UDVALG

Udvalget for Børn og Skole

MØDE

Referat

STED

Lokale 0.13 Kanalstræde

STARTTIDSPUNKT

03-06-2020 12:30:00

SLUTTIDSPUNKT

03-06-2020 14:30:00


PUNKTER

65. Godkendelse af dagsorden til mødet den 3. juni 2020
66. Beslutning om godkendelse af tillæg til kvalitetsrapport for skolerne 2019-2020
67. Godkendelse af anbefalinger fra Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering
68. Godkendelse af handleplaner til imødegåelse af forventet merforbrug ved Budgetrevision 2 - Børn og Skole
69. Godkendelse af handleplan for genåbning af den kommunale tandregulering
70. Drøftelse af status på kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2020+
71. Drøftelse af budget 2021-2024 - Juni
72. Drøftelse af effektiviseringer i perioden 2021-2024 - Juni
73. Orientering om Læringsrapport 2019 for folkeskolerne
74. Orientering om implementering af Aula på dagtilbudsområdet
75. Orientering om udgiftsdrivere - juni 2020
76. Orienteringer
77. Underskriftsark65. Godkendelse af dagsorden til mødet den 3. juni 2020

Godkendelse af dagsorden til mødet den 3. juni 2020
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden til møde den 3. juni 2020 godkendes

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 03-06-2020

Godkendt.caseno20-5510_#5277777_v1_program til den 03.06.2020.pdf

Bilag

Program til den 03.06.2020


66. Beslutning om godkendelse af tillæg til kvalitetsrapport for skolerne 2019-2020

Beslutning om godkendelse af tillæg til kvalitetsrapport for skolerne 2019-2020
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. tillæg til kvalitetsrapport for skolerne 2019-2020 godkendes
Beskrivelse af sagen

Undervisningsministeriet har udstedt ny bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen, som er trådt i kraft den 18. marts 2020. Den nye bekendtgørelse er udstedt som følge af en ændring af folkeskoleloven.

Her fremgår det, at kommunalbestyrelserne i kvalitetsrapporten skal redegøre for anvendelsen af de frigivne ressourcer, som følge af mulighederne for afkortning af skoledagen. Det angår den understøttende undervisning og anvendelsen af kvalitetsløft af den understøttende undervisning.

Skolerne skal redegøre for de planlagte ændringer i skoleugens længde i medfør af folkeskolelovens §§ 16 b og 16 d samt den planlagte anvendelse af de frigivne ressourcer i skoleåret 2019/20.

Derudover har børne- og undervisningsministeren besluttet, at oplysninger om skolernes andel af elever, der aflægger alle obligatoriske 9. klasseprøver, skal indgå i kvalitetsrapporten.

Skolerne har derfor udarbejdet et tillæg til kvalitetsrapporten, som redegøre for skolernes planlagte ændringer af skoleugens længde samt redegøre for andel elever som aflægger alle obligatoriske prøver. Tillæg til kvalitetsrapporten er vedlagt som bilag og gengivet i kort form nedenfor.


Redegørelse fra folkeskolerne om afkortning af skoledagen

Skoleområderne Holbæk By, Skovvejen og Kildedam har fra skoleåret 2018/19 til skoleåret 2019/20 reduceret med to lektioner på både mellemtrin og udskoling. Område Katrinedal har reduceret med ½ lektion på mellemtrinnet. De frigivne ressourcer er primært anvendt til faglige løft i fx dansk, matematik og engelsk. Indskolingen er reduceret med 2 lektioner for alle fire skoleområder. De frigivne ressourcer er brugt differentieret på de enkelte skoler til styrkelse af igangværende indsatser. Det er primært inden for tidlige indsatser til elever som har behov for dette, samt styrket læseindlæring.

Andel elever der aflægger alle obligatoriske 9. klasseprøver

De obligatoriske prøver består af dansk, matematik, engelsk og fællesprøve i fysik/kemi, biologi og geografi. Derudover udtrækkes der to prøver. Den ene prøve er fra den humanistiske fagblok og den anden prøve fra den naturfaglige fagblok. Andelen af elever, der har aflagt alle prøver i 9. klasse er beregnet på baggrund af elever, der har aflagt mindst én prøve ved folkeskolens afgangsprøve samt elever, der er udeblevet/fritaget/sygemeldt fra alle prøver.

På kommuneniveau har 90,5% af eleverne i 2019 gennemført alle obligatoriske prøver, på landsniveau er det 92,7%. Over en treårig periode er der sket en stigning på både kommune- og landsniveau. På skoleniveau i 2018/2019 er der et spænd fra 81% til 95,1% mellem de enkelte skolerne.

Økonomiske konsekvenser

Der ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Høring

Skolebestyrelserne har haft mulighed for at kommentere på egen skoledel af tillægget. Ingen af bestyrelserne har haft bemærkninger til tillægget.

