UDVALG

Udvalget for Klima og Miljø

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 0.16, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

STARTTIDSPUNKT

27-02-2018 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

27-02-2018 18:00:00


PUNKTER

18. Godkendelse af dagsorden til mødet i Udvalget for Klima og Miljø den 27. februar 2018
19. Beslutning om ændret anvendelse, Maglesøvej 6
20. Beslutning om igangsættelse af planer
21. Beslutning om tillæg nr. 3 til Holbæk Kommunes Spildevandsplan 2016-2020
22. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til Veje
23. Beslutning om deltagelse i kurser og konferencer
24. Beslutning om Kommunalbestyrelsens deltagelse på Folkemødet 2018
25. Drøftelse af trafikbestilling og fremkommelighed til Sportsbyen
26. Drøftelse af opfølgning på budget 2018
27. Drøftelse af proces og rammer for budget 2019-22
28. Orientering om ny Taxilov
29. Orienteringer
30. Underskriftsark18. Godkendelse af dagsorden til mødet i Udvalget for Klima og Miljø den 27. februar 2018

Godkendelse af dagsorden til mødet i Udvalget for Klima og Miljø den 27. februar 2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1.         dagsorden til møde i Udvalget for Klima og Miljø den 27. februar 2018 godkendes

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-02-2018
Godkendt.
19. Beslutning om ændret anvendelse, Maglesøvej 6

Beslutning om ændret anvendelse, Maglesøvej 6

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der nedlægges forbud mod ændret anvendelse af ejendommen efter planlovens § 14.

Beskrivelse af sagen
Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om Maglesø Traktørsted skal fastholdes som traktørsted, eller om ejendommen kan overgå til privat formål.
 
Ved at nedlægge §14 fastholder kommunen anvendelse som traktørsted ved at udarbejde lokalplan for området. Kommunen har med tiltrædelse af punktet pligt til at udarbejde lokalplanen. §14 forbud er et restriktivt redskab med hjemmel i planloven som kommunen bringer i anvendelse, når der ikke anses mulighed for andet.

De nuværende ejere overtog traktørstedet i januar 2016. De har pr. 1. oktober 2017 opsagt aftalen med forpagteren og det fremgår af deres ansøgning af 30. oktober 2017, at de ”ønsker at skære ned på de kommercielle interesser der hidtil har været omkring traktørstedet og i stedet anvende området til aktiviteter af mere lokal karakter og samtidig forene det med et fornuftigt familieliv”.
Konkret ansøger ejerne om:
 

Baggrund
Ejendommen har fra 1939 været drevet som traktørsted. Traktørstedet har gennem mange år været et velbesøgt udflugtsmål dels for kommunens borgere dels for turister som kommer langvejs fra. Gæsterne er tiltrukket af naturen og udsigten over Maglesø og fra ejendommen er der adgang til et stisystem som går rundt om Maglesø. I tilknytning til traktørstedet er en parkeringsplads, som benyttes af mange.

I forbindelse med et ejerskifte i 2002 gav daværende Jernløse Kommune, Vestsjællands Amt og Fredningsnævnet tilladelse til, at der kunne indrettes en bolig på 1. sal over traktørstedet. Som betingelse for tilladelsen blev det stillet som vilkår: at beboerne i boligen har erhvervsmæssig tilknytning til den bestående virksomhed (traktørstedet). Det blev understreget, at det ikke var en ny selvstændig bolig der blev etableret, men indretning i eksisterende bebyggelse og i tilknytning til bestående virksomhed, som betjener de besøgende i området. Boligen blev alene tilladt som støttefunktion til traktørstedet. Ejerne tog bopæl på ejendommen men valgte senere at forpagte driften af traktørstedet ud til anden side.
 
De nye ejere har tidligere søgt om tilladelse til at omlægge en eksisterende sti, som går tværs over forpladsen ved traktørstedet til en placering som går uden om bygningerne. Administration har givet afslag på denne ansøgning med en afgørelse efter naturbeskyttelsesloven, Afgørelsen er påklaget og behandles nu i Miljø- og Fødevareklagenævnet. Kommunen kan ikke behandle ansøgningen om privat have og ændret stiforløb før klagen over kommunens afgørelse er behandlet i klagenævnet.
 
Maglesø er udpeget i Holbæk Kommunes naturpolitik under afsnittet ”Naturperler”.
 
Konsekvenser for området hvis indstillingen ikke tiltrædes
Omlægning af forpladsen til privat have samt ændret sti
Hvis der ikke nedlægges et § 14 forbud og efterfølgende udarbejdes en lokalplan der fastlægger ejendommens overordnede anvendelse til traktørsted, skal Holbæk Kommune tage stilling til, om forpladsen foran traktørstedet kan inddrages til privat have. Da arealet er et erhvervsareal og ikke en privat have, vil det kræve en dispensation fra naturbeskyttelsesloven at tilplante forpladsen. Fredningsnævnet skal også tage stilling i sagen.
 
Formålet med naturbeskyttelseslovens bestemmelser om søbeskyttelseslinje er at sikre søer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og spredningskorridorer for plante- og dyreliv.
 
Når administrationen skal vurdere om der kan gives dispensation, lægges der vægt på, om området er upåvirket af bebyggelse eller beplantning, og om det ansøgte vil have en negativ indvirkning på søen og dens omgivelser.
 
Da der er tale om en ejendom som er bebygget og beplantet, vil det efter administrationens vurdering ikke være i strid på naturbeskyttelseslovens bestemmelser at give dispensation til beplantning i tilknytning til de eksisterende bygninger.
 
