UDVALG

Udvalget for Klima og Miljø

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 0.16

STARTTIDSPUNKT

24-04-2018 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

24-04-2018 18:00:00


PUNKTER

50. Godkendelse af dagsorden til mødet den 24. april 2018
51. Beslutning om 1. behandling af forslag til lokalplan 3.52 Boligområde ved Holbæk Have, etape 1, samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 43
52. Beslutning om igangsættelse af planer
53. Beslutning om tilbagekaldelse af delegation ved afgørelser om dispensation efter 50 %- reglen vedrørende lugt fra husdyrbrug
54. Beslutning om revision af indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo
55. Beslutning af datoer for korte interne seminarer i udvalget
56. Beslutning om budgetrevision 2 2018
57. Drøftelse - Opsamling på workshop om grøn og bæredygtig kommune
58. Drøftelse af budget 2019-2022, april
59. Orientering om Kommunens grønne regnskab for 2017
60. Borgerrådgiverens årsberetning 2017
61. Orientering om opfølgning på borgerrådgiverens årsberetning 2017
62. Orientering om lovliggørelse af teknikkabine ved den gamle Bygmesterskole i Holbæk
63. Orienteringer
64. Underskriftsark50. Godkendelse af dagsorden til mødet den 24. april 2018

Godkendelse af dagsorden til mødet den 24. april 2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1.         dagsorden til møde i Udvalget for Klima og Miljø den 24. april 2018 godkendes

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-04-2018
Godkendt.
51. Beslutning om 1. behandling af forslag til lokalplan 3.52 Boligområde ved Holbæk Have, etape 1, samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 43

Beslutning om 1. behandling af forslag til lokalplan 3.52 Boligområde ved Holbæk Have, etape 1, samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 43

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 43 og lokalplan 3.52 Boligområde ved Holbæk Have, etape I, godkendes til udsendelse i offentlig høring i 8 uger.
 2. Der på baggrund af en gennemført miljøscreening ikke udarbejdes en egentlig miljørapport

Beskrivelse af sagen
Baggrund
Forslag til lokalplan for et nyt boligområde ved Holbæk Have, etape I, og det tilhørende kommuneplantillæg udarbejdes på baggrund af et projektudbud af arealet. Lokalplanen har til formål at muliggøre det projekt for boligbyggeri, som på byrådsmøde den 15.06.2016, blev valgt som vinder af projektudbuddet. Prospekt for vinderprojektet er vedhæftet som bilag til dagsordenspunktet.
 
Lokalplanområdet har en attraktiv placering i Holbæk, både tæt på bymidten og naturområdet Fælleden. Lokalplanområdet er knap 2 ha. og husede tidligere Brunhøjskolen, som nu er revet ned. 
 
Helhedsplan for Holbæk Have
Området skal ses i sammenhæng med idrætsanlægget ved Holbæk Have, som planlægges omdannet til boligområde, når det nye idrætsanlæg ved Sportsbyen står færdigt. Lokalplanområdet er via sin placering oplagt at tænke med ind i planerne for udviklingen af det nye boligområde.
 
Holbæk Kommune har udarbejdet en helhedsplan for Holbæk Have, som udstikker de overordnede fysiske rammer for udviklingen af området til et nyt boligområde. Temaerne i helhedsplanen implementeres i indeværende lokalplan, så lokalplanområdet bliver en integreret del af det kommende boligområde ved Holbæk Have. Helhedsplanen vedhæftes som bilag til dagsordenspunktet.
 
Forslag til kommuneplantillæg
I kommuneplan 2013-25 er områdets anvendelse fastlagt til uddannelsesformål. Derfor er der udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 43, som har til formål at udlægge et nyt rammeområde til boligformål.
 
Lokalplanforslagets indhold
Lokalplanen muliggør en ny boligbebyggelse i form af et etagebyggeri, som samlet set giver mulighed for at opføre ca. 135 boliger. Bebyggelsen skal opføres i minimum 2 og maksimum 6 etager. Et boligtårn mod syd kan dog opføres i maksimum 10 etager.
 
Lokalplanen tager højde for områdets unikke placering nær både bymidte og grønne rekreative arealer. Der muliggøres således en markant boligbebyggelse med en bymæssig tæthed. Tætheden i bebyggelsen udløser til gengæld store grønne opholdsområder, herunder en central grøn kile, som samtidig er en rekreativ forbindelse mellem Fælleden og resten af Holbæk Have-området.
 
Den grønne kile anlægges med stier, bakker, en regnvandssø samt et snoet lavningsforløb for regnvandsforsinkelse. Der skal anlægges legepladser og fitnessfaciliteter som kan bidrage med liv og aktivitet til nærområdet.
 
Vejadgang til området sker fra Kattegatsvej og Holbæk Have. Der skal etableres venstresvingsbaner for at sikre en fortsat god trafikafvikling på Holbæk Have og Kattegatsvej. Adgangsvejene munder direkte ud i anlæg for fællesparkering og lokalplanområdet vil således ikke rumme veje og biltrafik internt i området.
 
Stien i den grønne kile binder de rekreative stier i Fælleden sammen med stierne omkring Holbæk Have og videre ind til bymidten. Stien skal etableres i fast belægning og belyses, så den fremstår indbydende og tryg, og dermed kan udgøre et reelt alternativ til valg af bil som transportmiddel.
 
Miljøscreening og analyser
Der er foretaget en miljøscreening af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg. Screeningen giver ikke anledning til, at der skal udarbejdes en miljørapport. Planforslagenes anvendelse og omfang ligger i forlængelse af det eksisterende i området og indebærer ikke væsentlige ændringer i de eksisterende trafikale forhold. Planforslagenes mulighed for at opføre et punkthus i op til 10 etager er belyst i form af visualiseringer og skyggediagrammer, og de miljømæssige afledte påvirkninger således beskrevet.
 
I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget er der gennemført en trafiktælling og udarbejdet en støjredegørelse. Redegørelsen konkluderer at de vejledende grænseværdier for trafikstøj kan overholdes uden støjafskærmende foranstaltninger på terræn.
 
Der er tillige udarbejdet geotekniske undersøgelser af jordbundsforholdene og nedsivningsmulighederne indenfor lokalplanområdet. Undersøgelserne følges op med et notat for regnvandshåndtering. Hverdagsregn ledes via åbne regnvandsrender og rør til regnvandsbassinet, hvor vandet renses og forsinkes. Ved ekstremregn ledes vandmængderne væk fra boligerne og til regnvandsbassinet samt grønne områder og parkeringsarealer.

Økonomiske konsekvenser
Udbygningsaftale
Der bliver indgået aftale om en infrastrukturudbygningsaftale. De planlagte forbedringer omfatter, i henhold til anbefalinger i udarbejdet trafikrapport, etablering af to venstresvingsbaner på hhv. Kattegatsvej og Holbæk Have. Desuden etableres et sikkert krydsningspunkt for bløde trafikanter, hvor stien i den grønne kile krydser Kattegatsvej.
 
Udvikler afholder alle udgifter til aftalens omhandlede anlæg af infrastruktur, hvorefter driften overgår til kommunen.

Høring
Opstart af planlægningen har været annonceret på kommunens hjemmeside i forbindelse med at planforslagene blev udsendt i 4 ugers for-debat hos beboerne i nærområdet.
 
Der indkom 1 høringssvar i forbindelse med for-debatten. Høringssvar og behandlingen af det, er vedhæftet som bilag til dagsordenspunktet.
 
