UDVALG

Udvalget for Børn og Skole

MØDE

Referat

STED

mødes via Teams

STARTTIDSPUNKT

01-04-2020 12:30:00

SLUTTIDSPUNKT

01-04-2020 14:30:00


PUNKTER

35. Godkendelse af dagsorden til mødet den 1. april 2020
36. Beslutning om måltal for søgning fra 9. klasse til ungdomsuddannelserne
37. Beslutning om fremrykning af budgetmidler til renovering
38. Beslutning om udsættelse af dialogmøder mellem bestyrelser og Udvalget for Børn og Skole
39. Drøftelse af udgiftsdrivere og økonomi for april måned
40. Orientering om klassedannelse skoleår 2020-21
41. Orientering om ekstern ansøgning til skoleudvikling
42. Orientering om erfaringsopsamling om forældreindflydelse i folkeskolen
43. Orientering om inspirationsmateriale om indsatser der styrker sammenhæng i børns skift fra dagtilbud til skole
44. Orientering om skoler udtaget til nationale test i skoleåret 2019-20
45. Orientering - Ankestyrelsens statistik over afgørelser på klager 2019
46. Orienteringer
47. Underskriftsark35. Godkendelse af dagsorden til mødet den 1. april 2020

Godkendelse af dagsorden til mødet den 1. april 2020
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden til møde den 1. april 2020 godkendes

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 01-04-2020

Godkendt.caseno20-5510_#5227320_v1_program til den 01.04.2020.pdf

Bilag

Program til den 01.04.2020


36. Beslutning om måltal for søgning fra 9. klasse til ungdomsuddannelserne

Beslutning om måltal for søgning fra 9. klasse til ungdomsuddannelserne
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. forslag til måltal for søgning til ungdomsuddannelserne for 9. klasseelever besluttes (erhvervsuddannelser: 26 %, gymnasiale uddannelser: 70 % og forberedende aktiviteter: 4 %)
 2. placering af ansvar for at forfølge måltal i partnerskabet mellem Holbæk Erhvervsforum, EUC Nordvestsjælland, Holbæk Kommune, Dansk Byggeri og LO tages til efterretning
Beskrivelse af sagen

Lov om kommunal indsats for unge under 25 år blev i maj 2019 ændret som følge af Folketingets EUD-aftale ‘Fra folkeskole til faglært - Erhvervsuddannelser til fremtiden’. Af loven fremgår nu, at kommunalbestyrelsen hvert år skal opgøre søgetal til ungdomsuddannelserne for elever i 9. og 10. klasse samt fastsætte måltal for det kommende års søgning til ungdomsuddannelserne.

Hvis søgetallene til erhvervsuddannelserne er under 10 % skal kommunen offentliggøre en handlingsplan for, hvad kommunen vil gøre for at øge søgningen til erhvervsuddannelserne.

Søgetal 2019 og 2020 – Måltal 2021

Søgetallene, som kommunerne er forpligtet til at opgøre og opstille måltal for, omfatter de unge, som søger ind på en ungdomsuddannelse. Eleverne skal ansøge om adgang til ungdomsuddannelse i Optagelse.dk senest 1. marts, som er fristen for at søge ind på en ungdomsuddannelse. Ungdomsuddannelserne henter deres ansøgninger 15. marts, hvorefter uddannelsesvejledningen kan trække måltal for 2020 fra den 16. marts.

Det er Folketingets ambition med EUD-aftalen at øge søgningen til erhvervsuddannelserne. Denne ambition deler Holbæk Kommune. De foreslåede måltal for Holbæk Kommune er fastsat med udgangspunkt i søgetallene fra 2019 og 2020. Se tabeller nedenfor.

Udvalget for Børn og Skole træffer beslutning om måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne efter 9. klasse. Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse træffer beslutning om måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne efter 10. klasse.

Søgning til ungdomsuddannelser efter 9. klasse i Holbæk Kommune (procentfordeling blandt de elever der søgte ind på en ungdomsuddannelse)

 

2019

Antal elever

2019

Procent af elever, der søgte ind på ungdoms-uddannelse

2020

Antal elever

2020

Procent af elever, der søgte ind på ungdoms-uddannelse

Forslag til måltal 2021

Procent af elever, der søgte ind på ungdoms-uddannelse

Erhvervs-uddannelser

76

20,3 %

102

25,4 %

26 %

Gymnasiale uddannelser

299

79,7 %

271

67,4 %

70 %

Andre ungdoms-uddannelser

0

0

0

0 %

0 %

Forberedende og udviklende aktiviteter

0

0

29

7,2 %

4 %

I alt

375

100 %

402

100 %

100 %

 

Søgning til ungdomsuddannelser efter 10. klasse i Holbæk Kommune

 

2019

Antal

elever

2019

Procent af elever, der søgte ind på ungdoms-uddannelse

2020

Antal elever

2020

Procent af elever, der søgte ind på ungdoms-uddannelse

Forslag til måltal 2021

Procent af elever, der søgte ind på ungdoms-uddannelse

Erhvervs-uddannelser

128

29,9 %

84

21,8 %

25 %

Gymnasiale uddannelser

295

68,9 %

279

72,3%

 70 %

Andre ungdoms-uddannelser

2

0,5 %

1

0,3 %

0 %

Forberedende og udviklende aktiviteter

3

0,7 %

22

5,7 %

5 %

I alt

428

100 %

386

100 %

100 %

 

Søgetal og måltal vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside inden udgangen af maj 2020.

