UDVALG

Udvalget for Klima og Miljø

MØDE

Referat

STED

Lokale 0.16 - Mødecenter - Kanalstræde 2, 4300 Hol

STARTTIDSPUNKT

29-05-2018 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

29-05-2018 18:00:00


PUNKTER

65. Godkendelse af dagsorden til mødet den 29. maj 2018
66. Beslutning vedr. effektiviserings- og besparelsesstrategi for 2019 - Udvalget for Klima og Miljø den 29. maj 2018
67. Beslutning om 1. behandling af Forslag til Lokalplan 2.84 Boliger ved Gl. Ringstedvej (Revideret forslag)
68. Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 3.80 Boligområde ved Oldhøjen samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 42
69. Beslutning om igangsættelse af planer
70. Beslutning om dispensation til parkering delvist på fortov
71. Beslutning om frigivelse af midler til trafikforbedringstiltag
72. Beslutning om omprioritering af midler til renovering af Ringstedvej i Mørkøv
73. Beslutning om trafikforanstaltninger omkring sportsbyen
74. Beslutning om ombygning af krydset Industrivej/Industriparken i Jyderup til modulvogntog
75. Beslutning om forlængelse af Ringvejen frem til byggemodning i Regstrup
76. Beslutning - Etablering af parkeringspladser ved Vipperød station
77. Beslutning om renovering og udvikling af Ahlgade
78. Beslutning om vedtagelse af tillægsregulativ for Kalvemose Å
79. Beslutning - Revidering af ordensreglement for Holbæk Havn
80. Drøftelse af indsatsområder under Grøn Kommune
81. Orientering om Kommunens grønne regnskab for 2017
82. Orientering om etablering af parkeringspladser
83. Orienteringer
84. Underskriftsark65. Godkendelse af dagsorden til mødet den 29. maj 2018

Godkendelse af dagsorden til mødet den 29. maj 2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. dagsorden til møde i Udvalget for Klima og Miljø den 29. maj 2018 godkendes

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-05-2018
Godkendt.
66. Beslutning vedr. effektiviserings- og besparelsesstrategi for 2019 - Udvalget for Klima og Miljø den 29. maj 2018

Beslutning vedr. effektiviserings- og besparelsesstrategi for 2019 - Udvalget for Klima og Miljø den 29. maj 2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 1. beslutter hvilke effektiviseringsforslag og eventuelle besparelsesforslag, der skal indgå i den videre politiske behandling for at opfylde udvalgets andel af måltallet på 28 mio. kr.

Beskrivelse af sagen
Kommunalbestyrelsen har besluttet en effektiviserings- og besparelsesstrategi for 2019-2021, der hvert år skal frigive en procent af servicerammen til politisk råderum svarende til 28 mio. kr.
 
Tabel 1. De politiske udvalgs andel af måltallet på 28 mio. kr.
 
Det bemærkes, at der forventes stigende udgifter til vejbelysning på estimeret 300.000 kr. årligt. Stigningen skyldes at anlægsprojektet med udskiftning af vejbelysning afsluttes og garantiperioden dermed udløber. Dette medfører, at udgifter til serviceeftersyn og forebyggende vedligeholdelse af vejbelysningen samt udbedring af fejl og skader, fremover skal afholdes af driften. Estimatet er dog forbundet med en vis usikkerhed, hvilket skyldes, at der såvel i Holbæk som i andre kommuner er meget begrænsede erfaringer med driftsomkostninger til LED-lys de første år og på sigt. Estimatet baserer sig derfor i et vist omfang med erfaringer med de tidligere anlæg.
 
Henover foråret har udvalget drøftet forslag til effektiviseringer, ligesom udvalget har drøftet forslag til besparelser, der bliver aktuelle i det omfang, effektiviseringsforslagene ikke alene kan opfylde udvalgets andel af måltallet.
 
På sit møde den 27. juni 2018 skal kommunalbestyrelsen vedtage de samlede effektiviseringsforslag med betydning for budget 2019. Besparelsesforslagene behandles i forbindelse med budgetprocessen efter sommerferien.
 
Forud for mødet i kommunalbestyrelsen skal effektiviseringsforslagene gennemgå følgende proces:
 
Der er to bilag til sagen, som begge er lukkede. Det ene bilag indeholder forslag til effektiviseringer, mens det andet bilag indeholder forslag til besparelser.
 
De effektiviseringsforslag, som udvalget godkender til videre politisk behandling, offentliggøres, når Økonomiudvalget den 6. juni træffer beslutning om at sende forslagene i høring.
 
De besparelsesforslag, som udvalget godkender til videre politisk behandling, offentliggøres som led i budgetprocessen efter sommerferien

Sagshistorik, henvisninger
Udvalget for Klima og Miljø den 24. april 2018: Punkt 58: Drøftelse af budget 2019-2011, april
Kommunalbestyrelsen den 21. februar 2018: Punkt 21: Beslutning af budgetramme for 2019

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-05-2018
Effektiviseringsforslaget godkendt til videre politisk behandling.
 
Udvalget besluttede, at øgede udgifter til vejbelysning med 0,3 mio. kr. indarbejdes i udvalgets forslag til budgettet.
 
Besparelsesforslag VBAF 4, VBAF 5.1 dog kun med 0,1 mio. kr. og VBAF 9 godkendt til videre politisk behandling.
 
Et yderligere besparelsesforslag på 0,05 mio. kr. godkendt til videre politisk behandling. For stemte 4 (A, O, V og Ø). Imod stemte 1 (I).
 
Besparelsesforslag VBAF 2.1 dog kun med 0,5 mio. kr. godkendt til videre politisk behandling. For stemte 3 (A, O og Ø). Imod stemte 2 (I og V).
 
De øvrige besparelsesforslag ikke godkendt.
 
For besparelsesforslag VBAF 3.1 dog kun med 0,5 mio. kr. stemte 1 (V). Imod stemte 4 (A, I, O og Ø).
For besparelsesforslag VBAF 3.1 dog kun med 0,55 mio. kr. stemte 1 (I). Imod stemte 4 (A, O,  Ø og V)
67. Beslutning om 1. behandling af Forslag til Lokalplan 2.84 Boliger ved Gl. Ringstedvej (Revideret forslag)

Beslutning om 1. behandling af Forslag til Lokalplan 2.84 Boliger ved Gl. Ringstedvej (Revideret forslag)

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø og kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Forslag til Lokalplan 2.84 Boliger ved Gl. Ringstedvej (Revideret forslag) godkendes til udsendelse i offentlig høring i minimum 4 uger.

 2. der på baggrund af forudgående udvidede høring ikke afholdes et nyt offentligt borgermøde.

 3. der på baggrund af gennemført miljøscreening ikke udarbejdes en egentlig miljørapport.

Beskrivelse af sagen
Udarbejdelsen af lokalplanen er sket på baggrund af et konkret boligprojekt, hvor Lejerby A/S, ønsker at bygge lejeboliger på området. Planområdet omfatter et areal på ca. 1 ha og er beliggende i Holbæk Vest på et hjørneareal vest for Valdemar Sejrsvej og nord for Gl. Ringstedvej. Lokalplanen er inddelt med et byggefelt A og et byggefelt B. På baggrund af høringssvar er lokalplanen blevet revideret i en sådan grad, at det kræver et nyt lokalplanforslag. Den primære ændring består i, at boligblokken i byggefelt B sænkes fra 4 til 3 etager og der tilføres en ekstra opgang for at opnå det samme antal boliger i lokalplanområdet og derved den samme grad af byfortætning.

Baggrunden for et revideret planforslag:
På baggrund af modtagne høringssvar i den offentlige høringsperiode samt udførelsen af en supplerende høring indstilles et revideret planforslag til udsendelse i ny høring.
De modtagne høringssvar foreslår bl.a.:
o at boligblokken langs Valdemar Sejrsvej rykkes så langt ud mod Valdemar Sejrsvej og så tæt mod fredsskovsarealet som muligt, med henblik på give mest muligt afstand til tilstødende Grundejerforening Lysets bebyggelse (at rykke byggefeltet).
o at bebyggelsen langs Valdemar Sejrsvej med lokalplanforslaget bør have en lavere etagehøjde.