Forslaget som fremgår af ansøgningen vil dog være i konflikt med stien som efter kommunens afgørelse er beskyttet i forhold til offentlighedens adgang da haveanlægget vil afskære stien. Dette afventer dog om klagenævnet stadfæster kommunens afgørelse.
 
Opførelse af hestestald og driftsbygning
Her ud over skal administrationen tage stilling til, om der kan opføres en kombineret hestestald og driftsbygning på 95 m2. Ejendommen, som er på 18.122 m2, er ikke registreret som en landbrugsejendom, så hesteholdet vil være til private formål. Der er på nuværende tidspunkt en carport på 62 m2 på ejendomme med et indbygget skur på 21 m2. Bygningen vil kræve både en landzonetilladelse, en dispensation fra naturbeskyttelsesloven og dispensation fra hurdyrgødningsbekendtgørelsen, da bygningen ikke overholder afstandskrav til egen bolig, vej og naboskel. Fredningsnævnet skal også tage stilling i sagen.
 
En bygning på 95 m2 vil, efter administrationens vurdering være svær at passe ind på stedet, da det areal hvor stalden ønskes placeret skråner meget. Der vil således skulle ske en væsentlig terrænregulering. En mindre bygning på omkring 50 m2 vil dog kunne indpasses under hensyntagen til landskabet og den øvrige bebyggelse på ejendommen. Se kortbilaget, bilag 2.


Øvrige konsekvenser
Hvis Holbæk Kommune nedlægger et § 14 forbud, skal der inden for 1 år udarbejdes en lokalplan der fastlægger ejendommens fremtidige anvendelse.
 
Hvis traktørstedets lokaler gennem en lokalplan fastlægges til traktørsted eller lignende, har ejer ingen mulighed for at inddrage traktørstedets lokaler til beboelse. Boligen på 1. sal vil fortsat være lovlig. Lokalplanen giver ikke ejer handlepligt til at drive traktørsted på ejendommen. 

Høring
Der er ikke foretaget høringer i sagen.

Lovgrundlag – link
§ 14 i planloven
 
§ 35, stk. 1 i planloven
 
§ 16 og § 65, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven samt kapitel 4 om offentlighedens adgang
 
§ 6 i husdyrgødningsbekendtgørelsen

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-02-2018
Indstilles godkendt.


caseno17-44861_#4432965_v1_bilag 1. ansøgning om stalddriftsbygning samt oplængening af arealer.pdf.pdf
caseno17-44861_#4432967_v1_bilag 2. forslag til placering af stald på 50 m2.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1. Ansøgning om stalddriftsbygning samt oplængening af arealer.pdf
Bilag 2. Forslag til placering af stald på 50 m2.pdf


20. Beslutning om igangsættelse af planer

Beslutning om igangsættelse af planer

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 
 1. Følgende nye planer igangsættes:
  1. Boliger i den nordlige del af Vipperød
  2. Solceller ved Hagesholm
  3. Boliger ved Torpet i Holbæk vest
  4. Boliger ved Gl. Hagested

Beskrivelse af sagen
Baggrund
Økonomiudvalget beslutter løbende, efter indstilling fra Klima- og Miljøudvalget, hvilke lokalplaner og kommuneplantillæg administrationen skal udarbejde. Til hver plan er udarbejdet et prioriteringsnotat, der sætter rammen for planens indhold og proces.
 
Nye planer
A Boliger i den nordlige del af Vipperød (bilag 1)
Formålet med planprocessen er at give mulighed for at ændre anvendelsen af bebyggelsen ved Roskildevej i den nordlige del af Vipperød. Ejendommen har senest været udlejet til Holbæk Kommune og benyttet som udslusningsboliger for flygtninge. Da der ikke længere er behov for udslusningsboliger på stedet ønsker ejeren af ejendommen at ændre anvendelsen, så det bliver muligt at anvende den til almindelige boliger. Der vil således blive indrettet rækkehuse og lejligheder i en varierende størrelse. Administrationen vurderer, at projektet vil bidrage til et mere varieret boligudbud i Vipperød.    
 
B Solceller ved Hagesholm (bilag 2)
Formålet med planprocessen er, at give mulighed for etablering af et større solcelleanlæg på op til 90 ha. Solcelleanlægget ønskes placeret i tilknytning til energilandskabet ved Hagested, hvor der i forvejen er placeret vindmøller og solceller. Det vurderes, at placeringen er egnet, da der er en høj solindstråling, og der allerede er den teknisk infrastruktur i området som solcellerne kan tilsluttes.
 
C Boliger ved Torpet i Holbæk (bilag 3)
Formålet med planprocessen er at muliggøre 10-12 rækkehuse ved Torpet, øst for Stenhusvej. Den nuværende lokalplan for området har udlagt området til restaurant, men grundejer ønsker at få mulighed for at opføre boliger på området i stedet, som der også er på områderne øst og nord for. Det vurderes at det er hensigtsmæssigt at lave en ny lokalplan for at muliggøre rækkehuse, og dermed få skabt en helhed i området.
 
D Boliger i den vestlige del af Gl. Hagested (bilag 4)
Formålet med planprocessen er at muliggøre 5 store parceller i den vestlige del af Gl. Hagested. Der er i Gl. Hagested allerede en række store parceller. Det vurderes, at der er efterspørgsel på yderligere store parceller, hvor der bliver mulighed for at opføre større boliger, som f.eks. kan rumme flere generationer.
 
