UDVALG

Udvalget for Børn og Skole

MØDE

Referat

STED

0.16 Kanalstræde

STARTTIDSPUNKT

04-03-2020 12:30:00

SLUTTIDSPUNKT

04-03-2020 14:30:00


PUNKTER

24. Godkendelse af dagsorden til mødet den 4. marts 2020
25. Godkendelse af rammer for frokostordning i dagtilbud
26. Beslutning om udmøntning af pulje til mere pædagogisk personale i daginstitutionerne
27. Beslutning om fordeling af budget til skolerne i skoleåret 2019-20
28. Drøftelse af effektiviseringer i perioden 2021-2024 - marts 2020
29. Drøftelse af budget 2021-2024 - marts 2020
30. Drøftelse af inspirationsmateriale om særkende på skoler og børnehuse
31. Orientering om status på deltidsplads i dagtilbud under barselsorlov
32. Orientering om Ungdomskriminalitetsnævnets arbejde
33. Orienteringer
34. Underskriftsark24. Godkendelse af dagsorden til mødet den 4. marts 2020

Godkendelse af dagsorden til mødet den 4. marts 2020
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden til møde den 4. marts 2020 godkendes

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 04-03-2020

Godkendt.caseno20-5510_#5198534_v1_program til den 04.03.2020.pdf

Bilag

Program til den 04.03.2020


25. Godkendelse af rammer for frokostordning i dagtilbud

Godkendelse af rammer for frokostordning i dagtilbud
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. rammer for kommunens frokostordning i daginstitutioner (børnehusene) godkendes
Beskrivelse af sagen

Kommunen skal, ifølge dagtilbudsloven, tilbyde børn i daginstitutioner et sundt frokostmåltid. Byrådet besluttede i 2010, at forældrene selv skal betale alle udgifter til frokostordningen. Forældrene i det enkelte børnehus skal mindst hvert andet år have mulighed for at tage stilling til, om de ønsker at fravælge ordningen.

På nuværende tidspunkt har 19 af kommunens 33 børnehuse en frokostordning. 4 børnehuse får leveret frokost fra ”Fru Hansens Kælder” til børnene under 3 år, og 15 huse producerer selv mad til børnene under 3 år. For børnene over 3 år får 2 børnehuse leveret frokost fra ”Fru Hansens Kælder” og 12 børnehuse producerer selv frokostmåltidet.   

Vilkårene for den gældende frokostordning blev besluttet i Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge på udvalgsmøde i august 2014. I den forbindelse blev der fastsat en række kvalitetskrav til sammensætningen af frokostordningen. Samtidig fastsatte udvalget rammerne for forældrenes stillingtagen til fravalg af ordningen.

Kommunalbestyrelsen har med budgetaftalen for 2020 besluttet, at der skal laves en fælles fødevare- og måltidsstrategi for at reducere Holbæk Kommunes CO2-udledning på fødevareområdet. Derfor er der i øjeblikket en proces i gang, der har til formål at sætte fokus på bæredygtighed i kommunens madproduktion, herunder blandt andet øget brug af lokale råvarer og reducering af madspild. Pt. planlægges med en temadag om bæredygtighed for kommunens medarbejdere, der arbejder med madproduktion, blandt andet i børnehusene.

Forældrene tog senest stilling til fravalg af ordningen i august 2018 for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2020. Forældrene skal på ny have mulighed for at tage stilling inden udgangen af august 2020 med virkning fra 1. januar 2021 til 31. december 2022. I denne forbindelse anbefales det, at rammer og vilkår for frokostordningen videreføres stort set uændret, bortset fra et øget fokus på bæredygtighed i kvalitetskravene. I de nuværende kvalitetskrav står der, at det forventes, at der i produktionen af frokostmåltidet skal bruges økologiske råvarer samt råvarer i sæson, hvor det ikke gør prisen væsentlig højere. Administrationen anbefaler, at der tilføjes en forventning om, at der, hvor det er muligt, sættes yderligere fokus på bæredygtighed, herunder brug af lokale råvarer samt minimering af madspild og brug af rødt kød.

Den proces der er sat i gang, vedrørende en fælles fødevare- og måltidsstrategi, vil muligvis på sigt medføre beslutninger om principper vedrørende bæredygtighed, som vil skulle indarbejdes ved næste revision af rammebeskrivelsen for frokostordning i dagtilbud.

Administrationen vil i tilrettelæggelsen af afstemningen sikre information til forældrene samt fastsætte en afstemningsperiode, som giver forældre god mulighed for tid til at tage stilling til fravalg af ordningen.

De anbefalede rammer og vilkår for en kommende toårig periode er sammenfattet i nedenstående tabel og er mere uddybende beskrevet i vedlagte rammebeskrivelse:

 

Kvalitetskrav

Kvalitetskravene er beskrevet i vedlagte rammebeskrivelse.