At imødekomme ovenstående punkter har forudsat en gennemførelse af en supplerende høring, jf. planlovens §27, stk. 2. Planlovens § 27, stk. 2 sikrer, at berørte har mulighed for at udtale sig, hvad angår mindre ændringer (så som at rykke byggefeltet). Da det reviderede planforslag også indbefatter at forlænge byggefelt B er ændringerne samlet set så omfattende, at et nyt planforslag skal forelægges.

Dialog med tilstødende grundejerforening Lyset:
Bygherre og rådgiver har forinden borgermøde i høringsperioden til det oprindelige forslag drøftet det oprindelige planforslag med beboere og bestyrelse i grundejerforeningen. På den baggrund imødekommes ændringen om placering af byggefelt B, der tilgodeser grundejerforeningens ønske om mest mulig afstand. Efter endt høringsperiode har administrationen afholdt 2 møder med repræsentanter fra grundejerforeningens bestyrelse om
indhold, proces og alternativer i lokalplanen.
Baggrunden for at gennemførte den udvidede dialog, den supplerende høring samt det reviderede planforslag er forsøg på at imødekomme den tilstødende grundejerforening

Supplerende materiale i revideret forslag:

Høringen har medført at supplerende materiale indarbejdet er i det reviderede forslag. Materialet omhandler skyggediagrammer og tværsnit.

Skyggediagrammer (vedlagt som bilag 11):
Idet etagebyggeriet går fra 4 til 3 etager bliver skyggepåvirkninger alt andet lige mindre.
Diagrammerne viser uddybende for højsommeren (sommersolhverv). Haverne på Marievej nr. 6-18 er fra tidlig morgen fra kl. 05-06 fuldt dækket af skygge. Fra kl. 07 er alle haver dog næsten fri fra skyggepåvirkning. Resten af dagen er der ingen skyggepåvirkning. Det vurderes således, at etagebyggeriet  afleder minimal skyggepåvirkning til omkringliggende bebyggelse.
 
Tværsnit (vedlagt som bilag 12):
Snittene fokuserer på bygningshøjder og afstande imellem bygninger ift. terrænet. Den stiplede linje på "snit AA" viser konturen af Marievejs bebyggelse, hvor det fremgår, at Marievejs bebyggelse fremstår en smule højere end etagebebyggelsen. Det vurderes således, at boligprojektet ikke fremstår så markant højere end Marievejs bebyggelse, afstand og terræn taget i betragtning.
 
Rettelser til revideret planforslag, der indstilles i medfør af høringssvar:
(Se især bilag 5 og 7 for baggrund herfor.)

· Revideret kortbilag 2, 4-5
· Vedr. byggefelter placering:
- Byggefelternes afstand til skel formindskes og er derfor ikke 2,5 meter fra skel. (§5.2)
 
· Vedr. bygningshøjde:
- I byggefelt B må der maksimalt opføres 3 etager, hvor intet punkt være over 11 meter.
For bebyggelse i begge byggefelter præciseres henvisning til terræn jf. kortbilag 2 ift. maksimale bygningshøjder. (§ 5.3 og 5.4)
 
· Vedr. tagmateriale og tagudformning:
- Mindre præciseringer er udført. Bygning i 3 etager skal udføres i fladt tag. 2 etages bygning kan enten være fladt tag eller sadeltag. Sadeltag skal udføres i tegl. (§ 6.3, 6.5, 6.6)

· Vedr. stier
- Der skal være 2 stier ind til området. Da den ene sti placeres i fredskovarealet kan den kun etableres som en trampesti. Områdets øvrige sti skal dog være min. 2 meter bred og skal anlægges i asfalt, beton eller belægningssten. (§ 8.1)

· I lokalplanens redegørelsesdel, tilføjes der:
Vedr. indkig:
- Afsnit om, at der i forbindelse med opførelsen af byggeriet bør udarbejdes en beplantningsplan, der så vidt muligt mindsker eventuelle indkigsgener.
Vedr. tilladte max hastighed på interne færdselsarealer:
- Afsnit om, at interne færdselsarealer kan indrettes som lege- og opholdsarealer, såfremt det findes hensigtsmæssigt og parkeringsnormen stadig imødekommes.
Vedr. skyggediagrammer. (Se ovenfor)
Vedr. tværsnit: (Se ovenfor)
Økonomiske konsekvenser
Matr. nr. 13bi, Ladegården, Holbæk Jorder er på nuværende tidspunkt kommunal grund. I umiddelbar forlængelse af endelig vedtagelse af lokalplanen vil arealet sælges til med henblik på realisering af lokalplanen. Arealet kan ikke bebygges selvstændig, grundet fredskovspligt. Derfor er det ikke udbudspligtigt, hvorfor salg kan ske direkte.

Høring
Det reviderede planforslag:
Den offentlige høringsperiode på det reviderede planforslag er sat til minimum 4 uger.

Det oprindelige planforslag:
 • Forudgående offentlig høring:
  • Forløb fra d. 15. nov. 2017 til d. 19. dec. 2017. Den 4. dec. 2017 blev afholdt borgermøde.
  • Notat fra borgermødet er vedlagt som bilag 3.
  • Der indkom 10 høringssvar. I forbindelse med behandling af høringssvar er en række bilag udarbejdet, se bilagsoversigten.
  • Bilag 5 og 7 er de primære bilag, der opsummerer baggrund for indstillingen.
 
 • Forudgående supplerende høring:
  • Forløb fra d. 7. marts 2018 til 21. marts 2018.
  • Materiale udsendt i supplerende høring fremgår af bilag 6.
 
  • Der indkom 8 høringssvar. Oversigt og indstilling heraf er fremgår af bilag 7.
 

Lovgrundlag – link
Planloven
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

Sagshistorik, henvisninger
Det oprindelige planforslag vedtaget af Holbæk Byråd 08.11.2017Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-05-2018
Et flertal bestående af O, I, V og Ø indstiller, at forslaget tiltrædes.
 
A kan ikke tiltræde forslaget til lokalplan, idet der ønskes 4 blokke i 2 etager, eller 3 blokke i 3 etager, og plads til flere cykler og 1,5 parkeringsplads pr. bolig.


caseno17-25358_#4542374_v1_bilagsoversigt.pdf.pdf
caseno17-25358_#4542377_v1_bilag 1 forslag til lokalplan 2.84 (revideret forslag).pdf
caseno17-25358_#4542378_v1_bilag 2 miljøscreening.pdf.pdf
caseno17-25358_#4542380_v1_bilag 3 notat fra borgermøde.pdf.pdf
caseno17-25358_#4542381_v1_bilag 4 oversigt over høringssvar samt tematisk gengivelse heraf (oprindeligt forslag).pdf
caseno17-25358_#4542382_v1_bilag 5 tematisk vurdering af høringssvar samt administrationens indstilling heraf (oprindeligt fors.pdf
caseno17-25358_#4542385_v1_bilag 6 materiale udsendt i supplerende høring.pdf
caseno17-25358_#4542386_v1_bilag 7 oversigt over høringssvar til den supplerende høring samt administrationens indstilling hera.pdf
caseno17-25358_#4542387_v1_bilag 8 vurdering af påvirking af bevaringsværdier for nabobebyggelse.pdf
caseno17-25358_#4542388_v1_bilag 9 vurdering af potentiale for opholdsarealer i skov.pdf
caseno17-25358_#4542390_v1_bilag 10 beregning af fri- og opholdsarealer.pdf
caseno17-25358_#4542391_v1_bilag 11 skyggediagrammer.pdf
caseno17-25358_#4542392_v1_bilag 12 tværsnit.pdf

Bilag

Bilagsoversigt.pdf
Bilag 1 Forslag til Lokalplan 2.84 (Revideret forslag)
Bilag 2 Miljøscreening.pdf
Bilag 3 Notat fra borgermøde.pdf
Bilag 4 Oversigt over høringssvar samt tematisk gengivelse heraf (Oprindeligt forslag)
Bilag 5 Tematisk vurdering af høringssvar samt administrationens indstilling heraf (Oprindeligt forslag)
Bilag 6 Materiale udsendt i supplerende høring
Bilag 7 Oversigt over høringssvar til den supplerende høring samt administrationens indstilling heraf (Supplerende høring)
Bilag 8 Vurdering af påvirking af bevaringsværdier for nabobebyggelse
Bilag 9 Vurdering af potentiale for opholdsarealer i skov
Bilag 10 Beregning af fri- og opholdsarealer
Bilag 11 Skyggediagrammer
Bilag 12 Tværsnit


68. Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 3.80 Boligområde ved Oldhøjen samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 42

Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 3.80 Boligområde ved Oldhøjen samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 42

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima- og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Beslutningssag.

