UDVALG

Udvalget for Børn og Skole

MØDE

Referat

STED

Team-møde

STARTTIDSPUNKT

06-05-2020 12:30:00

SLUTTIDSPUNKT

06-05-2020 14:30:00


PUNKTER

48. Godkendelse af dagsorden til mødet den 6. maj 2020
49. Beslutning om godkendelse af udbudsgrundlag for nyt børnehus i Svinninge
50. Beslutning om godkendelse af udbudsgrundlag for ombygning af Stestrup Skole og Børnehus
51. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til opstart af anlæg
52. Beslutning om udsættelse eller aflysning af større sager og projekter der påvirkes af coronakrisen
53. Beslutning om udvidelse af orlovsordning til også at omfatte børn i SFO
54. Beslutning om Budgetrevision 2
55. Drøftelse af håndteringen af lukkeugerne, 29 og 30 i dagtilbud og SFO, som følge af Corona krisen
56. Drøftelse af budget 2021-2024 - Maj
57. Drøftelse af effektiviseringer i perioden 2021-2024 - maj
58. Drøfte forberedelse af dialogmøde med Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering
59. Orientering om nye børnehuse og skoler
60. Orientering om borgerrådgivningens beretning 2019
61. Orientering om opfølgning af Borgerrådgiverens beretning for 2018 og 2019
62. Orientering om udgiftsdrivere - maj 2020
63. Orienteringer
64. Underskriftsark48. Godkendelse af dagsorden til mødet den 6. maj 2020

Godkendelse af dagsorden til mødet den 6. maj 2020
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden til møde den 6. maj 2020 godkendes

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 06-05-2020

Godkendt.caseno20-5510_#5255237_v1_program til den 06.05.2020.pdf

Bilag

Program til den 06.05.2020


49. Beslutning om godkendelse af udbudsgrundlag for nyt børnehus i Svinninge

Beslutning om godkendelse af udbudsgrundlag for nyt børnehus i Svinninge
Sagsgang og sagstype

Udvalget for børn og skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. udbudsgrundlag for nyt børnehus i Svinninge godkendes og udbydes, og der afsættes 32,5 mio. kr. til projektet af den samlede anlægsramme til opførelse af nye børnehuse og skoler i kommunen
Beskrivelse af sagen

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal opføres 5 nye børnehuse, og har samlet afsat 175,5 mio. kr. i årene 2019-2022. Tidsplaner for de fem børnehuse følger de justerede tidsplaner, som Udvalget for Børn og Skole godkendte på udvalgsmøde den 1. april 2020 (sagen om fremrykning af anlægsmidler). Tidsplaner er vedlagt sagen som bilag.

Denne sag omhandler nyt børnehus i Svinninge, som er en sammenlægning af børnehusene Elverbo og Pilehytten.

Sagsfremstillingen beskriver den forventede tidsplan for projektet, den valgte udbudsmetode, bruger- og borgerinddragelse, uddrag fra udbudsgrundlaget og den økonomiske ramme for projektet, samt en beskrivelse af mulige tilvalg (optioner).

Med en godkendelse af sagens indstilling, udbydes en totalrådgiveraftale indeholdende ydelserne fra arkitekt, ingeniør og landskabsarkitekt til det nye børnehus i Svinninge. Byggeprojektet forventes udbudt, som hovedentreprise ultimo 2020.

Vedlagt sagen er udbudsgrundlaget, som består af projektbeskrivelse med dispositionsforslag for projektet, som er et resultat af bruger- og borgerinddragelsen.

Tidsplan

I det videre forløb forventes en tidsplan med følgende hovedpunkter:

 • Forår 2020: Politisk godkendelse af Brugerproces & Projektbeskrivelse
 • Forår/sommer 2020: Rådgiver udbud
 • Sommer til vinter 2020: Projektering
 • Vinter 2020: Udbud i Hovedentreprise
 • Primo 2021: Licitation
 • Primo 2021: Byggestart, Etape 1, Nybyggeri + 1943 fløjen
 • Efterår 2021: Ibrugtagning, Etape 1, Nybyggeri + 1943 fløjen
 • Efterår 2021: Byggestart, Etape 2, Renovering 1914 fløjen
 • Sommer 2022: Ibrugtagning, Etape 2, Renovering 1914 fløjen
 • Sommer – Efterår 2022: Byggeperiode, nedrivning & udearealer.

Det nye børnehus i Svinninge forventes at kunne tages i brug medio 2022. Den sidste byggeperiode kan gennemføres, mens det ombyggede hus er i brug.

Bruger- og borgerinddragelse

Med udgangspunkt i de rammer som er defineret af den politiske beslutning, er der jævnfør beslutningen igangsat en planlægningsfase i 2019 for at klarlægge det præcise byggeprogram for opgaven.

Udgangspunktet har været en bredt funderet bruger- og borgerinddragelse, som har omfattet repræsentanter for medarbejdere, ledere, bestyrelser og lokalområdet.

I forbindelse med det indledende planlægningsarbejde mellem dagtilbud, skole, SFO og projektledelsen fra Vækst og Bæredygtighed blev der hurtig en fælles forståelse af, at et sammenhængende fysisk børnemiljø i Svinninge stillede krav om ændringer i det oprindelige forslag. Dette blandt andet for at skabe muligheder for fleksible og mangfoldige læringsmiljøer for både dagtilbud og skole, udendørs såvel som indendørs – og dermed bidrage til realisering af den politiske ambition om sammenhæng mellem dagtilbud og skole. Derfor er projektets forudsætninger ændret. Dette har indflydelse på den økonomiske ramme, hvorfor projektet er blevet dyrere.

Bruger- og borgerinddragelsen er beskrevet nærmere i udbudsgrundlaget, som er vedlagt sagen.

Hoveddisposition

Grundlæggende tænkes hele det nye dagtilbudshus udformet, så alle lokaler fleksibelt kan anvendes af alle brugere herunder også fritidsbrugere.

Projektet er derfor tænkt som et hus, der fleksibelt kan rumme både dagtilbud og indskoling/SFO, men er i sin hovedisponering grundlæggende opdelt i et område for dagtilbud, indskoling og SFO.

I forbindelse med dagtilbudsbyggeriet, er de eksisterende bygninger suppleret med ca. 385 m2 opvarmet tilbygning samt ca. 95 m2 uopvarmet tilbygning med liggehal til vuggestuebørn. På samme måde er de eksisterende skolebygninger suppleret med ca. 120 m2 tilbygning med SFO basislokaler og garderobe.

I overgangen mellem dagtilbud og skole placeres produktionskøkken, fællesrum til spisning og rum til aktivitet/motorik, som tænkes at kunne anvendes sammen med indskoling/SFO. Denne del af det nye byggeri bliver bygningens hjerte.

Generelt søges udgifterne til udearealerne minimeret for ikke at overstige den økonomiske ramme, men der etableres de nødvendige arbejder for at sikre et velfungerende læringsmiljø for børnene.

I forbindelse med dagtilbud etableres således ca. 4.000 m2 udeareal til dagtilbud, som delvist omfatter den eksisterende legeplads til Børnehuset Pilehytten og den eksisterende skolegård mod Hovedgaden, samt det område som bliver til rådighed efter nedrivningen af Pilehytten.

Herudover inddrages den eksisterende legeplads til indskoling og SFO også delvist til nye udearealer for dagtilbud samt for at gøre plads til tilbygningerne. Legeplads/udeareal til indskoling og SFO erstattes med ny legeplads.

Mod ankomstvejen mod vest integreres ”kiss and ride” for biler, ny cykelparkering samt område til grøn affaldssortering/renovation.

Herudover søges der i forbindelse med projektet udført trafiksikkerhedstiltag f.eks. lysregulering af kryds ved vejen ind til skole og idrætshal.

Hoveddispositionen er beskrevet nærmere i udbudsgrundlaget, som er vedlagt sagen.

Salg af Ledegårdsvej 15, Svinninge (Børnehuset Elverbo)

Ejendommen Ledegårdsvej 15 i Svinninge rummer Børnehuset Elverbo. Administrationen har i forbindelse med projektet, erfaret at Holbæk Kommune ikke er tinglyste ejere af ejendommen.

Administrationen har ikke kunne opspore de tinglyste ejere – en forening, som er opløst. Kommunen har i en lang årrække afholdt omkostninger til ejendommen og derfor arbejdes der på en ejendomsdom, hvor Holbæk Kommune tilkendes ejerskabet.

Administrationen anbefaler, at ejendommen sælges og at salgsprovenu investeres i projektet med nyt børnehus, og eventuelt supplere omkostninger til tilvalg. Administrationen indstiller en sag til politisk behandling, når ejerskabet er afklaret.

Projektøkonomi (estimat 2020)

Hovedprojektet omfatter de arbejder, som er nødvendige for, at dagtilbud kan flyttes til skolens bygninger.

Herudover rummer hovedprojektet arbejder, som er afledte konsekvenser ved at flytte dagtilbud til skolen. F.eks. faciliteter til SFO, idet dagtilbud flyttes til de nuværende SFO-faciliteter samt erstatning af udearealer til indskoling.

De øvrige dele af projektet, som er foranlediget af ønsker fra skolen og ungdomsklubben samt det generelle renoveringsbehov m.v. er angivet som tilvalg.

Økonomi

Hovedprojektet:

Projekt

Finansieres af pulje

Beløb (mio. kr.)

Svinninge Børnehus, ekskl. tilvalg

Nye børnehuse og skoler

32,5

I alt

32,5

 

Svinninge Børnehus blev i 2018 estimeret til at koste 22,2 mio. kr. inkl. uforudsigelige udgifter. Estimat var baseret på nøgletal og kvadratmeter.

Projektet estimeres nu 10,3 mio. kr. dyrere, da projektets forudsætninger har ændret sig. Byggeriet skal være bæredygtigt – DGNB certificeret, der er større omkostninger til rådgivere i forbindelse med ny lovgivning om certificerede rådgivere til teknisk byggesagsbehandling på brand og konstruktioner, anlægspriser er steget, og derfor regnes der med et større nøgletal i det nye estimat til 32,5 mio. kr. Der er et stigende behov for fleksible læringsmiljøer i skole og dagtilbud, og derfor er der ikke de ledige kvadratmeter, som ligger til grund for estimat i 2018. Derfor skal der bygges mere nyt end først antaget. Der bygges samlet set færre kvadratmeter end der nedrives og fraflyttes – så der bliver en bedre udnyttelse af kvadratmeter.

Tilvalg (optioner):

Bruger- og borgerinddragelsen har belyst tilvalg for ca. 11,35 mio. kr. Tilvalg vil medføre et helhedsorienteret projekt med kvalitetsløft af faciliteter for alle brugere herunder, dagtilbud, skole, SFO og ungdomsklub. Se beskrivelse af de enkelte tilvalg i vedlagte udbudsgrundlag.

De endelige tillægspriser ved tilvalg af de enkelte optioner vil fremkomme i forbindelse med tilbudsindhentningen. Tilkøb af tilvalg vil blive fremlagt til politisk behandling, hvis de ikke kan rummes indenfor den samlede afsatte økonomiske ramme på 175,5 mio. kr.

Estimat har en beregningsmæssig usikkerhed, og kan andrage +/- 25 %

Anlægsramme til nye børnehuse og skoler

Den samlede anlægsramme på 175,5 mio. kr. til fem nye børnehuse og skoler, er fordelt over fire budgetår fra 2019-2022. Administrationen estimerede i 2018 et budget på 161,3 mio. kr. til alle fem projekter. Heraf er der afsat 19,8 mio. kr. til uforudsigelige udgifter og administrationsudgifter til alle fem projekter.

Der er et restbeløb på 14,2 mio. kr. til tilvalg i de fem projekter eller hvis projekter efter bruger- og borgerinddragelse og udbud, viser sig at være dyrere end først estimeret.

Anlægsrammen for nye børnehuse og skoler

Projekt

Beløb (mio. kr.)

