UDVALG

Udvalget for Klima og Miljø

MØDE

Referat

STED

lokale 0.16, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

STARTTIDSPUNKT

20-03-2018 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

20-03-2018 18:00:00


PUNKTER

31. Godkendelse af dagsorden til mødet den 20. marts 2018
32. Beslutning om dispensation fra anvendelsesbestemmelserne lokalplan nr. 8.07 Superfos - et område til erhvervsformål, beliggende ved Skimmdevej i Ågerup
33. Beslutning om igangsættelse af planer
34. Beslutning om trafikbestilling 2019 - kollektiv trafik
35. Beslutning om høring af de stående udvalg i forbindelse med udarbejdelse af retningslinjer for deltagelse i studieture, kurser, konferencer og årsmøder m.m. samt mødeforplejning
36. Beslutning af temaer for eventuelle korte kurser og oplæg i udvalget
37. Beslutning om emner til borgerpanelundersøgelser i 2018
38. Drøftelse - ordensreglement for Holbæk Havn
39. Drøftelse - proces og rammer for budget 2019-22
40. Drøftelse af delegation ved dispensationssager indenfor husdyrbrugsager
41. Orientering om drikkevandet i Holbæk Kommune
42. Orientering om Holbæk Kommunes pesticidforbrug
43. Orientering om saltbadet Saltkilden
44. Orienteringer
45. Underskriftsark31. Godkendelse af dagsorden til mødet den 20. marts 2018

Godkendelse af dagsorden til mødet den 20. marts 2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1.         dagsorden til møde i Udvalget for Klima og Miljø den 20. marts 2018 godkendes

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 20-03-2018
Godkendt.
32. Beslutning om dispensation fra anvendelsesbestemmelserne lokalplan nr. 8.07 Superfos - et område til erhvervsformål, beliggende ved Skimmdevej i Ågerup

Beslutning om dispensation fra anvendelsesbestemmelserne lokalplan nr. 8.07 Superfos - et område til erhvervsformål, beliggende ved Skimmdevej i Ågerup

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 
1) Kommunalbestyrelsen meddeler midlertidig dispensation i op til 3 år fra lokalplan nr. 8.07, § 3.1, således at det bliver muligt at anvende ejendommen til erhverv som distributionsvirksomhed, lagervirksomhed, lagerhotel, emballagevirksomhed, håndværksvirksomhed, produktionsvirksomhed med tilhørende administration og fælles servicefunktioner

Beskrivelse af sagen
 
Lokalplan nr. 8.07 giver alene mulighed for at anvende ejendommen Skimmedevej 10, Vipperød, til emballagevirksomhed og erhverv inden for beslægtede områder. Anvendelsesbestemmelsen er fastlagt med henblik på den oprindelig virksomhed, Superfos. Ejendommens ejer ønsker nu en mere fleksibel mulighed for at etablere mindre virksomheder i bebyggelsen. Ejendommens placering er velegnet for virksomheder, som har behov for let adgang til det overordnede vejnet.  Efter lukningen af Superfos anvendes ejendommen foruden produktion af emballage nu til håndværksmæssig produktion, lager, værksted og administration. Den nye ejer ønsker nu at lovliggøre de allerede etablerede virksomheder samt at give mulighed for etablering af nye virksomheder inden for de nævnte virksomhedstyper.
Planloven giver Kommunalbestyrelsen mulighed for at dispensere i maksimalt 3 år for en lokalplans principper.

Øvrige konsekvenser
Der skal udarbejdes lokalplan for området inden for 3 år efter den midlertidige dispensation såfremt de muligheder, dispensationen giver, skal opretholdes derefter.

Høring
Dispensationsansøgningen har været sendt i naboorientering fra d. 17. januar 2018 til d. 5. februar 2018 og der er i forbindelse hermed modtaget 1 orienteringssvar, jf. bilag. 
Kommuneplanens rammebestemmelse for området giver mulighed for etablering af erhverv i miljøklasse 4-6 og de allerede etablerede og ønskede erhverv overholder kommuneplanens miljøklasse. Som det fremgår af høringssvaret var støjbelastningen for nabobebyggelse større da Superfos drev virksomhed på ejendommen.

Lovgrundlag – link
Planloven, § 19, stk. 1
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/50

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 20-03-2018
Indstilles godkendt.


caseno18-2157_#4429824_v1_bemærkning til naboorientering.msg
caseno18-2157_#4408890_v1_ansøgning lokalplan nr. 8.07.docx.docx
caseno18-2157_#4461173_v1_gisfoto.pdf

Bilag

bemærkning til naboorientering
Ansøgning Lokalplan nr. 8.07.docx
GISfoto


33. Beslutning om igangsættelse af planer

Beslutning om igangsættelse af planer

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 
 1. planerne for bålhytte ved Børneøen Munkholm igangsættes

Beskrivelse af sagen
Økonomiudvalget beslutter løbende, efter indstilling fra Udvalget for Klima og Miljø, hvilke lokalplaner og kommuneplantillæg, administrationen skal udarbejde. Til hver plan er der udarbejdet et prioriteringsnotat, der sætter rammen for planens indhold og proces.
 
Nye planer
Bålhytte ved Børneøen Munkholm (bilag 1)
Den private børneinstitution Børneøen Munkholm ønsker at etablere en bålhytte på 15 m2 i børnehavens have. Området ligger indenfor strandbeskyttelseslinjen, og opførelsen kræver derfor en dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. Det er Kystdirektoratet der er myndighed i forhold hertil, og de har oplyst, at de er sindet at give en dispensation under forudsætning af at bålhytten er omfattet af en lokalplan.
 
Etablering af bålhytter forudsætter normalt ikke udarbejdelse af lokalplan, men på grund af reglerne i naturbeskyttelsesloven er det nødvendigt i den pågældende sag, for at kunne realisere projektet. Tidligere borgmester Søren Kjærsgaard henvendte sig ultimo 2017 til miljø- og fødevareministeren for at appellere til en ændring af disse regler (bilag 3). Ministeren har i sit svar til borgmesteren ikke lagt op til en regelændring (bilag 4). Derfor er det nødvendigt, at udarbejde lokalplan og medfølgende kommuneplantillæg, for at kunne opnå den nødvendige dispensation fra Kystdirektoratet.
 
 
Status på planer
For at sikre overblik i forhold til igangværende planer, er der udarbejdet status på disse. Status er vedlagt som bilag 2.
 
