UDVALG

Udvalget for Børn og Skole

MØDE

Referat

STED

Holbæk Bibliotek - Den lille sal

STARTTIDSPUNKT

05-02-2020 11:30:00

SLUTTIDSPUNKT

05-02-2020 14:30:00


PUNKTER

11. Godkendelse af dagsorden til mødet den 5. februar 2020
12. Beslutning om justeret tildelingsmodel på skoleområdet
13. Beslutning om godkendelse af kvalitetsrapport for skolerne 2019-20
14. Beslutning om Budgetrevision 1 2020
15. Drøfte inspiration fra skolekonference og Børn & Unge Topmøde 2020
16. Drøftelse af status på realisering af anbefalingerne på dagtilbuds- og skoleområdet
17. Drøftelse af effektiviseringer i perioden 2021-2024
18. Orientering om kvalitetssikringsenhed for specialundervisning
19. Orientering om Årsrapport 2019 for Handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering
20. Orientering om prognose for udviklingen i børnetal og elevtal
21. Orientering om udgiftsdrivere - februar 2020
22. Orienteringer
23. Underskriftsark11. Godkendelse af dagsorden til mødet den 5. februar 2020

Godkendelse af dagsorden til mødet den 5. februar 2020
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden til møde den 5. februar 2020 godkendes

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 05-02-2020

Godkendt, med at punkt 21 ”Orientering om udgiftsdrivere – februar 2020”, udgår af dagsorden.

Fraværende: Mona Rosenberg Larsen. 

 caseno20-5510_#5169281_v1_program til den 05.02.2020.pdf

Bilag

Program til den 05.02.2020


12. Beslutning om justeret tildelingsmodel på skoleområdet

Beslutning om justeret tildelingsmodel på skoleområdet
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at
 

 1. forslag til justeret tildelingsmodel på skoleområdet besluttes med virkning pr. 1. august 2020

 

 1. Holbæk By Skole tildeles 0,4 mio. kr. i budget 2020 og 0,6 mio. kr. i budget 2021 til skolens bidrag og samarbejde om kommunens boligsociale indsatser i Holbæk by
Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede i maj 2019 nyt arbejdsprogram, hvori folkeskolen fortsat har høj politisk prioritering. Herefter har kommunalbestyrelsen i juni 2019 besluttet anbefalinger på dagtilbuds- og skoleområdet.

En af anbefalingerne handler om at sikre økonomisk bæredygtige skoleafdelinger, så især de små skoleafdelingers sårbarhed overfor udsving i elevtal afhjælpes. Første skridt i anbefalingen var, at kommunalbestyrelsen ved budgetforhandlingerne for budget 2020 skulle tage stilling til, om budgettet til folkeskolerne skulle øges.

Det var begrundet med, at en omfordeling alene mellem skolerne ikke ville løse udfordringen med at skabe økonomisk bæredygtige skoleafdelinger. Dette fordi en omfordeling fra store skoleafdelinger til mindre skoleafdelinger blot ville flytte budgetudfordringen, og ikke løse de samlede budgetudfordringer på skoleområdet.

Kommunalbestyrelsen har med vedtagelsen af budget 2020 den 5. november 2019 besluttet at øge skoleområdets samlede budget med 15 mio. kr. I budgetaftalen står bl.a. at løftet på 15 mio. kr. årligt skal sikre skolerne et retvisende budget 2020.

Forslaget har været i høring i skolebestyrelserne for de fire folkeskoler fra d. 12. december 2019 til d. 17. januar 2020. Desuden er der afholdt et MED-dialogmøde (høring af medarbejderrepræsentanter). Der foreligger nu høringssvar, og på den baggrund skal der politisk tages stilling til forslaget.


Formålet

En tildelingsmodel er principper for, hvordan man fordeler de penge, der samlet set er afsat til kommunens folkeskoler, - mellem de fire folkeskoler.  Formålet med sagen er,

 • at sikre nogenlunde ensartede grundvilkår på tværs af kommunens samlede skoleområde – så muligheden for at levere god undervisning sker ud fra samme vilkår - uanset man er elev på en stor eller lille skole.

 

 • at alle fire skoler sikres et retvisende budget ud fra det nuværende elevtal og den samlede økonomi på folkeskoleområdet. Et retvisende budget skal være med til at sikre, at alle fire skoler kan holde deres budgetter.

Samlet set betyder forslaget, at administrationen foreslår en fordeling, hvor Holbæk By Skole vil få en grundtildeling, som ca. svarer til nuværende niveau, og at budgetterne til Kildedamsskolen, Katrinedalskolen og Skovvejens Skole øges.

Det er et grundlæggende budgetprincip i Holbæk Kommune, at folkeskolernes samlede økonomi afhænger af hvor mange elever, som går i folkeskolen. Færre elever i folkeskolen betyder automatisk færre penge til det samlede folkeskoleområde. Det grundvilkår ændrer en justering af tildelingsmodellen ikke på.

 

Fortsat decentral økonomistyring

I Holbæk Kommune arbejdes der med en decentral model. De ressourcer, hver af de fire skoler får tildelt – beslutter den enkelte skolebestyrelse principper for, hvordan anvendes. Det vil sige, at hver skole så at sige får en pose penge, som de selv træffer beslutning om, hvordan skal prioriteres. F.eks. lærer- og pædagogstillinger, ledelse, administration, IT, lejrskole og meget mere. Sådan er det fortsat, også efter de foreslåede ændringer.


De grundlæggende principper i nuværende tildelingsmodel

 • En elevbaseret fordeling mellem skolerne
  – den enkelte skole får hovedsagelig ressourcer efter, hvor mange elever der går på skolen.
 • 20 % af budgettet fordeles ud fra antal elever - vægtet i forhold til elevernes sociale- og økonomiske baggrundsforhold.
 • Der er to faste grundbeløb i modellen, som gives til hver af de fire skoler uafhængigt af antal elever på skolen:
 • et grundbeløb pr. skole
 • et grundbeløb for hver skoleafdeling (matrikel)


Behovet for justeringer

Det faldende elevtal på skoleområdet har generelt vist sig særligt at udfordre skoler med flere små matrikler.

Et andet element i den nuværende model – og som er en del af kommunalbestyrelsens anbefalinger - handler om den andel af skolernes samlede budget (20 % af budgettet), som fordeles på baggrund af elevernes økonomiske og sociale baggrundsforhold. Der var brug for at genberegne kriterierne, som senest er beregnet i 2011.


Forslag til justeret tildelingsmodel

De grundlæggende principper i tildelingsmodellen ændres ikke, men foreslås justeret:

 • En elevbaseret tildeling. Økonomien fordeles fortsat hovedsagelig efter hvor mange elever, der går på hver af de fire folkeskoler.
 • 31 % af skolernes samlede økonomi fordeles efter elevernes forventede behov for specialundervisning.
  Administrationen har i oktober 2019 fået udarbejdet en analyse, baseret på statistiske data, som angiver elevernes forventede behov for specialundervisning. Den andel af budgettet som fordeles på baggrund heraf, foreslås fastsat til 125 mio. kr. (svarende til 31% af budgettet i skoleåret 2020-21.), så det passer med, hvad skolerne forventes at bruge til specialundervisning ud fra en landsgennemsnitlig visitationspraksis.
 • De to faste beløb i modellen er justeret og øget (med samlet set 3,2 mio. kr.). Der tildeles nu et større grundbeløb pr. skole. Grundbeløbet pr. matrikel foreslås tildelt forskelligt afhængigt af afdelingens størrelse.


