage med nye attraktive boliger i Vipperød.
 
C Filmtorvet og de tilstødende arealer, Holbæk (bilag 4)
Arealet ved Filmtorvet er i dag udlagt som et midlertidigt offentligt rekreativt byrum. På baggrund af drøftelserne i den Politiske Havnegruppe og for at sikre at området fremover fastholder den rekreative anvendelse udarbejdes der en lokalplan for området. Lokalplanen vil fastsætte at området skal anvendes til centerformål, herunder offentlig pladsdannelse, publikumsorienteret anvendelse, kulturerhverv og understøttende servicefunktioner og erhverv som restauranter, caféer og overnatningsmuligheder, samt boliger, eksempelvis i form af husbåde. Det er administrationens vurdering, at planlægningen vil være med til at skabe en sammenhængende helhedsløsning for området.
 
Status på planer
For at sikre overblikket i forhold til igangværende planer, er der udarbejdet status på disse. Status er vedlagt som bilag 5.
Siden seneste status er følgende planer vedtaget endeligt:
 • 3.81 Nyt boligområde Olden, Holbæk Øst + KP-tillæg
 • 19.14 Indretning af boliger i det tidligere plejehjem Hjortholmvej, Tølløse

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 25-09-2018
Udvalget indstiller a og b igangsat.
Christian Ahlefeldt-Laurvig (I) deltog ikke i behandlingen af b.
Udvalget indstiller, at c sendes tilbage til den politiske havnegruppe med henblik på en anden afgrænsning af planområdet.


caseno18-5727_#4694124_v1_bilag 1 beliggenheden af nye planer.pdf
caseno18-5727_#4694147_v2_bilag 2 prioriteringsnotat solceller øst for svinninge.pdf
caseno18-5727_#4694162_v2_bilag 3 prioriteringsnotat nyt boligområde syd for vipperød.pdf
caseno18-5727_#4694179_v2_bilag 4 prioriteringsnotat planlægning for filmtorvet, holbæk.pdf
caseno18-5727_#4694127_v1_bilag 5 status planer.pdf

Bilag

Bilag 1 Beliggenheden af nye planer
Bilag 2 Prioriteringsnotat Solceller øst for Svinninge
Bilag 3 Prioriteringsnotat Nyt boligområde syd for Vipperød
Bilag 4 Prioriteringsnotat Planlægning for Filmtorvet, Holbæk
Bilag 5 Status planer


117. Beslutning om tildeling af landsbyfornyelsesstøtte til to ejendomme på Orø og i Svinninge

Beslutning om tildeling af landsbyfornyelsesstøtte til to ejendomme på Orø og i Svinninge

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
 
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1.  der gives en anlægsbevilling på 269.525 kr. i landsbyfornyelsesstøtte, til istandsættelse af to ejendomme på Orø og i Svinninge, og beløbet finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 2 mio. i Pulje til lokal udvikling (Udviklingspuljen).

Beskrivelse af sagen
Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder (PULO) har den 7. juni 2018 besluttet at anbefale, at der findes anlægsmidler i Udviklingspuljen til landsbyfornyelsesstøtte af istandsættelse af Nørrestængevej 26B, 4305 Orø samt Torslunde 16, 4520 Svinninge.
Anlægsbevillingen skal indstilles af Udvalget for Klima og Miljø og besluttes i Kommunalbestyrelsen.
De to projekter indstilles til politisk behandling på nuværende tidspunkt, for at gøre det muligt at udnytte statslige midler for landsbyfornyelsesstøtte, der bortfalder 30. oktober 2018.
 
Landsbyfornyelsesstøtte
Et landsbyfornyelsesprojekt der omhandler istandsættelse af en bygning, finansieres ved at Holbæk Kommune støtter med op til 15 pct. af projektets omkostninger, staten støtter med op til 35 pct. og ejer selv bekoster 50 pct.
Holbæk Kommune lægger ud for den offentlige støtte og henter bagefter de 35 pct. i refusion fra staten.  
 