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 42 samt lokalplan 3.80 Boligområde ved Oldhøjen vedtages endeligt.
 2. Udbygningsaftale for etablering af sikkert krydsningspunkt på Oldvejen godkendes.

Beskrivelse af sagen
Baggrund
Lokalplanen for et nyt boligområde ved Oldhøjen og det tilhørende kommuneplantillæg er udarbejdet på baggrund af en længerevarende dialog mellem Holbæk Kommune og grundejerne i området. På opfordring fra grundejerne og på baggrund af en stor efterspørgsel på grunde i Holbæk Øst tilvejebringes nu de planmæssige forudsætninger for udstykning af nye parcelhusgrunde.
 
Indeværende lokalplan dækker en del af et større område øst for Oldvejen, som nu planlægges til boligformål. Samtidig er lokalplanforslag nr. 3.81 for boligområdet Olden også blevet udarbejdet, som dækker den anden del af det nye boligområde. De to lokalplanforslag er udarbejdet sideløbende, da der er mange grundejere involveret og dermed nogle forskellige ønsker til udviklingen af området. De to lokalplanforslag har dog overordnet samme formål og indhold.
 
Lokalplanområdet
Området er cirka 11 ha og udstykkes fra ejendommene Oldvejen 1 og Oldvejen 7A. Lokalplanområdet ligger på kanten mellem by og land og vil udgøre en del af den nye afgrænsning af Holbæk mod øst.
 
Forslag til kommuneplantillæg
I kommuneplan 2013-25 ligger arealet delvist mellem to rammeområder udlagt til boligformål. Forslag til kommuneplantillæg nr. 42 har til formål at udlægge et nyt rammeområde til boligformål, som kan udfylde hullet mellem de to eksisterende rammeområder (se kort over rammeområderne i kommuneplantillægget). Planlægningen af området til boligformål er en naturlig fortsættelse af Holbæk Bys udvidelse mod øst.
 
Lokalplanforslagets indhold
De indkomne høringssvar har ikke givet anledning til ændringer, udover en præcisering af den maksimale højde på skure og småbygninger. Lokalplanen fremstår derfor som da den blev sendt i høring af Kommunalbestyrelsen d. 21. februar.

Økonomiske konsekvenser
Udbygningsaftale
Der er i forbindelse med planlægningen udarbejdet et udkast til en udbygningsaftale. Udbygningsaftalen omfatter etablering af en gang- og cykelsti (sikker skolevej) til den eksisterende sti vest for Oldvejen samt etablering af et sikkert krydsningspunkt på Oldvejen for bløde trafikanter. Udbygningsaftalen er vedlagt som bilag til dagsordenspunktet.
Udvikler afholder alle udgifter til aftalen omhandlende anlæg af infrastruktur, hvorefter driften overgår til kommunen. Det vurderes at driftsudgiften er 6 – 8.000 kr. årligt i gennemsnit over en 10-årig periode.
 
Andre afledte økonomiske konsekvenser
Realiseringen af lokalplan 3.80 og 3.81 samt kommuneplantillæg nr. 42 vil medføre afledte udgifter til vejafvanding og muligvis også etablering af fortov langs den offentlige vej. Dette som følge af, at Oldvejen ikke fremadrettet løber langs marker, men mod beboede arealer.
Det vil på Oldvejen blive nødvendigt at sikre vejen en afvanding til et ledningssystem.
På langt hovedparten af Oldvejen vil afvandingen kunne ske til et trug i hver side.
I truget nedsives vandet til et dræn som forbindes mellem drænbrønde med ca. 50 meters afstand, suppleret ved indkørsler.
De afledte udgifter til ca. 350 meter trug med afvanding, vil beløbe sig til ca. 200.000 kr.
Såfremt det yderligere vil være nødvendigt med fortov skal der yderligere afsættes ca. 250.000 kr. for en strækning på 350 meter.

Høring
Opstart af planlægningen blev annonceret på kommunens hjemmeside. Planforslagene blev desuden udsendt i 4 ugers for-debat hos beboerne i nærområdet, hvor der indkom 6 høringssvar.
De indkomne høringssvar udtrykte især bekymringer vedrørende de kommende vej- og støjforhold. Der blev derfor udført en trafiktælling og udarbejdet et støjnotat for trafikken på Oldvejen.
 
Planforslagene var udsendt i 8 ugers offentlig høring. Der blev afholdt borgermøde i forbindelse med høringsperioden. Der indkom 5 høringssvar i perioden. Høringssvarene samt behandlingen af dem kan findes som bilag til dagsordenspunktet.

Lovgrundlag – link
Planloven og Lov om miljøvurdering af planer og programmer.
 

Sagshistorik, henvisninger
Igangsættelse og prioritering af planerne:
Udvalget for Klima og Miljø den 30. maj 2017 (punkt 64).
Økonomiudvalget den 7. juni 2017 (punkt 111).
 
Vedtagelse af at sende planforslagene i offentlig høring:
Udvalget for Klima og miljø den 30. januar 2018 (punkt 7)
Økonomiudvalget den 7. februar 2018 (punkt 18)
Kommunalbestyrelsen den 21. februar 2018 (punkt 26)

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-05-2018
Udsat.


caseno17-19382_#4540082_v1_20180228_lokalplanforslag_3_80_oldhøjen.pdf.pdf
caseno17-19382_#4540086_v1_forslag_kommuneplantillæg 42.pdf.pdf
caseno17-19382_#4540165_v1_20180509_udbygningsaftale_oldvejen.pdf.pdf
caseno17-19382_#4547885_v1_høringssvar_samlede.pdf.pdf
caseno17-19382_#4547874_v1_20180508_skema til behandling af høringssvar.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1: Lokalplanforslag 3.80 Boligområde ved Oldhøjen
Bilag 2: Forslag Kommuneplantillæg nr. 42
Bilag 5: Udkast til udbygningsaftale for Oldvejen
Bilag 3: Samlede høringssvar
Bilag 4: Skema til behandling af høringssvar


69. Beslutning om igangsættelse af planer

Beslutning om igangsættelse af planer

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 
 1. følgende planer igangsættes:
  1. Biogasanlæg nord for Kvanløse
  2. Boliger i den sydlige del af Udby
  3. Vandværket i Tølløse

Beskrivelse af sagen
Økonomiudvalget beslutter løbende, efter indstilling fra Udvalget for Klima og Miljø, hvilke lokalplaner og kommuneplantillæg administrationen skal udarbejde. Til hver plan er der udarbejdet et prioriteringsnotat, der sætter rammen for planens indhold og proces.
 
Nye planer
A Biogasanlæg nord for Kvanløse (bilag 1)
Planerne udarbejdes for at muliggøre opførelsen af et biogasanlæg med en kapacitet til produktion af op til ca. 20 mio. m3/år biogas. Biogasanlæg udnytter husdyrgylle og restprodukter til at producere CO2 neutral gas. Projektet består af store bygningsvolumener i form af op til 5 (tanke) i 25 meters højde. Anlægget vil medføre en øget trafikmængde i området, på grund af transport af gylle på lastbiler til og fra anlægget. Samtidigt er der potentiel risiko for lugtemissioner fra anlægget. Disse forhold skal undersøges nærmere, så det sikres at nabogener bliver holdt på et minimum. Administrationen vurderer, at der på den ansøgte placering, kan placeres et biogasanlæg. Til grund ligger særligt nærheden til rute 23 og 57, som vil være de bærende transportkorridorer, samt afstand til nærmeste naboer.
 
B Boliger i den sydlige del af Udby (bilag 2)
Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 18. april 2018, at der skal igangsættes planlægning for at muliggøre store boligparceller i den sydlige del af Udby. På baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning, er der således udarbejdet et prioriteringsnotat, der nærmere beskriver de planlægningsmæssige forhold i området og rammerne for planlægningen. Planerne kan bidrage til at øge udbuddet af boliger i Udby.
 
C Vandværket i Tølløse (bilag 3)
Tølløse-Kvarmløse Vandværk har søgt om en tilbygning, for at muliggøre flere kontorarbejdspladser. Vandværket ligger indenfor et område, der i kommuneplanen er udlagt til boligformål, hvilket betyder, at vandværket ikke kan udvide. Hensigten med kommuneplantillægget er derfor at ændre den planlagte anvendelse af området til offentlige formål. Hermed sikres det, at den eksisterende anvendelse fortsætter og vandværket fremtidssikres i forhold til mulige bygningsudvidelser.
 