Siden seneste status er følgende planer vedtaget endeligt:
 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 20-03-2018
Indstilles godkendt.


caseno18-5727_#4455710_v1_bilag 1 planprioritering for bålhytte ved børneøen munkholm.pdf.pdf
caseno18-5727_#4455711_v1_bilag 2 status planer.pdf.pdf
caseno18-5727_#4462923_v1_borgmester søren kjærsgaards anmodning til miljø- og fødevareminister esben lunde larsen.pdf.pdf
caseno18-5727_#4462928_v1_ministersvar til holbæk kommune vedr. spørgsmål om naturbeskyttelsesloven og dispensation fra strand.pdf

Bilag

bilag 1 Planprioritering for bålhytte ved Børneøen Munkholm.pdf
bilag 2 Status planer.pdf
bilag 3 Borgmester Søren Kjærsgaards anmodning til miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.pdf
bilag 4 ministersvar til Holbæk Kommune vedr. spørgsmål om Naturbeskyttelsesloven og dispensation fra strandbeskyttelseslinjen.pdf


34. Beslutning om trafikbestilling 2019 - kollektiv trafik

Beslutning om trafikbestilling 2019 - kollektiv trafik

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. det nuværende niveau af kollektiv bustrafik genbestilles til 2019 for 27,6 mio. kr.

Beskrivelse af sagen
 
 
Den 1. maj skal Holbæk Kommune bestille kollektiv bustransport for 2019 hos Movia. Derfor er der behov for at beslutte, hvilken indvirkning fremkommeligheden til Sportsbyen skal have på trafikbestillingen. Forud for beslutningen har Udvalget for Klima og Miljø og Økonomiudvalget haft retningsgivende drøftelser. Drøftelserne har dannet grundlag for indstillingen til beslutning om trafikbestillingen i Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
 
Den kommende trafikbestilling
Tidsplan for trafikbestilling/proces
Holbæk Kommunes kollektive bustransport for 2019 skal bestilles hos Movia inden den 1.maj 2018.
 
Tids- og arbejdsplan for trafikbestillingen fremgår af bilag og viser at trafikbestillingen sker med meget stor grad af borgerinddragelse.
 
Principper for planlægning af den kollektive trafik
Trafikbestilling bygger på følgende retningslinjer udarbejdet i omstillingsprojektet ”kollektiv trafik for alle” og fastsat af KMU i januar 2016:
- enklere linjenet i byen, regelmæssige afgange og mere direkte linjeføring
- mere direkte linje til Tuse Næs
- reduktioner på de mindst benyttede landlinjer, der herefter fokuseres omkring skolebetjening
 
Evaluering/status af den kollektive trafik – gule busser
Der har været ganske få henvendelser omkring ændringer til den nuværende køreplan, henvendelserne har mest omhandlet kørsel til skolerne.
 
Administrationen vurderer på den baggrund, at omstillingsprojektet landende den kollektive trafik på et grundlag og efter retningslinjer som giver en god trafikbetjening både i by og på land.
 
Kørslerne i Flextrafik ses som et supplement til den kollektive trafik.
De enkelte ordninger fremgår af bilag
 
 
Udviklingsområder
- trafik til Filmtorvet
- trafik til Nyvang
- trafik til Sportsbyen
 
Befordring til Filmtorvet:
Filmtorvet betjenes i dag af linje 228 som kører i timedrift på Havnevej hverdage mellem kl. 5.00 og 18.00 og suppleres af linje 504 i mindre omfang. Derudover henvises til Flextur som er en åben ordning.
 
Når området omkring havnefronten er udbygget kan det overvejes, om der bør køres til området på anden måde og i andet omfang – ny linje – selvkørende busser. Administrationen planlægger at gå i dialog med områdets brugere herom i forbindelse med trafikbestilling for 2020.
 
Befordring til Nyvang
Andelslandsbyen Nyvang betjenes i dag af linje 504 som kører mandag – fredag. Bussen kører til Nyvang i tidsrummet kl. 6 – 9 og retur til Holbæk med tre afgange i tidsrummet kl. 14 – 16. Bussen kører af hensyn til eleverne på Nyvang. Øvrige brugere henvises til brug af Flextur.
 
Befordring til Sportsbyen
Sportsbyen vil med den nuværende kollektive trafik blive betjent af den eksisterende linje 501A. Det nærmeste stop ligger på Skagerakvej ved Kløverstien. Herfra er der ca. 300 meter til Sportsbyens område og ca. 1000 meter til indgangen til Sportscentret.
 
Linjen kører med 15 minutters drift i dagtimerne og ½ times drift aften og aften.
 
Udover linje 501A henvises til brug af Flextur som er åben for alle brugere.
 
Mulige nye linjer til betjening af Sportsbyen, som ikke er indeholdt i genbestillingen:
 
 1. Etablering af ny linje mellem Holbæk Station og Sportsbyen via Valdemar Sejrsvej med ½ times drift i hverdage i tidsrummet kl. 7 – 20 og weekenden kl. 9 – 20. Linjen vil kunne drives for anslået merudgift på 3 millioner årligt.
 
På nuværende tidspunkt kendes behovet for befordring til Sportsbyen ikke, men en linje med ½ times drift må forvente at dække behovet til både Sundhedscentret og selve Sportsbyen. Linjen vil få stoppested udfor indgangen til Centret og benytter adgangen fra Omfartsvejen.
 
Selv om der etableres en ny linje vil der fortsat være behov for Flextrafik (visiterede brugere). Det nærmere omfang heraf er ukendt.
 
 1. Etablering af ny linje mellem Holbæk Station og Sportsbyen via Valdemar Sejrsvej. Med ½ times drift, i tidsrummet kl. 16 – 20, 200 dage om året. Linjen vil kunne drives for anslået merudgift på 450.000 kr. Linjen vil primært være et tilbud til brugerne af Sportsbyens idrætsfaciliteter.
 
Brugere af Sundhedscentret vil forsat skulle benytte visiteret kørsel eller benytte de eksisterende tilbud i den kollektive trafik.
 
 1. Samme scenarie som 3, men med udvidet kørsel i tidsrummet kl. 15 – 16, 200 hverdage om året samt kørsel i weekenden mellem kl. 10 – 20. Anslået merudgift, under forudsætning af ledige busser på tidspunktet, 900.000 kr.
 
