UDVALG

Udvalget for Klima og Miljø

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 0.16 - Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

STARTTIDSPUNKT

30-01-2018 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

30-01-2018 18:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Klima og Miljø den 30. januar 2018
2. Valg af formand og næstformand
3. Godkendelse af tid og sted for udvalgets ordinære møder i 2018
4. Orientering om udvalgets område
5. Beslutning om udmøntning af trafiksikkerhedsprojekter
6. Beslutning om Vedtagelse af Lokalplan 3.79 den gamle Bygmesterskole i Holbæk
7. Beslutning om 1. behandling af forslag til lokalplan 3.80 Boligområde ved Oldhøjen samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 42 for to boligområder ved Oldvejen
8. Beslutning om 1. behandling af Forslag til lokalplan 3.81 Boligområdet Olden samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 42 for To Boligområder ved Oldvejen
9. Beslutning om endelig vedtagelse af Forslag til lokalplan 3.52 for et område ved Bakkekammen, Isefjordsvej, Orøvej og Munkholmvej
10. Beslutning om endelig vedtagelse af forslag til lokalplan 7.10 for Bofællesskab ved Tuse Byvej samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 40
11. Beslutning om endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 44 og Lokalplan 10.10 for udvidelse af erhvervsområde ved Nordgårde i Svinninge
12. Beslutning om endelig vedtagelse af Forslag til lokalplan 2.82 samt tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 32 for Holbæk Sportsby del 2
13. Beslutning om tildeling af byfornyelsesmidler til kulturhuset No1 i Tølløse
14. Godkendelse af høringssvar til Trafikplan 2017-2032
15. Orientering om budgetrevision 1 2018
16. Orienteringer
17. Underskriftsark1. Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Klima og Miljø den 30. januar 2018

Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Klima og Miljø den 30. januar 2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. dagsorden til møde i Udvalget for Klima og Miljø den 30. januar 2018 godkendes

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-01-2018
Godkendt
2. Valg af formand og næstformand

Valg af formand og næstformand

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Udvalget for Klima og Miljø vælger en formand og en næstformand blandt sine medlemmer.


Beskrivelse af sagen
Valgene foretages som flertalsvalg.


Lovgrundlag – link
Lov om kommunernes styrelse §§ 22 og 24

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-01-2018
John Harpøth valgt som formand. Karen Thestrup Clausen valgt som næstformand med 3 stemmer, A, O og Ø, mens V og I stemmer for Christian Ahlefeldt, idet de finder det beklageligt, at kutymen med at lade partierne uden for konstitueringen have næstformandsposten fraviges.
3. Godkendelse af tid og sted for udvalgets ordinære møder i 2018

Godkendelse af tid og sted for udvalgets ordinære møder i 2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. udvalget for Klima og Miljø godkender administrationens forslag til, hvor og hvornår udvalgets ordinære møder afholdes i resten af 2018Beskrivelse af sagen
Administrationen foreslår, at udvalgets ordinære møder i resten af 2018 afholdes i mødecentret på adressen Kanalstræde 2, 4300 Holbæk, kl. 8.30-10.30 på følgende datoer:

Udvalget kan i løbet af året beslutte at flytte stedet for afholdelsen af et eller flere kommende møder. Sådanne beslutninger kræver enighed i udvalget.


Lovgrundlag – link
Lov om kommunernes styrelse §20

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-01-2018
Frem til sommerferien afholdes møderne tirsdag kl. 16.00-18.00, og efter sommerferien fra august afholdes møderne tirsdag kl. 8.00-10.00.
4. Orientering om udvalgets område

Orientering om udvalgets område

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Udvalget for Klima og Miljø tager den korte overordnede introduktion til udvalgets område til efterretning

Beskrivelse af sagen
På mødet præsenteres udvalgets område.


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-01-2018
Taget til efterretning
5. Beslutning om udmøntning af trafiksikkerhedsprojekter

Beslutning om udmøntning af trafiksikkerhedsprojekter

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der frigives 600.000 kr. af de afsatte anlægsmidler på 3,1 mio. kr. til forundersøgelser og projektering af cykelsti langs Tuse Næs Vej fra Faurbjergvej til Markeslev, og der afsættes 3 mio. kr. til gennemførelsen i anlægsbudgettet 2019.
 
 1. der frigives 150.000 kr. af de afsatte anlægsmidler på 3,1 mio. kr. til yderligere kvalificering, foranalyse og prisvurdering af de konkrete trafikforbedrende løsningsforslag, der blev tildelt 1. prioritet i efteråret 2017. 
 
 1. der frigives 500.000 kr. af de afsatte anlægsmidler på 3,1 mio. kr., som benyttes ad hoc til mindre trafiksikkerhedsforbedrende tiltag

Beskrivelse af sagen
Baggrund
På baggrund af Rapport om Trafiksikkerhed er der udarbejdet en liste med prioritering af trafikforbedrende tiltag. Disse tiltag er fremkommet i forbindelse med udarbejdelse af rapporten, hvor tilkendegivelser fra tryghedsundersøgelsen, møder med skolerne og høringssvar fra den offentlige høring, sammen med uheldsanalysen ligger til grund for udarbejdelse af listen.
 
Med baggrund i den politiske beslutning om at prioritere trafiksikre skoleveje højt, har administrationen foretaget en prioritering af de trafikforbedrende tiltag ud fra følgende parametre:
 
 1. hvilke skoleveje er mest trafikfarlige
 2. hvor kommer forbedringerne flest skolebørn til gavn
 3. hvilke trafikforbedrende tiltag kan implementeres uden en stor ydelse.
 
Alle de trafiksikkerhedsforbedrende tiltag er oplistet i bilag 1. Tiltagene er inddelt med en prioritering 1, 2 og 3, hvor 1 er de vigtigste. Byrådet godkendte prioriteringen af trafikforbedringstiltag på mødet den 13.09.2017
Der er afsat 3,1 mio. kr. i investeringsoversigten for budget 2018 til dette formål.
 
Beskrivelse af tiltagene
Af det samlede budget ønskes følgende frigivet:
 
Cykelsti langs Tuse Næs Vej
Vejdirektoratet har den 11. december givet tilsagn om tilskud på 2,4 mio. kr. til etablering af cykelstien, svarende til et tilskud på 40%.
 
Holbæk Kommune skal senest 1. marts give tilsagn til Vejdirektoratet om, hvorvidt vi ønsker at gøre brug af tilsagnet Det er en betingelse for at opnå tilskud fra Vejdirektoratets Cykelpulje er, at Holbæk Kommune senest den 1. marts 2018 bekræfter at kommunen fremskaffer sin egen finansiering, og fremsender en accept blanket herom.
 
Anlægsbudgettet for stien er revideret på baggrund af de seneste erfaringer og prisudvikling. Holbæk Kommune skal således udrede 3,6 mio. kr. fordelt med 600.000 kr. i 2018 til forundersøgelser og projektering, og 3,0 mio. kr. i 2019.
 
For at gennemføre projektet er det en forudsætning, at de resterende 3 mio. kr. afsættes og frigives i januar 2019.
 
Samlet set kan hele strækningen fra Mårsø til Markeslev være klar til brug sommeren 2019.
 
Rådighedsbeløb til yderligere kvalificering
Beløbene bilag 1 ”Prioritering af trafikforbedrende tiltag” er angivet ud fra et umiddelbart skøn. Administrationen anbefaler, at der frigives 150.000 kr. til yderligere kvalificering, foranalyse og prisvurdering af de konkrete opgaver som har fået prioritet 1. Herunder trafikvideoanalyse og trafiksikkerhedssimuleringer baseret på et opdateret datagrundlag. Fx stedspecifikke droneregistreringer af bilisters, cyklisters og fodgængeres adfærd i vejkryds. De 150.000 kr. frigives fra det afsatte rådighedsbeløb og er første skridt i realiseringen af de prioriterede tiltag.
 
Ad hoc trafiksikkerhedsstiltag
De seneste 3-4 år har administrationen modtaget henvendelser og ønsker fra borgere om lokale mindre tiltag, men der har ikke tidligere været afsat midler til at imødekomme og prioritere de små tiltag.
 
Henvendelserne omfatter en lang række trafiksikkerhedsforbedrende tiltag, som vurderes at have en stor effekt på borgernes oplevelse at tryghed og trafiksikkerhed.
 
Derfor indgik det i listen af prioriterede trafikforbedrende tiltag at der afsattes 500.000 kr. i 2018, som kan benyttes ad hoc til lokale trafiksikkerhedsforbedrende tiltag. Eksempelvis i forbindelse med alvorlige ulykker, borgerhenvendelser eller andet på baggrund af trafikfarlige vurderinger.

Økonomiske konsekvenser
Beløbene på henholdsvis 600.000kr., 150.000 kr. og 500.000 kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 3,1 mio. kr. til Trafiksikkerhedsforanstaltninger/Cykelstier i anlægsbudgettet for 2018. Beløbet på 3 mio. kr. til cykelstien langs Tuse Næs Vej afsættes i anlægsbudgettet 2019.

Sagshistorik, henvisninger
Gennemførelse af de prioriterede trafikforbedringstiltag Byrådet 13.09.2017
Prioritering af Fjordstien KMU den 24.10.2017

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-01-2018
Indstilles godkendt. Udvalget får løbende en oversigt over anvendelsen af ad hoc midlerne.


caseno17-53547_#4423192_v1_bilag 1 prioritering af trafikforbedringstiltag.pdf.pdf
caseno17-53547_#4409357_v1_tilsagn fra ”pulje til fremme af cyklisme” - holbæk_tilsagn.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 Prioritering af trafikforbedringstiltag.pdf
Bilag 2 Tilsagn fra ”Pulje til Fremme af Cyklisme” - Holbæk_tilsagn.pdf


6. Beslutning om Vedtagelse af Lokalplan 3.79 den gamle Bygmesterskole i Holbæk

Beslutning om Vedtagelse af Lokalplan 3.79 den gamle Bygmesterskole i Holbæk

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1. Lokalplan 3.79 den gamle Bygmesterskole i Holbæk godkendes med de ændringer som er anført under beskrivelse af sagen.

Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune har den 15. januar 2015 meddelt (lovliggørende) dispensation i henhold til planlovens § 19 til opførelse af en teknikbygning til fibernet på et fællesareal på ejendommen beliggende Bygmesterskolen 2-18. Dispensationen er meddelt på vilkår af, at der udføres afskærmende beplantning i overensstemmelse med en, af kommunen udarbejdet, beplantningsplan, og at hæk mod Isefjordsvej ud for bygningen føres op i en højde svarende til teknikbygningens højde.
 