Sammenstilling med nuværende tildelingsmodel

Den største ændring i tildelingsmodellen er, at den nye analyse af elevernes forventede behov for specialundervisning er indarbejdet i tildelingsmodellen. Analysen betyder en væsentlig forskydning i fordelingen mellem skolerne. Holbæk By Skole ville få 10 mio. kr. mindre, hvis der ikke samtidigt blev ændret på andre faktorer i tildelingsmodellen. Derfor har administrationen samtidig justeret i skolernes grundbeløb og matrikelbeløb – sådan at hver skole får et budget, som administrationen vurderer skaber nogenlunde ens grundvilkår.

Sigtemålet har bl.a. været at se på, hvilke grundlæggende udgifter, der skal afholdes for at drive en skole – både når det drejer sig om skoler med flere mindre afdelinger med færre elever og lave klassekvotienter, og en skole med store afdelinger med mange elever og høje klassekvotienter.

Desuden har den løbende og tætte opfølgning på skolernes forbrug og vilkår i forhold til at holde deres budgetter i dette år og de foregående år – været med til at understøtte vægtningen og justeringen af elementerne i modellen.

Det betyder samlet set, at administrationen foreslår en fordeling, hvor Holbæk By Skole vil få en grundtildeling, som ca. svarer til nuværende niveau, og at budgetterne til Kildedamsskolen, Katrinedalskolen og Skovvejens Skole øges.

Fordelingen i den justerede model svarer til, at hver skole får et budget – med under 1 % afgivelse fra det - som administrationen vurderer stemmer overens med sigtemålet om, at alle skoler får et retvisende budget på helårsniveau og derved mulighed for budgetoverholdelse.

I tabellen nedenfor ses fordelingen af de fire skolers budgetter for skoleåret 2020-21 – fordelt ud fra eksisterende model sammenstillet med forslaget til en justeret tildelingsmodel.

Budgettallene i oversigten er eksklusiv den centrale pulje til de dyreste specialundervisningstilbud på ca. 8 mio. kr. Skolerne får penge fra puljen i løbet af skoleåret til at dække de udgifter til specialundervisningstilbud, som koster over 400.000 kr. pr. elev.
 

Skoleår 2020-21
 

Nuværende model –
med gl. socioøkonomiske kriterier


uden ekstra 15 mio. kr.

Nuværende
model -
med ny analyse af forventet udgiftsniveau til specialundervisning

uden ekstra 15 mio. kr.

Nuværende model –
med gl.
socioøkonomiske kriterier
 


inkl. 15 mio. kr.

Justeret model
- med ny analyse af forventet udgiftsniveau til specialundervisning

 

inkl. 15 mio. kr.

Holbæk By Skole

125,0

115,6

129,8

125,1

Katrinedalskolen

78,8

81,8

82,0

83,4*

Skovvejens Skole

98,3

100,0

102,2

103,0

Kildedamsskolen

78,2

82,9

81,3

83,8

I alt

380,3

380,3

395,3

395,3

* Katrinedalskolen modtager 0,7 mio. kr. udover tildelingsmodellen til udskoling Gislinge.


Kort opsummering af høringssvar til forslag til justeret tildelingsmodel

 • Generelt er bestyrelserne for Kildedamsskolen, Skovvejens Skolen og Katrinedalskolen enig i behovet for at justere i tildelingsmodellen og finder det positivt, at der er sket en genberegning af de socioøkonomiske kriterier i modellen. I MED-dialogmødet (dialogmøde mellem ledelse og fællestillidsrepræsentanter på skoleområdet) udtrykker medarbejdernes repræsentanter, at den justerede tildelingsmodel isoleret set vil føre til en højere grad af ligestilling i forhold til skolernes mulighed for at drive skole.

 

 • Skolebestyrelsen for Holbæk By Skole anbefaler ikke forslaget. Bestyrelsen og medarbejderrepræsentanter fra skolen mener, at Holbæk By Skole stilles ringere end før.
   
 • Generelt udtrykker de fire skolebestyrelser stor bekymring for skolernes økonomi de kommende år med faldende elevtal og deraf færre penge til folkeskolerne. På MED-dialogmødet udtrykkes samme bekymring. To bestyrelser fremhæver også ønsket om en klassebaseret tildeling, hvor skolernes økonomi ikke påvirkes af fald i elevtal.


Administrationens bemærkninger

Sagen handler om at sikre en nogenlunde ensartede og retfærdig fordeling mellem skolerne ud fra den økonomi, som er til rådighed. Høringssvarenes bekymring for skolernes samlede økonomi ved faldende elevtal ligger her ud over sagens formål, som kun er selve tildelingsmodellen. Når elevtallet i folkeskolen falder, bliver der færre penge at fordele mellem skolerne. Stillingtagen til skolernes samlede økonomi sker i forbindelse med kommunalbestyrelsens budgetvedtagelser.

Det er administrationens vurdering, at Kildedamsskolen, Skovvejens skole og Katrinedalsskolen med den eksisterende model ikke ville få et retvisende budget. De tre skolers budgetter er derfor øget i den justeret model, så budgetoverholdelse er mulig.

Holbæk By Skole vil med den justeret tildelingsmodel få en tildeling, som ca. svarer til nuværende niveau, og derfor sikres et retvisende budget inden for den økonomi, som der samlet set er til rådighed.

Skolebestyrelsen for Holbæk By Skole fremhæver i deres høringssvar, at skolen allerede har planlagt og disponeret for 1,1 mio. kr. mere i kommende skoleår end skolen forventes at få med den justeret tildelingsmodel.

Administrationen foreslår, at Holbæk By Skole tildeles 1,0 mio. kr. ekstra i skoleåret 2020-21, fordelt med 0,4 mio. kr. i 2020 og 0,6 mio. kr. i 2021. Holbæk By Skole har i 2020-21 en særlig opgave med at understøtte opstarten og samarbejdet omkring udmøntningen af de boligsociale helhedsplaner i Holbæk By. Holbæk By Skole har ikke fået særskilte midler hertil, hvorfor administrationen foreslår at dette arbejde understøttes økonomisk i det kommende skoleår.

Det er administrationens vurdering, at alle fire bestyrelser med de nuværende budgetter fortsat skal have fokus på tæt økonomistyring, så budgetterne overholdes. Alle fire skolebestyrelserne vil skulle forholde sig til og evt. revidere deres eget planlægningsgrundlag, når det endelige elevtal for skoleåret 2020-21 kendes i løbet af marts 2020.

Økonomiske konsekvenser

Med budgetaftalen for 2020 er skoleområdets samlede budget øgede med 15 mio. kr., jf. budgetaftale 2020. Den justerede tildelingsmodel er gældende fra skoleåret 2020-2021. Der er derved i modellen kun disponeret over 5/12 dele af de 15 mio. kr. (svarende til august – december 2020). 

For at sikre skolerne et retvisende budget på helårsniveau i budgetåret 2020 foreslås det, at den justerede model anvendes i fordelingen af den resterende del på 8,75 mio. kr. Konkret betyder det, at hver skole får den procentmæssige andel, som udgør differencen mellem den nuværende og den justeret model set på helårsniveau. Hvis den justerede model godkendes, træffer Udvalget for Børn og Skole beslutning herom på udvalgets møde i marts 2020.