Status på planer
For at sikre overblikket i forhold til igangværende planer, er der udarbejdet status på disse. Status er vedlagt som bilag 4.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-05-2018
Indstilles godkendt. Udvalget ønsker at følge arbejdet med lokalplan a. Biogasanlæg nord for Kvanløse løbende.


caseno18-5727_#4539359_v2_bilag 1 planprioritering biogasanlæg nord for kvanløse.docx.pdf
caseno18-5727_#4539354_v2_bilag 2 planprioritering for boliger i den sydlige del af udby.pdf
caseno18-5727_#4539356_v2_bilag 3 planprioritering ændring af kommuneplanramme for vandværket i tølløse.docx.pdf
caseno18-5727_#4553459_v1_bilag 4 status planer.pdf

Bilag

Bilag 1 planprioritering biogasanlæg nord for Kvanløse
Bilag 2 planprioritering for boliger i den sydlige del af Udby
Bilag 3 planprioritering ændring af kommuneplanramme for vandværket i Tølløse
bilag 4 status planer


70. Beslutning om dispensation til parkering delvist på fortov

Beslutning om dispensation til parkering delvist på fortov

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø.
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. den midlertidige dispensation til parkering delvist på fortovet på Bakkekammen og Møllevangen i Holbæk gøres permanent.

Beskrivelse af sagen
Byrådet vedtog den 18. februar 2015 en ny parkeringsbekendtgørelse, som gælder i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Ifølge bekendtgørelsen er det forbudt at parkere delvist på fortovet.
 
Udvalget for Klima og Miljø besluttede den 26. januar 2016 at give dispensation til at parkere delvist på fortovet på Bakkekammen og Møllevangen i Holbæk. Dispensationen blev givet for en forsøgsperiode på to år.
 
Administrationen har foretaget høring af henholdsvis Vejlauget for Bakkekammen og Møllevangen, politiet og kommunens egen parkeringsservice. Parkeringsservice har kun modtaget en enkelt klage i perioden over en bilist der parkerer med enden ud over fortovet. Den sag er søgt løst via dialog med bilisten. Politiet har ikke modtaget klager i prøveperioden og vejlauget heller ikke. For at sikre en bedre tilgængelighed på fortovet, har vejlauget opfordret grundejerne til at klippe hækkene ind til skel. Vejmyndigheden, politiet og vejlauget er således enige om, at forsøgsordningen har været en succes. På denne baggrund anbefaler administrationen, at forsøgsordningen gøres permanent.
 
Politiet skal godkende anvendelsen, men på administrationens uofficielle forespørgsel har politiet udtrykt sig positivt om en permanent dispensation.

Økonomiske konsekvenser
Bakkekammen og Møllevangen er begge private fællesveje. Det er derfor iflg. privatvejslovens regler de tilstødende grundejere, der afholder alle udgifter i forbindelse med skiltningen.

Lovgrundlag – link
Privatvejsloven (lovbekendtgørelse nr. 1234 af 4. november 2015 om private fællesveje) § 57, stk. 1.

Sagshistorik, henvisninger
Udvalget for Klima og Miljø besluttede den 26. januar 2016, at der i en toårig forsøgsperiode skulle gives dispensation til parkering delvist på fortovet på Bakkekammen og Møllevangen i Holbæk.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-05-2018
Udsat.
71. Beslutning om frigivelse af midler til trafikforbedringstiltag

Beslutning om frigivelse af midler til trafikforbedringstiltag

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. der gives en anlægsbevilling på 200.000 kr., af de afsatte anlægsmidler på 3,1 mio. kr., til trafik forbedrende foranstaltninger på Slagelsevej v. Holmstrup
 2. der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr., af de afsatte anlægsmidler på 3,1 mio. kr., til trafik forbedrende foranstaltninger i krydsene Lundemarksvej/Stenhusvej
 3. oversigt over anvendelse af puljen ”ad hoc midler til mindre trafiksikkerhedsforbedrende tiltag” tages til efterretning

Beskrivelse af sagen
Byrådet godkendte på mødet den 13.09.2017 prioriteringen af trafikforbedringstiltag (bilag 1) Der er afsat en pulje på 3,1 mio. kr. i investeringsoversigten for budget 2018 til tiltagene.
Af det samlede budget ønskes følgende frigivet:
 
 
 
Den 21.02.2018 frigav Kommunalbestyrelsen en pulje på 500.000 kr. til ”ad hoc midler til mindre trafiksikkerhedsforbedrende tiltag”. Administrationen har udarbejdet et statusbilag over anvendelsen af puljen indtil nu. Se bilag 4.

Økonomiske konsekvenser
Der frigives i alt 700.000,- kr. af puljen på 3,1 mio. kr. for prioriterede trafikforbedrende tiltag. Den 21.02.2018 blev der frigivet i alt 1,25 mio. kr. fra puljen.

Øvrige konsekvenser
Forbedringerne på Slagelsevej har markant betydning for trafiksikkerheden. Strækningen der den mest uheldsbelastede strækning i Holbæk Kommune.
 
Forbedringerne ved Lundemarksvej/Stenhusvej, gavner tryghed og sikkerhed for rigtig mange børn som færdes til og fra skole. Derud over er løsningerne til gavn for den generelle fremkommelighed i området.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-05-2018
Indstilles godkendt.


caseno17-53547_#4423192_v1_bilag 1 prioritering af trafikforbedringstiltag.pdf.pdf
caseno17-53547_#4535684_v1_bilag 2 - slagelsevej-1.pdf.pdf
caseno17-53547_#4535596_v1_bilag 3 - lundemarksvej.pdf.pdf
caseno17-53547_#4538190_v1_bilag 4 - status trafiksikkerhed 14-05-2018.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 Prioritering af trafikforbedringstiltag.pdf
Bilag 2 - Slagelsevej-1.pdf
Bilag 3 - Lundemarksvej.pdf
Bilag 4 - status trafiksikkerhed 14-05-2018.pdf


72. Beslutning om omprioritering af midler til renovering af Ringstedvej i Mørkøv

Beslutning om omprioritering af midler til renovering af Ringstedvej i Mørkøv

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:
 
 1. der gives en tillægsanlægsbevilling på 400.000 kr. til renovering af Ringstedvej i Mørkøv, som finansieres ved omprioritering i anlægsbudget 2018.

Beskrivelse af sagen
 
 
Det blev i 2017 vurderet, at der skulle afsættes 400.000 kr. til renoveringen af Ringstedvej i Mørkøv på baggrund af en skønsmæssig vurdering. Ringstedvej har alvorlige sætninger, som kan udvikle sig til fare for trafiksikkerheden. Vejen skal derfor forstærkes og rækværker og autoværn skal rettes op.
Kommunalbestyrelsen frigav den 14.03.2018 400.000 kr. til projektet.
Efter frigivelse af midler til projektudvikling, er der foretaget konkrete forundersøgelser samt udarbejdet et konkret projekt for reparation af sætningerne på vejen.
Der er nu beregnet et anlægsoverslag på baggrund af projektet, og anlægssummen vurderes at beløbe sig til 800.000 kr.
Derfor mangler der umiddelbart 400.000 kr. for at opgaven kan gennemføres i 2018.
 
Kommunalbestyrelsen vil få fremlagt en sag vedrørende forslag til omprioritering efterår 2018.

Økonomiske konsekvenser
Prisen på renoveringen betyder, at der skal frigives yderligere 400.000 kr. i budget 2018.
Finansieringen forventes at kunne tilvejebringes med omprioritering af allerede afsatte midler fra andre projekter på anlægsbudget 2018.
På nuværende tidspunkt er der udsigt til et mindre forbrug på andre projekter, men det er for tidligt at anvise specifik omprioritering.
Administrationen forventer at havde et forslag klar til omprioritering efter renoveringer efter udført efteråret 2018.

Øvrige konsekvenser
Hvis ikke renoveringen af Ringstedvej sker i 2018, vil der være risiko for delvis lukning af vejen.