Ejendommen, hvor teknikbygningen er placeret, er omfattet af lokalplan nr. 3.31 ”Den gamle Bygmesterskole – ombygning til boliger og liberalt erhverv”.
 
Det fremgår af redegørelsen for lokalplanen, at lokalplanen bl.a. er udarbejdet for at sikre bygningsanlæggets bevaringsværdige helhed, således at målet er, at karakteren af bygningsanlægget og dets omgivelser bevares, selvom anvendelsen ændres.
 
Natur- og Miljøklagenævnet ophæver Holbæk Kommunes dispensation
Afgørelsen om dispensation er påklaget Natur- og Miljøklagenævnet af omkringboende, der anfægter placeringen af teknikbygningen i det bevaringsværdige område.
 
Det er Natur- og Miljøklagenævnets opfattelse, at placeringen af teknikbygningen på de fælles friarealer, der efter lokalplan 3.31s § 7.1 skal friholdes for bebyggelse, er i strid med områdets planlagte struktur og dermed planens principper. På denne baggrund har Natur- og Miljøklagenævnet ophævet Holbæk Kommunes afgørelse af 15. januar 2015 om dispensation fra § 8.1 i Lokalplan 3.31 – ombygning til boliger og liberalt erhverv – til opførelse af en teknikbygning.
 
Det påhviler således Holbæk Kommune som tilsynsmyndighed at foranledige, at teknikkabinen lovliggøres, enten ved at fjerne den eller udarbejde nyt plangrundlag.
 
Grundlaget for ny lokalplan
På baggrund af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse har administrationen i Holbæk Kommune udarbejdet et prioriteringsnotat for udarbejdelse af en ny lokalplan for området. Prioriteringsnotatet for lokalplanen blev besluttet på Byrådets møde den 15. juni 2016.
Af prioriteringsnotatet fremgår bl.a.:
· Formålet med udarbejdelsen af lokalplanen er derfor at tilvejebringe et plangrundlag, der muliggør en indplacering af teknikhus.
· Den nuværende placering vurderes dog ikke at være tilpasset nærområdet, og det er derfor planforslagets formål, at sikre en bedre afstemt placering, eksempelvis ved tilbagetrækning fra vej, og indplacering i beplantningsbælte, af hensyn til det visuelle nærmiljø, og de omkringboende naboer.
· Planforslaget skal derfor tage hånd om, at der sikres en anden indplacering, der er i bedre harmoni med stedets karakter, de eksisterende bevaringsværdier og uden væsentlige afledte visuelle nabogener.
· Etablering af teknikhuset er nødvendigt for forsyningen til et større nærområde. Ved flytning af bygningen internt på grunden minimeres såvel udgifter som materialespild samt genevirkninger i form af ”nedetid” for de tilkoblede forsyningsmodtagere, sammenholdt med en alternativ fuldstændig nedtagning og flytning til anden matrikel i nærområdet.
· Borgerinddragelsesprocessen planlægges nærmere i forbindelse med udarbejdelsen af planen.
· Administrationens indstilling om at beslutningskompetencen vedrørende udsendelse i høring og endelig vedtagelse af planen delegeres til administrationen.
 
Prioriteringsnotatet blev vedtaget uden bemærkninger, og administrationen havde derfor til opgave:
· At fastlægge processen for inddragelse af naboerne.
· At fastlægge det konkrete indhold af en ny lokalplan, og derfor reelt at forhandle den konkrete løsning af problemstillingen, dog indenfor de rammer der er skitseret i prioriteringsnotatet.
· At udarbejde, offentliggøre, tilrette og vedtage en ny lokalplan for området.
 
Proces for interessentdialog
Processen for inddragelse af interessenter har taget udgangspunkt i en tæt dialog på flere møder med interessenterne. Nedenstående oversigt er en redegørelse for processen.
Dato
Aktivitet
20.06.16
Opstartsmøde med Fibia A/S (Selvstændigt datterselskab under SEAS NVE, og nuværende ejer af teknikbygningen). På mødet indvilgede Fibia i at indgå i en dialogproces med klagerne og en lokalplanproces, samt at bære udgifterne.
28.06.16
1. Dialogmøde på Bygmesterskolen med alle interessenter.
Flere løsninger blev drøftet herunder, inddækning, delvis nedgravning, beplantning og flytning bagud.
11.10.16
2. Dialogmøde ved bygmesterskolen med alle interessenter, dog afbud fra Fibia. Ingen fremskridt, men Fibia havde inden mødet udtrykt opbakning til alle drøftede løsninger.
23.02.17
Fibia forslår via mail en løsning med et lille teknikskab, dog uden at have afklaret de økonomiske og driftsmæssige omkostninger. Fibia trækker opbakning til den delvist nedgravede løsning, på grund af risiko for oversvømmelse og risiko for overophedning.
18.05.17
Efter flere rykkere indkaldes Fibia til et møde om fremdriften i projektet.
19.09.17
3. Dialogmøde på Bygmesterskolen med alle interessenter.
Her aftales hvilke undersøgelser, der skal afsluttes inden der kan træffes beslutning om den løsning, som skal ligge til grund for en evt. ny lokalplan.
28.11.17
Administrationen er tilfredse med resultatet af dialogprocessen, idet det ikke forventes, at der i gruppen kan opnås fuldstændig enighed. Administrationen påbegynder herefter udarbejdelse af lokalplan. Udgangspunktet for lokalplanen er den løsning, der blev drøftet på 3. dialogmøde.
 
 
På baggrund af ovenstående har Holbæk Kommune udarbejdet forslag til lokalplan for Bygmesterskolen, som har været i offentlig høring mellem den 22. dec. 2017 og den 19. jan. 2018.
Lokalplanen har taget udgangspunkt i gældende lokalplan 3.31, dog under hensyn til forslag til lokalplan 3.52 gældende for naboområdet. Lokalplanen skal tillige sikre at følgende skitse til teknikbygning kan etableres:
· Placeringen, der udlægges et byggefelt bag byggelinje som angivet i forslag til LP 3.52 og forskudt ca. 1 meter mod nord.
· Omfang, bygningens ydre afgrænsning må kun øges med 20 cm i forhold til de nuværende dimensioner, dog således at bygningen fremover kan fremstå som en kube (altså uden saddeltag).
· Udformning, bygningen må kun beklædes med lameller af mørkt træ eller malet træ.
· Beplantning, der skal etableres beplantning omkring bygningen som skjuler bygningen. Der skal ikke etableres træbeplantning.
· Miljø, Der fastlægges skærpede støjkrav til bygningen, med henvisning til placering i friarealer til boliger i et bevaringsværdigt bymiljø. Kravet forventes fastsat til 30 dbA (Vejl. fra Miljøstyrelsen siger 35dbA, og målinger i områder viser at bygningen i dag støjer med ca. 25 dbA)
 
Endelig er byggefelt for evt. fremtidigt byggeri på Bygmesterskolen blevet justeret, således at den samlede udstrækning er blevet mindre, og der er i stedet opnået en større fleksibilitet.
 
Ændringer af lokalplanforslaget som følge af høringssvar nr. 4 (Museum Vestsjælland) og nr. 10 (Ejerforeningen Bygmesterskolen)
- § 5.2 ændres så nyt byggeri skal fremstå i blank mur af blødstrøgne sten – eller med pudsede facader
- § 6.2 tilføjes ”Kviste skal placeres med udgangspunkt i vinduesrytmen i facaden nedenfor”.
- § 6.8 ændres således at farver på teknikbygningens facade også må være mørke jordfarver.

Øvrige konsekvenser
For at kunne give det bedst mulige billede af konsekvenserne af beslutningen om lokalplan 3.79, har administrationen bedt Fibia om at svare på deres forventning til disse. Fibia oplyser at:

Høring
Lokalplanen har været i offentlig høring mellem den 22. dec. 2017 og den 19. jan. 2018
jf. planlovens § 24, stk. 5.

I høringsperioden er indkommet 11 høringssvar. Alle høringsvar er gengivet og besvaret systematisk i notatet ”Oversigt over forslag og bemærkninger fra offentlig høring samt administrationens behandling heraf”, 23. januar 2018, og de er vedhæftet dagsordenen i deres helhed.
 
Der er følgende hovedpunkter i høringssvarene:
1. Der har ikke været reel dialog. Senest i form af at kommunen har truffet beslutninger mellem sidste Dialogmøde og offentliggørelse af lokalplanforslag.
2. Teknikbygningen vil forsat påvirke det bevaringsværdige bymiljø, på grund af højde, placering, støj mm.

Lovgrundlag – link
Planloven
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekterSagshistorik, henvisninger

Byrådet 2016 147. Beslutning om delegering af planer


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-01-2018
Det indstilles, at lokalplanen ikke godkendes


caseno18-4475_#4422071_v1_samlede høringssvar.pdf
caseno18-4475_#4422072_v1_3-79 bygmesterskolen i holbæk.pdf.pdf
caseno18-4475_#4422074_v1_miljøscreening_bygmesterskolen_lokpl 379.pdf.pdf
caseno18-4475_#4423155_v1_foto af teknikbygning.jpg.jpg
caseno18-4475_#4424603_v1_20180123_behandling af høringssvar.pdf.pdf

Bilag

Samlede høringssvar
3-79 Bygmesterskolen i Holbæk.pdf
Miljøscreening_Bygmesterskolen_lokpl 379.pdf
Foto af teknikbygning.JPG
20180123_Behandling af høringssvar.pdf


7. Beslutning om 1. behandling af forslag til lokalplan 3.80 Boligområde ved Oldhøjen samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 42 for to boligområder ved Oldvejen

Beslutning om 1. behandling af forslag til lokalplan 3.80 Boligområde ved Oldhøjen samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 42 for to boligområder ved Oldvejen

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 42 og lokalplan 3.81 Boligområde ved Oldhøjen godkendes til udsendelse i offentlig høring i 8 uger.
 2. Der på baggrund af en gennemført miljøscreening ikke udarbejdes en egentlig miljørapport.

Beskrivelse af sagen
Baggrund
Forslag til lokalplan for et nyt boligområde ved Oldhøjen og det tilhørende kommuneplantillæg udarbejdes på baggrund af en længerevarende dialog mellem Holbæk Kommune og grundejerne i området. På opfordring fra grundejerne og på baggrund af en stor efterspørgsel på grunde i Holbæk Øst tilvejebringes nu de planmæssige forudsætninger for udstykning af nye parcelhusgrunde.
 
Indeværende lokalplanforslag dækker en del af et større område øst for Oldvejen, som nu planlægges til boligformål. Samtidig er lokalplanforslag nr. 3.81 for boligområdet Olden også blevet udarbejdet, som dækker den anden del af det nye boligområde. De to lokalplanforslag er udarbejdet sideløbende, da der er mange grundejere involveret og dermed lidt nogle forskellige ønsker til udviklingen af området. De to lokalplanforslag har dog overordnet samme formål og indhold.    
 