Lovgrundlag – link

lov nr. 564 af 7. maj 2019, Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 03-06-2020

Indstilles godkendt.caseno20-3489_#5267285_v1_tillæg til kvalitetsrapport kommune og skoler 2019-2020.pdf - tillæg til kvalitetsrapport kommune og.pdf

Bilag

Tillæg til kvalitetsrapport kommune og skoler 2019-2020.pdf - Tillæg til kvalitetsrapport kommune og skoler 2019-2020.pdf


67. Godkendelse af anbefalinger fra Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering

Godkendelse af anbefalinger fra Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. anbefalinger til understøttende funktioner- indkøb, rengøring og drift og vedligehold - på skoleområdet udarbejdet af projektudvalget for afbureaukratisering og decentralisering godkendes
 2. Udvalget for Børn og Skole sikrer i samarbejde med skoler og relevante samarbejdspartnere, at alle anbefalinger udmøntes i konkrete lokale initiativer
Beskrivelse af sagen

Et flertal i kommunalbestyrelsen bestående af A, F, L, O og Ø indgik i november 2017 en politisk aftale (konstitueringsaftalen), som indebar, at der for perioden august 2018 – juli 2020 skulle nedsættes et projektudvalg for afbureaukratisering og decentralisering.

Projektudvalget fik af Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2018 ved beslutningen om udvalgets kommissorium til opgave at udarbejde konkrete anbefalinger til afbureaukratisering og decentralisering som på én og samme tid skal bidrage til at øge kvalitet kvaliteten af service til og værdi for borgere, medarbejdere samt virksomheder og lokalområders udvikling samt effektiviteten i løsning af opgaverne. 

Der foreligger nu en indstilling til politisk godkendelse af ni anbefalinger, som er udarbejdet på baggrund af projektudvalgets undersøgelse.

Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering undersøgelse af understøttende funktioner
Projektudvalget har i perioden november 2019 til marts 2020 gennemført en undersøgelse af potentialer for enten decentralisering eller afbureaukratisering af de understøttende funktioner på folkeskoleområdet. Undersøgelsen bestod af følgende:

 • Et dialogmøde med aktører fra skolerne, rengøring, indkøb og drift og vedligehold
 • Tre arbejdsgrupper, der fik til opgave at komme med forslag til løsninger på nogle af de udfordringer, som blev udpeget på dialogmødet
 • Et arbejdsmøde, hvor arbejdsgrupperne præsenterede deres forslag til løsninger for projektudvalget
 • Et arbejdsmøde, hvor projektudvalget samlede op på input fra undersøgelsen.

 

Som supplement til undersøgelsen har faglige organisationer på skoleområdet og MED-udvalg på skoleområdet svaret på et spørgeskema om udfordringer med rengøring, indkøb og drift og vedligehold på skoleområdet.

Anbefalinger fra Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering

Anbefalinger til indkøb på skoleområdet ?

 • 1.1 Beløbsgrænsen for brug af indkøbsaftaler skal meldes ud?
 • 1.2 Indkøb af lokal frugt og grønt skal være muligt ?
 • 1.3 Koordinering af indkøb mellem skoler, SFO’ere og dagtilbud gøres    muligt ?
 • 1.4 Dialog i hvert område om organisering af indkøbsopgaven ?
 • 1.5 Bedre introduktion til RAKAT og kommunens fødevareaftaler ?

Anbefalinger til rengøring på skoleområdet?

 • 2.1 Synlig rengøring og udmelding om mulighed for egne rengøringsassistenter?
 • 2.2 Tættere dialog mellem skolerne og Kommunal Drift?
 • 2.3 Ny model for måling af oplevet tilfredshed med rengøringen på skolerne?

 

Anbefalinger til drift og vedligehold på skoleområdet?

 • 3.1 Samarbejde på tværs om nye systemer
Økonomiske konsekvenser

Anbefaling 1.1 -1.5: De fem anbefalinger om indkøb på skoleområdet vurderes ikke at få væsentlig økonomisk betydning, da skolernes indkøb af fødevarer vedrører en mindre del af skolernes budgetter.

Anbefaling 2.1- 3.1: Hovedparten af de forslag om rengøring og drift og vedligehold på skoleområdet, som Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering anbefaler, er udgiftsneutrale.

Anbefaling 2.1: En reduktion på op til 15 pct. af kommunes samlede kontraktsum til rengøring vil formodentlig have en negativ økonomisk konsekvens som følge af at kommunes samlede kontraktsum kan blive 15 pct. mindre. Den præcise merudgift kan ikke umiddelbart beregnes.

De skoler, som vælger at ansætte egne rengøringsassistenter må qua overenskomster forvente at skulle betale mere for rengøring. En eventuel merudgift vil være finansieringsneutral for kommunen samlet set, da en eventuel merudgift skal finansieres af den enkelte skole.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

 

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser. 

 

 

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 03-06-2020
 1. Indstilles godkendt.
 2. Indstilles godkendt.


caseno18-25743_#5274567_v1_bilag 1 anbefalinger til understøttende funktioner på skoleområdet.pdf
caseno18-25743_#5272846_v1_bilag 2 faglige kommentarer til anbefalinger til understøttende funktioner på skoleområdet.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 Anbefalinger til understøttende funktioner på skoleområdet
Bilag 2 Faglige kommentarer til anbefalinger til understøttende funktioner på skoleområdet.pdf


68. Godkendelse af handleplaner til imødegåelse af forventet merforbrug ved Budgetrevision 2 - Børn og Skole

Godkendelse af handleplaner til imødegåelse af forventet merforbrug ved Budgetrevision 2 - Børn og Skole
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. handleplan Indkøb og ansættelse med omtanke (Folkeskolerne) godkendes
 2. handleplan Ingen midler til kompensation for 0. klasser med flere end 27 elever godkendes
 3. handleplan Afsatte midler i finansloven til skoleområdet vil ikke blive frigivet til folkeskolerne godkendes
Beskrivelse af sagen

Ved budgetrevision 2 blev det estimeret merforbrug på Udvalget for Børn og Skoles område på 5,5 mio. kr. Det beløb er sammensat af forventet mindreforbrug på dagtilbud på 5,9 mio. kr., forventet mindreforbrug på Sundhed for børn og unge på 0,6 mio. kr. og forventet merforbrug på skoleområdet på 12 mio. kr. I overensstemmelse med kommunens økonomiske styringsprincip 11 blev der ved budgetrevisionen fremlagt handleplaner til imødegåelse af det forventede merforbrug på skoleområdet.