Samarbejde om at fremme søgningen til erhvervsuddannelserne

Ansvaret for at forfølge måltallene sker i partnerskabet mellem Holbæk Kommune, Holbæk Erhvervsforum, EUC Nordvestsjælland, Dansk Byggeri og LO.

Partnerskabsaftalen mellem Holbæk Erhvervsforum, EUC Nordvestsjælland, Holbæk Kommune, Dansk Byggeri og LO har som mål, at bidrage til at flere unge påbegynder og gennemfører en erhvervsuddannelse. I partnerskabet arbejdes eksempelvis med Skills for 8. klasser, Åben Virksomhed, Skolen i Virkeligheden og brobygningsaktiviteter til EUC Nordvestsjælland. Arbejdet med at øge søgningen til erhvervsuddannelserne forankres fortsat i partnerskabet.

Økonomiske konsekvenser

Sagen vurderes ikke at have væsentlige økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagen vurderes ikke at have miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Lovgrundlag – link

Bekendtgørelse af lov om kommunal indsats for unge under 25 år, LBK nr 825 af 16/08/2019: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209861

Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv, BEK nr 1017 af 04/10/2019: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=210521

EUD-aftalen ‘Fra Folkeskole til faglært’: https://www.regeringen.dk/media/5958/fra-folkeskole-til-faglaert-erhvervsuddannelser-til-fremtiden.pdf

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 01-04-2020
 1. Godkendt.
 2. Godkendt.

 

37. Beslutning om fremrykning af budgetmidler til renovering

Beslutning om fremrykning af budgetmidler til renovering
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. der gives anlægsbevilling på 25 mio. kr. i 2020 til ”Renovering af bygninger mm.” under Økonomiudvalget
 2. der gives en negativ anlægsbevilling på 25 mio. kr. i 2020 til ”Nye børnehuse og skoler” under Udvalget for Børn og Skole
 3. ændringer i anlægsbudgettet for år 2022 som følge af sagen, indarbejdes i budgetforslaget for 2021
Beskrivelse af sagen

I investeringsoversigten for anlægsbudgettet 2020 er der afsat 25 mio. kr. til ”Nye børnehuse og skoler” og i 2022 er der afsat 53,2 mio. kr. til ”Renovering af bygninger mm.”

I denne sag anbefaler administrationen, at 25 af de 53,2 mio. kr. vedrørende ”Renovering af bygninger mm” i 2022 fremrykkes til 2020, og at de 25 mio. kr. i 2020 til ”Nye børnehuse og skoler” flyttes til 2022.

Begrundelsen for anbefalingen er, at øvelsen kan:

 • bidrage til understøttelse af det private arbejdsmarked under sundhedskrisen med udbrud af covid-19-virus ved igangsættelse af yderligere anlægsopgaver
 • indhente en del af kommunens renoveringsefterslæb på bygninger mm. hurtigere end planlagt, samt
 • udnytte anlægsmidlerne til projekter, som kan igangsættes i år, frem for at overføre uforbrugte midler til overslagsårene.

I denne sammenhæng bør det nævnes, at regeringen d. 19. marts 2020 præsenterede en hjælpepakke til det danske samfund som følge af corona-krisen. De nærmere detaljer er ikke klarlagt, men det kan betyde, at anlægsrammen for kommunerne bliver hævet, således at det offentlige kan bidrage til øget arbejde. Det ligger i tråd med Dansk Industri og Dansk Byggeris anbefaling om at kommunerne fremrykker renoveringsopgaver. 

Nye børnehuse og skoler

Kommunalbestyrelsen har besluttet en samlet budgetramme til nye børnehuse og skoler på 175,5 mio. kr. På daværende tidspunkt var forventningen, at de 5 udvalgte projekter kunne gennemføres i perioden 2019-2022. Der blev derfor afsat 34,3 mio. kr. i 2019, 25 mio. kr. i 2020, 74,2 mio. kr. i 2021 og 42 mio. kr. i 2022.

Administrationen kan i forbindelse med planlægningen af de nye børnehuse og skoler konkludere, at det sidste projekt først forventes afsluttet i 2023. Se forventet tidsplan i bilag 1. Den samlede arbejdsproces er mere omfattende end først antaget. Det skyldes bl.a. tidskrævende processer til bruger- og borgerinvolvering i lokalområderne, samt beslutningen om, at alle byggerier - så vidt det er muligt – opføres bæredygtigt som certificeret byggeri i henhold til DGNB-certificering, for at opnå de politisk fastsatte klimamål i 2030.

De 34,3 mio. kr. afsat i 2019 kan uden problemer dække forbruget i 2019 og de estimerede anlægsudgifter i 2020. Det samlede afsatte beløb på 25 mio. kr. i budget 2020 vil derfor ikke blive realiseret i år. Der forventes allerede nu en overførsel af midlerne til 2021+.