Lokalplanområdet
Området er ca. 11 ha og udstykkes fra ejendommene Oldvejen 1 og Oldvejen 7A. Lokalplanområdet ligger på kanten mellem by og land og vil udgøre en del af den nye afgrænsning af Holbæk mod øst.
 
Forslag til kommuneplantillæg
I kommuneplan 2013-25 ligger arealet delvist mellem to rammeområder udlagt til boligformål. Forslag til kommuneplantillæg nr. 42 har til formål at udlægge et nyt rammeområde til boligformål, som kan udfylde hullet mellem de to eksisterende rammeområder. Planlægningen af området til boligformål er en naturlig fortsættelse af Holbæk Bys udvidelse mod øst.
 
Lokalplanforslagets indhold
Samlet set giver lokalplanforslaget mulighed for at opføre maks. 66 parcelhuse foruden maks. 3 lejligheder i tidligere landbrugsbygninger tilhørende den eksisterende landejendom i delområde II.
 
Der etableres vejadgang fra Oldvejen. Bebyggelsesplanen er udformet med udgangspunkt i det eksisterende landskab og de nye boligveje følger så vidt muligt landskabets terræn. Bebyggelsesplanen er udformet så boliger og åbne forhaver giver et samlet og tæt vej-rum, der står i kontrast til baghaverne, som åbner ud mod de centrale grønne fællesarealer. Udover fællesarealerne sikrer planforslaget at der udlægges et rekreativt område i den sydøstlige del af lokalplanområdet.
 
Et stisystem gør det muligt at bevæge sig internt i området. En skolesti, i form af en gang- og cykelsti, sikrer en sikker skolevej og gode forbindelser mellem det nye boligområde og eksisterende samt fremtidige boligområder.
 
Planforslaget indeholder bestemmelser om lokal håndtering af regnvand. Al regnvand afledes til et regnvandsbassin, som anlægges i det rekreative område (delområde IV).
 
Området er kuperet og planforslaget indeholder bestemmelser om terrænregulering, som skal sikre at terrænet bevares så vidt muligt, samtidig med at der kan etableres udstykninger med egnede byggemuligheder for etplanshuse og typehuse.
 
Miljøscreening og analyser
Der er foretaget en miljøscreening af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg. Screeningen giver ikke anledning til, at der skal udarbejdes en miljørapport. Planlægningen vurderes til at være en naturlig udbygning af byen mod øst. Planforslagene sikrer natur- og dyreinteresser i området og planerne indebærer ikke væsentlige ændringer i de eksisterende trafikale forhold.
 
I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget er der gennemført en trafiktælling og udarbejdet en støjredegørelse. Redegørelsen konkluderer at den vejledende grænseværdi for trafikstøj kan overholdes ved at opføre en 2 m høj støjvold mod Munkholmvej.
 
Der er tillige udarbejdet geotekniske undersøgelser af jordbundsforholdene og nedsivningsmulighederne indenfor lokalplanområdet. Undersøgelserne følges op med et notat for regnvandshåndtering. Hverdagsregn ledes via rør til regnvandsbassinet, hvor vandet renses og forsinkes. Placering og udformning af stier og veje sker med henblik på, at de udover at være trafikarealer, også kan lede vandmængderne væk fra boligerne og til regnvandsbassinet og de grønne områder ved ekstremregn.
 
Udbygningsaftale
Der er indgået aftale om en frivillig infrastrukturudbygningsaftale. De planlagte forbedringer omfatter etablering af en gang- og cykelsti (sikker skolevej) til den eksisterende sti vest for Oldvejen samt etablering af et sikkert krydsningspunkt på Oldvejen for bløde trafikanter.

Økonomiske konsekvenser
Realiseringen af lokalplan 3.80 og 3.81 samt kommuneplantillæg nr. 42 vil medføre afledte udgifter til vejafvanding og muligvis også etablering af fortov langs den offentlige vej. Dette som følge af at Oldvejen ikke fremadrettet løber langs marker, men mod beboede arealer.
Det vil på Oldvejen blive nødvendigt at sikre vejen en afvanding til et ledningssystem.
På langt hovedparten af Oldvejen vil afvandingen kunne ske til et trug i hver side.
I truget nedsives vandet til et dræn som forbindes mellem drænbrønde med ca. 50 meters afstand, suppleret ved indkørsler.
De afledte udgifter til ca. 350 meter trug med afvanding, vil beløbe sig til ca. 200.000 kr.
Såfremt det yderligere vil være nødvendigt med fortov skal der yderligere afsættes ca. 250.000 kr. for en strækning på 350 meter.

Høring
Opstart af planlægningen har været annonceret på kommunens hjemmeside i forbindelse med at planforslagene blev udsendt i 4 ugers for-debat hos beboerne i nærområdet.
Der indkom 6 høringssvar i forbindelse med for-debatten. Alle høringssvar, samt behandlingen af dem, er vedhæftet som bilag til dagsordenspunktet.
De indkomne høringssvar indeholdte især bekymringer vedrørende de kommende vej- og støjforhold. Som nævnt er der udført støjanalyse og tilhørende trafiktælling. Der er desuden lavet et arealudlæg på 5 m langs Oldvejen, som friholdes til evt. fremtidigt udlæg af cykelsti og fortov.
 
Planforslagene udsendes i 8 ugers offentlig høring. Der afholdes borgermøde i forbindelse med høringsperioden.

Lovgrundlag – link
Planloven og Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Sagshistorik, henvisninger
Igangsættelse og prioritering af planerne
 
Udvalget for Klima og Miljø den 30. maj 2017 (punkt 18).
 
Økonomiudvalget den 7. juni 2017 (punkt 111).

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-01-2018
Indstilles godkendt


caseno17-19382_#4412450_v1_20180115_lokalplanforslag_3_80_boligomraade_ved_oldhoejen.pdf.pdf
caseno17-19382_#4412453_v1_kommuneplan_tillæg42.pdf.pdf
caseno17-19382_#4412456_v1_20170828_screening for miljøvurdering 3_80 og kp-tillæg 42.pdf.pdf
caseno17-19382_#4412462_v1_20170929_behandling af høringssvar_malpe.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1. Lokalplanforslag 3.80 Boligområde ved Oldhøjen.pdf
Bilag 2. Forslag til kommuneplantillæg nr. 42.pdf
Bilag 3: Screening for miljøvurdering af lokalplanforslag 3.80 og kommuneplantillæg nr. 42.pdf
Bilag 4. Skema til behandling af høringssvar fra fordebat.pdf


8. Beslutning om 1. behandling af Forslag til lokalplan 3.81 Boligområdet Olden samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 42 for To Boligområder ved Oldvejen

Beslutning om 1. behandling af Forslag til lokalplan 3.81 Boligområdet Olden samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 42 for To Boligområder ved Oldvejen

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 42 og lokalplan 3.81for Boligområdet Olden godkendes til udsendelse i offentlig høring i 8 uger.
 2. der på baggrund af gennemført miljøscreening ikke udarbejdes en egentlig miljørapport.

Beskrivelse af sagen
Baggrund
Lokalplanen og det tilhørende kommuneplantillæg udarbejdes på baggrund af en længerevarende dialog mellem Holbæk Kommune og grundejerne i området. Der opleves stor efterspørgsel på byggegrunde i Holbæk Øst. Udviklingen af området til primært åben/lav bebyggelse sker efter et konkret ønske fra grundejere og udviklere. På en lille del af lokalplanområdet åbnes muligheden for i stedet, at etablere tæt/lav-bebyggelse i form af rækkehuse.
 
Indeværende lokalplanforslag dækker en del af et større område øst for Oldvejen, som nu planlægges til boligformål. Samtidig er lokalplanforslag nr. 3.80 for boligområdet Oldhøjen også blevet udarbejdet, som dækker den anden del af det nye boligområde. De to lokalplanforslag er udarbejdet sideløbende, da der er mange grundejere involveret og dermed lidt nogle forskellige ønsker til udviklingen af området. De to lokalplanforslag har dog overordnet samme formål og indhold.
 
Forslag til kommuneplantillæg
Denne lokalplan (3.81) er udarbejdet sideløbende med lokalplan 3.80 Oldhøjen, som også hører ind under kommuneplantillæg nr. 42. I kommuneplan 2013-25 ligger arealet mellem to områder udlagt til boligformål. Der udarbejdes et kommuneplantillæg, så området bliver sammenhængende med de to eksisterende kommuneplanrammmer. Planlægningen af området til boliger er en naturlig fortsættelse af Holbæk Bys udvidelse mod øst.
 
Lokalplanområdet
Området omfatter ca. 4,5 ha øst for Oldvejen og syd for Munkholmvej. De kommende boligområder udstykkes fra Oldvejen 7 og Oldvejen 9. Lokalplanforslaget muliggør opførelsen af ca. 34 parcelhuse eller alternativt 30 parcelhuse og 8 rækkehuse.
 
Lokalplanforslagets indhold
Der etableres vejadgange 2 steder fra Oldvejen til lokalplanområdet. Der har i planlægningen været særligt fokus på etablering af interne stier, og gode forbindelser for cyklende og gående til de omkringliggende områder. Det sikres bl.a. via en stiforbindelse, hvor kommende beboere kan komme til skole og institution uden, at skulle ud på Munkholmvej.
Der anlægges grønne fælles opholdsarealer svarende til min. 10% af lokalplanområdets areal. Inden for opholds- og friarealerne etableres legepladser, stier og anlæg til opsamling af regnvand.
 
De kommende boliger kan udformes med en maksimal højde på 8,5 m over terræn. Efter ønske fra grundejerne er lokalplanforslaget udarbejdet således, at muligheden for terrænregulering på den enkelte grund begrænses til +/- 0,5m på trods af et ret bølget landskab. På den måde bevares det eksisterende terræn i videst muligt omfang, og kommende bebyggelse må tilpasse sig landskabet, fx ved at bygge boliger i forskudte niveauer. Bebyggelsesplanen er udformet så boliger og åbne forhaver sikrer et tæt og samlet gaderum.
 
Miljøscreening og analyser
Der er foretaget en miljøscreening af lokalplanområdet. Screeningen giver ikke anledning til, at der skal udarbejdes en miljørapport. Planlægningen vurderes til at være en naturlig udbygning af byen mod øst. Der er ikke særlige naturinteresser i området og planerne indebærer ikke væsentlige ændringer i de eksisterende trafikale forhold. Der er i udarbejdelsen af nabolokalplan 3.80 taget højde for dyreliv og naturinteresser indenfor den resterende del af kommende kommuneplantillæg nr. 42.
 