Produktion/levering

 

I børnehuse, hvor køkkenet er godkendt til produktion af frokostmåltidet, beslutter forældrebestyrelsen, om der skal etableres egenproduktion eller om frokostmåltidet skal leveres udefra.

I børnehuse, hvor køkkenet er godkendt til at modtage færdiglavet frokost, tilbydes frokostmåltidet som udgangspunkt fra ekstern leverandør.

Finansiering

Forældrene betaler alle udgifter til frokostmåltidet, eksklusive ejendomsudgifter, herunder husleje og vedligeholdelse.

Aldersgrupper

 

Forældre til henholdsvis børn over og under 3 år, tager stilling til fravalg hver for sig. Dette skyldes, at der er tendens til, at flere forældre til 0-2-årige vælger frokostordning til end forældre til 3-5-årige. Vælger de to grupper samlet, er der risiko for, at de 0-2-årige, der nu får frokostordning, ikke længere kan få det, fordi forældrene til de ældre børn fravælger ordningen.

Beslutningens gyldighed

Forældrene tager stilling til et eventuelt fravalg af frokostmåltidet med virkning fra 1. januar 2021 til 31. december 2022.

Pris

 

Prisen for frokostmåltidet er aktuelt 628 kr. pr måned (ingen betaling for juli). Prisen for den kommende periode 2021-2022 fastsættes i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 og forventes at stige med almindelig pris- og lønfremskrivning. 

Fravalg

Forældrebestyrelserne har ansvaret for at tilrettelægge forældrenes dialog om fordele og ulemper ved at benytte frokostordningen forud for stillingtagen til et eventuelt fravalg. Det er ligeledes forældrebestyrelserne, der er ansvarlig for gennemførelsen af afstemningen.

 

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til frokostordningen er forældrefinansieret. Forældrebetalingen bliver lavere, jo flere børnehuse der ikke vælger frokostordningen fra.

Forældrenes betaling for frokostordningen indgår i beregningen af søskende- og fripladstilskud. Når antallet af brugere af tilbuddet øges, sker der ligeledes en forøgelse af kommunens udgifter til søskende- og fripladstilbud. Merudgiften er ikke beregnet.

Et øget fokus på bæredygtighed, herunder evt. øget brug af lokale råvarer samt reduceret madspild og brug af rødt kød, forventes ikke at have betydning for prisen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

De foreslåede rammer for frokostordning med øget fokus på sæsonens råvarer samt reducering af madspild og brug af rødt kød, kan bidrage til lavere miljøbelastning. Effekten afhænger af hvor stor mulighed, der er for at tage hensyn til de forskellige elementer i produktionerne.

Lovgrundlag – link

Dagtilbudsloven

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 04-03-2020

Godkendt.caseno20-8202_#5188338_v1_rammebeskrivelse for frokostordning i dagtilbud 2021-2022.pdf

Bilag

Rammebeskrivelse for frokostordning i dagtilbud 2021-2022


26. Beslutning om udmøntning af pulje til mere pædagogisk personale i daginstitutionerne

Beslutning om udmøntning af pulje til mere pædagogisk personale i daginstitutionerne
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. den tildelte pulje på ca. 5,6 mio. kr. til mere pædagogisk personale i daginstitutionerne i 2020 indarbejdes i den gældende tildelingsmodel for daginstitutionerne
Beskrivelse af sagen

Regeringen og støttepartierne har indgået aftale om at tilføre kommunerne 500 millioner kroner i 2020 til mere pædagogisk personale i landets daginstitutioner. Midlerne er afsat i finansloven for 2020, og er et led i regeringens realisering af lovbundne minimumsnormeringer. 

Midlerne bliver i 2020, hvor Folketinget endnu ikke vedtaget en endelig model for minimumsnormeringer, fordelt ud fra hvor mange 0-5årige børn kommunen forventes at have. Holbæk Kommunes andel af de 500 mio. kr. udgør ca. 5,6 mio. kr.

I lighed med andre statslige puljemidler på dagtilbudsområdet må midlerne fra puljen til pædagogisk personale i 2020 ikke medtages i beregningsgrundlaget for fastsættelsen af henholdsvis kommunens tilskud til privatinstitutioner og private pasningsordninger samt forældres egenbetaling (dagtilbudslovens § 31 stk. 3).

Det betyder, at der ikke kan opkræves forældrebetaling af de 5,6 mio. kr. og at der ikke sker en forhøjelse af kommunens tilskud til f.eks. de private daginstitutioner.

Hele beløbet skal derfor fordeles indenfor de kommunale daginstitutioner (børnehusene).      

Som betingelse for modtagelse af midlerne forpligtes kommunerne til, at tilskuddet anvendes til pædagogisk personale i daginstitutionerne samt at det tildelte tilskud kommer oven i de vedtagne budgetter for 2020 på dagtilbudsområdet. Betingelserne for at modtage midlerne medfører dog ikke en fastlåsning af hverken kommunernes budget- eller regnskabsniveau på dagtilbudsområdet, som derfor vil kunne reguleres, som følge af fx faldende/stigende børnetal og/eller lokale politiske prioriteringer.