Projektbeskrivelse 
Nørrestængevej 26B er en gårdbebyggelse fra 1880 på det nordvestlige Orø. Projektet omhandler en gennemgribende udvendig renovering, af bebyggelsens facader, sokkel, vinduer og døre mv. Projektudgiften er 1.616.030 kr. Projektet skal omfattes af Byggeskadefonden.
Torslunde 16 er et byhus fra 1860 i landsbyen Torslunde. Projektet omhandler udskiftning af vinduer og døre. Projektudgiften er 100.000 kr.
Uddybende projektredegørelser for de to projekter fremgår af bilag 1.
 
Vurdering i henhold til lovgivning og kommunale kriterier
Projekterne overholder de fastsatte kriterier i lovgivningen omkring landsbyfornyelse. Endvidere overholder projekterne Holbæk Kommunes kriterier for anvendelse af midler til landsbyfornyelse, vedtaget af byrådet den 8. februar 2017.
De to istandsættelser vil hver især indebære en synlig forskønnelse og dermed have værdi for lokalsamfundet, samt fortællingen om den kulturhistoriske kontekst, ejendommene er del af.
Uddybende vurderinger af projekterne i henhold til lovgivning og kommunale kriterier, samt betingelser for støtte, fremgår af bilag 1.
 
Forudgående proces
Ansøgningerne indkom i 2017. Det tidligere anlægsstop og indefrysningen af midler til landsbyfornyelse, har betydet at projekterne først nu kan indstilles til politisk behandling.
Projekterne er behandlet af PULO den 7. juni 2018. Efterfølgende har PULO den 9. august 2018 besluttet at anbefale, at der oprettes en sekundær pulje i Udviklingspuljen, til fremadrettet landsbyfornyelsesstøtte. Anbefalingen vedrørende de to projekter, er således i overensstemmelse med udvalgets stillingtagen til Udviklingspuljens formål og de generelle kriterier for uddeling af midler.

Økonomiske konsekvenser
De samlede udgift for de to projekter udgør 1.716.030 kr. Støttebeløbet fra staten og kommunen udgør 858.015 kr. (50 pct. af projektudgiften). Holbæk Kommunes endelige udgift efter refusion udgør 257.405 kr. (30 pct. af støttebeløbet).
Holbæk Kommune får endvidere en udgift på 12.120 kr. til Byggeskadefonden, for projektet på Orø. Fonden dækker bl.a. udgifter ved byggeskader.
Tilsagnet om landsbyfornyelsesmidler til de to projekter, indebærer dermed en endelig anlægsbevilling på 269.525 kr. En finansieringsoversigt fremgår af bilag 2.
Efter tilsagn om støtte, har Holbæk Kommune tilbageværende refusionsrammer på i alt 2.353.578 kr. Heraf findes 584.262 kr. i rammen fra 2016, der bortfalder 30. oktober 2018.

Lovgrundlag – link
Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer LBK nr. 1228 af 03/10/2016
Bekendtgørelse om pulje til landsbyfornyelse BEK nr. 1044 af 30/06/2016

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning om ændring af procedure for anvendelse af midler til landsbyfornyelse, byrådet d. 8. februar 2017 Punkt 29
Beslutning om anbefaling af at der findes midler i Udviklingspuljen, PULO d. 7. juni 2018 Punkt 4 (lukket punkt)
Beslutning om kriterier for uddeling af midler, PULO, d. 9. august 2018 Punkt 2

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 25-09-2018
Indstilles godkendt


caseno16-54003_#4695687_v1_bilag 1 - projektredegørelser.pdf.pdf
caseno16-54003_#4695690_v1_bilag 2 - økonomisk oversigt.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - Projektredegørelser.pdf
Bilag 2 - Økonomisk oversigt.pdf


118. Beslutning om bæredygtigt projekt til nedbringelse af udledning af drivhusgasser ved udlægning af kompost

Beslutning om bæredygtigt projekt til nedbringelse af udledning af drivhusgasser ved udlægning af kompost

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø og Økonomiudvalget
 
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. igangsættelse af projektet med udlægning af kompost på dele af Skellingsted Losseplads godkendes, herunder at Miljøstyrelsens 3-årige tilsagn om finansiering af projektet, som kommunen overtager driftsansvaret for fra 2022, accepteres.

Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune har mulighed for at opstarte et bæredygtigt projekt med nedbringelse af drivhusgassen metan på det rekreative område på den tidligere Skellingsted Losseplads. Holbæk Kommune har fået tilsagn fra Miljøstyrelsen til, vha. udlægning af kompost (biocover), at reducere metanudslippet fra Skellingsted Losseplads de næste ca. 3 år.
Projektet vil bidrage til at nedbringe kommunens samlede bidrag af drivhusgasser til den globale opvarmning. Projektet lægger sig dermed op af kommunalbestyrelsens indsatsområde ”Grøn og bæredygtig kommune”. 
Baggrund
Folketinget besluttede i 2014 at afsætte 178 mio. kr. til en tilskudsordning til etablering af biocover på arealer med en høj udledning af drivhusgassen metan. Biocover er et kompostlag, der har til formål at omdanne metangas til den mindre skadelig drivhusgas i form af CO2. Holbæk Kommune har i 2017 søgt Miljøstyrelsen om del i puljen til projektet på Skellingsted Losseplads. Tilsagn om tilskud blev modtaget den 26. juni 2018. Tilsagnet fra Miljøstyrelsen udløber den 31. oktober 2018.
Metangas på nedlagte lossepladser
Det er en kendt problematik, at nedlagte lossepladser som Skellingsted Losseplads kan producere store mængder metangas, der kan afdampe til atmosfæren og bidrage til de globale klimaforandringer. Skellingsted Losseplads var aktiv losseplads fra 1971 til 1990 og indeholder ca. 300-420.000 ton affald, hovedsageligt dagrenovation. Nedbrydning af dagrenovationen medfører produktion af lossepladsgas, herunder metan.
Arealet er i dag et rekreativt grønt område, som anvendes af forskellige organisationer, deriblandt Danmarks Civile hundeførerforening og Naturpark Åmosen.
Undersøgelser har vist, at Skellingsted Losseplads har et indhold af metangas i det deponerede affald på op til 62 % af den samlede mængde gas der afdamper til atmosfæren.
Indledende undersøgelser, udført af rådgivningsfirmaet Niras og finansieret af Miljøstyrelsens biocover-ordning, har vist at der sker en total afdampning af metangas fra lossepladsen på ca. 15 kg pr time. Niras skønner at ca. 70% af denne stammer fra de i alt 42 steder med høj afdampning af metangas, som er identificeret på nuværende tidspunkt. Projektet vurderes, over en 30-årig periode, at give en reduktion af udledning af metan på i alt ca. 1350 ton metan svarende til ca. 33.800 ton CO2.
Biocoverprojektet
Projektet vil medføre, at der udlægges et kompostlag på mellem 0,7 og 1,0 meter på ca. 5000 m2 af det samlede areal på ca. 97.000 m2, svarende til ca. 5% af det samlede areal. Komposten vil bevirke, at metangassen ved hjælp af ilt omdannes til CO2. Derved opnår man et bidrag til den globale opvarmning, som er 25 gange mindre end for metan.
Projektet overtages af kommunen, når Miljøstyrelsens tilskud er brugt op pr. 31. december 2021. Det forventes at kommunen skal drifte den årlige vedligeholdelse efterfølgende i en periode på ca. 30 år.
Der skal tages højde for eventuelle ulemper, som dette vil medføre for brugerne af arealet. En ulempe kunne være højdeforskellen samt at komposten har en surere sammensætning, således at det bør undgås at fx hunde går på komposten. Det er i det hele taget uhensigtsmæssig at betræde komposten. Det vurderes dog at dette vil kunne klare med opsætning af skilte rundt omkring på arealet ved de enkelte hotspots. Derudover bør det overvejes at lave posters, som forklarer både forhistorien og projektet formål.
Projektet er nærmere beskrevet i det vedlagt bilag.