Planforslagene udsendes i 8 ugers offentlig høring. Der afholdes borgermøde i forbindelse med høringsperioden.

Lovgrundlag – link
Planloven og Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Sagshistorik, henvisninger
Igangsættelse og prioritering af planerne
 
Udvalget for Klima og Miljø den 29. november 2016 (punkt 164).
 
Økonomiudvalget den 7. december 2016 (punkt 239).

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-04-2018
Et flertal bestående af A, V, O og I indstiller at forslaget tiltrædes.
 
Et mindretal bestående af Ø ønsker at det maksimale antal etager i tårnet reduceres fra 10 til 6-7 etager.
 
Der ønskes yderligere skyggediagrammer.


caseno17-34433_#4484574_v1_20180409_forslag_lokalplan_3_53_boligomraade_ved_holbaek_have_etape_i.pdf.pdf
caseno17-34433_#4484580_v1_20180322_forslag kommuneplantillæg 43.pdf.pdf
caseno17-34433_#4484592_v1_20171113_behandling af høringssvar.pdf.pdf
caseno17-34433_#4484613_v1_20170911_miljøscreening.pdf.pdf
caseno17-34433_#4484619_v1_20180126_helhedsplan.pdf.pdf
caseno17-34433_#4493744_v1_domea_daurehøj.pdf.pdf

Bilag

20180409_Forslag_lokalplan_3_53_boligomraade_ved_holbaek_have_etape_I.pdf
20180322_Forslag kommuneplantillæg 43.pdf
20171113_Behandling af høringssvar.pdf
20170911_Miljøscreening.pdf
20180126_helhedsplan.pdf
Domea_Daurehøj.pdf


52. Beslutning om igangsættelse af planer

Beslutning om igangsættelse af planer

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 
 1. følgende nye planer igangsættes:
  1. Kuppelhuse i den sydlige del af Bybjerg, Orø
  2. Boligområde ved Landlyst, Svinninge
  3. Boligområde ved Søbæksparken og Søbæksvej (tillæg til eksisterende lokalplan), Jyderup
  4. Udvidelse af dagligvarebutik ved Tåstrup Møllevej, Holbæk
  5. Indretning af boliger i det tidligere plejehjem, Hjortholmvej, Tølløse

Beskrivelse af sagen
Økonomiudvalget beslutter løbende, efter indstilling fra Udvalget for Klima og Miljø, hvilke lokalplaner og kommuneplantillæg administrationen skal udarbejde. Til hver plan er der udarbejdet et prioriteringsnotat, der sætter rammen for planens indhold og proces.
 
Nye planer
A Kuppelhuse i den sydlige del af Bybjerg, Orø (bilag 1)
Lokalplanen udarbejdes på baggrund af et ønske om at opføre et kuppelhus i den sydlige del af Bybjerg. Den nuværende lokalplan for området giver kun mulighed for at opføre traditionelle længehuse i området. Der udarbejdes derfor en ny lokalplan for området, for at muliggøre mere nytænkende og alternative hustyper. Det vurderes, at opførelse af nytænkende bebyggelser på den konkrete ejendom passer fint sammen med den omkringliggende bebyggelse og landskabet.
 
B Boligområde ved Landlyst, Svinninge (bilag 2)
Formålet med lokalplanen er at muliggøre rækkehuse og etageboliger i området. Den eksisterende lokalplan giver udelukkende mulighed for åben/lav bebyggelse. Det vurderes, at projektet vil medvirke til et mere mangfoldigt udbud af boliger i Svinninge.
 
C Boligområde ved Søbæksparken og Søbæksvej (tillæg til eksisterende lokalplan), Jyderup (bilag 3)
Der er en eksisterende lokalplan for området, der har til hensigt, at give mulighed for etablering af 12 rækkehuse. Desværre er bestemmelserne i lokalplanen ikke præcise nok til at opfylde kravene i planloven, og lokalplanen kan derfor ikke realiseres. Hensigten er derfor at udarbejde et tillæg til den eksisterende lokalplan for at rette op på manglerne i denne.
 
D Udvidelse af dagligvarebutik ved Tåstrup Møllevej, Holbæk (bilag 4)
Hensigten med planlægningen er at muliggøre en mindre udvidelse af en eksisterende dagligvarebutik i området. Det forudsættes, at der skal udarbejdes et kommuneplantillæg der opgraderer det eksisterende lokalcenter til et bydelscenter. Der er endvidere udarbejdet en detailhandelsanalyse (bilag 5), der viser, at ændringen ikke vil få væsentlig negativ indflydelse på de øvrige detailhandelsområder.
 
E Indretning af boliger i det tidligere plejehjem, Hjortholmvej, Tølløse (bilag 6)
Holbæk Kommune har solgt det tidligere plejehjem i Tølløse. Den nye ejer ønsker, at renovere ejendommen og etablere boliger. Det vurderes, at planlægningen ligger i naturlig forlængelse af beslutning om at sælge ejendommen til boligformål og planlægningen er i overensstemmelse med den overordnede planlægning og kommuneplanramme.
 
Status på planer
For at sikre overblikket i forhold til igangværende planer, er der udarbejdet status på disse. Status er vedlagt som bilag 7.
 
Siden seneste status er følgende planer vedtaget endeligt:

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-04-2018
Indstilles tiltrådt.
Ø kan dog ikke tiltræde D, idet det kan være med til at skabe flere tomme butikker.


caseno18-5727_#4487249_v1_bilag 5 detailhandelsanalyse.pdf.pdf
caseno18-5727_#4487252_v1_bilag 1 prioriteringsnotat lp 4.16 kuppelhuse i den sydlige del af bybjerg, orø.docx.docx
caseno18-5727_#4487245_v1_bilag 2 prioriteringsnotat lp 10.11 boligområde ved landlyst, svinninge.docx.docx
caseno18-5727_#4487247_v1_bilag 3 prioriteringsnotat boligområde ved søbæksparken og søbæksvej (tillæg til lp 50-64).docx.docx
caseno18-5727_#4487248_v1_bilag 4 prioriteringsnotat udvidelse af dagligvarebutik ved tåstrup møllevej, holbæk.docx.docx
caseno18-5727_#4487250_v1_bilag 6 prioriteringsnotat lp 19.14 indretning af boliger i tidligere plejehjem hjortholmvej tølløse.docx
caseno18-5727_#4487251_v1_bilag 7 status planer april.pdf.pdf

Bilag

Bilag 5 Detailhandelsanalyse
Bilag 1 Prioriteringsnotat LP 4.16 Kuppelhuse i den sydlige del af Bybjerg, Orø
Bilag 2 Prioriteringsnotat LP 10.11 Boligområde ved Landlyst, Svinninge
Bilag 3 Prioriteringsnotat Boligområde ved Søbæksparken og Søbæksvej (tillæg til LP 50-64)
Bilag 4 Prioriteringsnotat Udvidelse af dagligvarebutik ved Tåstrup Møllevej, Holbæk
Bilag 6 Prioriteringsnotat LP 19.14 Indretning af boliger i tidligere plejehjem Hjortholmvej Tølløse
Bilag 7 Status planer april


53. Beslutning om tilbagekaldelse af delegation ved afgørelser om dispensation efter 50 %- reglen vedrørende lugt fra husdyrbrug

Beslutning om tilbagekaldelse af delegation ved afgørelser om dispensation efter 50 %- reglen vedrørende lugt fra husdyrbrug

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at Udvalget for Klima og Miljø:
 
 1. tilbagekalder delegationen til administrationen ved afgørelser om dispensationer efter 50 %-reglen hvor lugtkravene fraviges i forbindelse med miljøgodkendelser og -tilladelser af alle husdyrbrug.