Der er gennemført en trafiktælling og udarbejdet et støjnotat. Analysen viser en minimal støjpåvirkning af lokalplanområdet fra Oldvejen og fremgår som en del af planens kortbilag. Såfremt området udlægges, så der er brug for støjafskærmningen, vil det være for at støjsikre de yderste meter af havearealet for tre af de kommende parcelhusgrunde, som placeres tættest på Oldvejen. Lokalplanen indeholder derfor bestemmelser om udformning og placering af en støjskærm med en maks. højde på 1,8 m. Skærmen skal beplantes, eller skjules så den fremstår som en grøn hæk, så den ikke vil opleves som fremmedelement i boligkvarteret.
 
Der er udarbejdet geotekniske undersøgelser af jordbundsforholdene og nedsivningsmulighederne indenfor lokalplanområdet. Ud fra analysen er det muligt for den enkelte ejendom, at nedsive regnvand på egen grund. Der etableres regnvandsbassiner til håndtering og nedsivning af regnvand fra vej og fællesarealer. Der anlægges en ”regnvandssti”, der til hverdag fungerer som en intern stiforbindelse, men med en udformning som i tilfælde af ekstremregn gør det muligt at lede vandmængderne væk fra boligerne og videre til lavtliggende arealer.

Økonomiske konsekvenser
Realiseringen af lokalplan 3.80 og 3.81 samt kommuneplantillæg nr. 42 vil medføre afledte udgifter til vejafvanding og muligvis også etablering af fortov langs den offentlige vej. Dette som følge af at Oldvejen ikke fremadrettet løber langs marker, men mod beboede arealer.
Det vil på Oldvejen blive nødvendigt at sikre vejen en afvanding til et ledningssystem.
På langt hovedparten af Oldvejen vil afvandingen kunne ske til et trug i hver side.
I truget nedsives vandet til et dræn, som forbindes mellem drænbrønde med ca. 50 meters afstand, suppleret ved indkørsler.
De afledte udgifter til ca. 350 meter trug med afvanding, vil beløbe sig til ca. 200.000 kr.
Såfremt det yderligere vil være nødvendigt med fortov skal der yderligere afsættes ca. 250.000 kr. for en strækning på 350 meter.

Høring
Opstart af planlægningen har været annonceret på kommunens hjemmeside, i forbindelse med at planforslagene blev udsendt i 4-ugers for-debat hos beboerne i nærområdet.
Der indkom 6 høringssvar i forbindelse med for-debatten. Alle høringssvar, samt behandlingen af dem er vedhæftet som bilag til dagsordenspunktet.
De indkomne høringssvar udtrykker især bekymringer vedr. de kommende vej og støjforhold. Som nævnt er der udført en støjanalyse og tilhørende trafiktælling. Der er desuden lavet et arealudlæg på 5m langs Oldvejen, som friholdes til evt. fremtidigt udlæg af cykelsti og fortov.
 
Planforslagene udsendes i 8 ugers offentlig høring. Der afholdes borgermøde i forbindelse med høringsperioden.

Lovgrundlag – link
Planloven og Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Sagshistorik, henvisninger
Igangsættelse og prioritering af planerne:
Udvalget for Klima og Miljø den 30. maj 2017 (punkt 18)
Økonomiudvalget den 7. juni 2017 (punkt 111)

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-01-2018
Indstilles godkendt


caseno17-19408_#4411326_v1_381 og kpt 42_behandling af bemærkninger fordebat.pdf.pdf
caseno17-19408_#4411324_v1_381 og kpt 42_screening for miljøvurdering.pdf.pdf
caseno17-19408_#4411322_v1_kommuneplan_tillæg42_.pdf.pdf
caseno17-19408_#4411318_v1_381_olden_samlet forslag.pdf.pdf

Bilag

381 og kpt 42_Behandling af bemærkninger fordebat.pdf
381 og kpt 42_Screening for miljøvurdering.pdf
kommuneplan_tillæg42_.pdf
381_olden_samlet forslag.pdf


9. Beslutning om endelig vedtagelse af Forslag til lokalplan 3.52 for et område ved Bakkekammen, Isefjordsvej, Orøvej og Munkholmvej

Beslutning om endelig vedtagelse af Forslag til lokalplan 3.52 for et område ved Bakkekammen, Isefjordsvej, Orøvej og Munkholmvej

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Forslag til lokalplan 3.52 for et område ved Bakkekammen, Isefjordsvej, Orøvej, og Munkholmvej vedtages endeligt med de rettelser, som fremgår af sagsfremstillingen.

Beskrivelse af sagen
Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af en konkret sag, hvor der var et ønske om, at udstykke en grund foran et af de særligt bevaringsværdige huse i området. Byrådet besluttede på møde den 6. september 2016 at nedlægge et forbud efter §14 i planloven, da kommunen vurderede, at den ønskede udstykning ville have negativ effekt på gadebilledet, miljøet og den fine sammenhæng i lokalområdet. Ved brug af §14 skal kommunen udarbejde og offentliggøre et nyt lokalplanforslag indenfor 1 år. Det kriterie blev opfyldt da Byrådet d. 16. august 2017 vedtog, at sende forslaget ud i 8-ugers offentlig høring.
 
Udvalget for Klima- og Miljø og Økonomiudvalget har på flere møder drøftet igangsættelsen af den nye lokalplan, herunder særligt drøftet principper for udstykning indenfor området. Det blev besluttet, at igangsætte lokalplanarbejdet, ud fra principperne, at den nye lokalplan kun skal tillade udstykning af grunde bag de bevaringsværdige huse, samt at der kun må ske udstykning hvis det sikres, at de enkelte grunde er større end 800 m2. Derved sikres de særlige værdier i området.
 
Formålet med lokalplanen er, at fastsætte retningslinjer for bevaring af områdets særlige karaktertræk, nybyggeri, tilbygning, og fremtidig udstykning. Da lokalplan hidtil gældende 3.07 ikke indeholdt tilstrækkelige bestemmelser om mulighederne for udstykning.
 
Planområdet dækker ca. 16,5 ha i den østlige del af Holbæk By. Området omfatter Bakkekammen, Møllevangen, Orøvej, Svinget, størstedelen af Isefjordsvej, samt mod syd et stykke af Munkholmvej. Området indeholder helt særlige eksempler på bygninger i stilen Bedre Byggeskik.
 
Der er i forbindelse med lokalplanarbejdet foretaget en registrering af områdets bevaringsværdier (Save-registrering). Lokalplanens bestemmelser om nybyggeri og tilbygning tilskynder til, at de bevaringsværdige karaktertræk udbredes endnu mere i området.
 
Ændringer til endelig vedtagelse af lokalplan 3.52:
I forbindelse med lokalplanens endelige vedtagelse indstilles følgende ændringer i det offentligt fremlagte lokalplanforslag. Ændringerne 1-3 indstilles på baggrund af bemærkninger i de indkomne høringssvar fra beboere og ejere i området:
 
1) Lokalplanens formålsbestemmelse præciseres med baggrund i indkomne høringssvarsåledes, at materiale, farver og udtryk kædes sammen med formålet om, at udlægge bevarende bestemmelser for bebyggelsen.
(Tilføjede ord er skrevet med fed):
 
§ 1.1 at fastlægge bevarende bestemmelser for bebyggelsens udformning, herunder materialer, farver og udtryk.
§ 1.2 at fastlægge bestemmelser om tilbygning, ombygning og nybyggeri.
§ 1.3 at fastlægge bestemmelser for udstykning, så områdets helhed og særlige
    karakter bevares.
 
Tilføjelsen giver ikke lokalplanen nyt indhold, men formålsparagraffen støtter således mere op om forståelsen af indholdet i de resterende bestemmelser. Med baggrund i Planloven er det vurderet, at præciseringen ikke er så væsentlig en ændring, at det er nødvendigt med supplerende høring af forslaget.
 
2) Der indsættes på baggrund af indkomne høringssvar følgende bestemmelse om hegn i området:
 
§ x.x Mod vej skal hegning ske med levende grønne hegn, der kan evt. suppleres med et let trådhegn på indersiden. Alternativt kan der etableres havemur/stakit i hvidt, eller samme farveholdning/materiale som øvrig bebyggelse på grunden. Havemur/stakit mod vej kan udføres i en maksimal højde på 1.2 m fra terræn.”
 
Tilføjelsen bidrager til, at bevare de grønne træk i området. Samtidig tages der højde for, at havemure/stakit var en del af flere huses oprindelige udtryk.
 
3) Enkelte ejendomme er i lokalplanforslaget udpeget med en højere bevaringsværdi end i den hidtil gældende lokalplan 3.07. Med baggrund i indkomne høringssvar er enkelte af lokalplanens udpegninger af bevaringsværdier gennemgået endnu engang. Det drejer sig om Orøvej 16 og Isefjordsvej 45. Efter endnu en vurdering er udpegningen af Isefjordsvej 45 ændret fra ”særligt bevaringsværdig” til ”bevaringsværdig”. Udpegningen af Orøvej 16 fastholdes.
 
4) I § 6.3 tilføjes det, at der udover vingetegl også må bruges falstagsten til beklædning af tagfladen. Idet flere af de særligt bevaringsværdige huse, heriblandt det fredede Bakkekammen 45 er beklædt med netop falstagsten.
 
 
Yderligere vurdering og baggrund for ovenstående ændringer kan læses i bilaget indeholdende behandling af de indkomne høringssvar.

Høring
Beboerne i området blev varslet om SAVE-registreringens opstart.
Registreringen af bevaringsværdier er offentliggjort via kulturarv.dk/fbb.
Der blev afholdt borgermøde på Holbæk Bibliotek i forbindelse med den 8-ugers offentlige høring af planforslaget. Der er efter borgermødet udarbejdet et notat, som blev offentliggjort via den digitale lokalplan. Notatet er vedhæftet som bilag.
 
Der indkom 9 høringssvar i løbet af den offentlige høring. Høringssvarene, samt deres behandling er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag – link
Planloven og Lov om miljøvurdering af planer og programmer.
 
Kulturarvsstyrelsens register over fredede og bevaringsværdige bygninger:
FBB-databasen – Bakkekammen, Møllevangen m.fl. 2017.

Sagshistorik, henvisninger
Nedlæggelse af §14-forbud mod udstykning:
Byrådet den 6. september 2016:
punkt 210 – Godkendelse af forbud mod udstykning af Møllevangen 1.
 
Igangsættelse og prioritering af lokalplanen:
Udvalget for Klima og Miljø den 24. januar 2017 og Økonomiudvalget den 1. februar 2017: punkt 18 – Beslutning om igangsættelse af planer.
Udvalget for Klima og Miljø den 21. marts 2017 og Økonomiudvalget den 5. april 2017: punkt 74 – Beslutning om igangsættelse af planer.
 