I finanslovsaftalen for 2020 fremgår det, at udformning af den endelige model for minimumsnormeringer skal forhandles i Børne- og Undervisningsministeriet i 2020 med henblik på vedtagelse i folketingsåret 2020/2021 og med ikrafttrædelse i 2025. Det kan derfor begrundet forventes, at den nuværende tildeling i form af en etårig pulje for 2020 har en midlertidig karakter, indtil Folketinget beslutter en endelig ramme for minimumsnormeringer

I 2021 er der på nationalt plan afsat 600 mio. kr. til formålet og i de efterfølgende år stiger beløbet gradvist til 1,6 mia. i 2025.

Holbæk Kommunes nuværende tildelingsmodel for daginstitutionerne fordeler den til en hver tid gældende budgetmæssige ramme for daginstitutionerne mellem de fire dagtilbudsområder.

Da fremtidige nationale rammer for udmøntningen af midlerne ikke er kendte forslås det, at puljemidlerne (ca. 5,6 mio. kr.) i 2020 indarbejdes i den nuværende tildelingsmodel for daginstitutionerne.

Når beløbet indarbejdes i tildelingsmodellen, øges tildelingen pr. barn – og der kan ansættes flere medarbejde. Hvor der i dag gennemsnitligt er 3,4 børn i alderen 0-2 år pr. medarbejder vil der fremover være 3,3 børn og tilsvarende for aldersgruppen over 3 år vil det gennemsnitlig antal børn pr. medarbejder ændre sig fra 6,8 børn til 6,6 børn.

Det er fra ministeriets side forventningen, at midlerne i 2020 samlet set anvendes på en måde, så den nuværende uddannelsessammensætning blandt personalet som minimum fastholdes. I Holbæk Kommune er det forældrebestyrelserne, der i samarbejde med områdelederen, fastsætter principper for sammensætningen personalet.

I Holbæk Kommunes daginstitutioner udgør andelen af pædagoger ca. 59%.

Fra administrationens side anbefales det, at de 5,6 mio. kr. hovedsageligt anvendes til ansættelse af pædagoger med de muligheder, det giver for et yderligere kvalitetsløft af læringsmiljøet i børnehusene og ikke mindst i forhold til de børn og familier, der er i en udsat position. De 5,6 mio. kr. svarer til ansættelse af ca. 13 fuldtidsansatte pædagoger. Den konkrete realisering i distrikterne kan ske i form af nyansættelser eller at deltidsansatte går op i tid.

Økonomiske konsekvenser

Den tildelte pulje på ca. 5,6 mio. kr. i 2020 til mere pædagogisk personale i daginstitutioner indgår i den budgetmæssige ramme for daginstitutionerne og udmøntes via den gældende tildelingsmodel.

Kommunens serviceramme vil tilsvarende blive udvidet med ca. 5,6 mio. kr. svarende til den pulje kommunen modtager.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Høring

Da den nuværende tildelingsmodel for daginstitutionerne ikke ændres, er der ikke grundlag for en høring.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 04-03-2020

Godkendt.

27. Beslutning om fordeling af budget til skolerne i skoleåret 2019-20

Beslutning om fordeling af budget til skolerne i skoleåret 2019-20
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. 8,75 mio. kr. i budgetåret 2020 fordeles mellem folkeskolerne ud fra den justeret tildelingsmodel på skoleområdet
Beskrivelse af sagen

Med kommunalbestyrelsens budgetaftale for 2020 er skoleområdets samlede budget øgede med 15 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. februar 2020 justeret tildelingsmodel på skoleområdet gældende fra 1. august 2020. Der er med beslutningen derved disponeret over 5/12 dele af de 15 mio. kr. i budgetår2020, som udgør til 6,25 mio. kr. (svarende til august – december 2020).

For at sikre skolerne et retvisende budget på helårsniveau i budgetåret 2020 foreslår administrationen, at den justerede model anvendes i fordelingen af den resterende del på 8,75 mio. kr. i budget 2020, det vil sige til brug i indeværende skoleår 2019/20. Konkret på den måde at hver skole får den procentmæssige andel, som udgør differencen mellem den nuværende og den justeret model set på helårsniveau.

Det vil betyde at fordelingen sker svarende til den forholdsmæssige fordeling, som er i den justerede tildelingsmodel, og som kommunalbestyrelsen netop har vedtaget gælder fra 1. august 2020. Derved vil det primært være Kildedamsskolen, Skovvejens Skole og Katrinedalskolen, som får tilført ekstra midler til at dække udgifter til skolens drift i den resterende del af dette skoleår (det vil sige fra januar – juli 2020).