Beskrivelse af sagen
På mødet i Udvalget for Klima og Miljø i marts blev der drøftet delegation af dispensationssager indenfor husdyrbrugsager – sag nr. 18/11551. Drøftelsen mundende ud i at administrationen skulle udarbejde et dagsordenspunkt, der omhandler tilbagekaldelse af delegationen i sager, der vedrører anvendelse af dispensation efter 50 %-reglen i miljøgodkendelser og -tilladelser af større husdyrbrug.
 
Lugt
Alle typer af husdyrbrug påvirker omgivelserne med lugt. Der er både lugtudvikling fra dyrene og fra urin og gødning. Påvirkning af omgivelserne med lugt er især væsentlig i næromgivelserne til stald, mens fortynding i luften gør, at oplevelsen af lugt falder betydeligt i større afstand til anlægget. Oplevelsen af lugt kan være forskellig afhængigt af dyreart, vindretning, temperatur, person mv.
 
Beskyttelsesniveau for lugt
I bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug fastsætter § 30 konkrete beskyttelsesniveauer for lugt i forhold til enkeltbeboelse, samlet bebyggelse i landzone samt planlagt og eksisterende byzone. Som led i behandling af sager om miljøgodkendelse og -tilladelser af husdyrbrug, skal administrationen vurdere om de beregnede geneafstande overholdes. Beskyttelsesniveauet er gældende ved etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug.
 
Som udgangspunkt skal der gives afslag på en ansøgning, hvis beskyttelsesniveauet ikke kan overholdes.
 
Kommunen kan jævnfør § 32 i bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug fravige de krævede beskyttelsesniveauer for lugtgene. For at kunne gøre det skal følgende betingelser være opfyldt:
 
· Den ansøgte ændring eller udvidelse må ikke medføre, at husdyrbrugets samlede lugtemission forøges, samt
· den reelle afstand mellem husdyrbruget og beboelsesbygninger/byzone/sommerhusområde skal være længere end 50 % af den beregnede geneafstand for lugt.
 
På grund af sidste betingelse kaldes muligheden for at fravige lugtkrav tit for ”50 % reglen”.
 
Hensigten med bestemmelsen er, at give mulighed for at eksisterende husdyrproduktioner kan foretage enkelte produktionsmæssige tilpasninger, hvis lugtgenerne ikke forøges.
 
Der er imidlertid ikke tale om at kommunen skal fravige lugtkravene, hvis betingelserne er opfyldt. Der er udelukkende tale om at kommune kan fravige lugtkravene. Således har ansøger ikke krav på, at kommunen bruger muligheden for at give dispensation, selv om lugtgenerne ikke øges.
 
Hvorvidt kommunen vil fravige lugtkravene, beror på en konkret helhedsvurdering, herunder hensynet til lighedsprincippet.
 
Antal dispensationer
Indenfor de seneste 3 år har administrationen haft 2 sager om dispensation efter 50 %-reglen. I den nye husdyrlovgivning, hvor det er husdyrbrugets produktionsareal, der godkendes, har landmanden mulighed for at sætte flere dyr ind i staldene, hvis produktionen bliver mere effektiv, og samme produktionsareal kan udnyttes bedre. Som følge af den nye lovgivning har administrationen en forventning om, at der i de kommende år vil komme flere ansøgninger om dispensation efter 50 %-reglen.
 
Sagsbehandlingstid
Det er administrationens vurdering, at såfremt dispensationssager efter 50 %-reglen i forhold til vurdering af lugt i miljøgodkendelser og -tilladelser af alle husdyrbrug skal forelægges Udvalget for Klima og Miljø, vil det medføre en længere sagsbehandlingstid. Det vurderes, at sagsbehandlingstiden vil blive forlænget med 1-3 måneder alt efter om sagen bliver videresendt til behandling i kommunalbestyrelsen.
 
Fordele og ulemper
Forlængelse af sagsbehandlingstiden vil være til ulempe for ansøger. Endvidere kan længere sagsbehandlingstid give udslag i, at tidsfristerne og servicemål for miljøgodkendelser og -tilladelser, kan blive vanskelige at opfylde.
 
Dispensationssager der vedrører 50 %-reglen i forhold til vurdering af lugt i miljøgodkendelser og -tilladelser, kan forelægges udvalget, såfremt der er politisk ønske om det. I den type sager kan kommunalbestyrelsen/udvalget således udnytte det råderum i lovgivningen, hvor det besluttes om beskyttelsesniveauet for lugt kan fraviges eller ej. Det betyder reelt, at der er politisk indflydelse i forhold til etablering, udvidelse og ændringer på husdyrbrug, der ligger forholdsvis tæt på naboer.
 
Administrationsgrundlag
Hvis indstillingen vedtages, vil administrationsgrundlaget blive justeret og den ændrede delegation i forhold til 50 %- reglen blive tilføjet i det eksisterende administrationsgrundlag.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-04-2018
Tiltrådt.
54. Beslutning om revision af indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo

Beslutning om revision af indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Holbæk Kommune 2018-2028 vedtages.

Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune har siden 2008 haft en indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo - gældende for perioden 2008-2020. Indsatsområdet har været hele kommunen og Holbæk Kommune har i alle årene håndhævet kravet om bekæmpelse af planten og ført kontrol med, at bekæmpelsen er foretaget. De steder, hvor der tidligere var massiv forekomst af planten er bestanden stærkt reduceret og forekomster af kæmpebjørneklo er generelt reduceret, men der skal stadig være opmærksomhed på, at eksisterende bestande skal bekæmpes og til stadighed dukker nye forekomster op. Derfor er der behov for et fortsat krav om bekæmpelse af planten og dermed en indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo.
 
 
Ændringer i forhold til tidligere indsatsplan
I 2017 er der kommet ny lovgivning, hvorfor indsatsplanen nu bør revideres.
 
Lovændringerne medfører, at kommunerne, efter fremsendelse af påbud til lodsejere om at foretage bekæmpelsen og påbuddet ikke er efterkommet indenfor 14 dage, får mulighed for selv at foretage bekæmpelsen på lodsejerens regning.
 
Efter kommunens nye udbud for vandløbsvedligeholdelse bliver bekæmpelse af kæmpebjørneklo langs kommunale vandløb ikke længere betegnet som en del af vandløbsvedligeholdelsen og bekæmpelsen af kæmpebjørneklo på vandløbsbræmmer og -brinker, påhviler fremover lodsejerne.

Økonomiske konsekvenser
Holbæk Kommune har siden 2008 foretaget bekæmpelse af kæmpebjørneklo på de kommunale arealer og har de tidligere år brugt omkring 40.000 kr. årligt til indsatsen fra driftsbudgettet til naturbeskyttelse. Et udgiftsniveau der også fremover må forventes at blive brug for til indsatsen.

Øvrige konsekvenser
Grundejere har forsat pligt til selv at foretage bekæmpelsen på egne arealer, men fremover får kommunen mulighed for at tage brugerbetaling for at gennemføre bekæmpelse på private arealer, såfremt et påbud ikke er efterkommet. Taksten herfor er fastsat i bekendtgørelsen.

