UDVALG

Udvalget for Klima og Miljø

MØDE

Referat fra ekstraordinært møde

STED

Mødelokale 0.16 - Mødecenter, Kanalstræde 2, 4300

STARTTIDSPUNKT

16-04-2018 08:00:00

SLUTTIDSPUNKT

16-04-2018 08:45:00


PUNKTER

46. Godkendelse af dagsorden til mødet den 16. april 2018
47. Beslutning om trafikbestilling 2019 - kollektiv trafik
48. Orientering om lovliggørelse af teknikkabine ved den gamle Bygmesterskole i Holbæk
49. Underskriftsark46. Godkendelse af dagsorden til mødet den 16. april 2018

Godkendelse af dagsorden til mødet den 16. april 2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1.         dagsorden til møde i Udvalget for Klima og Miljø den 16. april 2018 godkendes

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 16-04-2018
Godkendt
47. Beslutning om trafikbestilling 2019 - kollektiv trafik

Beslutning om trafikbestilling 2019 - kollektiv trafik

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
  1. det nuværende niveau af kollektiv bustrafik genbestilles til 2019 for 27,6 mio. kr.

Beskrivelse af sagen
 
 
Den 1. maj skal Holbæk Kommune bestille kollektiv bustransport for 2019 hos Movia. Derfor er der behov for at beslutte, hvilken indvirkning fremkommeligheden til Sportsbyen skal have på trafikbestillingen. Forud for beslutningen har Udvalget for Klima og Miljø og Økonomiudvalget haft retningsgivende drøftelser. Drøftelserne har dannet grundlag for indstillingen til beslutning om trafikbestillingen i Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
 
Den kommende trafikbestilling
Tidsplan for trafikbestilling/proces
Holbæk Kommunes kollektive bustransport for 2019 skal bestilles hos Movia inden den 1.maj 2018.
 
Tids- og arbejdsplan for trafikbestillingen fremgår af bilag og viser at trafikbestillingen sker med meget stor grad af borgerinddragelse.
 
Principper for planlægning af den kollektive trafik
Trafikbestilling bygger på følgende retningslinjer udarbejdet i omstillingsprojektet ”kollektiv trafik for alle” og fastsat af KMU i januar 2016:
- enklere linjenet i byen, regelmæssige afgange og mere direkte linjeføring
- mere direkte linje til Tuse Næs
- reduktioner på de mindst benyttede landlinjer, der herefter fokuseres omkring skolebetjening
 
Evaluering/status af den kollektive trafik – gule busser
Der har været ganske få henvendelser omkring ændringer til den nuværende køreplan, henvendelserne har mest omhandlet kørsel til skolerne.
 
Administrationen vurderer på den baggrund, at omstillingsprojektet landende den kollektive trafik på et grundlag og efter retningslinjer som giver en god trafikbetjening både i by og på land.
 
Kørslerne i Flextrafik ses som et supplement til den kollektive trafik.
De enkelte ordninger fremgår af bilag
 
 
Udviklingsområder
- trafik til Filmtorvet
- trafik til Nyvang
- trafik til Sportsbyen
 
Befordring til Filmtorvet:
Filmtorvet betjenes i dag af linje 228 som kører i timedrift på Havnevej hverdage mellem kl. 5.00 og 18.00 og suppleres af linje 504 i mindre omfang. Derudover henvises til Flextur som er en åben ordning.
 
Når området omkring havnefronten er udbygget kan det overvejes, om der bør køres til området på anden måde og i andet omfang – ny linje – selvkørende busser. Administrationen planlægger at gå i dialog med områdets brugere herom i forbindelse med trafikbestilling for 2020.
 
Befordring til Nyvang
Andelslandsbyen Nyvang betjenes i dag af linje 504 som kører mandag – fredag. Bussen kører til Nyvang i tidsrummet kl. 6 – 9 og retur til Holbæk med tre afgange i tidsrummet kl. 14 – 16. Bussen kører af hensyn til eleverne på Nyvang. Øvrige brugere henvises til brug af Flextur.
 
Befordring til Sportsbyen
Sportsbyen vil med den nuværende kollektive trafik blive betjent af den eksisterende linje 501A. Det nærmeste stop ligger på Skagerakvej ved Kløverstien. Herfra er der ca. 300 meter til Sportsbyens område og ca. 1000 meter til indgangen til Sportscentret.
 
Linjen kører med 15 minutters drift i dagtimerne og ½ times drift aften og aften.
 