Handleplanerne har været i høring i relevante råd, nævn og bestyrelser samt i kommunens MED udvalg på området. Når handlingsplanerne blev sendt i høring, skyldes det, at indførelsen af de foreslåede aktiviteter kan påvirke serviceniveau eller antallet af ansatte.

Der er indkommet høringssvar fra bestyrelserne på de fire skoler: Katrinedal skole, Skovvejens skole, Kildedammens skole, og Holbæk by skole samt udtalelser fra MED systemet. Sidstnævnte har både sendt et referat fra dialogmøde og et svar fra medarbejdergruppen.

Høringssvarene er vedhæftet sagen.

 

Nedenfor ses hvor meget hver enkelt handleplan forventes at bidrage med i forhold til at reducere forbruget på skoleområdet.

Handleplan

Forventes at nedbringe forbruget med:

1. Indkøb og ansættelse med omtanke (Folkeskolerne)

3,0 mio. kr.

2. Ingen midler til kompensation for 0. klasser med flere end 27 elever

1,0 mio. kr.

3. Afsatte midler i finansloven til skoleområdet vil ikke blive frigivet til folkeskolerne

6,0 mio. kr.

I alt

10 mio. kr.

 

Hvis handleplanerne ikke godkendes, imødeses merforbrug på skoleområdet på 12 mio. kr.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 03-06-2020

1.Indstilles godkendt.

For stemte 4 (A, O)

1 (V) undlod at stemme.

 

2. Indstilles godkendt.

 

3. Indstilles ikke godkendt, idet det er blevet tydeligt hvad finanslovsmidlerne skal anvendes til, med den netop indgået Økonomiaftale mellem Regeringen og KL. Frem mod BR 3, vil der blive udarbejdet handleplaner, så styringsprincipperne overholdes.

For stemte 0

Imod stemte 4 (A, O)

1 (V) undlod at stemme.

 caseno20-2842_#5276365_v1_høringssvar skolebestyrelsen skovvejen.pdf
caseno20-2842_#5276374_v1_høringssvar skolebestyrelsen kildedam.pdf
caseno20-2842_#5276378_v1_høringssvar skolebestyrelsen katrinedal.pdf
caseno20-2842_#5276387_v1_høringssvar skolebestyrelsen holbæk by skole.pdf
caseno20-2842_#5276395_v1_referat med-dialogmøde den 18. maj 2020.pdf
caseno20-2842_#5276402_v1_med-dialog udtalelse.pdf

Bilag

Høringssvar skolebestyrelsen Skovvejen
Høringssvar skolebestyrelsen Kildedam
Høringssvar skolebestyrelsen Katrinedal
Høringssvar skolebestyrelsen Holbæk By Skole
Referat MED-dialogmøde den 18. maj 2020
MED-dialog udtalelse


69. Godkendelse af handleplan for genåbning af den kommunale tandregulering

Godkendelse af handleplan for genåbning af den kommunale tandregulering
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. handleplan for genåbning af den kommunale tandregulering godkendes
Beskrivelse af sagen

Situationen med COVID-19 har siden marts 2020 påvirket driften af den kommunale tandpleje, som er en del af Børneindsatsen.

Tandplejen har udarbejdet en handleplan for, hvordan normal drift af den kommunale tandregulering (bøjletandpleje) kan genetableres, og hvordan det efterslæb som situationen med COVID19 har skabt vil blive håndteret.

Handleplanen er vedlagt som bilag og kort gengivet nedenfor.

Drift og vilkår af tandreguleringen under COVID19
I den første uge under COVID19 var der alene nødbemanding i tandplejen, som fulgte Sundhedsstyrelsens anvisning.

Der er løbende hen over perioden kommet ændringer til de første retningslinjer, som har betydet en gradvis genåbning af tandplejen frem mod 5. maj 2020, hvor der kom retningslinje for gradvis genåbning af tandplejen.

Tandplejen er med de nuværende retningslinjer underlagt stramme krav til hygiejne og brug af værnemidler, som betyder at patient flowet ikke er det samme som før COVID-19, og dermed betyder begrænsning i mulighederne for en effektiv opgaveløsning i tandplejen.

Der kom i forlængelse af retningslinjen for genåbning en retningslinje fra Styrelsen for Patientsikkerhed med et 2 meters krav til afstand mellem stolene i behandlerrum med mere end 1 stol.

Da dette ikke er muligt at imødekomme, har det den konsekvens for tandreguleringsklinikken, at der tages 2 af 5 stole ud af drift. Tidshorisonten for dette er på nuværende tidspunkt ukendt og afhænger af sundhedsmyndighedernes retningslinjer.
 

