UDVALG

Udvalget for Klima og Miljø

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 0.16 - Kanalstræde - Mødecenter

STARTTIDSPUNKT

28-08-2018 08:00:00

SLUTTIDSPUNKT

28-08-2018 10:30:00


PUNKTER

99. Godkendelse af dagsorden til mødet den 28. august 2018
100. Beslutning om igangsættelse af planer
101. Beslutning om dispensation fra lokalplanens anvendelsesbestemmelse for Roskildevej 264 i Vipperød
102. Beslutning om 1. behandling af Forslag til Lokalplan 2.87 Dagligvarebutik ved Tåstrup Møllvej, Holbæk Vest samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 4 Bydelscenter Tåstrup Møllevej
103. Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 3.53 Boligområde ved Holbæk Have, etape 1 samt kommuneplantillæg nr. 43
104. Beslutning om ekspropriation, sti ved Maglesø
105. Beslutning om etablering af parkeringspladser ved Havnevej
106. Beslutning om frigivelse af midler til trafikforbedringstiltag
107. Beslutning - Daghaver ved Ladegårdsalleen
108. Beslutning om evt. udarbejdelse af projektforslag til nye elevatorer i Tølløse
109. Beslutning om budgetrevision 3 2018
110. Orientering om byudviklingsinitiativer i havneområdet
111. Orientering om arbejdet med renovering af broer i 2018
112. Orienteringer
113. Underskriftsark99. Godkendelse af dagsorden til mødet den 28. august 2018

Godkendelse af dagsorden til mødet den 28. august 2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. dagsorden til møde i Udvalget for Klima og Miljø den 28. august 2018 godkendes

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-08-2018
Godkendt.
100. Beslutning om igangsættelse af planer

Beslutning om igangsættelse af planer

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget
 
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 
 1. følgende planer igangsættes:
  1. Omdannelse af børneinstitution til boligformål, Holbækvej, Jyderup
  2. Erhvervsområde ved Børstenbindervej, Holbæk
  3. Ridehaller og opvisningsbaner ved Rævebjerg, Mørkøv
  4. Fritidsområde ved Skarresø, Jyderup
  5. Skarridsøhjemmet, Jyderup
  6. Erhvervsområde samt biogasanlæg ved Snævre, Regstrup

Beskrivelse af sagen
Økonomiudvalget beslutter løbende, efter indstilling fra Udvalget for Klima og Miljø, hvilke lokalplaner og kommuneplantillæg administrationen skal udarbejde. Til hver plan er der udarbejdet et prioriteringsnotat, der sætter rammen for planens indhold og proces. Disse er vedlagt som bilag til hver enkelt ny plan.
 
Nye planer
A Omdannelse af børneinstitution til boligformål, Holbækvej, Jyderup (bilag 1)
Kommunen har solgt ejendommen der ligger på Holbækvej 102 i Jyderup. Bygningerne rummede tidligere den nu nedlagte børnehave Mariendal. Bygningen er bevaringsværdig, og køber ønsker at indrette boliger i den eksisterende bygning, samt at opføre supplerende ny bebyggelse. Området støder op til eksisterende boligområde, og det er derfor naturligt at ændre anvendelsen til boligformål. Det vurderes, at planen vil være med til at sikre, at den bevaringsværdige bygning består, da bygningen får en ny anvendelse. Opførelse af supplerende 2 nye bygninger til tæt/ lav boliger vurderes at ville kunne indpasses naturligt på grunden i forhold til den eksisterende bebyggelse. Da lokalplanen vil stille krav om at den nye bebyggelses højde og udseende tilpasses til den eksisterende bebyggelse i området.
 
B Erhvervsområde ved Børstenbindervej, Holbæk (bilag 2)
Hensigten er at tilpasse plangrundlaget til de faktiske erhvervsaktiviteter, der udøves i området, og herved støtte op om en fortsat erhvervsudøvelse i området. For at fremtidssikre erhvervsudøvelsen udtages samtidig muligheden for realisering af nye boliger inden for lokalplanområdet. Eksisterende boliger i området kan naturligvis opretholdes som eksisterende lovlig anvendelse.
 
C Ridehaller og opvisningsbaner ved Rævebjerg, Mørkøv (bilag 3)
Dansk Køreselskab, der er en foreningen, der arbejder for at fremme interessen for kørsel med hestekøretøjer, ønsker at flytte deres aktiviteter med ridehal, opvisningsbaner, klubhus og fællesfaciliteter m.v. til området ved Rævebjerg. Det er nødvendigt med et nyt plangrundlag for at kunne realisere disse aktiviteter. Det vurderes, at projektet er med til at understøtte brugen af området til rekreative formål og er i fin sammenhæng med områdets øvrige anvendelse i forbindelse med Mørkøv Kræmmermarked.
 
D Fritidsområde ved Skarresø, Jyderup (bilag 4)
Hensigten med projektet er at muliggøre opførelse af naturrum, campingplads og/eller øvrige ferie og fritidsformål. Området ønskes således udlagt til turistfremmende formål, og endvidere skal planen sikre de landskabelige og naturmæssige hensyn der er ved Skarresø, der endvidere også er udpeget som Natura2000 område. Planprioriteringen følger op på kommunalbestyrelsens beslutning vedr. Jyderup Handleplan.
 
E Skarridsøhjemmet, Jyderup (bilag 5)
Hensigten med projektet er at sikre Skarridsøhjemmet som en ejendom med turismefremmende formål, som kan understøtte blandt andet istidsrutens behov for overnatning og bespisning. Planerne skal muliggøre opførelse af fritidsformål såsom kursuscenter, vandrerhjem og andre rekreative formål. Det vurderes, at planerne vil være med til at sikre en bæredygtig og levedygtig udvikling af turisme i Jyderup, som tager udgangspunkt i det plangrundlag der beskrives for den fremtidige udvikling i Jyderup Helhedsplan. Planprioriteringen følger op på kommunalbestyrelsens beslutning vedr. Jyderup Handleplan.
 
F Erhvervsområde samt biogasanlæg ved Snævre, Regstrup (bilag 6)
Som følge af motorvejens forlængelse ved Regstrup er det hensigtsmæssigt at udnytte området omkring den nye motorvejstilkørsel til et attraktivt erhvervsområde. Der er endvidere en konkret forespørgsel om at placere et biogasanlæg indenfor området, hvilket vurderes at være med til at åbne området op for erhvervsudvikling. Området er egnet til biogasanlæg bl.a. på grund af den særdeles gode tilgang til det overordnede vejnet og afstand til naboer. Det er samme ansøger, der har søgt om biogasanlæg nord for Kvanløse, og ansøger ønsker at planen nord for Kvanløse sættes i bero, såfremt nærværende plan igangsættes.
 
Status på planer
For at sikre overblikket i forhold til igangværende planer, er der udarbejdet status på disse. Status er vedlagt som bilag 7.
 
Siden seneste status er følgende planer vedtaget endeligt:

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-08-2018
Plan a, b, c, d og e indstilles godkendt.
Plan f indstilles godkendt. For stemte 4 (A, V, O og I). 1 (Ø) undlod at stemme.


caseno18-5727_#4668289_v2_bilag 1 prioriteringsnotat omdannelse af børneinstitution til boligformål, holbækvej jyderup.docx.pdf
caseno18-5727_#4668291_v2_bilag 2 prioriteringsnotat erhvervsområde ved børstenbindervej, holbæk.docx.pdf
caseno18-5727_#4668292_v2_bilag 3 prioriteringsnotat ridehaller og opvisningsbaner ved rævebjerg, mørkøv.docx.pdf
caseno18-5727_#4668284_v2_bilag 4 prioriteringsnotat fritidsområde ved skarresø, jyderup.pdf
caseno18-5727_#4668286_v2_bilag 5 prioriteringsnotat fritidsområde ved skarridsøhjemmet, jyderup.docx.pdf
caseno18-5727_#4668287_v2_bilag 6 prioriteringsnotat erhvervsområde samt biogasanlæg ved snævre.docx.pdf
caseno18-5727_#4668363_v1_bilag 7 status planer.pdf

Bilag

Bilag 1 Prioriteringsnotat Omdannelse af børneinstitution til boligformål, Holbækvej Jyderup
Bilag 2 Prioriteringsnotat Erhvervsområde ved Børstenbindervej, Holbæk
Bilag 3 Prioriteringsnotat Ridehaller og opvisningsbaner ved Rævebjerg, Mørkøv
Bilag 4 Prioriteringsnotat Fritidsområde ved Skarresø, Jyderup
Bilag 5 Prioriteringsnotat Fritidsområde ved Skarridsøhjemmet, Jyderup
Bilag 6 Prioriteringsnotat Erhvervsområde samt biogasanlæg ved Snævre
Bilag 7 Status planer


101. Beslutning om dispensation fra lokalplanens anvendelsesbestemmelse for Roskildevej 264 i Vipperød

Beslutning om dispensation fra lokalplanens anvendelsesbestemmelse for Roskildevej 264 i Vipperød

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima & Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 1. der meddeles tidsbegrænset dispensation i op til tre år, fra gældende lokalplans anvendelsesbestemmelse til, at 25 % af ejendommen på Roskildevej 264 i Vipperød kan benyttes til institution.

Beskrivelse af sagen
Den 8. august vedtog Økonomiudvalget, at prioritere lokalplan for ejendommen på Roskildevej 264 i Vipperød, med en maksimal benyttelse på 25 % til institution.
 
Ejeren af ejendommen har parallelt med ansøgning om ny lokalplan, søgt om dispensation for nuværende lokalplans anvendelsesbestemmelse, så ejendommen kan tages i brug inden ny lokalplan træder i kraft. Ejeren har søgt om muligheden for, at kunne anvende hele ejendommen til institution, men har samtidig redegjort for, at omdanne noget af ejendommen til boliger.
 