Økonomiske konsekvenser
Miljøstyrelsen har givet tilsagn om 2.695.000 kroner til projektets etablering samt drift og vedligeholdelse de første 3 år.
Derefter vil Holbæk Kommune selv finansierer de løbende drifts- og vedligeholdelsesomkostninger i projektets levetid, som forventes at være ca. 30 år, for at få det fulde udbytte. Udgiften vurderes ud fra det foreliggende budget, som Niras har udarbejdet til det ansøgte projekt, at være ca. 33.000kr. årligt efter 2022, svarende til ca. 990.000 kr. for alle 30 år. Fra 2022 forventes den årlige driftsudgift på de 33.000 kr. finansieret af kommunens forsyningsbudget (el, vand og varme) som ligger under økonomiudvalgets budget. Her vil løbende energioptimeringer finansiere den pågældende merudgift.

Øvrige konsekvenser
Da projektet vil medføre en ændring af arealets hidtidige anvendelse, skal der ansøges om en landzonetilladelse. De foreninger som allerede benytter området vil blive hørt i forbindelse med meddelelse af landzonetilladelsen.
Der skal udarbejdes en § 8 tilladelse efter jordforureningsloven til biocoverprojektet på det forurenede areal. Tilladelsen skal tage højde for eventuelle risici for kontakt med det deponere affald samt nedsivning af regnvand gennem affaldet.

Lovgrundlag – link
Planloven
Jordforureningsloven

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 25-09-2018
Indstilles godkendt, idet der foretages løbende opfølgning på økonomien.


caseno16-57382_#4704681_v2_notat vedr biocover som metode til nedbringelse af afdampning af metangas.pdf

Bilag

Notat vedr biocover som metode til nedbringelse af afdampning af metangas


119. Godkendelse af tid og sted for Udvalget for Klima og Miljø´s ordinære møder i 2019

Godkendelse af tid og sted for Udvalget for Klima og Miljø´s ordinære møder i 2019

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Udvalget for Klima og Miljø godkender administrationens forslag til, hvor og hvornår udvalgets ordinære møder afholdes i 2019

Beskrivelse af sagen
Administrationen foreslår, at udvalgets ordinære møder i 2019 afholdes i mødecentret på adressen: Kanalstræde 2, 4300 Holbæk, kl. 8.00-10.30 på følgende datoer:
 • Tirsdag d. 8. januar
 • Tirsdag d. 29. januar
 • Tirsdag d. 26. februar
 • Tirsdag d. 26. marts
 • Tirsdag d. 30. april
 • Tirsdag d. 28. maj
 • Tirsdag d. 25. juni
 • Tirsdag d. 27. august
 • Tirsdag d. 24. september
 • Tirsdag d. 29. oktober
 • Tirsdag d. 26. november
Passer de foreslåede tidspunkter dårligt, kan udvalget vælge at rykke møderne til et andet tidspunkt samme dag. 
Godkendes mødedatoerne ikke, får det betydning for de andre politiske udvalgsmøder og kommunalbestyrelsesmøder, da dagene er afstemt med hinanden.
Administrationen lægger op til, at møder i alle de stående udvalg holdes mandag, tirsdag eller onsdag, da det ellers ikke er muligt at udsende dagsordenen til Økonomiudvalgets møder rettidigt.
Udvalget kan i løbet af året beslutte at flytte stedet for afholdelsen af et eller flere kommende møder. Sådanne beslutninger kræver enighed i udvalget.

Lovgrundlag – link
Lov om kommunernes styrelse §20

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 25-09-2018
Godkendt
120. Orientering om program for temadag om vand

Orientering om program for temadag om vand

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Orienteringssag
 

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Orienteringen tages til efterretning

Beskrivelse af sagen
KMU afholder temadag om grundvand, spildevand og vandløb tirsdag den 23. oktober 2018. Temadagen forventes afholdt ved Bromølle Kro tæt på Åmose Å.
 
