UDVALG

Udvalget for Klima og Miljø

MØDE

Referat

STED

A/B Fælleden - Fælleshuset, Bispehøjen 44, 4300 Ho

STARTTIDSPUNKT

19-06-2018 15:30:00

SLUTTIDSPUNKT

19-06-2018 17:30:00


PUNKTER

85. Godkendelse af dagsorden til mødet den 19. juni 2018
86. Beslutning om gennemførelse af spildevandsplanen
87. Beslutning om ændringer til udbud af dagrenovation
88. Beslutning om igangsættelse af planer
89. Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 3.80 Boligområde ved Oldhøjen samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 42
90. Beslutning om supplerende høring af lokalplanforslag 3.81
91. Drøftelse - Evaluering af det politiske og administrative samarbejde første halvår 2018
92. Orientering om helhedsplan for Holbæk Fælled
93. Orientering om status på vedligeholdelsesefterslæbet på kommunens veje, fortove og bygværker
94. Orienteringer
95. Underskriftsark85. Godkendelse af dagsorden til mødet den 19. juni 2018

Godkendelse af dagsorden til mødet den 19. juni 2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. dagsorden til møde i Udvalget for Klima og Miljø den 19. juni 2018 godkendes

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 19-06-2018
Godkendt
86. Beslutning om gennemførelse af spildevandsplanen

Beslutning om gennemførelse af spildevandsplanen

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
 
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Erik Kjærsgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. prioriteringskriterierne for spildevandsopgaverne godkendes.

Beskrivelse af sagen
Der er i øjeblikket ikke overensstemmelse mellem den godkendt tids- og investeringsplan i Spildevandsplanen og Fors A/S investeringsplan for Holbæk Spildevand.
 
Fors A/S har fremsendt notat vedr. investeringer i Holbæk Spildevand. I notatet oplyser Fors A/S, at investeringsrammen i den gældende spildevandsplan, er besluttet før Holbæk Forsyning blev til Fors A/S, og før den danske forsyningsbranche, herunder Fors A/S, blev underlagt en ny total indtægtsramme-regulering (TOTEX) af regeringen.
Det betyder samlet set, at Fors A/S ikke har haft eller har mulighed for at leve op til det investerings-niveau og de ambitioner, som fremgår af spildevandsplanen.
 
Se udfoldet beskrivelse i bilag.
 
På denne baggrund anbefales det, at anlægsarbejder i Holbæk Kommune, indenfor den mulige investeringsramme, prioriteres således:
 
Prioriteringskriterier:
 1. Kloakering af nye udstykninger har første prioritet. Der sker fremadrettet kun spildevandskloakering, hvilket begrænser udgiften for Fors A/S.
 2. Separatkloakering af fælleskloakerede områder skal ske ud fra en samlet vurdering af miljømæssige og økonomiske udgifter/gevinster.
 3. Kloakering af ejendomme planlagt spildevandskloakeret udenfor bymæssig bebyggelse/det åbne land. Konkret rækkefølge aftales mellem Holbæk Kommune og Fors A/S ud fra en miljømæssig prioritering.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 19-06-2018
Indstilles godkendt.
 
Christian Ahlefeldt-Laurvig (I) deltog ikke i behandlingen af punktet.


caseno15-22634_#4602669_v1_notat-kmu-spildevandsplan - notat-kmu-spildevandsplan.pdf.pdf
caseno15-22634_#4611900_v1_notat holbæk spildevand.pdf

Bilag

Notat-KMU-spildevandsplan - Notat-KMU-spildevandsplan.pdf
Notat Holbæk Spildevand


87. Beslutning om ændringer til udbud af dagrenovation

Beslutning om ændringer til udbud af dagrenovation

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Kommunalbestyrelsen
 
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. At der i det kommende udbudsmateriale indhentes tilbud på 3 forskellige scenarier:
-Tilbud på indsamling af dagrenovation med skraldebiler på diesel
-Tilbud på indsamling af dagrenovation med skraldebiler der bruger el ved tømning og komprimering (hybridbiler)
-Tilbud på indsamling af dagrenovation med skraldebiler på diesel og med vægtafregning
 1. Borgerne i Holbæk Kommune får tilbudt tømning af genanvendelige tørre fraktioner (papir/karton, metal, plast, glas) hver 4. uge med mulighed for tømning hver 8. uge
 2. Borgerne i Holbæk Kommune kan vælge en større beholder til rest/bioaffald, hvis de har behov for det
 3. At borgerne i Holbæk Kommune får mulighed for tilkøb af tilvalgsydelser, i form af afhentning af pap, haveaffald, tekstiler og mulighed for at vælge hyppigere tømningsfrekvens af de genanvendelige affaldsfraktioner.

Beskrivelse af sagen
Ændringer til indsamlingsordning (dagrenovation) i Holbæk Kommune
Den eksisterende kontrakt om indsamling og transport af husstandsindsamlet affald (dagrenovation) i Holbæk Kommune udløber den 30. september 2019. I løbet af efteråret 2018 indkommer der tilbud om at drifte dagrenovationsordningen fra tilbudsgiverne.
 
Opgaven skal derfor i EU-udbud i løbet af sommeren 2018 for at sikre, at en ny renovatør har god tid til mobilisering af mandskab og skraldebiler. FORS udarbejder udbudsmaterialet. I den forbindelse skal Holbæk Kommune træffe en række principielle beslutninger om indholdet af udbudsmaterialet.
 