Status på planer
For at sikre overblik i forhold til igangværende planer, er der udarbejdet status på disse. Status er vedlagt som bilag 5.
 
Siden seneste status er følgende planer vedtaget endeligt:
 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-02-2018
Det indstilles, at plan A, C og D igangsættes.


caseno18-5727_#4432435_v1_bilag 5 status.pdf
caseno18-5727_#4431565_v1_bilag 1 prioriteringsnotat for boliger i den nordlige del af vipperød.docx
caseno18-5727_#4431566_v1_bilag 2 prioriteringsnotat for solceller ved hagesholm.docx
caseno18-5727_#4431563_v1_bilag 4 prioriteringsnotat for boliger ved gl. hagested.docx
caseno18-5727_#4431562_v1_bilag 3 prioriteringsnotat for boliger ved torpet, holbæk.docx

Bilag

Bilag 5 Status
Bilag 1 Prioriteringsnotat for boliger i den nordlige del af Vipperød
Bilag 2 Prioriteringsnotat for solceller ved Hagesholm
Bilag 4 Prioriteringsnotat for boliger ved Gl. Hagested
Bilag 3 Prioriteringsnotat for boliger ved Torpet, Holbæk


21. Beslutning om tillæg nr. 3 til Holbæk Kommunes Spildevandsplan 2016-2020

Beslutning om tillæg nr. 3 til Holbæk Kommunes Spildevandsplan 2016-2020

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. forslag til tillæg nr.3 til ”Holbæk Kommunes spildevandsplan 2016 – 2020” vedr. nye udstykninger ved Oldvejen godkendes.

Beskrivelse af sagen
I den gældende spildevandsplan for Holbæk Kommune 2016-2020 er kun en lille del af området med de nye udstykninger ved Oldvejen, udlagt til kloakering. Administrationen har derfor udarbejdet et tillæg til spildevandsplanen.
 
Tillægget beskriver, hvordan kloakeringen af de nye udstykninger ved Oldvejen skal udføres samt en mindre ændring til det eksisterende område der allerede er planlagt kloakeret.
 
Indholdet i tillæg til spildevandsplanen
Der etableres kloak (spildevandsanlæg) til spildevandet i det nye område og regnvandet fra bebyggelse nedsives på egen grund eller ledes til et regnvandsbassin.
 
Spildevandsanlægget etableres af udvikleren af området. Det forventes, at det udførte kloakanlæg herefter overtages af forsyningsselskabet på visse vilkår.
Det er forsyningsselskabet, der afgør om man ønsker at overtage spildevandsanlægget.
 
Regnvandet fra bebyggelse nedsives på egen grund eller ledes til et regnvandsbassin. Det vurderes ikke muligt at nedsive væsentlige mængder vand i området pga. højt grundvandsspejl og lerlag.
Overfladevand fra området ledes til regnvandsbassin i den sydlige del af området hvor vandet renses og holdes tilbage, inden det ledes til et eksisterende dræn syd for området.
 
I forbindelse med dette tillæg, ændres der status på et mindre kloakoplandet HK10 (matr.nr. 5b, Tjebberup By, Grandløse). Det betyder at dette område ændres fra at være fælleskloakeret (kloak for både spildevand og regnvand) til kun at være spildevandskloakeres, som den øvrige del af området.
 
 
Miljøvurdering
Projektet er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter jf. Lovbekendtgørelse nr. 425 af 18/05/2016.
 
Lovens formål er at fremme en bæredygtig udvikling ved at sikre, at der foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelsen kan få væsentlig indvirkning på miljøet.
I henhold til lovens §1 stk. 2 skal spildevandsplanen vurderes i henhold til følgende faktorer:
 
•           Biologisk mangfoldighed
•           Befolkningen
•           Menneskets sundhed
•           Fauna og flora
•           Jord- og grundvandsforhold
•           Luft
•           Vandforbrug og spildevand
•           Klimatiske faktorer
•           Materielle goder
•           Landskab
•           Kulturarv herunder kirker og deres omgivelser.
 
Tillægget til spildevandsplanen er blevet miljøscreenet, og det er kommunes vurdering, at tillægget ikke skal miljøvurderes, eftersom der ikke vil ske nævneværdig påvirkning af miljøet (se bilag 1).
.

Økonomiske konsekvenser
Tillægget har ingen økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune, idet spildevandsanlægget etableres af udvikleren.

Øvrige konsekvenser
Inden spildevandsanlægget udføres skal der være truffet en aftale mellem forsyningsselskabet og den, der lader anlægget udføre, om den økonomiske afregning i forbindelse overtagelse af anlægget. Herunder skal der træffes aftale om kloaktilslutningsbidrag og eventuel godtgørelse for anlæggets værdi. Der skal yderligere træffes aftale om dimensioneringen af anlægget, før eventuel overtagelse kan finde sted.

Høring
Kommunalbestyrelsens forslag til tillæg nr. 3 til spildevandsplan skal sendes i høring med oplysning om, at der inden for en frist på mindst 8 uger efter offentliggørelsen er adgang til at kommentere det fremlagte forslag over for kommunalbestyrelsen. Herefter vedtages afgørelsen efter normal praksis med en klagefrist på 4 uger.
 
Sideløbende hermed er der truffet afgørelse om ikke miljøvurdering, som betyder, at kommunen ikke skal foretage en større miljøvurdering af tillægget til spildevandsplanen. Afgørelsen annonceres på Holbæk Kommunes hjemmeside fra den 20. februar 2018 og kan påklages. Klagefristen er den 20. marts 2018.
.