Ejeren er ikke endelig afklaret med hvilken type institution det skal være, men er i forhandlinger med en potentiel lejer om et bosted. Begrebet institution kan dække over vuggestue, fritidshjem, plejehjem, børnehave, bosted m.v.
 
Hvis der meddeles dispensation for lokalplan nr. 85, § 3.2 vil administrationen meddele dispensation i forbindelse med byggetilladelse til ændret anvendelse. De parter der har indsendt bemærkning til naboorienteringen vil modtage kopi af afgørelsen med klagevejledning.

Høring
Ansøgningen om dispensation fra lokalplanens anvendelsesbestemmelse har været udsendt i naboorientering i perioden 2.7-30.7. Orienteringsperioden på 14 dage jf. planloven, har været forlænget som følge af sommerferieperiode. Naboorienteringen er udsendt til 37 ejere, der er nabo til ejendommen.
 
Der er indkommet fire bemærkninger. Disse er alle vedlagt som bilag.
Den ene er et forslag på Vipperøds udvikling i forhold til bosætning, og forslag om, at gøre ejendommen til lejeboliger, mod at droppe de andre planer om lejeboliger.
En bemærkning er imod, uden yderligere begrundelse.
De sidste to bemærkninger udtrykker erfaring med dårlige oplevelser fra flygtningecenteret, og er imod anvendelse som institution, som de mener kan give utryghed og værdiforringelse.

Lovgrundlag – link
Ejendommen er omfattet af Lokalplan nr. 85 – For et område ved Kongstrup Møllekro i Vipperød.
Jf. lokalplanens § 3.2 må området kn anvendes til motel, kursusejendom, administrationsbygning og boliger der har tilknytning til sådanne anlæg.
https://dokument.plandata.dk/20_1033016_APPROVED_1176190239153.pdf
 
Planlovens § 19, stk. 1 giver mulighed for at meddele dispensation for en lokalplans anvendelsesbestemmelse i en periode på op til tre år.
Dispensationer fra en lokalplan kan meddeles, når der er sket en skriftlig orientering til naboer, på 2 uger.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=200614#id9ab8e41c-5620-4a78-b248-02d507150dac

Sagshistorik, henvisninger
Økonomiudvalget den 8. august 2018: Punkt 149 – Beslutning om igangsættelse af planer
 
Økonomiudvalget den 7. marts 2018: Punkt 31 – Beslutning om igangsættelse af planer

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-08-2018
Indstilles godkendt.


caseno18-17681_#4679767_v1_svar på naboorientering.pdf

Bilag

Svar på naboorientering


102. Beslutning om 1. behandling af Forslag til Lokalplan 2.87 Dagligvarebutik ved Tåstrup Møllvej, Holbæk Vest samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 4 Bydelscenter Tåstrup Møllevej

Beslutning om 1. behandling af Forslag til Lokalplan 2.87 Dagligvarebutik ved Tåstrup Møllvej, Holbæk Vest samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 4 Bydelscenter Tåstrup Møllevej

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
 
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Forslag til Lokalplan 2.87 Dagligvarebutik ved Tåstrup Møllevej, Holbæk Vest samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 4 Bydelscenter Tåstrup Møllevej, godkendes til offentlig høring i 8 uger
 2. Der på baggrund af gennemført miljøscreening ikke udarbejdes miljørapport

Beskrivelse af sagen
Lokalplanforslag 2.87 (se bilag 1)
Lokalplanforslaget er en revision af den gældende lokalplan for området. Området er allerede udbygget og der har ligget en dagligvarebutik siden 2005. Lokalplanforslaget giver mulighed for, at der kan ske etablering eller udvidelse af dagligvarebutik med et samlet maks. på 2000 m2 indenfor lokalplanområdet. Dette indebærer, at dagligvarebutikken kan udvide med ca. 150 m2, så den har et maks. areal på 2.000 m2. I lokalplanen fastsættes nye bestemmelser for størrelse af butik, samt nye kortbilag med angivelse af placering.
 
Med lokalplanforslaget sikres desuden, at en udvidelse ske under hensyntagen til naboerne. Der etableres nyt hegn og beplantning mod tilstødende boligområde mod nord til en ny parkeringsplads. Herudover fastsætter lokalplansforslaget nye bestemmelser om belysning nær boligområdet, som skal mindske belysningsgener.
 
Kommuneplantillæg (se bilag 2)
Lokalplanen følges af kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2017, som ændrer områdets nuværende status fra lokalcenter til bydelscenter. Der er i dag to dagligvarebutikker indenfor området. Dette sker, da det er fastsat i planloven, at dagligvarebutikker større end 1.200 m2 (inkl. personalefaciliteter) skal være beliggende i bydelscentre.
 
Med planlægningen bliver det eksisterende lokalcenter ændret til et bydelscenter og det vil blive muligt at udvide centeret op til 3200 m2 samlet detailhandel, i form af dagligvarehandel. Den maksimale butiksstørrelse vil blive ændret, så det bliver muligt at etablere dagligvarebutik på op til 2000 m2.
 
I tilfælde af at Kommuneplan 2017 ikke er vedtaget på tidspunktet for behandling af nærværende dagsordenspunkt, laves kommuneplantillægget som tillæg til Kommuneplan 2013.
 
Detailhandelsanalyse (se bilag 6)
I forbindelse med ansøgningsprocessen, har Holbæk Kommune stillet krav om, at bygherrer udarbejder en detailhandelsanalyse, således at påvirkning af nærområdet og bymidten bliver belyst (Se bilag).
 
En del af analysen er at undersøge hvilken omsætning, der kan forventes på baggrund af en udvidelse. De indbyrdes handelsbalancer mellem Holbæk bymidte, Holbæk Syd og Holbæk i øvrigt, vurderes at være i ligevægt indenfor en 5-årig periode.
Der vil midlertidigt kunne ske et fald i omsætning i Holbæk bymidte på 1% og Holbæk i øvrigt på 9%, og en stigning i Holbæk Syd på 4%.
 
Miljøscreening (se bilag 5)
Forslag til lokalplan nr. 2.87 og kommuneplantillæg nr. 4, vurderes på baggrund af denne screening ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. og vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer, da der sker en mindre udvidelse af butik, som fortrænger parkeringsareal.

Høring
Der er afholdt en indledende borgerinddragelse med indkaldelse af idéer og forslag fra den 18. maj 2018 til den 1. juni 2018.
Der indkom i alt tre høringssvar, som primært omhandlede spørgsmål vedr. baggrunden for planlægningen. Behandlingen af disse kan ses i bilag 3 og 4.
 
Planforslagene sendes i offentlig høring fra 13. september 2018 til 7. november 2018. Herefter vil planforslagene blive sendt til endelig politisk behandling.

Lovgrundlag – link
Lov om Planlægning
 
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Sagshistorik, henvisninger
Igangsættelse og prioritering af planerne:
Udvalget for Klima og Miljø den 24. april 2018 (punkt 52)
Økonomiudvalget den 2. maj 2018 (punkt 100)

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-08-2018
Indstilles godkendt. For stemte 4 (A, V, O og I). Imod stemte 1 (Ø).


caseno18-12327_#4671506_v1_2_87_samlet_rettet årstal .pdf.pdf
caseno18-12327_#4670552_v1_bydelscenter_taastrup_moellevej2.pdf.pdf
caseno18-12327_#4669562_v1_oversigt over for-høringssvar til lokalplan_2_87.pdf.pdf
caseno18-12327_#4669566_v1_høringssvar til fordebat lp 2.87 samlet.pdf.pdf
caseno18-12327_#4671122_v1_screening for miljøvurdering lp 2.87.pdf.pdf
caseno18-12327_#4671459_v1_detailhandelsanalyse holbæk gl ringstedvej tåstrup møllevej inkl. suppl. notater.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - Forslag til Lokalplan 2_87 .pdf
Bilag 2 - Forslag til Kommuneplantillæg nr 4.pdf
Bilag 3 - Oversigt over for-høringssvar til lokalplan_2_87.pdf
Bilag 4 - Høringssvar til fordebat LP 2.87 samlet.pdf
Bilag 5 - Screening for miljøvurdering LP 2.87.pdf
Bilag 6 - Detailhandelsanalyse Holbæk Gl Ringstedvej Tåstrup Møllevej inkl. suppl. notater.pdf


103. Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 3.53 Boligområde ved Holbæk Have, etape 1 samt kommuneplantillæg nr. 43

Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 3.53 Boligområde ved Holbæk Have, etape 1 samt kommuneplantillæg nr. 43

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima- og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Beslutningssag.

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 43 samt lokalplan 3.53 Boligområde ved Holbæk Have, etape 1 vedtages endeligt.
 2. Udbygningsaftale for etablering af sikkert krydsningspunkt på Kattegatsvej godkendes.

Beskrivelse af sagen
Baggrund
Forslag til lokalplan for et nyt boligområde ved Holbæk Have, etape I, og det tilhørende kommuneplantillæg udarbejdes på baggrund af et projektudbud af arealet. Lokalplanen har til formål at muliggøre det projekt for boligbyggeri, som på byrådsmøde den 15.06.2016, blev valgt som vinder af projektudbuddet.
 
Lokalplanområdet har en attraktiv placering i Holbæk, både tæt på bymidten og naturområdet Fælleden. Lokalplanområdet er knap 2 ha. og husede tidligere Brunhøjskolen, som nu er revet ned. 
 
Helhedsplan for Holbæk Have
Området skal ses i sammenhæng med idrætsanlægget ved Holbæk Have. Lokalplanområdet er ikke en direkte del af idrætsanlægget, men med sin placering er det oplagt at tænke området med ind i planerne for udviklingen af området. 
 