Drift og vilkår under COVID 19 for tandreguleringen
Der har været bemanding i tandreguleringen, så de behandlinger der har været omfattet af retningslinjerne, er blevet indkaldt. Alle igangværende behandlinger har været nulstillet, og behandlingerne er blevet vurderet i henhold til 3 kategorier (Kategori 1 skulle indkaldes, tilsvarende gjaldt om muligt kategori 2, mens kategori 3 skulle udskydes til efter sommerferien). 

Det betød, at alle patientaftaler frem til sommerferien, blev aflyst, og der blev indkaldt i henhold til de nye prioriteringerne. Der blev tillige i første del af perioden, hvor specialtandlægerne kun var delvist på klinikken, udfærdiget 70 nye behandlingsplaner på patienter, der allerede var visiteret og stod for at skulle have tider til tandbehandling frem mod sommerferien.

Konsekvenser af COVID19

Grundet den nedsatte kapacitet på tandreguleringsklinikken er det alene muligt at fortsætte igangværende behandlinger af børn i kategori 1 og 2 og derover helt akutte behandlingsbehov.

Der er således en udfordring med omkring 70 børn, der skulle have haft igangsat deres behandling frem mod sommeren, samt den venteliste der forøges grundet den nedsatte kapacitet.


Handleplan for tandreguleringen
 

 • Ændring af arbejdsgange

Specialtandlægernes arbejdstider er omlagt og behandlingerne tilrettelægges, så de har flere behandlinger i gang samtidigt. På den måde øges effektiviteten og flowet.

 • Udvidelse af undersøgelseskapaciteten, så dette ikke optager tid i de stole hvor behandlingen foregår.

Der flyttes en af de stole, der ikke kan benyttes i behandlingsrummene til et teknikrum. Der kan ikke foretages behandlinger i denne stol, men der kan laves de nødvendige indledende samtaler og undersøgelser på de behandlinger, der skal i gang.
 

 • Forøgelse af specialtandlægekapaciteten.

Med 3 stole ud af 5 stole i drift og den nuværende normering af specialtandlæger, er der ikke specialtandlæger til stede på klinikken om fredagen. Med en bemanding fredage med specialtandlæger ville flowet kunne øges, da genindkald af børn der skal tilses af en specialtandlæge, ikke ville være nødvendigt.

Udgifterne til en ekstra dags bemanding med specialtandlæge er 23.000 /månedligt. Det vurderes at dette vil være nødvendigt i min. 1 år. Det vil udgøre en udgift på 276.000 kroner pr. år.
 

 • Afhjælpning af de udskudte 70 behandlinger

Såfremt retningslinjerne ændres, så det bliver muligt at få 5 stole i drift, ville det være muligt at igangsætte en del af de 70 udskudte behandlinger, hvis bemandingen af specialtandlæger kunne øges, med det der er muligt i relation til bemanding og stolekapacitet.

Såfremt det ikke indenfor den næste måned bliver muligt at få drift i alle 5 stole, vil en udlicitering af de 70 behandlingsopgaver til privatpraktiserende specialtandlæger være den mulighed, der kan peges på. Udgiften til dette er 32.000 pr. behandling, og vil dermed udgøre en udgift på 2,2 mio. kr.


Usikkerheder i forhold til handlingsplanen

Tandplejen vil i første omgang afdække mulighederne for at øge specialtandlægekapacitet i den kommunale tandregulering, det vil sige tilbyde specialtandlægerne at gå op tid.

Herudover undersøger tandplejen alternativt eller som supplement til en øgning af egen kapacitet, mulighederne for udlicitering af behandlingsopgaver hos de privatpraktiserende specialtandlæger. Hvorvidt der er kapacitet hos de privatpraktiserende specialtandlæger, er ikke undersøgt pt. Her må også forventes udskudte behandlingsopgaver, ligesom en række andre kommuner har lignende udfordringer som Holbæk Kommune, og derfor måske også har behov for at udlicitere opgaver.

Udvalget for Børn og Skole får en status på handleplanen igen i september 2020.

Økonomiske konsekvenser

Tandplejens første tiltag til at få løst udskudte behandlingsopgaver, som konsekvens af COVID19, er at tilbyde specialtandlægerne at gå op i tid. Det vurderes at være nødvendigt, at øge kapaciteten foreløbigt et år. Udgiften for et år er 276.000 kr., hvilket vil blive fordelt over 2020 og 2021.

Alternativt eller som supplement hertil undersøger tandplejen mulighederne for udlicitering af behandlingsopgaver. Udgiften hertil forventes at koste 32.000 pr. behandlingsopgave (pr. barn). Hvis alle 70 behandlingsopgaver udliciteres, vil det udgøre en udgift på 2,2 mio. kr.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Lovgrundlag – link

Håndtering af COVID-19:
Retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, Varetagelse af kritiske funktioner i tandplejen i forbindelse med epidemi med COVID-19 fra 4. april.
Retningslinjer af 5. maj 2020, Håndtering af-COVID-19 Plan for omstilling og gradvis øget aktivitet i Sundhedsvæsenet samt bekendtgørelsen om tandpleje

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 03-06-2020

Godkendt.caseno20-18045_#5277509_v1_handleplan for genåbningen af tandreguleringen.pdf

Bilag

Handleplan for genåbningen af tandreguleringen


70. Drøftelse af status på kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2020+

Drøftelse af status på kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2020+
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. status på Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2020+ drøftes.