Lovgrundlag – link
"Lov om miljøbeskyttelse" nr. 1189 af 27/09 2016.  Lovens bestemmelser om spildevands-planer fremgår af § 32.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=184047
 
"Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4" nr. 726 af 1. juni 2016. indeholder yderligere regler om spildevandsplanens indhold, § 5, stk. 1:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=180360
 
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter jf. Lovbekendtgørelse nr. 425 af 18/05/2016. https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=190145
 
Link til vedtaget spildevandsplan for Holbæk Kommune 2016-2020:
http://planer.holbaek.dk/dk/temaplaner/spildevand-02/spildevand.htm

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-02-2018
Indstilles godkendt.


caseno18-1403_#4416002_v1_afgørelse om ikke miljøvurdering.docx
caseno18-1403_#4438057_v1_tillæg nr. 3.pdf.pdf

Bilag

Afgørelse om ikke miljøvurdering
Tillæg nr. 3


22. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til Veje

Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til Veje

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til renovering af Ahlgade i Holbæk midtby, hvoraf 1 mio. bruges i 2018 og 1 mio. bruges i 2019
 2. der gives en anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. til istandsættelse af Ringstedvej i Mørkøv.

Beskrivelse af sagen
Ahlgade i Holbæk midtby
Kørebanebelægningen i Ahlgade er ujævn og trænger til gennemgribende opretning.
Der er afsat 1 mio. kr. i budget 2018 og yderligere 1 mio. kr. i budget 2019 til dette arbejde.
Genopretningen bliver udført i 2 etaper, hvor arbejdet igangsættes efterår 2018 og fortsætter forår 2019.
 
Der udføres udelukkende opretning på kørebane og parkering.
Enkelte felter er så ujævne at der skal gennemføres en total opretning, dette er særligt gældende omkring torvet og hen over P-kælderen.
Andre felter påregnes klaret med udskiftning af låsebånd/bordursten og en partiel opretning af chausséstenene.
 
Der har for nylig været gennemført et særeftersyn på P-kælderen. Særeftersynet peger på at membranen på kælderdækket er tæt og intakt. Derfor påregnes opretningen af Ahlgade at starte på strækningen fra Blegstræde og mod Labæk, såfremt vurderingen af dækkets bæreevne over p-kælderen taler herfor.
 
Arbejdet tilrettelægges således der undgås konflikter med sommerens arrangementer i gaden, hvorfor arbejdet søges udført udenfor sommerperioden, efter nærmere aftale med Byforum. Ahlgade skal afspærres for biler på og omkring arbejdsområdet under arbejdets udførelse i en periode på omkring 10 – 13 uger.
 
Ringstedvej i Mørkøv
Ringstedvej har alvorlige sætninger, som kan udvikle sig til fare for trafiksikkerheden. Vejen skal derfor forstærkes og rækværker og autoværn skal rettes op.
Det vil være nødvendigt med en delvis afspærring af vejen under arbejdets gennemførelse.
Der er afsat 400.000 kr. af budgettet for 2018 til veje til opgaven.

Økonomiske konsekvenser
Udgifterne til Ahlgade og Ringstedvej forventes at kunne afholdes inden for det samlede budget på 1,4 mio. kr. og fremgår af budget 2018.
Der er afsat yderligere 1 mio. kr. i budget 2019 til renovering af Ahlgade i Holbæk midtby.

Øvrige konsekvenser
Administrationen er bekendt med, at der er mange ønsker og idéer til belægningen i Holbæk midtby.
Der er på nuværende tidspunkt ikke taget stilling og truffet beslutning om evt. ønsker som fx ensretning, gågade, cykelbaner, skråparkering, betonbelægning, asfalt på kørebanen eller andre forslag, hvorfor administrationen anbefaler, at den nødvendige genopretning af kørebanen udføres i 2018 og 2019.
Renoveringen var en del af budget 2017, der blev udskudt forår 2017, men administrationen vurderer ikke at arbejdet med opretningen kan udskydes yderligere.
Hvis der fx ønskes indarbejdet jævne belægninger til cykelbaner i forbindelse med genopretningen 2018-2019, vil det betyde yderligere 1,5 mio. kr. i budget 2019 til Ahlgade.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-02-2018
 1. Indstilles godkendt. Den praktiske tilrettelæggelse af arbejdet aftales i dialog mellem KMU og relevante interessenter. Arbejdet følges tæt med henblik på at afdække fordele og ulemper ved en omlægning af trafikken i og omkring Ahlgade.
 
 1. Indstilles godkendt
23. Beslutning om deltagelse i kurser og konferencer

Beslutning om deltagelse i kurser og konferencer

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. det besluttes hvilke kurser og konferencer udvalget skal deltage i i 2018

Beskrivelse af sagen
Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen skulle på møderne i februar behandle retningslinjer for udvalgsmedlemmernes deltagelse i kurser og konferencer. Punktet blev imidlertid udsat på Økonomiudvalget. Da tilmeldingen til KL´s årlige konference på teknik og miljøområdet ligger allerede den 27. februar er det dog nødvendigt, at Udvalget for Klima og Miljø nu tager foreløbig stilling til, hvilke konferencer og kurser udvalgsmedlemmerne skal deltage i i 2018. Udvalget bør også overveje om valg og deltagelse er individuel, eller noget der gøres som samlet udvalg.
 