Fem nye børnehuse

175,5

Knabstrup Skole og Børnehus, ekskl. tilvalg

-37

Stestrup Skole og Børnehus, ekskl. tilvalg

-21,4

Svinninge Børnehus, ekskl. tilvalg

-32,5

I alt

84,6

 

Dermed er der disponeret 90,9 mio. kr. til 3 nye børnehuse i Knabstrup, Stestrup og Svinninge. Restbeløbet er dermed 84,6 mio. kr. til nye børnehuse i Tuse og Jyderup samt tilvalg i alle fem projekter. Der er på nuværende tidspunkt belyst tilvalg for 32 mio. kr. på baggrund af bruger- og borgerinddragelse i Knabstrup, Stestrup og Svinninge.

Økonomiske konsekvenser

Nyt børnehus i Svinninge estimeres til 32,5 mio. kr. ekskl. tilvalg. Den samlede anlægsramme er 175,5 mio. kr., heraf er 58,4 mio. kr. disponeret til nye børnehuse i Knabstrup og Stestrup. Restbeløbet er herefter på 117,1 mio. kr.

Investeringsbehovet på 32,5 mio. kr. finansieres af restbeløbet på 117,1 mio. kr., hvorefter er anlægsrammen 84,6 mio. kr.

Driftsbesparelse

Administrationen vurderer en årlig driftsbesparelse på 0,5 mio. kr., hvis projektet gennemføres i henhold til udbudsgrundlaget. Besparelsen opnås ved nedrivning af Børnehuset Pilehytten og frasalg af Børnehuset Elverbo.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Projektet udføres med fokus på at sikre det bedst mulige projekt i forhold til minimering af energiforbrug samt valg af bæredygtige løsninger indenfor de økonomiske rammer.

Der vil være fokus på den udførte energiløsning, herunder et ønske om opnåelse af et byggeri som har minimalt energiforbrug og som ligger i forlængelse af Holbæk Kommunes beslutning om at følge de nationale mål for reduktion af CO2.

I forlængelse af dette vil der i forbindelse med nybygninger og ombygningsarbejderne blive udført nye varmesystem med lavtemperaturbaseret gulvvarme som er tilpasset den fremtidige varmeforsyning af hele skolen med varmepumper. Herudover vil der også være fokus på energirenovering af klimaskærmen bl.a. i form af nye højisolerede terrændæk med gulvvarme i alle tilbygninger samt stuetagen i de eksisterende bygninger som ombygges til at rumme dagtilbudsområdet.

I forhold til bæredygtigt byggeri, udføres projektet med fokusbygningen og udearealernes udformning i.f.t. alle bæredygtighedsaspekter i bred forstand, som angivet i DGNB-ordningen Green Building Council (DK-GBC).

Projektet vil blive søgt certificeret til højest mulige certificering af projektet i forhold til DGNB-certificering i henholdsvis en sølv-, guld- eller platincertificering.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 06-05-2020

Indstilles godkendt.caseno19-13973_#5233821_v1_2020.04.02_udbudsgrundlag_nyt børnehus i svinninge.pdf
caseno19-13973_#5242502_v1_kortbilag_svinninge.pdf
caseno19-13973_#5248711_v1_2020.03.16_forventet tidsplaner for fem nye børnehuse.pdf

Bilag

2020.04.02_Udbudsgrundlag_Nyt børnehus i Svinninge
Kortbilag_Svinninge
2020.03.16_Forventet tidsplaner for fem nye børnehuse


50. Beslutning om godkendelse af udbudsgrundlag for ombygning af Stestrup Skole og Børnehus

Beslutning om godkendelse af udbudsgrundlag for ombygning af Stestrup Skole og Børnehus
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. udbudsgrundlag for det nye Stestrup Skole og Børnehus godkendes og udbydes, og der afsættes 21,4 mio. kr. til projektet af den samlede anlægsramme til opførelse af nye børnehuse og skoler i kommunen
Beskrivelse af sagen

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal opføres 5 nye børnehuse, og har samlet afsat 175,5 mio. kr. i årene 2019-2022. Tidsplaner for de fem børnehuse følger de justerede tidsplaner, som Udvalget for Børn og Skole godkendte på udvalgsmøde den 1. april 2020 (sagen om fremrykning af anlægsmidler). Tidsplaner er vedlagt sagen som bilag.

Denne sag omhandler det nye Stestrup Skole og Børnehus.

Sagsfremstillingen beskriver den forventede tidsplan for projektet, den valgte udbudsmetode, bruger- og borgerinddragelse, uddrag fra udbudsgrundlaget og den økonomiske ramme for projektet, samt en beskrivelse af mulige tilvalg (optioner).

Med en godkendelse af sagens indstilling, udbydes en totalrådgiveraftale indeholdende ydelser fra arkitekt, ingeniør og landskabsarkitekt til det nye Stestrup Skole og Børnehus. Byggeprojektet forventes udbudt, som hovedentreprise ultimo 2020.

Vedlagt sagen er udbudsgrundlaget for ombygning, som består af projektbeskrivelse med dispositionsforslag for projektet, som er et resultat af bruger- og borgerinddragelsen.

Tidsplan

I det videre forløb forventes en tidsplan med følgende hovedpunkter:

 • Forår 2020: Politisk godkendelse af Brugerproces & Projektbeskrivelse
 • Forår/sommer 2020: Rådgiver udbud
 • Sommer til vinter 2020: Projektering
 • Vinter 2020: Udbud i Hovedentreprise
 • Primo 2021: Licitation
 • Primo 2021: Byggestart, Etape 1, Dagtilbud
 • Efterår 2021: Ibrugtagning, Dagtilbud
 • Efterår 2021: Byggestart, Etape 2, Skole
 • Sommer 2022: Ibrugtagning, Etape 2, Skole
 • Sommer – Efterår 2022: Byggeperiode, nedrivning & udearealer

Stestrup Skole og Børnehus forventes, at kunne tages i brug medio 2022. Den sidste byggeperiode kan gennemføres mens det ombyggede hus er i brug.

Bruger- og borgerinddragelse

Med udgangspunkt i de rammer som er defineret af den politiske beslutning, er der jævnfør beslutningen igangsat en planlægningsfase i 2019, for at klarlægge det præcise byggeprogram for opgaven.

Udgangspunktet har været en bredt funderet bruger- og borgerinddragelse, som har omfattet repræsentanter for medarbejdere, ledere, bestyrelser og lokalområdet.

I Stestrup har der herudover været særligt fokus på igangsætning af brugerprocessen med 2 særlige arrangementer. Et med fokus på inddragelse af personale fra både dagtilbud og skole samt med afholdelse af et borgermøde.

I perioden fra borgermødet i maj 2019 og frem til marts 2020 har der været afholdt i alt 9 møder, hvoraf de 4 har været et særligt planlagt forløb for den bredt funderede bruger- og borgergruppe med en heldags inspirationsdag til nye skoler og daginstitutioner. Hertil kommer efterfølgende workshops og afsluttende møde med godkendelse fra de lokale interessenter (repræsentanter fra skole, SFO, dagtilbud og lokalområdet) af grundlaget for politisk godkendelse af projektet.

Der planlægges med forsat bruger- og borgerinddragelse i den videre proces bl.a. i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmateriale samt i forbindelse med de efterfølgende projekterings- og udførelsesfaser.

Bruger- og borgerinddragelsen er beskrevet nærmere i udbudsgrundlaget, som er vedlagt sagen.

Hoveddisposition

Projektet udformes som et samlet byggeri, som fleksibelt kan anvendes af alle, men med en indretning som sikrer, at alle aldersgrupper og ansatte får optimale forhold og at der er taget hensyn til de særlige forhold for især de mindste børn. Byggeriet vil bidrage til realisering af den politiske ambition om sammenhæng mellem dagtilbud og skole.

Herudover er der indtænkt lokalområdets anvendelse af bygningerne bl.a. i forhold til adgangskontrol, så bygningen kan åbnes i et afgrænset område samt mulighed for opbevaring i depotrum/aflåselige skabe. Byggeriet bliver et hus i lokalområdet, som dermed understøtter den politiske ambition om dagtilbuds og skolers synlige og aktive rolle i lokalsamfundet.

Det nye Stestrup Skole og Børnehus tager som angivet i arbejdsgrundlaget udgangspunkt i ombygning og renovering af de eksisterende bygninger, som i dag rummer Stestrup Skole, og hvor der er en arealmæssig overskudskapacitet grundet faldende børnetal.

Ved materialevalg og konstruktioner, vil der være fokus på optimering af de energimæssige forhold samt på et materialevalg, der er robust og har slidstyrke og med fokus på at reducere vedligeholdelse og rengøring til et minimum.

Adgangsforholdene planlægges, så der er mulighed for en variation af adgangsmuligheder for både gående, cyklende og bilister.

Hoveddispositionen er beskrevet nærmere i udbudsgrundlaget, som er vedlagt sagen.

Projektøkonomi (estimat 2020)

Hovedprojektet omfatter de arbejder, som er nødvendige for at dagtilbud kan flyttes til skolens bygninger samt de renoveringsarbejder, der er planlagt for at indhente efterslæb på bygningsvedligeholdelse og energiforbedrende tiltag, som omhandler skolebygningen.

Herudover rummer hovedprojektet arbejder, som er afledte konsekvenser ved at flytte dagtilbud til skolen. F.eks. faciliteter til SFO, idet dagtilbud flyttes til de nuværende SFO-faciliteter.

De øvrige dele af projektet, som er foranlediget af ønsker fra skolen samt det generelle renoveringsbehov m.v. er angivet som tilvalg/optioner.

Økonomi

Hovedprojektet:

Projekt

Finansieres af pulje

Beløb (mio. kr.)

Stestrup Skole og Børnehus, ekskl. tilvalg

Nye børnehuse og skoler

21,4

Klimaskærm/energirenovering

Renovering af bygninger m.m.

6

Belysning

Energipuljen

1

I alt

28,4


Ombygningen af Stestrup Skole og Børnehus blev i 2018 estimeret til at koste 23,7 mio. kr. inkl. uforudsigelige udgifter og inkl. finansiering fra anlægspulje Renovering af bygninger m.m. Estimatet var baseret på nøgletal og kvadratmeter.

Projektet estimeres 4,7 mio. kr. dyrere end estimat fra 2018. Projektets forudsætninger har ændret sig. Byggeriet skal være bæredygtigt - DGNB certificeret, der er større omkostninger til rådgivere i forbindelse med ny lovgivning om certificerede rådgivere til teknisk byggesagsbehandling på brand og konstruktioner, anlægspriser er steget og derfor regnes der med et større nøgletal i estimat til 28,4 mio. kr. Bygningens klimaskærm kræver mere renovering end først antaget og infrastrukturen i forhold til trafikafvikling, ankomst, af- og påsætning, er tilføjet projektet for at højne trafiksikkerheden ved skole og børnehus.

Tilvalg/Optioner

Bruger- og borgerinddragelsen har belyst tilvalg for ca. 15,2 mio. kr. Se beskrivelse af de enkelte tilvalg i vedlagte udbudsgrundlag. Tilvalg vil medføre et helhedsorienteret projekt, som giver faciliteter i skole- og SFO-området et kvalitetsløft. 

De endelige tillægspriser ved tilvalg af de enkelte optioner vil fremkomme i forbindelse med tilbudsindhentningen. Tilkøb af tilvalg vil blive fremlagt til politisk behandling, hvis de ikke kan rummes indenfor den samlede afsatte økonomiske ramme på 175,5 mio. kr.

Estimat har en beregningsmæssig usikkerhed, og kan andrage +/- 25 %

Anlægsramme til nye børnehuse og skoler

Den samlede anlægsramme på 175,5 mio. kr. til fem nye børnehuse og skoler, er fordelt over fire budgetår fra 2019-2022. Administrationen estimerede i 2018 et budget på 161,3 mio. kr. til alle fem projekter. Heraf er der afsat 19,8 mio. kr. til uforudsigelige udgifter og administrationsudgifter til alle fem projekter.

Der er et restbeløb på 14,2 mio. kr. til tilvalg i de fem projekter eller hvis projekter efter bruger- og borgerinddragelse og udbud, viser sig at være dyrere end først estimeret.