Formålet er at sikre alle fire skoler mulighed for at overholde deres budgetter i dette budgetår (regnskabsår 2020).

Økonomiske konsekvenser

Sagen handler om fordeling af penge mellem skolerne og påvirker ikke skoleområdets samlede budget. Administrationen har foreslået en fordeling, der skal sikre at alle fire skoler har mulighed for at overholde deres budgetter i budgetåret 2020.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Høring

Forslag til justeret tildelingsmodel har været i høring i skolebestyrelserne. Forslaget om at anvende principperne i den justeret tildelingsmodel til fordeling af de resterende 8,75 mio. kr. i budgetåret 2020 har fremgået af sagen, som var været sendt i høring og i beslutningssagen om justeret tildelingsmodel til kommunalbestyrelsen.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsens møde den 26. februar 2020, pkt. 33, Beslutning om justeret tildelingsmodel på skoleområdet

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 04-03-2020

Godkendt.

28. Drøftelse af effektiviseringer i perioden 2021-2024 - marts 2020

Drøftelse af effektiviseringer i perioden 2021-2024 - marts 2020
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. effektiviseringsforslag med økonomisk effekt i 2021 og fremover drøftes
Beskrivelse af sagen

På udvalgsmøderne primo februar blev de stående udvalg præsenteret for fordelingen af måltal samt modellen for arbejdet med effektiviseringer til 2021 og fremover.

I 2021 er det samlede måltal for alle udvalg på 28 mio. kr. Hvis der indarbejdes effektiviseringer for 28 mio. kr., giver det et politisk råderum på 14,15 mio.kr. fordi de 28 mio. kr. reduceres grundet stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer samt med 5 mio. kr. som er afsat til investeringer. Til forskel fra tidligere år, skal der kun arbejdes med at finde effektiviseringer og ikke besparelser jf. Kommunalbestyrelsens beslutning fra 22. januar 2020.

Hvis et udvalg finder effektiviseringer for mere end deres måltal, så kan udvalget vælge at bruge ”overskuddet” til at finansiere merudgifter eller anvende det til formål efter udvalgets ønske.

Måltallet:

Måltallet for Udvalget for Børn og Skole er 5,4 mio. kr. herfra fratrækkes -0,25 mio. kr. som er en stigende profil fra tidligere år, derfor er det faktiske måltal for 2021 på 5,15 mio. kr. under forudsætning af, at der er fundet effektiviseringer svarende til den stigende profil.

Tidsplan:

Tidsplan for arbejdet med effektiviseringer i foråret 2020 er vedtaget sammen med måltallet i Kommunalbestyrelsen den 22. januar 2020:

Dato:

Handling:

22. januar

Kommunalbestyrelsen vedtager model og måltal for effektiviseringer i 2021

Primo februar og marts

De stående udvalg samt økonomiudvalget drøfter effektiviseringer på eget område

Primo april

De stående udvalg drøfter effektiviseringer på eget område og oversender til Økonomiudvalget

Onsdag den 15. april – torsdag den 30. april

Økonomiudvalget sender effektiviseringerne i høring i MED-organisation samt råd og nævn

13. maj

Økonomiudvalget behandler effektiviseringer for 2021

20. maj

Kommunalbestyrelsen vedtager effektiviseringer for 2021

 

Drøftelsen af effektiviseringsforslag:

På mødet i marts bliver forslag til effektiviseringer i 2021 præsenteret og herefter drøftet.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 04-03-2020

Drøftet.

29. Drøftelse af budget 2021-2024 - marts 2020

Drøftelse af budget 2021-2024 - marts 2020
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. udvalget drøfter budgetforslaget 2021
Beskrivelse af sagen

Den politisk tids- og arbejdsplan for budget 2021-2024, som blev vedtaget i kommunalbestyrelsen den 11. december 2019, fastlægger, at de stående udvalg i løbet af foråret skal arbejde med deres respektive andel af budget 2021-2024 – herefter benævnt rammen.

Udvalgets ramme, som vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 22. januar 2020:

(I mio. kr.)

2021

2022

2023

2024

Udvalget for Børn og Skole

951,7

949,9

949,9

949,6

Skoler – 0 til 9. klasse

613,2

609,5

606,6

606,6

Almene dagtilbud

303,2

305,2

307,7

307,7

Sundhed for børn og unge

35,3

35,3

35,3

35,3

 

Mødet i marts igangsætter arbejdet med budgettet, som løber frem til juni. I den periode skal udvalget sammensætte et budgetforslag, som holde sig inden for budgetrammen og bygger på nye forudsætninger, som gælder for 2021.

Løbende vil administrationen præsentere udvalget for nye forudsætninger og løsninger på eventuelle udfordringer, som måtte dukke op på grund af de nye forudsætninger. Der lægges også op til at udvalget skal arbejde med mulighed for omprioriteringer.