De tidligere år har retningslinjerne lagt op til at udvalgsmedlemmerne deltager i én konference årligt, og udvalget har derfor valgt at deltage i enten KL´s kommunalpolitiske konference på teknik og miljøområdet eller i det årlige byplanmøde arrangeret af Dansk Byplanlaboratorium. De to konferencer er beskrevet nedenfor.
 
KL´s kommunalpolitiske konference TEKNIK & MILJØ´18
KL arrangerer hvert år en politisk konference for kommunalpolitikere på teknik og miljøområdet i landets kommuner. Konferencen bliver i år afholdt den 12. -13. april 2018 i Aarhus.
Temaet for konferencen er FÆLLES LØSNINGER, og beskrives yderligere således:
” Behovet for FÆLLES LØSNINGER presser på inden for mange hjørner af teknik og miljø i kommunerne. Stigende vandmængder sætter pres på vores byer og kyster – og FÆLLES LØSNINGER skal findes i samarbejder mellem det offentlige, virksomheder, vidensinstitutioner og borgerne. På det almene boligområde ser kommunerne på tværs af velfærdsområderne og viser, at dialog mellem dem der bygger, den der byplanlægger og dem der arbejder med beboersammensætningen i udvalgte boligområder skaber de bedste løsninger.” 
KL arrangerer TEKNIK & MILJØ "18 i samarbejde med Aarhus Kommune, som også er vært for konferencens udflugter.
 
Dansk Byplanlaboratorium´s Byplanmøde
Overskriften for byplanmødet i 2018 er ”Politisk lederskab”.
Det centrale ved Byplanmødet er diskussion og debat om konkrete løsninger mellem deltagerne, som er både politikere og embedsfolk. Deltagerne bliver præsenteret for cases på fysisk planlægning – både via oplæg og også på udflugter til konkrete steder, hvor der har fundet en planlægning sted. Heldagsudflugterne plejer at være den mest populære del af Byplanmødet. Alle former for cases bliver præsenteret af dem, der har medvirket til at realisere dem og deltagerne kan få en ærlig og åbenhjertig dialog om styrker og svagheder.
 
 
Det tidligere udvalgs anbefalinger
Det tidligere udvalg for Klima og Miljø har lavet en række anbefalinger til det nye udvalg fsva. opbygning af viden i udvalget. Udvalget anbefaledes, at det kommende udvalget fremfor at opbygge viden via deltagelse i KL´s konferencer i stedet prioriterer at blive klædt på til et bestemt emne ved at:
 
-          invitere til oplæg fra eksperter
-          invitere lokale interessenter og få belyst flere perspektiver på samme udfordring
-          tage på studieture
 
Såfremt Økonomiudvalget vælger at ændre retningslinjerne, vil der blive fremsendt ny sag til udvalget om deltagelse i kurser og konferencer. 

Økonomiske konsekvenser
Deltagelse i KL´s teknik og miljøkonference koster cirka 7.500 kr. pr. person. Prisen dækker konferencegebyr og en overnatning.

Deltagelse i Dansk Byplanlaboratoriums Byplanmøde koster cirka 8.100 kr. Prisen dækker konferencegebyr og to overnatninger.
 
Herudover kommer der udgifter til transport og forplejning.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-02-2018
Det er op til de enkelte udvalgsmedlemmer at deltage i en konference. Der laves korte kurser om udvalgte temaer for udvalget.
24. Beslutning om Kommunalbestyrelsens deltagelse på Folkemødet 2018

Beslutning om Kommunalbestyrelsens deltagelse på Folkemødet 2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Kommunalbestyrelsen
Beslutningssag

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at det besluttes:
1. hvilke udvalg der skal være repræsenteret på Folkemødet 2018
2. hvilke medlemmer fra de pågældende udvalg der deltager

Beskrivelse af sagen
Folkemødet 2018 på Bornholm finder sted i perioden 14. – 17. juni.
 
Folkemødets formål ”… er at styrke demokratiet og dialogen i Danmark. Det sker ved at skabe en ny ramme om møder mellem beslutningstagerne i erhvervslivet, interesseorganisationer og politikere fra Folketinget, EU, kommuner og regioner. Og ved at give borgerne mulighed for at møde beslutningstagerne ansigt til ansigt.”
 
Folkemødets fulde program ligger først endeligt klar i maj, men den faglige bredde spænder vidt. De stående udvalg og projektudvalg vil, i det omfang de er repræsenteret, kunne sammensætte programmer der er fagligt relevante og falder inden for de emner udvalget beskæftiger sig med.
 
Kommunalbestyrelsen beslutter, om Holbæk Kommune skal være politisk repræsenteret på Folkemødet 2018 og i givet fald hvilke udvalgsmedlemmer, der kan deltage. De enkelte udvalg indstiller til Kommunalbestyrelsen, om de ønsker at være repræsenteret og i givet fald hvilke medlemmer, der ønsker at deltage.
 
Ledelsessekretariatet er aktuelt ved at afsøge mulighederne for forskellige samarbejder i forbindelse med deltagelsen i 2018.

Økonomiske konsekvenser
Der er i budget 2018 afsat 1.868.800 kr. til kommunalbestyrelsesmedlemmernes deltagelse i og afholdelse af møder, kurser og repræsentation.
 