Administrationen foreslår, at Holbæk By Skole får en ekstra tildeling på 0,4 mio. kr. i 2020 og 0,6 mio. kr. i 2021. Finansiering sker via den centrale pulje til modtagerklasseelever, hvor der er et mindre forbrug i 2020 pga. færre elever end forventet. Det vil sige indenfor det samlede budget til skoleområdet.

 

Forventet fald i elevtal de kommende år

Elevprognosen viser, at folkeskolerne også i årene frem vil blive udfordret af faldende elevtal. Det får konsekvenser for folkeskolernes samlede økonomi, som er afhængigt af antal elever i folkeskolen.

På flere skoleafdelinger – særligt på de mindste afdelinger – vil et faldende elevtal (og deraf færre penge) ikke kunne løses ved at lægge klasser sammen eller reducere i udgifter til undervisning på anden vis.

Justeringen af tildelingsmodellen løser ikke denne udfordring, da modellen udelukkende sikrer en fordeling mellem skolernes samlede økonomi. Når den samlede økonomi bliver mindre – får den enkelte skole også færre penge.

Udfordringen med faldende elevtal må allerede inden for få år forventes at indebære, at skoleområdet skal tilføres flere penge, hvis den politiske anbefaling om økonomisk bæredygtige skoleafdelinger også i de kommende år skal realiseres.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Høring

Høringssvar fra skolebestyrelserne samt MED-dialogmøde er vedlagt.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 05-02-2020

Indstilles godkendt.

Fraværende: Mona Rosenberg Larsen.

 caseno19-40383_#5163349_v1_høringssvar, skolebestyrelsen for kildedamsskolen.pdf
caseno19-40383_#5163321_v1_høringssvar, skolebestyrelsen for skovvejens skole.pdf
caseno19-40383_#5169522_v1_høringssvar, skolebestyrelsen for holbæk by skole samt med-udvalg.pdf
caseno19-40383_#5163319_v1_høringssvar, skolebestyrelsen for katrinedalskolen.pdf
caseno19-40383_#5144223_v2_referat fra med-dialogmøde den 8. januar 2020.pdf
caseno19-40383_#5163315_v1_notat, spørgsmål - svarark 23.1.2020 vedr. forslag til justeret tildelingsmodel.pdf

Bilag

Høringssvar, Skolebestyrelsen for Kildedamsskolen
Høringssvar, Skolebestyrelsen for Skovvejens Skole
Høringssvar, Skolebestyrelsen for Holbæk By Skole samt MED-udvalg
Høringssvar, Skolebestyrelsen for Katrinedalskolen
Referat fra MED-dialogmøde den 8. januar 2020
Notat, spørgsmål - svarark 23.1.2020 vedr. forslag til justeret tildelingsmodel


13. Beslutning om godkendelse af kvalitetsrapport for skolerne 2019-20

Beslutning om godkendelse af kvalitetsrapport for skolerne 2019-20
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. kvalitetsrapporten for folkeskolen udarbejdet i skoleåret 2019-20 godkendes.
Beskrivelse af sagen

Kvalitetsrapport for folkeskolerne skal udarbejdes hvert andet år og godkendes af kommunalbestyrelsen. Fagcenter for Læring og Trivsel har i skoleåret 2019-20 udarbejdet kvalitetsrapporten, som nu foreligger til godkendelse.  

 

Formålet med kvalitetsrapporten er:

 • at understøtte kommunalbestyrelsens mulighed for at varetage sit ansvar for folkeskolen.
 • at give kommunalbestyrelsen mulighed for at tage stilling til det faglige niveau på kommunens folkeskoler.
 • at tilvejebringe et grundlag til at træffe beslutning om folkeskolens udvikling
 • at dialogen om og opfølgningen på kvalitetsudviklingen af folkeskolen kvalificeres og styrkes.

Indholdet i en kvalitetsrapport

Kvalitetsrapporten er opdelt i en kommunedel for det samlede skoleområde og en skoledel, hvor hver enkelt skole beskrives. De to dele udgør tilsammen kvalitetsrapporten og er vedlagt som bilag i sagen.

Der er specifikke krav til indholdet (jf. ’Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen’), og kvalitetsrapporten skal bl.a. indeholde resultatoplysninger.

 

Resultatoplysningerne indeholder bl.a.:

 • den obligatoriske trivselsmåling blandt eleverne
 • karaktergennemsnit i bundne afgangsprøver
 • resultater af de nationale test i dansk og matematik. De nationale test er underlagt tavshedspligt, så resultaterne heraf skal gengives på en sådan måde, at det er muligt for offentligheden at læse og forstå rapporten, selv om de pågældende oplysninger ikke indgår ved offentliggørelsen af rapporten
 • Andelen af elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 3 måneder efter 9. klasse
 • Andelen af elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter 9. klasse

Kvalitetsrapporten skal udover de obligatoriske data indeholde en handleplan for udviklingsområder og indsatser. Her er det muligt at synliggøre Holbæk kommunes fælleskommunale udviklingsplan. Skoleudviklingen i Holbæk Kommune følger de samme spor, som har været lagt de seneste år. Det ene spor er ”Digitalisering” og det andet er ”Synlig Læring”. Kommunens udviklingsindsatser er samlet under overskriften ’Holbæk Danner Skole’. Herudover udgør to centrale indsatsområder fra kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2020-23 -”Skolen i lokalsamfundet” og ”Elev- og forældreinddragelse” – et afsæt for en beskrivelse af skolernes aktiviteter på disse områder. 

Følgende kan fremhæves fra kvalitetsrapporten:

Trivsel

 • Den samlede indikator for trivsel i Holbæk Kommune var ved de to forrige trivsels-målinger 3,7, hvor den i skoleåret 2018/19 ligger på 3,6 (1 er dårligst mulige trivsel, 5 er bedst mulige trivsel). Holbæk Kommune ligger lidt under landsgennemsnittet, der, som forrige år, ligger på 3,7.

Overordnet bekræfter trivselsmålingen for 2018/19, at eleverne i folkeskolen samlet set fortsat trives godt. Eleverne trives fortsat bedst socialt (4,0), og dårligst når det gælder oplevelsen af støtte og inspiration (3,1). Ro og orden ligger fortsat stabilt på 3,7 i forhold til de to forrige år, og den faglige trivsel er uændret i forhold til sidste år (3,6).

Karakterer

 • Elevernes karaktergennemsnit på Holbæk Kommunes folkeskoler har siden skoleåret 14/15 og ind til skoleåret 16/17 ligget nogenlunde stabilt på 6,5. I skoleåret 17/18 og 18/19 var gennemsnittet 6,3. Det samlede karaktergennemsnit ligger fortsat under landsgennemsnittet, som siden skoleåret 2016/17 har ligget nogenlunde stabilt på 7,0.

 

 • Andelen af elever med mindst 02 i dansk og matematik i 9. klasser i Holbæk faldt fra 89,3 % i skoleåret 14/15 til 87,1% i skoleåret 16/17. I skoleåret 18/19 udgør andelen af elever 85,3 %. Andelen af elever med mindst 02 i dansk og matematik på landsplan er steget fra 89,4 % i skoleåret 16/17 til 91,4 % i skoleåret 18/19.

 

 • Resultater fra de nationale test viser, at der i udviklingen i dansk fra 2017 til 2019 er sket en tilbagegang i andelen af gode læsere på alle fire klassetrin - 2.,4.,6.,8.kl. Resultaterne er de samme på landsniveau.