 
 
 
Tilgængelighed til Sportsbyen for fodgængere, cyklister og bilister:
Generelt er der planlagt følgende for øvrige trafikformers (fodgængere, cyklister og bilister) adgang til Sportsbyen:
Bilisterne vil ankomme fra Omfartsvejen syd for området. Gående og cyklister forventes primært at komme ind fra nord via hovedstien og Ladegårdsalléen, men kan også komme fra de omkringliggende boligområder, stisystemer og Omfartsvejen.
 
I tilknytning til Sportsbyens område er det muligt at optimere belysningen på Ladegårdsalléen og sikre bedre krydsningsmuligheder på Omfartsvejen – se bilaget om forbedringer for den lette trafik omkring Sportsbyen. 
 
Der etableres afsætningsplads og handicapparkering tæt på Sportsbyens hovedindgang, og Sundhedscentret har sin egen parkeringsplads med 40 pladser og 12 pladser til minibus.
 
Den øvrige parkeringskapacitet er delt på to udlæg – det ene med 150 pladser ligger umiddelbart til højre for adkomsten fra omfartsvejen. Det andet og største udlæg kommer man til ved at køre rundt om søen ved ankomstpladsen. Dette udlæg har 300 pladser og forventes særligt komme i spil ved større arrangementer ved multisalen og på stadion og kunstgræsbanerne. Desuden er der parkeringspladser for 10 store turbusser syd for den store sø ved ankomstpladsen.
 
Cykelparkering findes både i tilknytning til indgangspartierne og decentralt rundt om i parken.
 
 
Kort over buslinjer kan ses her

Økonomiske konsekvenser
Movia har fremsendt trafikbestillingsgrundlag 2019 der estimerer en udgift på 27,6 millioner kr. til drift af det nuværende rutenet. Estimatet har en usikkerhed på +/-5 pct. (26.200.000 kr. – 29.000.000 kr.), idet der kan ske mange ændringer frem til endelig vedtagelse af Movias budget i september 2018. Denne usikkerhed har ligeledes været gældende for tidligere trafikbestillinger. Movias trafikbestillingsgrundlag er udarbejdet på baggrund af 2017 tal.
 
Kommunens budget for 2019 udgør ca.27.952.000 kr. til kollektiv trafik.
 
 
Regnskab for 2017 er vedhæftet som bilag. Det samlede endelige regnskab forventer at vise en mindre udgift på 700.000 kr som tilbagebetales kommunen i 2019.

Høring
Møder i forbindelse med den nuværende trafikbestilling til maj 2018.
Der har ikke været afholdt møder med lokalområderne inden trafikbestillingen, idet der ikke har været ønske fra områder om møde.
 
Ældrerådet og Handicaprådet er orienteret om, at den nuværende volumen trafik indstilles genbestilt.
 
Der er holdt møde med skolerne i februar 2018. Stenhus gymnasium efterspurgte en ekstra afgang kl. ca. 15.05 fra Stenhus Gymnasium med retning mod Holbæk Centrum. Der blev samtidig efterspurgt en forlængelse af linje 584 til Ugerløse på en enkelt eftermiddagsafgang.
Ændringer som desværre ikke kan indeholdes i budgettet for 2019.
Ekstra afgang fra Stenhus gymnasium kan evt. indgå i en ny rute til Sportsbyen.
 
Tidsplan for trafikbestilling maj 2019
Der er vedtaget en meget omfangsrig tidsplan for trafikbestillingen som det fremgår af den medsendte tidsplan.
 
Det betyder, at der allerede i februar/marts 2018 tages kontakt til lokalområderne for at høre deres bemærkninger til trafikbestilling maj 2019.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 20-03-2018
Et flertal bestående af A, O og Ø anbefaler, at indstillingen tiltrædes.
Et mindretal bestående af V, kan ikke tiltræde indstillingen, idet der ønskes prioriteret en busforbindelse til sundhedscentret og sportsbyen.


caseno17-46470_#4465371_v1_status på eksisterende befordring til både sundheds - og genoptræningscenter.docx
caseno17-46470_#4465354_v1_flextrafik - ordninger.docx
caseno17-46470_#4462435_v1_regnskab 2017 fra movia.xlsx
caseno17-46470_#4435799_v1_tids og arbejdsplan - trafikbestilling.pdf
caseno17-46470_#4466908_v1_forbedringer for den lette trafik omkring sportsbyen - notat - trafik omkring sportsby.pdf.pdf

Bilag

Status på eksisterende befordring til både Sundheds - og Genoptræningscenter
Flextrafik - ordninger
Regnskab 2017 fra Movia
Tids og arbejdsplan - trafikbestilling
Forbedringer for den lette trafik omkring Sportsbyen - Notat - trafik omkring sportsby.pdf


35. Beslutning om høring af de stående udvalg i forbindelse med udarbejdelse af retningslinjer for deltagelse i studieture, kurser, konferencer og årsmøder m.m. samt mødeforplejning

Beslutning om høring af de stående udvalg i forbindelse med udarbejdelse af retningslinjer for deltagelse i studieture, kurser, konferencer og årsmøder m.m. samt mødeforplejning

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget
 
Beslutningssag


Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at Økonomiudvalget:
 1. hører hvert af de stående udvalg om, hvilke kurser, konferencer, årsmøder og tilsvarende arrangementer, de respektive udvalg eller medlemmer af de respektive udvalg ønsker at deltage i
 2. hører hvert af de stående udvalg om de foreslåede retningslinjer for mødeforplejning


Beskrivelse af sagen
Baggrund
Alle kommunalbestyrelsesmedlemmer skal understøttes lige i deres virke, og den nyvalgte kommunalbestyrelse skal fastsætte niveauet for denne understøttelse.
 
Deltagelse i studieture, kurser, konferencer og årsmøder m.m.
Kommunalbestyrelsen skal i hvert enkelt tilfælde godkende et medlems deltagelse i kurser, konferencer, årsmøder og KL-topmøder m.v. Det samme gælder et udvalgs studieture og/eller deltagelse i folkemøder og lignende. Kompetencen kan for så vidt angår kurser, konferencer, årsmøder og KL-topmøder m.v. delegeres til Økonomiudvalget, men Kommunalbestyrelsen kan ikke overlade denne kompetence til de enkelte udvalg, de enkelte medlemmer eller administrationen. 
 
Kommunalbestyrelsen kan i stedet for i hvert enkelt tilfælde at få forelagt en sag til godkendelse fastsætte nogle generelle regler, hvorefter nogle aktiviteter ikke kræver en særskilt godkendelse. Studieture og lignende kræver dog altid særskilt godkendelse.
 