Programmet for temadagen:
Spildevand kl. 13-14
 1. Hvad er spildevand (10 min)
  1. Beskrivelse af begrebet spildevand (hus, erhverv, proces, regnvand, kølevand og filterskyllevand). Det vand, der afledes fra beboelse, erhvervsvirksomheder, bebyggelse og befæstede arealer
 
 1. Planer- og lovgivning (20 min)
  1. EU’s vandrammedirektiv
  2. Spildevandsplanen
  3. Borgers, kommunens og statens rolle
  4. Samarbejde med FORS o.a.
 
 1. Typiske spildevandssager (10 min)
 
 1. Debat (10 min)
Pause 13.50-14
 
Grundvand kl. 14-15.30
 
 1. Hvad er grundvand og hvad er drikkevand (10 min)
 
 1. Planlægning og lovgivning (20 min)
  1. EU
  2. Stat og kommuner og typer af sager
  3. Statens grundvandskortlægning og indsatsplaner
 
 1. Indvinding i Holbæk Kommune (20 min)
  1. Samarbejde med vandværker o.a.
  2. Oplæg med gennemgang af grundvandets og drikkevandets kvalitet
  3. Tilsyn vandforsyningerne
  4. Processer grundvandet gennemgår på vandværket
  5. Status i Holbæk Kommune
  6. Typiske opgaver og udfordringer i kommunerne
 
 1. Besøg af Chef for Vand Bo Lindhardt, Novafos i Birkerød, drikkevand og grundvand udfordringer og interesser (20 min)
 
 
Kage og kaffe 15.30-16
 
Vandløb kl. 16-18.00
 
 1. Vandløbsopgaver (10 min)
  1. Private vandløb
  2. Offentlige vandløb
  3. Drænsager
 
 1. Vandsynsgrupperne (10 min)
 
 1. Besøg af Per Christensen, Danmarks Sportsfiskerforbund, vandløbet ser fra sportsfiskernes interesser (10 min)
 
 1. Besøg af Erik Blegmann, Gefion, vandløbet set fra landbrugets interesser (10 min)
 
 1. Vandløbsregulativer (20 min)
  1. Revision af regulativerne proces
  2. Revision af ene Åmose Å regulativ status og proces
 
 
 1. Fælles drøftelse (10 min)
 
 
 
Kl. 17.10-17.45 Gå-tur ved Åmose å
 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 25-09-2018
Taget til efterretning
121. Orienteringer

Orienteringer

Indstilling
Eventuelle orienteringer fra formanden
Eventuelle orienteringer fra medlemmerne
Eventuelle orienteringer fra direktionen
-         Orientering om kommunale solcelleanlæg
-         Orientering om udslip af slam til Møllerenden, Kobbel Å og Tuse Å
-         Orientering om forsøg med flextur i Rejseplanen
-         Orientering om deltagelse i Global Goals Tour
 
Forventede sager på de næste tre møder i udvalget:
Oversigten over kommende sager er udformet som et dynamisk dokument, som løbende redigeres. Listen skal derfor læses som et øjebliksbillede med forbehold for at sager kan tilføjes, fremrykkes, udskydes eller fjernes som følge af uforudsete begivenheder.
 
Dato og måned
Sager
30. oktober 2018
Beslutning - Bakkekammen - dispensation for parkering på vejen
Orientering om Tempelkrogen Nord - Vådområde
Udfasning af pesticider
Revision af alle kommunens vandløbsregulativer
 
27. november 2018
Budgetrevision 4
Lokalplanforslag - Bålhytte (Munkholm)
Lokalplanforslag - Hagested vest (boliger)
Orientering om proces vedr. affaldsplan
Orientering om udbud af affald
Badevandsstatus for 2019
 
122. Underskriftsark

Underskriftsark