Baggrund
Inden udarbejdelse af udbudsmaterialet har FORS fået evalueret og analyseret om ordningen for indsamling af affald kan optimeres og justeres i forhold til kundernes ønsker og forventninger. De foreslåede ændringer er derfor fremkommet af, at der er foretaget en evaluering af den eksisterende ordning, så det er borgernes egne ønsker, der ligger til grund for den samlede indstilling. Administrationen har vurderet de foreslåede ændringer og anbefaler at de tiltrædes.
Evalueringsrapport er vedlagt som bilag1.
 
Indhentning af 3 forskellige tilbud
Administrationen anbefaler at FORS indhenter 3 forskellige overordnede tilbud i det kommende udbudsmateriale:
- Indsamling af dagrenovation med traditionelle skraldebiler
- Indsamling af dagrenovation med hybrid-skraldebiler, der bruger el ved tømning og komprimering.
- Indsamling af dagrenovation med traditionelle skraldebiler med vægtafregning
 
De enkelte virksomheder kan vælge om de vil afgive tilbud på 1,2 eller 3 af de ovennævnte og herefter er det op til en politisk behandling, hvilket af de afgivne tilbud, der vælges. 
Denne behandling finder sted til efteråret 2018 efter at FORS har modtaget tilbud.
 
Vægtafregningssystemet
Vægtafregningssystemet har eksisteret siden 2008 og har givet borgerne en rigtig god motivation for at affaldssortere, og det har således medvirket til at sætte Holbæk Kommune på danmarkskortet som en af de førende kommuner med hensyn til at sortere affald.
 
Evalueringsrapporten viser at der er en række udfordringer ved vægtafregningssystemet.
 
 
Fordele ved vægtafregningssystemet
 
 
Tømning af genanvendelige tørre fraktioner
I dag foregår der tømninger af glas/papir og metal/plast hver 6 uge.
Vurderingen fra FORS er, at der kan optimeres på drift, økonomi og miljø ved at tilbyde en mere fleksibel løsning end i dag ved at afhente affald hver 4. uge som standard og med mulighed for at tilbyde hver 8. uge. Evalueringsrapporten har vist, at der endvidere er meget stor variation i hvor meget fyldt hver enkelt affaldsspand er. Jo tættere hver enkelt affaldsspand er på optimal fyldning, jo bedre driftsøkonomi. 
 
Større beholder til rest/bio affald – Færre kørsler
Beholderen til rest- og bioaffald har et volumen på 240 liter. Beholderen tømmes som standard hver 14. dag, men flere kunder har valgt at få tømt hver uge. Det bevirker, at renovatøren kører på de samme veje hver uge. For at undgå ekstra kørsel ønsker FORS at tilbyde kunder med ugetømning en 370 liters todelt beholder til rest- og bioaffald med 14. dages tømning i stedet for en 240 liters beholder til rest- og bioaffald, der tømmes ugentligt.
 
Tilkøb af tilvalgsydelser – Øget fleksibilitet i affaldsindsamlingen
Tilvalgsydelser og individuelt tilpassede tømningsfrekvenser er ønsket af borgerne i den evaluering som FORS har fået foretaget af dagrenovationsordningen. Tilvalgsydelser kan være konkrete tilbud om afhentning af pap, haveaffald, eller tekstiler.

Økonomiske konsekvenser
Nyt udbud og betydning for kommende affaldstakster
Administrationen i Holbæk Kommune vurderer i samråd med FORS, at det er meget vanskeligt at udtale sig kvalificeret om det kommende udbud betyder billigere affaldspriser for borgerne. Der er en række faktorer, der har betydning herfor.
 
I indeværende kontrakt har renovationsselskabet underbudt andre renovatører med henblik på at sikre sig opgaven med håndtering af dagrenovation. Renovationsselskabet har oplevet store udfordringer ved at håndtere vægtafregningssystemet og deres tidsforbrug på at indsamle affaldet er højere end forventet. Renovationsselskabet har derfor haft markante ekstra omkostninger ved at drive ordningen og derfor er prisen på det eksisterende udbud på dagrenovation ikke retvisende.
 
Prisniveauet og dermed markedspriser for affaldshåndtering er derudover generelt stigende for indsamling af husholdningsaffald, dog har FORS en klar forventning om, at et udbud uden vægtafregning vil genere bud, der ligger 10-15% under en pris med vægtafregning.
 
Det vurderes, at de samlede omkostninger til drift og administration af vægtafregnings-systemet i alt udgør 750.000 kr. pr. år. Hertil kommer, at vægtafregningsprincippet medfører en ringere kvalitet i papirfraktionen. Modtageanlægget kræver, at den indsamlede papirfraktion fra Holbæk aflæsses adskilt fra øvrige kommuners aflæsning, da fraktionen ofte skal omklassificeres fra papir til ’papir til sortering’. Den ringere kvalitet giver en meromkostningen på ca. 650.000 kr. om året.
De samlede udgifter der kan tages fra ved en eventuel afskaffelse af vægtafregningssystemet tildeles ikke FORS, men får en isoleret set positiv indvirkning for de takster, der skal besluttes og gælde fra 2020.    
 
Kommende affaldstakster
De affaldstakster der har direkte afsæt i det kommende udbud vil være takster gældende fra 2020, og som fastsættes og besluttes medio 2019. Affaldstakster for 2019 besluttes i løbet af 2018.  
 
I forbindelse med udbudsrunden på dagrenovation og valg af leverandør vil der være en dialog med FORS om, hvordan takster for affaldshåndtering fra 2020 vil blive sammensat.
 