Høring
Forslag til indsatsplan 2018-2028 har været offentliggjort på Kommunens høringsportal siden den 30.01.2018 og været sendt til de klageberettigede hovedorganisationer. I høringsperioden er der ingen kommentarer kommet.
 
Den vedtagne indsatsplan kan påklages til Miljøstyrelsen indenfor en periode på 4 uger fra offentliggørelse af den endelig vedtagne plan.

Lovgrundlag – link
Bekendtgørelse af lov om drift af landbrugsjorder – nr. 958 af 10-07-2017.
Bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpebjørneklo – nr. 842 af 23-06-2017.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-04-2018
Godkendt.


caseno17-39309_#4485712_v1_indsatsplan for bekæmpelse kæmpebjørneklo 2018-2028.doc.doc

Bilag

Indsatsplan for bekæmpelse kæmpebjørneklo 2018-2028.doc


55. Beslutning af datoer for korte interne seminarer i udvalget

Beslutning af datoer for korte interne seminarer i udvalget

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. udvalget vælger datoer til to korte seminarer i 2018

Beskrivelse af sagen
Udvalget besluttede på mødet den 20. marts 2018 hvilke emner der skal afholdes korte interne seminarer om i udvalget. Administrationen anbefaler, at der allerede nu bliver fundet en dato for hvert af seminarerne blandt nedenstående forslag til datoer:
 
1)         Landbrug og miljøsager
 
Mandag den 11. juni 2018 fra kl. 13-18
eller
Tirsdag den 12. juni 2018 fra kl. 13-18
 
2)         Vand
 
Tirsdag den 23. oktober fra kl. 13-18
eller
Tirsdag den 6. november 2018 fra kl. 13-18
eller
Tirsdag den 20. november 2018 fra kl. 13-18
 
3)         Planloven og planlægning
 
Planlægges i januar 2019, dato kommer først når mødeplan for 2019 er klar.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-04-2018
1)         12. juni
2)         23. oktober
56. Beslutning om budgetrevision 2 2018

Beslutning om budgetrevision 2 2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Ældre og Sundhed, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Uddannelse og Beskæftigelse, Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
 
Beslutningssag


Indstilling
Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 
1.         de i bilag 1 anbefalede omplaceringer godkendes
2.         der omplaceres 540.000 kroner fra Økonomiudvalgets driftsbudget til ”Sportsbyen”. Beløbet afsættes som rådighedsbeløb og bevillingen frigives
3.         budgetrevision 2 godkendes
4.         udmøntningen af buffer til uforudsete udgifter under Økonomiudvalget foretages først ved budgetrevision 4


Beskrivelse af sagen
Kommunalbestyrelsen blev i februar orienteret om budgetrevision 1. Orienteringen drejede sig hovedsageligt om at informere om budgettet og tilpasse budgettet, så det ligger på de rigtige områder.
 
Hovedlinjerne i budgetrevision 2 flugter med indholdet af budgetrevision 4 2017 og regnskabet for 2017. Det indebærer, at Holbæk Kommune ikke bruger flere penge end forventet på driften samlet set, når bufferen til uforudsete udgifter forudsættes anvendt til finansiering af det samlede driftsforbrug.
Regnskab 2017 viste et overskud på 85 mio. kr. En markant resultatforbedring i forhold til resultatet i det oprindelige budget. Resultatforbedringen kan overvejende tilskrives betalingsforskydninger på i alt 126 mio. kr., som blev overført til 2018. Regnskab 2017 viste også, at vi fik styr på driftsbudgettet i sin helhed, idet vi brugte 16,7 mio. kr. mindre end det oprindelige budget. Det skal ses i forhold til budgetoverskridelserne i 2015 og 2016.
 
For driften viste regnskab 2017, at vi havde udfordringer på voksen-handicap og psykiatriområdet, beskæftigelse og skoler. Stort set de samme områder går igen ved budgetrevision 2. På beskæftigelsesområdet er vi udfordret på førtidspensioner og A- dagpenge, mens det går bedre på kontanthjælp og sygedagpenge. Skolerne har samlet set et merforbrug og dertil kommer, at den kommunale betaling til privatskoler er øget. Udvalgene skal søge at finde løsninger på de merforbrug der er jf. styringsprincip 3.
 
For hele driften, målt i forhold til det korrigerede budget er der et mindreforbrug, fordi vi forventer mindre udgifter på den kommunale medfinansiering og det er forudsat at bufferpuljen anvendes til finansiering af merforbrug.
 
Budget revision 2 indeholder overførslerne fra 2017. På anlæg 56 mio. kr., finansiering 30 mio. kr. og på drift 45 mio. kr. Overførslerne vedrørende udvalget for Børn og Skole afventer den endelige godkendelse. I likviditetsprognosen for 2018 er det forudsat at overførslerne på anlæg og finansiering anvendes fuldt ud i 2018– samlet set 86 mio. kr. I likviditetsprognosen for 2018 er det tillige forudsat, at der overføres 40 mio. kr. på driften til 2019. Det forventer vi stadig. Overførslerne forklarer det forventede underskud på 81,1 mio. kr
 
Det forventede resultat for 2018 i forhold til korrigeret budget
Budgetrevision 2 viser et mindreforbrug på 11,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
 
Dette består af:
 
•           Mindreudgifter på driften på 11,4 mio. kr.
•           Mindreindtægter på skatter og tilskud på i alt 9,6 mio. kr.
•           Mindreforbrug på anlæg på 9,3 mio. kr.
 
I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 120 mio. kr. Det skyldes at overførte midler fra 2017 er medtaget i det korrigerede budget. Dette påvirker ikke likviditetsprognosen, som beskrevet i afsnittet om likviditet.
 
På de stående udvalg er der følgende resultat:
 
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse
Der forventes et merforbrug på 18 mio. kr. på området. Der er merforbrug på forsørgelsesudgifterne og det er primært førtidspension, der giver det samlede merforbrug. Der er mindreforbrug på kontanthjælp og sygedagpenge. Men merforbrug på A-dagpenge og førtidspension. Der arbejdes med yderligere handleplaner til udvalget
 
Udvalget for Børn og Skole:
Der er et merforbrug på 3,1 mio. kr. på området. Med godkendelsen af overførselssagen for udvalgsområdet på møde i kommunalbestyrelsen den 18/4 stiger merforbruget til 8,6 mio. kr. Det er primært udgifter til privatskoler samt udgifter til folkeskoler der giver merforbruget. De almene dagtilbud forventes samlet at have mindreforbrug. Der arbejdes med yderligere handleplaner på området. Der arbejdes med yderligere handleplaner til udvalget.
 
Udvalget for Ældre og Sundhed:
Der forventes et mindreforbrug på 12,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes færre udgifter til kommunal medfinansiering af sundhed, hjælpemidler og hjemmehjælp. Ældreboligerne giver dog et merforbrug grundet større tomgangsleje end forventet. Udgifterne til medfinansiering er på nuværende tidspunkt meget usikre, grundet indførelse af Sundhedsplatformen.
 
Socialudvalget:
Socialudvalget forventer et lille mindreforbrug efter omplaceringer. Der er et merforbrug på voksenspecialområdet på 6 mio. kr. Primært på midlertidige botilbud samt på kvindekrisecentre. Børnespecialområdet forventer et mindreforbrug, der matcher merforbruget på voksenspecialområdet.
 
Udvalget for Kultur og Fritid:
Der forventes et mindreforbrug for udvalget, men efter omplaceringer forventes budgettet at balancere.
 