Holbæk Kommune har udarbejdet en helhedsplan for Holbæk Have, som udstikker de overordnede fysiske rammer for udviklingen af området til et nyt boligområde. Temaerne i helhedsplanen implementeres i indeværende lokalplan, så lokalplanområdet bliver en integreret del af det kommende boligområde ved Holbæk Have. Helhedsplanen vedhæftes som bilag til dagsordenspunktet.
 
Forslag til kommuneplantillæg
I kommuneplan 2013-25 er områdets anvendelse fastlagt til uddannelsesformål. Derfor er der udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 43, som har til formål at udlægge et nyt rammeområde til boligformål.
 
Lokalplanforslagets indhold
De indkomne høringssvar har ikke givet anledning til ændringer. Lokalplanen fremstår derfor som da den blev godkendt til udsendelse i høring af Kommunalbestyrelsen d. 16. maj 2018.
 
Udbygningsaftale
Der er i forbindelse med planlægningen udarbejdet et udkast til en udbygningsaftale. Udbygningsaftalen omfatter etablering af to venstresvingsbaner på hhv. Kattegatsvej og Holbæk Have. Desuden etableres et sikkert krydsningspunkt for bløde trafikanter, hvor stien i den grønne kile krydser Kattegatsvej. Udbygningsaftalen er vedlagt som bilag til dagsordenspunktet.

Økonomiske konsekvenser
Udbygningsaftale
Udvikler afholder alle udgifter til aftalen omhandlende anlæg af infrastruktur, hvorefter driften overgår til kommunen. Det vurderes at driftsudgiften er 30.000,- ekskl. moms årligt i gennemsnit over en 10-årig periode.
Beløbet skal dække over:
 • Renholdelse/ukrudtsbekæmpelse ved helleanlæg, svingbaner, stier mv.
 • Genmarkering af afmærkning ved slidtag
 • Vedligeholdelse af skiltning, belægninger mv.
 • Vintertjeneste

Høring
Opstart af planlægningen blev annonceret på kommunens hjemmeside. Planforslagene blev desuden udsendt i 4 ugers for-debat hos beboerne i nærområdet, hvor der indkom 1 høringssvar.
 
Planforslagene har været udsendt i 8 ugers offentlig høring. Der blev afholdt borgermøde i forbindelse med høringsperioden. Der indkom 5 høringssvar i perioden. Høringssvarene samt behandlingen af dem kan findes som bilag til dagsordenspunktet.

Lovgrundlag – link
Planloven og Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Sagshistorik, henvisninger
Igangsættelse og prioritering af planerne:
Udvalget for Klima og Miljø den 29. november 2016 (punkt 164).
Økonomiudvalget den 7. december 2016 (punkt 239).
 
Vedtagelse af at sende planforslagene i offentlig høring:
Udvalget for Klima og miljø den 24. april 2018 (punkt 51)
Økonomiudvalget den 2. maj 2018 (punkt 99)
Kommunalbestyrelsen den 16. maj 2018 (punkt 102)

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-08-2018
Indstilles godkendt. For stemte 4 (A, V, O og I). Imod stemte 1 (Ø).


caseno17-34433_#4670950_v1_20180518_lokalplanforslag_samlet.pdf.pdf
caseno17-34433_#4670962_v1_20180518_forslag kommuneplantillæg_43.pdf.pdf
caseno17-34433_#4670956_v1_høringssvar_samlede.pdf.pdf
caseno17-34433_#4670952_v1_skema til behandling af høringssvar.pdf.pdf
caseno17-34433_#4679647_v1_udbygningsaftale med entreprisesum_underskrevet.pdf.pdf

Bilag

Bilag1: Forslag til lokalplan
Bilag 2: Forslag til kommuneplantillæg
Bilag 3: Høringssvar
Bilag 4: Behandling af høringssvar
Bilag 5: Udbygningsaftale


104. Beslutning om ekspropriation, sti ved Maglesø

Beslutning om ekspropriation, sti ved Maglesø

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, kommunalbestyrelsen.
Beslutningssag.

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller:
1.     kommunalbestyrelsen træffer principbeslutning om at ekspropriere til erhvervelse af
a)     areal med eksisterende sti på ejendommene, matr. nr. 11b Igelsø By, Kvanløse, beliggende Maglesøvej 6, 4300 Holbæk, og
b)     areal med parkeringsplads på matr. nr. 12b Igelsø By, Kvanløse, beliggende Maglesøvej 4, 4300 Holbæk, såfremt der ikke ved frivillige aftaler kan erhverves de nødvendige arealer/rettigheder for sikringen af offentlighedens adgang til stien og parkeringsarealet
2.     administrationen bliver bemyndiget til at igangsætte forhandlingsforløb / ekspropriationsforløb for erhvervelse af ovenstående arealer og rettigheder til sikring af offentlighedens adgang til stien og parkeringsarealet
3.     kommunalbestyrelsen udpeger en repræsentant til at lede og deltage i de evt. åstedsforretninger.

Beskrivelse af sagen
Ekspropriation er et værktøj til, at kommunen kan erhverve rådighed/ejendomsret til et areal, der tilhører privat ejendom mod fuld erstatning. Ekspropriation anvendes kun, hvor det vurderes nødvendigt i forhold til det mål, kommunen forfølger under forudsætning af fornøden hjemmel.
Når der træffes beslutning om at indlede en ekspropriationssag, vil kommunen altid først gå i dialog om mulighederne for at erhverve arealet mod betaling. Hvis der ikke kan opnås enighed indledes arbejdet med opmåling, indkaldelse til åstedsforretning og høring af relevante ejere og brugere. Herefter vil Kommunalbestyrelsen blive forelagt sagen igen med henblik på endelig beslutning om ekspropriation.
 
I den konkrete sag er ekspropriation vurderet at være nødvendig, da offentligheden er forhindret adgang til stien og kommunen har forsøgt med mindre indgribende midler at sikre færdsel på stien. Når en ekspropriationssag indledes vurderes det samtidig hensigtsmæssigt, at parkeringspladsen ligeledes sikres offentlig tilgængelig for fremtiden, hvorfor denne er medtaget.
 

Sti over Maglesøvej 6

Stien, som ønskes eksproprieret, er placeret ved Maglesø og løber på arealet på Maglesøvej 6, se bilag 1. Stien har to indgange – enten fra en lille kort trappe (rød signatur), der starter fra parkeringspladsen eller langs indkørselsvejen (lilla signatur). Herudover er der en anden stiadgang til Maglesø fra parkeringspladsen (blå signatur), der løber ad en meget stejl trappe på matr.nr. 12b. Den stejle trappe vurderes utilstrækkelig som eneste adgangsvej pga. sværhedsgraden, og derfor er der også behov for en stiadgang med en lettere hældning og hvor f.eks. lettere gangbesværede, folk med klapvogne mv. også kan færdes. Stien har eksisteret og været benyttet i alderstid.
 
Stien over Maglesøvej 6 er ikke tinglyst. Selv om stien ligger på en privat ejendom, så er dens tilstedeværelse og beliggenhed formelt set sikret i kraft af naturbeskyttelseslovens bestemmelser om adgang til naturen. Ejerne skal således respektere, at stien ligger der, at der er offentlig adgang til stien og at den befærdes af gående.Men naturbeskyttelseslovens bestemmelser rækker ikke til, at stien kan vedligeholdes, hvis ejeren modsætter sig eller modarbejder vedligeholdelse og/eller rydning.
 
Holbæk Kommune traf den 23. juni 2016 afgørelse om, at stien over Maglesøvej 6 ikke må nedlægges, i modstrid med ejernes ønske. I oktober 2017 ansøgte ejerne om at omlægge stien og kommunen traf den 29. juni 2018 afgørelse om, at stien ikke kan omlægges. Afgørelsen er påklaget og afventer Miljø og Fødevareklagenævnets afgørelse. Holbæk Kommune har i sine afgørelser lagt vægt på, at stien har væsentlig rekreativ betydning (se bilag 3).
 
Administrationen vurderer at have udtømt mulighederne for gennem både dialog og myndighedsudøvelse at bevare eksisterende adgang til Maglesø (se bilag 2 for en samlet oversigt over sager og sagsforløb). På nuværende tidspunkt er der slet ikke adgang til stien, da trappen, der fører ned til stien (bilag 1, rød signatur), er blevet fjernet og ejerne har afspærret den anden adgang til stien med en kæde (bilag 1, lilla signatur). Stien bliver derfor heller ikke vedligeholdt, da den indtil videre har været vedligeholdt af at blive flittigt benyttet. 
 
Derfor anbefaler administrationen, at stien, ved dens forløb vist med grønt, rødt og lilla på bilag 1, søges erhvervet af kommunen, om nødvendigt ved ekspropriation. Herved opnår kommunen fuldt ejerskab og fuld råderet over det areal, hvor på stien ligger. Administrationen finder det nødvendigt at ekspropriere, for derved at sikre, at stien i fremtiden kan opretholdes som adgang til Maglesø og til stien rundt om Maglesø samt for at sikre stiens vedligeholdelse. Administrationen vurderer, at beslutning om ekspropriation ikke bør afvente behandling af klagesager i Miljø- og Fødevareklagenævnet af hensyn til, at sagsbehandlingstiderne i nævnet er meget lang og der er et ønske om igen at sikre offentlighedens adgang til stien. Hertil kommer, at sagerne ved nævnet angår offentlighedens adgang på privat grund i medfør af naturbeskyttelsesloven, mens sagen om ekspropriation angår kommunens ønske om at gøre stien på den private ejendom til offentlig ejendom efter vejloven.
 