8.klasse er tættest på at indfri målet om, at 80% skal være gode til at læse. Udviklingen i matematik fra 2015 - 2017 viste fremgang. Udviklingen fra 2017 - 2019 viser, at niveauet er fastholdt. Dog har der været en lille tilbagegang i andelen af de dygtigste i matematik i 6.klasse. Til gengæld er der nu færre elever i 6.klasse med dårlige resultater i matematik. Nationale test i matematik for 8. klasse har været gældende fra skoleåret 2017/18. Udviklingen i de to år har vist en fremgang i andelen af gode til matematik. Andelen af de dygtigste og elever med dårlige resultater er uændret.

Overgang til ungdomsuddannelse

Andelen af elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 3 måneder efter 9. klasse er faldet fra 41,8 % i 2017 til 40,8 % i 2018. På landsplan er der ligeledes sket et lille fald på 0,2%.

Andelen af elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter 9. klasse er faldet fra 90,8 % i 2016 til 89,5% i 2017. På landsplan er der i samme år ligeledes sket et fald, fra 91,5 % i 2016 til 89,9 % i 2017. Vi kan konstatere, at vi nu er tættere på landsgennemsnittet end tidligere.

Generelt kan vi ligeledes konstatere, at de samlede resultater for skolerne rummer forskelle mellem de enkelte skolers resultater.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Høring

Skolebestyrelserne har fået frist til d.4. februar 2020 til at kommentere på egen andel af skolernes kvalitetsrapport. Udtalelse fra skolebestyrelserne for Skovvejen og Katrinedal fremgår af kvalitetsrapportens skoledel. Udtalelse fra skolebestyrelserne fra Holbæk By Skole og Kildedamsskolen forelægger på mødet for Udvalget for Børn og Skole og indarbejdes efterfølgende i bilaget til kommunalbestyrelsens møde.

Lovgrundlag – link

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163976

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 05-02-2020

Indstilles godkendt med bemærkning om, at der er behov for at arbejde med indholdet i folkeskolen.

Fraværende: Mona Rosenberg Larsen.caseno20-3489_#5176741_v1_20.02.06.kvalitetsrapport.skoledel..pdf.pdf
caseno20-3489_#5176736_v1_20.02.06.kvalitetsrapport.kommunedel..pdf.pdf

Bilag

20.02.06.Kvalitetsrapport.Skoledel..pdf
20.02.06.Kvalitetsrapport.Kommunedel..pdf


14. Beslutning om Budgetrevision 1 2020

Beslutning om Budgetrevision 1 2020
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. budgetrevision 1 godkendes
 2. omplaceringerne i bilag 1 godkendes
 3. der gives tillægsbevilling på 250.000 kr. til indskudskapital til Destination Sjælland under finansforskydninger på Økonomiudvalget som besluttet på Kommunalbestyrelsens møde den 13. november 2019
 4. at der – i forlængelse af punkt 3 – gives negativ tillægsbevilling på 250.000 kr. på driften til politikområde Erhverv og Turisme under Økonomiudvalget
Beskrivelse af sagen

Budgetrevision 1 (BR1) er den første af 4 budgetrevisioner i 2020.

BR1 anvendes til konsekvensrettelser i forhold til 2019 samt indarbejdelse af beslutninger truffet efter budgetvedtagelsen for 2020. Der udarbejdes ikke et fuldt estimat, men der ses på indvirkningen af forbruget i 2019 på budget 2020 og budget 2021.

BR2 og BR3 behandles i Kommunalbestyrelsen i henholdsvis maj og september måned. Ved disse budgetrevisioner præsenteres Kommunalbestyrelsen for det forventede årsforbrug, og administrationen indstiller om nødvendigt handleplaner og omprioriteringer af budgettet.

BR2 anvendes desuden som grundlag for en række udgifter til budget 2021. Ved BR3 tilpasses budgetterne, som følge af konsekvenserne i økonomiaftalen.

I BR4 vil der – i lighed med tidligere år - blive taget stilling til fordeling af buffer til uforudsete udgifter i det omfang, der er brug for det. BR4 behandles i Kommunalbestyrelsen i december måned.

 

Forventet regnskab 2019

Samlet set viser det forventede regnskab for 2019 på driften, at budgettet overholdes. Der blev ved BR4 i 2019 givet tillægsbevillinger for at sikre budgetoverholdelse på Socialudvalget og Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse. På trods af tillægsbevillingen ses der med det forventede regnskab dog stadig et merforbrug på Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse. Der er dog stadig usikkerhed omkring størrelsen af refusioner på udvalgets område. På de øvrige områder er budgettet overholdt.

Det forventes samtidig, at budgettet til serviceudgifter i Holbæk Kommune overholdes, hvilket betyder, at der ikke bliver en individuel sanktion i 2020 på baggrund heraf. På nuværende tidspunkt forventes servicerammen for kommunerne samlet set heller ikke at blive overskredet.

 

 

Budgetrevision 1

Her ved budgetrevision 1 foretages der alene tilpasninger på to punkter.

 1. Konsekvensrettelser af ændringer foretaget i 2019, som ikke er indarbejdet i budget 2020
 2. Konsekvensrettelser af budgetter, som er placeret på forkerte politikområder

Nedenfor er omplaceringerne og beslutningerne der er indstillet ændret kort beskrevet. I bilag 1 er der et overblik over samtlige omplaceringer mellem politikområder.

 

Omplaceringer og tillægsbevillinger i BR1

Omplaceringerne i år vedrører primært konsekvensrettelser i forhold til ændringer foretaget i 2019, som ikke nåede med i oprindeligt budget for 2020. Herudover retter omplaceringer op på, at enkelte budgetter er placeret på forkerte politikområder.

Det indstilles blandt andet, at der omplaceres 8,5 mio. kr. fra politikområde Administration til beskæftigelsesindsatsen under politikområde Beskæftigelse og Uddannelse. Herudover indstilles midler til udvikling af lokalområder flyttet fra politikområde Kultur og Fritid til politikområde Administration.

Kommunalbestyrelsens møde den 13. november 2019, blev det besluttet, at Holbæk Kommune skulle indgå i turismesamarbejdet Destination Sjælland. Dette betød, at der, udover driften, skulle afsættes et beløb til egenkapital på 250.000 kr. fra Holbæk Kommune.  Rent teknisk betyder det, at der gives en tillægsbevilling på 250.000 kr. til aktiedeponering ved oprettelse af Destination Sjælland. Denne finansieres af budget under driften på politikområde Erhverv og Turisme. Budgettet til dette er afsat i budget 2020.

En samlet liste over forklaringerne på omplaceringerne kan ses af bilag 2.

 

Indvirkning af forbrug i 2019 på budget 2020 og konsekvenser for 2021 (ændrede forudsætninger)

Siden budgetvedtagelsen for 2020 er forudsætningerne på en række områder ændret. Nogle forudsætninger er alene ændringer i forhold til om der er tale om serviceudgifter eller forsørgelsesudgifter, mens andre har konsekvenser for den samlede driftsramme. Der er tale om et tidligt estimat for året og erfaringen fra tidligere år viser, at det generelt er svært at skønne over udviklingen i indeværende og kommende år på nuværende tidspunkt. Handlingerne der udføres her ved BR1 skal ses i lyset heraf.