Sagshistorik, henvisninger
Kommunalbestyrelsen den 14.03.2018 pkt. 51: Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til Veje

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-05-2018
Indstilles godkendt.


caseno18-21151_#4565665_v1_notat - ringstedvej 56-63, 4440 mørkøv..pdf.pdf

Bilag

NOTAT - Ringstedvej 56-63, 4440 Mørkøv..pdf


73. Beslutning om trafikforanstaltninger omkring sportsbyen

Beslutning om trafikforanstaltninger omkring sportsbyen

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der i forbindelse budgetforslag til anlægsbudget for 2019 søges afsat:
  a) 2,2 mio. kr. til lys på Ladegårds Alleen i Holbæk
b) 0,3 mio. kr. til krydsningspunkt på Omfartsvejen ud for Sportsvej i Holbæk

Beskrivelse af sagen
Åbningen af Sportsbyen ved årsskiftet 2018 / 2019 medfører et øget behov for en sikker stikrydsning på Omfartsvejen, samt forbedrede forhold for stitrafikanterne på Ladegårds Alleen. Nedenfor gives en orientering om, hvad de enkelte projekter indebærer, og hvad det koster at etablere dem, således, at det kan tages med til budgetforhandlingerne for det kommende anlægsbudget for 2019.
 
Ladegårds Alleen betjener i dag rigtig mange cyklister mellem Stenhusvej og Gl. Ringsted vej.
De seneste mange år, har det været et ønske fra cyklende og gående, at denne strækning bliver belyst.
I forbindelse med at Sportsbyen tages i brug, forventes det at færdslen af især cyklister bliver forøget. Hvorfor behovet for tryg og sikker belysning øges.
 
Adgangen til sportsbyen fra områderne i Tuse og Vipperød bør sikres med et støttepunkt på vejen, således at cyklisterne får lettere ved at foretage en sikrere krydsning.

Økonomiske konsekvenser
Det koster 2,2 mio. kr. at etablere lys på Ladegårds Alleen og 0,3 mio. kr. til krydsningspunkt på Omfartsvejen. Midlerne skal forsøges afsat i budget 2019 i forbindelse med budgetforhandlingerne. De to projekter kan realiseres uafhængigt af hinanden.

Øvrige konsekvenser
Administrationen vurderer, at belysningen på Ladegårds Alleen vil medføre en øget cykeltrafik i vintermånederne, og dermed nedbringe antallet af børn og unge som ellers køres til skole.
 
Samtidig vurderes det, at en etablering af krydsningspunkt på Omfartsvejen, i højere grad vil medvirke til at flere vil benytte cyklen til at transportere sig på til og fra Sportsbyen. Denne løsning vil medvirke til at nedbringe biltrafikken til og fra Sportsbyen.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-05-2018
Indstilles godkendt.


caseno18-20025_#4535860_v1_trafik 2019.pdf.pdf

Bilag

Trafik 2019.pdf


74. Beslutning om ombygning af krydset Industrivej/Industriparken i Jyderup til modulvogntog

Beslutning om ombygning af krydset Industrivej/Industriparken i Jyderup til modulvogntog

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard indstiller, at:
 1. krydset Industrivej/Industriparken i Jyderup ombygges, således at krydset kan anvendes af modulvogntog

Beskrivelse af sagen
Udvalget for Klima og Miljø skal i denne sag tage stilling til, om de kan godkende, at krydset Industrivej/Industriparken ombygges. Sagen vil herefter blive videresendt til Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne, som vil vurdere, om de vil anbefale at finansiere projektet med midler fra puljen til udvikling af lokalområderne.
 
Frode Laursen A/S har ansøgt Holbæk Kommune om, at modulvogntog må køre til og fra virksomhedens lokalitet på Industriparken 30 i Jyderup, jf. oversigtskort bilag 1.
 
Kommunen bestemmer som vejmyndighed, om det skal gøres muligt at køre med modulvogntog på kommunens veje. Modulvogntog er særligt lange lastvognstog, som kan laste ca. 50 % mere gods end et almindeligt lastvognstog.
 
Frode Laursen A/S er en stor og betydende arbejdsplads i lokalområdet i Jyderup. Virksomheden har planer om at øge aktiviteterne i Jyderup, hvilket kræver, at der etableres adgang for modulvogntog til virksomhedens lokation på Industriparken. Det er allerede muligt at køre med modulvogntog til virksomhedens lokation på Bødkervej 2.
 
Virksomheden har i forbindelse med ansøgningen oplyst, at de forventer at kommunen stiller den nødvendige infrastruktur til rådighed, og at virksomheden inden for den ramme har fokus på at fastholde og udbygge antallet af arbejdspladser.
 
Vejdirektoratet og politiet skal godkende vejstrækninger til kørsel med modulvogntog. Modulvogntog må kun køre ad et fastsat rutenet af større veje. Næsten alle statsveje er godkendt til modulvogntog.
 
Vejdirektoratet har vurderet vejkrydset Industrivej/Industriparken og finder, at krydset skal ombygges for at modulvogntog kan passere rundt i krydset. Ombygningen kan ske inden for det eksisterende vejareal, og dermed er der ikke behov for ekspropriation.
 
Projekteringen tænkes udført af ekstern rådgiver, som samtidig skal udføre en trafiksikkerhedsrevision. Trafiksikkerhedsrevisionen skal sikre at ombygningen af krydset bliver mest mulig trafiksikker for cyklister. Revisionen skønnes nødvendig, da Industrivej også anvendes som skolevej.
 
Modulvogntog har flere aksler end almindelige lastvognstog, så trods deres størrelse og vægt slider de ikke mere på vejene. Samtidig kan en given mængde gods transporteres af færre vogntog, hvilket gavner trafiksikkerheden.
 

Økonomiske konsekvenser
Det koster 120.000 kr. at ombygge krydset Industrivej/Industriparken.  Ombygningen foreslås finansieret af midler afsat til udvikling af lokalområder i 2018. Sagen vil derfor blive videresendt til Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne, som vil vurdere, om de vil anbefale at finansiere projektet med midler fra puljen til udvikling af lokalområderne.

Øvrige konsekvenser
Da ombygningen tænkes projekteret af en ekstern rådgiver, der samtidig vil udføre en trafiksikkerhedsrevision, vurderer administrationen, at den ikke vil have negative effekter for trafiksikkerheden.

Høring
Det færdige projekt skal godkendes af Vejdirektoratet og politiet inden ombygningen udføres i praksis.

Lovgrundlag – link
Bekendtgørelse nr. 983 af 27. august 2015 om det vejnet m.v. hvor kørsel med modulvogntog er tilladt

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-05-2018
Godkendt.


caseno17-12646_#4506582_v1_oversigtskort.pdf.pdf

Bilag

Oversigtskort.pdf


75. Beslutning om forlængelse af Ringvejen frem til byggemodning i Regstrup

Beslutning om forlængelse af Ringvejen frem til byggemodning i Regstrup

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:
 
 1. der etableres en grusvej til ny byggemodning fra Ringvejen i Regstrup.
 2. der i forbindelse budgetforslag til anlægsbudget for 2019 søges afsat yderligere 500.000 kr. i 2019 og 350.000 kr. i 2020 på anlægsbudgettet under Udvalget for Klima og Miljø til asfalt på den nye Ringvej.

Beskrivelse af sagen
Med vedtagelsen af første indstilling, godkender Udvalget for Klima og Miljø, at Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne går videre med etablering af grusvej finansieret af puljen til udvikling af lokalområderne.
 
I 2017 blev der etableret en forlængelse af Ringvejen som en midlertidig vej i grus frem til byggemodningen mellem Ringvejen og Holløsevej. Det har været nødvendigt at ændre på indretningen af vejene i lokalplanområdet for at undgå at vejene i den nye bebyggelse vil blive benyttet til smutvejstrafik fra Ringvejen til Holløsevej. I den forbindelse skal Ringvejen føres yderligere ca. 100 meter længere frem end først planlagt.
 
Det vil være tilstrækkeligt at udføre vejen i grus som midlertidig byggepladsvej i 2018 og påføre asfalt i 2019 og 2020, så asfalten forskånes tung trafik i byggeperioden.
 
Adgangen åbner op for adgang til de nye boligparceller udbudt i privat regi. Strækningen planlægges udført i overensstemmelse med den tidligere godkendte linjeføring for Ringvejen.

Økonomiske konsekvenser
På Projektudvalget for Udvikling af Lokalområdernes anbefaling bevilliges og frigives kr. 200.000,- kr. i 2018 til etablering af grusvej. Beløbet finansieres via puljen til udvikling af lokalområderne.
 