Det er administrationens vurdering, at der er grundlag for at foretage ekspropriation, såfremt der ikke kan opnås en frivillig aftale med de berørte ejere.
Administrationen vil kontakte ejerne af Maglesøvej 6 forud for igangsætning af ekspropriationsprocessen med henblik på - om muligt - at indgå en aftale om sikring af stiens fortsatte eksistens.
 
Parkeringsplads ved Maglesø Traktørsted
Parkeringspladsens eksistens er et væsentlig understøttende element for, at der kan komme besøgende til Maglesø. Parkeringspladsen fungerer for gæster til Maglesø og for det nu lukkede traktørsted på Maglesøvej 6. Parkeringspladsen er den eneste mulighed for, at flere biler kan parkere i nærheden af Maglesø. Hvis der ikke er parkeringsplads, er besøgende henvist til at parkere i kanten af Maglesøvej, med risiko for at farlige trafiksituationer kan opstå.
 
Kommunalbestyrelsen besluttede den 14. marts 2018, pkt. 47, at nedlægge forbud mod at nedlægge traktørstedet og der er derfor igangsat lokalplanarbejde med at sikre et plangrundlag for fremtidig opretholdelse af en form for restaurant på stedet, til understøtning af områdets rekreative betydning og værdi som seværdighed og udflugtsmål.
 
Der er ikke længere noget retsligt grundlag for at opretholde parkeringspladsen. Der har været tinglyst en deklaration, hvorefter parkeringspladsen var gjort betinget af, at der er traktørsted på Maglesøvej 6. Ejerne af traktørstedet har som deklarationens eneste påtaleberettigede fået deklarationen aflyst fra tingbogen den 26. juni 2018.
 
Administrationen anbefaler derfor, at parkeringspladsen sikres som parkeringsplads i fremtiden og vurderer at det er nødvendigt, at kommunen erhverver parkeringsarealet eller sikrer sig ret til at bruge arealet til parkering m.m. – om nødvendigt ved ekspropriation.
 
Det er administrationens vurdering, at der også i denne situation er grundlag for at foretage ekspropriation, såfremt der ikke kan opnås en frivillig aftale med den berørte ejer (Maglesøvej 4). Administrationen vil kontakte ejeren af Maglesøvej 4 forud for igangsætning af ekspropriationsprocessen med henblik på - om muligt - at indgå en aftale om sikring af parkeringspladsens forsatte eksistens.
 

I tilfælde af ekspropriation

I tilfælde af ekspropriation er Holbæk Kommune ekspropriationsmyndighed og Vækst og Bæredygtighed gennemfører ekspropriationssagen og afholder åstedsforretninger (dvs. besigtiger den enkelte ejendom med henblik på, at der kan indgås aftale eller træffes beslutning om ekspropriation).
Åstedsforretningen afholdes i henhold til vejlovens § 101, stk. 1, under ledelse af et eller flere udpegede medlemmer af kommunalbestyrelsen. Det er derfor nødvendigt, at kommunalbestyrelsen ved indstilling 3 foretager denne udpegning.
Kommunalbestyrelsen træffer efterfølgende endelig beslutning om evt. ekspropriation, hvis en frivillig aftale ikke kan opnås.
Vækst og Bæredygtighed gennemfører udbetaling af evt. erstatning, samt indbringer evt. uafklarede erstatningsspørgsmål for taksationsmyndighederne.

Økonomiske konsekvenser
Der vil være omkostninger i forbindelse med en ekspropriationssag til udfærdigelse af ekspropriationsmateriale ved en ekstern rådgiver samt en udgift til køb eller erstatning til de berørte lodsejere for erhvervelse af de nødvendige arealer samt til matrikulær berigtigelse. Udgifterne til ovenstående anslås at beløbe sig 80.000-110.000 kr. Beløbet er en engangsudgift, der finansieres ved en prioritering af konsulentmidler på myndighedsområdet til lokalplansarbejde, trafiksikkerhed og matrikulære berigtigelser. Prioriteringen kan føre til sagsforsinkelser på disse områder. Såfremt udgiften først falder i 2019 kan det overvejes at anvende midler fra den pulje til grøn og bæredygtig kommune, der forventes afsat på anlægsbudgettet for 2019.
 
Ved ekspropriation får kommunen pligten til at vedligeholde stien og parkeringspladsen. Stien over Maglesøvej 6 har hidtil været benyttes så flittigt, at det ikke har været nødvendigt at vedligeholde den. Da der på nuværende tidspunkt ikke er adgang til stien må det forudses at blive nødvendigt at genoprette stien og der må afholdes en mindre engangsudgift hertil og efterfølgende engangsudgifter til udbedring af den lille trappe.
Udgifterne til genopretning af sti og trappe anslås at beløbe sig til 50.000 kr. Beløbet finansieres af driftskontoen til rekreative stier i det åbne land. Såfremt det efterfølgende viser sig nødvendigt at vedligeholde stien vil det blive finansieret via samme driftskonto.
Parkeringspladsen har hidtil været vedligeholdt af kommunen. Der vil således ikke blive tale om øgede driftsudgifter til den.

Høring
Offentliggørelse og indvarsling til åstedsforretning varetages af Holbæk Kommune i henhold til lovgivningen for området.
 
Endelig ekspropriationsbeslutning vil skriftlig blive tilsendt berørte ejere og brugere.

Lovgrundlag – link
Erhvervelse af arealerne sker i medfør af § 96 i Lov om offentlige veje.
Ekspropriation gennemføres efter regelsættet i Kap. 10 i Lov om offentlige veje.
Stien er formelt sikret ved bestemmelserne i § 26 og § 26a i Lov om naturbeskyttelse.

Sagshistorik, henvisninger
Kommunalbestyrelsens beslutning om lokalplan, den 14. marts 2018, pkt. 47.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-08-2018
Indstilles godkendt. For stemte 4 (A, V, O og Ø). Imod stemte 1 (I), fordi der ikke ønskes ekspropriation til rekreative formål.
Det indstilles, at Ole Brockdorff udpeges som repræsentant til at lede og deltage i evt. åstedsforretninger.


caseno18-33908_#4669185_v1_bilag 1.docx
caseno18-33908_#4669168_v1_bilag 2.docx
caseno18-33908_#4675743_v1_bilag 3.docx

Bilag

Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3


105. Beslutning om etablering af parkeringspladser ved Havnevej

Beslutning om etablering af parkeringspladser ved Havnevej

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
 
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:
 
 1. Etableringen af parkeringspladser på strækningen fra Østre Havnevej til Brostræde realiseres efteråret 2018.
 2. Der arbejdes videre med alternative løsningsforslag for parkeringsmuligheder i havneområdet, hvorfor etableringen af parkeringspladser på strækningen fra Brostræde til Strandstræde udskydes.

Beskrivelse af sagen
Der er med byrådsbeslutning den 13. december 2017 bevilliget 3,9 mio. kr. til etablering af parkeringspladser langs Havnevej.
I foråret blev projektet tilrettet på baggrund af indkomne bemærkninger fra borgere og interessentgrupper på møde den 02.11.2017. Udvalget for Klima og Miljø blev orienteret om tilretningerne d. 29.05.2018
Henover sommeren 2018 modtog administrationen en henvendelse fra ejeren af arealet ’Karré 5’ jf. lokalplan 1.46.
Der arbejdes på etablering af midlertidig parkering i gadeplan på arealet bag frysehuset langs Skipperstræde. Udnyttelsen af arealet fremgår af bilag med skitse SK110.
Formålet med henvendelsen, var at undersøge om Holbæk kommune ønsker, at finde alternativer til de kommende parkeringslommer langs Havnevej, der kan aflaste vejnettet mellem Kraghs Brygge og Havnevej for bilparkering.
Ejeren ønsker på sigt, at arealet kan indgå i en yderligere forøgelse af parkeringskapaciteten på Holbæk Havn ved etablering af ét eller to parkeringsdæk ovenpå fladeparkeringen. Volumenstudier for parkeringsdæk oven på terræn med hhv. ét og to dæk, fremgår af skitse SK930 og SK931 der arbejder på at etablere parkeringspladser i havneområdet.
Hermed er der åbnet en ny mulighed for et samarbejde, hvor der kan findes en alternativ placering til en del nye offentlige parkeringspladser. Inden der kan træffes beslutning om alternativet, skal de juridiske, planmæssige og økonomiske forhold afdækkes endeligt.
Det er imidlertid nødvendigt at sætte gang i en del af det planlagte arbejde, da 1,8 mio kr. af midlerne, skal tilbagebetales hvis de ikke realiseres inden december 2018. Administrationen anbefaler, at etableringen deles i 2, hvor strækningen fra Østre Havnevej til Brostræde færdiggøres i år, og der etableres mindst 20 parkeringspladser som planlagt.
De resterende parkeringspladser kan afvente, om der bliver fundet alternative placeringer til offentlige parkeringspladser i havneområdet. Hvis et alternativ ikke kan findes, kan de resterende parkeringspladser realiseres på den planlagte strækning.

Økonomiske konsekvenser
Der er via indbetalinger til Parkeringsfonden bevilliget 3,9 mio. til etablering af parkeringspladser langs Havnevej.
Hvis hovedindstillingen tiltrædes, vil der blive anvendt ca. 2,0 mio. i 2018. Hvis ikke de realiseres i 2018 vil dele af disse midler skulle tilbagebetales til Parkeringsfonden.
De resterende ca. 1,9 mio. vil kunne prioriteres til realisering af parkeringspladser på et senere tidspunkt.  

Høring
Der er indhentet planlovsdispensation relateret til indplacering af p-pladser ved Havnevej på delstrækning fra Brostræde til Østre Havnevej (inden for lokalplanerne 1.34 og 1.46). Der indkom ikke høringssvar vedrørende denne delstrækning.