 • Der er udarbejdet sag til Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse vedrørende konjunkturer og høj indflyvning til budget 2020. Der forventes en ekstra udgift på 17,7 mio. kr. som følge af indvirkningen af forbruget i budget 2019 på budget 2020. Der er udarbejdet handleplaner til at imødegå disse udgifter. Herudover forventes der med baggrund i statens seneste økonomiske redegørelse på beskæftigelsesområdet et merforbrug på 15,6 mio. kr. som følge af ændrede konjunkturer. Hvis landstendenserne følger redegørelsen, vil Holbæk Kommune blive reguleret herfor i forbindelse med økonomiaftalen. Udviklingen afventes inden der bliver iværksat yderligere handlinger. Den økonomiske udvikling følges tæt og der gives status på hvert udvalgsmøde i forbindelse med udgiftsdriverne.
 • Udgifterne til Udbetaling Danmark i 2020 under politikområde Administration forventes samlet set at blive 4 mio. kr. større end det oprindelige budget for 2020. 2,6 mio. kr. af denne udgift skyldes fejl i forbindelse med budgetteringen af området for budget 2020. De resterende 1,4 mio. kr. er en ekstra regning fra KMD, som var ukendt ved vedtagelsen af budget 2020. Udgiften er en ekstra serviceudgift. Konsekvensen for budget 2021 er under udredning. Da det stadig er tidligt på året og da Økonomiudvalget historisk har haft mindreforbrug ses tiden an. Hvis der ved BR2 er merforbrug på Udvalget, vil der blive udarbejdet handleplaner med henblik på budgetoverholdelse.
 • Socialudvalgets økonomi forventes også at være under pres i 2020. På Voksenspecialområdet skal en lang række forudsætninger lykkes for budgettet for 2020 overholdes. Der er fortsat en forventning om, at dette kan lade sig gøre. På Børnespecialområdet er der også en lang række forudsætninger der skal lykkes. Udviklingen i udgifterne på området har været stigende der har i januar været flere anbringelser end forventet. Den økonomiske udvikling følges tæt og der gives status på hvert udvalgsmøde i forbindelse med udgiftsdriverne. Ved BR2 vil der, hvis området melder merudgifter ind, blive udarbejdet handleplaner.
 • Udgifter til interne mentorer har hidtil været bogført som forsørgelsesudgifter under Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse. En del af disse udgifter skal bogføres som serviceudgifter under Økonomiudvalget. Beløbet er endnu ukendt, men af en væsentlig størrelse. Beløbets forventes kendt ved BR2.
 • Niveauet for serviceudgifter forventes udover ovenstående punkter forbedret med 12,5 mio. kr. hvilket skyldes at de 8,5 mio. kr. nævnt i omplaceringer ovenfor anvendes på beskæftigelsesindsats og dermed formindsker forbruget af serviceudgifter. Dertil er 4 mio. kr. under Forberedende grunduddannelse (FGU) budgetmæssigt placeret som serviceudgifter, men er retteligt ikke-service.

 

 

Indvirkning på den samlede ramme

Indvirkning af forbruget i 2019 samt de ændrede forudsætninger betyder samlet set et pres på det oprindelige budget i 2020 på ca. 37 mio. kr. Der er udarbejdet handleplaner for 17 mio. kr. og for de sidste 20 mio. kr. ses tiden nærmere an. Det oprindelige budget for 2020 har en kassestyrkelse på 26 mio. kr. og der er afsat en buffer til uforudsete udgifter på 13 mio. kr.

 

Serviceudgifter

Det nuværende pres på serviceudgifterne kan ses af nedenstående tabel

Pres på serviceudgifter i 2020 (- = mindre pres)

mio. kr.

Udbetaling Danmark

4,0

Pres på Socialudvalg (for nuværende 0)

0,0

Mentorer som serviceudgift (pt. ukendt)

 

Forbedring beskæftigelsesindsats

-8,5

Forbedring FGU

-4,0

 

 

Skatter

I budget 2020 har kommunerne samlet set sat skatterne mere op end det var aftalt i økonomiaftalen. Holbæk Kommune har ikke sat skatten op, men rammes af en kollektiv sanktion, fordi kommunerne under et har sat skatten op. Beløbet er ikke kendt endnu, men forventes at være af begrænset størrelse. I 2019 udgjorde beløbet ca. 200.000 kr.

 

Implementering af budget 2020

I forbindelse med implementeringen af budget 2020 er der en række initiativer, der skal gennemføres for at sikre budgetoverholdelse. Status på implementeringen af disse er medtaget i bilag 3 og 4 og vil blive medtaget i de resterende budgetrevisioner i 2020.

Økonomiske konsekvenser

Sagen medfører ikke økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser af sagen

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 05-02-2020

Punkt 1-4 indstilles godkendt for såvidt udvalgets område.

Fraværende: Mona Rosenberg Larsen.caseno20-2842_#5169087_v1_bilag 1 - omplaceringer.pdf.pdf
caseno20-2842_#5169089_v1_bilag 2 - forklaring omplaceringer.pdf.pdf
caseno20-2842_#5169085_v1_bilag 3 - implementering af budget 2020.pdf.pdf
caseno20-2842_#5169086_v1_bilag 4 - implementering af budget 2020 - effektiviseringer.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - omplaceringer.pdf
Bilag 2 - forklaring omplaceringer.pdf
Bilag 3 - implementering af budget 2020.pdf
Bilag 4 - implementering af budget 2020 - effektiviseringer.pdf


15. Drøfte inspiration fra skolekonference og Børn & Unge Topmøde 2020

Drøfte inspiration fra skolekonference og Børn & Unge Topmøde 2020
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller at,

 1. inspiration og resultater fra Børn og Unge Topmødet 2020 og kommunens skolekonference 2020 drøftes
Beskrivelse af sagen

Folkeskolekonference i Holbæk Kommune

Udvalget for Børn og Skole afholdte den 15. januar 2020 Folkeskolekonference. Inviterede til konferencen var skolernes bestyrelser, elevråd og MED-udvalg. Formænd for dagtilbudsbestyrelserne, kommunalbestyrelsen, Ungdomsrådet, repræsentanter fra 10. klassecenter, repræsentanter fra Holbæk Lærerkreds og BUPL, Professionshøjskolen Absalon og Holbæk Uddannelses- og Studiecenter (HUSC).

Temaerne for skolekonferencen var elev- og forældreindflydelse og skolernes lokale særkende

 

Børn & Unge Topmøde

Udvalget for Børn og Skole deltog den 30.–31. januar 2020 i det årlige Børn & Unge Topmøde.

Konferencen er arrangeret af Kommunernes Landsforening og har deltagelse af politikere samt embeds- og fagfolk fra hele landet.

Temaet for årets topmøde var "Stærkere fællesskaber - bedre trivsel".


Udvalget bedes drøfte de oplæg og resultater, som blev præsenteret på skolekonferencen og Børn & Unge Topmødet. Blandt andet med henblik på om inspiration fra konferencerne f.eks. giver anledning til konkrete initiativer.

Økonomiske konsekvenser

 Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 05-02-2020

Drøftet.

Fraværende: Mona Rosenberg Larsen.

16. Drøftelse af status på realisering af anbefalingerne på dagtilbuds- og skoleområdet

Drøftelse af status på realisering af anbefalingerne på dagtilbuds- og skoleområdet
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. orientering om status på realisering af anbefalingerne på dagtilbuds- og skoleområdet tages til efterretning
 2. den videre proces med realisering af anbefalingerne om forældre- og elevindflydelse og de lokale børnehuses og skolers særkende drøftes
Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen godkendte den 19. juni 2019 11 anbefalinger på dagtilbuds- og skoleområdet.