Til færdiggørelse af den samlede strækning på 280 meter skal der i budgetforhandlingerne i efteråret 2018 afsættes 500.000,- kr. i budget 2019 og 350.000,- kr. i budget 2020 under anlægsbudgettet for Udvalget for Klima og Miljø.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-05-2018
Godkendt.


caseno15-29142_#4542982_v1_ringvej forlængelse.pdf.pdf

Bilag

Ringvej forlængelse.pdf


76. Beslutning - Etablering af parkeringspladser ved Vipperød station

Beslutning - Etablering af parkeringspladser ved Vipperød station

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
1. der indgås aftale med DSB om etablering af offentlige parkeringspladser ved Vipperød station på Holbæk Kommunes areal, en del af matr.nr. 4a, Vipperød Gde, Grandløse, hvilket indebærer, at:
a. DSB finansierer parkeringspladserne
b. DSB gives en ret til at købe arealet i en periode på ti år vederlagsfrit,
c. Arealet udlægges til parkeringsareal ved servitut, og
d. Holbæk Kommune er bygherre, og har en ejers rådighed og forpligtelser over arealet.

Beskrivelse af sagen
Baggrund
Der har vist sig behov for yderligere parkeringspladser ved Vipperød station. Til gavn for borgere og togrejsende til Vipperød, er Holbæk Kommune og DSB derfor blevet enige om, at der er behov for at tilføre flere parkeringspladser til området ved stationen. På denne baggrund har der været drøftelser med DSB om at indgå en aftale, hvor DSB finansierer parkeringspladserne på Holbæk Kommunes areal, mod at DSB omvendt også bliver givet nogle rettigheder, der stemmer overens med Holbæk Kommunes interesser.
 
Efter drøftelser med DSB har der kunne opnås enighed om nedenstående vilkår, som afventer endelig godkendelse hhv. hos DSB og Kommunalbestyrelsen.
 
Etablering af 24 yderligere bilparkeringspladser og 2 MC pladser
Parkeringspladserne ønskes etableret ved Vipperød station på et areal på ca. 720 m2, der er beliggende på en del af matr.nr. 4a, Vipperød Gde, Grandløse. Der er udarbejdet et projekt for etablering af parkeringspladserne af rådgivningsfirmaet Niras, som muliggør 24 yderligere bilparkeringspladser og 2 MC pladser.
DSB har tilbudt at finansiere anlægsopgaven inkl. projektering og byggeledelse.
Parkeringspladserne vil være offentlige tilgængelige og uden parkeringsrestriktioner eller betalingsparkering.
 
Holbæk Kommune vil som ejer af arealet være bygherre på projektet.
 
Køberet og servitut
Holbæk kommune forbliver ejer af arealet.
Som modydelse for etablering af offentlige parkeringspladser på kommunens areal, gives DSB en ret til at købe arealet vederlagsfrit i en 10-årig periode.
DSB’s interesse i at blive ejer af arealet skulle være, hvis der bliver kapacitetsproblemer, og DSB finder behov for at reservere arealet til togrejsende
 
DSB og Holbæk Kommune har samtidig gensidigt behov for at sikre, at arealet forbliver parkeringsareal uanset ejerskab, hvorfor det ligeledes aftales, at arealet pålægges en servitut om, at arealet skal anvendes til parkeringsformål. Både Holbæk Kommune og DSB vil være påtaleberettigede efter servitutten.
 
Drift af arealet
Holbæk Kommune vil som ejer af arealet have driftsforpligtelsen, dvs. den løbende vedligeholdelse og renholdelse. Hvis DSB udnytter sin køberet, vil driftsforpligtelsen overgå til DSB.

Økonomiske konsekvenser
Anlæggelse af parkeringspladserne er uden økonomiske omkostninger for Holbæk Kommune, da projektering, byggeledelse og anlægsopgaven finansieres af DSB.
 
Holbæk Kommune vil have øget udgifter forbundet med den løbende drift af arealet. Vejdriftsudgiften anslås at udgøre 40.000 kr. årligt (nutidskroner) og skal indarbejdes i budget 2019 og frem.
 
Hvis DSB senere vil købe arealet i medfør af køberetten, vil det være DSB der skal betale udgifterne til udstykning af arealet og berigtigelse af handlen i tingbogen. Holbæk Kommune har derfor heller ikke udgifter ved DSB’s eventuelle senere køb af arealet.
 
Der er indhentet en ekstern ejendomsmæglervurdering på, at det er på markedskonforme vilkår, at Holbæk Kommune kan give DSB en køberet til arealet vederlagsfrit i en 10-årig periode.

Lovgrundlag – link
Da arealet er mindre end 2000 m2 og ikke selvstændigt vil kunne bebygges, er det ikke udbudspligtigt at meddele DSB en køberet, jf. bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme, § 2, stk. 2, nr. 4.
 
Der vil blive indhentet tilbud på anlægsopgaven efter reglerne i tilbudsloven.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-05-2018
Indstilles godkendt, idet det forventes, at der etableres el-ladeplads, og der er tilstrækkelige cykelparkeringspladser.
77. Beslutning om renovering og udvikling af Ahlgade

Beslutning om renovering og udvikling af Ahlgade

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
 
Beslutningssag.

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1. processen for renovering af Ahlgade godkendes
2. der arbejdes videre med et konkret forslag til at gennemføre forsøg med ensretning af en del Ahlgade
3. der arbejdes videre med den langsigtede udvikling af Ahlgade, herunder konkrete initiativer, der forventes at kunne forbedre forholdene på Ahlgade

Beskrivelse af sagen
Renovering
Kørebanebelægningen i Ahlgade er ujævn og trænger til gennemgribende opretning.
Der er afsat og frigivet 1 mio. kr. i budget 2018 og yderligere 1 mio. kr. i budget 2019 til dette arbejde.
Genopretningen bliver udført i 2 etaper, hvor arbejdet igangsættes efterår 2018 og fortsætter i foråret 2019.
 
Der udføres udelukkende opretning på kørebane og parkering, dog tilstræbes det at forbedre to krydsningspunkter hvad angår belægningens overflade. Formålet med dette er, at forbedre forholdene for fodgængere og folk med handicap. Dette er en justering, som er sket efter mødet med interessenterne den 17. april.
 
Enkelte dele af Ahlgade er så ujævne at der skal gennemføres en total opretning. Dette er særligt gældende omkring torvet og hen over P-kælderen. Andre dele påregnes klaret med delvis udskiftning og punktvis opretning af chaussésten.
 
Opretningen af Ahlgade påregnes at starte på strækningen fra Blegstræde og mod Labæk. Der har for nylig været gennemført et særeftersyn på P-kælderen. Særeftersynet peger på at membranen på kælderdækket er tæt og intakt. Derfor er vurderingen, at renoveringen kan påbegyndes som planlagt.
 
Arbejdet tilrettelægges så sommerens arrangementer i gaden generes mindst muligt efter nærmere aftale med Holbæk Byforum. Ahlgade skal afspærres for biler på og omkring arbejdsområdet under arbejdets udførelse i en periode på omkring 10 – 13 uger.
 
Møde med interessenter – mulighed for ensretning
Efter punktets behandling i KMU 27. februar 2018 er der gennemført et møde den 17. april 2018 med flere interessenter, jf. udvalgets beslutning. Referat af mødet er vedhæftet sagen. På mødet deltog repræsentanter fra Holbæk Byforum, Dialog Holbæk og Handicaprådet foruden KMU medlemmer og kommunens administration. Der var enighed om, at det vil være en god idé at gennemføre et forsøg med ensretning, for at se om en reduktion af trafikken giver et bedre ophold i gaden. Der var fra flere deltagere meldinger om, at det er svært både at færdes og orientere sig i gaden, særligt hvis man skal passere trafikken og handle i den modsatte side. Dette forhold gør sig gældende uanset, om man har et handicap eller ej.
 
Langsigtet udvikling af Ahlgade og konkrete initiativer
Flere af pointerne fra mødet stemmer overens med de svar der i 2017 kom ind via en undersøgelse i Borgerpanelet. Undersøgelsen viste blandt andet, at Holbæk by ville opleves som en bedre handelsby hvis der blev bedre parkeringsforhold i byen samt mindre trafik på Ahlgade. Undersøgelsen er tilgængelig på kommunens hjemmeside.
 