Sagshistorik, henvisninger
Byrådet den 13. december 2017: Punkt 244 - Beslutning om bevilling til etablering af p-pladser på Havnevej i Holbæk
Udvalget for Klima og Miljø den 29. maj 2018: Punkt 82 - Orientering om etablering af parkeringspladser

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-08-2018
Indstilles godkendt, idet der forelægges et projekt for etablering af parkeringsdæk bag frysehuset inden sommerferien 2019.


caseno17-25388_#4678403_v1_havnevej - parkeringspladser.pdf.pdf
caseno17-25388_#4678556_v1_sk931.pdf.pdf
caseno17-25388_#4678555_v1_sk930.pdf.pdf
caseno17-25388_#4678554_v1_sk110.pdf.pdf

Bilag

Havnevej - Parkeringspladser.pdf
SK931.pdf
SK930.pdf
SK110.pdf


106. Beslutning om frigivelse af midler til trafikforbedringstiltag

Beslutning om frigivelse af midler til trafikforbedringstiltag

Sagsgang og sagstype
Beslutningssag
 
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der frigives en samlet anlægsbevilling på i alt 1.150.000 kr., af de afsatte anlægsmidler på 3,1 mio. kr. til trafikforbedrende tiltag, til følgende projekter:
 
a) Forbedring af krydsningsmuligheder på Hjortholmvej
b) Fodgængerovergang ved skolen på Holbækvej i Jyderup
c) Forundersøgelser af trafikmønstre med drone og indledende tiltag på Adlers Alle i Gislinge
d) Venstresvingsbane på Landevejen ved Gislinge
e) Trafiksikkerhedsinspektion på Hvalsøvej i St. Merløse

Beskrivelse af sagen
Byrådet godkendte på mødet den 13.09.2017 prioriteringen af trafikforbedringstiltag (bilag 1). Der er afsat en pulje på 3,1 mio. kr. i investeringsoversigten for budget 2018 til tiltagene.
Af det samlede budget ønskes følgende frigivet:
 
- Forbedring af krydsningsmulighederne på Hjortholmvej kr. 250.000.
I prioriteringen af trafikforbedringstiltag (bilag 1) er der afsat 200.000 kr. til dette tiltag. Det vurderes nødvendigt at afsætte yderligere 50.000, da det vil være nødvendigt at etablere et krydsningspunkt med vejforlægning.
 
 
- Holbækvej Jyderup, fodgængerovergang ved skolen kr. 150.000 for at etablere en tryg og sikker skolevej for børnene. 
I prioriteringen af trafikforbedringstiltag (bilag 1) er der afsat 300.000 kr., men tiltaget nedskrives nu til 150.000 kr.
 
- Adlers Alle, Gislinge, forundersøgelser af trafikmønstre med drone og forslag til nye foranstaltninger kr. 150.000 for at afdække hvilke tiltag der skal anbefales såsom en krydsningshelle, bump, hævet overflade eller lignende, endeligt budget fastlægges på baggrund af undersøgelserne.
 
- Landevejen ved Gislinge, venstresvingsbane kr. 500.000. Ved nærmere gennemgang af stedet og af de uheld som registreres, ses det at kollisioner, hvor bilister påkøres bagfra er hyppigst forekommende. Derfor skal der etableres en venstresvingsbane samt en hastighedsnedsættelse på stedet.
 
 
- Hvalsøvej St. Merløse, trafiksikkerhedsinspektion kr. 100.000. Trafiksikkerhedsinspektionen er gennemført, og beløbet skal dække udgifterne hertil. Den har påvist en række forhold som skal forbedres, udgifterne hertil andrager ca. 1 mio. kr. som anbefales afsat i 2019.
 
I bilag 6 er de enkelte projekter indtegnet på et kort over Holbæk Kommune.

Økonomiske konsekvenser
Der frigives de resterende 1.150.000 kr. af puljen på 3,1 mio. kr. for prioriterede trafikforbedrende tiltag i 2018.
 
Der er tidligere frigivet:
- 1.250.000 kr. den 21.2 2018 til trafikforbedrende tiltag, cykelsti langs Tuse Næs Vej og til indledende trafik undersøgelser.
- 700.000 kr. den 27.6.2018 til Slagelsevej v. Holmstrup og Lundemarksvej.
 
 
Det er ikke muligt at realisere samtlige prioriterede trafikforbedrende tiltag indenfor budget 18. Realiseringen af de resterende projekter afhænger af hvor mange midler der afsættes i 2019 og overslagsårene. 
 
Den 21.02.2018 frigav Kommunalbestyrelsen en pulje på 500.000 kr. til ”ad hoc midler til mindre trafiksikkerhedsforbedrende tiltag”. Administrationen har udarbejdet et statusbilag over anvendelsen af puljen indtil nu. Se bilag 5.

Sagshistorik, henvisninger
13.09.17 Byrådet (Beslutning om prioritering af trafikforbedrende tiltag)
21.02.18 Kommunalbestyrelsen (Beslutning om udmøntning af trafiksikkerhedsplaner)
27.06.18 Kommunalbestyrelsen (Beslutning om frigivelse af midler til trafikforbedringstiltag)

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-08-2018
Indstilles godkendt.


caseno17-4954_#4292089_v1_bilag 1 august 2017_gennemførsel af de prioriterede trafikforbedringstiltag.pdf.pdf
caseno17-53547_#4662939_v1_tsi hvalsøvej notat.pdf.pdf
caseno17-53547_#4662938_v1_skoleankomstanalyse_jyderup_20180718.pdf.pdf
caseno17-53547_#4662937_v1_skoleankomstanalyse_tølløse_20180719.pdf.pdf
caseno17-53547_#4662953_v1_status trafiksikkerhed 31-07-2018.pdf.pdf
caseno17-53547_#4674067_v1_oversigt.over trafikforbedringsprojekterne.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 august 2017_Gennemførsel af de prioriterede trafikforbedringstiltag.pdf
Bilag 2 - TSI Hvalsøvej notat.pdf
Bilag 3 - Skoleankomstanalyse_Jyderup_20180718.pdf
Bilag 4 - Skoleankomstanalyse_Tølløse_20180719.pdf
Bilag 5 - status trafiksikkerhed 31-07-2018.pdf
Bilag 6 - Oversigtskort over trafikforbedringsprojekterne.pdf


107. Beslutning - Daghaver ved Ladegårdsalleen

Beslutning - Daghaver ved Ladegårdsalleen

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 
 1. Daghaverne ved Ladegårdsalleen opretholdes efter udløb af den nuværende aftale og kommunen rydder op på arealet, således at alle genstande og eventuelle bygninger fjernes, hvorefter der indgås nye lejeaftaler, enten med allerede eksisterende og velfungerende foreninger eller enkeltvis med de enkelte brugere af havelodderne.

Alternativ indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller alternativt, at:
 
 1. Daghaverne ved Ladegårdsalleen nedlægges ved udgangen af 2018, når den nuværende lejeaftale udløber, hvorefter arealet ryddes og der anlægges græsplæne på hele arealet, som herefter kan benyttes som offentligt tilgængeligt rekreativt område.

Beskrivelse af sagen
Daghaverne består af 22 havelodder, der er beliggende på en smal strimmel jord mellem Skagerakvej og Ladegårdsalleen. Daghaverne er lejet ud til Ladegårdsalleen daghaveforening i henhold til lejekontrakt, der udløber den 31. december 2018. Reelt er det Holbæk Kommune, der står for den reelle administration og udlejning af de enkelte daghaver, hvilket skyldes at den nuværende lejer ikke selv har de fornødne kompetencer eller ressourcer til at styre administrationen, herunder opkrævning af leje, der udgør 400 kr. pr. havelod.
 
Over de seneste 3-5 år, har gennemsnitligt 11 ud af 22 daghaver været udlejet. Brugerne af daghaverne er primært beboere fra de to almene boligafdelinger, der ligger umiddelbart nord og syd for daghaverne.
 
Daghaverne ligger i område F i lokalplan 2.24, Ladegaardsgrunden, der blev vedtaget i 1995. Ifølge lokalplanens punkt 3.8, må arealet alene anvendes som friareal og et landskabeligt element, eksempelvis med græssende dyr. Arealet må ikke anvendes til haver o.lign. Som følge af denne anvendelsesbestemmelse er det fastsat i lokalplanens punkt 8.5, at daghaverne skal nedlægges efter udløb af den kontrakt, der var gældende på tidspunktet for lokalplanens vedtagelse.
 
Da daghaverne var lovligt etableret før lokalplanens vedtagelse, kan området fortsat lovligt anvendes til daghaver, uanset ovenstående bestemmelser i lokalplanen.
 
Da den nuværende lejeaftale udløber ved udgangen af 2018, ønskes en politisk beslutning om daghaverne fortsat skal opretholdes, jf. hovedindstillingen, eller om daghaverne skal nedlægges ved kontraktudløb i overensstemmelse med forudsætninger i den gældende lokalplan, jf. den alternative indstilling.
 
På baggrund af den faktiske anvendelse af daghaverne er det administrationens vurdering, at der fortsat er tilslutning fra brugerne i området til at opretholde daghaverne. Det er samtidig administrationens vurdering, at området generelt byder på tilstrækkelige friarealer, og at arealet med daghaverne ikke vil have en betydning for områdets brugere som offentligt tilgængeligt friareal, da der er tale om smal strimmel jord beliggende langs med Skagerakvej.
Det er derfor administrationens vurdering, at der er størst rekreativ værdi i arealet ved en fortsat anvendelse som daghaver.
 