Desuden besluttede kommunalbestyrelsen, at Udvalget for Børn og Skole i samarbejde med skoler og dagtilbud sikrer, at alle anbefalinger udmøntes i konkrete lokale initiativer.

Udvalget for Børn og Skole besluttede den 28. august 2019 overordnede tids- og aktivitetsplan for 2019-2020 for realisering af anbefalingerne.

Udvalget får en samlet status hvert kvartal.

Realiseringen af anbefalingerne forløber planmæssigt. På dette møde vil udvalget får en uddybende status på de igangsatte indsatser. Blandt andet tidsplan for hvornår udvalget behandler materialer fra nedsatte arbejdsgrupper, samt hvornår udvalget drøfter indsatser med bestyrelser og ledelser, herunder hvornår og hvordan resultaterne kan opleves i hverdagen på skoler og dagtilbud.

Administrationen udarbejder i forlængelse af den kvartalsvise status til udvalget et nyhedsbrev til kommunalbestyrelsen om status på realiseringen af anbefalingerne.

De samlede anbefalinger er beskrevet i fem tiltag:

 • Styrke nærledelse
 • Styrke de lokale børnehuses og skolers særkende
 • Styrke forældre- og elevindflydelsen
 • Styrke medarbejderindflydelse
 • Justeret tildelingsmodel - økonomisk bæredygtige skoleafdelinger
   

Orientering om status

Administrationen præsenterer på mødet de aktiviteter, som er gennemført og sat i gang samt tidsplan for udvalgets dialog med bestyrelser og ledelser om anbefalingerne.


Nedenfor er en kort oversigt over gennemførte aktiviteter, som administrationen har sat i gang samt hvornår materialer er eller forventes behandlet i Udvalget for Børn og Skole:


Nærledelse

 • Daglige ledere på hver skoleafdeling er udpeget med virkning pr. 1. januar 2020.
 • Funktionsbeskrivelse for funktionen daglig leder på skoleområdet er udarbejdet og taget i brug pr. 1. januar 2020.
 • Alle børnehuse har en selvstændig leder med undtagelse af Hagested Naturbørnehus og Troldemosen, samt børnehusene Elverbo og Pilehytten, hvor udvalget har givet dispensation til delt ledelse af to børnehuse. På skoleområdet er der givet dispensation til at daglig leder på Knabstrup Skole samtidig har ledelse af indskolingen på Nr. Jernløse Skole
 • Kortlægning af bedst praksis til at skabe sammenhæng for børn og forældre mellem dagtilbud og skole behandles på udvalgets møde den 1. april 2020.
 • I september 2020 får udvalget status på den praksis, der er udviklet mellem kommunes udskolinger og ungdomsuddannelser til at sikre sammenhæng i indsatsen fra folkeskole og ungdomsuddannelse.
 • Kommunens HR-afdeling sikrer dataindsamling og status på kompetenceudvikling af ledere på skoleområdet. Nedsat arbejdsgruppe med ledelsesrepræsentanter følger op med konkrete initiativer.
 • Ledermåling i efteråret 2020 og opfølgning herpå.

 

Lokale børnehuses og skolers særkende

 • Skoleafdelingerne har fået lokale navne (i uge 43, 2019)
 • Efterår 2019, Pilotprojekt om særkende med involvering af bestyrelse og ledelse på Tølløse Skole med deltagelse af kommunikationsmedarbejder
 • Workshop afholdt for forældre, medarbejdere, ledere m.fl. om særkende på Folkeskolekonference d. 15. januar 2020.
 • Arbejdspapir om hvordan ledelser, bestyrelser og afdelings-/forældreråd kan arbejde med at styrke de lokale børnehuses og skolers særkende behandles på udvalgets møde den 4. marts 2020, hvorefter det udsendes til bestyrelser og ledelser.
 • Udvalgets opfølgning på ledelsernes, bestyrelser og forældreråd/afdelingsråd arbejde med særkende sker på dialogmøder i 2. og 3. kvartal i 2020.

 

Forældre- og elevindflydelse

 • Efterår 2019, Fagcenter for Læring og Trivsel har gennemført erfaringsopsamling ift. erfaringer med afdelingsråd og forældreindflydelse mere generelt.
 • Efterår 2019, interview med skoleelever fra indskoling, mellemtrin og udskoling om elevernes oplevelse af, hvad en god skoledag er.
 • Workshop afholdt for forældre, medarbejdere, ledere m.fl. om henholdsvis forældre- og elevindflydelse på Folkeskolekonference d. 15. januar 2020.
 • Udvalget behandler inspirationsmateriale til styrkelse af forældreindflydelse samt inspirationsmateriale om elevindflydelse d. 4. marts 2020, hvorefter det udsendes til bestyrelser og ledelser.
 • Udvalgets opfølgning på ledelsernes, bestyrelser og forældreråd/afdelingsråds arbejde med forældre- og elevindflydelse sker på dialogmøder i 2. og 3. kvartal i 2020.

 

Styrke medarbejderindflydelse

 • Der er afholdt Trio-seminar for alle tillids-, arbejdsmiljø- og lederrepræsentanter i Læring og Trivsel d. 21. januar 2020 med det formål at styrke samarbejdet i TRIO’en (består af tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant og lederrepræsentant), både internt og i relation til kollegerne
 • Forløb for skolernes TRIO’er og MEDudvalg om professionel kapital gennemføres med i samarbejde med Danmarks Lærerforening i efteråret 2020.


Justeret tildelingsmodel - økonomisk bæredygtige skoleafdelinger

 • Kommunalbestyrelsen har med vedtagelsen af budget 2020 besluttet at øge skolernes samlede budget med 15 mio. kr.
 • Administrationen har udarbejdet forslag til justeret tildelingsmodel for folkeskolerne med virkning pr. 1. august 2020. Herunder sikret genberegningen af de socioøkonomiske kriterier i tildelingsmodellen. Forslaget har været i høring og udvalget behandler beslutningssag på dette på møde, jf. særskilt sag på dagsorden.

 

Drøftelse af den videre proces med realisering af anbefalingerne om forældre- og elevindflydelse samt de lokale børnehuses og skolers særkende

Administrationen har som led i arbejdet med at realisere de politiske anbefalinger udarbejdet inspirationsmaterialer med forslag til indsatser og processer, der kan styrke forældre- og elevindflydelse samt styrke de lokale børnehuses og skolers særkende.

Formålet med materialerne er at understøtte ledelserne og bestyrelsernes arbejde med at realisere de politiske anbefalinger.

Udvalget bedes drøfte nedenstående forslag til proces

 • Udvalget behandler inspirationsmaterialerne på møde d. 4. marts 2020
 • Den 5. marts 2020 materialerne udsendes til bestyrelserne
 • Den enkelte bestyrelse beslutter hvordan og hvornår der arbejdes med indsatserne lokalt – og hvilken forandring man forventer at se.
 • Områdeledelserne orienterer udvalget om bestyrelsernes konkrete planer, som forberedelse til dialogmøde mellem udvalg og bestyrelse
 • På dialogmøder ml. udvalg og bestyrelser ultimo maj/juni og dialogmøder sep./okt. 2020 drøfter udvalget og bestyrelser konkrete planer, handlinger og ambitionsniveau.
 • Dialogmøder 2021 mellem udvalg og bestyrelser, her drøftes og følges op på resultater af de lokale indsatser.
Økonomiske konsekvenser

Anbefalingerne udmøntes inden for dagtilbuddenes og folkeskolernes budgetramme – med undtagelse af anbefalingen om økonomisk bæredygtige skoleafdelinger. Her har kommunalbestyrelsen med vedtagelsen af budget 2020 besluttede at øge skolernes samlede budget med 15 mio. kr.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 05-02-2020

Punkt 1: Orientering taget til efterretning.