Fremrykning af budgetmidler

Derfor anbefaler administrationen, at 25 af de 53,2 mio. kr., der er afsat i 2022 til ”Renovering af bygninger mm.” bliver fremrykket til 2020. Dette gøres ved, at der gives en anlægsbevilling hertil i 2020.

Anlægsbevillingen bliver finansieret af en negativ anlægsbevilling på ”Nye børnehuse og skoler” på samme beløb.

Renovering af bygninger mm.

Hvorledes midlerne til ”Renovering af bygninger mm.” i 2020 anvendes, vil blive beskrevet i en senere sag til Kommunalbestyrelsen. I sagen vil der blive redegjort for anvendelse af den samlede ramme, herunder både nuværende og yderligere tilførte midler til rammen. En del af midlerne vil blive brugt til renovering på børne- og skoleområdet.

De 25 mio. kr. som tilføres ”Renovering af bygninger mm” i 2020 frigives til rådighed ved godkendelse af denne sag, således at renoveringsopgaverne kan igangsættes hurtigst muligt.

Økonomi for Nye børnehuse og skoler

De største udgifter til de 5 nye børnehuse og skoler forventes at falde i 2021 og 2022. Da der er afsat 74,2 mio. kr. i 2021, foreslås det, at de 25 mio. kr., som svarer til det fremrykkede beløb på ”Renovering af bygninger mm.” medtages i anlægsbudgettet for år 2022 ved behandling af budget 2021. Samtidig nedskrives ”Renovering af bygninger mm” i 2022 med samme beløb.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 21. november 2018: Pkt. 227. Beslutning - Prioritering af anlægsmidler til nye børnehuse og skoler

Kommunalbestyrelsens møde den 23. januar 2019: Pkt. 19: Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til nye børnehuse og skoler

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 01-04-2020

1.       Indstilles godkendt.

2.       Indstilles godkendt.

3.       Indstilles godkendt.

 

Udvalget ønsker at få belyst håndteringen af eventuelle afledte konsekvenser, når institutionerne ikke bliver færdige til det oprindelige fastlagte tidspunkt.caseno18-8587_#5219603_v1_bilag 1 forventede tidsplaner for fem nye børnehuse - marts 2020.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 Forventede tidsplaner for fem nye børnehuse - marts 2020.pdf


38. Beslutning om udsættelse af dialogmøder mellem bestyrelser og Udvalget for Børn og Skole

Beslutning om udsættelse af dialogmøder mellem bestyrelser og Udvalget for Børn og Skole
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. tre dialogmøder mellem bestyrelser og Udvalget for Børn og Skole, som var planlagt, afholdt fra april – juni 2020 udsættes til efteråret 2020
Beskrivelse af sagen

Udvalget for Børn og Skole besluttede den 27.11.2019 årshjul for dialogmøder i 2020 med forældre- og skolebestyrelser.

Følgende møderække er besluttet for 2020:

 • Fire dialogmøder med dagtilbud- og skolebestyrelser – svarende til et dialogmøde i hvert af de fire områder.
 • Et fælles dialogmøde med skolebestyrelserne (folkeskolekonferencen den 15. januar
 • 2020)
 • Et fælles dialogmøde med dagtilbudsbestyrelserne i efteråret 2020
 • Et dialogmøde med bestyrelsen for Børnespecialcentret


Udvalget har givet udtryk for, at dialogmøderne med bestyrelserne er af stor betydning for udvalgets virke og arbejdet med at videreudvikle dagtilbuds- og skoleområdet.

Dialogmøderne med forældre- og skolebestyrelser er efterfølgende planlagt med dialogmøde i område Kildedam og Skovvejen i maj-juni og dialogmøder med område Holbæk By og Katrinedal i september-oktober. Desuden er der planlagt dialogmøde med bestyrelsen for Børnespecialcentret i april.

På grund af den nuværende midlertidige nedlukning af skoler og dagtilbud foreslår administrationen, at de tre planlagte dialogmøder før sommerferien flyttes til efteråret 2020 (oktober-november).

Temaerne på dialogmøderne i områderne vil blandt andet være opfølgning på arbejdet med børnehuses og skolers lokale særkende samt områdernes arbejde med at skabe sammenhæng i børns skift fra dagtilbud til skole.

Udvalget blev på mødet i marts orienteret om udarbejdet inspirationsmateriale til ledelser og bestyrelser til brug for arbejdet med særkende. På dette udvalgsmøde orienteres om inspirationsmateriale udarbejdet af administrationen til at understøtte områdernes arbejde med indsatser, der styrker sammenhæng i børns skift fra dagtilbud til skole.

Hvis dialogmøderne flyttes, vil det samtidig give bestyrelser og ledelser bedre mulighed for arbejde med materialerne forud for dialogmøde med udvalget.

Dialogmødet med Børnespecialcentret foreslås ligeledes flyttet til efteråret på grund af nuværende situation med nøddrift af børnespecialcentret.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagen vurderes ikke at have miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 01-04-2020

Godkendt.