Sammenligning af kommunernes takster for affaldsbehandling for enfamilieshusstande
Til orientering har administrationen foretaget en sammenligning af, hvad der i gennemsnit pr. år betales i affaldsgebyr for enfamilieshusstand i Næstved-, Ringsted-, Slagelse-, Roskilde- og Holbæk Kommune. 
Tallene er indsamlet via en gennemgang af de respektive kommuners affaldstakstblade og kommunerne er valgt ud fra et kriterium defineret af, hvor meget de ligner Holbæk i forhold til indbyggertal og dermed forventeligt producerer tilnærmelsesvis tilsvarende affaldsmængder.
 
Se bilag 2 for en oversigt over tallene fra de respektive kommuner, der er en særskilt fremstilling af affaldsgebyrer for enfamilieshusstande i udvalgte kommuner, der i størrelse minder om Holbæk.

Lovgrundlag – link
Holbæk Kommunes regulativ for husholdningsaffald samt tillæg.
 
Regulativ for husholdningsaffald
 
Tillæg til regulativ for husholdningsaffald

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 19-06-2018
Et flertal bestående af A, O og Ø indstiller, at indstillingen tiltrædes.
 
Et mindretal bestående af V og I indstiller, at indstillingen tiltrædes uden tilbud på indsamling af dagrenovation med skraldebiler på diesel og med vægtafregning.


caseno18-19505_#4601403_v1_sagsfremstilling ændringer til indsamlingsordning - evaluering af indsamlingsordning i holbæk 1.0.pd.pdf
caseno18-19505_#4601391_v1_bilag - sammenligning af affaldstakster.docx

Bilag

Sagsfremstilling ændringer til indsamlingsordning - Evaluering af indsamlingsordning i Holbæk 1.0.pdf
Bilag - Sammenligning af affaldstakster


88. Beslutning om igangsættelse af planer

Beslutning om igangsættelse af planer

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget
 
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 
 1. planen for boliger i den nordlige del af Vipperød udvides til også at kunne rumme institutioner i form af botilbud, daginstitutioner og lignende.
 2. der igangsættes plan for offentligt område i form af kulturcenter og moske ved K.P. Danøsvej, Holbæk.

Beskrivelse af sagen
Økonomiudvalget beslutter løbende, efter indstilling fra Klima- og Miljøudvalget, hvilke lokalplaner og kommuneplantillæg administrationen skal udarbejde. Til hver plan er udarbejdet et prioriteringsnotat, der sætter rammen for planens indhold og proces.
 
Justering af tidligere igangsat plan
Boliger og institution i den nordlige del af Vipperød (bilag 1)
Økonomiudvalget besluttede den 7. marts 2018 efter indstilling fra Klima- og Miljøudvalget at igangsætte planlægning for at muliggøre boliger i den nordlige del af Vipperød, hvor der ligger en ejendom, der tidligere har været anvendt som udslusningsboliger for flygtninge. Projektudvikler har nu fremsendt et ønske om også at kunne etablere institution i form botilbud på ejendommen. Dette er et nyt ønske og det er derfor ikke er beskrevet i den planprioritering, som er politisk godkendt. Derfor er der udarbejdet en ny og revideret planprioritering, der beskriver det ændrede projekt.
Forvaltningen finder, at det pågældende område er egnet til at etablere institution i form af botilbud, daginstitution og lignende. Området ligger hensigtsmæssigt i forhold til både offentlig og privat transport. Det kan være svært at finde egnede områder til placering af institutioner i form af botilbud, hvilket taler for at muliggøre institutioner indenfor området.
Såfremt indstillingen ikke følges, vil forvaltningen arbejde videre med at lave en plan, der alene giver mulighed for boliger.
 
Ny plan
Område til offentlige formål i form af kulturcenter og moske ved K.P. Danøsvej, Holbæk (bilag 2)
Foreningen Tyrkisk Islamisk Kultur- og Undervisningscenter for Børn og Unge ønsker at benytte et område ved K.P. Danøsvej i Holbæk til foreningens aktiviteter i form af et større kulturcenter, der samler flere funktioner under samme tag. Centret vil rumme mulighed for alsidige religiøse, kulturelle og idrætsmæssige aktiviteter. Foreningen har et ønske om at opføre minareter sammen med moskeen, hvilket vil blive afklaret i forbindelse med den videre planlægningsproces. Såfremt der gives mulighed for minareter vil det være en forudsætning, at der ikke opsættes klokker, højttalere eller lignende i minareterne. I forbindelse med høringsperioden af planforslaget vil der blive afholdt et borgermøde. Det indstilles ligeledes, at der afholdes et borgermøde i lokalplanens opstartsfase, hvor naboer og andre interesserede kan høre mere om projektet og bidrage med viden og ideer i forhold til lokalplanen.
Det vurderes, at planen ikke er egnet til delegation.
Området ligger forholdsvis centralt i Holbæk med en god tilgængelighed i forhold til offentlig transport og vejnettet. Det vurderes derfor, at området er egnet til kulturcenter og moske.
 
Status på planer
For at sikre overblik i forhold til igangværende planer, er der udarbejdet status på disse. Status er vedlagt som bilag 3.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 19-06-2018
Plan 1: indstilles igangsat med op til 25 pct. botilbud.
 