Anlægsrammen for nye børnehuse og skoler

Projekt

Beløb (mio. kr.)

Fem nye børnehuse

175,5

Knabstrup Skole og Børnehus, ekskl. tilvalg

-37

Svinninge børnehus, ekskl. tilvalg

-32,5

Stestrup Skole og Børnehus, ekskl. tilvalg

-21,4

I alt

84,6

 

Dermed er der disponeret 90,9 mio. kr. til 3 nye børnehuse i Knabstrup, Svinninge og Stestrup. Restbeløbet er dermed 84,6 mio. kr. til nye børnehuse i Tuse og Jyderup samt tilvalg i alle fem projekter. Der er på nuværende tidspunkt belyst tilvalg for 32 mio. kr. på baggrund af bruger- og borgerinddragelse i Knabstrup, Svinninge og Stestrup.

Økonomiske konsekvenser

Stestrup Skole og Børnehus estimeres til 28,4 mio. kr. ekskl. tilvalg. Heraf finansieres 7 mio. kr. af henholdsvis energipuljen og pulje til renovering af bygninger m.m. i anlægsbudget 2021. Investeringsbehovet er herefter på 21,4 mio. kr.

Den samlede anlægsramme er 175,5 mio. kr., heraf er 69,5 mio. kr. disponeret til nye børnehuse i Knabstrup og Svinninge. Restbeløbet er herefter på 106 mio. kr.

Investeringsbehovet på 21,4 mio. kr. finansieres af restbeløbet på 106 mio. kr. hvorefter anlægsrammen er 84,6 mio. kr.

Driftsbesparelse

Administrationen vurderer en årlig driftsbesparelse på 0,5 mio. kr., hvis projektet gennemføres i henhold til udbudsgrundlaget for ombygningen. Besparelsen opnås ved nedrivning af børnehuset (2 bygninger) og småbygninger på skolens og børnehusets matrikel, som har ringe bygningsmæssig kvalitet og ringe isoleringsevne. Klimaskærmen renoveres med efterisolering af facader og tag, samt nye døre og vinduer udført med lavenergiglas.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Projektet udføres med fokus på at sikre det bedst mulige projekt i forhold til minimering af energiforbrug samt valg af bæredygtige løsninger indenfor de økonomiske rammer.

Der vil være fokus på den udførte energiløsning, herunder et ønske om opnåelse af et byggeri som har minimalt energiforbrug og som ligger i forlængelse af Holbæk Kommunes beslutning om at følge de nationale mål for reduktion af CO2.

I forhold til bæredygtigt byggeri, udføres projektet med fokus på bygningen og udearealernes udformning i forhold til alle bæredygtighedsaspekter i bred forstand, som angivet i DGNB-ordningen Green Building Council (DK-GBC).

Projekt vil blive søgt certificeret til højest mulige certificering af projektet i forhold til DGNB-certificering i henholdsvis en sølv-, guld- eller platincertificering.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 06-05-2020

Indstilles godkendt.caseno19-13976_#5239972_v1_2020.04.15_udbudsgrundlag_stestrup skole og børnehus.pdf
caseno19-13976_#5242477_v1_kortbilag_stestrup skole og børnehus.pdf
caseno19-13976_#5248715_v1_2020.03.16_forventet tidsplaner for fem nye børnehuse.pdf

Bilag

2020.04.15_Udbudsgrundlag_Stestrup Skole og Børnehus
Kortbilag_Stestrup Skole og Børnehus
2020.03.16_Forventet tidsplaner for fem nye børnehuse


51. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til opstart af anlæg

Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til opstart af anlæg
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. der frigives 0,5 mio. kr. fra puljen Projektomkostninger til opstart af anlæg under Økonomiudvalget på investeringsoversigten for budget 2020 til udarbejdelse af beslutningsgrundlag for kapacitetstilpasning af de fysiske rammer for skole- og dagtilbud i Holbæk by
Beskrivelse af sagen

Stadig flere borgere vælger at flytte til Holbæk Kommune, og bosætningen i Holbæk by forventes at stige med op mod 15 % de kommende 10 år. Derfor er der behov for en vurdering af hvilke konsekvenser bosætningen i Holbæk by har på kapaciteten i skole- og dagtilbud.

I den forbindelse er der behov for at få skabt et faktabaseret beslutningsgrundlag med henblik på at kunne vurdere, om der fremadrettet er den nødvendige kapacitet og de pædagogiske rammer i skole- og dagtilbud i Holbæk by.

Aktuelt er der flere konkrete udfordringer, som har udløst behovet for en samlet vurdering af behovet for kapacitetstilpasning af de fysiske rammer for skole- og dagtilbud i Holbæk by.

Dagtilbud Munkevænget og Stormøllen fremstår nedslidte, og er utidssvarende i forhold til at understøtte det pædagogiske arbejde. Munkevænget er ikke bæredygtigt i forhold til den pædagogiske drift – der mangler et grupperum, og dermed kan der ikke indskrives det antal børn, der gør dagtilbuddet økonomisk bæredygtigt.

Der er desuden et behov for renovering af Bjergmarkskolen, og der skal tages stilling til hvor vidt der er behov for en udbygning af skolen. Derudover mangler skolen faglokaler og lokaler, der understøtter fleksible læringsmiljøer.

Endelig er der et stort pres på vuggestuepladser i Holbæk by.

Administrationen anbefaler derfor at der investeres i projektudvikling for at skabe et faktabaseret beslutningsgrundlag. Arbejdet omfatter prognose for henholdsvis skole- og dagtilbud, konkrete forslag til kapacitetstilpasning samt en investeringsplan.

Arbejdet forventet at kunne indstilles politisk i forbindelse med budgetforhandlinger for 2021 og overslagsårene.

Økonomiske konsekvenser

Der investeres 0,5 mio. kr. fra puljen Projektomkostninger til opstart af anlæg under Økonomiudvalget på investeringsoversigten for budget 2020 til udarbejdelse af beslutningsgrundlag for kapacitetstilpasning af de fysiske rammer for skole- og dagtilbud i Holbæk By.

Budget

Aktiviteter

Økonomi

Udarbejdelse af planskitser og estimater for konkrete indsatser

320.000 kr.

Rumprogram Bjergmarkskolen

130.000 kr.

Administration, projektstyring og investeringsplan

  50.000 kr.

I alt

500.000 kr.

 

 

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 06-05-2020

Indstilles godkendt.

52. Beslutning om udsættelse eller aflysning af større sager og projekter der påvirkes af coronakrisen

Beslutning om udsættelse eller aflysning af større sager og projekter der påvirkes af coronakrisen
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. større sager og projekter som i bilaget er markeret med ’U’ og ’A’ godkendes som henholdsvis udsat eller aflyst.

Beskrivelse af sagen

Coronakrisen har bevirket, at organisationens ressourcer har været brugt på andre måder eller været flyttet til mere kritiske funktioner og opgaver end sædvanligt. For en række af Holbæk Kommunes større udviklingsprojekter, planer og tilbagevendende aktiviteter har det betydet en forsinkelse eller udskydelse og i enkelte tilfælde aflysninger.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 8. april 2020 en ny tidsplan for Erhvervspolitik, Strategisk energiplan, Boligstrategi og Effektiviseringsstrategi, som det fremgår af oversigten i det vedhæftede bilag. Derudover er der en række større eller mindre sager eller projekter, der bliver påvirket.

I bilaget er der en samlet oversigt over aktiviteter, som tidsmæssigt enten er eller forventes at blive påvirket af coronakrisen, samt de nærmere begrundelser for ændringerne. Det ses også, hvilke ændringer, der er sket eller forventes at ske.

Af oversigten fremgår det også, om ændringerne i form af aflysning eller udsættelse skal godkendes politisk. Der lægges op til at sager, der kræver politisk beslutning om udsættelse eller aflysning godkendes på mødet. I takt med udviklingen i genåbningen af samfundet kan der komme nye ændringer i oversigten.

Økonomiske konsekvenser

Beslutningen har ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Orienteringen har ingen miljø- eller klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 06-05-2020

Indstilles godkendt.

 caseno20-13954_#5253546_v1_bilag, ark 1, oversigt over projekter og sager til politisk niveau v2.xlsx.xlsx

Bilag

Bilag, Ark 1, Oversigt over projekter og sager til politisk niveau v2.xlsx


53. Beslutning om udvidelse af orlovsordning til også at omfatte børn i SFO

Beslutning om udvidelse af orlovsordning til også at omfatte børn i SFO
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. den nuværende orlovsordning for børn i de kommunale daginstitutioner (børnehuse) og i dagplejen udvides, så den også omfatter børn, der er indmeldt i SFO ved de fire folkeskoler
 2. ændringen har virkning med tilbagevirkende kraft fra den 23. april 2020
Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen godkendte den 22. april, at forældre med børn i Holbæk Kommunes daginstitutioner (børnehuse) og dagpleje i en tidsbegrænset periode kan melde deres barn på orlov uden at barnet mister sin plads i dagtilbuddet.

Orlovsordningen er målrettet forældre der i en tidsbegrænset periode ønsker selv at varetage pasningen af deres børn, eller ikke kan få tilbudt tilstrækkelig med pasning. Ordningen er samtidig med til at reducere børnefremmødet, så institutionerne under iagttagelse af Sundhedsstyrelsens retningslinjer har bedre mulighed for at tilbyde pasning til de resterende børn.

I perioden fra ordningen blev etableret og frem til den 30. april er ca. 370 børn i alderen 0-5 år blevet tilmeldt til ordningen.  

Det forslås nu, at muligheden for at melde børn på orlov udvides, så den også gælder for børn, der er indmeldt i SFO ved en af kommunens fire folkeskoler.

Når SFO’erne ikke i første omgang blev omfattet af ordningen, skyldes det, at SFO området ikke har helt samme udfordringer som dagtilbudsområdet med at overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjer, hvad angår m2 og personale.

SFO området er dog også presset på personaledelen og med et lavere børnefremmøde vil SFO området få en bedre mulighed for at opretholde et pasningstilbud af en rimelig kvalitet og omfang.

Under de nuværende forhold har væsentligt flere forældre sammenlignet med tidligere valgt at udmelde deres børn af både SFO 1 og SFO 2 med virkning fra 1. maj eller 1 juni. Der sker således i perioden fra 1. april til 1. juni 2020 et fald på 197 børn i SFO, hvor det tilsvarende fald i 2019 kun var 55 børn.

Da der er pasningsgaranti i SFO må det forventes, at en del af børnene indmeldes igen, når forholdene er mere normaliseret. Men det kan ikke på forhånd udelukkes, at de aktuelle udmeldelser betyder at færre børn end hidtil vil gøre brug af SFO i det kommende skoleår. Det kan komme til at påvirke mulighederne for at skabe sammenhæng mellem SFO og undervisningen – og det kan især få betydning for de mindre SFO-afdelinger, som i forvejen er udfordret på, hvordan de kan etablere et ’bæredygtigt SFO tilbud’.

En orlovsordning i lighed med den på dagtilbudsområdet kan i givet fald være et alternativ til en egentlig udmeldelse. Samtidig med, at den er et tilbud til de forældre, som godt ville have haft udmeldt deres børn med et kortere varsel end det nuværende varsel på 1 måned.

Det forslås at udvidelsen af orlovsordningen til også at omfatte SFO er gældende med tilbagevirkende kraft den 23. april til og med den 30. juni 2020, så vilkårene for forældre med børn i SFO er de samme, som er gældende på dagtilbudsområdet. Til info betales der ikke forældrebetaling for juli, da forældrebetalingen opkræves i 11 rater om året.

Ikrafttrædelse

Hvis forslag om udvidelse af orlovsordningen godkendes i Udvalget for Børn og Skole på møde d. 6. maj, vil orlovsordningen blive iværksat og kommunikeret umiddelbart efter mødet og derved inden behandlingen i Økonomiudvalget. Sagen behandles ikke i kommunalbestyrelsen, da tilmeldingsfrist til at gøre brug af orlovsmuligheden udløber d. 15. maj 2020 (jf. beskrivelse af rammer nedenfor), dvs. før kommunalbestyrelsens næste møde.   