Besluttes det at opretholde arealet som daghaver, så anbefaler administrationen, at den nuværende lejeaftale med Ladegårdens daghaveforening ikke bliver forlænget samt at der på området gennemføres en større oprydning for løse genstande og eventuelle bygninger, som måtte blive efterladt ved ophør af kontrakten med Ladegårdens daghaveforening. Arealet skal i henhold til kontrakten afleveres i ryddet stand, medmindre andet aftales med kommunen. Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at fastslå størrelsen af en eventuel udgift til oprydning og bortskaffelse af affald, hvis nuværende lejer forsømmer sin forpligtelse til at rydde op. 
Den nuværende lejer har, efter administrationens vurdering, ikke tilstrækkelige kompetencer eller ressourcer til at drive daghaverne i overensstemmelse med kontrakten. Det har medført en administrativ opgave for kommunen til håndtering af blandt andet opkrævning af leje og klager omkring områdets anvendelse.
Administrationen anbefaler i stedet, at der afsøges mulighed for at indgå lejeaftale med en af de almene boligforeninger, der ligger i tilknytning til området, eller alternativt, at kommunen selv står for udlejning af daghaverne direkte til brugerne. Dette forventes at give en bedre styring af områdets anvendelse og udseende.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Kommunen har modtaget en række klager over daghaveområdets anvendelse. Klagerne har dels rettet sig mod uberettiget dyrehold, herunder gener fra hanegal, dels klager over, at daghaverne fremstår rodede, hvilket skæmmer området karakter ved indsyn fra Ladegårdsalleen og Skagerakvej.
 
Det kræver en del administrative ressourcer at holde styring med områdets anvendelse, hvilket ikke modsvares af lejeindtægterne, der er meget beskedne. Udfordringerne vil blive imødekommet ved at nedlægge daghaverne, rydde arealet og anlægge græs i stedet. Det er imidlertid administrationens vurdering, at de rekreative værdier ved at opretholde daghaverne overstiger generne og de administrative ressourcer, lige som det forventes, at generne fra området kan begrænses ved at rydde arealet for løse genstande og eventuelle bygninger og starte på en ny, samt ved at indgå nye lejeaftaler med etablerede foreninger eller direkte med brugerne, og samtidig indskærpe, at daghaverne alene må anvendes til dyrkelse af jord, og ikke som egentlige opholdsarealer.

Økonomiske konsekvenser
Ved hovedindstillingen vil kommunen have udgifter til at rydde op på arealet, såfremt nuværende lejer forsømmer sin forpligtigelse til at rydde op. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at fastslå størrelsen af udgifterne til oprydning. 
 
Ved den alternative indstilling vil kommunen miste lejeindtægten, der pt. udgør 4.400 kr. årligt. Kommunen vil ligeledes have udgifter til at rydde op på arealet, såfremt nuværende lejer forsømmer sin forpligtigelse til at rydde op. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at fastslå størrelsen af udgifterne til oprydning. Den alternative indstilling medfører derudover en engangsomkostning til anlæg af græs samt reetablering af arealet i år 2019, hvilket skønnes at koste 25.000 kr.
 
Administrationen anbefaler, at posten finansieres af puljen til opretning af terræn på kommunale ejendomme under renoveringspuljen. Ved den alternative indstilling vil den fremadrettede drift af arealet alene bestå i græsslåning eller afgræsning af arealet, der forventes at kunne ske ved at forpagte arealet ud, hvorfor der ikke forventes en omkostning til drift.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-08-2018
Hovedindstillingen indstilles godkendt. Ordningen evalueres i efteråret 2019.


caseno18-24123_#4596810_v1_kortbilag, ladegårdsalleens daghaveforening.pdf.pdf

Bilag

Kortbilag, Ladegårdsalleens daghaveforening.pdf


108. Beslutning om evt. udarbejdelse af projektforslag til nye elevatorer i Tølløse

Beslutning om evt. udarbejdelse af projektforslag til nye elevatorer i Tølløse

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder, Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
 
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. der ikke gives en anlægsbevilling på 200.000 kr. til udarbejdelse af projektforslag til elevatorer i Tølløse finansieret af udviklingspuljen

Beskrivelse af sagen
Sagen tages op til behandling, da der er et politisk ønske om at afklare, hvorvidt projektet skal gennemføres.
Efter Banedanmark har gennemført udvidelse af Nordvestbanen med etableringen af dobbeltsporet, har der fra en gruppe af borgere - Tølløse Lokalforum, Fællesskab Tølløse og Ældresagen Tølløse - været utilfredshed med handicappedes og andre dårligt gåendes adgangsmuligheder fra Tølløsevej til Kvarmløsevej. Borgergruppen ønsker, at der ud over de nuværende løsninger etableres elevatorer ved gangtunnellen. Borgergruppen finder, at vejen igennem vejunderføringen er meget lang, og gruppen mener ikke, at løsningen med at anvende elevatorerne ved stationen for at komme fra Tølløsevej til Kvarmløsevej er optimal.
 
Banedanmark har udført en vejunderføring med cykel- og gangsti (markeret med rød i vedlagte bilag) og en gangtunnel (markeret med blå i vedlagte kortbilag). Begge løsninger forbinder Tølløsevej med Kvarmløsevej. Banedanmark har gennemført dobbeltsporprojektet i Tølløse i overensstemmelse med retningslinjerne for tilgængelighed, og projektet er løbende blevet tilgængelighedsvurderet. Administrationen vurderer desuden, at tilgængeligheden i forbindelse med krydsning af jernbanen i Tølløse svarer til tilgængeligheden i andre stationsbyer i kommunen.
 
Vejunderføringen med cykel- og gangsti kan bruges af handicappede og gangbesværede. Gangtunnellen kan anvendes af gangbesværede, men er ikke mulig at bruge for kørestolsbrugere og andre, der anvender hjælpemidler til at gå eller cykle (rollator, handicapcykel o. lign.). Kørestolsbrugere kan anvende elevatorerne ved Tølløse Station og gangbroen over banen for at komme fra Tølløsevej til Kvarmløsevej. (Markeret med grøn i vedlagte kortbilaget). De driftsproblemer, der tidligere har været med elevatorerne er udbedret, og belysningen er også blevet forbedret. Elevatoren ved stationen ligger godt 200 meter fra gangtunnellen.
 
Administrationen anbefaler derfor fortsat, at der ikke udarbejdes et projektforslag til etablering af elevatorerne, men Byrådet besluttede den 8. marts 2017 at frigive midler til udarbejdelse af dette projektforslag, der imidlertid som følge af Byrådets beslutning om anlægsstop senere samme år ikke blev igangsat.
 
Administrationen forventer, at det vil koste 200.000 kr. at få udarbejdet et projektforslag. Hvis der udarbejdes et projektforslag, skal Kommunalbestyrelsen, når forslaget foreligger, tage stilling til, om selve arbejdet skal sættes i gang, og hvordan det i givet fald skal finansieres. Hvis en projektering igangsættes, forventes det at vise at en etablering af elevatorerne vil koste ca. 5. mio. kr. Der er ikke afsat midler til anlægsarbejdet.

Økonomiske konsekvenser
Der skal bruges 200.000kr til udarbejdelse af et projektforslag. Midlerne tages fra Udviklingspuljen.
 
Hvis der udarbejdes et projektforslag, skal der efterfølgende tages stilling til, at der skal etableres en elevator ved gangtunnellen i Tølløse, og hvordan det i givet fald skal finansieres.

Sagshistorik, henvisninger
Byrådet d. 08.03.17 Punkt 57 Beslutning - Etablering af elevator ved gangtunnel i Tølløse

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 28-06-2018
Lars Qvist (L), John Harpøth (O) og Christina Hvass Hansen (S) anbefaler at indstillingen ikke følges, og at der gives en anlægsbevilling på 200.000 kr. til udarbejdelse af projektforslag til elevatorer i Tølløse finansieret af Udviklingspuljen.
 
Mindretalsudtalelse
Solvej Pedersen (B) og Steffen Kisselhegn (V) stemmer for at indstillingen følges, da der ikke er besluttet kriterier for måden hvorpå PULO fordeler penge. Dette projekt skal ikke forfordeles. Der henvises yderligere til, at der tidligere er udarbejdet et projektforslag af et landskabsarkitektfirma.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-08-2018
Indstilles godkendt. For stemte 4 (A, V, I og Ø). Imod stemte 1 (O).


caseno18-1395_#4628544_v1_elevator ved tunnel - bilag.pdf

Bilag

Elevator ved tunnel - bilag


109. Beslutning om budgetrevision 3 2018

Beslutning om budgetrevision 3 2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Ældre og Sundhed, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Uddannelse og Beskæftigelse, Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
 
Beslutningssag
 

Indstilling
Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. de i bilag 1 anbefalede omplaceringer godkendes
 2. der gives kassefinansieret tillægsbevilling på 47.568.000 kr. til midtvejs- og efterregulering af tilskud og udligning
 3. der udarbejdes yderligere handleplaner på Udvalget for Børn og Skole med henblik på at sikre budgetoverholdelse, jf. styringsprincip 3
 4. budgetrevision 3 godkendes
   

Beskrivelse af sagen
Kommunalbestyrelsen godkendte i maj budgetrevision 2. Resultatet ved budgetrevision 2 var et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på samlet 11,2 mio. kr. I forbindelse med sommerseminaret blev Kommunalbestyrelsen orienteret om, at driften var forbedret væsentligt siden BR2. Resultaterne af budgetrevision 3 er i overensstemmelse med den orientering der blev givet på budgetcampen den 16.-17. august.
Forbruget opgjort ved BR3 bærer præg af, at de styringsmæssige tiltag, som blev igangsat i 2017 har varig indflydelse på organisationens økonomistyring og dermed forbruget i 2018. Regnskab 2017 viste et overskud på 85 mio. kr. En markant resultatforbedring i forhold til resultatet i det oprindelige budget. Regnskab 2017 viste også, at der kom styr på driftsbudgettet i sin helhed.
Forbruget blev bremset kraftigt op i de sidste måneder af 2017. Denne udvikling er fortsat ind i 2018. Der har i de første 7 måneder af 2018 været lavere forbrug end budgetteret på driften og det giver sig også udslag på forventningerne til driftsresultatet for 2018. Der er mindreforbrug på langt de fleste områder og det gælder på såvel løn som øvrig drift. For så vidt kommunal medfinansiering og forsørgelse er der også udefrakommende faktorer, der for nuværende påvirker forbruget i nedadgående retning.
På baggrund af dette forventes der derfor nu et mindreforbrug på driften på 102,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
Mindreforbruget på driften skyldes primært:
 • 36 mio. kr. i forventede mindreudgifter til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet.
 • Forventede mindreudgifter på ældreområdet på 25 mio. kr.
 • Forventede mindreudgifter på beskæftigelsesområdet på 16 mio. kr.
 • Ikke forbrugte puljer på 27 mio. kr. under økonomiudvalget.
 