39. Drøftelse af udgiftsdrivere og økonomi for april måned

Drøftelse af udgiftsdrivere og økonomi for april måned
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. orienteringen omkring udgiftsdrivere tages til efterretning
 2. økonomien på udvalgets område drøftes
Beskrivelse af sagen

På hvert møde i de stående udvalg præsenteres udvalget for udgiftsdrivere for hvert af udvalgets politikområder. I sammenhæng hermed præsenteres de seneste kendte økonomiske skøn for de enkelte udvalg.

Udgiftsdriverne giver overblik og indblik i centrale dele af udvalgets økonomi, og gør det overskueligt for udvalgene at følge den økonomiske udvikling på væsentlige dele af hvert politikområde.

Udgiftsdriverne er koblet til budgetforudsætningerne og kan derfor understøtte såvel budgetrevisioner i indeværende år som drøftelser af budgettet for 2021-2024. 

Udgiftsdriverne er udvalgt, så de enten repræsenterer store andele af budgettet eller svært styrbare områder. I begge tilfælde kan det ved budgetoverskridelser medføre et stort merforbrug.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 01-04-2020
 1. Orientering taget til efterretning.
 2. Drøftet, der igangsættes udarbejdelsen af handleplaner for at sikre budgetoverholdelse.

 

40. Orientering om klassedannelse skoleår 2020-21

Orientering om klassedannelse skoleår 2020-21
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. orientering om forventninger til klassedannelse for skoleåret 2020-21 tages til efterretning
Beskrivelse af sagen

Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” besluttede i forbindelse med ny skolestruktur i 2012, at der hvert år udarbejdes en orientering til udvalget om skolernes forventninger til klassedannelse opgjort pr. 1. marts forud for skoleårets start.

Fagcenter for Læring og Trivsel har i samarbejde med de 4 skoler udarbejdet et notat om klassedannelsen, der er vedlagt som bilag til sagen.

Der er stadig en vis usikkerhed om skolernes indskrivning for det kommende skoleår, da der erfaringsmæssigt sker ændringer helt frem til skolestart. Samtidig er ledelser og skolebestyrelser endnu ikke endeligt færdige med at vurdere, hvordan undervisningen bedst organiseres inden for rammerne af skolernes budget. Her spiller ikke bare klassedannelsen, men også muligheden for samlæsning og holddannelse en betydelig rolle.

Det forventede antal indskrevne elever (uden special- og modtageklasser) er for det kommende skoleår 2020-21: 5382 elever.

Skoleledernes kommentarer til elevtallene er følgende:

Katrinedalskolen: Gislinge skole udbygges kommende skoleår med 8. kl. som følge af beslutningen om tilbageførsel af overbygning/udskoling.

Skovvejens Skole: Der arbejdes med aldersintegrerede klasser i Knabstrup og Undløse. I Knabstrup på hele skolen og i Undløse i indskolingen. 3. klasse på Kildebjerg har tidligere fået  dispensation til flere end 28 elever i klassen.

Kildedamsskolen: På Kildedamsskolen arbejdes med samlæsning på afd. Ugerløse, Stestrup og Ågerup.  På afd. Tølløse er der endvidere 8 Z-klasser (’satellit-klasser’) og på afd. Ugerløse 4 X-klasser (specialklasser). Fra elevtallet 1. marts er der en lille stigning i elevtallet i X klasserne i Ugerløse. 

Holbæk By Skole: På Orø sammenlæses 0. og 1. årgang, 2. og 3. årgang samt 4.,5. og 6. årgang.

De forventede klassekvotienter for kommende skoleår 2020-21 er pr. marts 2020 dermed følgende:

 

 

Antal elever i gennemsnit pr. klasse

Skoleåret 2020-21

 

Skoleåret 2019-20
(beregning samme tidspunkt sidste år)

Katrinedalskolen

21,3                           

22

Skovvejens Skole

21,6                           

21,1

Kildedamsskolen

18,6                            

19,1

Holbæk By Skole (uden Orø)

24,1                            

25

Klasser, der samlæses, og som fremgår af notatet som ½ klasser, er beregnet som 1 klasse i klassekvotienten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Økonomiske konsekvenser

Skoleledernes skøn over hvor mange elever, der vil være indskrevet i det kommende skoleår indberettes pr. 1. marts til økonomiafdelingen. Derefter indarbejdes disse elevtal i tildelingsmodellen, som regulerer budgettet for det kommende skoleår.

Der er afsat 1 mio.kr. (jf. budgetaftalen 2019) som kompensation til skolerne i forbindelse med beslutningen om, at der fra skoleåret 2019/20 ikke må oprettes 0. klasser med flere end 27 elever. Vurderingen af, hvorvidt puljen skal anvendes, afventer den endelig klassedannelse, da der kan ske ændringer helt frem til skolestart.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagen vurderes ikke at have miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Lovgrundlag – link

Folkeskoleloven – særligt §25 og 25a: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209946

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 01-04-2020

Orientering taget til efterretning.caseno20-10438_#5224731_v1_endeligt notat om klassedannelse 20-21.pdf.pdf

Bilag

Endeligt notat om klassedannelse 20-21.pdf


41. Orientering om ekstern ansøgning til skoleudvikling

Orientering om ekstern ansøgning til skoleudvikling
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. orientering om ekstern ansøgning til skoleudvikling tages til efterretning
Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommunes folkeskoler har fra 2015 til 2019 deltaget i Program For Læringsledelse sammen med 12 andre kommuner og Aalborg Universitet. Folkeskolerne i Holbæk har i samarbejde med Fagcenter for Læring og Trivsel ansøgt A.P. Møllerfondens Folkeskoledonation om økonomisk tilskud til at fortsætte i samme spor.