Sidste gang, udvalget drøfter budgetforslag 2021, er på møderne primo juni. På disse møder godkender udvalgene det administrative oplæg til budgetforslaget.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 04-03-2020

Drøftet.

30. Drøftelse af inspirationsmateriale om særkende på skoler og børnehuse

Drøftelse af inspirationsmateriale om særkende på skoler og børnehuse
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller,

 1. at udkast til arbejdspapir om børnehuses og skolers særkende drøftes
Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen godkendte den 19. juni 2019 11 anbefalinger på dagtilbuds- og skoleområdet.

Desuden besluttede kommunalbestyrelsen, at Udvalget for Børn og Skole i samarbejde med skoler og dagtilbud sikrer, at alle anbefalinger udmøntes i konkrete lokale initiativer.

Udvalget for Børn og Skole besluttede den 28. august 2019 overordnede tids- og aktivitetsplan for 2019-2020 for realisering af anbefalingerne.

De samlede anbefalinger er beskrevet i fem tiltag:

 • Styrke nærledelse
 • Styrke de lokale børnehuses og skolers særkende
 • Styrke forældre- og elevindflydelse
 • Styrke medarbejderindflydelse
 • Justeret tildelingsmodel - økonomisk bæredygtige skoleafdelinger


Udvalget får en samlet status hvert kvartal – og udvalget fik seneste status på udvalgets møde i februar. På dette møde bedes udvalget drøfte udkast til arbejdspapir om børnehuses og skolers særkende.


Drøftelse på mødet:

Administrationen har som led i arbejdet med at realisere de politiske anbefalinger udarbejdet inspirationsmaterialer med forslag til indsatser og processer, der kan styrke forældre- og elevindflydelse i folkeskolen samt styrke de lokale børnehuses og skolers særkende.

På dette møde drøftes udkast til ”Særkende på skoler og børnehuse – et praktisk arbejdspapir”

Formålet med arbejdspapiret er at understøtte ledelserne og bestyrelsernes arbejde med at realisere den politiske anbefaling om at styrke de lokale børnehuses og skolers særkende.

Arbejdspapiret indeholder:

 • Baggrund til forståelse af, hvad et særkende er
 • Et bud på en konkret arbejdsproces for at styrke særkendet
 • Input til opsamling og efterfølgende implementering
 • Muligheder for bistand til lokal arbejdsproces

Udvalget bedes drøfte arbejdspapiret samt hvordan udvalget vil følge op på skoler og dagtilbuds arbejde med at styrke de lokale børnehuses og skolers særkende.

Udkast til arbejdspapir er vedlagt som bilag i sagen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 04-03-2020

Drøftet.caseno19-28735_#5199098_v1_særkende på skoler og børnehuse - et praktisk arbejdspapir, udkast.pdf

Bilag

Særkende på skoler og børnehuse - Et praktisk arbejdspapir, udkast


31. Orientering om status på deltidsplads i dagtilbud under barselsorlov

Orientering om status på deltidsplads i dagtilbud under barselsorlov
Sagsgang og sagstype

Orienteringssag

Udvalget for Børn og Skole

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. orientering om status på deltidsplads i dagtilbud under barselsorlov tages til efterretning
Beskrivelse af sagen

Fra 1. januar 2019 har forældre på barselsorlov fået ret til at få en deltidsplads i et dagtilbud på 30 timer om ugen til deres øvrige børn mod en reduceret egenbetaling.

Udvalget for Børn og Skole godkendte den 28. november 2018 Holbæk Kommunes rammer for deltidspladserne. Udvalget besluttede samtidig, at man ønskede en status for brug af deltidspladser på udvalgsmødet i juni 2019.

Da erfaringerne med den nye ordning efter det første halve år var begrænsede, er den ønskede status udskudt til nu, hvor ordningen har været i kraft i lidt over et år.

Hvorfor deltidspladser ved barsel?

Formålet med deltidspladserne er at skabe mere fleksible rammer for forældre, som ønsker at tilbringe mere tid sammen med deres øvrige børn i forbindelse med barsel.

Deltidspladserne skal tilbydes i såvel kommunale som selvejende og private daginstitutioner, og kommunerne skal blandt andet fastsætte og offentliggøre retningslinjer for anvendelsen af deltidspladserne.

De vedtagne retningslinjer for deltidspladser i dagtilbud under barselsorlov i Holbæk Kommune er vedhæftet som bilag til sagen.

Hvor mange har gjort brug af tilbuddet?

Da ordningen er ny, er antallet af brugere (børn med deltidsplads) som forventet steget jævnt hen over året i takt med, at forældrene har taget ordningen til sig og har taget den med i deres planlægning af barselsperioden.

I januar 2019 var der 5 børn, der gjorde brug af ordningen og i december 2019 var antallet steget til 49 børn. Det er dog endnu for tidligt at udtale sig om, hvorvidt de 49 børn i december afspejler det fremtidige niveau eller om antallet af brugere vil stige yderligt i løbet af det kommende år.