Politisk behandling af lokalplanforslaget:
Udvalget for Klima og Miljø den 20. juni 2017:
Punkt 75. Beslutning om 1. behandling af forslag til 3.52.
Økonomiudvalget den 9. august 2017:
Punkt 125. beslutning om 1. behandling af forslag til 3.52.
Byrådet den 16. august 2017:
Punkt 144. Beslutning om 1. behandling af forslag til 3.52.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-01-2018
Indstilles godkendt


caseno17-16729_#4410544_v1_352_bakkekammen_lokalplanforslag_ (1).pdf.pdf
caseno17-16729_#4410542_v1_352_ behandling af indkomne høringssvar horisontalt.pdf.pdf
caseno17-16729_#4410541_v1_352_høringssvar i original form.pdf.pdf
caseno17-16729_#4410862_v1_352_referat_borgermoede.pdf.pdf

Bilag

352_bakkekammen_lokalplanforslag_ (1).pdf
352_ Behandling af indkomne høringssvar horisontalt.pdf
352_Høringssvar i original form.pdf
352_referat_borgermoede.pdf


10. Beslutning om endelig vedtagelse af forslag til lokalplan 7.10 for Bofællesskab ved Tuse Byvej samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 40

Beslutning om endelig vedtagelse af forslag til lokalplan 7.10 for Bofællesskab ved Tuse Byvej samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 40

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima- og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 40 samt lokalplan 7.10 for Bofællesskab ved Tuse Byvej vedtages endeligt.

Beskrivelse af sagen
Baggrund for lokalplanen
Udarbejdelsen af lokalplan 7.10 og kommuneplantillæg nr. 40 udspringer af et konkret ønske fra grundejer om, at etablere et bofællesskab i tilknytning til Tuse by. Med kommuneplantillæg nr. 40 udlægges derfor en ny boligramme for arealet. Området har ikke før været lokal- eller kommuneplanlagt, men dele af det, er tidligere udpeget som perspektivareal for boligbebyggelse.
 
Der foretages ikke ændringer i planforslagene
Da der ikke er indkommet høringssvar eller bemærkninger i løbet af de 8 ugers offentlig høring, foretages der ikke ændringer i planforslagene før endelig vedtagelse.
 
Lokalplanens Indhold
Bofællesskabet planlægges således, at der er mulighed for at variere mellem ejer-, leje- og andelsboliger. I det aktuelle projekt udbygges området med ca. 40 tæt/lav boliger samlet i 4 mindre bo-grupper med indre fælles gårdrum og omkringliggende grønt friareal. Området planlægges desuden, så der i tilknytning til boligerne potentielt kan etableres nyttehave, fælleshus, samt et område til hobby-landbrug og mindre dyrehold, aktiviteter der understøtter ideen om landlig livsstil og fællesskab blandt kommende beboere.
 
Planområdet omfatter et areal på ca. 5 ha og er beliggende nordvest for Tuse by, inden Gl. Tuse mellem Landevejen og Tuse Byvej. Området ligger i dag i landzone, hvoraf størstedelen overføres til byzone ved lokalplanens endelige vedtagelse. Et mindre areal i områdets nordvestlige hjørne forbliver i landzone, netop for at åbne muligheden for etablering af dyrehold og fx tilhørende stald.
 
Der etableres vejadgang fra Tuse Byvej. Lokalplanen fastsætter bestemmelser om parkering ud fra de generelle rammer fastlagt i kommuneplanen på 1,5 p-plads pr. bolig. Pladserne etableres som fællesparkering og området udformes på de gående og legendes præmisser. Det betyder, at man kun lejlighedsvist kører videre ind i området i forbindelse med af-/pålæsning af bl.a. tunge ting og dårligt gående.

Høring
Lokalforum blev orienteret i forbindelse med opstart af planerne og bygherre har præsenteret projektet på lokalforums åbne møde først på sommeren. Lokalforum er orienteret i forbindelse med opstart af planerne og grundejer har præsenteret projektet på lokalforums åbne møde først på sommeren. Lokalplanen og det tilhørende kommuneplantillæg har været udsendt i for-debat hos de nærmeste naboer. Der indkom bemærkninger fra en enkelt nabo i forbindelse med for-debatten, vedr. placering af indkørsel og de kommende trafikforhold. Holbæk Kommunes vejafdeling vurderede, at placering af indkørslen ikke vil give problemer i den anledning.
 
Planerne har været i 8 ugers offentlig høring. Der blev afholdt borgermøde på Tuse skole d. 29. november. Der er ikke kommet nogen høringssvar i løbet af de 8 uger. Notatet fra borgermødet er vedhæfte som bilag til dagsordenspunktet.

Lovgrundlag – link
Planloven og Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Sagshistorik, henvisninger
Planerne blev prioriteret igangsat i Økonomiudvalget på mødet d. 5. april 2017.
- Prioritering af planer – Punkt 74.
 
Lokalplanforslaget blev indstillet godkendt i:
- Udvalget for Klima og Miljø d. 26. september 2017 – Punkt 97.
- Økonomiudvalget d. 11. oktober 2017 – Punkt 169.
 
Beslutningen om at sende forslaget i offentlig høring blev endeligt godkendt i:
- Byrådet d. 25. oktober 2017 – Punkt 195.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-01-2018
Indstilles godkendt


caseno17-16796_#4404714_v1_notat borgermøde lokalplan 7.10.pdf.pdf
caseno17-16796_#4299734_v1_710_bofaellesskab_ved_tuse_byvej_forslag.pdf.pdf
caseno17-16796_#4299737_v1_forslag_kommuneplantillæg 40.pdf.pdf

Bilag

Notat borgermøde lokalplan 7.10.pdf
710_bofaellesskab_ved_tuse_byvej_forslag.pdf
Forslag_kommuneplantillæg 40.pdf


11. Beslutning om endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 44 og Lokalplan 10.10 for udvidelse af erhvervsområde ved Nordgårde i Svinninge

Beslutning om endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 44 og Lokalplan 10.10 for udvidelse af erhvervsområde ved Nordgårde i Svinninge

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Kommuneplantillæg nr. 44 og Lokalplan 10.10 vedtages endeligt med de ændringsforslag som er angivet i sagsfremstillingen og det vedhæftede bilag med behandling af høringssvar.

Beskrivelse af sagen
Lokalplanforslaget og tilhørende forslag til kommuneplantillæg er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om udvidelse af en eksisterende erhvervsvirksomhed, beliggende på Nordgårde i Svinninge. De rammer og bestemmelser som planlægningen fastsætter, skal således sikre muligheden for at realisere et konkret projekt.
Planforslagene udvider derfor det eksisterende erhvervsområde, og inddrager eksisterende naboarealer, der i dag anvendes til landbrugsformål. Ved imødekommelse af ansøgningen gives mulighed for at skabe nye arbejdspladser og vækst i byen.
Derudover er det planlægningens formål, at sikre hensyn til omgivelserne, herunder at gældende vejledende grænseværdier for støv, støj o. lign. skal overholdes, samt visuel tilpasning til omgivelserne, bl.a. ved bestemmelser om, at der etableres beplantningsbælte omkring det nye erhvervsområde.
 
Planområdet er beliggende i den nordvestlige del af Svinninge. En mindre del af arealet er omfattet af eksisterende Lokalplan BE103.1, der udlægger arealet til blandet bolig- og erhvervsområde. Mod sydøst ligger eksisterende offentligt område med skole, institution og boldbaner, og umiddelbart øst og nordøst for området ligger areal, der anvendes til landbrugsformål, men inddrages til erhvervsformål med nærværende planlægning.
 
Det nye erhvervsområde gives mulighed for etablering af erhverv i miljøklasse 3-6, i sammenhæng med den største erhvervsejendom inden for det eksisterende erhvervsområde, der anvendes til produktion af elementer til bygningsindustrien.
Erhvervsvirksomheder opdeles i 7 miljøklasser, hvor klasse 1 er den mindst miljøbelastende og klasse 7 er den mest belastende. I bilag med behandling af høringssvar er beskrevet lidt nærmere om planforslagenes forhold til miljøklasserne.

Da delarealet mod øst er omfattet af eksisterende kommuneplanramme til offentlige formål, og delareal mod nord ikke er omfattet af eksisterende kommuneplanramme, forudsættes udarbejdet nyt kommuneplantillæg, der muliggør en ændring til erhvervsformål.
 
I den offentlige høringsperiode indkom 6 høringssvar, herunder flere høringssvar fra naboer, der ønsker det angivne beplantningsbælte reduceret i højden. Administrationen indstiller på denne baggrund, at bestemmelsen om 15 m højde af beplantningsbæltet ændres til 5-8 m, i forlængelse af de indkomne høringssvar.
Derudover har virksomheden i dialog med naboer mod øst, fremsat ønske om en mindre reduktion af lokalplanafgrænsningen og afgrænsningen af kommuneplantillægget, således at afgrænsningen trækkes lidt tilbage fra disse naboer ved Nordvestvej. Administrationen indstiller, at dette ønske imødekommes, således at afgrænsningen reduceres i overensstemmelse med ønske fra både virksomhed og naboer, jf. vedlagt kortbilag.
I et andet høringssvar tilkendegives bekymring over muligheden for indplacering af virksomheder op til miljøklasse 6, med deraf afledte potentielle miljøgener for omkringboende. Lokalplanen fastsætter imidlertid bestemmelser omkring overholdelse af gældende grænseværdier for støj, støv og lugt, der sikrer omgivelserne, ligesom der i sammenhæng med planforslagene er udarbejdet støjrapport og trafikvurdering, der underbygger, at virksomheden vil kunne overholde gældende grænseværdier.
Endelig blev fremsat bemærkninger vedrørende vejomlægning, der i det væsentligste ikke berører lokalplanforslaget, men håndteres i særskilt vejsag.
 
Ved tiltrædelse af hovedindstillingen foretages således følgende ændringer i planforslagene:
 
- Lokalplanbestemmelse om højde af beplantningsbælter ændres fra de angivne min.15 m højde for de dominerende arter, således at de foreskrevne beplantningstyper justeres ind herefter til en højde på 5-8 m for de dominerende arter,
- Der foretages en mindre reduktion af planforslagenes afgrænsning mod øst, jf. vedlagt bilag med ny lokalplanafgrænsning, samt afledte konsekvensrettelser i lokalplanbestemmelserne

Høring
Planforslagene har været udsendt i offentlig høring. Indkomne høringssvar og administrativ behandling heraf er vedlagt sagen som bilag.