Ansøgningens overskrift er: Ledelse af elevers læring og trivsel i Holbæk Kommunes folkeskoler.

Samlet set i Holbæk Kommune er der behov for at øge elevernes læringsudbytte og øge trivslen. Resultater fra kortlægningerne i Program for Læringsledelse (T1, T2 og T3) viser på mange måder, at skolerne i Holbæk Kommune er på vej i den rigtige retning, hvor der fx er fokus på en høj grad af samarbejde mellem fagprofessionelle om undervisningen og om elevernes læringsudbytte. Skolerne og Fagcenter for Læring og Trivsel søger om støtte til at fortsætte med at udvikle en læringskultur, der understøtter eleverne i at kunne mestre, udvikle viljen og evnen til at præstere og være livsduelige samt øge trivslen.

Indsatserne i ansøgningen retter sig mod udviklingen af undervisningens praksis. Det sker primært ved at udvikle pædagogisk ledelse i praksis tæt på medarbejdere og elever, blandt andet også gennem vejledere. Det sker også ved at øge kompetencer til læsning og anvendelse af data, der retter sig mod undervisningen og elevernes læring og trivsel. Skolerne og forskningen peger på, at netop disse indsatser kan gøre en positiv forskel for eleverne.

Imødekommes ansøgningen vil indsatsen også bidrage til at udmønte ambitionerne på folkeskoleområdet fra kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2020+.

Økonomiske konsekvenser

Ansøgningen strækker sig over 3 år fra 1.08.2020 til 30.06.2023. Det forventede budget i perioden er kr.10.494.325. Det ansøgte beløb er kr. 5.656.325. Det resterende beløb er kommunens egenfinansiering primært i form af medgået arbejdstid fra skolernes ledelse og Fagcenter for Læring og Trivsel. Der forventes svar på ansøgningen i løbet af foråret 2020, sådan at aktiviteterne kan fortsætte fra skoleåret 2020/21.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagen vurderes ikke at have miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 01-04-2020

Orientering taget til efterretning.

 

42. Orientering om erfaringsopsamling om forældreindflydelse i folkeskolen

Orientering om erfaringsopsamling om forældreindflydelse i folkeskolen
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. orientering om erfaringsopsamling om organisering og initiativer til at styrke forældreindflydelsen på folkeskolerne tages til efterretning
Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen godkendte den 19. juni 2019 11 anbefalinger på dagtilbuds- og skoleområdet.

Desuden besluttede kommunalbestyrelsen, at Udvalget for Børn og Skole i samarbejde med skoler og dagtilbud sikrer, at alle anbefalinger udmøntes i konkrete lokale initiativer.

De samlede anbefalinger er beskrevet i fem tiltag:

 • Styrke nærledelse
 • Styrke de lokale børnehuses og skolers særkende
 • Styrke forældre- og elevindflydelse
 • Styrke medarbejderindflydelse
 • Justeret tildelingsmodel - økonomisk bæredygtige skoleafdelinger

Udvalget for Børn og Skole besluttede den 28. august 2019 overordnede tids- og aktivitetsplan for 2019-2020 for realisering af anbefalingerne.

Udvalget får en samlet status hvert kvartal – og udvalget fik seneste status på udvalgets møde i februar.

På dette møde får udvalget en orientering om skolernes erfaringer med organisering af forældreindflydelsen. 

 

Erfaringsopsamling om skolernes erfaring med forældreindflydelse særligt i form af afdelingsråd

Administrationen har som led i arbejdet med at realisere de politiske anbefalinger udarbejdet en erfaringsopsamling om skolernes erfaringer med at styrke forældreindflydelsen.

Formålet er at få indblik i, hvordan skolerne har valgt at organisere sig for at sikre og understøtte forældrenes indflydelse lokalt - via afdelingsråd såvel som andre fora.

Erfaringsopsamlingen er udarbejdet af Fagcenter for Læring og Trivsel på baggrund af en række interview på udvalgte skoler i efteråret 2019. Herudover inddrages input fra oplæg og workshops om styrket forældreindflydelse/-inddragelse på folkeskolekonferencen i Holbæk Kommune den 15. januar 2020. Deltagerne var områdeledere fra skoler og dagtilbud, pædagogiske ledere samt medlemmer af skolebestyrelser, afdelingsråd og Kommunalbestyrelse.
 