Da datagrundlaget stadig er meget begrænset, er det heller ikke muligt at udlede noget om eventuelle mønstre i brugen af tilbuddet ud fra f.eks. geografisk eller socioøkonomisk parameter.

Erfaringer med ordningen 

Rammerne for deltidspladserne i Holbæk Kommune er fastlagt, så familierne kan bruge pladsen indenfor tidsrummet fra kl. 9-15. Tidsrummet er fastsat, så barnet har mulighed for at deltage i flest mulige fælles aktiviteter og det er det tidsrum af dagen, hvor personaledækningen generelt set er størst.

De nuværende erfaringer med ordningen er baseret på tilbagemeldinger fra lederne i de fire dagtilbudsområder.

Det generelle billede er, at familierne udnytter tidsrammen på de 30 timer om ugen fuldt ud.  Enkelte familier har haft svært ved at overholde tidsrammen, men det er blevet løst i dialog med familierne.

For den overvejende del af børnene fungerer ordningen uproblematisk. Der er dog børn, som har svært ved, at de har en anden ”dagsrytme” end de øvrige børn, da de typisk kommer, når de øvrige har fundet sammen i legegrupper og/eller bliver nødt til at bryde op, når der lige er gået en god leg i gang om eftermiddagen.

Generelt gør børnehuse og dagplejen hvad de kan for at give alle børn lige deltagelsesmuligheder. I enkelte tilfælde har forældre valgt at gå tilbage til en fuldtidsplads, da de og medarbejderne oplevede, at det blev for svært for barnet. 

Ordningen fungerer generelt fint i dagplejen. Det skal dog bemærkes, at barnet i dagplejen er indskrevet på en almindelig plads (som så kun må anvendes de 30 timer).

Sammenfattende er erfaringen, at det er vigtigt, at forældrene på forhånd er godt informeret om de tidsmæssige begrænsninger ved deltidspladsen inden de vælger at gøre brug af tilbuddet. Det handler både om den generelle information og om dialogen med forældrene i dagpleje og børnehuse inden barnet starter, hvilket dagtilbuddene er opmærksomme på at sikre. Så forventningerne er afstemt på forhånd – og forældrene er oplyst om, at tidsrammen på de 30 timer skal overholdes, og at forældrene ikke selv kan tilrettelægge indenfor hvilket tidsrum, de vil gøre brug for pladsen.

Fra enkelte børnehuse udtrykkes der ønske om, at tidsrammen ændres til f.eks. fra 8.45 – 14.45 for at barnet kan ”nå at lande” inden de forskellige aktiviteter starter. Det kan dog give udfordringer i den anden ende, og det anbefales, at der ikke på nuværende tidspunkt ændres på rammerne, men at udviklingen følges løbende med henblik på en eventuel justering på et senere tidspunkt.

Økonomiske konsekvenser

Det er i lovgivningen forudsat, at deltidspladsen på 30 timer tilbydes mod en reduceret forældrebetaling. Forældrebetalingsprocenten (maximalt 25%) skal være den samme for fuldtids- og deltidspladser, idet deltidspladser ikke er en selvstændig dagtilbudstype.

Forældrebetalingen 2020 for henholdsvis en fuldtidsplads og en deltidsplads ved barsel fremgår af nedenstående oversigt.    

 

Fuldtidsplads

Deltidsplads barsel

Dagpleje

3.061 kr.

2.085 kr.

0-2 år

3.435 kr.

2.200 kr.

3 år til skolestart

2.000 kr.

1.281 kr.

 

Når forældrebetalingen reduceres ved et lavere timetal, betyder det et mindre indtægtstab for kommunen. Indtægtstabet modsvares dog af, at der i forbindelse med en deltidsplads samtidig sker en reduktion i personaletildelingen til daginstitutionerne, så budgettildelingen til en deltidsplads kun udgør 75% af tildelingen til en fuldtidsplads. Desuden sker der en mindre reduktion i udgiften til friplads- og søskendetilskud, når forældrebetalingen reduceres. I dagplejen er det ikke muligt at foretage en tilsvarende tilpasning af ressourceforbruget.

Samlet set vurderes det, at deltidspladserne betyder en mindre reduktion i de kommunale udgifter til dagtilbud, da kommunen formentlig ellers i de fleste tilfælde skulle yde tilskud til en fuldtidsplads.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Øvrige konsekvenser

Da erfaringerne med deltidspladserne trods alt er begrænsede efter det første år, og der stadig er tale om et nyt tilbud vil udviklingen i brugen af pladserne samt de økonomiske og pædagogiske konsekvenser fortsat blive fuldt tæt med henblik på eventuelle behov for justeringer af retningslinjerne og de økonomiske rammer.