Skoleområdet trækker i den modsatte retning med et forventet merforbrug på 19 mio. kr.
 
Der skal betales en midtvejsregulering på 47 mio. kr. i 2108. Reguleringerne vedrører primært forsørgelsesudgifter og medfinansiering af sundhedsvæsenet. Mindreudgifterne på beskæftigelsesområdet på 16 mio. kr. skal ses i sammenhæng med en midtvejsregulering på godt 30 mio. kr., som skyldes at konjunkturerne på arbejdsmarkedet og dermed kommunernes forsørgelsesudgifter har udviklet sig gunstigere end forudsat. Det viser altså, at det går bedre på beskæftigelsesområdet på landsplan, men at der stadig er potentiale for forbedringer i Holbæk Kommune, uanset mindreforbrug på 16 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.
 
På anlæg forventes det, at 21,1 mio. kr. ikke kan nå at blive anvendt i 2018.
 
Det forventede resultat for 2018 i forhold til korrigeret budget
Det korrigerede budget for 2018 indeholder 126 mio. kr. for overførsler fra 2017 på drift, anlæg og deponering.
Budgetrevision 3 viser et mindreforbrug på 72,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
 
Dette består af:
 
                           Mindreudgifter på driften på 102,8 mio. kr.
                           Mindreindtægter på skatter og tilskud på i alt 51,1 mio. kr. (bl.a. en midtvejsregulering på 47 mio. kr.)
                           Mindreforbrug på anlæg på 21,1 mio. kr.
 
Da det korrigerede budget er påvirket af, at alle overførsler fra 2017 er lagt ind i budget 2018, forventes der i BR3 et kassetræk på 14,5 mio. kr. Det oprindelige budget lagde op til en kassestyrkelse på 38,9 mio. kr. I forhold til likviditeten forventes denne forbedret grundet frigivne deponeringer for salg på 50 mio. kr. Den samlede forventede likviditetsforbedring udgør derfor 35,5 mio. kr.
 
På de stående udvalg er der følgende resultat:
 
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse
Der forventes et mindreforbrug på 16,4 mio. kr. ved BR3. Der er mindreforbrug på integration, kontanthjælp og sygedagpenge. Der er merforbrug på førtidspension og A-dagpenge. Mindreforbruget skal dog ses i sammenhæng med, at kommunens indtægter under budgetgarantien er reduceret som følge af midtvejsreguleringen. Der bliver midtvejsreguleret med godt 30 mio. kr. vedr. forsørgelsesudgifter.
 
Udvalget for Børn og Skole:
Der forventes et merforbrug på 9,5 mio. kr. på området. Skoleområdet forventes at have et merforbrug på 19 mio. kr. Der forventes merforbrug til privatskoler og efterskoler på knap 7 mio. kr. mio. kr. og merforbrug på godt 12 mio. kr. til folkeskoler, hvoraf knap 3 mio. kr. er overført fra 2017. De almene dagtilbud forventes samlet at have mindreforbrug på 9 mio. kr.
Udvalget skal søge at finde løsninger på skolernes merforbrug jf. styringsprincip 3.
 
Udvalget for Ældre og Sundhed:
Der forventes et mindreforbrug på 61,2 mio. kr. på området. Kommunal medfinansiering af sundhed har et mindreforbrug på 36 mio. kr. Indførelsen af sundhedsplatformen har betydet stor usikkerhed omkring udgifterne til kommunal medfinansiering
Der er mindreforbrug på eksterne puljer på 9,8 mio. kr., mindreforbrug på ældrepleje på 16,3 mio. kr. (herunder elever 4 mio. kr.), mindreforbrug på hjælpemidler på 5 mio. kr. og et merforbrug på ældreboliger på 6,5 mio. kr.
En mindre del af mindreforbruget på ældreområdet forventes også at have virkning i budget 2019 og frem.
 
Socialudvalget:
Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på området. Der er et merforbrug på voksenspecialområdet på 3 mio. kr. Primært på midlertidige botilbud. Børnespecialområdet forventer et mindreforbrug, der opvejer merforbruget på voksenspecialområdet.
Der ses på voksenspecialområdet et stort pres på en række udgifter, herunder bl.a. midlertidige botilbud, botilbud generelt og beskyttet beskæftigelse.
 
Udvalget for Kultur og Fritid:
Der forventes et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. Dette skyldes, at en række beløb fra puljer og fondsmidler først forventes udbetalt i 2019.
 
Udvalget for Klima og Miljø
Budgettet for udvalget forventes at balancere.
  
Økonomiudvalget:
Samlet set forventes et mindreforbrug på 32,0 mio. kr. Buffer til uforudsete udgifter indgår i mindreforbruget. Buffer til uforudsete udgifter på 20 mio. kr. forudsættes udmøntet ved BR4 til at dække merforbrug på specifikke områder som eksempelvis folkeskoler. Herudover forventes mindreforbrug på en lang række puljer, bl.a. puljer til lokalområder.
 
Der forventes samlet set et mindreforbrug på servicerammen i 2018 på 26 mio. kr.
 
Tilskud og udligning
På tilskud og udligning er der et merforbrug på 51,1 mio. kr. Der er midtvejs- og efterregulering af budgetgaranti, p/l samt beskæftigelsestilskud for i alt 47,6 mio. kr. Herudover er der ekstraudgifter til tilbagebetaling af grundskyld.
Det indstilles jf. kommunens styringsprincip 3, at der gives tillægsbevilling til midtvejs- og efterreguleringen på de 47,6 mio. kr.
 
Anlæg
På anlæg forventes et mindreforbrug på 21,1 mio. kr., der forventes overført til 2019.  Estimatet er baseret på erfaring på området.
 
Likviditet
På likviditetsområdet er der følgende prognose. 
 
 
Det er indregnet i likviditeten, at der forventes anvendt overførsler fra 2017 til 2018 vedr. anlæg og deponeringer for 86 mio. kr. Forskellen mellem den faktiske likviditet og prognosen skyldes forventningen om et bedre resultat i 2018 i forhold til oprindeligt budget 2018.
  
Forventet årsresultat
På baggrund af ovenstående kan det samlede resultat vises som i nedenstående tabel.
 
Samlet set viser resultatet et underskud på 14,5 mio. kr. Underskuddet opstår fordi der anvendes af overførte midler fra tidligere år.
Mio. kr.
Oprindeligt budget 2018
Korrigeret budget 2018
Forventet regnskab 2018 BR3
Forventet afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab 2018 BR3
Indtægter
-4.344,5
-4.344,5
-4.293,4
51,1
Driftsudgifter
4.098,5
4.138,0
4.035,2
-102,8
-serviceudgifter
2.821,7
2.862,7
2.804,7
-58,0
-overførsler
903,8
902,6
885,4
-17,2
-andet ej service
373,1
372,7
345,1
-27,6
Renter
21,7
21,7
21,7
0,0
Anlæg
154,2
211,1
190,0
-21,1
Forsyning
0,0
0,0
0,0
0,0
Finansiering
31,1
61,0
61,0
0,0
Resultat i alt
-38,9
87,4
14,5
-72,9
Kasseopbygning
38,9
-87,4
-14,5
72,9
 
Note: Korrigeret budget er sammensat af oprindeligt budget + overførsler mellem årene + øvrige tillægsbevillinger vedtaget i byrådet + barselsudligningsordning.
 
Omplaceringer og tillægsbevillinger
Ved budgetrevision 3 bliver der indstillet en række tekniske omplaceringer. Herudover indstilles, at der gives tillægsbevilling til midtvejs- og efterregulering af tilskud og udligning.
 
Omplaceringerne drejer sig hovedsageligt om udmøntning af puljer til de korrekte områder. Derfor kaldes det tekniske omplaceringer. De enkelte omplaceringer er beskrevet i bilag 1.
 
Når der omprioriteres mellem politikområder kaldes det en omplacering. Når der omprioriteres, så der tages penge op af kassen eller lægges penge i kassen kaldes det en tillægsbevilling. Jævnfør det 3. styringsprincip for Holbæk Kommune gives der kun kassefinansieret tillægsbevilling som følge af merudgift til midtvejsreguleringen af det kommunale bloktilskud.
 