For at begrænse antallet af sager, der skal forelægges for Kommunalbestyrelsen i denne valgperiode foreslås det, at Kommunalbestyrelsen fastsætter generelle retningslinjer.
 
Af budgetstyringsmæssige hensyn er der også væsentligt, at der er ensartede retningslinjer for alle udvalgene.
 
Endelig vil det forenkle og effektivisere administrationens arbejde.
 
For at begrænse antallet af sager, der skal forelægges Kommunalbestyrelsen mest muligt, er det vigtigt, at udvalgene så detaljeret som muligt oplyser, hvilke arrangementer, det enkelte udvalg eller medlemmer af det enkelte udvalg, ønsker at deltage i, før de generelle retningslinjer udarbejdes.
 
Mødeforplejning
Der er i den politiske mødekalender afsat to timer til de stående udvalgs ordinære møder. Det forventes således, at udvalgenes ordinære møder tilrettelægges på en sådan måde, at de som hovedregel kan afvikles i det afsatte tidsrum. De foreslåede retningslinjer for forplejning er udarbejdet under hensyntagen hertil.
 
Retningslinjerne er væsentlige af budgetstyringsmæssige grunde, og de vil desuden forenkle og effektivisere administrationens arbejde.
 
Der foreslås følgende retningslinjer for så vidt angår mødeforplejning:
 
Hvert udvalg beslutter inden for en beløbsramme på max. 50 kr. pr. mødedeltager, hvilken mødeforplejning, der skal bestilles til det pågældende udvalgs møder.
 
Den videre proces
Når svarene fra de stående udvalg foreligger, udarbejder administrationen et udkast til retningslinjer for deltagelse i studieture, kurser, konferencer og årsmøder m.m. samt mødeforplejning, som forelægges Økonomiudvalget og derefter Kommunalbestyrelsen til godkendelse.


Økonomiske konsekvenser
Der er i budgettet sat følgende af til deltagelse i og afholdelse af møder, kurser og repræsentation:
 
2018: 1.868.800 kr.
 
2019: 1.390.000 kr.
 
2020: 1.390.000 kr.
 
2021: 1.390.000 kr.
 
Budgettet for 2018 er højere end de øvrige år, da der var kommunalvalg i 2017, og da der erfaringsmæssigt er øgede udgifter til kurser i året efter et kommunalvalg.          


Lovgrundlag – link
Lov om kommunernes styrelse § 16, stk. 10

Sagshistorik, henvisninger
Punkt 9 på Økonomiudvalgets dagsorden den 7. februar 2018.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-03-2018
Godkendt.


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 20-03-2018
Det er op til de enkelte udvalgsmedlemmer at deltage i en konference. Der laves korte kurser om udvalgte temaer for udvalget.

Supplerende sagsfremstilling
Økonomiudvalget besluttede den 7. marts 2018, at hvert af de stående udvalg skal udtale sig om:
 1. hvilke kurser, konferencer, årsmøder og tilsvarende arrangementer, det respektive udvalg eller medlemmer af det respektive udvalg ønsker at deltage i
 2. de foreslåede retningslinjer for mødeforplejning
36. Beslutning af temaer for eventuelle korte kurser og oplæg i udvalget

Beslutning af temaer for eventuelle korte kurser og oplæg i udvalget

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. udvalget beslutter temaer for eventuelle korte kurser og oplæg i udvalget

Beskrivelse af sagen
Udvalget gav på mødet den 27. februar udtryk for at de ønsker nogle korte faglige kurser og oplæg i udvalget. Administrationen vil på mødet fremlægge nogle forslag til temaer.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 20-03-2018
Der afholdes kortere interne seminarer om i første omgang:
•           Landbrug og miljøsager
•           Vand
•           Planloven og planlægning
 
Herudover tages konkrete temaer op i forbindelse med udvalgets ordinære møder.
37. Beslutning om emner til borgerpanelundersøgelser i 2018

Beslutning om emner til borgerpanelundersøgelser i 2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø og Økonomiudvalg
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1. det besluttes hvilke emner/emne til borgerpanelundersøgelser der meldes ind til Økonomiudvalget fra udvalgets område.

Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune etablerede i 2015 et elektronisk borgerpanel. Borgerpanelet blev etableret som en del af kommunens "Strategi for brugerundersøgelser" som skal sikre, at kommunalbestyrelsen kan anvende brugerundersøgelser mere systematisk, og følge op på politiske målsætninger.
 
Borgerpanelet er et elektronisk panel med ca. 1.000 deltagere, som er sammensat af en bred gruppe af kommunens borgere, der via internettet besvarer spørgsmål om aktuelle lokalpolitiske temaer. I borgerpanelet har der været gennemført undersøgelser om borgernes oplevelser og vurderinger af bl.a.:
 
 
www.holbaek.dk/borgerpanel kan alle de hidtil gennemførte undersøgelser og resultater ses.
 
Når der er gennemført en undersøgelse i borgerpanelet, udarbejder administrationen en rapport med analyser, resultater og highlights fra undersøgelsen. Rapporten er et godt udgangspunkt for en drøftelse og kan bruges som grundlag for konkret opfølgning og prioritering i fht. indsatser, planer eller strategier
 
Det er økonomiudvalget der har ansvar for at koordinere indkomne forslag til borgerpanel­undersøgelser fra fagudvalg, projektudvalg, kommunalbestyrelsen og fra økonomiudvalget selv. For at kunne foretage denne koordinering, anmoder ØKU alle udvalg at melde tilbage med ønsker til hvilke undersøgelser, der ønskes gennemført det næste år. Herefter fastlægger Økonomiudvalget en årsplan for de undersøgelser der skal gennemføres i borgerpanelet.
 
Forslag til undersøgelser og miniundersøgelser på udvalgets område
I 2018 er der følgende [sager/planer/politikker] på vej, hvor der kan være basis for at få udarbejdet en undersøgelse i borgerpanelet, til at give viden, synspunkter og input til de videre drøftelser og prioriteringer i udvalget og i administrationen.