Lovgrundlag – link
Planloven

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-01-2018
Indstilles godkendt


caseno17-22430_#4408881_v1_skema med behandling af høringssvar vedrørende planlægning for udvidelse af erhvervsområde ved nordg.pdf
caseno17-22430_#4409038_v1_revideret lokalplanafgrænsning.pdf.pdf
caseno17-22430_#4409062_v1_forslag til lokalplan 10.10_erhvervsområde_nordgårde_svinninge_inkl_kp_tillæg_44_reduceret fil.pdf.pdf

Bilag

Skema med behandling af høringssvar vedrørende planlægning for udvidelse af erhvervsområde ved Nordgårde.pdf
Revideret lokalplanafgrænsning.pdf
Forslag til Lokalplan 10.10_Erhvervsområde_Nordgårde_Svinninge_inkl_KP_tillæg_44_reduceret fil.pdf


12. Beslutning om endelig vedtagelse af Forslag til lokalplan 2.82 samt tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 32 for Holbæk Sportsby del 2

Beslutning om endelig vedtagelse af Forslag til lokalplan 2.82 samt tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 32 for Holbæk Sportsby del 2

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 32 til kommuneplan 2013 samt Forslag til lokalplan 2.82 for Sportsbyen del 2 vedtages endeligt, med en mindre rettelse, der fremgår af sagsfremstillingen.

Beskrivelse af sagen
Udarbejdelsen af planforslagene er sket for at muliggøre en anden placering af atletikstadion. Planforslagene fremgår af bilag 1 og 2. Det samlede grundareal af Sportsbyen udvides med ca. 5 ha.
 
Planforslagene skal give mulighed for, at ændre placeringen af atletikstadion til, at den kan placeres lige vest for sportsbyens nuværende område hvor det vil ligge lige overfor kunstgræsbanerne og tæt ved fodboldstadion. Kunstgræsbanerne og fodboldstadion er belyste og placeringen af atletikstadion i nærheden giver god synergi i forhold til at lave et oplyst område med aktiviteter også i de mørke måneder. Lokalplanen skaber ligeledes rammer for, at der kan placeres bl.a. servicefunktioner til atletik, cykling og løb.
 
Arealet indenfor den nye lokalplanafgrænsning skal give mulighed for sportsanlæg i form af atletikstadion og andre sportsanlæg som mountainbike-baner, løbebaner og lign. Der udlægges byggefelter til tribuneanlæg og servicefaciliteter til atletik og cykling. (klubhus, værksted mm.).
 
Området skal disponeres med samme landskabelige bearbejdning og tema som Sportsbyens øvrige landskab. Lokalplanen fastlægger koter (terrænhøjder) i overensstemmelse med den overordnede disponering af Sportsbyen. Arealet mod vest i lokalplanområdet bruges desuden til håndtering af overskudsjord fra lokalplanområdet ved udgravning til atletik. Placeringen af overskudsjorden kan udnyttes til at give forbedrede vindforhold for både kunstgræsbanerne syd for planområdet og atletikken, men vil også udgøre en oplagt mulighed for senere etablering af sportsanlæg hvor topografisk variation er ønskelig.
 
Byrådet har den 8. november 2016 besluttet at igangsætte planerne og den 14. december 2016 besluttet at delegere kompetencen til at sende planforslagene i offentlig høring til administrationen, dvs. forslag til lokalplan og kommuneplantillæg godkendes administrativt og endelige planer (med borgernes høringssvar) behandles af udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
 
Planforslagene har været i høring i perioden fra den 11. december 2017 til den 8. januar 2018. De indkomne høringssvar og administrationens bemærkninger fremgår under høring.
 
Der foreslås en mindre ændring af planforslagene på baggrund af høringssvar fra Miljøstyrelsen, så der til planernes redegørelse tilføjes et afsnit, hvoraf det fremgår, at der ikke er fundet bilag IV arter indenfor planområdet.

Økonomiske konsekvenser
Planernes vedtagelse medfører ikke i sig selv nogen økonomiske konsekvenser for kommunen. De arkæologiske forundersøgelser er igangsat. Udgifter hertil afholdes af Fonden Holbæk Sportsby.

Øvrige konsekvenser
Lokalplanens realisering forudsætter, at der kan meddeles følgende tilladelser, dispensationer og afgørelser:
 
Skovbeskyttelseslinje
Det meste af området er omfattet af en skovbeskyttelseslinje. Inden for denne linje må der efter naturbeskyttelseslovens § 17, stk. 1 ikke placeres bebyggelse mv. i en afstand af 300 m. fra skov. Skovbeskyttelseslinjen forventes ophævet for lokalplanens område ved endelig vedtagelse af lokalplanen. Ansøgning om ophævelse skal ske til Naturstyrelsen og ansøgningen vil blive sendt efter en evt. vedtagelse af planforslagene af kommunalbestyrelsen. Naturstyrelsen er i forbindelse med planernes miljøscreening blevet hørt om, at skovbeskyttelseslinjen forventes ophævet. Naturstyrelsen havde ikke nogen bemærkninger hertil.
 
Lokalplanens område er min. ca. 20 meter fra skoven, der hvor planforslagets område er tættest på skoven. Der nedlægges således ikke skov og der skal derfor heller ikke etableres erstatningsskov.
 
Bevaringsforhold og Museumsloven
De kulturhistoriske markhegn og diger i landskabet skal så vidt muligt respekteres. Museumslovens formål er bl.a. at sikre diger, da det er en del af vores fælles kulturarv.  Derfor gives der generelt kun dispensation til mindre gennembrud af stendiger for at sikre færdsel på tværs af diget. I planen indgår der mulighed for, at der kan ske to mindre gennembrud af diget til veje/stier. I forbindelse med sagsbehandlingen af et konkret projekt, skal bygherre søge dispensation til gennembrud af dige til stiforbindelser og servicevej. Dispensationen skal søges hos Holbæk Kommune.
 
VVM-screening
Realiseringen af projektet kræver, at der skal træffes afgørelse efter miljøvurderingslovens §21 (VVM-screening). VVM betyder Vurdering af Virkningerne på Miljøet. Formålet med VVM er at sikre, at der gennemføres en vurdering af virkningerne på miljøet, som grundlag for beslutningen om at give eller afslå tilladelse til anlægstyper, der kan påvirke miljøet væsentligt. Det er en procedure, VVM-myndigheden (kommunen) skal følge for at kunne tillade anlægsprojekter, der kan have en væsentlig virkning på miljøet.
 
Da atletikstadionet i lokalplansforslaget skal ligge på et nyt inddraget område til Holbæk Sportsby er forholdene på det nye område ikke blevet medtaget i den tidligere afgørelse om ikke-VVM pligt, og der er derfor tale om en ændring af det første projekt. Holbæk Kommune skal derfor træffe afgørelse efter Miljøvurderingslovens § 21, da der er tale om ændring eller udvidelse af et projekt i Miljøvurderingslovens bilag 2.
 
Generelt
Ovenstående vedr. dige-gennembrud og VVM-screening vedrører projektet og ikke planerne.

Høring
Planforslagene har været i høring i perioden fra den 11. december 2017 til den 8. januar 2018. De indkomne høringssvar, administrationens bemærkninger og forslag til indstilling fremgår af bilag 3. Høringssvarene er ligeledes vedlagt uden administrationens bemærkninger i bilag 4.
 
Administrationen indstiller på baggrund af høringssvar fra Miljøstyrelsen, at planerne vedtages med den ændring, at der til planernes redegørelse tilføjes et afsnit, hvoraf det fremgår, at der ikke er fundet bilag IV arter indenfor planområdet. De såkaldte bilag IV-arter er arter, som er beskyttet efter EU"s naturbeskyttelsesdirektiver.

Lovgrundlag – link
Planloven
 
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

Sagshistorik, henvisninger
Byrådsmøde den 8. november 2016
248. Beslutning om igangsættelse af lokalplaner.
Godkendt
 
Byrådsmøde den 14. december 2016
Punkt 262. Beslutning om delvis delegering af plan for tillæg til sportsbyen.
Godkendt.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-01-2018
Et flertal bestående af O, Ø og I kan ikke tiltræde indstillingen. De tre partier mener, at kommunen ved at tiltræde indstillingen går glip af en potentiel salgsindtægt, hvis arealet var blevet udlagt og solgt til andet formål. Partierne mener endvidere, at forslaget er en udvidelse og strider mod den oprindelige intention for så vidt angår den tidligere vedtagne lokalplan for Holbæk Sportsby.
 
Et mindretal bestående af A og V kan tiltræde indstillingen.


caseno17-53551_#4412433_v1_bilag 1 - lokalplanforslag 2.82.pdf
caseno17-53551_#4412438_v1_bilag 2 - kommuneplantillæg nr. 32.pdf
caseno17-53551_#4412313_v1_bilag 3 - høringssvar samlet.pdf
caseno17-53551_#4416464_v1_bilag 4 - høringsskema.pdf

Bilag

Bilag 1 - Lokalplanforslag 2.82
Bilag 2 - Kommuneplantillæg nr. 32
Bilag 3 - Høringssvar samlet
Bilag 4 - Høringsskema


13. Beslutning om tildeling af byfornyelsesmidler til kulturhuset No1 i Tølløse

Beslutning om tildeling af byfornyelsesmidler til kulturhuset No1 i Tølløse

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. kommunalbestyrelsen godkender tildeling af byfornyelsesmidler til Kulturhuset No1, Tølløsevej 1, 4340 Tølløse herunder at den kommunale støtteandel udgør 150.000 kr.
 
 1. tilskud fra Vækstudvalget på 150.000 kr. og tilhørende tilsagnsskrivelse tilbagekaldes, da Fællesskab Tølløse har ansøgt om at ændre vækstudvalgets tilsagn, til et byfornyelsesprojekt i stedet.

Beskrivelse af sagen
Baggrund
Fællesskab Tølløse ansøgte i 2016 vækstudvalgets pulje om 500.000 kr. til at udvikle og færdigetablere kulturmødestedet No1. Vækstudvalget tildelte d. 2. maj 2016, 150.000 kr. til udvendig facaderenovering og omdisponering af stueplan samt handicaptoilet (af tilsagnet fremgår det at Fællesskab Tølløse selv må beslutte fordelingen, samt om de anvendes til et eller flere af de oplistede formål).
Fællesskab Tølløse har herefter ansøgt om byfornyelsesmidler, da ændringer i byfornyelsesloven muliggjorde dette. Fællesskab Tølløse har tilbudt at de 150.000 kr. som de har modtaget fra Vækstudvalget kan indgå som den kommunale andel i byfornyelsesprojektet, ved at Fællesskab Tølløse betaler støtten tilbage. Det er et krav ved tildeling af byfornyelsesmidler at der er en kommunal andel. Holbæk kommune har derfor ingen ’nye’ udgifter forbundet med at ændre projektet til et byfornyelsesprojekt.
Da fristen for at anvende Holbæk Kommunes statslige ramme til ordinær byfornyelse udløber d. 23. februar 2018, er det vigtigt at dette punkt ikke udskydes til senere behandling.
 