Punkt 2: Drøftet.

Fraværende: Mona Rosenberg Larsen.

17. Drøftelse af effektiviseringer i perioden 2021-2024

Drøftelse af effektiviseringer i perioden 2021-2024
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. effektiviseringsforslag med økonomisk effekt i 2021 drøftes
Beskrivelse af sagen

Den 22. januar 2020 vedtog Kommunalbestyrelsen en ny model for arbejdet med effektiviseringer samt fordelingen af måltal for effektiviseringer i budget 2021.

Med denne sag igangsættes arbejdet i de stående udvalg i forhold til at identificerer effektiviseringer i budget 2021. Udvalgene vil på møderne i februar, marts og april blive præsenteret for de effektiviseringsforslag, som administrationen har identificeret. I april oversender udvalget forslagene til Økonomiudvalget, som sender dem i høring.

Ved budget 2018 besluttede kommunalbestyrelsen, at man fremadrettet skulle arbejde med en effektiviserings- og besparelsesstrategi. Efter Kommunalbestyrelsens vedtagelse d. 22. januar modellen for 2021, er besparelser ikke længere en del af modellen. Der arbejdes nu udelukkende med effektiviseringer.

Formålet med at arbejde med effektiviseringer er at lokalisere effektiviseringsgevinster som kan skabe plads for politisk prioritering. Samtidig skal det hjælpe organisationen med at fokusere og optimere arbejdsgange, så kommunens midler anvendes så økonomisk effektivt som muligt

Ny model for effektiviseringer:

 • Måltallet på 28 mio. kr. fastholdes svarende til ca. 1 % af serviceudgifterne
 • Der arbejdes udelukkende med effektiviseringer
 • Hvis udvalget kan lokalisere effektiviseringsgevinster, som samlet set for udvalget, overstiger deres måltal, så kan udvalget bruge ”overskuddet” til at finansiere merudgifter eller anvende det til formål efter udvalgets ønsker. Overopfyldelse tilgår ikke længere fællesskabet, medmindre det er udvalgets ønske
 • Udvalget skal samlet set opnå deres måltal på tværs af udvalgets politikområder, derfor kan overopfyldelse på et politikområde, bruges til at dække underopfyldelse på et andet politikområde. Først når det samlede måltal er opnået, kan udvalget disponere over evt. yderligere overopfyldelse
 • Den nye model fastholder den tidligere tidsmæssige forskydning i forhold til budgetprocessen, så høringen af effektiviseringsforslagene sker i foråret og effektiviseringsforslagene vedtages af Kommunalbestyrelsen i maj. På den måde kendes det politiske råderum samt evt. overopfyldelse på udvalg før budgetcampen i august.

Tidsplan for arbejdet med effektiviseringer:

Dato:

Handling

22. januar

Kommunalbestyrelsen vedtager model og måltal for effektiviseringerne i 2021

Primo marts og april

De stående udvalg samt økonomiudvalget drøfter effektiviseringer på eget område

Primo april

De stående udvalg drøfter effektiviseringer på eget område og oversender til Økonomiudvalget

Onsdag den 15. april – torsdag den 30. april

Økonomiudvalget sender effektiviseringerne i høring i MED- Organisation samt råd og nævn

13. maj

Økonomiudvalget behandler effektiviseringer for 2021

20 maj

Kommunalbestyrelsen vedtager effektiviseringer for 2021

 

Mål tal for effektiviseringer i 2021:

Den nye fordeling af måltal tager udgangspunkt i de to tidligere års effektiviseringer justeret med administrations vurdering af, hvad der er realistisk. Måltallet tager samtidig hensyn til stigende profiler fra effektiviseringsforslag i 2019 og 2020. Disse forslag reducerer måltallet for budget 2021.

Udvalget for Børn og Skole

I 2021 priser i 1.000 kr.

Måltal

Profil fra tidligere år

Faktiske måltal

Udvalget for Børn og Skole

5.400

-250

5.150

Skoler 0. – 9. klasse

2.450

 

2.450

Almene dagtilbud

2.450

-250

2.200

Sundhed for børn og unge

500

 

500

 

På mødet fremlægges overvejelser i forhold til effektiviseringer i 2021

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 05-02-2020

Drøftet.

Fraværende: Mona Rosenberg Larsen.

18. Orientering om kvalitetssikringsenhed for specialundervisning

Orientering om kvalitetssikringsenhed for specialundervisning
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. orienteringen om kvalitetssikringsenhed for specialundervisning tages til efterretning
Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede den 23. oktober 2019 fire principper for en ny styringsmodel for specialundervisning:

 • En fælles kvalitetssikringsenhed
 • En fælles model for visitation
 • Fælles ledelsesinformation
 • En fælles pulje målrettet de tilfælde, hvor specialundervisningstilbuddet koster mere end 400.000 kr. årligt med virkning fra skoleåret 2020-21

 

Udvalget for Børn og Skole får på dette møde en orientering om arbejdet med at etablere fælles kvalitetssikringsenhed. Udvalget vil få en samlet status på implementering af ny styringsmodel for specialundervisning i maj 2020. Desuden vil administrationen sikre en evaluering af ny styringsmodel for specialundervisning 1 år efter igangsættelse.
 

Kvalitetssikringsenheden

Kvalitetssikringsenheden skal forankres i Børneindsatsen og skal være med til at styrke kvaliteten af folkeskolernes egne specialundervisningstilbud.

For at sikre fælles afsæt, viden og overblik over de specialundervisningstilbud, som findes på kommunens folkeskoler, er det besluttet, at de nuværende beskrivelser af hvert enkelt specialundervisningstilbud skal skrives ind i den samme skabelon. Dette arbejde er i gang og forventes færdigt i april-maj 2020.

Kvalitetssikringsenheden forankres i PPR (Pædagogisk, psykologisk rådgivning) i Børneindsatsen og det er en medarbejder i PPR, som er tovholder på enhedens arbejde.

Én gang årligt vil der afholdes et udviklingsorienteret dialogmøde mellem kvalitetssikrings­enheden og hvert specialundervisningstilbud på kommunens folkeskoler. Mødet vil tage afsæt i den tilbudsbeskrivelse som er lavet samt relevant data (evt. trivselsmåling, fraværstal mm).

Ud over PPR-medarbejderen vil den pædagogiske leder og evt. medarbejderrepræsentanter og andre relevante aktører deltage på mødet.

Mødet vil tage udgangspunkt i nogle faste pejlemærker for kvalitet. Pejlemærkerne vil bygge på Børne- Ungepolitikken samt de tre principper for samarbejde om alle børns læring og trivsel:

 • Barnet og familien er en del af løsningen
 • Vi følger op på, om indsatsen virker
 • Indsatserne er prioriterede, sammenhængende og meningsgivende for barnet 

Pejlemærkerne er forsat under udarbejdelse, men udvalget præsenteres for et foreløbigt oplæg på deres møde.

Videndeling og fælles udvikling

Efter dialogmødet udarbejdes en rapport for det enkelte specialundervisningstilbud. Rapporten skal have et udviklingsorienteret sigte. Med afsæt i rapporterne for de enkelte specialundervisningstilbud skal der ske en videndeling mellem tilbuddene. Formen på dette er stadig under udarbejdelse.