Praksiserfaringer fra skolerne

Materialet er bygget op om centrale hovedpointer fra interviewene og input fra Folkeskolekonferencen i januar 2020 – og er samlet under følgende fem overskrifter:

 • ”One size does not fit all” – lokal tilpasning
 • Ledelsesmæssig prioritering er afgørende
 • Forældre vil gerne have indflydelse – og ressourcer og ambitioner er forskellige
 • Processen med at mobilisere og engagere forældrene starter tidlig og i det uformelle
 • Målrettet formidling til og direkte kontakt med forældrene er vigtigt

Erfaringsopsamlingen er vedlagt som bilag.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagen vurderes ikke at have miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 01-04-2020

Orientering taget til efterretning.

 caseno19-28735_#5220605_v1_erfaringsopsamling om forældreindflydelse i skolerne.pdf

Bilag

Erfaringsopsamling om forældreindflydelse i skolerne


43. Orientering om inspirationsmateriale om indsatser der styrker sammenhæng i børns skift fra dagtilbud til skole

Orientering om inspirationsmateriale om indsatser der styrker sammenhæng i børns skift fra dagtilbud til skole
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. orientering om inspirationsmateriale om indsatser der styrker sammenhæng i børns skift fra dagtilbud til skole tages til efterretning.
Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede i juni 2019 en række anbefalinger til at sætte yderlige skub i udviklingen af dagtilbuds – og skoleområdet. En af anbefalingerne er særligt rettet mod at styrke sammenhængen mellem læring i dagtilbud og skole – og videre mellem skole og ungdomsuddannelse.

Med den politiske anbefaling ”overgang fra dagtilbud til ungdomsuddannelse” ønskes en større bevidsthed omkring vigtigheden af at skabe sammenhæng mellem dagtilbud og skole samt mellem skole og ungdomsuddannelse. Herunder at ansvaret er et tydeligt ledelsesmæssigt ansvar lokalt.

Udvalget for børn og skole har som led i udmøntning af anbefalingen bedt administrationen, om at udarbejde en kortlægning i Holbæk Kommune af gode praksiseksempler, der skaber sammenhæng i børns læring og trivsel i skiftet mellem dagtilbud og skole.

På den baggrund har Fagcenter for Læring og Trivsel i samarbejde med ledere på dagtilbuds- og skoleområdet udarbejdet et inspirationsmateriale om indsatser der styrker sammenhæng i børns skift fra dagtilbud til skole. Materialet er vedlagt som bilag.

Opgaven med at skabe sammenhæng i børns skifte mellem dagtilbud og skole er en opgave som kommunerne jf. dagtilbudsloven er forpligtet til at arbejde med. Opgaven fremgår også af Holbæk Kommunes styrelsesvedtægter for dagtilbud og skoler.

I inspirationsmaterialet præsenteres centrale pointer fra nyere undersøgelser om og forskning i sammenhænge mellem dagtilbud og skole med henblik på at opsamle inspiration, der kan kvalificere arbejdet i Holbæk Kommune yderligere. Desuden er der i materialet lokale eksempler på, hvordan dagtilbud og skoler i Holbæk Kommune allerede i dag arbejder med at skabe sammenhæng og på, hvordan der kan arbejdes med at kvalificere dette yderligere.

Børn og familier, der oplever sammenhæng i skiftet mellem dagtilbud og skole, trives bedre, og børnene får mere ud af deres skoletid. Jo bedre sammenhæng, jo bedre trivsel, læring og udvikling.

Materialet henvender sig primært til ledere og medarbejdere i dagtilbud og indskoling til deres arbejde med at kvalificere og styrke sammenhængende lærings- og trivselsforløb. Materialet kan imidlertid også bruges i bestyrelserne og i Udvalget for Børn og Skole til at drøfte, hvordan man kan understøtte de lokale initiativer.

På baggrund af nyere undersøgelser og forskning præsenteres i inspirationsmaterialet tre centrale principper for arbejdet med at skabe sammenhæng for barnet i skiftet mellem dagtilbud og skole.

De tre principper er:

 • Barnet oplever kontinuitet
   
 • Barnet oplever at blive forstået og at høre til

 

 • Forældre (og andre relevante parter) involveres.

 

Baseret på disse principper har arbejdsgruppen udarbejdet et skematisk redskab, der skal understøtte refleksion og dialog om, hvordan lokale initiativer ser ud og kan kvalificeres yderligere.

Politisk opfølgning på områdernes indsatser og initiativer

Udvalget for Børn og Skole følger op på områdernes indsatser og initiativer til at styrke sammenhængen i børns læring i dagtilbud og skole på de kommende dialogmøder i 2020 mellem bestyrelser og udvalg.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagen vurderes ikke at have miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 01-04-2020

Orientering taget til efterretning.

 caseno19-28735_#5227105_v1_inspirationsmateriale - sammenhæng mellem dagtilbud og skole.pdf

Bilag

Inspirationsmateriale - sammenhæng mellem dagtilbud og skole


44. Orientering om skoler udtaget til nationale test i skoleåret 2019-20

Orientering om skoler udtaget til nationale test i skoleåret 2019-20
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. orientering om skoler udtaget til at gennemføre de obligatoriske nationale test i dette skoleår tages til efterretning
Beskrivelse af sagen

Børne- og Undervisningsministeriet har udtaget skoler til at gennemføre obligatoriske nationale test i indeværende skoleår. Alle landets skoler har den 25. marts 2020 fået besked, hvis de er udtaget til at gennemføre de obligatoriske test i indeværende skoleår. Skolerne er udvalgt på afdelingsniveau. Administrationen vil på mødet orientere om gennemførelse af nationale test på folkeskoler udtaget i Holbæk Kommune.