 

Rammer for orlov fra SFO

Barnets orlovsperiode skal som minimum udgøre en sammenhængende periode på 14 dage og kan iværksættes med en dags varsel. Tilmelding til orlov skal være modtaget senest den 15. maj.

Man kan tilmelde sig orlovsordningen over flere gange og i flere perioder, så længe de placeres og afholdes i perioden fra d. 23. april til og med d. 30. juni, og under forudsætning af at tilmeldingsfristen den 15. maj overholdes.

Når orlovsperioden udløber indtræder barnet automatisk på sin plads i SFO’en medmindre forældrene har udmeldt barnet i forlængelse af periodens udløb. 

Der betales ikke forældrebetaling i orlovsperioden.

Orlovsordningen er gældende med tilbagevirkende kraft den 23. april til og med den 30. juni 2020 (begge dage inkl.). Tilmelding til orlov med tilbagevirkende kraft i perioden fra den 23. april til og med den 7. maj skal være administrationen i hænde senest søndag den 10. maj.

Godkendelse af orlov med tilbagevirkende kraft forudsætter, at barnet ikke har anvendt SFO’en i den pågældende periode.

Tilmeldingen til orlov er bindende for den periode, forældrene har oplyst. I det særlige tilfælde, hvor ledige forældre med kort varsel får tilbudt beskæftigelse, og derfor ikke længere kan varetage pasningen selv, er der mulighed for at afbryde orloven.

Orlovsmuligheden for børn i SFO omfatter børn der er indmeldt i SFO1 og SFO2 ved Holbæk Kommunes folkeskoler.

Der udsendes særskilt information på AULA om, hvordan forældrene tilmelder barnet til ordningen.

Økonomiske konsekvenser

 Skolerne fastholder budgettildelingen til barnet for den periode barnet midlertidigt er udmeldt (på orlov). Det er uvist hvor mange forældre, der vil gøre brug af orlovsordningen. Men hvis 10% af forældre med børn i SFO1 og SFO2 anvender ordningen vil det give et indtægtstab på ca. 220.000 kr. i forældrebetaling pr. måned.

Alle udgifter forbundet med genåbningen bliver registeret.

Det er tidligere meldt ud at regeringen vil sikre, at ekstraordinære kommunale udgifter til COVID-19 ikke kommer til at fortrænge øvrige udgifter til borgernær velfærd. Derfor undtages COVID-19 relaterede udgifter i 2020 fra udgiftsloftet.

Ved økonomiforhandlingerne mellem regeringen og KL i juni vil parterne drøfte den samlede ramme for kommunernes økonomi i 2020 og 2021.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

 

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 06-05-2020

Indstillingen indstilles godkendt med beslutning om at tilmeldingsfristen forlænges til 15. juni 2020.

54. Beslutning om Budgetrevision 2

Beslutning om Budgetrevision 2
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller:

 1. At budgetrevision 2 godkendes
 2. At de udarbejdede handleplaner jf. de økonomiske styringsprincipper godkendes
 3. At omplaceringer og negative tillægsbevillinger som beskrevet i bilag 1 godkendes
Alternativ indstilling

Administrationen indstiller:

 1. At budgetrevision 2 godkendes
 2. At der i lyset af den nuværende krise ikke arbejdes med handleplaner i ved Budgetrevision 2
 3. At der indføres generel tilbageholdenhed i organisationen
 4. At omplaceringer og negative tillægsbevillinger som beskrevet i bilag 1 godkendes
Beskrivelse af sagen

Indledning

Budgetrevision 2 er i år udarbejdet samtidig med at vi som kommune står i en helt ekstraordinær situation relateret til Covid. Situationen har allerede på nuværende tidspunkt sat sig sine spor i kommunens økonomi, men vil også fremadrettet påvirke økonomien. Til trods for, at Covid har stor effekt på økonomien, så er der også udfordringer i økonomien, der ikke skyldes Covid. Budgetrevisionen sigter på at synliggøre begge typer af udfordringer.

Budgetrevision 2 udarbejdes med skæringsdato pr. 31. marts og tager udgangspunkt i beslutninger indtil dette tidspunkt. Nettoudgifterne vedrørende Covid vil derfor være underestimerede i forhold til de reelle udgifter, der kan forventes på sigt. Beslutninger truffet i forbindelse med Erhvervs- og Kulturpakken er indarbejdet i estimaterne på de områder de vedrører. Det vil sige primært under Udvalget for Klima og Miljø og Udvalget for Kultur og Fritid samt under anlæg.

Der forventes ved budgetrevision 2 et merforbrug på de samlede driftsudgifter på 68,1 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget.

Sammenlignet med det oprindelige budget, er der en forventning om merforbrug på 106,3 mio.kr.

Effekterne af Covid er indregnet i estimaterne, hvor de er kendte og dermed med en vis sikkerhed kan indregnes i estimaterne. På en lang række områder er der dog ikke indregnet effekter i estimaterne, idet omfanget fortsat er behæftet med stor usikkerhed eller vedrører udgifter opstået efter 31. marts. Det gør sig for eksempel gældende på skole- og daginstitutionsområdet, hvor øgede udgifter til vikarer og lignende endnu ikke er indregnet i estimaterne. Der er derfor for nuværende alene indregnet 53,5 mio. kr. i Covid udgifter. Heraf alene 2,9 mio. kr. på serviceudgifter. Det reelle tal må forventes at blive langt højere.

Når den samlede effekt af Covid ikke kan indregnes i estimaterne, så rummer det samlede forventede resultat for kommunen en væsentlig usikkerhed. I de efterfølgende afsnit vil der på driften særskilt både blive beskrevet, hvad der er indregnet af Covid-udgifter og hvordan resultatet ser ud, når direkte Covid-udgifter er fratrukket.

Samlet set vil estimater hvor Covid ikke er medregnet, blive betragtet som strukturelle estimater på driften. Det er her, hvor et eventuelt estimeret merforbrug på et område vil blive ved med at slå igennem, selv efter Covid ikke længere påvirker estimaterne. Det vil sige estimater som fordrer handling i såvel indeværende som kommende år.

Det forventes, at staten i en eller anden form vil kompensere kommunerne for Covid udgifter. Dette skal dog ses som en nettobetragtning, forstået på den måde at mindreudgifter også skal medgå i regnestykket. På beskæftigelsesområdet bliver der kompenseret i forhold til de aftaler, der allerede ligger på området omkring regulering af beskæftigelsestilskud og budgetgaranti.  Aftalerne på området sikrer kompensation på landsplan for kommunerne under et. Hvordan forholdene vil være specifikt i Holbæk Kommune, vides endnu ikke.

Regeringen og KL har den 26. marts indgået en aftale om de økonomiske rammer for kommunerne og økonomiske tiltag, der gør det muligt for kommunerne at hjælpe med at holde hånden under den danske økonomi, der er præget af Covid.

Med aftalen suspenderer regeringen anlægsloftet, kommunerne får tilladelse at overskride servicerammen i 2020 med det, som kan henføres til Covid ud fra en netto-betragtning, og der lægges op til en vis finansiering af forventet merforbrug på forsørgelsesudgifter.

Administrationens fortolkning i forbindelse med denne sag er, at kommunerne bliver kompenseret under et både når det kommer til service og forsørgelsesudgifter. Det vides derfor ikke på nuværende tidspunkt, hvordan det samlet vil påvirke Holbæk Kommune, men vi forudsætter i Budgetrevision 2, at Holbæk Kommune bliver fuldt ud kompenseret for Covid nettoudgifter – i første omgang ved en efterregulering af 2020 budgettet som led i økonomiaftalen mellem KL og staten til sommer.

Derfor vil fokus i denne sagsfremstilling være på håndtering af de strukturelle problemer på de enkelte driftsområder.

 

 Tabel 1: Samlet resultat

Mio. kr.

Oprindeligt budget 2020

 (A)

Korrigeret budget 2020

(B)

Forventet regnskab 2020 BR2

(C)

Forventet afvigelse oprindeligt budget 2020 BR2

(C-A)

Forventet afvigelse korrigeret budget 2020 BR2

(C-B)

Udgifter direkte relateret til Covid

(D)

Forventet afvigelse fra korrigeret budget ikke relateret til Covid

(C-B-D)

Indtægter

-4.634,6

-4.634,6

-4.639,9

-5,2

-5,2

4,3

-9,5

Driftsudgifter

4.308,1

4.346,2

4.414,4

106,3

68,1

53,5

14,6

Renter

15,3

15,3

14,3

-1,0

-1,0

0,0

-1,0

Anlæg

222,7

305,5

251,0

28,3

-54,5

36,5

-91,0

Finansiering

62,5

61,3

0,3

-62,2

-61,0

-36,5

-24,5

Resultat i alt

-26,0

93,7

40,1

66,1

-53,6

57,8

-111,4

 

Det forventede regnskab her ved BR2 viser et samlet resultat på 40,1 mio. kr. Dette er et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 53,6 mio. kr. men et samlet merforbrug i forhold til oprindeligt budget på 66,1 mio. kr.

Der er et merforbrug på driften, hvorimod der er et mindreforbrug på anlæg og finansiering. Dette gør sig gældende såvel med som uden Covid udgifter. Alle områder gennemgås separat i de efterfølgende afsnit.

Samlet set er der her ved Budgetrevision 2 indarbejdet forventede udgifter 57,8 mio. kr. som følge af Covid.

Hovedindstillingen medfører, at der jævnfør økonomisk styringsprincip 11 udarbejdes handleplaner for områder med strukturelle udfordringer på serviceudgifter, hvilket er hos Socialudvalget og Udvalget for Børn og Skole. De strukturelle udfordringer rækker ind i Budget 2021-24, og dermed vil et merforbrug i 2020 medføre at udgiftsniveauet er for højt, når vi kommer ind i 2021. Handleplaner på området vil derfor forbedre udgangspunktet for budget 2021. Handleplanerne på områderne vil også hjælpe i forhold til den udfordring, der er på budgettet i 2020 til serviceudgifter. Udover handleplanerne i denne sag, arbejdes der stadig på beskæftigelsesområdet med de handleplaner, der blev besluttet forbindelse med Budgetrevision 1.  Argumentet for den alternative indstilling er uddybet i afsnittet omkring den alternative indstilling, men vil ikke løse de strukturelle udfordringer for Budget 2021.

Resultat før Covid på driften (strukturelt resultat)

Som det fremgår af tabel 1, viser resultatet før Covid stadig et merforbrug i forhold til korrigeret budget på 14,6 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget vil der, som det kan ses i tabel 2, være et strukturelt merforbrug på 52,7 mio. kr. Forskellen imellem afvigelsen i det oprindelige budget og det korrigerede budget skyldes, at overførsler fra 2019 til 2020 ikke er medregnet i oprindeligt budget. Det er primært på Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse og Udvalget for Børn og Skole, at der er merforbrug i forhold til det oprindelige budget.  Oprindeligt budget kan også være en god indikator for om der er udfordringer i budget 2021. Disse udfordringer er beskrevet i et senere afsnit.

Der er følgende forventede afvigelser på driften på udvalgsniveau. Da de indstillede omplaceringer i bilag 1 har stor betydning for resultaterne på de enkelte udvalg, er den forventede afvigelse også beskrevet efter omplaceringer. I de enkelte udvalgsnotater er der beskrevet både før og efter omplaceringer.

Som tidligere skrevet er der ikke her medregnet udgifter til Covid. Beskrivelsen af disse udgifter sker i et senere afsnit.


Tabel 2: Resultat på drift med og uden udgifter relateret til Covid

Mio. kr.