Plan 2: Et mindretal bestående af O og I indstiller, at planen ikke igangsættes. I ønsker en anden placering.
Et mindretal bestående af A og V ønsker, at planen igangsættes uden minareter.
Et mindretal bestående af Ø indstiller, at planen igangsættes.


caseno18-5727_#4599055_v2_prioriteringsnotat for boliger ved roskildevej, vipperød nord.docx.pdf
caseno18-5727_#4599056_v2_prioriteringsnotat for offentligt område i form af kulturcenter og moske i holbæk.docx.pdf
caseno18-5727_#4599057_v1_bilag status planer.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 Prioriteringsnotat for boliger ved Roskildevej, Vipperød
Bilag 2 Prioriteringsnotat for offentligt område i form af kulturcenter og moske i Holbæk
Bilag 3 Status planer


89. Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 3.80 Boligområde ved Oldhøjen samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 42

Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 3.80 Boligområde ved Oldhøjen samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 42

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima- og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Beslutningssag.

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 42 samt lokalplan 3.80 Boligområde ved Oldhøjen vedtages endeligt.
 2. Udbygningsaftale for etablering af sikkert krydsningspunkt på Oldvejen godkendes.

Beskrivelse af sagen
Baggrund
Lokalplanen for et nyt boligområde ved Oldhøjen og det tilhørende kommuneplantillæg er udarbejdet på baggrund af en længerevarende dialog mellem Holbæk Kommune og grundejerne i området. På opfordring fra grundejerne og på baggrund af en stor efterspørgsel på grunde i Holbæk Øst tilvejebringes nu de planmæssige forudsætninger for udstykning af nye parcelhusgrunde.
 
Indeværende lokalplan dækker en del af et større område øst for Oldvejen, som nu planlægges til boligformål. Samtidig er lokalplanforslag nr. 3.81 for boligområdet Olden også blevet udarbejdet, som dækker den anden del af det nye boligområde. De to lokalplanforslag er udarbejdet sideløbende, da der er mange grundejere involveret og dermed nogle forskellige ønsker til udviklingen af området. De to lokalplanforslag har dog overordnet samme formål og indhold.
 
Lokalplanområdet
Området er cirka 11 ha og udstykkes fra ejendommene Oldvejen 1 og Oldvejen 7A. Lokalplanområdet ligger på kanten mellem by og land og vil udgøre en del af den nye afgrænsning af Holbæk mod øst.
 
Forslag til kommuneplantillæg
I kommuneplan 2013-25 ligger arealet delvist mellem to rammeområder udlagt til boligformål. Forslag til kommuneplantillæg nr. 42 har til formål at udlægge et nyt rammeområde til boligformål, som kan udfylde hullet mellem de to eksisterende rammeområder (se kort over rammeområderne i kommuneplantillægget). Planlægningen af området til boligformål er en naturlig fortsættelse af Holbæk Bys udvidelse mod øst.
 
Lokalplanforslagets indhold
De indkomne høringssvar har ikke givet anledning til ændringer, udover en præcisering af den maksimale højde på skure og småbygninger. Lokalplanen fremstår derfor som da den blev sendt i høring af Kommunalbestyrelsen d. 21. februar.

Økonomiske konsekvenser
Udbygningsaftale
Der er i forbindelse med planlægningen udarbejdet et udkast til en udbygningsaftale. Udbygningsaftalen omfatter etablering af en gang- og cykelsti (sikker skolevej) til den eksisterende sti vest for Oldvejen samt etablering af et sikkert krydsningspunkt på Oldvejen for bløde trafikanter. Udbygningsaftalen er vedlagt som bilag til dagsordenspunktet.
Udvikler afholder alle udgifter til aftalen omhandlende anlæg af infrastruktur, hvorefter driften overgår til kommunen. Det vurderes at driftsudgiften er 6 – 8.000 kr. årligt i gennemsnit over en 10-årig periode.
 
Andre afledte økonomiske konsekvenser
Realiseringen af lokalplan 3.80 og 3.81 samt kommuneplantillæg nr. 42 vil medføre afledte udgifter til vejafvanding og muligvis også etablering af fortov langs den offentlige vej. Dette som følge af, at Oldvejen ikke fremadrettet løber langs marker, men mod beboede arealer.
Det vil på Oldvejen blive nødvendigt at sikre vejen en afvanding til et ledningssystem.
På langt hovedparten af Oldvejen vil afvandingen kunne ske til et trug i hver side.
I truget nedsives vandet til et dræn som forbindes mellem drænbrønde med ca. 50 meters afstand, suppleret ved indkørsler.
De afledte udgifter til ca. 350 meter trug med afvanding, vil beløbe sig til ca. 200.000 kr.
Såfremt det yderligere vil være nødvendigt med fortov skal der yderligere afsættes ca. 250.000 kr. for en strækning på 350 meter.

Høring
Opstart af planlægningen blev annonceret på kommunens hjemmeside. Planforslagene blev desuden udsendt i 4 ugers for-debat hos beboerne i nærområdet, hvor der indkom 6 høringssvar.
De indkomne høringssvar udtrykte især bekymringer vedrørende de kommende vej- og støjforhold. Der blev derfor udført en trafiktælling og udarbejdet et støjnotat for trafikken på Oldvejen.
 
Planforslagene var udsendt i 8 ugers offentlig høring. Der blev afholdt borgermøde i forbindelse med høringsperioden. Der indkom 5 høringssvar i perioden. Høringssvarene samt behandlingen af dem kan findes som bilag til dagsordenspunktet.

Lovgrundlag – link
Planloven og Lov om miljøvurdering af planer og programmer.
 