 
Projektet
Fællesskab Tølløse har ansøgt om støtte til at istandsætte den tidligere bankbygnings klimaskærm, der ligger centralt i Tølløse i krydset ved Tølløsevej og Jernbanevej. Bygningen er tegnet i 1966 af arkitekt Tormod Jakobsen, og er udpeget som bevaringsværdig i den gældende lokalplan. Fællesskab Tølløse har fået hjælp af en lokal arkitekt til at skitsere hvordan bygningen kan fornyes med respekt for den oprindelig arkitektur, samtidig med at den nye funktion som et åbent og tilgængeligt kulturhus tilgodeses. Disse ændringer er mulige i henhold til den gældende lokalplan.
 
I ansøgningen lyder det bl.a.:
For at gøre husets klimaskærm tidssvarende vil facaden fra 1966 blive udskiftet med en facade med glasparti fra gulv til loft, lige som den eksisterende betonkonstruktion vil blive efterisoleret.
Ud over et energimæssigt løft vil bygningen med renoveringen få et æstetisk og funktionelt løft. Den vil få en mere åben og imødekommende facade med større transparens og mulighed for at følge arrangementer i forsamlingsrummet udefra.
 
Kulturhuset fungerer allerede som et lokalt samlingssted og kultursted med koncerter, fællesspisning mm. samt udlejning af lokaler til fester o. lign.
 
Vurdering
Lovgivning:
Projektet kan støttes med byfornyelsesmidler i henhold til byfornyelseslovens § 38 a og 38 b, Forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse. Da bygningen er udpeget som bevaringsværdig kan projektet støttes med op til 75 % af projektsummen. Fordelingen mellem egenbetaling og kommunal finansiering er beskrevet under ’økonomiske konsekvenser’.
 
Holbæk Kommunes kriterier:
Projektet vurderes at leve op til de opstillede kriterier i Holbæk Kommune (jf. beslutning i byrådet d. 8. feb. 2017). Bygningen ligger helt centralt i Tølløse og har stor betydning både visuelt og som samlingssted i Tølløse. Bygningens kulturhistoriske værdi som en bevaringsværdig bygning og del af et kulturmiljø, lever ligeledes op til de oplistede kriterier.
 
Følgende arbejder støttes med byfornyelsesmidler:
 
 
 
Der stilles krav om at projektet gennemføres med respekt for bygningens bevaringsværdier, i overensstemmelse med beskrivelse og skitser i den fremsendte ansøgning.

Økonomiske konsekvenser
Beslutningen om tildeling af byfornyelsesmidler vil ikke have nye økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune.
 
Den samlede projektsum er 403.603 kr., hvoraf projektet støttes med 300.000 kr. (projektet må støttes med op til ¾ af projektsummen, da bygningen er udpeget som bevaringsværdig i gældende lokalplan), hertil opnås statslig refusion på 150.000 kr. fra den ordinære ramme til byfornyelse. Den kommunale støtteandel udgør dermed 150.000 kr., som er de midler Fællesskab Tølløse modtog i 2016 fra Vækstudvalgets pulje.
 
Den statslige ramme
De 150.000 kr. fra staten bliver trukket på Holbæk Kommunes ordinære ramme til byfornyelse for 2017. Fristen for at bruge rammen er d. 23. februar 2018. Der uddeles en ny ramme til ordinær byfornyelse for 2018.
 
Oversigt over projektets finansiering:
 
Fællesskab Tølløse:                                         103.603 kr.
 
Holbæk Kommue (vækstudvalgsmidler):           150.000 kr.
Statslig refusion (50%):                                    150.000 kr.
 
Projektsum:                                                      403.603 kr.
 
 
 
 
Tilbagebetaling af midler fra Vækstudvalget
Det er en forudsætning for udbetaling af støtten, at de 150.00 kr., som Fællesskab Tølløse har modtaget fra vækstudvalgets pulje, tilbagebetales til Holbæk Kommune, umiddelbart efter at beslutningen om tildeling af byfornyelsesmidlerne er endeligt vedtaget i kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag – link
Tildeling af landsbyfornyelsesmidler sker med hjemmel i Byfornyelsesloven - Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer (LBK nr. 1228 af 03/10/2016  og LOV nr. 1562 af 19/12/2017)

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning om tildeling af midler til indkomne ansøgninger, Projektudvalget for Vækst d. 2. maj 2016 Punkt 6
 
Beslutning om ændring af procedure for anvendelse af midler til landsbyfornyelse, byrådet d. 8 februar 2017 Punkt 29

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-01-2018
Indstilles godkendt


caseno17-48843_#4409630_v1_ansøgning byfornyelse kulturhuset no1 tølløse 2_samlet_1.pdf.pdf

Bilag

Ansøgning byfornyelse Kulturhuset No1 Tølløse 2_SAMLET_1.pdf


14. Godkendelse af høringssvar til Trafikplan 2017-2032

Godkendelse af høringssvar til Trafikplan 2017-2032

Sagsgang og sagstype
Udvalget Klima og Miljø, Kommunalbestyrelsen
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Høringssvar til Trafikplan 2017-2032 godkendes

Beskrivelse af sagen
Baggrund
Holbæk Kommune har d. 24. november 2017 modtaget høringsbrev om ”Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032”.
 
Ifølge ”Lov om trafikselskaber” skal der mindst hvert fjerde år udarbejdes en statslig trafikplan. Planen udarbejdes af Trafikstyrelsen.
 
Høringsfristen er d. 26. februar 2018, og administrationen indstiller, at der indgives bemærkninger til planen.
 
Trafikplanens indhold
Trafikplanen skal redegøre for statens overvejelser og prioriteringer for den jernbanetrafik, der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten.
Planen giver et overblik over besluttede projekter på baneområdet og sandsynlige trafikale og passagermæssige effekter.
 
Konkret påvirker trafikplanen, hvor togene kører, altså hvilke toglinjer der ønskes, samt den ønskede frekvens af togene, på linjerne.
 
Holbæk Kommunes høringssvar
Høringssvaret består af en fælles del, som er skrevet i fællesskab mellem Holbæk, Lejre og Roskilde Kommune, samt en del som vedrører Holbæk Kommune. Der har også været afholdt møde med Odsherred Kommune, som tilslutter sig Holbæk Kommunes bemærkninger.
 
Høringssvaret beskriver følgende bemærkninger:
 
1.         Forudsætning for Trafikplan (Fælles svar med Lejre og Roskilde)
Trafikplanen er i stor grad baseret på data fra Danmarks Statistik om befolkning og arbejdspladser. I høringssvaret fremsættes det synspunkt, at der i højere grad bør inddrages data fra kommunerne om byudvikling, så driften af togene optimeres, så toget bliver fordelagtigt for de nye udviklingsområder.
 
2.         Fokus på den sjællandske pendlertrafik (Fælles svar med Lejre og Roskilde)
På Sjælland planlægges med et fald i kørte togkilometrer (samlet antal af togenes kørte kilometrer) frem mod 2027 og derefter en stigning frem mod 2032. Det er ikke klart af planen, hvor driften skal nedsættes frem mod 2027. I høringssvaret fremsættes det synspunkt, at den sjællandske pendlertrafik er vital for de mange pendlere til især Københavnsområdet, herunder også borgere i Holbæk Kommune. Med den nye Ringstedbane, der snart tages i brug, forventes i stedet en stigning i togkilometrer frem mod 2027, i takt med at kapaciteten på sporene forøges.
 
3.         Parkér og Rejs, samt stationsområder (Fælles svar med Lejre og Roskilde)
Trafikplanen sætter ikke fokus på koblingen mellem vej og bane, bedre kendt som Parkér og Rejs løsninger. I høringssvaret fremsættes det synspunkt, at Parkér og Rejs-anlæg bør indgå i planlægningen af den fremtidige drift, så standsningsmønstre afspejler kommende udvidelser af parkeringsforholdene på Hvalsø, Lejre, Roskilde og Trekroner. Holbæk Kommunes borgere vil have gavn af denne løsning, med skiftemulighed i Hvalsø og Lejre.
 
4.         Ring Syd (nyt tog mellem Roskilde og Københavns Lufthavn) (Fælles svar med Lejre og Roskilde)
I trafikplanen indgår at indsætte et tog med 30 min drift mellem Roskilde og Københavns Lufthavn, som har stop i Glostrup (med skiftemulighed til den fremtidige Ring 3 Letbane) samt Ørestad (med skiftemulighed til Metro). Toget kører uden om København H, og der spares derved tid og zoner på rejsen til Lufthavnen. I høringssvaret fremsættes det synspunkt, at hvert andet tog bør forlænges til Holbæk station og Næstved Station. Desuden foreslås, at linjen indføres allerede i år 2022. Derved får borgere i Holbæk Kommune adgang til arbejdspladser langs Ring 3 Letbanen samt i Ørestaden.
 
5.         ½ - 1-timesdrift mellem Holbæk og Kalundborg (Svar fra Holbæk med tilslutning fra Odsherred)
Nordvestbanen har i dag timedrift til Kalundborg. Odsherredbanen har ½-timesdrift. Der kan skabes bedre sammenhæng mellem de to baner ved at indføre ½-timesdrift på Nordvestbanen. I trafikplanen, nævnes strækningen mellem Holbæk og Kalundborg, som en mulighed for 2-timesdrift i aftentimerne. Med en ny station ved Kalundborg på vej og en fastholdelse af de pendlere, som allerede bruger banen, bør denne passage tages ud af trafikplanen.

6.         Udnyttelse af dobbeltspor til Holbæk (Svar fra Holbæk med tilslutning fra Odsherred)
Der blev anlagt et nyt dobbeltspor til Holbæk for få år siden med visheden om, at frekvensen af togene ville blive sat op. Dette er ikke sket, og banen har derfor god kapacitet til øget frekvens. I høringssvaret fremsættes det synspunkt, at en forlængelse af Ring Syd (se punkt 4 ovenfor) vil give god mening for borgere og arbejdspladser i Holbæk, og gøre brug af den uudnyttede kapacitet. Tillige bør Tølløsebanen forlænges til Holbæk, så der opnås direkte adgang for brugere af Tølløsebanen, til services og uddannelsesinstitutioner i Holbæk. Der opnås desuden bedre skiftemulighed mellem Odsherredbanen og Tølløsebanen.
 