Som noget nyt har ØKU godkendt, at der som et forsøg i 2018, også kan laves miniundersøgelser i borgerpanelet. En miniundersøgelse består af 1-4 spørgsmål om et specifikt emne eller tema, og kan bestilles direkte af de enkelte udvalg (eller kommunalbestyrelsen) uden forudgående behandling i økonomiudvalget
 
Miniundersøgelser med få enkle spørgsmål, kan fx bruges til at give en pejling på hvordan borgerpanelet (og dermed borgerne), ser på et aktuelt politisk spørgsmål eller emne, der skal drøftes eller tages beslutning om. Miniundersøgelser kan give bidrag den politiske dialog, eller bidrage til at kvalificere politiske eller administrative beslutninger og udviklingsprojekter i kommunen.
 
Forslag til emner:
 
1. Fremkommelighed i det åbne land herunder trafikstier og 2 minus 1 veje
2. Fremkommelighed i Holbæk by herunder særligt Ahlgade
3. Fremkommelighed til Sportsbyen

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 20-03-2018
Det foreslås, at der arbejdes videre med de tre emner for fremkommelighed.
38. Drøftelse - ordensreglement for Holbæk Havn

Drøftelse - ordensreglement for Holbæk Havn

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
 
Drøftelsessag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. udvalget drøfter det nuværende reglementet for Holbæk Havn

Beskrivelse af sagen
Baggrund
På kommunalbestyrelsens møde d. 21. februar 2018 blev der fremsat en initiativsag fra Venstre, Radikale Venstre og Konservative Folkeparti med ønsket om: ” der laves en oprydning i den tidligere trafikhavn, så de skibe, der ligger til kaj er af en sådan beskaffenhed, at de er sødygtige og i stand til at sejle ved egen kraft. Undtaget herfor er naturligvis husbåde, der er indrettet som husbåde, og som derfor ikke har motor”. Sagen bortfaldt i Kommunalbestyrelsen til videre arbejde i Udvalget for Klima og Miljø.
 
Opmærksomhed på skibes beskaffenhed
Det er havnemyndigheden, der anviser havnepladser i Holbæk Havn. Tidligere har der været fokus på at få fyldt havnebassinet op med skibe, for at tilstræbe en så høj indtægt som muligt. Havnemyndighedens erfaring er dog, at dette udgangspunkt også har tiltrukket skibe af for dårlig stand, hvorfor der i dag er fokus på, at sikre en vis vedligeholdelsesmæssig stand af skibene.
 
Regler der skal følges ved ophold i Holbæk Havn
Alle erhvervshavne og lystbådehavne skal have et ordensreglement.
 
Der er fastsat et ordensreglement for Holbæk Havn, der beskriver en række anvisninger og bestemmelser, der konkret er gældende for Holbæk Havn, dvs. lokale bestemmelser. Herudover gælder endvidere et standardreglement for overholdelse af orden i danske havne (fastsat i bekendtgørelse).
 
Holbæk Havns ordensreglement har senest været revideret i 2008. Der er løbende mulighed for at revidere ordensreglementet, men det forudsætter en godkendelse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.
 
Efter standardreglementet kan havnemyndigheden give nødvendige påbud eller anvisninger, der konkret vurderes nødvendigt, hvis fartøjet ikke er i sødygtig og i forsvarlig stand. Dette vil skulle vurderes konkret fra sag til sag.
Hvis fartøjsejeren ikke efterkommer reglements bestemmelser eller de af havnemyndigheden givne pålæg så hurtigt, som det skønnes nødvendigt af myndigheden, så har havnemyndigheden mulighed for at træffe de fornødne foranstaltninger til, at påbuddet og/eller anvisningen opfyldes og bådejeren kan bortvises fra havneområdet.
 
Der er ikke mulighed for at opsige/ophæve en lejeaftale om bådplads med nogle af de eksisterende fartøjer under henvisning til fartøjets generelle udseende, når fartøjet er i sødygtig og forsvarlig stand
 
Det følger også af standardreglementet, at fartøjsejeren er ansvarlig for enhver skade, der er forårsaget ved fejl eller forsømmelse udvist af fartøjsejeren eller øvrige besætningsmedlemmer. Ansvaret gælder skade, som direkte eller indirekte er forvoldt i forbindelse med anløbet af, opholdet i, brugen af eller afsejlingen fra havnen.
 
Såfremt der er politisk ønske om at igangsætte revision af reglementet for Holbæk Havn, startes arbejdet i Udvalget for Klima og Miljø med at definere indhold og ønskede ændringer. Dette med henblik på efterfølgende beslutning om et nyt ordensreglement.
 
 
.

Lovgrundlag – link
Holbæk Kommunes ordensreglement for Holbæk Havn
 
Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne

Sagshistorik, henvisninger
Møde i kommunalbestyrelsen d. 21. februar: Sag nr. 35 - Initiativsag fra V, B og C - beslutning om oprydning blandt skibe i den tidligere trafikhavn

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 20-03-2018
Drøftet. Udvalget får forelagt et oplæg til et revideret reglement for havnen.
39. Drøftelse - proces og rammer for budget 2019-22

Drøftelse - proces og rammer for budget 2019-22

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Drøftelsessag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1.         udvalget drøfter proces og rammer for budget 2019

Beskrivelse af sagen
Budgetprocessen som byrådet vedtog i december 2017 fastlægger, at de stående udvalg i løbet af foråret skal udarbejde hver deres andel af budget 2019-2022.
 
Udvalget for Klima og Miljø havde en indledende drøftelse af rammer og proces på mødet i februar. På mødet var der enighed om at forsætte drøftelsen på næstkommende møde herunder at have en første drøftelse af ideer til effektivisering og budgettilpasninger. På mødet vil administrationen præsentere de første ideer mhp. at udvalget kan udstikke retning og rammer for det fortsatte arbejde og kan få præsenterede reelle forslag på mødet i april.  
 
Udvalget skal være færdig med drøftelserne ultimo maj, da budgetforslaget skal drøftes på sommerseminaret 22. juni og effektiviseringerne skal vedtages på Kommunalbestyrelsens møde den 27. juni.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 20-03-2018
Drøftet.
40. Drøftelse af delegation ved dispensationssager indenfor husdyrbrugsager

Drøftelse af delegation ved dispensationssager indenfor husdyrbrugsager

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Drøftelsessag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
            1. der drøftes delegation ved dispensationssager indenfor husdyrbrugsager.

Beskrivelse af sagen
I forbindelse med sagsbehandling af husdyrsager er der en række love og bekendtgørelser, der skal efterkommes. Ved regulering af husdyrbrug er der inden for visse områder mulighed for at søge om dispensation, hvis det ikke er muligt at overholde gældende regler.
 