Sagshistorik, henvisninger
Igangsættelse og prioritering af planerne:
Udvalget for Klima og Miljø den 30. maj 2017 (punkt 64).
Økonomiudvalget den 7. juni 2017 (punkt 111).
 
Vedtagelse af at sende planforslagene i offentlig høring:
Udvalget for Klima og miljø den 30. januar 2018 (punkt 7)
Økonomiudvalget den 7. februar 2018 (punkt 18)
Kommunalbestyrelsen den 21. februar 2018 (punkt 26)

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-05-2018
Udsat.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 19-06-2018
Indstilles godkendt.
 
Christian Ahlefeldt-Laurvig (I) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Supplerende sagsfremstilling 04-06-2018
Til udbygningsaftalen er følgende infrastrukturelle anlæg blevet tilføjet:
 
 
 
Med disse tilføjelser til udbygningsaftalen reduceres de afledte kommunale anlægsudgifter i den oprindelige sagsbeskrivelse til 0 kr. Der vil fortsat være driftsudgifter.


caseno17-19382_#4540082_v1_20180228_lokalplanforslag_3_80_oldhøjen.pdf.pdf
caseno17-19382_#4540086_v1_forslag_kommuneplantillæg 42.pdf.pdf
caseno17-19382_#4547885_v1_høringssvar_samlede.pdf.pdf
caseno17-19382_#4547874_v1_20180508_skema til behandling af høringssvar.pdf.pdf
caseno17-19382_#4600790_v1_20180604_udbygningsaftale.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1: Lokalplanforslag 3.80 Boligområde ved Oldhøjen
Bilag 2: Forslag Kommuneplantillæg nr. 42
Bilag 3: Samlede høringssvar
Bilag 4: Skema til behandling af høringssvar
Bilag 5: Udbygningsaftale.pdf


90. Beslutning om supplerende høring af lokalplanforslag 3.81

Beslutning om supplerende høring af lokalplanforslag 3.81

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
 
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Forslag til lokalplan 3.81 for boligområdet Olden sendes i supplerende 14-dages høring med henblik på at muliggøre indgåelse af en udbygningsaftale.

Beskrivelse af sagen
Den 30. april 2018 sluttede 8-ugers offentlig høring af lokalplanforslag 3.81 for boligområdet Olden. Der er efter høringens afslutning opstået et ønske om at indgå en udbygningsaftale vedr. fortov og afvanding langs Oldvejen.
 
En udbygningsaftale er en aftale mellem kommunen og en privat grundejer. Gennem en udbygningsaftale kan private grundejere betale helt eller delvist for fysisk infrastrukturarbejde, som det ellers kan være op til kommunen at udføre og betale. Infrastrukturen vil efterfølgende blive overdraget til kommunen, som også påtager sig den efterfølgende drift.
 
Ifølge planloven skal udbygningsaftalen vedtages samtidig med lokalplanen, ligesom udbygningsaftalen skal offentligt bekendtgøres. Det angives i lokalplanen, at der er indgået udbygningsaftale. Af hensyn til at der derfor foretages en mindre ændring af det offentliggjorte planforslag sendes lokalplanforslag 3.81 i supplerende 14-dages høring.
 
I lokalplanforslaget er der tilføjet følgende:
Der foreligger et udkast til en udbygningsaftale mellem Holbæk Kommune og de respektive ejere af matriklerne 78 og 80a, Holbæk Markjorder.
Aftalens overordnede indhold:
· Etablering af fortov på den østlige side af Oldvejen mod lokalplanområdet og mod syd til overfor indkørslen til Kejserkåbevej.
· Etablering af trug til afvanding og håndtering af regnvand fra Oldvejen mod lokalplanområdet.
 
Der indgåes en udbygningsaftale med hver af de to grundejere indenfor lokalplanområdet. Lokalplanforslagets §7.10 præciseres derfor, for at tydeliggøre, hvor infrastrukturen skal være placeret. Derved sikres en sammenhæng på hele strækningen. Præciseringen sker, så det fremgår tydeligt at arealudlægget indeholdt i lokalplanforslaget laves langs vejkant på Oldvejen og 5 m tilbage derfra. Arealudlægget ses på kortbilag 5 i lokalplanforslaget.
 
Da der i lokalplanforslag 3.81 netop er lavet et arealudlæg på 5m langs Oldvejen vil etableringen af anlæggene indeholdt i udbygningsaftalen ikke give anledning til ændringer i udstykningsplanen og planens principper. Det er på den baggrund vurderet, at der er tale om en mindre ændring, hvorfor det er tilstrækkeligt med en supplerende høringsperiode på 14 dage.
 
Lokalplanområdet
Lokalplanen og det tilhørende kommuneplantillæg udarbejdes på baggrund af et konkret ønske fra grundejere og udviklere. Området omfatter ca. 4,5 ha øst for Oldvejen og syd for Munkholmvej. De kommende boligområder udstykkes fra Oldvejen 7 og Oldvejen 9. Lokalplanen muliggør opførelsen af ca. 34 parcelhuse eller alternativt 30 parcelhuse og 8 rækkehuse.
 
Nabolokalplan 3.80 og forslag til kommuneplantillæg
Denne lokalplan (3.81) er udarbejdet sideløbende med lokalplan 3.80 Oldhøjen, som også hører ind under kommuneplantillæg nr. 42. I kommuneplan 2013-25 ligger arealet mellem to områder udlagt til boligformål. Der udarbejdes et kommuneplantillæg, som kan udfylde hullet mellem de to eksisterende kommuneplanrammmer. Planlægningen af området til boliger er en naturlig fortsættelse af Holbæk Bys udvidelse mod øst.