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2020+ trådte formelt i kraft 1. januar 2020 og har været rettesnoren for Kommunalbestyrelsens arbejde i næsten et halvt år. Forløbet med at udarbejde arbejdsprogrammet startede allerede i foråret 2019, og byggede videre på elementerne i det forrige arbejdsprogram.

På Kommunalbestyrelsens budgetcamp i september 2019 fik Kommunalbestyrelsen en samlet afrapportering på de to arbejdsprogrammer med fokus på de allerede igangværende aktiviteter for arbejdsprogrammet 2020+. Desuden har udvalgte temaer fra arbejdsprogrammerne været drøftet eller behandlet i forbindelse med Kommunalbestyrelsens seminarer eller i udvalgenes behandling af sager, der vedrører initiativer under arbejdsprogrammernes temaer.

Arbejdsprogram 2020+ gælder for en treårig periode (sag nr. 124, 2019).

Arbejdsprogrammet blev skabt ud fra en politisk præmis om at prioritere bestemte aktiviteter med afsæt de ressourcer Holbæk Kommune havde og har til rådighed. Derfor var arbejdsprogrammet også tæt koblet til budgetprocessen for 2020.

Arbejdsprogrammet indeholder fire temaer:

-         Fælles om folkeskolen

-         En mere grøn og bæredygtig kommune

-         Forebyggelse på det specialiserede område og ældreområdet

-         Uddannelse og erhverv – en kommune i udvikling

Med denne sag får Kommunalbestyrelsen en status på arbejdet med at realisere de politisk prioriterede temaer samt de underliggende indsatser. 

På Kommunalbestyrelsens møde den 20. maj 2020 godkendte Kommunalbestyrelsen udsættelse eller aflysning af en række større sager og projekter, som var påvirket af coronakrisen (Sag nr. 120). Nogle af disse projekter udsprang af Kommunalbestyrelsens Arbejdsprogram 2020+ og beskrives også i vedlagte bilag.

Det samlede arbejdsprogram er er besluttet i Kommunalbestyrelsen. Opgavemæssigt går de fire temaer på tværs af udvalgenes ansvarsområder. Af bilag 6 fremgår hvilke konkrete indsatser der hører under de enkelte stående udvalg og Økonomiudvalget.

Bilag 1-5 er notater der redegør for status arbejdet med at realisere arbejdsprogrammets 4 overordnede temaer. Nedenfor fremgår hvilke notater (bilag) de enkelte udvalg særligt bør forholde sig til.

Udvalget for Børn og Skole: Status på Forebyggelse, Status på Fælles om folkeskolen.

Udvalget for Ældre og Sundhed: Status på Forebyggelse.

Socialudvalget: Status på Forebyggelse.

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse: Status på Uddannelse, Status på Fælles om Folkeskolen.

Udvalget for Klima og Miljø: Status på Grøn og bæredygtig kommune.

Økonomiudvalget: Status på Grøn og bæredygtig kommune, Status på Erhverv, Status på Uddannelse.

 

Under udvalgenes behandlinger af status på arbejdsprogrammet kan der tages afsæt i følgende spørgsmål:

Hvilke elementer i arbejdsprogrammet har været de vigtigste inden for udvalgets ansvarsområde?

I hvilket omfang har arbejdsprogrammet været styrende for prioriteringerne inden for udvalgets ansvarsområde i 2020 – og i hvilket omfang er der forventningen, at arbejdsprogrammet bliver styrende i 2021?

Økonomiske konsekvenser

Beslutningen har ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Orienteringen har ingen miljø- eller klimamæssige konsekvenser.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 15. maj. 2019: Punkt 124 Beslutning om godkendelse af Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2020+

 

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 03-06-2020

Drøftet.caseno18-40531_#5276262_v1_oversigtsskema 270520 pdf.pdf.pdf
caseno18-40531_#5276264_v2_notat erhverv 270520.docx.pdf
caseno18-40531_#5276265_v2_notat fælles om folkeskolen 270520.docx.pdf
caseno18-40531_#5276266_v2_notat, en mere grøn og bæredygtig kommune 270520.docx.pdf
caseno18-40531_#5276268_v2_notat, forebyggelse 270520.docx.pdf
caseno18-40531_#5276269_v2_notat, uddannelse 270520.docx.pdf

Bilag

Oversigtsskema 270520 PDF.pdf
Notat Erhverv 270520.docx
Notat Fælles om folkeskolen 270520.docx
Notat, En mere grøn og bæredygtig kommune 270520.docx
Notat, Forebyggelse 270520.docx
Notat, Uddannelse 270520.docx


71. Drøftelse af budget 2021-2024 - Juni

Drøftelse af budget 2021-2024 - Juni
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. udvalgets budgetforslag drøftes
Beskrivelse af sagen

Den politiske tids- og arbejdsplan for budget 2021-2024, som blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 11. december 2019, fastlægger, at de stående udvalg i løbet af foråret skal arbejde med deres respektive andel af budget 2021-2024 – herefter benævnt som rammen.

Udvalgets ramme, som vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 22. januar 2020 er:
 

(I mio. kr.)