Lovens afstandskrav, beskyttelsesniveauer og øvrige bestemmelser skal overholdes. Med baggrund i dette skal en dispensation betragtes som en undtagelse fra gældende regler og i hvert enkelt tilfælde, vil der være tale om en konkret vurdering af en begrundet ansøgning. Det er vigtigt at understrege at en dispensationsmulighed ikke er en ret til dispensation.
 
Kompetencefordeling
I det eksisterende administrationsgrundlag (se bilag 1 pkt. 3.2) er kompetencefordelingen i forhold til dispensationer således:
 
Dispensationssager i forbindelse med afstandskrav til nabobeboelser eller andre dispensationer vil blive forelagt udvalget, hvis de er konfliktfyldte, principielle eller hvis en høring giver væsentlige indvendinger. Andre dispensationer sendes til udvalget til orientering”.
 
Hvad kan der søges dispensation til?
Dispensationsmuligheder indenfor husdyrregulering omhandler hovedsageligt følgende forhold:
 
· Afstandskrav fra anlæg til blandt andet markskel, naboskel, vej, vandløb og egen bolig.
· Etablering af mindre dyrehold i byzone, herunder f.eks. kælegrise.
· Etablering af rideskole, hestepensioner og hundepensioner.
· Ved miljøgodkendelse af større husdyrbrug ved anvendelse af 50 %-reglen i forhold til lugt.
· Folde til afgræssende dyr indenfor afstandskrav til byzone.
I de konkrete love er der, hvis dispensation er en mulighed, specifik hjemmel der regulerer, hvornår og i hvilke tilfælde kommunen kan give dispensation.
Meget ofte vil en dispensation være ledsaget af vilkår, der skal forebygge eventuelle gener. I en dispensation kan der også indskrives vilkår, der giver kommunen mulighed, for at tilbagekalde dispensationen, hvis der skulle opstå uforudsete gener ved iværksættelse af dispensationen.
 
I forbindelse med lovliggørelsessager eller ved etablering af dyrehold på eksisterende ejendomme, kan der ofte være afstandskrav fra stald til vej, egen bolig eller skel, der ikke kan overholdes (da disse krav ikke var gældende, da ejendommen blev bygget), i disse tilfælde kan kommunen dispensere fra de nugældende krav, hvis der ikke er noget der taler i mod en dispensation.
 
Ofte er de forhold, der søges og gives dispensation til, af forholdsvis begrænset betydning.
 
Inden der kan gives dispensation til forhold i husdyrlovgivningen, skal der som hovedregel foretages en høring. Dels skal naboer gøres bekendt med sagen, og dels har de adgang til at udtale sig om forholdene vedrørende en eventuel dispensation.
 
Antal dispensationer
På baggrund af et skøn vurderer administrationen, at der gives mellem 5-10 dispensationer årligt på husdyrområdet, se bilag 2. Heraf fremgår hvilke dispensationer, der er givet indenfor husdyrområdet i 2016 og 2017. I sager hvor administrationen vurderer, at det ikke vil være muligt at give dispensation, vil vi indgå i en dialog med ansøger, hvor vi drøfter alternative løsninger, hvilket betyder, at der sjældent gives et egentligt afslag, da projektet tilpasses.
 
Indenfor de seneste 2 år har to sager om dispensation været forelagt Udvalget for Klima og Miljø, da administrationen har vurderet at disse sager kunne være konfliktfyldt. De to sager omhandlede henholdsvis dispensation i forhold til skel og dispensation i forhold til anvendelse af 50 %- reglen (beskyttelsesniveauet for lugt) i forbindelse med en miljøgodkendelse.
 
Sagsbehandling
Det er administrationens vurdering, at såfremt samtlige dispensationssager, (også dem der frafaldes inden, der søges om det), skal forelægges Udvalget for Klima og Miljø, vil det medføre en betydelig længere sagsbehandlingstid.
 
Dette vil været til ulempe for ansøger, og det kan give udslag i at tidsfristerne og servicemål for miljøgodkendelser- og tilladelser, kan blive vanskelige at opfylde.
 
Dispensationssager der vedrører 50 %- reglen (beskyttelsesniveauet for lugt) i miljøgodkendelsessager, kunne med fordel forelægges udvalget, såfremt der er politisk ønske om det. I denne type sager kan kommunalbestyrelsen beslutte om der konkret kan fraviges beskyttelsesniveauet for lugt eller ej. Det betyder reelt, at der er et større politisk råderum i forhold til ændringer i husdyrbruget på ejendomme, der søger om denne form for dispensation.
 
Udvalget får med jævne mellemrum en oversigt over godkendelser og tilladelser. Fremover vil andre dispensationssager også fremgå af listen.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 20-03-2018
Drøftet.
Der udarbejdes et oplæg til, at dispensationer vedrørende miljøgodkendelse af større husdyrbrug ved anvendelse af 50 %-reglen i forhold til lugt behandles politisk og dermed at delegationen til administrationen tilbagekaldes.


caseno18-11551_#4465111_v1_bilag 1 - administrationsgrundlag landbrugsområdet.pdf.pdf
caseno18-11551_#4465106_v1_bilag 2 - husdyrbrug hvor der har været ansøgning om dispensation i 2016 og 2017.docx

Bilag

Bilag 1 - Administrationsgrundlag Landbrugsområdet.pdf
Bilag 2 - Husdyrbrug hvor der har været ansøgning om dispensation i 2016 og 2017


41. Orientering om drikkevandet i Holbæk Kommune

Orientering om drikkevandet i Holbæk Kommune

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. orienteringen om drikkevandet i Holbæk Kommune tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Administrationen er blevet bedt om en redegørelse for, om der i Holbæk Kommune leveres vand, som overskrider gældende grænseværdier. Derudover er der bedt om en uddybning mht. drikkevandet på Orø.
 
I Holbæk Kommune er der 60 vandværker som årligt leverer knap 6 mio. m3 drikkevand. Vandværkernes placering er vist på bilag 1. Vandet kontrolleres tre forskellige steder i processen fra grundvand til drikkevand. I boringerne, efter vandbehandling på vandværket og ude hos forbrugerne.