Udover linje 501A henvises til brug af Flextur som er åben for alle brugere.
 
Mulige nye linjer til betjening af Sportsbyen, som ikke er indeholdt i genbestillingen:
 
  1. Etablering af ny linje mellem Holbæk Station og Sportsbyen via Valdemar Sejrsvej med ½ times drift i hverdage i tidsrummet kl. 7 – 20 og weekenden kl. 9 – 20. Linjen vil kunne drives for anslået merudgift på 3 millioner årligt.
 
På nuværende tidspunkt kendes behovet for befordring til Sportsbyen ikke, men en linje med ½ times drift må forvente at dække behovet til både Sundhedscentret og selve Sportsbyen. Linjen vil få stoppested udfor indgangen til Centret og benytter adgangen fra Omfartsvejen.
 
Selv om der etableres en ny linje vil der fortsat være behov for Flextrafik (visiterede brugere). Det nærmere omfang heraf er ukendt.
 
  1. Etablering af ny linje mellem Holbæk Station og Sportsbyen via Valdemar Sejrsvej. Med ½ times drift, i tidsrummet kl. 16 – 20, 200 dage om året. Linjen vil kunne drives for anslået merudgift på 450.000 kr. Linjen vil primært være et tilbud til brugerne af Sportsbyens idrætsfaciliteter.
 
Brugere af Sundhedscentret vil forsat skulle benytte visiteret kørsel eller benytte de eksisterende tilbud i den kollektive trafik.
 
  1. Samme scenarie som 2, men med udvidet kørsel i tidsrummet kl. 15 – 16, 200 hverdage om året samt kørsel i weekenden mellem kl. 10 – 20. Anslået merudgift, under forudsætning af ledige busser på tidspunktet, 900.000 kr.
 
 
 
 
Tilgængelighed til Sportsbyen for fodgængere, cyklister og bilister:
Generelt er der planlagt følgende for øvrige trafikformers (fodgængere, cyklister og bilister) adgang til Sportsbyen:
Bilisterne vil ankomme fra Omfartsvejen syd for området. Gående og cyklister forventes primært at komme ind fra nord via hovedstien og Ladegårdsalléen, men kan også komme fra de omkringliggende boligområder, stisystemer og Omfartsvejen.
 
I tilknytning til Sportsbyens område er det muligt at optimere belysningen på Ladegårdsalléen og sikre bedre krydsningsmuligheder på Omfartsvejen – se bilaget om forbedringer for den lette trafik omkring Sportsbyen. 
 
Der etableres afsætningsplads og handicapparkering tæt på Sportsbyens hovedindgang, og Sundhedscentret har sin egen parkeringsplads med 40 pladser og 12 pladser til minibus.
 
Den øvrige parkeringskapacitet er delt på to udlæg – det ene med 150 pladser ligger umiddelbart til højre for adkomsten fra omfartsvejen. Det andet og største udlæg kommer man til ved at køre rundt om søen ved ankomstpladsen. Dette udlæg har 300 pladser og forventes særligt komme i spil ved større arrangementer ved multisalen og på stadion og kunstgræsbanerne. Desuden er der parkeringspladser for 10 store turbusser syd for den store sø ved ankomstpladsen.
 
Cykelparkering findes både i tilknytning til indgangspartierne og decentralt rundt om i parken.
 
 
Kort over buslinjer kan ses her

Økonomiske konsekvenser
Movia har fremsendt trafikbestillingsgrundlag 2019 der estimerer en udgift på 27,6 millioner kr. til drift af det nuværende rutenet. Estimatet har en usikkerhed på +/-5 pct. (26.200.000 kr. – 29.000.000 kr.), idet der kan ske mange ændringer frem til endelig vedtagelse af Movias budget i september 2018. Denne usikkerhed har ligeledes været gældende for tidligere trafikbestillinger. Movias trafikbestillingsgrundlag er udarbejdet på baggrund af 2017 tal.
 
Kommunens budget for 2019 udgør ca.27.952.000 kr. til kollektiv trafik.
 
 
Regnskab for 2017 er vedhæftet som bilag. Det samlede endelige regnskab forventer at vise en mindre udgift på 700.000 kr som tilbagebetales kommunen i 2019.

Høring
Møder i forbindelse med den nuværende trafikbestilling til maj 2018.
Der har ikke været afholdt møder med lokalområderne inden trafikbestillingen, idet der ikke har været ønske fra områder om møde.
 
Ældrerådet og Handicaprådet er orienteret om, at den nuværende volumen trafik indstilles genbestilt.
 