Økonomiske konsekvenser
Udbygningsaftalen omhandler infrastruktur, som det ellers ville påhvile Holbæk Kommune at etablere. Ved udbygningsaftale betales anlægsudgiften af ejerne, hvormed kommunen kun har udgifter til drift og vedligehold. Der er kun hjemmel i planloven til at indgå aftale om anlægsopgaven og ikke den efterfølgende drift.

Høring
Opstart af planlægningen blev annonceret på kommunens hjemmeside, planforslagene blev desuden udsendt i 4-ugers for-debat hos beboerne i nærområdet.
Der indkom 6 høringssvar i forbindelse med for-debatten.
De indkomne høringssvar udtrykte især bekymringer vedr. de kommende vej og støjforhold. Der blev derfor udført en trafiktælling, og udarbejdet et støjnotat for trafikken på Oldvejen.
 
Planforslagene var udsendt i 8 ugers offentlig høring. Der blev afholdt borgermøde i forbindelse med høringsperioden. Der indkom 14 høringssvar i perioden.
 
På både borgermødet, samt i de indkomne høringssvar var hovedtemaerne: lokalplanens byggelinjer, mulighederne for terrænregulering, ikke mulighed for valmtag i lokalplanområdet og regnvandshåndtering.
 
De indkomne høringssvar fra både den oprindelige høring, samt kommende supplerende høring, vil indgå i behandlingen af planens endelige vedtagelse.
 
Høringssvar fra den supplerende høring behandles sammen med høringssvarene fra den tidligere gennemførte 8-ugers offentlige høring i forbindelse med den politiske behandling af lokalplanens endelige vedtagelse.

Lovgrundlag – link
Planloven
Specifikt for udbygningsaftaler Planlovens §21b

Sagshistorik, henvisninger
Igangsættelse og prioritering af planerne:
Udvalget for Klima og Miljø den 30. maj 2017 (punkt 18)
Økonomiudvalget den 7. juni 2017 (punkt 111)
 
Vedtagelse af at sende planforslagene i offentlig høring:
Udvalget for Klima og miljø den 30. januar 2018 (punkt 8)
Økonomiudvalget den 7. februar 2018 (punkt 19)
Kommunalbestyrelsen den 21. februar 2018 (punkt 27)

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 19-06-2018
Indstilles godkendt.
 
Christian Ahlefeldt-Laurvig (I) deltog ikke i behandlingen af punktet.


caseno17-19408_#4602030_v1_381_olden_supplerende 05_06_2018.pdf.pdf

Bilag

381_olden_supplerende 05_06_2018.pdf


91. Drøftelse - Evaluering af det politiske og administrative samarbejde første halvår 2018

Drøftelse - Evaluering af det politiske og administrative samarbejde første halvår 2018

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget og de stående udvalg
Drøftelsessag
Indstilling
Rasmus Bjerregaard indstiller, at
 1. det politiske og administrative samarbejde i de enkelte udvalg det første halvår 2018 evalueres
Beskrivelse af sagen
 
I forbindelse med valget af den nye kommunalbestyrelse blev 14 pladser besat af helt nye kommunalbestyrelsesmedlemmer. Administrationen lagde derfor vægt på, at den nye kommunalbestyrelse fik en god og grundig introduktion til de næste fire års politiske arbejde.
 
Nu er det tid til at evaluere, hvordan politikerne konkret har oplevet det første halve år i den nye kommunalbestyrelse.
 
Følgende spørgsmål kunne være styrende for evalueringen – gerne i konkretiseret form:
 
 1. hvordan har medlemmerne generelt oplevet det første halve års arbejde i udvalget?
 2. hvordan har samarbejdet med administrationen fungeret?
 3. har sagsfremstillingerne været til at forstå, og giver de et godt beslutningsgrundlag?
 4. hvordan opleves mødernes tilrettelæggelse og afholdelse?
 
Til inspiration for evalueringen vedlægges ”Kodeks for administrationens rådgivning og bistand til byrådet, udvalg og borgmester”, som byrådet vedtog den 21. april 2016, og hvis principper er grundlaget for samarbejdet mellem det politiske og administrative niveau.


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 19-06-2018
Drøftet.


caseno18-20427_#4537790_v1_referat af byrådet sag om kodeks samarb. adm. og politikere.docx.docx
caseno18-20427_#4537817_v1_kodeks for administrationens rådgivning mv..pdf

Bilag

Referat af Byrådet sag om kodeks samarb. adm. og politikere.docx
Kodeks for administrationens rådgivning mv.


92. Orientering om helhedsplan for Holbæk Fælled

Orientering om helhedsplan for Holbæk Fælled

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Kultur og Fritid.
 
Orienteringssag.

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Udvalgene tager orienteringen om processen for færdiggørelse af helhedsplanen for Holbæk Fælled til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Baggrund:
Fredningen af Holbæk Fælled trådte i kraft i 2014. I følge kendelsen skal kommunen udarbejde en plejeplan. Forslag til plejeplan skal foreligge senest 3 år efter fredningens gennemførelse. Udkast til en helhedsplan inkl. plejeplan er nu færdigt. Sagen behandles nu, for at orientere om den videre proces, og fordi planen medfører væsentlige ændringer af fælleden, som vil skabe opmærksomhed. Ændringerne går bl.a. ud på, at der opsættes kreaturfolde i den nordlige del af Fælleden for at leve op til fredningens krav om naturpleje, samt at aktiviteter som ridning og MTB-kørsel vil blive henvist til nye, dertil indrettede stier/spor. De væsentligste ændringer fremgår af sagens bilag 2.
 