2021

2022

2023

2024

Udvalget for Børn og Skole

951,7

949,9

949,9

949,6

Skoler – 0 til 9. klasse

613,2

609,5

606,6

606,6

Almene dagtilbud

303,2

305,2

307,7

307,7

Sundhed for børn og unge

35,3

35,3

35,3

35,3

 

På udvalgets møde i marts blev arbejdet med budget 2021-2024 sat i gang.

Dette møde i juni måned er sidste gang udvalget ser deres budgetforslag, før det præsenteres på budgetcampen i august, som en del af et samlet budgetforslag for 2021-2024.

På mødet præsenteres udvalget for de ændrede forudsætninger, som har effekt på budget 2021. Hvis de ændrede forudsætninger presser udvalgets ramme, vil administrationen præsentere løsninger, som gør det muligt at overholde den fastlagte ramme.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 03-06-2020

Drøftet.

72. Drøftelse af effektiviseringer i perioden 2021-2024 - Juni

Drøftelse af effektiviseringer i perioden 2021-2024 - Juni
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. effektiviseringsforslag med økonomisk effekt i 2021 og fremover drøftes
Beskrivelse af sagen

Jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 22. januar 2020 arbejdes der med at finde effektiviseringer i budget 2021.

På udvalgsmøderne primo februar blev de stående udvalg præsenteret for fordelingen af måltal samt modellen for arbejdet med effektiviseringer til 2021 og fremover. Oprindeligt skulle april mødet have været sidste gang, at effektiviseringerne skulle drøftes i de stående udvalg, inden de blev sendt i høring og vedtaget af Kommunalbestyrelsen i maj måned.

Som konsekvens af COVID-19 blev effektiviseringerne ikke drøftet på udvalgets møde i april, og processen for arbejdet med effektiviseringer blev ændret på Kommunalbestyrelsens møde den 8. april.

Dermed vil den politiske behandling af effektiviseringerne i 2020 foregå sideløbende med processen for budget 2021. Effektiviseringerne vedtages dermed ikke før sommerferien som planlagt, men vil følge samme proces som resten af budgettet, med høring i perioden 31. august til 18. september og vedtagelse ved 2. behandlingen i Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2020.

På dette møde primo juni er det sidste gang, de stående udvalg drøfter effektiviseringerne. Næste gang, effektiviseringsforslagene drøftes politisk, er på budgetcampen 20 og 21. august.

I 2021 er det samlede måltal for effektiviseringer på alle udvalg 28 mio. kr. Hvis der indarbejdes effektiviseringer for 28 mio. kr., giver det et politisk råderum på 14,15 mio.kr. Når det politiske råderum er mindre end 28 mio. kr. skyldes det, at de 28 mio. kr. dels reduceres grundet stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer, dels reduceres med 5 mio. kr. som er afsat til investeringer.

Hvis et udvalg finder effektiviseringer for mere end deres måltal, kan udvalget vælge at bruge ”overskuddet” til at finansiere merudgifter eller anvende det til formål efter udvalgets ønske.

 

Måltallet:

Måltallet for Udvalget for Børn og Skole er 5,4 mio. kr. herfra fratrækkes -0,25 mio. kr. som er en stigende profil fra tidligere år, derfor er det faktiske måltal for 2021 på 5,15 mio. kr. under forudsætning af, at der er fundet effektiviseringer svarende til den stigende profil.

 

Tidsplan:

Den reviderede tidsplan for arbejdet med effektiviseringer blev vedtaget på det ekstraordinære møde i Kommunalbestyrelsen den 8. april 2020:

Dato:

Handling:

22. januar

Kommunalbestyrelsen vedtager model og måltal for effektiviseringer i 2021

Februar - maj

De stående udvalg samt økonomiudvalget drøfter effektiviseringer på eget område

Primo juni

De stående udvalg drøfter effektiviseringer på eget område sidste gang

20. og 21. august

Budgetcamp

31. august til 18. september

Effektiviseringerne i høring sammen med budget 2021

30. september

Økonomiudvalget behandler effektiviseringerne ved 2. behandlingen af budget 2021

7. oktober

Kommunalbestyrelsen vedtager effektiviseringer for 2021 ved 2. behandlingen af budget 2021

 

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 03-06-2020

Drøftet.

73. Orientering om Læringsrapport 2019 for folkeskolerne

Orientering om Læringsrapport 2019 for folkeskolerne
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. orienteringen om læringsrapport 2019 for folkeskolerne tages til efterretning
Beskrivelse af sagen

Holbæk kommunes folkeskoler har siden 2015 deltaget i et skoleudviklingsprojekt, ”Program for Læringsledelse” (PFL). Deltagerne i projektet omfatter i alt 13 kommuner.

Hensigten fra programmet har været at styrke elevers læring og trivsel i den danske folkeskole via praksisnær kompetenceudvikling og organisatorisk skoleudvikling.

Programmet har varet fra 2015-2019 og der har været foretaget 3 kortlægninger i denne periode. Kortlægningen omfatter besvarelser fra elever, kontaktlærere, forældre, lærere, pædagoger og ledelse – det vil sige skolernes mange daglige brugere. Formålet med kortlægningerne har været, at både kommunen og den enkelte skole har kunnet få et større grundlag at prioritere udvikling og indsatser på. Det har også givet mulighed for at se, om indsatser giver de ønskede resultater gennem årene. Kortlægningerne har givet en unik mulighed for at komme tæt på elevernes oplevelse af undervisningen, og relationer til kammerater og lærere. Den tredje og sidste kortlægning i programmet blev gennemført i uge 38-41 2019.