Forventet afvigelse oprindeligt budget 2020 BR2

(A)

Forventet afvigelse korrigeret budget 2020 BR2 (B)

Indstillede Omplaceringer

 (C)

Forventet afvigelse korrigeret budget efter indstillede omplaceringer

(B+C)

Udgifter direkte relateret til Covid

(D)

Forventet afvigelse fra oprindeligt budget ikke relateret til Covid

(A+C-D)

Forventet afvigelse fra korrigeret budget ikke relateret til Covid

(B+C-D)

I alt

106,3

68,1

0,0

68,1

53,5

52,7

14,6

Økonomiudvalget

0,7

-4,8

-7,9

-12,7

3,7

-10,9

-16,4

Udvalget for Børn og Skole

17,7

8,3

-2,8

5,5

0,1

14,9

5,4

Udvalget for Ældre og Sundhed

-8,8

-13,7

-0,5

-14,2

0,5

-9,8

-14,7

Udvalget for Klima og Miljø

1,3

0,8

0,0

0,8

0,8

0,5

0,0

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

82,3

73,4

12,4

85,7

50,0

44,6

35,7

Udvalget for Kultur og Fritid

-2,6

-5,1

-0,2

-5,3

-2,1

-0,6

-3,1

Socialudvalget

15,7

9,3

-1,1

8,2

0,6

13,9

7,6

 

Resultaterne og de strukturelle udfordringer på de enkelte udvalg er beskrevet herunder. Alle resultater er beskrevet under forudsætning af, at omplaceringerne der er indstillet i denne Budgetrevision godkendes.

 

Udvalget for Børn og Skole:

Der forventes et strukturelt merforbrug på 5,4 mio. kr. på hele udvalgets område Merforbruget skyldes, at skolerne ikke kan holde deres budgetter. Der forventes på området et merforbrug på 11,9 mio. kr. Den primære grund er et merforbrug på udgifterne til specialundervisning. Herudover har det vist sig vanskeligt at styre det faldende elevtal på skolerne. Modsat trækker dagtilbudsområdet, der forventer et mindreforbrug på 5,1 mio. kr., hvilket primært skyldes, at området er tilført midler som følge af finansloven og at overførslen på området ikke anvendes fuldt ud. I henhold til det økonomisk styringsprincip 11 er der udarbejdet handleplaner på folkeskoleområdet på 10,0 mio. kr. Der kan ikke anvises handleplaner for de resterende 1,9 mio. kr.

 

 

Udvalget for Ældre og Sundhed:

Det forventes et mindreforbrug på 14,7 mio. kr. på området. Mindreforbruget skyldes primært, at projekter på området ikke forventes at kunne gennemføres i 2020 med baggrund i den nuværende covid19 krise. Herudover forventes der mindreforbrug på sundhedsområdet som følge af den nuværende covid19-krise.

Socialudvalget:

Der forventes et merforbrug på 7,6 mio. kr. på Socialudvalget. På Børnespecialområdet forventes et merforbrug på 7,2 mio. kr. Dette skyldes lukning af Kikhøj, der medfører et merforbrug på 4,2 mio. kr. Herudover er der et merforbrug grundet flere anbringelser. På voksenspecialområdet forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. primært på grund af lukning af Ungekollegiet. Såvel lukning af Kikhøj som Ungekollegiet anses som en engangsudgift. Der er derfor på udvalgets område kun lavet handleplaner på 1,6 mio. kr. svarende til merforbruget eksklusive lukning af institutionerne. Handleplanerne er udarbejdet på såvel børnespecial- som voksenspecialområdet.

Udvalget for Kultur og Fritid:

Der forventes på udvalget for Kultur og Fritid et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. Dette skyldes, at en lang række tilskud først bliver udbetalt i 2021, selvom der er givet tilsagn om disse i 2020.

Udvalget for Klima og Miljø:

Der forventes et budget i balance. Der er et merforbrug på beredskabet, som bliver modsvaret af et tilsvarende mindreforbrug vedrørende vejafvandingsbidrag.

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Der forventes et strukturelt merforbrug på området på 35,7 mio. kr. Dette skyldes primært en høj indflyvning til budget 2020, samt en for lav gennemsnitspris på fleksjob i det oprindelige budget for 2020. Merforbruget forventes primært på sygedagspenge, førtidspension og ledighedsydelse. Merforbruget er også her uden effekterne af Covid. Disse beskrives i et senere afsnit.

Økonomiudvalget:

Der forventes samlet set et mindreforbrug på 16,4 mio. kr. Buffer til uforudsete udgifter indgår som en del af det forventede mindreforbrug med 13,7 mio. kr. Herudover er der mindreforbrug på pulje til udvikling af lokalområder og på administrationen. Modsat trækker et merforbrug på udgifter til Udbetaling Danmark og til andre IT-systemer. Herudover forventes et merforbrug til ekstra pension til tjenestemænd. Merforbruget vedrørende tjenestemændene er placeret under økonomiudvalget, men vedrører alle udvalg.

Budget til serviceudgifter

Tabel 3: Resultat budget til serviceudgifter

Mio. kr.

Budget til serviceudgifter 2020

 (A)

Forventet regnskab 2020 BR2

(B)

Forventet afvigelse budget til serviceudgifter 2020 BR2

(B-A)

Udgifter direkte relateret til Covid

(C)

Forventet afvigelse fra korrigeret budget ikke relateret til Covid

(B-A-C)

Indtægter

3.027,7

3.057,3

29,6

2,9

26,7

 

Merforbruget på det oprindelige budget slår igennem på budgettet til serviceudgifter, der er baseret på det oprindelige budget. Der forventes et samlet merforbrug på 29,6 mio. kr. Heraf udgør Covid nettoudgifter 2,9 mio. kr. for nuværende. KL har - som nævnt tidligere - den 26. marts aftalt, at Covid relaterede udgifter ikke indgår i loftet for budgettet til serviceudgifter. Det forventes dog stadig, at Holbæk Kommune overskrider det strukturelle budget til serviceudgifter med 26,7 mio. kr.

Overskridelsen skyldes blandt andet merforbruget på skoleområdet og at en lang række af de overførte midler fra 2019 til 2020 anvendes. Heriblandt på takstinstitutionerne. Handleplanerne på Socialudvalg og Udvalget for Børn og Skole vil ved godkendelse heraf medføre en forbedring af den strukturelle overskridelse på 11,6 mio. kr.

Der har ved Budgetrevision 2 tidligere vist sig, at skønnet vedrørende serviceudgifter har været i den høje ende. Dette skyldes blandt andet, at overførslerne anvendes i knap så stor udstrækning på områderne. Hvis handleplanerne godkendes, vil den strukturelle overskridelse udgøre 15,1 mio. kr. Set i lyset heraf og sammenholdt med Covid-krisen anbefales det ikke at igangsætte yderligere handlinger i forbindelse med Budgetrevision 2. Såvel de strukturelle serviceudgifter som serviceudgifter relateret til Covid følges nøje i de kommende måneder og der tages nærmere stilling til yderligere handlinger i forbindelse med Budgetrevision 3. 

Påvirkning på budget 2021 som følge af BR2

Som nævnt tidligere er der en række merforbrug på det strukturelle resultat på driften, der også giver problemer i forbindelse med budget 2021.

Det drejer sig om specialundervisning på folkeskoleområdet, merforbruget på beskæftigelsesområdet, ekstra anbringelser på børnespecialområdet samt merforbrug vedrørende Udbetaling Danmark og pensioner til tjenestemænd på Økonomiudvalget.

På Økonomiudvalget er der desuden en ny udgift til betaling af indefrosne feriepenge. Holbæk Kommune skal afregne de feriepenge som bliver indefrosset i perioden 1/9-2019 til 31/8-2020 til folk der går på pension i 2021. Udgiften hertil forventes at udgøre knap 6 mio. kr. i budget 2021. Og der vil være en tilsvarende udfordring i de efterfølgende år.

Udfordringerne og finansieringen heraf i budget 2021 adresseres i forbindelse med behandlingen af budget 2021 i de stående udvalg i de kommende møder, samt på budgetcamp for 2020.

 

Handlinger på driften som følge af BR2

Der er udarbejdet handleplaner på Udvalget for Børn og Skole, Socialudvalget. Ved godkendelse heraf bliver resultatet forbedret med 11,6 mio. kr. Dette vil betyde at det strukturelle merforbrug i forhold til det korrigerede budget reduceres til 3 mio. kr.

I forbindelse med overgangen til samtidighedsferie bliver der indefrosset feriepenge, så lønmodtagerne både får udbetalt feriepenge og kan holde ferie med løn. Fremadrettet bliver udbetalingen af feriepengene til medarbejdere der går på pension, som nævnt ovenfor til en ekstra udgift. I indeværende år er en del af den særlige feriegodtgørelse udbetalt ultimo april blevet indefrosset. Det medfører færre udgifter til løn i 2020. Budgetterne er ikke blevet reguleret tilsvarende ned. Det indstilles derfor, at lønbudgetterne på alle områder reduceres svarende til den mindre udgift til særlig feriegodtgørelse. Beløbet indgår som en del af tillægsbevillingerne nævnt i indstillingen og kan også ses nærmere i bilag 1.

 

Udgifter indregnet i estimatet relateret til Covid

I forbindelse med Covid er der kommet en lang række nye udgifter til. I dette afsnit beskrives hvorledes udgifterne er indregnet i denne sagsfremstilling. Da udviklingen vedrørende Covid ændrer sig fra dag til dag er det er på nuværende tidspunkt umuligt at komme med et skøn på de samlede udgifter ved Covid. Derfor er der alene medtaget de sikre og forholdsvis sikre udgifter. Afledte effekter af Covid, som for eksempel kunne være at en effektivisering ikke når at blive hentet eller at projekter ikke når at blive færdige i år er medregnet i den strukturelle drift. I afsnittet er alene fokuseret på de områder der er kommet til som mer- eller mindreudgifter som følge af Covid. De reelle udgifter til Covid må forventes at blive væsentligt højere. Af vigtige større udgifter af ukendt størrelse kan på nuværende tidspunkt nævnes afledte udgifter fremadrettet i forhold til ekstra indsatser på det specialiserede område, rengøring i skoler og daginstitutioner, værnemidler på alle områder samt udgifter til vikarer i skoler og daginstitutioner.

 

Tabel 4: Sikre og forsholdsvis sikre udgifter vedrørende Covid

Mio. kr.

Udgifter direkte relateret til Covid

I alt

53,5

Økonomiudvalget

3,7

Udvalget for Børn og Skole

0,1

Udvalget for Ældre og Sundhed

0,5

Udvalget for Klima og Miljø

0,8

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

50,0

Udvalget for Kultur og Fritid

-2,1

Socialudvalget

0,6

 

Der er i driften samlet set indregnet 53,5 mio. kr. vedrørende udgifter, der direkte er relateret til Covid. Herudover påvirker beslutningen af Erhvervs- og kulturpakken med 4,2 mio. kr. i mindreindtægt på skatterne, da der ikke opkræves grundskyld for 2. halvår i 2020. (Forskydning idet det forventes opkrævet i 2021) Herudover er der mindre indtægter til stade- og fortovsleje samt en pulje til kultur der også medfører ekstra udgifter på området. Samlet set koster Erhvervs- og kulturpakken ca. 6 mio. kr. ekskl. anlæg.

Beløbene dækker både over mer- og mindreudgifter på de enkelte områder. Det er som tidligere nævnt kun sikre og forholdsvis sikre udgifter, der for nuværende er indregnet i estimaterne.

I gennemgangen af de enkelte udvalg beskrives ovenstående udgifter og de største poster vedrørende de ukendte og usikre udgifter. En længere liste over forventede udgifter, som endnu er ukendte kan ses af bilag 13.

 

Udvalget for Børn og Skole:

På nuværende tidspunkt er der indregnet 0,1 mio. kr. i estimatet i budgetrevision 2. Der vil kunne forventes øgede udgifter til vikarer og ekstra hænder efter genåbningen af skoler og daginstitutioner, dog delvist modvirket af færre udgifter til vikarer i perioden før genåbningen.

Udvalget for Ældre og Sundhed:

Der er indregnet 0,5 mio. kr. i estimatet på nuværende tidspunkt. Dette dækker over øgede udgifter til vikarer og indkøb af værne- og hjælpemidler. Modsat trækker færre udgifter til genoptræning og kørsel. Fremadrettet må der stadig forventes større udgifter til vikarer samt indkøb af værnemidler.