Der er holdt møde med skolerne i februar 2018. Stenhus gymnasium efterspurgte en ekstra afgang kl. ca. 15.05 fra Stenhus Gymnasium med retning mod Holbæk Centrum. Der blev samtidig efterspurgt en forlængelse af linje 584 til Ugerløse på en enkelt eftermiddagsafgang.
Ændringer som desværre ikke kan indeholdes i budgettet for 2019.
Ekstra afgang fra Stenhus gymnasium kan evt. indgå i en ny rute til Sportsbyen.
 
Tidsplan for trafikbestilling maj 2019
Der er vedtaget en meget omfangsrig tidsplan for trafikbestillingen som det fremgår af den medsendte tidsplan.
 
Det betyder, at der allerede i februar/marts 2018 tages kontakt til lokalområderne for at høre deres bemærkninger til trafikbestilling maj 2019.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 20-03-2018
Et flertal bestående af A, O og Ø anbefaler, at indstillingen tiltrædes.
Et mindretal bestående af V, kan ikke tiltræde indstillingen, idet der ønskes prioriteret en busforbindelse til sundhedscentret og sportsbyen.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 16-04-2018
 
Udvalget for Klima og Miljø indstiller, at det nuværende niveau af busbetjening genbestilles i 2019.
Udvalget indstiller endvidere, at der hos Movia bestilles etablering af ny linje mellem Holbæk Station og Sportsbyen via Valdemar Sejrsvej med ½ times drift i hverdage i tidsrummet kl. 7 – 20 og weekenden kl. 9 – 20 til busbetjening af Holbæk Sportsby/Genoptræningscentret.
Ligeledes indstiller udvalget, at den/de dele af udgifterne til busbetjening som overstiger 27.952.000 kr. finansieres ved budgetlægningen for 2019. Som efterfølgende tilføres Klima & Miljøs budget for kollektiv trafik - bestillinger årene fremover.
 
Kort bilag med buslinjen mellem Holbæk Station og Sportsbyen er vedlagt referatet.
 
Anvendelsen af den nye linje evalueres efter sommerferien 2019.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-04-2018
Sagen sendes tilbage til Udvalget for Klima og Miljø.Supplerende sagsfremstilling
Indstillingerne fra Udvalget for Klima og Miljø samt Økonomiudvalget vil først forelægge umiddelbart før kommunalbestyrelsens møde. Sagen er uopsættelig, da trafikbestillingen skal være afgivet inden den 1. maj 2018, hvis kommunen skal have kollektiv trafik fra Movia i 2019.
 
Der har tidligere været politisk flertal for en genbestilling af det nuværende niveau af kollektiv trafik. Formålet med den supplerende sagsfremstilling er derfor alene, at der træffes beslutning om transport til sportsbyen.
 
Administrationen har efter behandling i Økonomiudvalget den 4. april 2018 set på yderligere to scenarier for betjening af Sportsbyen. Det er omlægning af eksisterende rute i vestbyen og etablering af direkte rute mellem Holbæk Station og Sportsbyen. De to scenarier er beskrevet nedenfor.
 
Omlægning af eksisterende busruter
Administrationen har i samarbejde med Movia set på omlægning af eksisterende busruter for at kunne betjene Sportsbyen.
 
Movia har prøvekørt en omlægning af linje 502, som i dag betjener bl.a. Megacentret. Omlægningen til Sportsbyen giver en 2 km længere rute og vil betyde at stoppestederne i Megacentret ikke bliver betjent. Omlægningen kan ikke rummes indenfor den nuværende køreplans rammer. Desuden er stoppestederne i Megacentret velbenyttede.
 
Omlægning/reduktion af kommunens øvrige busser vil kræve at planlægningsgrundlaget fra omstillingsprojektet tages op til ny politisk vurdering
 
Linjerne 520, 540 og 560 er Regionale busser, der ikke administreres af Holbæk Kommune.
 
 
Direkte rute fra Holbæk station til Sportsbyen, speciel rutekørsel i eget regi (shuttlebus udenom Movia)
Rutekørsel er regelmæssig befordring af personer i en bestemt trafikforbindelse, som finder sted over mindst 3 kørselsdage og mindst én gang om ugen, og hvor på- og afstigning kan ske inden for forud fastsatte områder.
Hvis kørslen er åben for alle, er det "almindelig rutekørsel" som køres via Movia. Når der kun befordres bestemte kategorier af personer, f.eks. skoleelever eller pensionister til dagcenter, er det ”speciel rutekørsel”.