Udvalget for Klima og Miljø
Der forventes et merforbrug for udvalget, men efter omplaceringer forventes budgettet at balancere.
 
For de stående udvalg forventes samlet et merforbrug i forhold til korrigeret budget på 9,3 mio. kr. som dækkes af buffer til uforudsete udgifter under økonomiudvalget.
 
Økonomiudvalget:
Samlet set forventes et mindreforbrug på 20,7 mio. kr. Det skyldes, at buffer til uforudsete udgifter alene anvendes til at dække merforbrug på de stående udvalg. Jf. kommunens 2. styringsprincip skal hensynet til kommunens samlede økonomi altid gå forud for andre økonomiske hensyn og tiltag, herunder politiske omstillinger. Med henblik på, at udvalgene kan nå at finde løsninger og handle på merforbrug, indstilles det derfor at buffer til uforudsete udgifter først udmøntes ved budgetrevision 4.
 
Servicerammen forventes overskredet med 9,8 mio. kr. Det er de overførte driftsmidler fra 2017 til 2018 som er forudsat anvendt der giver overskridelsen. Bufferen til uforudsete udgifter anvendes ikke på nye serviceudgifter i budgetrevisionen og det er med til at mindske overskridelsen. Hvis bufferen til uforudsete udgifter anvendes til nye serviceudgifter vil servicerammen blive yderligere overskredet. Hvis der opnås overførsel til 2019, som der sigtes imod, vil servicerammen ikke blive overskredet.
 
Økonomiudvalget har indstillet til Kommunalbestyrelsen, at sparede lønkroner i forbindelse med en evt. konflikt, fortrinsvis anvendes til at indhente et evt. efterslæb på kerneområderne forbundet med en konflikt. Sparede lønkroner herudover tilgår kommunens buffer til uforudsete udgifter i 2018. Uforbrugte midler i 2018 vil hjælpe yderligere på den forventede overskridelse af servicerammen.
 
Tilskud og udligning
På tilskud og udligning er der et merforbrug på 9,6 mio kr., som skyldes mindreindtægter på grundskyld og dækningsafgift. Herudover er der en mindreindtægt på forventet midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet.
Den gunstige udvikling i konjunkturerne medfører, at der er stor risiko for, at der kan ske en midtvejsregulering af budgetgarantien, som dækker over forsørgelsesudgifter udover A-dagpenge. Der er færre på offentlig forsørgelse end forventet da aftalen mellem regeringen og KL blev indgået. Det vil kunne forværre det samlede resultat. Midtvejsreguleringen foretages i forbindelse med indgåelse af økonomiaftalen for 2019 forventeligt i juni måned baseret på konjunkturerne på bl.a. beskæftigelsesområdet på landsplan.
 
Anlæg
På anlæg forventes alle anlægsmidler anvendt inklusive overførte midler fra 2017 til 2018 på 86 mio. kr. Der er salgsindtægter på 9,8 mio. kr. som modregnes i anlægsudgifterne og derfor er der samlet set et mindreforbrug på området.
 
Likviditet
På likviditetsområdet er der følgende prognose.
 
 
 
 
Udgifterne til overførte midler til anlæg fra 2017 til 2018 på 86 mio. kr. er indregnet i ovenstående prognose. Så selvom det samlede resultat i 2018 viser et kassetræk på 80 mio. kr. holder likviditetsprognosen. Endvidere indgår 40 mio. kr. af salgsindtægterne på anlæg i regnskab 2017 i kassebeholdning i 2018.
 
Økonomiudvalget har den 4/4-2018 indstillet, at ”der stadig sigtes efter en overførsel på driften på 40 mio kr. fra 2018 til 2019.” Dette er indarbejdet i ovenstående prognose. Mindreforbruget på driften i denne budgetrevision udgør 11,4 mio. kr.
 
 
Forventet årsresultat
På baggrund af ovenstående kan det samlede resultat vises som i nedenstående tabel.
 
Samlet set viser resultatet et underskud på 81,1 mio. kr., som er forklaret ved overførte midler fra tidligere år.
Der er i resultatet ikke indregnet overført overskud til 2019. Erfaringsmæssigt har det vist sig, at der kan forventes overførte overskud fra år til år. Et overført overskud vil forbedre resultatet.
 
Mio. kr.
Oprindeligt budget 2018
Korrigeret budget 2018   
Forventet regnskab 2018 BR2
Forventet afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab 2018 BR2
Indtægter       
-4.344,5
-4.344,5
-4.334,9
9,6
Driftsudgifter 
4.098,5
4.143,4
4.132,0
-11,4
- serviceudgifter
2.821,7
2.867,3
2.840,9
-26,4
-overførsler     
903,8
903,0
914,5
11,5
-andet ej service
373,1
373,1
376,6
3,5
Renter            
21,7
21,7
21,7
0,0
Anlæg            
154,2
210,6
201,3
-9,3
Forsyning
0,0
0,0
0,0
0,0
Finansiering    
31,1
61,0
61,0
0,0
Resultat i alt   
-38,9
92,3
81,1
-11,2
Kasseopbygning
38,9
-92,3
-81,1
11,2
Note: Korrigeret budget er sammensat af oprindeligt budget + overførsler mellem årene + øvrige tillægsbevillinger vedtaget i byrådet + barselsudligningsordning.
 
Omplaceringer
Ved budgetrevision 2 bliver der indstillet en række tekniske omplaceringer.
 
Omplaceringerne drejer sig hovedsageligt om budgetter, der ligger forkert som følge af overgang til nye økonomisystem. Derfor kaldes det tekniske omplaceringer. Der er stadig usikkerhed omkring en række data som følge af overgangen til nyt økonomisystem og der indstilles derfor alene tekniske omplaceringer ved denne budgetrevision. De enkelte omplaceringer er beskrevet i bilag 1.
 
Når der omprioriteres mellem politikområder kaldes det en omplacering. Når der omprioriteres, så der tages penge op af kassen eller lægges penge i kassen kaldes det en tillægsbevilling. Jævnfør det 3. styringsprincip for Holbæk Kommune gives der kun kassefinansieret tillægsbevilling som følge af merudgift til midtvejsreguleringen af det kommunale bloktilskud.
 
 
Udvikling siden sidst
Budgetrevision 2 er den første budgetrevision i 2018 hvor der estimeres på forbruget. Derfor kan der endnu ikke ses en udvikling siden sidst.


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-04-2018
Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.


caseno18-15744_#4498649_v1_bilag 1 - omplaceringer.pdf
caseno18-15744_#4498654_v1_bilag 2 - samlet oversigt.pdf
caseno18-15744_#4498663_v1_bilag 3 - økonomiudvalget - indtægter, renter, anlæg, finansiering.pdf
caseno18-15744_#4498670_v1_bilag 4 - økonomiudvalget - drift.pdf
caseno18-15744_#4498678_v1_bilag 5 - børn og skole - drift.pdf
caseno18-15744_#4498682_v1_bilag 6 - beskæftigelse og uddannelse - drift.pdf
caseno18-15744_#4498688_v1_bilag 7 - ældre og sundhed - drift.pdf
caseno18-15744_#4498692_v1_bilag 8 - klima og miljø - drift.pdf
caseno18-15744_#4498697_v1_bilag 9 - kultur og fritid - drift.pdf
caseno18-15744_#4498705_v1_bilag 10 - socialudvalget - drift.pdf

Bilag

Bilag 1 - Omplaceringer
Bilag 2 - Samlet oversigt
Bilag 3 - Økonomiudvalget - Indtægter, Renter, Anlæg, Finansiering
Bilag 4 - Økonomiudvalget - Drift
Bilag 5 - Børn og skole - Drift
Bilag 6 - Beskæftigelse og Uddannelse - Drift
Bilag 7 - Ældre og Sundhed - Drift
Bilag 8 - Klima og Miljø - Drift
Bilag 9 - Kultur og fritid - Drift
Bilag 10 - Socialudvalget - Drift


57. Drøftelse - Opsamling på workshop om grøn og bæredygtig kommune

Drøftelse - Opsamling på workshop om grøn og bæredygtig kommune

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Drøftelse

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:
 
 1. Udvalget for Klima og Miljø drøfter opsamling på drøftelse på seminar i kommunalbestyrelsen om grøn og bæredygtig kommune.