Socialudvalget:

Der er indregnet 0,6 mio. kr. som primært drejer sig om ekstraudgifter på takstinstitutionerne. Der må forventes afledte udgifter fremadrettet i forhold til ekstra indsatser på det specialiserede område.

Udvalget for Kultur og Fritid:

Der forventes et mindreudgifter på ca. 2,1 mio. kr. Dette skyldes primært aflysningen af Aprilfestival. Modsat dette går merudgifter på biblioteket til ebøger samt tabt indtjening på Brorfelde. Fremadrettet afhænger udgifter og indtægter meget af genåbningstakten i samfundet.

Udvalget for Klima og Miljø:

Der forventes mindreindtægter på færgen, stadepladser og parkeringsområdet på nuværende tidspunkt. Herudover er det meldt fra Movia, at der kommer en ekstraudgift på transportområdet, men udgiftens størrelse er endnu ukendt og det vides heller ikke, om staten kompenserer Movia direkte.

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Der forventes merudgifter på 50 mio. kr. som følge af flere mennesker på A-dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge. Forudsætningerne for beløbet kan ses i bilag 5.

Økonomiudvalget:

Der forventes ekstraudgifter på 3,7 mio. kr. på udvalget. Skyldes en forventet ansættelse af sagsbehandlere på beskæftigelsesområdet på 2,5 mio. kr. Herudover udgifter til værnemidler på ejendomsområdet samt færre indtægter fra byggesagsgebyrer (erhvervspakken).

De endnu ikke medregnede udgifter af væsentlig størrelse er ekstra rengøring på skoler og i dagtilbud som indtil videre forventes at udgøre et tocifret millionbeløb.

 

Anlæg

På anlæg forventes et samlet mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 54,5 mio. kr. Hvis der ses bort fra de ekstra udgifter besluttet i Erhvervs- og Kulturpakken er mindreforbruget på 91 mio. kr. Budgettet til Erhvervs- og Kulturpakken er endnu ikke medtaget, da beslutningen herom blev truffet efter skæringsdatoen for Budgetrevision 2. Udgifterne er dog medregnet.

 

Renter

Der forventes en mindreudgift på 1,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det skyldes et lavere renteniveau end forventet.

 

Indtægter

Der forventes her en merindtægt på 5,2 mio. kr. Der forventes en samlet merindtægt på 11,5 mio. kr. af forventet midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet. Beregningen her er foretaget før Covid og indeholder derfor ikke ekstra indtægter som følge heraf. Indtægten er en efterregulering for 2019 samt en forventning om stigende ledighed i 2020 før Covid. Der er en forventet mindreindtægt på grundskyld på 2 mio. kr. Herudover er der en forventet mindreindtægt på 4,3 mio. kr. på dækningsafgift grundet Erhvervs- og Kulturpakken. Indtægten på dækningsafgift falder i stedet i 2021.

 

Finansiering

Der forventes en mindreudgift på finansiering på 61 mio. kr. Dette skyldes en merindtægt på 24,5 mio. kr. som følge af frigivne deponerede midler vedr. Kanalstræde 2. Herudover låneoptages 36,5 mio. kr. til de anlæg der igangsættes, som følge af Erhvervs- og Kulturpakken. Som nævnt i afsnittet omkring anlæg er budgettet hertil endnu ikke medtaget. Beløbet under anlæg og finansiering udligner dog hinanden.

 

Likviditet

Normalt ville likviditeten i forbindelse med budgetrevisioner alene tage udgangspunkt i regnskab 2019, vedtaget budget 2020 og en række grundforudsætninger. I 2020 er det dog anderledes grundet den nuværende situation med Covid samt tidspunktet for udarbejdelsen af likviditeten. Først og fremmest er der indarbejdet effekter af BR1 i prognosen.

Desuden er der lavet derfor lavet tre scenarier, som følge af beslutninger truffet på baggrund af Covid-krisen

 1. En basis prognose som viser udviklingen på baggrund af vedtaget budget 2020, sammen med en række grundforudsætninger som beskrevet nedenfor
 2. En prognose der viser udviklingen med baggrund i vedtaget budget 2020 og beslutninger truffet den 8. april i Erhvervs- og Kulturpakken.
 3. En prognose der viser udviklingen med baggrund i vedtaget budget 2020, beslutninger 8. april samt indregnede Covid udgifter ved Budgetrevision 2 og fuld kompensation herfor.

Grundforudsætninger er:

 1. Der overføres 70 mio. kr. vedr. anlæg fra 2020 til 2021 (standard som tidligere år)
 2. Der overføres 30 mio. kr. vedr. drift fra 2020 til 2021 (standard som tidligere år)
 3. Der er indarbejdet frigivelse af deponeringer på i alt 24,5 mio. kr. vedr. hjælpemiddeldepot og Kanalstræde (medtaget specielt i år)
 4. Der er indarbejdet 37,5 mio. kr. som følge af merforbrug ved BR1(medtaget specielt i år)

Den grønne linje viser udviklingen i likviditeten inkl. covid med den viden administrationen har på nuværende tidspunkt. Den viser, at Holbæk Kommune med fuld kompensation for Covid udgifter ikke kommer ned på hverken den nedre eller øvre målsætning for likviditeten i 2020.

Beskrivelse af alternativ indstilling

Ifølge økonomisk styringsprincip nr. 11 skal der udarbejdes handleplaner når et område har merforbrug i forhold til korrigeret budget.

Set i lyset af den nuværende situation kan det virke uhensigtsmæssigt at gennemføre handleplaner i år, når Covid påvirker vores drift på en måde, som vi ikke har et klart billede af. Derfor går den alternative indstilling på, at der ikke på nuværende tidspunkt udarbejdes handleplaner for de konkrete områder med strukturelle udfordringer, men at der derimod indføres generel tilbageholdenhed på samme måde som i 2019. Baggrunden for den alternative indstilling er, at vi fordeler opgaven med at begrænse vores udgifter på hele organisationen, samt at det i den nuværende situation med uvished omkring kommunens samlede økonomi kan give mening, at vi begrænser vores udgifter generelt. Vedtages den alternative indstilling bliver der ikke taget stilling til udfordringen i forhold til budget 2021 og Socialudvalget og Udvalget for Børn og Skole skal dermed arbejde på at finde løsninger i Budget 2021. Udover hensynet til at sikre en så økonomiske forsvarlig indgang til budget 2021 som mulig er det administrationens opfattelse, at en generel tilbageholdenhed i organisationen på nuværende tidspunkt ikke vil være hensigtsmæssig.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser af sagsfremstillingen

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser af sagsfremstillingen

Høring

Med godkendelse af handleplaner skal der for enkelte forslag igangsættes en høringsrunde. Denne er vedlagt handleplanerne i bilag 10 og 11

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 06-05-2020

Hovedindstillingen pk. 1-3 indstilles godkendt.caseno20-2842_#5254162_v1_bilag 1 - omplaceringer og tillægsbevillinger.pdf.pdf
caseno20-2842_#5254222_v1_bilag 2 - økonomiudvalget indtægter, renter, anlæg, finansiering.pdf.pdf
caseno20-2842_#5254163_v1_bilag 3 - økonomiudvalget drift.pdf.pdf
caseno20-2842_#5254165_v1_bilag 4 - udvalget for børn og skole - drift.pdf.pdf
caseno20-2842_#5254167_v1_bilag 5 - udvalget for beskæftigelse og uddannelse - drift.pdf.pdf
caseno20-2842_#5254168_v1_bilag 6 - udvalget for ældre og sundhed - drift.pdf.pdf
caseno20-2842_#5254171_v1_bilag 7 - udvalget for klima og miljø - drift.pdf.pdf
caseno20-2842_#5254154_v1_bilag 8 - udvalget for kultur og fritid - drift.pdf.pdf
caseno20-2842_#5254155_v1_bilag 9 - socialudvalget - drift.pdf.pdf
caseno20-2842_#5254157_v1_bilag 10 - handleplaner socialudvalget.pdf.pdf
caseno20-2842_#5254158_v1_bilag 11 - handleplaner udvalget for børn og skole.pdf.pdf
caseno20-2842_#5254159_v1_bilag 12 - samlet opgørelse implementering af budget 2020.pdf.pdf
caseno20-2842_#5254161_v1_bilag 13 - liste over områder med ukendte udgifter som følge af covid.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - omplaceringer og tillægsbevillinger.pdf
Bilag 2 - Økonomiudvalget Indtægter, renter, anlæg, finansiering.pdf
Bilag 3 - Økonomiudvalget drift.pdf
Bilag 4 - Udvalget for Børn og Skole - drift.pdf
Bilag 5 - Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse - drift.pdf
Bilag 6 - Udvalget for Ældre og Sundhed - drift.pdf
Bilag 7 - Udvalget for Klima og Miljø - drift.pdf
Bilag 8 - Udvalget for Kultur og Fritid - drift.pdf
Bilag 9 - Socialudvalget - drift.pdf
Bilag 10 - handleplaner Socialudvalget.pdf
Bilag 11 - Handleplaner udvalget for Børn og Skole.pdf
Bilag 12 - Samlet opgørelse implementering af budget 2020.pdf
Bilag 13 - Liste over områder med ukendte udgifter som følge af Covid.pdf


55. Drøftelse af håndteringen af lukkeugerne, 29 og 30 i dagtilbud og SFO, som følge af Corona krisen

Drøftelse af håndteringen af lukkeugerne, 29 og 30 i dagtilbud og SFO, som følge af Corona krisen
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller at,

 1. udvalget drøfter håndteringen af lukkeugerne 29 og 30 i dagtilbud og SFO, som følge af Corona krisen
Beskrivelse af sagen

Udvalget for Børn og Skole har bedt administrationen give status på antal tilmeldte børn til fællespasning i kommunens dagtilbud i lukkeugerne 29 og 30. Det sker med henblik på at vurdere behovet for pasning og heraf stillingtagen til om lukkeugerne i sommerferien skal ophæves.

Kommunalbestyrelsen har desuden på møde den 22. april behandlet en initiativsag med forslag om at suspendere lukkedagene i sommerferien 2020. Det blev her besluttet, at sagen oversendes til Udvalget for Børn og Skole til videre behandling.

Baggrunden for sagen er den nuværende sundhedsmæssige krise med coronavirus/COVID-19. Hvis situationen betyder, at flere børnefamilier får brug for pasning i sommerferien, er det et politisk ønske, at det kan foregå i børnenes vanlige børnehuse. 

Med denne sag skal udvalget drøfte håndteringen af lukkeugerne 29 og 30 i 2020, som følge af Corona krisen.

I sagen præsenteres kommunens nuværende rammer for lukkedage samt de økonomiske konsekvenser ved eventuelle ændringer.

 

Hvad er en lukkedag?

I Holbæk Kommune har kommunalbestyrelsen besluttet, at dagtilbuddene har lukket i perioder, hvor børnefremmødet erfaringsmæssigt er lavere end 25 %. Der er gennemsnitligt 19 lukkedage om året. De 19 lukkedage omfatter også skolernes SFO’er. 

For de forældre med børn i dagtilbud, som har brug for det, skal kommunen stille anden pasning til rådighed på lukkedagene.

I Holbæk Kommune stilles pasningen ofte til rådighed som fællespasning i ét børnehus i hvert af de fire områder. Tilbuddet om fællespasning omfatter også børn i SFO. 

Det er områdets forældrebestyrelse, der er ansvarlige for at tilrettelægge fællespasningen og som træffer beslutning om hvor og i hvor mange børnehuse, der holdes åbent. Bestyrelserne kan således f.eks. træffe beslutning om, at alle børnehuse holder åbent. 

 

Lukkeugerne 29 og 30 den kommende sommer

Administrationen vurderer at der er flere forhold som der skal tages hensyn til i forhold til tilrettelæggelsen af fællespasning i uge 29 og 30 i den kommende sommerperiode.