Ved speciel rutekørsel skal passagererne have et bestemt fælles formål. Movia har vurderet, at kørsel til Sportscentret trods mange forskellige brugergrupper kan opfattes som fælles mål.
Det betyder, at kommunen kan etablere en speciel rute i eget regi som kører mellem Holbæk Station og Sportsbyen.
Hvis kommunen selv vælger at etablere en rute mellem Holbæk station og Sportsbyen, vil det være forbundet med en række begrænsninger og muligheder i forhold til en rute, som er en del af Movias rutenet og ydelser. En rute i eget regi, vil den blive et supplement til den kollektive trafik, men vil ikke være en integreret del af det kollektive trafiksystem.
 
Ruten vil have følgende begrænsninger:
- Køreplanen har i udgangspunktet ikke en sammenhæng med øvrige kollektive trafik.
- Der kan oprettes stop på strækningen, som dog har begrænset anvendelse, idet ruten alene er forbeholdt brugere af sportsbyen. I retning mod Sportsbyen må kun optages passagerer ved stoppestederne, som har Sportsbyen som destination. På ruten fra Sportsbyen til Holbæk Stationen må kun afsættes passagerer fra Sportsbyen, der kan ikke optages passagerer på tilbagevejen.
- Det er endnu ikke oplyst om bussen må benytte Movia’s stoppesteder. Det kan være en fordel, at bussen kører fra eget stop for ikke at forvirre de kunder som ikke kan køre med når bussen holder ved et Movia stop.
- Køreplanen vil ikke fremgå af rejseplanen. Brugeren kan således ikke få information om den ”samlede rejse” hjemmefra til Sportsbyen via Rejseplanen
- Kommunen skal selv finde steder at offentliggøre køreplanen (fx kommunens hjemmeside) og administrerer selv køreplansændringer
- Rejsekort og månedskort kan ikke bruges som betaling
 
Muligheder ved at kørslen udbydes af kommunen, som derved selv kan bestemme:
- Omfanget af brugerbetaling
- Køretid og køreplan
- Høj grad af fleksibilitet omkring ændring i kørslens omfang og tilrettelæggelse (f.eks. tilpasse kørslen i ydertidspunkter, hvor der ikke er behov for kørsel)
- Omfang af kundeservice
- Udbudsperioden (bør ligge mellem 1 – 2 år)
- Krav til vogntype og materiel
- Miljøforhold
Det skal bemærkes, at ønsket om høj grad af fleksibilitet i forhold til ændring af kørselsomfanget kan have betydning for udbudsresultatet. Behovet for fleksibilitet skal ses i forhold til det ukendte kørselsbehov.
Operatøren som vinder udbuddet skal selv søge tilladelse til rutekørsel hos Trafikstyrelsen.

Økonomiske konsekvenser
- til den supplerende sagsfremstilling
 
Finansieringen af yderligere udgifter til kollektiv trafik skal findes indenfor Udvalget for Klima og Miljøs område. I 2019 vil der være yderligere 1,1 mio. kr., til busbetjening, hvoraf de 0,4 mio. kr. skyldes, at der ikke er lagt op til at bestille for helt samme beløb som i 2017, og 0,7 mio. kr. skyldes et mindreforbrug i 2017, der tilbagebetales fra Movia i 2019. I 2020 og frem er der 0,4 mio. kr. Beløbet på 0,4 mio. kr. i alle årene er behæftet med en vis usikkerhed.
De økonomiske konsekvenser ved direkte rute i eget regi er estimeret i det følgende.
 
Driftsudgift til kørsel af ruten
Administrationen har været i dialog med to erfarne busoperatører, og har bedt om et estimat for en rute fra Holbæk station til Sportsbyen. Administrationen har bedt om, at få et prisoverslag på kørsel i speciel rute i et omfang som angivet i forslag 1 (jf. ovenstående sagsfremstilling): ½ times drift på hverdage i tidsrummet kl. 7 – 20 og weekend kl. 9 - 20. Operatørerne anslår en driftsudgift, der ligger mellem 2,1-2,5 mio. kr. og 3,2 millioner. De to prisoverslag er ikke direkte sammenlignelige, idet busstandard, størrelse på bus, chaufførkompetencer, udstyr mv. enten ikke er angivet eller ikke er enslydende. Af samme grund er prisoverslagene heller direkte sammenlignelige med den driftsudgift som Movia har beregnet.
Administrationen finder, at det laveste prisoverslag på 2,1 mio. kr. er lavt og vurderer derfor at det er usikkert om prisen kan realiseres ved et udbud.
 