Økonomiske konsekvenser

Etableringen af en kvalitetssikringsenhed skal ske indenfor nuværende budget.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagshistorik, henvisninger

Byrådet den 23. oktober 2019 punkt 243: Beslutning om principper for ny styringsmodel for specialundervisning.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 05-02-2020

Orientering taget til efterretning.

Fraværende: Mona Rosenberg Larsen.

19. Orientering om Årsrapport 2019 for Handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering

Orientering om Årsrapport 2019 for Handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Børn og Skole, Socialudvalget, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. orientering om Årsrapport 2019 for Handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering tages til efterretning
Beskrivelse af sagen

Baggrund

Den 18. april 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen ’Handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering’. Hvert år udarbejder Uddannelse til Alle Unge en årsrapport på baggrund af indsatser i medfør af handlingsplanen og antallet af henvendelse til politiet i årets løb. Kommunalbestyrelsen og de relevante stående udvalg orienteres om årsrapporten.

Årsrapport 2019 - væsentlige pointer

Årsrapport 2019 er vedhæftet dagsordenspunktet. Rapportens væsentlige pointer er:

 • Antallet af henvendelser vedrørende radikalisering eller ekstremisme ligger nogenlunde på niveau med tidligere periode i Holbæk Kommune.
 • Der har været fire helt konkrete henvendelser på baggrund af handlingsplanen og dens action-card. Der er tale om én henvendelse, der relaterer til radikaliserede ytringer, to henvendelser, der relaterer til højreekstremistisk propaganda og én, der relaterer til en generel trivselsproblematik og trussel som gav anledning til en bekymring om, hvorvidt dette kunne medføre radikalisering.
 • I de konkrete sager har indsatsen været at fastholde tæt kontakt med den unge, vejledning til skole samt opfølgningssamtaler med relevante parter.
 • Der etableret et Infohus Netværk i hver af de 12 politikredse. Dette tværsektorielle forum faciliteres af politiets tovholder og består af repræsentanter fra bl.a. kommune, PET og SIRI (Nationalt center for forebyggelse af ekstremisme). I netværket udveksles erfaringer og viden indenfor feltet. I Midt-og Vestsjælland mødes netværket ca. fire gange om året.

Handlingsplanen er fortsat et værdifuldt værktøj til at tydeliggøre indsatser i forhold til specifikke målgrupper. Desuden fungerer planen som et værktøj til at orientere sig i beskyttende faktorer og risikoindikatorer samt til at bringe de beskyttende faktorer i spil, hvor det er muligt og så tidligt som muligt.

Nyt værktøj og nye tendenser i 2019

SSP-konsulenterne arbejder kontinuerligt på at udbrede kendskabet til ’Handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering’ og udvikle indsatsen på området. I 2019 er et nyt vurderingsværktøj taget i brug. Samtidig har der været styrket fokus på radikaliseringstendenser på sociale medier og på særlige grupperinger, hvor der kan være bekymring for radikalisering og ekstremisme.

SSP samarbejder i forvejen bredt med kerneområderne, ligesom de har et indgående samarbejde med blandt andre forældre, foreninger, kriminalforsorgen og de boligsociale helhedsplaner. Vurderingen er, at der efterhånden er sikret et bredt kendskab til de muligheder, som handlingsplanen giver.

Økonomiske konsekvenser

Der vurderes ikke at være miljø- og klimamæssige konsekvenser af sagen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være miljø- og klimamæssige konsekvenser af sagen.

Lovgrundlag – link

Link til: Handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering – kort, mellemlang og lang version

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 18. april 2018: Punkt 77. Beslutning om handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 05-02-2020

Orientering taget til efterretning.

Fraværende: Mona Rosenberg Larsen.

 caseno18-10476_#5157615_v1_årsrapport 2019 ekstremisme og radikalisering - endelig.pdf

Bilag

Årsrapport 2019 ekstremisme og radikalisering - endelig


20. Orientering om prognose for udviklingen i børnetal og elevtal

Orientering om prognose for udviklingen i børnetal og elevtal
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. orientering om prognose for udviklingen i børnetal og elevtal i Holbæk Kommune tages til efterretning
Beskrivelse af sagen

Administrationen vil på mødet præsentere seneste befolkningsprognose med særlig vægt på den forventede udvikling i børnetal (0-6 år) og udviklingen i elevtal (6 – 16 år).

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 05-02-2020

Orientering taget til efterretning.

Fraværende: Mona Rosenberg Larsen.

21. Orientering om udgiftsdrivere - februar 2020

Orientering om udgiftsdrivere - februar 2020
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. orientering om udgiftsdrivere tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

På hvert møde i de stående udvalg præsenteres udvalget for udgiftsdrivere for hvert af udvalgets politikområder.

Udgiftsdriverne giver overblik og indblik i centrale dele af udvalgets økonomi, og gør det overskueligt for udvalgene at følge den økonomiske udvikling på væsentlige dele af hvert politikområde.

Udgiftsdriverne er koblet til budgetforudsætningerne og kan derfor understøtte såvel budgetrevisioner i dette år som drøftelser af budgettet for 2021-2024. Udgiftsdriverne er udvalgt, så de enten repræsenterer store andele af budgettet eller svært styrbare områder. I begge tilfælde kan det ved budgetoverskridelser medføre et stort merforbrug.

Økonomiske konsekvenser

Sagen bidrager til at give overblik og indblik i centrale dele af udvalgets økonomi, orienteringen har ikke økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige

konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 05-02-2020

Udgår.

Fraværende: Mona Rosenberg Larsen.

22. Orienteringer

Orienteringer
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden

-          Opfølgning på møde med BUPL om pædagogernes arbejdsvilkår i skoler og SFO

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

 

Forventede sager på udvalgets møde den 4. marts 2020

 • Drøftelse af budget 2021-24
 • Drøftelse af budget 2021-24 – forslag til effektiviseringer
 • Orientering om plan for implementering af Aula (IT-værktøj til kommunikation mellem forældre og dagtilbud)
 • Orientering om opfølgning på ændringer i dagtilbudsloven (deltidspladser mv.)
 • Orientering om inspirationsmaterialer om forældreindflydelse, elevindflydelse og børnehuse og skolers særkende
 • Orientering om udgiftsdrivere
 • Orienteringer

 

Forventede sager på udvalgets møde den 1. april 2020

 • Drøftelse af budget 2021-24
 • Drøftelse af budget 2021-24 – forslag til effektiviseringer
 • Orientering om læringsrapport 3 fra skoleudviklingsprojektet Program for Læringsledelse
 • Orientering om status på realisering af anbefalinger på dagtilbuds- og skoleområdet
 • Orientering om klassedannelse for skoleår 2020-21
 • Orientering om udgiftsdrivere
 • Orienteringer

 

Forventede sager på udvalgets møde den 6. maj 2020

 • Beslutning om Budgetrevision 2
 • Beslutning om forslag til effektiviseringer
 • Drøftelse af budget 2021-24
 • Orientering om Borgerrådgiverens årsberetning 2017
 • Orientering om opfølgning på borgerrådgiverens årsberetning 2017
 • Orientering om opfølgning på ændringer i folkeskoleloven
 • Orientering om udgiftsdrivere
 • Orienteringer
Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 05-02-2020

Orienteringen tages til efterretning.

Fraværende: Mona Rosenberg Larsen.

23. Underskriftsark

Underskriftsark