Beskrivelse af sagen
Kommunalbestyrelsen drøftede ”Grøn og Bæredygtig kommune” på workshop som del af seminar d. 11. april 2018. På mødet i Udvalget for Klima og Miljø præsenteres en opsamling på drøftelserne. Med afsæt i opsamlingen fra workshoppen og som input for den fortsatte drøftelse af grøn og bæredygtig kommune peger administrationen på 4 potentielle indsatsområder:
 
 
Der vil inden for alle 4 indsatsområder efterfølgende kunne arbejdes videre med konkrete projekter og indsatser, som vil kunne implementere på såvel kort som længere sigt.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-04-2018
Drøftet. Tilpasses med de faldne bemærkninger.
58. Drøftelse af budget 2019-2022, april

Drøftelse af budget 2019-2022, april

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Drøftelsessag

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
 1. drøfter forudsætninger for budget 2019-2022 herunder effektiviserings- og besparelsesstrategien

Beskrivelse af sagen
Budgetprocessen som byrådet vedtog i december 2017 fastlægger, at de stående udvalg i løbet af foråret skal udarbejde hver deres andel af budget 2019-2022.
 
Udvalget skal have et bedre kendskab til eget budget. Både for at kunne forstå økonomien bedre, få mulighed for at bedrive politik og være med til at præge budgettet i langt højere grad. På dette møde fortsætter drøftelserne af forudsætninger for budget 2019-2022.
 
På mødet i marts behandlede udvalget de foreløbige forslag til elementer i effektiviserings- og besparelsesstrategien med henblik på at udstikke retning og rammer for det fortsatte arbejde. På mødet i april vil udvalget fortsætte arbejdet med henblik på at kunne behandle reelle effektiviserings- og besparelsesforslag på mødet i maj. Forslagene skal herefter drøftes på sommerseminar den 22. juni og behandles på kommunalbestyrelsens møde den 27. juni.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-04-2018
Drøftet.
59. Orientering om Kommunens grønne regnskab for 2017

Orientering om Kommunens grønne regnskab for 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Kommunalbestyrelsen.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Orientering om Holbæk Kommunes CO2 regnskab for 2017 bliver taget til efterretning.
 

Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune har indgået en Klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening, og har derigennem forpligtiget sig til at nedringe kommunens egen CO2 udledning med 3 procent årligt. Konkret skal kommunen nedbringe den samlede CO2 udledning fra et niveau i 2009 på 15.509 tons til 11.437 tons i 2018.
 
For at kunne følge udviklingen i udledningen, så skal der årligt udarbejdes et CO2 regnskab. Regnskabet afspejler kommunen som selvstændig virksomhed og dermed ikke som et geografisk afgrænset område. CO2 udledningen fra private husholdninger, erhvervsvirksomheder mm. indgår derfor ikke i opgørelsen.
 
I CO2 regnskab for 2017 kan man bl.a. se, at Holbæk Kommune udledte 9.998 tons CO2 i 2017, hvilket er en stigning på 3,9% i forhold til udledningen i 2016.
CO2 udledningen i 2017 er 379 tons højere end i 2016. Dette skyldes et større fjernvarme - og gasforbrug, som skyldes en lavere temperatur. Der har ligeledes været et merforbrug af olie til Orøfærgen som har påvirket CO2 udledningen.
 
Med resultatet fra 2017 er Holbæk Kommune stadig 15% under delmålet for 2017 på 11.790 tons CO2 samt under målet for 2018. Der vil forsat blive fulgt op på CO2 regnskabet i forhold til klimakommuneaftalen.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-04-2018
Udsat.


caseno18-14067_#4483080_v1_grønt regnskab 2017_v3.pdf.pdf

Bilag

Grønt Regnskab 2017_V3.pdf


60. Borgerrådgiverens årsberetning 2017

Borgerrådgiverens årsberetning 2017

Sagsgang og sagstype
De stående udvalg, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse
 
Orienteringssag


Indstilling
Borgerrådgiver Per Timm Jensen indstiller, at:
 
1. borgerrådgiverens beretning tages til efterretning.


Beskrivelse af sagen
I forbindelse med Byrådets behandling af Borgerrådgivningens årsberetning for 2016 blev der af flere partier udtrykt ønske om en mindre omfattende årsberetning. Det er med denne årsberetning forsøgt opfyldt - med skyldigt hensyn til den nye Kommunalbestyrelse. Samtidig forsøger vi, at være lidt mere præcise i, hvad der opleves som bekymrende set fra Borgerrådgivningens synspunkt, jf. bemærkninger og kritiske områder.
 
Borgerrådgivningen
Borgerrådgiveren kan overtage og udrede borgerklager rettet til Kommunalbestyrelsens politikere og medvirke til sikring af retssikkerheden for borgeren i samspil med administrationen. Desuden kan borgerrådgiveren iværksætte egne undersøgelser. Det er borgerrådgiverens opgave at gøre borgernes oplevelser synlige for organisationen Holbæk Kommune og Kommunalbestyrelsen og hjælpe de forskellige afdelinger med viden, der kan give anledning til refleksion og eventuelle ændringer, hvis der er procedurer og handlinger, der ikke er hensigtsmæssige eller korrekte.
 
En gang årligt udarbejdes en beretning, og vedlagte Årsberetning og datamateriale er en opgørelse over årets aktiviteter i Borgerrådgivningen opgjort i tal og grafer samt bemærkninger og anbefalinger.
 
Bemærkninger og kritiske områder
Beretningen er opdelt i kerneområder. De væsentligste punkter i beretningen – opdelt på kerneområder – er følgende:
 
Alle kan bidrage:
 
Der konstateres i flere tilfælde manglende tilbagemeldinger på borgeres henvendelser til sagsbehandlere såvel telefonisk som via mail, specielt ved medarbejderes fravær.
- Det ville være hensigtsmæssigt, at medarbejderne handlede på henvendelser, og at der var fokus på det fra ledelsens side. Ved medarbejderes fravær bør der være andre medarbejdere, som kan besvare indkomne henvendelser.
 
I forbindelse med reformen af 1. april 2016 som vedrørte 225 timers regel og kontanthjælpsloft, blev det på møde, hvor Borgerrådgivningen var inviteret, slået fast, at det er jobkonsulenten, som har ansvaret for evt. fritagelse for 225 timers reglen. Det har i rigtig mange tilfælde vist sig, at det ikke er ført ud i livet, hvilket har medført, at Borgeren har modtaget forkert ydelse, bliver frustreret og utilfreds og urimeligt nok retter sin utilfredshed mod ydelsescenteret som udbetaler ydelsen.
- Det er i den forbindelse uhyre vigtigt, at ydelsescenteret modtager de rette informationer til evt. tilretning af udbetalingen.
- Det er nødvendigt, og der er stort behov for, at ”Jobcentersøjlen” og ”Ydelsescenter-søjlen” i udstrakt grad samarbejder, er i tæt dialog og fremstår som èn ”søjle”.
 