På baggrund af mødet indstilles det derfor, at der foruden selve renoveringen også arbejdes videre med et konkret forslag til forsøg med ensretning af Ahlgade i 2019 og samtidig arbejdes med udviklingen af Ahlgade på lang sigt. Der kan derudover arbejdes med konkrete forbedringsinitiativer, eksempelvis digitale henvisningstavler i den løbende udvikling af Ahlgade.
 
Til den kørende trafik mangler digitale henvisningstavler, og det blev nævnt fra politisk side at man gerne vil se nærmere på muligheden for at få opsat tavlerne, for at opnå en mere hensigtsmæssig trafikafvikling og dermed øge tilgængeligheden.

Økonomiske konsekvenser
Renovering
Det forventes at anvende 2 mio. kr., heraf 1 mio. kr. i 2018 og 1 mio. kr. i 2019, hvilket svarer til de afsatte midler i anlægsbudgettet.
 
Forsøg med ensretning samt langsigtet udvikling
Der er i indeværende budget ikke afsat midler til initiativerne jævnfør punkt 2 og 3.

Øvrige konsekvenser
Administrationen er bekendt med, at der er mange ønsker og idéer til initiativer for udviklingen af Holbæk midtby. Der er på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til eller truffet beslutning om eventuelle ønsker som eksempelvis ensretning, gågade, cykelbaner, skråparkering, betonbelægning, asfalt på kørebanen eller andre forslag, hvorfor administrationen anbefaler, at den nødvendige genopretning af kørebanen udføres i 2018 og 2019.
 
Renoveringen var en del af budget 2017, der blev udskudt forår 2017, men administrationen vurderer ikke, at arbejdet med opretningen kan udskydes yderligere.

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i kommunalbestyrelsen den 14. marts 2018

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-05-2018
Et flertal bestående af A, O, I og V indstiller at indstillingen tiltrædes.
 
Et mindretal bestående af Ø kan ikke tiltræde indstillingen, idet det ønskes at tilgodese de bløde trafikanter.


caseno18-5199_#4535483_v1_referat fra møde om ahlgade_170418.pdf.pdf

Bilag

Referat fra møde om Ahlgade_170418.pdf


78. Beslutning om vedtagelse af tillægsregulativ for Kalvemose Å

Beslutning om vedtagelse af tillægsregulativ for Kalvemose Å

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
1) forslaget til tillægsregulativ for Kalvemose Å vedtages.

Beskrivelse af sagen
Formålet er at rette en fejl, som blev lavet af rådgiver i forbindelse med revideringen af vandløbsregulativet i 2001. En mindre strækning (se bilag 1) af Kalvemose Å var anført med en mindre vandføringsevne end lovet i 2001. Den forringede vandføringsevne (beskrevet i bilagene med ”Q/h-kurver”) har medført aflejringer på strækningen, som burde være fjernet tidligere.
Formelt kan fejlen rettes ved en reguleringssag, hvor vandløbet føres tilbage til den tidligere gældende vandføringsevne. Da der er tale om fjernelse af løse sand- og slamaflejringer vurderes reguleringen ikke at have væsentlig indflydelse på flora og fauna.
Sagsforløb
Administrationen blev opmærksomme på fejlen i forbindelse med en rapport fra Orbicon i februar 2017. Udvalget er tidligere orienteret om sagen på udvalgsmødet den 21. februar 2017. Tillægsregulativet og reguleringssagen var i høring i sommeren 2017, og reguleringssagen blev påklaget 22. september 2017 af Tuse Ås Ørredsammenslutning. Administrationen genoptog sagsbehandlingen, da tillægsregulativet ikke var formelt godkendt. Efterfølgende har administrationen afholdt besigtigelse og møder med berørte lodsejere og interessenter. Tillægsregulativet har derefter igen været i høring d. 20.marts – 14. maj 2018 (se bilag 5).

Høring
Tillægsregulativet har sammen med udkast til afgørelse om vandløbsregulering været fremlagt i høring i perioden 16. marts til 14. maj 2018. Der er modtaget tre bemærkninger til tillægsregulativet. Høringssvar og administrationens bemærkninger kan ses i bilag 5.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-05-2018
Godkendt.


caseno18-11834_#4467702_v1_forslag til tilllægsregulativ kalvemose å 2018.pdf
caseno18-11834_#4535122_v1_forslag om regulering af kalvemose å st 5549 - 7364.pdf
caseno18-11834_#4535127_v1_3.besigtigelse af sasserup enge. vurdering af påvirkning af sænket vandstand i nærliggende vandløb,.pdf
caseno18-11834_#4535135_v1_4.opmåling og vandspejlsberegninger på kalvemose å (st. 7.275- 8.273) vurdering af gydebankers vand.pdf
caseno18-11834_#4550774_v1_høringssvar og administrationens bemærkninger.docx

Bilag

Bilag 1: Forslag til tilllægsregulativ Kalvemose Å 2018
Bilag 2: Forslag om regulering af Kalvemose Å st 5549 - 7364
Bilag 3: Besigtigelse af Sasserup Enge. Vurdering af påvirkning af sænket vandstand i nærliggende vandløb, Kalvemose
Bilag 4: Opmåling og vandspejlsberegninger på Kalvemose Å (st. 7.275- 8.273) Vurdering af gydebankers vandspejlspåvirkning
Bilag 5: Høringssvar og administrationens bemærkninger


79. Beslutning - Revidering af ordensreglement for Holbæk Havn

Beslutning - Revidering af ordensreglement for Holbæk Havn

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. de nuværende reglementer for havnen fastholdes og at der er indført standardkontrakter i forhold til de fastlæggende bådejere.  

Beskrivelse af sagen
Udvalget for Klima og Miljø drøftede på mødet d. 20. marts 2108 det nuværende reglement for Holbæk Havn. Drøftelserne havde især fokus på hvorvidt det var muligt gennem revidering af ordensreglementet, at sikre at skibene, der ligger til i Holbæk Havn har en stand og et udtryk, der harmonerer visuelt med havneområdet. På baggrund af drøftelserne ønskede udvalget, at få forelagt et revideret reglement for havnen.
 
På baggrund af ovenstående har administrationen gennemgået de nuværende reglementer med henblik på, at afdække behovet for en revision heraf.
 
Generelt gælder det for hele havnens område, at Kystdirektoratets til enhver tid gældende ”Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne ” skal overholdes. I standardreglementet fremgår en lang række af regler, herunder bl.a. at Havnemyndigheden kan forlange efterladte, sunkne eller strandede skibe fjernet. Standardreglementet kan i sin helhed ses på vedhæftede link.
 
Som en del af standardreglementet har den enkelte havnemyndighed mulighed for, at fastlægge en række særlige bestemmelser for den enkelte havn. For Holbæk Havns vedkommende er der vedtaget og godkendt en række særlige bestemmelser, der fremgår af vedhæftede link.
 
I udgangspunktet rummer de nuværende reglementer et passende grundlag for, at havnemyndigheden kan sikre, at standen af de både, som ligger til kaj i Holbæk Havn er tilfredsstillende.
 
I forhold til, at sikre at skibene har et passende visuelt udtryk, så vurderes det, at være vanskeligt at skabe et tilpas handlingsrum ved en revision af reglementerne. Havnemyndigheden har dog til gengæld gennem en periode arbejdet på, at sikre et mere fleksibelt aftalegrundlag gennem en kontrakt, der indgås med den enkelte bådejer. Kontrakten indgås med de nuværende bådejere, der har bådplads i Holbæk Havn samt med nye bådejere, som ønsker plads i Holbæk Havn. Kontrakten, der er vedhæftet som bilag giver havnemyndigheden mulighed for at opsige den enkelte bådejer, hvilket forventes at give en tilpas fleksibilitet i forhold til, at sikre et passende visuelt udtryk.

Økonomiske konsekvenser
På nuværende tidspunkt har Holbæk Kommune en årlig indkomst på ca. 570.000 kr. på de 89 faste bådpladser i Holbæk Havn. Det giver en gennemsnitlig indtægt pr. bådplads på ca. 6.400 kr. om året.

Lovgrundlag – link
Holbæk Kommunes ordensreglement for Holbæk Havn
 
Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-05-2018
Godkendt.


caseno18-10873_#4557537_v1_1 bådplads kontrakt skabelon.docx.docx

Bilag

1 Bådplads kontrakt skabelon.docx


80. Drøftelse af indsatsområder under Grøn Kommune

Drøftelse af indsatsområder under Grøn Kommune

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Drøftelsessag

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Udvalget for Klima og Miljø drøfter indsatsområder og mulige projekter/tiltag under Grøn og bæredygtig kommune.