 

 • Eventuelt øgede behov for pasning

Corona krisen kan have betydet, at flere forældre er blevet bedt om at afvikle deres ferie fra 1. maj og indtil sommerferien, og derved har svært ved at holde yderligere fri i ugerne 29 - 30. Dertil skal ligges at forældre og medarbejdere i indeværende år kun har 16,4 feriedage til afvikling i periode 1. maj til 30 august som følge af overgangen til ny ferielov.

 

 • Sundhedsmyndighedernes retningslinjer

På nuværende tidspunkt er det fortsat uvist i hvilket omfang, der til sommer skal tages hensyn til, at børn så vidt muligt er sammen med den samme gruppe af børn og voksne i dagtilbuddet. Det vil afhænge af Regeringens og sundhedsmyndighedernes beslutninger i den kommende periode.

Hvis de nuværende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne fortsat er gældende i juli måned, vil dagtilbud og SFO holde åbent i flere børnehuse/SFO end normalt i uge 29 og 30 og kun samle børn fra børnehuse og SFO, der hvor fremmødet er begrænset 

Ændres retningslinjerne inden sommerferien, og situationen normaliseres nogenlunde, vil forældrenes tilmeldinger til fællespasning i uge 29 og 30 have betydning for tilrettelæggelsen af dagtilbuddet.

 

 • Lukkedage falder automatisk bort hvis pasningsbehovet er over 25 %

Hvis tilmeldingerne til fællespasningen i uge 29 og 30 viser, at pasningsbehovet er større end 25% i det enkelt børnehus (kriteriet for lavt fremmøde) bortfalder forudsætningen for, at der er lukket. Der skal i så fald tilbydes pasning i børnehuset. Den generelle erfaring fra tidligere år er, at børnefremmødet er lille i de to uger. Forældrene forsøger i videst muligt omfang selv at finde alternativ pasning til deres barn, hvis de ikke selv har ferie, Ændrer pasningsbehovet sig markant i denne sommerferieperiode, vil det formentligt betyde et øget behov for medarbejdere i daginstitutioner og SFO i hele sommerperioden– og ikke kun i de to lukkeuger, som erfaringsvis og historisk set er de uger, hvor der er færrest børn med behov for pasning.

 

 • Status på tilmeldinger til fællespasning i uge 29 og 30

Administrationen udsender hvert år tilmeldinger til fællespasningen ca. 3 måneder før. I år var planen at åbne for tilmeldinger lige efter påske. Administrationerne har dog vurderet, at det har været nødvendigt at udsætte tilmeldingsfristen til begyndelsen af maj, da forældrene i øjeblikket skal tilkendegive hvorvidt de har brug for pasning for en uge ad gangen jf. Corona krisen, og da der fortsat er stor usikkerhed omkring Corona krisens udvikling. Derudover vil en senere tilkendegivelse også give forældrene en længere frist for deres planlægning af sommerferien.

På udvalgsmødet giver administrationen en foreløbig status på tilmeldinger til pasning i uge 29 og 30.

Administrationens bemærkninger

Dagtilbuddene/SFO er i en genåbningsfase og sundhedsmyndighedernes retningslinjer for dagtilbuddene i juli måned er pt. ikke kendte. Administrationen anbefaler, at lukkeugerne foreløbigt fastholdes. Erfaringsmæssigt er der lavt børnefremmøde i ugerne i juli måned, hvorfor mulighederne for at tilrettelægge med færre medarbejderressourcer anbefales på nuværende tidspunkt. Hvis det viser sig, at pasningsbehovet er større end 25 % vil lukkeugerne automatisk bortfalde, jf. ovenfor. Administrationen vurderer, at det vil udgøre en ekstra udgift for dagtilbuddene og SFO på ca. 3,5 – 4 mio. kr. at holde ophæve lukkeugerne. En udgift som vil skulle dækkes ved at reducere på udgifter i driften af dagtilbuddene og SFO den resterende del af året.


Forudsætninger for at ophæve lukkeugerne 29 og 30 her og nu

En beslutning om at ophæve lukkeugerne forudsætter en høring i bestyrelserne og at beslutningen træffes af kommunalbestyrelsen. Konkret vil det forudsætte et ekstraordinært møde i udvalget inden Økonomiudvalgets møde den 13. maj, sådan at forslaget kan behandles i kommunalbestyrelsen d. 20. maj. Forud for det ekstraordinære udvalgsmøde vil administrationen gennemføre en høring i bestyrelserne (fra d. 6.-12. maj).

Økonomiske konsekvenser

Økonomiske konsekvenser bortfald af lukkeugerne 29 og 30

Hvis lukkedagene bortfalder for uge 29 og 30 vurderer administrationen, at udgiften vil være på anslået på 3,5 – 4 mio. kr. for dagtilbud og SFO. Udgiften skyldes, at der – ved bortfald af lukkeugerne – skal holdes åbent i alle børnehuse, dagplejere og SFO’er til forskel fra nu, hvor der i de to lukkeuger som udgangspunkt kun holdes åbent i 4 børnehuse.

Udgifterne vil som udgangspunkt skulle afholdes inden for områdernes økonomiske ramme.

I nedenstående oversigt er der beregnet 3 scenarier, hvor der i ugerne 29 og 30 holdes åbent i alle dagtilbud og SFO’er (dog med almindelig ferieafholdelse hos dagplejerne).

 • 100% = almindelig drift ved fuld belægning
 • 50% og 25% fremmøde.

 

25%

50%

100%

Dagpleje

115.000

855.984

1.272.120

Daginstitution

1.894.400

5.409.848

7.918.640

SFO

1.006.400

1.265.572

1.927.960

I alt

3.015.800

7.531.404

11.118.720

 

Da mange forskellige faktorer spiller ind skal beregningerne tages med et betydeligt forbehold. Ved beregningen af scenariet med et fremmøde på 50% er det forudsat, at der skal bemandes med 70% af den daglige arbejdsstyrke. Scenariet med et fremmøde på 25% er baseret på regneeksempler med udgangspunkt i tidligere erfaringer.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagen vurderes ikke at have miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsens møde d. 22. april pkt. 105

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 06-05-2020

Drøftet.

56. Drøftelse af budget 2021-2024 - Maj

Drøftelse af budget 2021-2024 - Maj
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. budgetforslaget drøftes
Beskrivelse af sagen

Den politiske tids- og arbejdsplan for budget 2021-2024, som blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen den. 11 december 2019, fastlægger, at de stående udvalg i løbet af foråret skal arbejde med deres respektive andel af buget 2021-2024 – herefter benævnt som rammen.

Udvalgets ramme, som vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 22. januar 2020
 

(I mio. kr.)

2021

2022

2023

2024

Udvalget for Børn og Skole

951,7

949,9

949,9

949,6

Skoler – 0 til 9. klasse

613,2

609,5

606,6

606,6

Almene dagtilbud

303,2

305,2

307,7

307,7

Sundhed for børn og unge

35,3

35,3

35,3

35,3

 

På udvalgets møde i marts blev arbejdet med budget 2021-2024 sat i gang. Som konsekvens af COVID-19 blev budgettet ikke drøftet på udvalgets møde i april. Der er nu to mødegange tilbage, dette møde primo maj samt mødet primo juni, hvori det stående udvalg skal have færdiggjort sit budgetforslag for budget 2021-2024. 

På de to tilbageværende møder vil administrationen præsentere udvalget for nye forudsætninger. I det omfang forudsætningerne presser udvalgets budgetramme, vil administrationen præsentere løsninger, så rammen overholdes.

På mødet primo juni skal udvalget have sammensat et budgetforslag, som holder sig inden for rammen og bygger på de nye forudsætninger, som gælder for 2021. På mødet godkender udvalgene det administrative oplæg til budgetforslag for 2021-2024.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 06-05-2020

Drøftet.

57. Drøftelse af effektiviseringer i perioden 2021-2024 - maj

Drøftelse af effektiviseringer i perioden 2021-2024 - maj
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. effektiviseringsforslag med økonomisk effekt i 2021 og fremover drøftes
Beskrivelse af sagen

På udvalgsmøderne primo februar blev de stående udvalg præsenteret for fordelingen af måltal samt modellen for arbejdet med effektiviseringer til 2021 og fremover. Mødet i april skulle have været sidste gang, at effektiviseringerne skulle drøftes i de stående udvalg inden de blev sendt i høring og vedtaget af Kommunalbestyrelsen i maj måned.

Som konsekvens af COVID-19 blev effektiviseringerne ikke drøftet på udvalgets møde i april og processen for arbejdet med effektiviseringer blev ændret på Kommunalbestyrelsens møde den 8. april.

Dermed vil den politiske behandling af effektiviseringerne i 2020 foregå sideløbende med processen for budget 2021 og effektiviseringerne vedtages ikke før sommerferien som planlagt, men vil følge samme proces som resten af budgettet, med høring i perioden 31. august til 18. september og vedtagelse ved 2. behandlingen i Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2020.

Der er derfor to mødegange tilbage til drøftelse af effektiviseringer, dette møde primo maj samt mødet primo juni, hvori det stående udvalg skal have færdiggjort forslag til effektiviseringer i budget 2021

I 2021 er det samlede måltal for alle udvalg på 28 mio. kr. Hvis der indarbejdes effektiviseringer for 28 mio. kr., giver det et politisk råderum på 14,15 mio.kr. Når det politiske råderum er mindre end 28 mio. kr. skyldes det, at de 28 mio. kr. dels reduceres grundet stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer, dels reduceres med 5 mio. kr. som er afsat til investeringer.

Jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 22. januar 2020 arbejdes der med at finde effektiviseringer i budget 2021.

Hvis et udvalg finder effektiviseringer for mere end deres måltal, kan udvalget vælge at bruge ”overskuddet” til at finansiere merudgifter eller anvende det til formål efter udvalgets ønske.

 

Måltallet:

Måltallet for Udvalget for Børn og Skole er 5,4 mio. kr. herfra fratrækkes -0,25 mio. kr. som er en stigende profil fra tidligere år, derfor er det faktiske måltal for 2021 på 5,15 mio. kr. under forudsætning af, at der er fundet effektiviseringer svarende til den stigende profil.

 

Tidsplan:

Den reviderede tidsplan for arbejdet med effektiviseringer blev vedtaget på det ekstraordinære møde i Kommunalbestyrelsen den 8. april 2020:
 

Dato:

Handling:

22. januar

Kommunalbestyrelsen vedtager model og måltal for effektiviseringer i 2021

Februar - maj

De stående udvalg samt økonomiudvalget drøfter effektiviseringer på eget område

Primo juni

De stående udvalg drøfter effektiviseringer på eget område og oversender til Økonomiudvalget

20. og 21. august

Budgetcamp

31/8 til 18/9

Effektiviseringerne i høring sammen med budget 2021

30. september

Økonomiudvalget behandler effektiviseringerne ved 2. behandlingen af budget 2021

7. oktober

Kommunalbestyrelsen vedtager effektiviseringer for 2021 ved 2. behandlingen af budget 2021

 

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 06-05-2020

Drøftet.

58. Drøfte forberedelse af dialogmøde med Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering

Drøfte forberedelse af dialogmøde med Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. udvalget drøfter forberedelse af dialogmøde med Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering
Beskrivelse af sagen

Udvalget for Børn og Skole og Projektudvalget for Afbureaukratisering har planlagt dialogmøde den 27. maj 2020. Dialogmødet planlægges pt. holdt virtuelt, som følge af den nuværende sundhedsmæssige krise med coronavirus/COVID-19.

 

Formålet med dialogmødet er,

 • at drøfte projektudvalgets anbefalinger i forhold til funktionerne rengøring, indkøb og drift og vedligehold på kommunens folkeskole.
 • drøfte status på realisering af kommunalbestyrelsens anbefalinger på skoleområdet, som blev besluttet i juni 2019.

 

Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering har fra november 2019 til marts 2020 undersøgt eventuelle potentialer for enten decentralisering eller afbureaukratisering for funktionerne rengøring, indkøb og drift og vedligehold på kommunens folkeskoler.