Flere af de borgere, som kontakter Borgerrådgivningen, og som er på kontanthjælp, konstateres at have været på kontanthjælp i helt op til 10-15 år. Det er Borgerrådgivningens opfattelse, at det ikke har været hensigten med lovgivningen, og der ses borgere, som gennem årene har mistet lyst, selvværd, fremtidsudsigt m.m. Hvis det på nogen måde er muligt, er det ønskeligt, at så mange ”gamle” sager afsluttes snarest muligt.
- Borgerrådgivningen er vidende om, at der er taget tiltag til afklaring af ”gamle” sager, men er af den opfattelse, at der bør afsættes flere ressourcer på opgaven.
 
Fra Rehabiliteringsteamets indstilling til endelig afgørelse kan der gå uforholdsmæssig meget tid (flere måneder). Det har borgeren vanskeligt ved at forstå.
- Det er ønskværdigt at få reduceret denne ventetid.
 
Med Borgerrådgivningen som bisidder i rehabiliteringsteamet er der flere gange iagttaget spørgsmål til borgeren, som ikke har noget med borgerens helbred og udvikling af arbejdsevne at gøre. Det være sig skilsmisse, afhentning af børn m.m. Det opleves af borgeren mange gange grænseoverskridende og sagen uvedkommende.
- Samtalen/dialogen bør målrettes selve målet – arbejde eller anden forsørgelse.
 
Jobkonsulenter fremkommer af og til med udtalelser om boligsikring, § 34 ydelse, akutliste(bolig) el.lign., som lovgivningsmæssigt og bevillingsmæssigt ikke kan lade sig gøre. Det skaber unødige ansøgninger til ydelseskontoret og frustration hos borgerne.
- Ydelsescenteret har i 2017 etableret ”åben rådgivning”, som jobkonsulenten i de tilfælde bør opsøge for optimal information til Borgeren.
           
Mange borgere indkaldes til møde i ”Min Plan”. På mødet drøftes alle forhold vedrørende borgerens samlede situation, og det forsøges at finde den rette tværfaglige hjælp/indsats til borgeren. Der fremkommer anbefalinger, som efter ansøgning efterfølgende afvises, og de medarbejdere, der tildeles ”opgaver”, får ikke fulgt op på hjælp til borgeren. Det er normalt sårbare borgere, der indkaldes, som ikke har overskud til at håndtere/handle/ansøge på de anbefalinger, der fremkommer. Der tvivles på, om effekten af møderne modsvarer de ressourcer (medarbejdertimer), der anvendes til det.
- Det kunne anbefales at evaluere og drøfte effekten af møder i ”Min Plan”.
 
Aktiv Hele Livet:
Antallet af henvendelser til Borgerrådgivningen vedrørende Aktiv Hele Livet er steget fra 106 til 134, og 16 ud af 192 bisiddermøder omhandler dette center. Der har i Borgerrådgivningen ikke været henvendelser/sager i den størrelsesorden før.
- Bør tages til efterretning.
 
Ombudsmanden har i forbindelse med manglende overholdelse af udmeldt sagsbehandlingstid på gennemsnit 26 uger i bilansøgningssager kontaktet såvel administration som Borgerrådgivning med henblik på fortsat opmærksomhed fra Ombudsmandens side, da der er konstateret sagsbehandlingstid på 53,8 uger i 2017.
- Ombudsmanden har ikke taget stilling til sagen specifikt i forhold til retssikkerhedsloven og har anmodet om underretning efter politisk behandling.
 
Læring og trivsel:
Sagsbehandlingen i mange af de sager, som borgere henvender sig til Borgerrådgivningen om hjælp til, anses som mangelfuld med manglende tilbagemeldinger på ønske om aktindsigt, på almindelige svar på henvendelser, på ansøgninger, på afgørelser, på ønske om anden sagsbehandler m.m.
 
Børneindsatsen opleves som skarpt opdelt i handicapsager og ikke-handicapsager, og flere forældre har børn, som er ”placeret” i hver sin afdeling. Forældre oplever ikke, at der koordineres/kommunikeres/tilgås helhedsorienteret sagsbehandling imellem de to afdelinger, hvilket skaber frustration hos forældrene.
 
Borgerrådgivningen er af den opfattelse, at Ankestyrelsen behandler forholdsvis mange sager fra området, og er ligeledes vidende om, at Ombudsmanden har været/er involveret.
- Ovenstående udfordringer findes på en række dele af myndighedsområdet, men er hovedsageligt relateret omkring centrale temaer som aktindsigt, tidsfrister og afgørelser. Det anbefales derfor, at der igangsættes en fokuseret indsats på området, således at der sikres en større grad af ensartethed i procedurer, arbejdsgange, afgørelser og tydelighed i kommunikationen med borgerne.
 
Anbefalinger for hele organisationen:
Når borgeren skal opleve sig set, hørt og respekteret, er der fortsat plads til forbedring i kommunikationen/dialogen mellem borger og medarbejdere i Holbæk Kommune. I henhold til En Stærk Medspiller, skal der arbejdes videre med dette område.
 
Større tilgang til helhedsorienteret sagsbehandling kunne anbefales.
 
Når borgere får medhold i forkerte afgørelser, ville det klæde Holbæk Kommune, at meddele borgeren en undskyldning samtidig med meddelelsen om, at beslutningen er ændret.
 
Tidsfrist for svar fra borgere, som er fritaget for digital post, bør forlænges, da der kan gå op til 8 dage fra afsendelse til modtagelse af post med Post Danmark.
 
Medarbejdere skal ved møder sikre, at borgeren er orienteret om dagsordenen og forstår den efterfølgende dialog/beslutning.
 
Anmodning om og tidsfrist for aktindsigt bør overholdes.


Lovgrundlag – link
§ 65 e i lov om kommunernes styrelse.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-04-2018
Indstilles taget til efterretning.


caseno18-8538_#4447232_v1_databilag.pdf.pdf
caseno15-27421_#4478226_v1_borgerrådgiverens beretning 2017.pdf

Bilag

Databilag.pdf
Borgerrådgiverens beretning 2017


61. Orientering om opfølgning på borgerrådgiverens årsberetning 2017

Orientering om opfølgning på borgerrådgiverens årsberetning 2017

Sagsgang og sagstype
De stående udvalg, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
Orienteringssag

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. administrationens plan for opfølgning på borgerrådgiverens anbefalinger tages til efterretning

Beskrivelse af sagen
I borgerrådgiverens årsberetning for 2017 er der beskrevet en række opmærksomhedspunkter og anbefalinger til, hvordan de enkelte kerneområder og hele organisationen kan forbedre samspillet mellem borgerne og kommunen.
 
Administrationen har udarbejdet en plan for kerneområdernes opfølgning på borgerrådgiverens anbefalingen. I planen, der vedlægges som bilag til dagsordenspunktet, beskrives det dels, hvordan de 11 mio. kr., der er sat af i 2018 og hvert af de følgende år til kompetenceudvikling, forventes at styrke sagsbehandlingen til gavn for borgerne, og dels hvordan de enkelte kerneområder følger op på borgerrådgiverens opmærksomhedspunkter og anbefalinger med korte beskrivelser af de handlinger, der er sat i gang eller vil blive sat i gang på de enkelte områder.
 