Både kommune og skoler har adgang til egen data. Forskere har udarbejdet læringsrapporter, dels én for de samlede kommuner, dels én for hver kommune. Forskerne har i den forbindelse analyseret på udvalgte temaer.

Den kommunale læringsrapports analysetemaer er:

 • skoleglæde
 • undervisning
 • struktur og feedback
 • fagprofessionelles samarbejde og kompetencer

 

Resultater
Skoleglæden – herunder elevernes faglige og sociale trivsel - opleves positiv for langt de fleste elever i Holbæk kommune. Skoleglæden i 0.-3.kl og interesse for undervisningen i 4.-9.kl falder jo ældre eleverne bliver. Den tendens ses også i andre kommuner.

De fleste skoler i Holbæk Kommune har en nogenlunde stabilitet i svar om undervisningen og det faglige niveau. Der er ikke fremgang, men heller ikke en tilbagegang.

Lærernes vurdering af, i hvilket omfang de giver feedback til eleverne, viser en meget stor fremgang. Eleverne oplever ikke samme fremgang. Der er stor fremgang i lærernes oplevelse af egne kompetencer. Også pædagogerne har tillid til sig selv som fagprofessionelle. Samarbejdet om undervisningen er steget og samarbejdet om eleverne er steget knap så meget. Det er positivt at samarbejdet mellem medarbejderne vurderes meget højt af både lærere og pædagoger.

Samlet set i kortlægningens resultater kan ses en stor variation mellem de enkelte skoler i Holbæk Kommune. Der er gode muligheder for at skolerne kan lære af hinanden, og samlet set sikre et højere fagligt niveau og mere skoleglæde hos alle elever. Det samlede skolevæsen er forpligtet på at denne læring finder sted.

Fagcenteret analyserede resultaterne for kortlægningen forud for ny ansøgning til A.P.Møllerfonden om tilskud til fortsat skoleudvikling. Resultaterne stemmer overens med læringsrapporten. Der er sammenhæng mellem vurderingen i læringsrapporten om behovet for praksisnær pædagogisk ledelse i tæt samspil med medarbejderne og skoleledelsernes prioritering af denne indsats i den fortsatte skoleudvikling.

I Holbæk Kommune har både elever og fagprofessionelle været i en positiv udvikling fra 2015 til 2019. Det betyder, at rammerne for at styrke elevernes læring og trivsel er forbedret.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Orienteringen har ingen miljø- eller klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 03-06-2020

Orienteringen taget til efterretning.

 caseno20-16841_#5267775_v1_læringsrapport t3 - 2019 holbæk kommune.pdf
caseno20-16841_#5272647_v1_sagsnotat læringsrapport 2019 holbæk kommune.pdf

Bilag

Læringsrapport T3 - 2019 Holbæk Kommune
Sagsnotat Læringsrapport 2019 Holbæk Kommune


74. Orientering om implementering af Aula på dagtilbudsområdet

Orientering om implementering af Aula på dagtilbudsområdet
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. orientering om implementering af Aula (IT-samarbejdsplatform) på dagtilbudsområdet tages til efterretning
Beskrivelse af sagen

Baggrund 

I efteråret 2015 besluttede Holbæk Kommune at tilslutte sig KL´s fælleskommunale udbud til en samarbejdsplatform for både skole og dagtilbud. I oktober 2019 åbnede Aula som samarbejdsplatform for skoleområdet for forældre, elever og medarbejdere. 1. januar 2021 åbner Aula for forældre og medarbejdere på dagtilbudsområdet. 

 

Hvad kommer Aula på dagtilbud til at betyde for brugerne? 

Aula er en kommunikationsplatform mellem hjem og institution, som vil erstatte den nuværende kommunikationsplatform kaldet Børn i Holbæk. Den primær funktion på dagtilbudsområdet bliver muligheden for at have en opdateret kommunikationsplatform i forhold til funktionalitet, sikkerhed og samarbejdsmuligheder. 

For forældre vil implementeringen af Aula i dagtilbud betyde, at man kan bruge den samme kommunikationsløsning fra ens børn, begynder i vuggestue, til de går ud af 10. klasse. Og hvis man har børn i både dagtilbud og skoler, kan man se alle børn i samme overblik. 

Funktionerne i Aula giver mulighed for at forældre kan være i dialog med institutionen om barnets trivsel og efterfølgende i skolen. Aula lever op til reglerne om sikkerhed. Samarbejdsplatformen giver samtidig - efter accept af forældrene - mulighed for sikker kommunikation mellem medarbejdere på tværs af institutioner samt dagtilbud og skole. Samarbejdsmulighederne øges og skal være med til at sikre det samlede forløb for det enkelte barn og dets forældre.  

 

Udvikling af Aula til dagtilbud

I den konkrete implementering af Aula til dagtilbud er der et meget tæt samarbejde med skolerne, de administrative centre og dagtilbud i og mellem de 4 områder. Dette for at udnytte erfaringerne fra implementering af Aula skole. Ligeledes inddrages alle de pædagogiske ledere i dagtilbud både i forhold til at være pædagogiske superbrugere på Aula, uddannelse i egen institution og udvikling af god digital kommunikation. 