Udbud
En rute i eget regi (med det aktuelle volumen) vil være omfattet af reglerne om offentlige udbud af tjenesteydelser. 
Kommunens indkøbsfunktion har til sagen oplyst, at det vil tage minimum seks måneder, og en eventuel beslutning om etablering af rute i eget regi skal således være besluttet i Kommunalbestyrelsen senest i juni 2018, hvis ruten skal være i drift fra januar 2019. De administrative udgifter til gennemførsel af udbuddet anslås til 0,3 mio. kr.
Udarbejdelse af kravspecifikationen vil ske i dialog med Sportsbyen.
 
Anlæg
Anlægsudgiften til etablering af eventuelle nye stoppesteder er ikke estimeret.
 
Administrativ opfølgning af ruten
I starten skal driften af ruten følges tæt for at regulere og tilpasse kørslen til det aktuelle behov. De administrative omkostninger herved kan ikke anslås på nuværende tidspunkt.


caseno17-46470_#4465371_v1_status på eksisterende befordring til både sundheds - og genoptræningscenter.docx
caseno17-46470_#4465354_v1_flextrafik - ordninger.docx
caseno17-46470_#4488882_v1_nøgletal og kort beskrivelse af buslinjer.docx
caseno17-46470_#4462435_v1_regnskab 2017 fra movia.xlsx
caseno17-46470_#4435799_v1_tids og arbejdsplan - trafikbestilling.pdf
caseno17-46470_#4466908_v1_forbedringer for den lette trafik omkring sportsbyen - notat - trafik omkring sportsby.pdf.pdf
caseno17-46470_#4496534_v1_kort bilag med buslinjen mellem holbæk station og sportsbyen.pdf.pdf

Bilag

Status på eksisterende befordring til både Sundheds - og Genoptræningscenter
Flextrafik - ordninger
Nøgletal og kort beskrivelse af buslinjer
Regnskab 2017 fra Movia
Tids og arbejdsplan - trafikbestilling
Forbedringer for den lette trafik omkring Sportsbyen - Notat - trafik omkring sportsby.pdf
Kort bilag med buslinjen mellem Holbæk Station og Sportsbyen.pdf


48. Orientering om lovliggørelse af teknikkabine ved den gamle Bygmesterskole i Holbæk

Orientering om lovliggørelse af teknikkabine ved den gamle Bygmesterskole i Holbæk

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
  1. Udvalget for Klima og Miljø tager orienteringen til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Efter Natur- og Miljøklagenævnets beslutning om at ophæve dispensationen givet af Holbæk Kommune til opførelse af teknikkabine på Bygmesterskolen, besluttede Kommunalbestyrelsen den 21. februar 2018, at der ikke skal udarbejdes et nyt plangrundlag, og at teknikkabinen derfor skal lovliggøres fysisk – altså at den fjernes, og at det er op til Fibia, der ejer kabinen, at finde en ny løsning.
 
På den baggrund omlægger Fibia løsningen til en anden teknisk løsning, hvor teknikhuset nedlægges helt og erstattes af fire mindre flexskabe og brønde foran til fibermuffe på vejarealet. Det er ikke teknikskabe med aktivt udstyr der kræver strøm og køling, det er alene skabe med samling af fiberkabler. Skabene er 125 cm høje, 80 cm brede og 30 cm dybe, de vælges med et diskret farvevalg (grøn op mod hækken)
 
Omlægningen kræver, at alle kunder vil skulle besøges af en tekniker og have installeret en ny kundeboks. Fibia er aktuelt i gang med at informere naboerne i området omkring løsningsvalg. Der vil forekomme nedetid i omlægningsperioden for alle kunder der er tilknyttet teknikhuset.  Planlægning af arbejdet forventes opstartet i maj 2018 og Fibia vil sammen med den entreprenør der skal udføre arbejdet lave en tidsplan men alt arbejde er afsluttet inden udgangen af 2018.

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning om vedtagelse af lokalplan 3.79 den gamle Bygmesterskole i Holbæk, Pkt 25 på Kommunalbestyrelsesmødet d. 21.02.18

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 16-04-2018
Drøftet


caseno18-4475_#4482823_v1_flexskabe.pdf.pdf

Bilag

Flexskabe.pdf


49. Underskriftsark

Underskriftsark