Det drejer sig – som det også fremgår af bilaget – om følgende temaer:
Hele organisationen:
 
Alle Kan Bidrage
 
Aktiv Hele Livet
 
Læring og TrivselBeslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-04-2018
Indstilles taget til efterretning.


caseno18-13737_#4490076_v1_handleplan.docx

Bilag

Handleplan


62. Orientering om lovliggørelse af teknikkabine ved den gamle Bygmesterskole i Holbæk

Orientering om lovliggørelse af teknikkabine ved den gamle Bygmesterskole i Holbæk

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Udvalget for Klima og Miljø tager orienteringen til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Efter Natur- og Miljøklagenævnets beslutning om at ophæve dispensationen givet af Holbæk Kommune til opførelse af teknikkabine på Bygmesterskolen, besluttede Kommunalbestyrelsen den 21. februar 2018, at der ikke skal udarbejdes et nyt plangrundlag, og at teknikkabinen derfor skal lovliggøres fysisk – altså at den fjernes, og at det er op til Fibia, der ejer kabinen, at finde en ny løsning.
 
På den baggrund omlægger Fibia løsningen til en anden teknisk løsning, hvor teknikhuset nedlægges helt og erstattes af fire mindre flexskabe og brønde foran til fibermuffe på vejarealet. Det er ikke teknikskabe med aktivt udstyr der kræver strøm og køling, det er alene skabe med samling af fiberkabler. Skabene er 125 cm høje, 80 cm brede og 30 cm dybe, de vælges med et diskret farvevalg (grøn op mod hækken)
 
Omlægningen kræver, at alle kunder vil skulle besøges af en tekniker og have installeret en ny kundeboks. Fibia er aktuelt i gang med at informere naboerne i området omkring løsningsvalg. Der vil forekomme nedetid i omlægningsperioden for alle kunder der er tilknyttet teknikhuset.  Planlægning af arbejdet forventes opstartet i maj 2018 og Fibia vil sammen med den entreprenør der skal udføre arbejdet lave en tidsplan men alt arbejde er afsluttet inden udgangen af 2018.

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning om vedtagelse af lokalplan 3.79 den gamle Bygmesterskole i Holbæk, Pkt 25 på Kommunalbestyrelsesmødet d. 21.02.18

Supplerende sagsfremstilling
På baggrund af spørgsmål fra Udvalget for Klima og Miljø på mødet den 16. april 2018 har administrationen følgende supplerende orientering om lokalplaner ved Bakkekammen / Bygmesterskolen og forholdet til tekniske installationer:
 
Lokalplan 3.31 for Den gamle Bygmesterskole indeholder i dens §8 en række bestemmelser specifikt vedr. tekniske anlæg.  Fx: ”8.1 Tekniske anlæg og installationer, herunder transformatoranlæg, el- og gasskabe, skal være indesluttet i bygningerne eller være en del af bygningernes arkitektur.” Lokalplan 3.31 forholder sig dermed meget konkret til udformningen af bl.a. teknikskabe, som ikke kan placeres frit i området.
 
Lokalplan 3.52 for et område ved Bakkekammen indeholder derimod ikke bestemmelser specifikt vedr. placering og udformning af tekniske anlæg.
Med lokalplanen for Bygmesterskolen blev der planlagt for en række nye boliger indenfor området. Lokalplanen for Bakkekammen derimod blev udarbejdet for et stort set fuldt udbygget område, med mulighed for meget få nye boliger. Forhold vedr. forsyning, vejudformning og tekniske anlæg reguleres derfor ikke i lokalplanens bestemmelser.
Lokalplan 3.52 indeholder dog en bestemmelse (§ 5.5), som hindrer at Carporte, garager, udhuse, overdækkede terrasser, drivhuse og lignende kan opføres nærmere skel end 5 m. De givne eksempler: Carporte, garager, udhuse, overdækkede terrasser, drivhuse er alle bebyggelsesformer med tag, som kan udføres i en højde der ligger over normal hækhøjde.  Carporte, garager, udhuse, overdækkede terrasser, drivhuse vil alle være  bygninger, med en højde og volumen, som gør det muligt at opholde sig i dem. Det gør sig ikke gældende for et teknikskab med de påtænkte dimensioner på 125x80x30 cm. Teknikskabene har ikke samme karakter af reel bebyggelse som de nævnte eksempler. Den nuværende teknikkabine på Bygmesterskolens område ville derimod være en bygning hvor den mht placering ville være reguleret af lokalplanen.
 
Råden over vej (vejareal) kræver dog tilladelse efter Vejloven og en ansøgning herom vurderes udfra en række trafiksikkerhedsmæssige overvejelser.
Der er tale om almindeligt forekomne installationer i et boligområde. Udformning og placering af de påtænkte teknikskabe reguleres således i udgangspunktet alene efter Vejloven, hvorved det sikres at teknikskabene ikke vil give trafikmæssige udfordringer.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-04-2018
Taget til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 16-04-2018
Drøftet


caseno18-4475_#4482823_v1_flexskabe.pdf.pdf

Bilag

Flexskabe.pdf


63. Orienteringer

Orienteringer

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
Orienteringssag

Indstilling
Eventuelle orienteringer fra formanden
Eventuelle orienteringer fra medlemmerne
Eventuelle orienteringer fra direktionen
- lokalplan 2.84 – Boliger ved Gl. Ringstedvej/ Valdemar Sejrsvej i Holbæk
 
Forventede sager på de næste tre møder i udvalget:
Oversigten over kommende sager er udformet som et dynamisk dokument, som løbende redigeres. Listen skal derfor læses som et øjebliksbillede med forbehold for at sager kan tilføjes, fremrykkes, udskydes eller fjernes som følge af uforudsete begivenheder.
 
Dato og måned
Sager
29. maj 2018
Ahlgade
 
Tillægsregulativ til Kalvemose Å
 
Omdisponering af midler til generel pulje til vejafvanding
Frigivelse af midler til broer og bygværker
 
Krydsningen af Omfartsvejen og belysningen på Ladegaards Alléen
 
Nyt ordensreglement for Holbæk Havn
 
Evaluering af midlertidig dispensation til parkering på fortovet på Bakkekammen m.fl.
 
Nyttiggørelse af gas fra losseplads i Skellingsted
Beslutning om udfasning af pesticider
Endelig vedtagelse af lokalplan 3.80 Boligområde ved Oldhøjen
Endelig vedtagelse af lokalplan 3.81 Boligområde ved Olden
Forslag til Lokalplan 2.84 Boliger ved Gl. Ringstedvej/Valdemar Sejrsvej i Holbæk (revideret forslag)
 
Budget 2019
 
 
19. juni 2018
 
 
Orientering om P-pladser ved Havnevej
 
Revision af alle kommunens vandløbsregulativer
Forskrift for musikarrangementer
Efterslæb på aktiver (fortove og stier)

Plejeplan for Holbæk Fælled
 
Budget 2019
 
28. august 2018
 
Orientering om anvendelsen af ad hoc midlerne til lokale trafiksikkerhedsforbedrende tiltag
 
Sager vedrørende handleplan for Jyderup
 
Opfølgning på budget 2018 – Budgetrevision 3
 
 
64. Underskriftsark

Underskriftsark