 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-08-2018
Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.


caseno18-15744_#4679028_v1_bilag 1 - omplaceringer.pdf.pdf
caseno18-15744_#4679030_v1_bilag 2 - samlet oversigt.pdf.pdf
caseno18-15744_#4679031_v1_bilag 3 - økonomiudvalget indtægter renter anlæg finansiering.pdf.pdf
caseno18-15744_#4679032_v1_bilag 4 - økonomiudvalget - drift.pdf.pdf
caseno18-15744_#4679033_v1_bilag 5 - udvalget for børn og skole - drift.pdf.pdf
caseno18-15744_#4679034_v1_bilag 6 - udvalget for beskæftigelse og uddannelse - drift.pdf.pdf
caseno18-15744_#4679035_v1_bilag 7 - udvalget for ældre og sundhed - drift.pdf.pdf
caseno18-15744_#4679036_v1_bilag 8 - udvalget for klima og miljø - drift.pdf.pdf
caseno18-15744_#4679038_v1_bilag 9 - udvalget for kultur og fritid - drift.pdf.pdf
caseno18-15744_#4679026_v1_bilag 10 - socialudvalget - drift.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - Omplaceringer.pdf
Bilag 2 - Samlet oversigt.pdf
Bilag 3 - Økonomiudvalget Indtægter Renter Anlæg Finansiering.pdf
Bilag 4 - Økonomiudvalget - Drift.pdf
Bilag 5 - Udvalget for Børn og Skole - Drift.pdf
Bilag 6 - Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse - Drift.pdf
Bilag 7 - Udvalget for Ældre og Sundhed - Drift.pdf
Bilag 8 - Udvalget for Klima og Miljø - Drift.pdf
Bilag 9 - Udvalget for Kultur og fritid - Drift.pdf
Bilag 10 - Socialudvalget - Drift.pdf


110. Orientering om byudviklingsinitiativer i havneområdet

Orientering om byudviklingsinitiativer i havneområdet

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
 
Orienteringssag

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. orientering om kommende beslutningssager vedrørende byudvikling i havneområdet tages til efterretning

Beskrivelse af sagen
Kommunalbestyrelsen nedsatte den 18. april 2018 en arbejdsgruppe vedrørende udviklingen i havnen i Holbæk By (Den Politiske Havnegruppe). Arbejdsgruppen har på et møde den 8. august 2018 i enighed besluttet at anbefale følgende:
 
1)     Arealerne ved Filmtorvet gøres til et permanent offentligt, rekreativt areal.
Det anbefales, at der forelægges en politisk sag med henblik på prioritering af lokalplanlægning for områdets anvendelse, og at planlægningen sikrer arealernes fremadrettede anvendelse som en offentlig publikumsorienteret plads, i samspil med det omkringliggende havneområde, og som muliggør indplacering af tilhørende servicebygning m.v., der understøtter stedets brug. Det anbefales, at der i tilknytning til lokalplanprocessen sker en offentlig inddragelse af de omkringboende og interessenter i nærområdet.
2)     Arealerne ved Ny Hage åbnes for offentligheden ved omdannelse til en midlertidig, offentlig havnepark. Byrådet har tidligere besluttet, at de attraktivt beliggende arealer skal åbnes for byens borgere, i stedet for at henligge som et lukket, afspærret område, men de til beslutningen knyttede midler blev efterfølgende inddraget, og en ny beslutning i Kommunalbestyrelsen er derfor påkrævet. Omdannelsen kræver tilladelse til nedlukning af havnedeponiet og tilladelse efter jordforureningsloven. Det anbefales, at der forelægges en opfølgende beslutningssag med forslag til beslutning om frigivelse af økonomi til gennemførelse af de nødvendige rådgiverydelser og anlæg.
3)     Erhvervsgrundene beliggende umiddelbart øst for Filmtorvet inddrages i den videre havneudvikling, og det anbefales derfor, at de eksisterende lejeaftaler opsiges, når de udløber, eller eventuelt efter nærmere dialog med de respektive lejere forhandles afviklet før aftaleudløb.
4)     Kommunen arbejder for at skabe mulighed for nyttiggørelse af overskudsjord fra diverse anlægsprojekter. Det anbefales, at der udarbejdes et forprojekt med henblik på afklaring af mulig landindvinding i fjorden. Landindvindingen vil dels muliggøre ny byudvikling i havneområdet, dels medvirke til nyttiggørelse af overskudsjord og vil potentielt kunne medvirke til at understøtte kystsikringstiltag, afskærmning og fredeliggørelse af havnebassiner til rekreativ brug m.v. Det anbefales, at der forelægges en opfølgende politisk sag med henblik på finansiering af forprojekt.
 
På baggrund af arbejdsgruppens anbefalinger udarbejdes de foreslåede beslutningssager, der forventes at blive forelagt Udvalget for Klima og Miljø den 25. september, Økonomiudvalget den 10. oktober og Kommunalbestyrelsen den 24. oktober 2018.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-08-2018
Indstilles taget til efterretning.
111. Orientering om arbejdet med renovering af broer i 2018

Orientering om arbejdet med renovering af broer i 2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Orienteringssag

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1.         Orienteringen omkring arbejdet med renovering af broer i 2018 tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat midler til renovering af følgende broer:

Der er indgået aftale med det rådgivende ingeniørfirma NIRAS A/S om at forestå forundersøgelser, projekt, udbud og tilsyn med renoveringsarbejdet i 2018 og 2019. Der er på nuværende tidspunkt udført forundersøgelser på broerne, samt forslag til renoveringen. Projekteringen pågår, og arbejdet sendes snarest i udbud.
 
Herudover er afsat 800.000 kr. til hovedeftersyn (generelt eftersyn) og særeftersyn (detaljeret eftersyn af specifikke forhold) af broerne. Der er her indgået aftale med RAMBØLL om at fortage begge typer eftersyn, samt udarbejde en investeringsoversigt. Eftersynene er igangsat og forventes færdiggjort i efteråret 2018.
 
 
Status på renovering af broerne
For at opnå de bedst mulige priser er broerne er opdelt i 3 ”bro pakker”, som sendes i udbud pakkevis.
 
Bropakke 1 (udbudt 14. august 2018)
Kalundborgvej, Svinninge (udføres 2018)
Kalundborgvej Svinninge (udføres 2018)
Tåstrupvej, (bro bestilles til levering i 2019)
 
Bropakke 2 (udbydes ultimo august 2018)
Valdemar Sejrsvej (udføres 2018)
Ll. Knabstrupvej (udføres 2018)
 
Bropakke 3 (udbydes ultimo november 2018)
Perrondæk (udføres 2019)
Gl. Skovvej (udføres 2019)
 
Forundersøgelserne har afdækket en række skader, som ikke tidligere var kendt, ligeledes er den løbende nedbrydning siden eftersynet i 2015 ikke indeholdt i budgettet. Derfor rækker budgettet ikke til, at alle broerne kan gennemføres i 2018. Det betyder, at følgende broer udføres i 2018:

Økonomiske konsekvenser
Oprindeligt renoveringsbudget                         12.600.000 kr.
Klimaforanstaltninger Hjertebjærgparken
(Byrådsmødet den 13. december 2018)                 -500.000 kr.
Hoved- og særeftersyn 2018                               -800.000 kr.
 
Rest brorenovering 2018                                 11.300.000 kr.
Budget for arbejder planlagt til 2018                 -8.000.000 kr.
Administration                                                    -640.000 kr
 
 
Ikke igangsat i 2018                                         2.660.000 kr.
(indgår i finansieringen af de resterende brorenoveringer i 2019)
 
 
 
Estimeret udgift ved de resterende renoveringer i 2019:
 
Broer udbudt i 2018 som udføres i 2019             -7.000.000 kr.
Administration                                                     -560.000 kr.
Anvendelse af ikke igangsatte midler i 2018          2.660.000 kr.
 
Estimeret underskud på 2018 budget                  -4.900.000 kr.
 
De syv broer som er planlagt renoveret i 2018 kan således ikke gennemføres for 12,6 mio. kr. Administrationen estimerer, at der mangler 4,9 mio. kr. for at gennemføre samtlige af de planlagte brorenoveringer. Når der er afholdt licitation på bropakke 1 og 2 har administrationen et overblik over den endelige pris på renoveringen, og på den baggrund vil udvalget få forelagt en beslutningssag om prioritering af de ikke igangsatte midler for 2018.

Øvrige konsekvenser
Af hensyn til bedre at udnytte sommerhalvåret, anbefales det at forundersøgelser og projektering af broerne i bropakkerne for 2019 igangsættes i efteråret 2018 for en del af de midler det ikke er muligt at anvende i 2018.

Sagshistorik, henvisninger
Byrådsmødet den 13. december 2018 pkt. 246 ”Beslutning om omprioritering af midler til vejafvandingsforanstaltninger i Hjertebjærgparken”

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-08-2018
Taget til efterretning.
112. Orienteringer

Orienteringer

Indstilling
Eventuelle orienteringer fra formanden
Eventuelle orienteringer fra medlemmerne
Eventuelle orienteringer fra direktionen
-         Orientering om kommunale solcelleanlæg
 
Forventede sager på de næste tre møder i udvalget:
Oversigten over kommende sager er udformet som et dynamisk dokument, som løbende redigeres. Listen skal derfor læses som et øjebliksbillede med forbehold for at sager kan tilføjes, fremrykkes, udskydes eller fjernes som følge af uforudsete begivenheder.
 
Dato og måned
Sager
25.september 2018
Lokalplanforslag - Bålhytte (Munkholm)
Lokalplanforslag - Hagested vest (boliger)
Beslutning - Bakkekammen - dispensation for parkering på vejen
Orientering om Tempelkrogen Nord - Vådområde
 
 
30. oktober 2018
Revision af alle kommunens vandløbsregulativer
Forskrift for musikarrangementer
Temadrøftelse - Kollektiv trafik
 
27. november 2018
Budgetrevision 4
 
113. Underskriftsark

Underskriftsark