En vigtig del af implementeringsfasen for dagtilbud er at arbejde med en fælles kommunikationsstrategi og den fremtidige kommunikation med forældre, samarbejdspartner og kolleger i f.eks. skole og dagtilbud. Det betyder, at der til august igangsættes en proces i forhold til en fælles kommunikationsstrategi, med erfaringer fra arbejdet på skoleområdet i 2019. 

 

Opgaverne for dagtilbud i 2020 

 • Alle medarbejdere og forældre skal have Uni-login til brug af Aula 
 • Udvikling af fælles kommunikationsstrategi for dagtilbud 
 • Uddannelse af pædagogiske superbruger i september/oktober 
 • Introduktion til Aula for alle medarbejdere i oktober/november 
 • Udrulning af Aula november/december 
 • Aula åbner for alle 1. januar 2021 

 

Erfaringer fra implementering på skoleområdet 

I processen for skolerne har der fra start været en projektgruppe på tværs af de 4 skoleområder og Børnespecialområdet. Her er både pædagogiske ledelse, administrative superbrugere samt it-afdeling, kommunikation og fagcenter repræsenteret. Denne organisering incl. mange af deltagerne videreføres i forhold til dagtilbud. Da der er stor viden og erfaringer omkring indhold, opsætning, support og drift, som kan bruges i implementeringen af Aula på dagtilbudsområdet.  

Aula på skoleområdet udvikles forsat og der er afsat udviklingsmidler fra KL til de næste 6 år. Holbæk kommune bidrager til udviklingsønsker, support og samarbejdspartner gennem Digitaliseringsforeningen, KL og Netcompanys netværk samt BPI (Brugerportalinitiativet). Opgaven med udvikling af Aula for både skole og dagtilbud er væsentlig for, at Aula løbende kan kvalificeres og være en moderne samarbejdsplatform mellem dagtilbud, skole og hjem.

Økonomiske konsekvenser

Økonomiske konsekvenser forbundet med drift af Aula  

Hvad 

Antal deltagere 

Enhedspris 

Udgift i alt 2020 

Udgift i alt 2021 

Udgift i alt 2022 

Årlig udgift til Aula Dagtilbud 

3.200

 

41,00

131.200

 

131.200

 

131.200

Uni-login dagtilbud 

3.200

 

8,10

25.900

 

25.900

 

25.900

Ekstra køb af uddannelse  

 

30

 

 

40.000

 

 

Samlet udgift 

 

 

197.100

157.100

157.100

 

Budget til support og widget er tilført skolernes budget og budget til Assemble som er administrationssystem for dagtilbud er en del af det nuværende dagtilbudsbudget. 

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

 

Orienteringen har ingen miljø- eller klimamæssige konsekvenser.

Lovgrundlag – link

Tilslutning til fælleskommunalt udbud af en samarbejdsplatform til folkeskole og dagtilbud

Sagshistorik, henvisninger

Beslutningssag september 2015 for både skole og dagtilbud

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 03-06-2020

Orienteringen taget til efterretning.

 

75. Orientering om udgiftsdrivere - juni 2020

Orientering om udgiftsdrivere - juni 2020
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. orientering om udgiftsdrivere tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

På hvert møde i de stående udvalg præsenteres udvalget for udgiftsdrivere for hvert af udvalgets politikområder. I sammenhæng hermed præsenteres de seneste kendte økonomiske skøn for de enkelte udvalg.

Udgiftsdriverne giver overblik og indblik i centrale dele af udvalgets økonomi, og gør det overskueligt for udvalgene at følge den økonomiske udvikling på væsentlige dele af hvert politikområde.

Udgiftsdriverne er koblet til budgetforudsætningerne og kan derfor understøtte såvel budgetrevisioner i indeværende år som drøftelser af budgettet for 2021-2024. Udgiftsdriverne er udvalgt, så de enten repræsenterer store andele af budgettet eller svært styrbare områder. I begge tilfælde kan det ved budgetoverskridelser medføre et stort merforbrug.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 03-06-2020

Orienteringen taget til efterretning.

 caseno19-12158_#5276911_v1_udgiftsdriver 27.05.2020.pdf

Bilag

Udgiftsdriver 27.05.2020


76. Orienteringer

Orienteringer
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

 • Henvendelse fra Get2sport om bevægelse for børnehavebørn

 

Forventede sager på de næste tre ordinære møder

 

Mødet den 12. august 2020

 • Beslutning vedr. skolevalget 2021 – folkeskolerne
 • Drøftelse af det videre arbejde med styrket elevindflydelse
 • Orientering om skolernes arbejde med røgfri skoletid og mad- og måltidspolitik/sundhedsstrategi
 • Orientering om ungeprofilundersøgelsen
 • Orientering om udgiftsdrivere

 

Mødet den 9. september 2020

 • Orientering om opfølgning på overgang fra udskoling til ungdomsuddannelse
 • Orientering om udgiftsdrivere

 

Mødet den 7. oktober 2020

 • Orientering om status på realisering af anbefalinger på dagtilbuds- og skoleområdet
 • Orientering om udgiftsdrivere
77. Underskriftsark

Underskriftsark