 

Hvilke test er obligatoriske?

De obligatoriske nationale test er dansk (læsning) i 2., 4., 6. og 8. klasse, matematik i 3., 6., og 8. klasse, engelsk i 4. og 7. klasse og fysik/kemi i 8. klasse.

 

Hvornår skal skolerne gennemføre de obligatoriske nationale test?

De obligatoriske test skal aflægges i indeværende skoleår. Børne- og Undervisningsministeriet anbefaler, at skolerne venter med at gennemføre de obligatoriske nationale test, indtil den midlertidige lukning af skolerne er slut, så eleverne kan aflægge testene på skolen enten i indeværende testperiode, der slutter den 30. april 2020, eller alternativt i perioden den 18. maj til og med den 4. juni 2020. Børne- og Undervisningsministeriet vurderer løbende situationen omkring den midlertidige lukning af skolerne og melder nærmere ud til skolerne, hvis der sker ændringer i anbefalingerne vedrørende testafholdelse.

 

Baggrund for udtagelsen af skoler til at gennemføre obligatoriske test

Der er den 21. februar 2020 indgået aftale i folkeskoleforligskredsen om nationale test. Af aftalen fremgår det, at aftalepartierne for skoleåret 2019/2020 blandt er enige om, at:

 • Den enkelte skole i skoleåret 2019/2020 skal have mulighed for at beslutte ikke at gennemføre nationale test i udvalgte eller alle fag og klassetrin.
 • Børne- og Undervisningsministeriet udvælger et repræsentativt udsnit af landets klasser, som fortsat pålægges at gennemføre de nationale test.
 • De 20 procent af landets skoler, som har præsteret ringest i dansk og matematik ved 9.-klasseprøverne, fortsat skal gennemføre alle ti obligatoriske test i skoleåret 2019/2020.

Herudover har Folkeskoleforligskredsen, i forlængelse af den indgåede politiske aftale, aftalt at udvide udvælgelsen af de 20 procent ringest præsterende skoler til også at omfatte skoler uden overbygning. Skoler uden overbygning udvælges på baggrund af deres resultater i nationale test i dansk (læsning) og matematik i 6. klasse.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagen vurderes ikke at have miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Lovgrundlag – link

L 126 Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen. (Gennemførelse af nationale test i sko-leåret 2019/2020).

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 01-04-2020

Orientering taget til efterretning.

 

45. Orientering - Ankestyrelsens statistik over afgørelser på klager 2019

Orientering - Ankestyrelsens statistik over afgørelser på klager 2019
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for beskæftigelse og Uddannelse

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. Ankestyrelsens statistik over afgørelser på klager i 2019 tages til efterretning
Beskrivelse af sagen

Ankestyrelsen har i 2019 afgjort 295 klagesager over Holbæk Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. Heraf er 22 sager afvist af Ankestyrelsen, fx hvis der er klaget for sent, klaget til den forkerte instans eller andet. Derfor er det mest relevant at se på Ankestyrelsens afgørelser på de resterende 273 sager.

Stadfæstelse er sket i 180 tilfælde. Det vil sige, at Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelser i 66 % af sagerne.

Hjemvisning er sket i 60 tilfælde, svarende til 22 %. Hjemvisning betyder, at sagen sendes tilbage til kommunen, der skal behandle sagen igen og træffe afgørelse en gang til. Ankestyrelsen kan fx mene, at der er behov for nye oplysninger i sagen, som kommunen skal tage med i en afgørelse. Hjemvisning kan også forekomme ved alvorlige sagsbehandlingsfejl. Derfor er der altid særligt fokus på at nedbringe andelen af hjemviste klagesager. Det vil både skærpe borgerens retssikkerhed og bidrage positivt til den faglige stolthed hos ledere og medarbejdere.

Ændring er sket i 33 sager, svarende til 12 %. Ændring af kommunens afgørelser sker oftest, fordi Ankestyrelsen tolker lovgivningen anderledes eller anlægger et andet syn end kommunen. Administrationen forventede sidste år, at Holbæk Kommune ville få flere af den type afgørelser fremover. Det skyldtes, at kommunen i 2017 implementerede nye serviceniveauer, som udfordrede borgernes, interesseorganisationers og private aktørers forventninger – og dermed i sidste ende også Ankestyrelsen. I forhold til 2017 viste der sig dog en markant nedgang i 2018 i forholdet til antallet af klagesager og den positive udvikling fortsætter i 2019, hvor det samlede antal klagesager igen er faldet fra 279 i 2018 til 273 i 2019.