God drikkevandskvalitet
I Holbæk Kommune leveres der drikkevand af rigtig god kvalitet. Kontrollen viser, at kvalitetskravene for de fleste parametre er overholdt i næsten alle analyserede prøver. De få overskridelser der ses, er parametre der har æstetisk betydning, så som, om vandet er helt klart, eller indeholder jern, som kan give røde ruststriber i folks toiletter mv. Derud over ses der med års mellemrum overskridelser i de mikrobateriologiske parametre, dvs. om der er bakterier i vandet.
 
Administrationen i Holbæk Kommune tillader ikke overskridelser af tilladte grænseværdier fastsat i lovgivningen.
Vandforsyningsloven kræver, at der i så fald gives en dispensation til sådanne overskridelser, og der er ikke på noget tidspunkt givet nogen dispensationer til vandforsyninger i Holbæk Kommune. På bilag 2 er nitratindholdet i drikkevandet i den seneste analyse fra alle vandværker vist, som er eksempel på en vigtig parameter som der holdes meget øje med, og som ikke overskrider den tilladte grænseværdi.
 
Overskridelser uden sundhedsmæssig betydning
Det grundvand der benyttes til drikkevand gennemgår en meget simpel vandbehandling hvor grundvandet iltes og filtreres. Administrationen oplever fra tid til anden, at rørarbejder på værkerne mv., hvor der justeres i den simple vandbehandling kan medføre, at vandbehandlings-parametre som ammonium, nitrit, jern, farvetal og turbiditet (begge udtryk for vandets klarhed) kan overskride lovgivningens grænseværdier. Den type overskridelser har ingen sundhedsmæssig betydning for de borgere der drikker vandet, men kan give bl.a. sorte el. rust udfældninger i borgernes toiletter mv. Overskridelserne kan forklares med justeringer el. arbejder på værkerne som er forbigående. Når den type overskridelser optræder, vil vandværket blive kontaktet af administrationen og overskridelsen drøftet. Overskridelsen vil ofte blive fulgt op at en ekstra kontrol analyse.

Er der bakterier i drikkevandet?
Drikkevandet analyseres også for om der er bakterier og andre mikroorganismer i vandet. Der kan i meget sjældne tilfælde opleves mikrobiologiske værdier i drikkevandet, herunder indhold af bakterier som overskrider lovgivningens grænseværdier. De fleste vandværker i Holbæk Kommune har en rigtig god hygiejnisk standart, og derfor ikke problemer med disse parametre.
 
Er der mikrobiologiske overskridelser tages de altid alvorlig af både administrationen og af de enkelte værker. Mikrobiologiske overskridelser følges altid op med en ekstra analyse, og evt. med et fysisk tilsyn hvor værket gennemgås. Mikrobiologiske overskridelser optræder oftest hvis der er lavet rørarbejde på værket el. hvor der f.eks. er gravet en drikkevandsledning over, rengjort en rentvandstank mv.
 
Pesticider og andre miljøfremmede stoffer
Ud over de to ovenstående kategorier af parametre som vandet analyseres for, bliver vandet også undersøgt for, om det indeholder miljøfremmede stoffer.
Der har i de senere år været fundet pesticider på mange vandværker i Danmark. Dette har betydet lukning af mange boringer. Senest har der været mange fund af ukrudtsmidlet desphenylchloridazon. Stoffet indgår nu på listen over de obligatoriske stoffer vandværkerne skal undersøge for.
I Holbæk Kommune har ca. 25 vandværker undersøgt for stoffet desphenylchloridazon og stoffet er ikke fundet i nogle af prøverne.
Andre stoffer som glyphosat og BAM er også set flere steder i grundvandet i Holbæk Kommune. Alle fund er langt under lovgivningens grænseværdier, men det er fund administrationen er meget opmærksomme på. De steder hvor der er fund af pesticider i grundvandet har vi bedt vandværkerne om at analysere grundvandet oftere end det der er foreslået i lovgivningen.
I forhold til den aktuelle sag i den landsdækkende presse vedr. pesticid desphenyl-chloridazon er der vedlagt et notat (bilag 3), der redegør for status i Holbæk Kommune.
 
Ejendomme med egen vandforsyning
I Holbæk Kommune er der ca. 180 ejendomme som har egen vandforsyning. Ved udgangen af 2017 blev det ved lov bestemt, at ejendomme med egen vandforsyning ikke længere skal udtage analyser af deres drikkevand med en fast frekvens. På den måde, er det op til den enkelte ejer at vurdere, om de vil kende kvaliteten af det vand de drikker.
 
Drikkevandet på Orø
Indvinding af vand på en ø er generelt set mere kompliceret end indvinding på “fastlandet”. Indvindingen skal foretages skånsomt, så der ikke trækkes saltvand ind i boringerne. Derfor kan indvindingen ikke foregå i meget store dybder, men skal i stedet foregå tættere på terræn end normalt. Derved bliver indvindingen særlig sårbar, da vandet er ungt og derved kan være påvirket af den menneskelige aktivitet på overfladen.
Drikkevandet på Orø leveres af 7 private almene vandværker. I flere brønde og boringer ses højere nitratkoncentrationer end andre steder I kommunen, ligesom der også flere gange er fundet pesticider. Det skal dog nævnes, at hverken nitrat- eller pesticidindholdet overskrider de gældende kvalitetskrav. Høje værdier er ikke ønskelige i vores grund- og drikkevand. Og på en ø er det særligt vigtigt at beskytte grundvandet og der er ingen alternativer, hvis drikkevandsboringerne bliver forurenet. For at sikre drikkevandet i fremtiden foretager vandværkerne ekstra overvågning af grundvandet på øen og udviklingstendenserne følges nøje.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 20-03-2018
Taget til efterretning.


caseno18-7460_#4461649_v2_bilag 1.pdf
caseno18-7460_#4464423_v2_bilag 2.pdf
caseno18-7460_#4466200_v1_notat om desphenyl-chloridazon i holbæk kommune.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - Kort over vandværker i Holbæk Kommune
Bilag 2 - Overblik over nitratindhold i seneste drikkevandsanlyse på vandværkerne
Bilag 3 - Notat om desphenyl-chloridazon i Holbæk Kommune.pdf


42. Orientering om Holbæk Kommunes pesticidforbrug

Orientering om Holbæk Kommunes pesticidforbrug

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. orienteringen om Holbæk Kommunes pesticidforbrug tages til efterretning

Beskrivelse af sagen
I 2015 blev det politisk godkendt at omlægge ukrudtsbekæmpelsen fra afbrænding med gas på befæstede arealer (asfalt, beton eller fliser) til benyttelse af pesticider. Det betyder at Holbæk Kommune i dag alene benytter pesticider til bekæmpelse af ukrudt på fortove og kantsten samt helleanlæg. Alt andet ukrudt fjernes manuelt af kommunens gartnere. I forbindelse med omlægning af ukrudtsbekæmpelsen valgte man at investere i en maskine med optisk og termisk kamera, således at den alene punktsprøjter med pesticider der, hvor planten er. På den måde begrænses forbruget væsentligt. Maskinen er monteret på en traktor, og har en hastighed på op til 15 km/timen. Der laves en sprøjtelog, så medarbejderne efterfølgende kan se, hvor de evt. manuelt skal sætte ind med reparation af asfalt mv. Derudover benyttes pesticider til at bekæmpe bjørneklo, da disse er yderst vanskelige at bekæmpe med andre midler.
 