Adgangen til Folkemødet er gratis, men der vil være udgifter til transport, overnatning og forplejning. Den samlede udgift pr. deltager forventes ligge mellem 2000-2500 kr.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-02-2018
Udvalget indstiller, at Ole Brockdorff deltager.
25. Drøftelse af trafikbestilling og fremkommelighed til Sportsbyen

Drøftelse af trafikbestilling og fremkommelighed til Sportsbyen

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
 
Sag til drøftelse

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. den kommende trafikbestilling til Movia drøftes
 2. fremkommeligheden til Sportsbyen drøftes

Beskrivelse af sagen
Den 1. maj skal Holbæk Kommune bestille kollektiv bustransport for 2019 hos Movia. Derfor er der behov for at beslutte, hvilken indvirkning fremkommeligheden til Sportsbyen skal have på trafikbestillingen. Forud for beslutningen lægges trafikbestillingen og fremkommeligheden op til politisk retningsgivende drøftelse. Drøftelsen vil danne grundlag for indstillingen til beslutning om trafikbestillingen til næstkommende møder i Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
 
Den kommende trafikbestilling
Tidsplan for trafikbestilling/proces
Holbæk Kommunes kollektive bustransport for 2019 skal bestilles hos Movia inden den 1.maj 2018.
 
Tids- og arbejdsplan for trafikbestillingen fremgår af bilag og viser at trafikbestillingen sker med meget stor grad af borgerinddragelse.
 
Principper for planlægning af den kollektive trafik
Trafikbestilling bygger på følgende retningslinjer udarbejdet i omstillingsprojektet ”kollektiv trafik for alle” og fastsat af KMU i januar 2016:
- enklere linjenet i byen, regelmæssige afgange og mere direkte linjeføring
- mere direkte linje til Tuse Næs
- reduktioner på de mindst benyttede landlinjer, der herefter fokuseres omkring skolebetjening
 
Evaluering/status
Der har været ganske få henvendelser omkring ændringer til den nuværende køreplan, henvendelserne har mest omhandlet kørsel til skolerne.
 
Administrationen vurderer på den baggrund, at omstillingsprojektet landende den kollektive trafik på et grundlag og efter retningslinjer som giver en god trafikbetjening både i by og på land.
 
Udviklingsområder
- trafik til Filmtorvet
- trafik til Sportsbyen
 
Busbetjening til Filmtorvet:
Filmtorvet betjenes i dag af linje 228 som kører i timedrift på Havnevej hverdage mellem kl. 5.00 og 18.00 og suppleres af linje 504 i mindre omfang. Derudover henvises til Flextur som er en åben ordning. Udgifterne til flextur for Holbæk Kommune ligger stabilt på omkring 2.000.000 kr. for år 2016 og 2017.
 
Når området omkring havnefronten er udbygget kan det overvejes, om der bør køres til området på anden måde og i andet omfang – ny linje – selvkørende busser. Administrationen planlægger at gå i dialog med områdets brugere herom i forbindelse med trafikbestilling for 2020.
 
Andelslandsbyen Nyvang betjenes i dag af linje 504 som kører mandag – fredag. Bussen kører til Nyvang i tidsrummet kl. 6 – 9 og retur til Holbæk med tre afgange i tidsrummet kl. 14 – 16. Bussen kører af hensyn til eleverne på Nyvang. Øvrige brugere henvises til brug af Flextur.
 
Fremkommeligheden til Sportsbyen
Busbetjening til Sportsbyen:
Administrationen har i samråd med Movia foretaget en indledende afklaring af mulighederne for kollektiv trafikbetjening af Sportsbyen. Mulighederne er beskrevet nedenfor i fire scenarier. Scenarie 1 udgør den eksisterende kollektive trafikbetjening. Scenarierne 2-4 er forskellige muligheder, hvor der etableres en ny direkte busrute til Sportbyen, som kører i forskellige tidsrum (forskellige køreplaner).
 
Administrationen har ikke i forbindelse med trafikbestilling for 2019 været i dialog Sportsbyens brugere om behovet for betjening med kollektiv trafik.
 
Administrationen har endvidere i samråd med Movia vurderet muligheden for at omlægge eksisterende buslinjer, så de kører via Sportsbyen. Det er ikke muligt, idet en sådan omlægning vil være for omfangsfuld i forhold til ruternes eksisterende køreplaner.
 
Eksisterende kollektiv trafik i forhold til Sportsbyen:
 
 1. Med den nuværende kollektive trafik vil Sportsbyen blive betjent af den eksisterende linje 501A. Det nærmeste stop ligger på Skagerakvej ved Kløverstien. Herfra er der ca. 300 meter til Sportsbyens område og 1000 meter til indgangen til Sportscentret.
 
Linjen kører med 15 minutters drift i dagtimerne og ½ times drift aften og weekend.
 
Linjen vil kunne betjene området ind til der er et kendt grundlag for eventuel etablering af ny linje til Sportsbyens to overordnede brugergrupper: brugere af Sundhedscentret og selve Sportsbyen.
 
Udover linje 501A henvises til brug af Flextur (der er åben for alle brugere) og Flextrafik (visiterede brugere – særligt Sundhedscentrets brugere).
 
Forslag til nye linjer til betjening af Sportsbyen:
 
 1. Etablering af ny linje mellem Holbæk Station og Sportsbyen via Valdemar Sejrsvej med ½ times drift i hverdage i tidsrummet kl. 7 – 20 og weekenden kl. 9 – 20. Linjen vil kunne drives for anslået merudgift på 3 millioner årligt.
 