Beskrivelse af sagen
Kommunalbestyrelsen drøftede ”Grøn og Bæredygtig kommune” på workshop som del af seminar d. 11. april 2018. På mødet i Udvalget for Klima og Miljø præsenteres en opsamling på drøftelserne. Med afsæt i opsamlingen fra workshoppen og efterfølgende drøftelse i Udvalget for Klima og Miljø d. 24. april samt på seminar for Kommunalbestyrelsen d. 16. maj arbejdes der videre med følgende 4 indsatsområder:
 
•           Grønne indkøb
•           Grøn transport
•           Nær natur
•           Fremtidens energiforsyning
 
Indsatsområderne skal omsættes i en række projekter/tiltag, som skal indgå i kommunalbestyrelsens arbejdsprogram, som vedtages medio 2018. Udvalget vil inden mødet få tilsendt yderligere beskrivelse af indsatsområder herunder liste over projekter/tiltag. På baggrund af drøftelsen i udvalget justeres listen, og projekter/tiltag kvalificeres. De justerede beskrivelser drøftes derpå med hele Kommunalbestyrelsen på sommerseminaret d. 22. juni med henblik på at blive indarbejdet i Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-05-2018
Drøftet.
81. Orientering om Kommunens grønne regnskab for 2017

Orientering om Kommunens grønne regnskab for 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Kommunalbestyrelsen.

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Orientering om Holbæk Kommunes CO2 regnskab for 2017 bliver taget til efterretning.
 

Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune har indgået en Klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening, og har derigennem forpligtiget sig til at nedringe kommunens egen CO2 udledning med 3 procent årligt. Konkret skal kommunen nedbringe den samlede CO2 udledning fra et niveau i 2009 på 15.509 tons til 11.437 tons i 2018.
 
For at kunne følge udviklingen i udledningen, så skal der årligt udarbejdes et CO2 regnskab. Regnskabet afspejler kommunen som selvstændig virksomhed og dermed ikke som et geografisk afgrænset område. CO2 udledningen fra private husholdninger, erhvervsvirksomheder mm. indgår derfor ikke i opgørelsen.
 
I CO2 regnskab for 2017 kan man bl.a. se, at Holbæk Kommune udledte 9.998 tons CO2 i 2017, hvilket er en stigning på 3,9% i forhold til udledningen i 2016.
CO2 udledningen i 2017 er 379 tons højere end i 2016. Dette skyldes et større fjernvarme - og gasforbrug, som skyldes en lavere temperatur. Der har ligeledes været et merforbrug af olie til Orøfærgen som har påvirket CO2 udledningen.
 
Med resultatet fra 2017 er Holbæk Kommune stadig 15% under delmålet for 2017 på 11.790 tons CO2 samt under målet for 2018. Der vil forsat blive fulgt op på CO2 regnskabet i forhold til klimakommuneaftalen.

Supplerende sagsfremstilling
Orientering om det grønne regnskab blev udsat på mødet i Udvalget for Klima og Miljø den 24. april 2018. Punktet lægges nu frem til politisk orientering på mødet den 29. maj 2018 med følgende supplerende oplysninger:
 
Vejrforhold har indflydelse på tallene i grønt regnskab
Data fra Energinet viser, at 2017 både var 0,2° koldere, og at der var mere blæst sammenlignet med 2016. I december 2017 var der vindrekord, citat ”Dermed blev 2017 et nyt rekordår for vind i Danmark. Samlet producerede danske vindmøller grøn strøm svarende til 43,4 procent af den det samlede elforbrug. Hidtil var rekorden fra 2015, hvor vinden leverede 42 procent”.
Dette har medført et stigende forbrug til opvarmning og dermed også stigende CO2 udledning på de primære varmekilder i kommunens bygninger (gas og fjernvarme). Da det blæste mere i 2017 sammenlignet med 2016, har det ligeledes medført en stigning i brændstofforbruget for Orøfærgen.
 
Sammenligning af data
Holbæk Kommune har i 2017 regnskabet valgt at benytte den samme kilde til beregningsmetoderne på alle udledningsparametre, således at det sikres, at der er gennemsigtighed i tallene og at de fremover nemmere kan sammenlignes mellem årene. Kildemateriale i 2016 er hentet fra de forskellige forsyningsselskaber, men da det nu er muligt at hente alle data fra Energistyrelsen og Key2Green, har vi valgt denne model i 2017.
 
2016 tallene kan derfor ikke sammenlignes direkte med 2017 tallene for forbruget af brændstof i Vej og Park. Hvis de sammenlignes viser de en stigning i CO2 udledningen i 2017, samtidig med at der er et reelt fald i det samlede forbrug, hvilket ikke giver et retvisende billede.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-05-2018
Indstilles godkendt.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-04-2018
Udsat.


caseno18-14067_#4530995_v1_grønt regnskab 2017_v4.pdf.pdf

Bilag

Grønt Regnskab 2017_V4.pdf


82. Orientering om etablering af parkeringspladser

Orientering om etablering af parkeringspladser

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Orienteringssag

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:
Udvalget tager orienteringen om igangsætning af det ændrede projekt til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Der er med byrådsbeslutning den 13. december 2017 bevilliget 3,9 mio. kr. til etablering af parkeringspladser langs Havnevej.
Beslutningen er truffet på baggrund af indkomne bemærkninger fra borgere og interessentgrupper på møde den 02.11.2017.
 
Beboergruppen har indklaget kommunens afgørelse om at etableringen af parkeringspladser til Klagenævnet.
Holbæk Kommune har i sin redegørelse til Klagenævnet redegjort for hvorfor anlægget ikke er lokalplan pligtigt.
Klagenævnet har ikke truffet afgørelse på nuværende tidspunkt.
 
Der er efterfølgende kommet enkelte kommentarer fra beboere. Det er administrationens opfattelse, at de bemærkninger som fylder mest er forhold som:
På denne baggrund er projektet tilrettet, således at:
 
Projektet indenfor lokalplan 1.34 er uændret.
 
Etablering af en cykelbane langs Havnevej kan ikke finansieres over parkeringsfonden, men kan i stedet finansieres med trafiksikkerhedsmidler.
 
Den videre proces
Der søges dispensation for p-pladserne inden for lokalplan 1.34 (arealet fra Brostræde til Øster Havnevej), afgørelsen herfor sendes i høring til de berørte parter.
Dispositionsforslaget sendes til orientering hos de berørte beboerforeninger
Der udarbejdes detailprojekt ud fra Dispositionsforslaget, og indhentes tilbud fra entreprenører.
Arbejdet skal igangsættes senest primo september hvis finansieringen skal ske via Parkeringsfonden.

Økonomiske konsekvenser
Anlægget kan gennemføres inden for det afsatte budget.
Cykelbanen kan eventuelt gennemføres inden for midler afsat til trafiksikkerhed.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-05-2018
Taget til efterretning.


caseno17-25388_#4536849_v1_havnevej parkering, revideret dispositionsforslag - havnevej parkering_20180509.pdf.pdf

Bilag

Havnevej Parkering, revideret dispositionsforslag - Havnevej Parkering_20180509.pdf


83. Orienteringer

Orienteringer

Indstilling
Eventuelle orienteringer fra formanden
Eventuelle orienteringer fra medlemmerne
Eventuelle orienteringer fra direktionen
- Movia indgår rammeaftale om udstyr til stoppesteder
- Højhusgrunden
 
Forventede sager på de næste tre møder i udvalget:
Oversigten over kommende sager er udformet som et dynamisk dokument, som løbende redigeres. Listen skal derfor læses som et øjebliksbillede med forbehold for at sager kan tilføjes, fremrykkes, udskydes eller fjernes som følge af uforudsete begivenheder.
 
Dato og måned
Sager
19. juni 2018
 
 
Forskrift for musikarrangementer
Efterslæb på aktiver (fortove og stier)

Plejeplan for Holbæk Fælled
 
Budget 2019
 
28. august 2018
 
Sager vedrørende handleplan for Jyderup
 
Opfølgning på budget 2018 – Budgetrevision 3
 
Revision af alle kommunens vandløbsregulativer
 
25.september 2018
 
 
84. Underskriftsark

Underskriftsark