Holbæk Kommunes forbrug på 21,6 kg. svarer nogenlunde til det gennemsnitlige forbrug af aktivstof blandt landets kommuner der anvender pesticider (21,3 kg. – dog med betydelig variation mellem kommunerne). Tallene er fra 2016. 89 kommuner har leveret data hvoraf 67 bruger pesticider.
 
Udover kommunens eget forbrug er der kommunale områder med forpagtningsaftaler, hvor brug af pesticider ikke er forbudt. Arealerne er primært landbrugsarealer (ca. 165 ha). Heraf formodes at størstedelen dyrkes konventionelt med brug af pesticider (estimeret ca. 120-135 ha svarende til et forbrug på ca. 200 kg aktivstof).
 
Udvalget for Klima og Miljø vil senere på året blive præsenteret for en konsekvensvurdering i forhold til en eventuel udfasning af pesticider på de nævnte områder.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 20-03-2018
Taget til efterretning.
43. Orientering om saltbadet Saltkilden

Orientering om saltbadet Saltkilden

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærsgaard indstiller, at:
 
 1. orientering om status på saltbadet Saltkilden tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Udvalget for Klima og Miljø har ønsket, at få en status om saltvandsbassinet Saltkilden.
 
Lovgivningen på området, som udgøres af bekendtgørelse om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet, er meget konkret og klar og har til formål at sikre, at vandkvaliteten er god og at folk således ikke bliver syge af at bade i vandet.
 
Reglerne giver kun kommunen mulighed for i helt særlige tilfælde at dispensere fra visse krav. Hvis kommunen herudover dispenserer eller lemper på kravene, vil det være i strid med lovgivningen på området.
 
Det kan oplyses, at kommunen i medfør af lovgivningen ikke har mulighed for at dispensere fra reglerne således, at Saltkilden kan godkendes med den nuværende indretning.
 
Udvalget har tidligere fået en orientering om Saltkilden på udvalgsmøde den 28. november 2017. Her blev udvalget blandt andet orienteret om, at Saltkilden ikke vil kunne få en godkendelse med den nuværende indretning, hvor det samme havvand cirkuleres uden udskiftning og desinficering. En nærmere gennemgang af sagen kan ses i det tidligere dagsordenspunkt – se henvisning nedenfor under ”sagshistorik, henvisninger”.
 
Kommunen har i maj 2017 oplyst Saltkilden, hvilke helt konkrete tekniske ændringer der skal udføres for at bassinet kan godkendes. Blandt andet at der skal anvendes vand fra vandværk, og at der skal etableres et rensesystem, som desinficerer vandet så bakterier, virus og andre forurenede stoffer fjernes fra vandet.
 
Ejerne har ikke ønsket at udføre de nødvendige tekniske ændringer og har derfor fået et afslag på godkendelse den 13. november 2017. Der er ikke sket nyt i sagen om godkendelse af badet siden november.
 
Andre saltbade i Danmark
Administrationen har undersøgt, om der findes andre lignende saltbade som Saltkildens. Det har ikke været muligt at finde andre bassiner, hvor der anvendes cirkulerende havvand.
Læsø Kur har 3 saltbassiner som tilføres saltholdigt grundvand fra en kilde. Læsø Kommune har oplyst, at saltbassinerne tilføres frisk vand løbende ca. 500 til 600 liter/dag.
Holbæk Kommune har ligeledes kontaktet Mariager Saltcenter, som har et saltbassin med 30% saltindhold. De oplyser, at de anvender vandværksvand som tilsættes salt. Herudover klores vandet og renses via glas- og kulfiltre. Oprindelig var indretningen uden kloring – men de måtte ændre på driften, da de fik problemer med for mange saltresistente bakterier.

Sagshistorik, henvisninger
138. Åbent punkt. Orientering om saltbadet Saltkilden- sag nr. 16/56565

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 20-03-2018
Taget til efterretning.
44. Orienteringer

Orienteringer

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
Orienteringssag

Indstilling
Eventuelle orienteringer fra formanden
Eventuelle orienteringer fra medlemmerne
Eventuelle orienteringer fra direktionen
 
Forventede sager på de næste tre møder i udvalget:
Oversigten over kommende sager er udformet som et dynamisk dokument, som løbende redigeres. Listen skal derfor læses som et øjebliksbillede med forbehold for at sager kan tilføjes, fremrykkes, udskydes eller fjernes som følge af uforudsete begivenheder.
 
Dato og måned
Sager
24. april 2018
Revision af alle kommunens vandløbsregulativer
Indsatsplan for bekæmpelse af bjørneklo
 
Nyttiggørelse af gas fra losseplads Skellingsted
Opfølgning på budget 2018

Budget 2019
 
Omdisponering af midler til generel pulje til vejafvanding
Frigivelse af midler til broer og bygværker
Forskrift for musikarrangementer
 
29. maj 2018
Endelig vedtagelse af kommuneplan

Tillægsregulativ til Kalvemose Å
 
Opfølgning på budget 2018

Budget 2019
 
Opfølgning på naturpolitikken, herunder beplantning af grøfte- og vejkanter på Orø
 
19. juni 2018
 
Frigivelse af midler til jordflytning i Sportsbyen
 
Orientering om P-pladser ved Havnevej
 
Orientering om anvendelsen af ad hoc midlerne til lokale trafiksikkerhedsforbedrende tiltag
 
Vedligeholdelsesefterslæb på bygninger
 
Sager vedrørende handleplan for Jyderup
 
Efterslæb på aktiver (fortove og stier)
 
 
45. Underskriftsark

Underskriftsark