På nuværende tidspunkt kendes behovet for befordring til Sportsbyen ikke, men en linje med ½ times drift må forvente at dække behovet til både Sundhedscentret og selve Sportsbyen. Linjen vil få stoppested udfor indgangen til Centret og benytter adgangen fra Omfartsvejen.
 
Selv om der etableres en ny linje vil der fortsat være behov for Flextrafik (visiterede brugere). Det nærmere omfang heraf er ukendt.
 
 1. Etablering af ny linje mellem Holbæk Station og Sportsbyen via Valdemar Sejrsvej. Med ½ times drift, i tidsrummet kl. 16 – 20, 200 dage om året. Linjen vil kunne drives for anslået merudgift på 450.000 kr. Linjen vil primært være et tilbud til brugerne af Sportsbyens idrætsfaciliteter.
 
Brugere af Sundhedscentret vil forsat skulle benytte visiteret kørsel eller benytte de eksisterende tilbud i den kollektive trafik.
 
 1. Samme scenarie som 3, men med udvidet kørsel i tidsrummet kl. 15 – 16, 200 hverdage om året samt kørsel i weekenden mellem kl. 10 – 20. Anslået merudgift, under forudsætning af ledige busser på tidspunktet, 900.000 kr.
 
 
Tilgængelighed til Sportsbyen for fodgængere, cyklister og bilister:
Generelt er der planlagt følgende for øvrige trafikformers (fodgængere, cyklister og bilister) adgang til Sportsbyen:
Bilisterne vil ankomme fra Omfartsvejen syd for området. Gående og cyklister forventes primært at komme ind fra nord via hovedstien og Ladegårdsalléen, men kan også komme fra de omkringliggende boligområder, stisystemer og Omfartsvejen.
 
I tilknytning til Sportsbyens område er det muligt at optimere belysningen på Ladegårdsalléen og sikre bedre krydsningsmuligheder på Omfartsvejen. 
 
Der etableres afsætningsplads og handicapparkering tæt på Sportsbyens hovedindgang, og Sundhedscentret har sin egen parkeringsplads med 40 pladser og 12 pladser til minibus.
 
Den øvrige parkeringskapacitet er delt på to udlæg – det ene med 150 pladser ligger umiddelbart til højre for adkomsten fra omfartsvejen. Det andet og største udlæg kommer man til ved at køre rundt om søen ved ankomstpladsen. Dette udlæg har 300 pladser og forventes særligt komme i spil ved større arrangementer ved multisalen og på stadion og kunstgræsbanerne. Desuden er der parkeringspladser for 10 store turbusser syd for den store sø ved ankomstpladsen.
 
Cykelparkering findes både i tilknytning til indgangspartierne og decentralt rundt om i parken.

Økonomiske konsekvenser
Movia har fremsendt trafikbestillingsgrundlag 2019 der estimerer en udgift på 27,6 millioner kr. til drift af det nuværende rutenet. Estimatet har en usikkerhed på +/-5 pct. (26.200.000 kr. – 29.000.000 kr.), idet der kan ske mange ændringer frem til endelig vedtagelse af Movias budget i september 2018. Denne usikkerhed har ligeledes været gældende for tidligere trafikbestillinger. Movias trafikbestillingsgrundlag er udarbejdet på baggrund af 2017 tal.
 
Kommunens budget i 2019 udgør ca.27.952.000 kr. til kollektiv trafik.

Høring
Der har ikke været afholdt møder med lokalområderne inden trafikbstillingen, idet der ikke har været ønske fra områder om møde.
 
Ældrerådet og Handicaprådet er orienteret om at den nuværende volumen trafik indstilles genbestilt.
 
Der er holdt møde med skolerne i februar 2018 og der blev ikke indgivet ønsker til ændring af de eksisterende køreplaner.
 
Der er vedtaget en meget omfangsrig tidsplan for trafikbestillingen som det fremgår af den medsendte tidsplan.
 
Det betyder, at der allerede nu i februar 2018 tages kontakt til lokalområderne for at høre deres bemærkninger til trafikbestilling maj 2019.

Lovgrundlag – link
Lov om offentlig trafik

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-02-2018
Drøftet. Udvalget ønsker, at der arbejdes videre med trafikbestillingen i henhold til sagsfremstillingen.


caseno17-46470_#4445321_v1_linjer, passagertal. områder.docx
caseno17-46470_#4435799_v1_tids og arbejdsplan - trafikbestilling.pdf
caseno17-46470_#4445799_v1_adgang fra nord og syd til sportsbyen..pdf

Bilag

Linjer, passagertal. områder
Tids og arbejdsplan - trafikbestilling
Adgang fra nord og syd til SportsByen.


26. Drøftelse af opfølgning på budget 2018

Drøftelse af opfølgning på budget 2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
Drøftelsessag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. budget 2018 drøftes

Beskrivelse af sagen
Budget 2018
Administrationen gennemgår budget 2018 for udvalget. Herigennem får udvalgets medlemmer mulighed for at spørge ind til de forskellige forudsætninger, ligesom det afklares i lidt større detaljer, hvilke aktiviteter budgettet dækker over.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-02-2018
Drøftet.
27. Drøftelse af proces og rammer for budget 2019-22

Drøftelse af proces og rammer for budget 2019-22

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
Drøftelsessag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. proces for udvalgets arbejde med budget 2019-2022 drøftes
 2. det drøftes hvordan rammerne for budget 2019 påvirker budgettet, og hvilke konsekvenser det har.
 3. første udkast vedrørende effektiviserings- og besparelsesstrategien drøftes.