Der blev i 2017 nedsat en arbejdsgruppe med juridisk uddannede klagesagsansvarlige på tværs af kerneområderne for at følge klagesagerne tæt. Arbejdsgruppen mødes 2 gange årligt umiddelbart i forlængelse af Ankestyrelsens udgivelse af den halvårlige statistik. På møderne deles erfaringer og viden og der drøftes eventuelle tendenser på tværs af kerneområderne

De klagesagsansvarlige medarbejder drøfter fortsat omgjorte og hjemviste sager. Erfaringen er, at der ikke er ”fælles tendenser” på tværs af kerneområderne, da flere faktorer og forskellige lovområder spiller ind. Afgørelser og hjemvisninger på børneområdet kan for eksempel ikke sammenlignes med afgørelser og hjemvisninger på voksenområdet, ligesom man ikke kan sammenholde afgørelser på servicelovens område med afgørelser efter beskæftigelseslovgivningen.

Som en del af opfølgningen bliver der holdt interne oplæg og kurser for sagsbehandlerne, ligesom der er tæt dialog med Ankestyrelsens ift. de omgjorte og hjemviste sager for at sikre at de nødvendige oplysninger er tilvejebragt i sagen. Det kan være en vanskelig vurdering og en svær balance, da sagsbehandlerne kun skal oplyse sagen i tilstrækkeligt omfang og ikke bruge ressourcer på at overbelyse sagen ved at indhente irrelevante oplysninger.

Det kan derfor være nødvendigt at gå til grænsen i nogle sager og dermed tilstræbe en klage for at få fastlagt Ankestyrelsens praksis i forhold til, hvad de finder forsvarligt i de konkrete juridiske problemstillinger.

Holbæk Kommune ligger i 2019 igen på niveau med landsgennemsnittet, hvor kommunen tidligere har haft flere klagesager end landsgennemsnittet.

Tabel: Ankestyrelsens afgørelser over kommunes klagesager på social- og beskæftigelsesområdet – Holbæk Kommune sammenlignet med landsgennemsnit

 

Holbæk Kommune

 

Landsgennemsnit

 

Antal

Procent

Procent

Stadfæstelse

180

  66

  68

Hjemvist

  60

  22

  18

Ændret

  33

  12

  14

I alt (eksklusiv afviste sager)

273

100

100

 

Tabellen bygger på data fra tabel 2. og 3. i vedlagte bilag 1 ”Ankestatistik 2019”

Der er vedhæftet bilag fra hvert af kerneområderne Læring og Trivsel, Uddannelse til Alle Unge, Alle kan Bidrage og Aktiv Hele Livet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagshistorik, henvisninger

Socialudvalget den. 25. marts 2019: Punkt 30 – Orientering – Ankestyrelsens statistik over afgørelser på klager 2018

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 01-04-2020

Fraværende: Morten Bjørn Nielsen

Orientering taget til efterretning.caseno17-40312_#5225697_v1_ankesager akbi - 2019.pdf
caseno17-40312_#5225695_v1_notat aktiv hele livet 2019, ankestatistik.pdf
caseno17-40312_#5225694_v1_kerneområdet læring og trivsel 2019.pdf
caseno17-40312_#5225704_v1_redegørelse for ankestatistik for 2019 indenfor kerneområdet uddannelse til alle unge..pdf
caseno17-40312_#5210992_v1_ankestatistik-316-2020-03-03 holbæk kommune.pdf.pdf

Bilag

Ankesager AKBI - 2019
Notat aktiv hele livet 2019, ankestatistik
Kerneområdet Læring og Trivsel 2019
Redegørelse for ankestatistik for 2019 indenfor kerneområdet Uddannelse til Alle Unge.
Ankestatistik-316-2020-03-03 Holbæk Kommune.pdf


46. Orienteringer

Orienteringer
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

 

 

Forventede sager på de næste tre ordinære møder


Mødet den 6. maj 2020

 • Beslutning om Budgetrevision 2
 • Drøftelse af budget 2021-24
 • Drøftelse af budget 2021-24 – forslag til effektiviseringer
 • Drøftelse af initiativer til at styrke elevindflydelse
 • Drøftelse af forberedelse af dialogmøde med Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering
 • Orientering om læringsrapport 3 fra skoleudviklingsprojektet Program for Læringsledelse
 • Orientering om status på realisering af anbefalinger på dagtilbuds- og skoleområdet
 • Orientering om ungeprofilundersøgelsen
 • Orientering om Borgerrådgiverens årsberetning 2017
 • Orientering om opfølgning på borgerrådgiverens årsberetning 2017
 • Orientering om opfølgning på ændringer i folkeskoleloven
 • Orientering om udgiftsdrivere
 • Orienteringer


Mødet den 3. juni 2020

 • Godkendelse af budgetforslag
 • Beslutning om valgfag i folkeskolen
 • Beslutning vedr. skolevalget 2021 – folkeskolerne
 • Orientering om plan for implementering af Aula i dagtilbud (IT-værktøj til kommunikation mellem forældre og dagtilbud)
 • Orientering om udgiftsdrivere
 • Orienteringer


Mødet den 12. august 2020

 • Orientering om skolernes arbejde med røgfri skoletid og mad- og måltidspolitik/sundhedsstrategi
 • Orientering om udgiftsdrivere
47. Underskriftsark

Underskriftsark