Lovgrundlag – link

Dagtilbudsloven §27b https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=212438

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Børn og Skole, 28. november 2018, pkt. 132

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 04-03-2020

Orientering taget til efterretning.caseno18-46017_#5185278_v1_retningslinjer for deltidspladser i dagtilbud under barselsorlov.pdf

Bilag

Retningslinjer for deltidspladser i dagtilbud under barselsorlov


32. Orientering om Ungdomskriminalitetsnævnets arbejde

Orientering om Ungdomskriminalitetsnævnets arbejde
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Børn og Skole, Socialudvalget,

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

 

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. orientering om Ungdomskriminalitetsnævnets arbejde tages til efterretning
Beskrivelse af sagen

Baggrund

I december 2018 trådte Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet i kraft. Lovens formål er at forebygge ungdomskriminalitet ved oprettelse af et Ungdomskriminalitetsnævn, der skal fastsætte forebyggende indsatser for børn og unge i alderen 10 til 17 år og en ungekriminalforsorg, der skal føre tilsyn med, at indsatserne gennemføres.

Ungdomskriminalitetsnævnet kan træffe afgørelse om:

 • Straksreaktioner, som kan bestå i at bidrage til at genoprette forrettet skade eller deltage i andre aktiviteter med genoprettende formål, herunder udføre samfundsnyttigt arbejde.
 • Forbedringsforløb, i form af en handleplan med en varighed af op til 4 år. Handleplanen skal angive en eller flere konkrete foranstaltninger for barnet eller den unge, som vurderes egnede i forhold til barnets eller den unges problemer og behov. Eksempler på konkrete foranstaltninger er at skulle være hjemme på bestemte tidspunkter, modtage familiebehandling, have tilknyttet fast kontaktperson, anbringelse udenfor hjemmet mm.

Ungdomskriminalitetsnævnet har nu eksisteret i et år og Kommunalbestyrelsen orienteres hermed om status på nævnets arbejde både på landsplan og i Holbæk Kommune.

Antal sager behandlet i Ungdomskriminalitetsnævnet på landsplan

Ungdomskriminalitetsnævnet har i perioden januar 2019 til januar 2020 behandlet i alt 694 sager. I 668 af sagerne er der afholdt et eller flere nævnsmøder. 21 af sagerne er afgjort på skriftligt grundlag uden afholdelse af nævnsmøde. Tallene er forbundet med usikkerhed som følge af endnu ikke afsluttede registreringer, ligesom kvalitetssikringen af registreringen på sagerne ikke er afsluttet.

Der foreligger endnu ikke en årsrapport fra Ungdomskriminalitetsnævnet, som forventes at berette om bl.a. fordelingen af sager øst og vest for Storebælt, fordelingen af sager på aldersgrupperne 10-14 år og 15-17 år samt antallet af afgørelser, der indbefatter en anbringelse af barnet/den unge.

Holbæk Kommunes repræsentation i Ungdomskriminalitetsnævnet

Uddannelse til Alle Unge har en repræsentant i Ungdomskriminalitetsnævnet. Vedkommende har ved udgangen af januar 2020 deltaget i 19 møder i Ungdomskriminalitetsnævnet. Dermed følges arbejdet i nævnet ekstra tæt. Øvrige kommuner, som har en repræsentant i Ungdomskriminalitetsnævnet i Midt- og Vestsjællands politikreds er: Roskilde, Greve og Kalundborg kommuner.

Det forventes, at Solrød Kommune også indtræder med en repræsentant, da de eksisterende nævnsmedlemmer føler sig ret belastede af arbejdet i Ungdomskriminalitetsnævnet. Der er både en del forberedelse i forbindelse med møderne, hvor der kan være op til 200 siders læsning, transport til og fra retterne, som kan ligge så langt væk som Nykøbing Falster, og selve deltagelsen i nævnsmødet, som typisk tager 3-4 timer.

Holbæk Kommunes sager i Ungdomskriminalitetsnævnet

Holbæk Kommune har ved udgangen af januar 2020 haft 6 sager i Ungdomskriminalitetsnævnet. Af forarbejdet til loven fremgår det, at man forventer, at omkring 700 sager årligt skal forelægges nævnet på landsplan. Holbæk Kommunes andel heraf anslås at svare til omkring 10 sager årligt. Antallet på landsplan har vist sig at holde stik, mens Holbæk Kommune med sine 6 sager ved udgangen af januar 2020 ligger lavt i statistikken i forhold til forventet.

Fordi 2019 er første år Ungdomskriminalitetsnævnet eksisterer, orienteres om de enkelte sager fra Holbæk Kommune, som nævnet har behandlet. Fremover vil orienteringen om sager ske på et mere generelt niveau.

Holbæk Kommunes første to sager i Ungdomskriminalitetsnævnet blev beskrevet i dagsordenspunkt til Kommunalbestyrelsen i oktober 2019.