Beskrivelse af sagen
Budgetprocessen som byrådet vedtog i december 2017 fastlægger, at de stående udvalg i løbet af foråret skal udarbejde hver deres andel af budget 2019-2022.
 
Udvalget skal have et bedre kendskab til deres budget. Både for at kunne forstå økonomien bedre, få mulighed for at bedrive politik og være med til at præge budgettet i langt højere grad.
 
På dette første ordinære møde efter konstitueringen skal udvalget drøfte, hvornår forudsætningerne for de forskellige aktiviteter skal gennemgås. Der lægges op til drøftelse af hvad de økonomiske rammer betyder for udvalget. Og første udkast til effektiviseringer præsenteres.
 
Forårets drøftelser af budget 2018, udgiftsdrivere, rammer for budget 2019 samt effektiviseringer og forudsætninger for budgettet vil tilsammen give udvalget tilstrækkelig viden i forhold til fastlæggelse af budget 2019-2022.
 
Udvalget skal være færdig med drøftelserne ultimo maj, da budgetforslaget skal drøftes på sommerseminaret 22. juni og effektiviseringerne skal vedtages på Kommunalbestyrelsens møde den 27. juni.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-02-2018
Drøftet.
28. Orientering om ny Taxilov

Orientering om ny Taxilov

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. orienteringen om den nye taxibekendtgørelse tages til efterretning

Beskrivelse af sagen
Modernisering af taxiloven træder i kraft pr. 1.1.2018.
Indtil 1.1.2018 har byrådet været myndighed indenfor egen kommune og taget beslutning, om, hvor mange bevilliger kommune ville give til taxikørsel.
 
Kommunen har endvidere haft dialogen med de lokale vognmænd og samarbejdet omkring takster og borgerhenvendelser/klager over kørsel eller manglende service.
 
Den nye lov betyder at:
- Der indføres én type tilladelse til alle former for erhvervsmæssig persontransport i biler (taxitilladelser, limousinetilladelser, sygetransporttilladelser og tilladelser til offentlig servicetrafik.
- Tilladelserne udstedes fremover af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
 
Kommunerne skal således ikke udstede nye tilladelser og godkendelser på området.
 
Kommunen har fremover tilsynspligten og skal alene føre tilsyn med, at betingelserne for opretholdelse af de allerede udstedte tilladelser og godkendelser er til stede indtil disse udløber, samt fastsætte maksimaltakster for taxikørsel. I Holbæk er til tilladelser der løber til 2027.
 
Kommunen kan overdrage tilsynspligten til Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen
 
Holbæk Kommune har valgt at benytte muligheden for at overdrage tilsynspligten til Trafik-, Bygge-og Boligstyrelsen.
 
I forbindelse med overdragelse vil fastsættelsen af maksimaltaksten samtidig overgå til styrelsen.
 
Overtagelsen sker pr. 1.7.2018.efter seks måneders varsel i henhold til gældende regler.
 
 
Udstedelse af kørebøger fortsætter hos Borgerservice.

Øvrige konsekvenser
I perioden 2010 og frem til 1.12018 er der giver tre bevillinger til kørsel i landområder og udstedt to limousine tilladelser samt fornyet enkelte tilladelser.
 
Der har været behandlet ganske få klager fra borgerne over manglende service i forbindelse med kørsel.
 
Administrationen vurderer på den baggrund, at den nye lov ingen personalemæssige konsekvenser har.

Høring
Holbæk Taxa er blevet spurgt om deres holdning til kommunens ønske om overdragelse af tilsynsforpligtelsen til styrelsen.
 
Holbæk Taxa har svaret, at de gerne vil være med fra starten når der bliver mulighed for at overgå til administration under Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen efter seks måneders varsel.

Lovgrundlag – link
Bekendtgørelse om taxikørsel bek. nr. 1627

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-02-2018
Taget til efterretning.
29. Orienteringer

Orienteringer

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
Orienteringssag

Beskrivelse af sagen
Eventuelle orienteringer fra formanden
Eventuelle orienteringer fra medlemmerne
Eventuelle orienteringer fra direktionen
 
Forventede sager på de næste tre møder i udvalget:
Oversigten over kommende sager er udformet som et dynamisk dokument, som løbende redigeres. Listen skal derfor læses som et øjebliksbillede med forbehold for at sager kan tilføjes, fremrykkes, udskydes eller fjernes som følge af uforudsete begivenheder.
 
Dato og måned
Sager
20. marts 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
Endelig vedtagelse af kommuneplan

Opfølgning på budget 2018

Påbegyndelse af arbejdet med budget 2019

Effektiv anvendelse af kommunens aktiver

Fremtidig placering af renseanlæg

Frigivelse af midler til broer og bygværker
Omdisponering af midler til generel pulje til vejafvanding
Beplantning af grøfte- og vejkanter på Orø
Revision af alle kommunens vandløbsregulativer
Trafikbestilling til kollektiv trafik
Stationsvej i Vipperød
Orientering om overskridelser af grænseværdier for drikkevand
Orientering om drikkevandskvalitet på Orø
Udfasning af pesticider,- Oversigt over arealer hvor det bruges
 
24. april 2018
Indsatsplan for bekæmpelse af bjørneklo
 
Nyttiggørelse af gas fra losseplads Skellingsted
Opfølgning på budget 2018

Budget 2019

29. maj 2018
Tillægsregulativ til Kalvemose Å
 
Opfølgning på budget 2018

Budget 2019
 
 
30. Underskriftsark

Underskriftsark