I fredningskendelsen er Fælleden opdelt i 3 delområder:
Det fremgår af sagens bilag 1, hvor delområderne er.
 
Administrationen har udarbejdet planen som en helhedsplan, idet der også er behov for en plan for benyttelsen og ikke kun beskyttelsen af Fælleden. Der er blevet afholdt en offentlig workshop, hvor forskellige interessenter/brugere af Fælleden fremkom med idéer og ønsker til fremtidens fælled. Mange input fra workshoppen er medtaget i det videre arbejde med planen. Ændringerne, som borgerne vil opleve, når planen realiseres, er således resultater af fredningen og brugernes ønsker.
 
Proces:
Danmarks Naturfredningsforening har jf. kendelsen indgivet forslag til plejeplan, og elementer fra denne er medtaget i arbejdet med helhedsplanen. Lodsejerne, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet skal have lejlighed til at udtale sig om udkastet til planen, inden den indsendes til Fredningsnævnet. Eventuel uenighed om planens indhold forelægges Fredningsnævnet til afgørelse. Plejeplanen revideres første gang efter 5 år, herefter hvert 10. år.
 
Administrationen vil i den kommende tid være i dialog med Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og lodsejerne og forsøge at opnå enighed om planens indhold. Såfremt der ikke opnås enighed, viser erfaringen fra tidligere fredningssager, at behandlingen i Fredningsnævnet kan være langvarig.
Når planen er endelig godkendt i Fredningsnævnet vil udvalget få planen forelagt til orientering.
 
Administrationen vurderer, at realisering af planens væsentligste dele – stier, rydninger, nyplantninger og opsætning af hegn - kan påbegyndes i 2019 eller tidligere, alt afhængigt af, hvor hurtigt der opnås enighed om planen.

Økonomiske konsekvenser
Det er for tidligt at estimere anlægsudgifterne til bl.a. nye stier, hegn, rydning og beplantninger, eftersom planen ikke er forhandlet færdig. Administrationen vurderer, at selvom kommunen vil være nødt til at afholde en væsentlig del af anlægsudgifterne samt afledt drift, vil der være sandsynlighed for at opnå tilskud fra eksterne puljer/fonde til anlæg af nogle af helhedsplanens delprojekter. Det forventes, at der fremlægges en ny sag på baggrund af den endelige plan med estimerede anlægsudgifter.

Øvrige konsekvenser
Fælledens brugere vil, når helhedsplanen er realiseret, bl.a. opleve ændrede adgangsforhold og øget regulering af visse aktiviteter. Se bilag 2.

Høring
Lodsejerne, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet skal have lejlighed til at udtale sig om den endelige plan.

Lovgrundlag – link
Naturbeskyttelsesloven

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 19-06-2018
Taget til efterretning. Dialog Holbæk, Handicaprådet og andre relevante interessenter høres.


caseno12-9793_#4598795_v1_bilag 1..pdf
caseno12-9793_#4598797_v1_bilag 2..pdf
caseno12-9793_#4598802_v1_bilag 3..pdf

Bilag

Bilag 1. Fredningens delområder
Bilag 2. Skematisk oversigt
Bilag 3. Fredningskendelse


93. Orientering om status på vedligeholdelsesefterslæbet på kommunens veje, fortove og bygværker

Orientering om status på vedligeholdelsesefterslæbet på kommunens veje, fortove og bygværker

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Orienteringssag

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 • Orienteringen tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Formålet med dette dagsordenspunkt er, at orientere Udvalget for Klima og Miljø om status på tilstanden af kommunens veje, fortove og bygværker samt den forventede udvikling på området i de kommende år og mulige konsekvenser. Udvalget for Klima og Miljø vil fremover hvert andet år få en opdatering på tilstanden af kommunens veje, fortove og bygværker.
 
SAMKOM (sammenslutning af Vejdirektoratet, KL – kommunernes Landsforening, KTC - forening af kommunale tekniske chefer og KVF - Kommunal Vejteknisk Forening) udgiver hvert andet år en rapport, der omhandler tilstanden af kommunernes veje, fortove, stier og bygværker. Her har man bl.a. defineret det hensigtsmæssige investeringsbehov over tid for hhv. veje, fortove, stier og bygværker. Udgangspunktet er at det er økonomisk mest fordelagtigt at opretholde en gennemsnitlig restlevetid på veje, fortove, stier og bygværker svarerende til 50%, hvor 100% svarer til nyt. På den måde holdes vedligeholdelsen af veje, fortove, mv. i en funktionsdygtig tilstand og driftsøkonomien holdes nogenlunde i balance. Hvis der investeres så restlevetiden holdes over 50% så opspares/overinvesteres der i veje, fortove mv. Investeres der så restlevetiden er under 50%, så opbygges der er et efterslæb.
 
Til at vurdere efterslæbet på veje og fortov, har administrationen benyttet beregningsmetoderne, der angives i SAMKOM-rapporten. Vurderingen af efterslæbet på kommunens bygværker er foretaget af kommunens rådgiver på området.
 
Kommunens stier er ikke tilstandsvurderet, da data ikke er tilstrækkelige til at foretage en efterslæbsvurdering.
 