I andet halvår af 2019 har Ungdomskriminalitetsnævnet behandlet fire sager fra Holbæk Kommune:

 1. Sagen omhandler sigtelse for vold og besiddelse af euforiserende stoffer. Den unge er ikke tidligere kendt af Holbæk Kommune. Den unge blev ved dom henvist til Ungdomskriminalitetsnævnet. Holbæk Kommune indstillede ikke til straksreaktion eller forbedringsforløb. Ungdomskriminalitetsnævnet traf afgørelse om at følge Holbæk Kommunes indstilling, med en tilføjelse, som ikke blev indskrevet i afgørelsen: Holbæk Kommune (Tilsynsmyndighed) følger op i sagen hver 3-4 måned (i prøveperioden på 1 år) ved samtale med den unge og forældre.
 2. Sagen omhandler sigtelser for brugstyveri, tyveri og hærværk. Den unge er kendt af Holbæk Kommune, og der har været flere længerevarende indsatser, der ikke har formået at forebygge tiltagende mistrivsel. Ungdomskriminalitetsnævnet fulgte Holbæk Kommunes indstilling og den unge blev dermed dømt til 2 års dagbehandling, familiebehandling samt kontaktperson. 
 3. Sagen omhandler sigtelse for våbenbesiddelse. Den unge har været kendt af kommunen i længere periode. Ungdomskriminalitetsnævnet fulgte Holbæk Kommunes indstilling og den unge dermed blev dømt til 2 års anbringelse på sit nuværende anbringelsessted.
 4. Sagen er en genbehandling grundet sigtelse for yderligere personfarlig kriminalitet. Er på nuværende tidspunkt i dømt kontaktperson i 2 år. Ungdomskriminalitetsnævnet fulgte Holbæk Kommunes indstilling og den unge blev dermed blev dømt til et samtaleforløb for bedre at kunne regulere sit temperament.

Næste orientering om Ungdomskriminalitetsnævnet

De relevante stående udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen vil igen blive orienteret om arbejdet i Ungdomskriminalitetsnævnet i marts 2021, hvor nævnet forventes at have gjort status på nævnsarbejdet i hele 2020.

Økonomiske konsekvenser

Oprettelse af Ungdomskriminalitetsnævnet har ikke indtil videre haft store økonomiske konsekvenser på området, idet Holbæk Kommune har haft færre sager end oprindeligt estimeret.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagen vurderes ikke at have miljø- eller klimamæssige konsekvenser.

Øvrige konsekvenser

Holbæk Kommunes repræsentant i Ungdomskriminalitetsnævnet bruger en hel del tid på mødeaktivitet i nævnet samt forberedelse til møderne. Deltagelsen giver dog samtidig et vigtigt indblik i indsatsen for forebyggelse af ungdomskriminalitet.

Lovgrundlag – link

Link til Lov nr. 1705 af 27/12/2018 Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=206275

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 20. februar 2019: Punkt 43: Orienteringssag om konsekvenser af ungdomskriminalitetsnævn

Kommunalbestyrelsen den 23. oktober 2019: Punkt 250: Orientering om Ungdomskriminalitetsnævnets arbejde

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 04-03-2020

Orientering taget til efterretning.

33. Orienteringer

Orienteringer
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole


Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

 

Forventede sager på de næste tre ordinære møder


Mødet den 1. april 2020

 • Beslutning om måltal for overgang til ungdomsuddannelse
 • Drøftelse af budget 2021-24
 • Drøftelse af budget 2021-24 – forslag til effektiviseringer
 • Orientering om plan for implementering af Aula i dagtilbud (IT-værktøj til kommunikation mellem forældre og dagtilbud)
 • Orientering om klassedannelse for skoleår 2020-21
 • Orientering om kortlægning – sammenhæng mellem dagtilbud og skole
 • Orientering om udgiftsdrivere

 

Mødet den 6. maj 2020

 • Beslutning om Budgetrevision 2
 • Beslutning om forslag til effektiviseringer
 • Drøftelse af budget 2021-24
 • Orientering om læringsrapport 3 fra skoleudviklingsprojektet Program for Læringsledelse
 • Orientering om status på realisering af anbefalinger på dagtilbuds- og skoleområdet
 • Orientering om ungeprofilundersøgelsen
 • Orientering om Borgerrådgiverens årsberetning 2017
 • Orientering om opfølgning på borgerrådgiverens årsberetning 2017
 • Orientering om opfølgning på ændringer i folkeskoleloven
 • Orientering om udgiftsdrivere

 

Mødet den 3. juni 2020

 • Godkendelse af budgetforslag
 • Beslutning om valgfag i folkeskolen
 • Beslutning vedr. skolevalget 2021 – folkeskolerne
 • Orientering om udgiftsdrivere
Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 04-03-2020

Orientering taget til efterretning.

34. Underskriftsark

Underskriftsark