Videre proces
Med indgivelse af høringssvaret til Trafikplanen, er det Holbæk Kommunes forhåbning, at ændringsforslagene bliver implementeret i Trafikplanen.
Trafikstyrelsen har ikke oplyst hvornår at Trafikplanen vedtages.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-01-2018
Indstilles godkendt, idet det under punkt 5 skrives tydeligt, at det anbefales, at der indføres halv times drift på strækningen mellem Holbæk og Kalundborg også i aftentimerne.


caseno18-2432_#4411361_v1_vs høring statens trafikplan 2017-2032 - trafikplan 2017-32, høringsudgave 24 november.pdf.pdf
caseno18-2432_#4412263_v1_høringssvar til trafikplan 2017_endelig.pdf.pdf

Bilag

Statens trafikplan 2017-2032
Høringssvar til Trafikplan 2017


15. Orientering om budgetrevision 1 2018

Orientering om budgetrevision 1 2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
 
Orienteringssag

 

Indstilling
Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at
 1. orienteringen om budgetrevision 1 tages til efterretning

 

Beskrivelse af sagen
Budgetopfølgning i 2018
 
Budgetrevisioner
Dette er den første af fire budgetrevisioner i 2018.
 
Formålet med budgetrevisionerne er, at Kommunalbestyrelsen får et overblik over kommunens samlede økonomi – herunder forventningerne til årets forbrug. Det er også ved budgetrevisionerne, at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om at omprioritere budget mellem politikområderne.
 
Administrationen indstiller en omprioritering mellem politikområder, hvis forventningerne til årets forbrug viser, at der er uforbrugte midler et sted, som kan dække et forventet merforbrug et andet sted.
 
Budgetrevision 1 ligger så tidligt på året, at forventningen til årets forbrug er lig med budgettet. Derfor er der ved budgetrevision 1 ikke brug for at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om omprioritering af budgettet, og derfor er denne sag en orienteringssag. Budgetrevision 2-4 vil være beslutningssager.
 
Ved denne første budgetrevision orienteres Kommunalbestyrelsen alene om de tilpasninger, der er nødvendige for, at korrigeret budget stemmer overens med det, der er besluttet. Tilpasningerne ved budgetrevision 1 vedrører to ting. 1) Korrektioner der gør, at økonomisystemet afspejler det vedtagne budget samt 2) beslutninger, der er truffet i byrådet efter budgetvedtagelsen om anvendelse af et beløb.
 
Den anden og den tredje budgetrevision behandles i Kommunalbestyrelsen i henholdsvis maj og september måned. Ved disse budgetrevisioner præsenteres Kommunalbestyrelsen for det forventede årsforbrug, og administrationen indstiller om nødvendigt omprioriteringer af budgettet.
 
Når der omprioriteres mellem politikområder, kaldes det en omplacering.
 
Når der omprioriteres, og der tages penge op af kassen eller lægges penge i kassen, kaldes det en tillægsbevilling.
 
Jævnfør det 3. styringsprincip for Holbæk Kommune gives der kun kassefinansieret tillægsbevilling som følge af merudgift til midtvejsreguleringen af kommunale bloktilskud.
 
Den sidste og fjerde budgetrevision udarbejdes på samme grundlag som budgetrevision 2 og 3. Ved budgetrevision 4 vil puljen afsat til uforudsete udgifter blive fordelt i det omfang, der er brug for det. Budgetrevision 4 behandles i Kommunalbestyrelsen i december.
 
Udgiftsdrivere
På de stående udvalgsmøder præsenteres udvalget for udgiftsdrivere.
Udgiftsdriverne skal give overblik og indblik i de væsentligste dele af udvalgets økonomi.
Udgiftsdriverne vil være koblet til budgetforudsætningerne, og skal gøre det overskueligt for udvalgene at følge den økonomiske udvikling på hvert politikområde.
 
Budgetrevision 1
Tilpasningerne ved budgetrevision 1 vedrører to ting. 1) Korrektioner der gør, at økonomisystemet afspejler det vedtagne budget. 2) Beslutninger, der er truffet i byrådet efter budgetvedtagelsen om anvendelsen af et beløb.
 
Korrektioner
Korrektionerne vedrører i år to ting. For det første er der efter 2. behandlingen af budgettet for 2018-2021 nogle beløb, som ikke er kommet korrekt ind i økonomisystemet. Det retter vi nu op på.
 
For det andet er der i forbindelse med overgangen til nyt økonomisystem nogle beløb, som er kommet ind på en forkert konto på et forkert politikområde. For at økonomisystemet skal afspejle det, som er besluttet, skal disse beløb flyttes på plads.
 
Efter korrektionerne er driftsbudgettet samlet set på samme niveau som før, men balancen mellem driftsudgifter indenfor servicerammen og udenfor servicerammen er ændret. Den væsentligste forklaring er, at budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering nu lægges på plads udenfor servicerammen rent konteringsmæssigt. Omlægningen er således af ren teknisk karakter og hverken øger eller formindsker kommunens økonomiske råderum. Samlet set betyder det, at driftsbudgettet nu ligger ca. 6 mio. kr. under servicerammen.
 
Beslutninger efter budgetvedtagelsen
I budgetaftalen blev afsat 20 mio. kr. til småbørnsområdet. Den13. december 2017 besluttede byrådet, at 0,75 mio. kr. skal anvendes til flere medarbejdere i Sundhedsplejen målrettet den tidlige indsats i forbindelse med skiftet mellem hjem og dagtilbud. Derfor flyttes 0,75 mio. kr. fra politikområde Almene Dagtilbud til politikområde Sundhed børn og unge – begge under Udvalget Børn og Skole.
 
På byrådsmødet den 13. december 2017 besluttede byrådet at bevilge ekstratilskud til NVPRO/Campus. Tilskuddet er på 486.000 kr. (2018-priser), og skal tages fra puljen til uforudsete udgifter på 20 mio. kr.
 
Korrektioner og nye beslutninger vil indgå i det korrigerede budget.
 
I bilag 1 er et overblik over flytningerne mellem politiområder.
 
I bilag 2 er en beskrivelse af korrektionerne.
 
 
Ny viden siden vedtagelsen af budgettet
Siden budgetvedtagelsen er der sket nogle ændringer, som får indflydelse på forbruget i 2018. Det drejer sig om:
 
Jævnfør det 3. princip for økonomistyring i Holbæk Kommune gives der ikke kassefinansierede tillægsbevillinger. Derfor skal udgifter, der ikke var kendt ved budgetvedtagelsen, afholdes indenfor politikområdets budget.
 
Administrationen vil løbende indstille handlingsforslag, der sikrer, at budgettet overholdes.
 
 
Kendt viden fra budgetrevision 4 2017
Ved budgetrevision 4 2017 var der en forventning om, at der i 2018 skal bruges ekstra mange kræfter på at overholde budgettet på henholdsvis beskæftigelsesområdet og på det specialiserede voksensocialområde. På disse to områder er der særligt fokus på at lave tilpasninger, der sikrer budgetoverholdelse. I det omfang det ikke er muligt at overholde budgettet, fremlægger administrationen handlingsforslag til politisk beslutning.
 
 
Budget 2018
Herunder er en oversigt over budgettet for 2018. Den første kolonne viser det forventede forbrug på drift i 2017 på baggrund af oktober data. De øvrige budgetposter fremskrives ikke mellem årene, og indgår derfor ikke i tabellen. Den anden kolonne med Oprindeligt Budget viser budgettet, som det ligger i Økonomisystemet i januar 2018. Normalt vil det oprindelige budget afspejle det budget, som oprindeligt bliver vedtaget. I år vil det ikke være tilfældet på grund af de nævnte korrektioner.
 
Den tredje kolonne viser det korrigerede budget. Det korrigerede budget afspejler det budget, som aktuelt er gældende. Det korrigerede budget er lig med det oprindelige budget plus nye beslutninger truffet af Kommunalbestyrelsen siden budgetvedtagelsen plus tilpasninger af beløb, der lå forkert i oprindeligt budget.
 
 
Mio. kr.
2018-priser
Forventet forbrug
BR4 2017
Oprindeligt
Budget 2018
Korrigeret
Budget 2018
Indtægter
 
-4.344,5
-4.344,5
Drift i alt
4.031,8
4.098,5
4.098,5
-Økonomiudvalget
448,3
491,7
491,3
-Børn og Skole
925,9
935,0
934,7
-Ældre og Sundhed
796,0
838,1
838,0
-Socialudvalget
626,8
623,7
623,8
-Beskæftigelse og Uddannelse
998,9
976,6
977,3
-Klima og Miljø
127,5
121,5
121,6
-Kultur og Fritid
108,5
111,9
111,8
Renter
 
21,7
21,7
Anlæg
 
154,2
154,2
Finansiering
 
31,1
31,1
 
 
 
 
Resultat i alt
 
-38,9
-38,9
 
 
 
 
Ændring af kassebeholdning
Forøgelse (+), Forbrug (-)
 
38,9
38,9
NOTE: Difference i sumbeløb skyldes afrunding.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-01-2018
Indstilles taget til efterretning


caseno18-1623_#4422760_v1_bilag 1 - overblik over beløb der flyttes.pdf
caseno18-1623_#4422753_v1_bilag 2 - korrektioner.pdf

Bilag

Bilag 1 - Overblik over beløb der flyttes
Bilag 2 - Korrektioner


16. Orienteringer

Orienteringer

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
Orienteringssag


Beskrivelse af sagen
Eventuelle orienteringer fra formanden
Eventuelle orienteringer fra medlemmerne
Eventuelle orienteringer fra direktionen

Forventede sager på de næste tre møder i udvalget:
 
Mødet den 27. februar
Behandles evt. i marts. Trafikbestilling for den kollektive trafik i Holbæk Kommune for 2019 skal bestilles hos Movia senest d. 1. maj 2018.
· Opfølgning af budget 2018
Udgiftsdrivere og forventet regnskab.
Mødet den 20. marts
Endelig vedtagelse af kommuneplan 2018-2021.
· Opfølgning på budget 2018
Status på udgiftsdrivere
· Budget 2019
Arbejdet med forudsætninger for B 2019 påbegyndes samt drøftelse af forslag til effektiviseringer- og besparelser
· Effektiv anvendelse af kommunens aktiver
Status og muligheder i forhold til fastlagt politisk mål og i forhold til budget.
· Renseanlæg
Formel beslutning om fremtidig placering i april eller maj. Forud følger en længere proces med KMU samt temamøde med kommunalbestyrelsen.
Mødet den 24. april
Budgetrevision 2, herunder status for udgiftsdrivere
Arbejdet med forudsætninger for B 2019 fortsætter samt drøftelse af forslag til effektiviserings- og besparelsesforslag

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-01-2018
Taget til efterretning
17. Underskriftsark

Underskriftsark