Tilstanden på kommunens veje(kørebaner)
Denne kategori vedrører alle kommunens offentlige veje(kørebaner), der er omfattet af kommunens asfaltkontrakter. I 2017 drejede det sig om 832 km offentlige vej. Holbæk Kommune havde på analysetidspunktet fire asfaltkontrakter. Der er enkelte veje som ikke er medtaget da de ikke er dækket af asfaltkontrakter, men det drejer sig om ganske få procent af kommunens offentlige veje, så den samlede vurdering er stadig retvisende.
 
Holbæk Kommunes veje vurderes i 2017 at have en gennemsnitlig restlevetid på 41%.
 
Efterslæbet i forhold til at opnå en restlevetid på 50% estimeres til at ligge på ca. 66 mio. kr. Dette er investeringer udover de ca. 23 mio. kr., der i dag benyttes til at drifte og vedligeholde kommunens veje.
 
Kommunen har fortsat tre gamle asfaltkontrakter, der kan resultere i en forbedret tilstand af de omfattede veje. Dette afhænger dog af, om vejene falder for det aftalte tilstandsniveau indenfor kontraktperioden. Hvis det ikke sker og der ikke afsættes yderligere midler til at hæve tilstanden, så må Holbæk Kommune forvente et faldende tilstandsniveau over de kommende år, da det nuværende investeringsniveau ikke matcher det nødvendige niveau for at opnå balancepunktet.
 
Det samlede gennemsnitlige tilstandsniveau for de kommuner der deltog i analysen, var en gennemsnitlig restlevetid på 42 pct.
 
Tilstanden på kommunens fortove
Denne kategori omfatter samtlige offentlige fortove i kommunen. Holbæk Kommune har ca. 564.880 m² fortovsareal. Disse vurderes tilsammen at have en gennemsnitlig restlevetid på 45%. Der er dog strækninger, der har en meget længere restlevetid og strækninger der er i meget ringere stand end de 45% restlevetid.
 
Efterslæbet i forhold til opnå en restlevetid på 50% estimeres til at ligge på ca. 57 mio. kr. Dette er investeringer udover de ca. 3 mio. kr., der i dag benyttes til at drifte og vedligeholde kommunens fortove.
 
Det samlede gennemsnitlige tilstandsniveau for de kommuner, der deltog i analysen, var en gennemsnitlig restlevetid på 56 pct.
 
Tilstanden på kommunens broer og bygværker
Denne kategori omfatter bl.a. broer og parkeringskælderen. Bygværkernes tilstand opgøres på en karakterskala fra 0 til 5, hvor 0 indikerer ingen eller ubetydelige skader og 5 indikerer, at bygværket er fuldstændig nedbrudt. Bygværker med hovedtilstandskarakter på mindst 2 har behov for reparation.
 
Holbæk Kommunes gennemsnitlig hovedtilstandskarakter var ved den seneste vurdering 1,9. En beregning af efterslæbet blev foretaget i 2015. Der var vurderingen, at kommunen over en seksårig periode skulle investere ca. 50 mio. kr. i bygværkerne, for at opretholde dem i en funktionsdygtig tilstand.
 
Det samlede gennemsnitlig hovedtilstandskarakter for de kommuner, der deltog i analysen, var på 1,46.
 
En del af investeringsbehovet bliver håndteret via kommunens anlægsbudget for 2018 og overslagsårene, hvor de mest trængende bygværker er lagt ind i en årlig investeringsplan.

Økonomiske konsekvenser
Efterslæbet på kommunens veje, fortove og bygværker estimeres at ligge på hhv. ca. 66 mio. kr., ca. 57 mio. kr. og ca. 50 mio. kr. Det gælder for både veje, fortove og bygværker at de ligger under den ønskede restlevetid på 50%.  Hvis ikke investeringsniveauet øges på områderne veje og fortove i de kommende år, så må kommunen forvente et øget vedligeholdelsesefterslæb på veje og fortove. Efterslæbet på bygværker og broer forventes at blive mindre i de kommende år, da der er afsat midler i anlægsbudgettet til dette område.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 19-06-2018
Taget til efterretning.


caseno17-3548_#4601577_v1_samkom landsdækkende analyse 2017.pdf.pdf

Bilag

SAMKOM landsdækkende analyse 2017.pdf


94. Orienteringer

Orienteringer

Indstilling
Eventuelle orienteringer fra formanden
Eventuelle orienteringer fra medlemmerne
Eventuelle orienteringer fra direktionen
- orientering om samarbejdet mellem Vej og Park og Teknisk service
- orientering om sagsbehandlingstider på udvalgets område, samt oversigt over miljøgodkendelser, tilslutningstilladelser og dispensationer
 
Forventede sager på de næste tre møder i udvalget:
Oversigten over kommende sager er udformet som et dynamisk dokument, som løbende redigeres. Listen skal derfor læses som et øjebliksbillede med forbehold for at sager kan tilføjes, fremrykkes, udskydes eller fjernes som følge af uforudsete begivenheder.
 
Dato og måned
Sager
Ekstraordinært møde den 8. august 2018
 
 
Endelig vedtagelse af lokalplan 3.81 Boligområdet Olden samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 42 for To Boligområder ved Oldvejen
 
28. august 2018
Sager vedrørende handleplan for Jyderup
 
Opfølgning på budget 2018 – Budgetrevision 3
 
Omdisponering af midler til generel pulje til vejafvanding
Frigivelse af midler til broer og bygværker
 
25.september 2018
Revision af alle kommunens vandløbsregulativer
 
 
30. oktober 2018
Forskrift for musikarrangementer
 
 
95. Underskriftsark

Underskriftsark