Undersøgelsen har været tilrettelagt sådan, at projektudvalget i november indledte undersøgelsen med et dialogmøde med medarbejderne fra skolerne, de administrative centre på skoleområdet samt medarbejderne, der arbejder med drift og vedligeholdelse, rengøring og indkøb.

På baggrund af dialogmødet blev der sat tre arbejdsgrupper i gang, der frem til februar 2020 arbejdede med forslag til løsninger på nogle af de udfordringer, som blev nævnt på dialogmødet.

Projektudvalget har herefter arbejdede med første udkast til anbefalinger i forhold til understøttende funktioner på skoleområdet (dvs. rengøring, indkøb og drift og vedligehold). Projektudvalgets endelige anbefalinger skal behandles på møde i udvalget for Børn og Skole den 3. juni og dernæst behandles i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Udvalget for Børn og Skole bedes på dette møde forberede dialogmødet med projektudvalget. Administrationen vil på udvalgsmødet præsentere de tre arbejdsgruppers arbejde og overvejelser.

Økonomiske konsekvenser

Sagen vurderes ikke at have væsentlige økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagen vurderes ikke at have miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 06-05-2020

Drøftet.

59. Orientering om nye børnehuse og skoler

Orientering om nye børnehuse og skoler
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. orientering om nye børnehuse og skoler tages til efterretning
Beskrivelse af sagen

Baggrund

Administrationen indstillede den 1. april 2020 en sag til Udvalget for Børn og Skole vedr. beslutning om fremrykning af budgetmidler til renovering. Omprioriteringen kunne ske, idet midlerne afsat til nye børnehuse og skoler i 2020 først skal anvendes senere.

Det fremgik af sagen, at administrationen forventer, at det sidste af de 5 projekter først forventes afsluttet i 2023. Den samlede arbejdsproces er mere omfattende end først antaget. Det skyldes bl.a. at de fem projekter har tidskrævende processer til bruger- og borgerinddragelse i lokalområderne, samt beslutningen om, at alle byggerier - så vidt det er muligt – opføres bæredygtigt som certificeret byggeri i henhold til DGNB-certificering, for at opnå de politisk fastsatte klimamål i 2030.

Udvalget ønsker, på baggrund af sagen, at få belyst håndteringen af eventuelle afledte konsekvenser, når projekterne ikke bliver færdige til det oprindelige fastlagte tidspunkt.

 

Afledte konsekvenser

Administrationen estimerede i efteråret 2018 en forventet tidsplan. Forudsætningerne for projekterne har siden ændret sig og det har indflydelse på tidsplanen. Konsekvenserne er beskrevet ovenfor og i sagen fra 1. april 2020 om fremrykning af anlægsmidler.

Administrationen har arbejdet med projekterne siden den politiske beslutning i januar 2019. Det har resulteret i en revideret tidsplan, som er vedlagt sagen. Samme tidsplan var vedlagt sagen om fremrykning af anlægsmidler af 1. april 2020.

Knabstrup, Stestrup, Svinninge og Jyderup

På baggrund af den nuværende viden om projekterne, vurderer administrationen, at der ikke er afledte konsekvenser for projekterne i Knabstrup, Stestrup, Svinninge og Jyderup.

I Jyderup kan den forestående proces med bruger- og borgerinddragelse blive forsinket med 2-3 måneder pga. covid-19. Den tid forsøges indhentet senere i forløbet.

De afledte konsekvenser forbundet med ny coronavirus COVID-19 kendes ikke til fulde endnu.

Tuse

Også i Tuse kan den forestående proces med bruger- og borgerinddragelse blive forsinket med 2-3 måneder pga. covid-19. Den tid forsøges indhentet senere i forløbet.

Samlet set forventes projektet i Tuse på nuværende tidspunkt afsluttet vinter/forår 2023. Det er for tidligt i forløbet at sætte en endelig dato. Administrationen forventer at have et bedre overblik over tidsplanen efter bruger- og borgerinddragelsen, samt udbudsprocessen.

Administrationen vurderer, at de afledte konsekvenser i Tuse, vil være forøgede udgifter til genhusning af børnehuset. Børnehuset oplever et øget behov for kapacitet på grund af stigende børnetal. Derfor er kapaciteten udvidet med et ekstra grupperum med tilhørende toiletfaciliteter og garderobe.

Der er lejet en midlertidig pavillon fra januar 2020 til juni 2022 (2,5 år) med mulighed for forlængelse. Pavillon estimeres at koste kr. 47.000 pr. måned inkl. driftsomkostninger til bl.a. rengøring, el og vand. Pavillon opvarmes med varmepumper.

Pavillonen afhjælper et øget pres på børnehusets kapacitet og øger fleksibiliteten i forbindelse med det forstående byggeri af det nye børnehus.

Hvis det antages, at projektet afsluttes i marts 2023, er der øgede omkostninger til pavillon i 9 måneder fra juli 2022 til marts 2023. Det er 9 måneder mere end først antaget. De øgede omkostninger estimeres i alt til kr. 423.000.

Økonomiske konsekvenser

Der estimeres øgede omkostninger på kr. 423.000 til leje og drift af en midlertidig pavillon i 9 måneder. Omkostninger til pavillon estimeres til kr. 405.000, som finansieres af den samlede anlægsramme til nye børnehuse og skoler. Driftsomkostninger (el, vand og rengøring) estimeres til kr. 18.000 og finansieres af driftsbudget hos Vækst og Bæredygtighed.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Pavillon overholder bygningsreglementets krav til bl.a. isolering og energiforbrug. Der er installeret varmepumper, og den kombination vurderes at være den bedste løsning, for at minimere energiforbrug og CO2.

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Børn og Skole d. 1.4.2020, pkt. 37 Beslutning om fremrykning af budgetmidler til renovering.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 06-05-2020

Orienteringen taget til efterretning.

 caseno18-8587_#5219603_v1_bilag 1 forventede tidsplaner for fem nye børnehuse - marts 2020.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 Forventede tidsplaner for fem nye børnehuse - marts 2020.pdf


60. Orientering om borgerrådgivningens beretning 2019

Orientering om borgerrådgivningens beretning 2019
Sagsgang og sagstype

De stående udvalg, Økonomiudvalget, byrådet

Orienteringssag

Indstilling

Borgerrådgiveren indstiller, at Kommunalbestyrelsen:

 1. tager Borgerrådgivningens beretning incl. datamateriale til efterretning.
 2. tager Borgerrådgivningens brugerundersøgelse til efterretning
Beskrivelse af sagen

Borgerrådgivningen i Holbæk Kommune har eksisteret siden den 1. januar 2007.

Borgerrådgiveren er ansat af Kommunalbestyrelsen og kan overtage og udrede borgerklager rettet til Kommunalbestyrelsens politikere og medvirke til sikring af retssikkerheden for borgeren i samspil med administrationen. Desuden kan Borgerrådgiveren iværksætte egne undersøgelser.

Kommunalbestyrelsen, de politiske udvalg, direktion, chefgruppen samt afdelinger kan invitere Borgerrådgiveren til dialog m.v. om arbejdsområdet.

Den årlige beretning skal i henhold til styrelsesvedtægten forelægges Kommunalbestyrelsen til orientering.

Årsberetningen for 2019 er nu udarbejdet.

Som bilag til er der datamateriale over årets aktiviteter i Borgerrådgivningen opgjort i tal og grafer samt bemærkninger og anbefalinger.

Endvidere er der vedlagt brugerundersøgelse, som er udarbejdet i sommeren 2019 med god hjælp fra HR-afdelingen i Holbæk Kommune.

Bilag til dagsordenspunktet:

 1. Årsberetning.
 2. Data materiale/grundlag
 3. Brugerundersøgelse 2019
Økonomiske konsekvenser

Det vurderes umiddelbart ikke at være nogen økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Det vurderes umiddelbart ikke at være nogen miljø-og klimamæssige konsekvenser

Lovgrundlag – link

§65e i bekendtgørelse om kommunernes styrelse

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 06-05-2020

Orienteringen indstilles taget til efterretning.caseno20-10358_#5207246_v1_datamateriale 2019.pdf.pdf
caseno20-10358_#5207235_v1_brugerundersøgelse-redigeret.pdf.pdf
caseno20-10358_#5207231_v1_borgerrådgiverens beretning 2019.pdf.pdf

Bilag

Datamateriale 2019.pdf
Brugerundersøgelse-REDIGERET.pdf
Borgerrådgiverens beretning 2019.pdf


61. Orientering om opfølgning af Borgerrådgiverens beretning for 2018 og 2019

Orientering om opfølgning af Borgerrådgiverens beretning for 2018 og 2019
Sagsgang og sagstype

De stående udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. administrationens plan for opfølgning på borgerrådgiverens anbefalinger i årsberetningen for 2019 og 2018 tages til efterretning
Beskrivelse af sagen

Borgerrådgiverens årsberetning for 2019 er modtaget, og administrationen har forholdt sig til den.

Generelt afspejler rapporten, at der er sket en positiv udvikling, og at der er effekt af de initiativer, der er sat i gang.

I årsberetning for 2019 har borgerrådgiveren også beskrevet en række opmærksomhedspunkter og anbefalinger til, hvordan de enkelte kerneområder og hele organisationen kan forbedre samspillet mellem borgerne og kommunen.

Som opfølgning på borgerrådgiverens årsberetning for 2019 har administrationen gennemgået og vurderet de forhold, som borgerrådgiveren beskriver i beretningen.

Det har ledt til en række initiativer, som er beskrevet i bilaget, hvor også der er en oversigt over og status på de initiativer, som borgerrådgiverens beretning for 2018 gav anledning til.

Således behandles beretningen for 2019 på tilsvarende måde som beretningen for 2018.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 06-05-2020

Orienteringen indstilles taget til efterretning.caseno20-10758_#5225620_v1_handleplaner-bemærkninger til borgerrådgiverens rapport 2019-2018.docx.docx

Bilag

Handleplaner-bemærkninger til borgerrådgiverens rapport 2019-2018.docx


62. Orientering om udgiftsdrivere - maj 2020

Orientering om udgiftsdrivere - maj 2020
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. orientering om udgiftsdrivere tages til efterretning
Beskrivelse af sagen

På hvert møde i de stående udvalg præsenteres udvalget for udgiftsdrivere for hvert af udvalgets politikområder. I sammenhæng hermed præsenteres de seneste kendte økonomiske skøn for de enkelte udvalg. I denne måned er økonomien beskrevet i sagsfremstillingen for Budgetrevision 2.

Udgiftsdriverne giver overblik og indblik i centrale dele af udvalgets økonomi, og gør det overskueligt for udvalgene at følge den økonomiske udvikling på væsentlige dele af hvert politikområde.

Udgiftsdriverne er koblet til budgetforudsætningerne og kan derfor understøtte såvel budgetrevisioner i indeværende år som drøftelser af budgettet for 2021-2024. 

Udgiftsdriverne er udvalgt, så de enten repræsenterer store andele af budgettet eller svært styrbare områder. I begge tilfælde kan det ved budgetoverskridelser medføre et stort merforbrug.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 06-05-2020

Orienteringen taget til efterretning.

63. Orienteringer

Orienteringer
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

 

Forventede sager på de næste tre ordinære møder


Mødet den 3. juni 2020

 • Godkendelse af budgetforslag
 • Godkende tillæg til kvalitetsrapporten for folkeskolerne
 • Beslutning om valgfag i folkeskolen
 • Beslutning vedr. skolevalget 2021 – folkeskolerne
 • Drøftelse af effektiviseringer i perioden 2021-2024
 • Orientering om plan for implementering af Aula i dagtilbud (IT-værktøj til kommunikation mellem forældre og dagtilbud)
 • Orientering om læringsrapport 3 fra skoleudviklingsprojektet Program for Læringsledelse
 • Orientering om udgiftsdrivere
 • Orienteringer


Mødet den 12. august 2020

 • Orientering om skolernes arbejde med røgfri skoletid og mad- og måltidspolitik/sundhedsstrategi
 • Orientering om udgiftsdrivere

 

Mødet den 9. september 2020

 • Orientering om udgiftsdrivere
64. Underskriftsark

Underskriftsark