UDVALG

Udvalget for Børn og Skole

MØDE

Referat

STED

Jernbanevej 6, lokale 1.38

STARTTIDSPUNKT

08-01-2020 12:30:00

SLUTTIDSPUNKT

08-01-2020 14:30:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden til mødet den 8. januar 2020
2. Beslutning om Knabstrup Skole og Børnehus
3. Beslutning om placering af nyt børnehus i Jyderup
4. Drøfte udvalgets forberedelse af deltagelse i Folkeskolekonference og Børn & Unge Topmøde 2020
5. Orientering om April festival
6. Orientering om status på minimumsnormeringer i daginstitutioner
7. Orientering om og implementering af budget 2020
8. Orientering om udgiftsdrivere - januar 2020
9. Orienteringer
10. Underskriftsark1. Godkendelse af dagsorden til mødet den 8. januar 2020

Godkendelse af dagsorden til mødet den 8. januar 2020
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden til mødet den 8. januar 2020 godkendes

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 08-01-2020

Godkendt.caseno19-13282_#5134381_v1_program til mødet den 8. januar 2020.docx

Bilag

Program til mødet den 8. januar 2020


2. Beslutning om Knabstrup Skole og Børnehus

Beslutning om Knabstrup Skole og Børnehus
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

 

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. udbudsgrundlag for det nye Knabstrup Skole og Børnehus godkendes og udbydes, og der afsættes 36,4 mio. kr. til projektet af den samlede ramme til opførelse af nye skoler og børnehuse i kommunen
Beskrivelse af sagen

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal opføres 5 nye børnehuse og skoler, og har samlet afsat 175,5 mio. kr. i årene 2019-2022. Denne sag omhandler det nye Skole og Børnehus i Knabstrup, som er det første i rækken.

Sagsfremstillingen beskriver den forventede tidsplan for udførelse, bruger- og borgerinddragelse, udbudsgrundlaget og den valgte udbudsmetode, den økonomiske ramme for projektet, samt en beskrivelse af mulige tilvalg (optioner).

Med en godkendelse af sagens indstillinger, kan det nye Skole og Børnehus i Knabstrup udbydes i totalentreprise med henblik på efterfølgende udførelse af projektet. Vedlagt sagen er projektbeskrivelse og dispositionsforslag for projektet.

 

Forventet tidsplan

I det videre forløb forventes en tidsplan med følgende hovedpunkter:

-         Januar 2020: Politisk behandling af udbudsgrundlag i totalentreprise

-         Forår 2020: Udbudsproces

-         Forår 2020: Evt. politisk behandling af tilvalg

-         Forår 2020 til sommer 2020: Projektering og myndighedsbehandling

-         Efterår 2020 til forår 2021: Etape 1: Byggeperiode - Tilbygning børnehus

-         Forår 2021 til vinter 2021: Etape 2: Byggeperiode - Tilbygning og ombygning af skole

-         Forår 2022: Etape 3: Nedrivning syd for skole og afsluttende anlægsarbejder

Knabstrup skole- og børnehus forventes at kunne tages i brug ultimo 2021. Den 3. etape forår 2022 kan gennemføres, mens det nye hus er i brug.

 

Bruger- og borgerinddragelse

Projektet er tilvejebragt ved en bredt funderet bruger- og borgerinddragelse, som har omfattet repræsentanter fra lokalområdet, skole- og børnehus herunder medarbejdere, ledere, forældre- og skolebestyrelser samt administrationen.

Herudover har et fælles visionsoplæg fra skole- og børnehus udformet medio 2018 indgået som grundlag for projektet. Oplægget er udarbejdet af ledelsen for Skovvejens Skole og dagtilbud, samt pædagogisk leder af børnehuset Kirsebærhaven, Knabstrup skole samt leder for SFO Knabstrup.

I perioden april til november 2019 har der været afholdt i alt 7 møder, hvoraf det ene har været i form af en heldags inspirationsdag til nye skoler og daginstitutioner i Københavns Kommune, Lejre Kommune og Holbæk Kommune. Som resultat af processen er der udarbejdet et dispositionsforslag for Knabstrup skole og børnehus, som danner grundlag for vedlagte udbudsgrundlag og den politiske godkendelse af de videre forløb.

Der planlægges med fortsat borger- og brugerinddragelse i den videre proces bl.a. i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmateriale samt i forbindelse med de efterfølgende projekterings- og udførelsesfaser.

 

Uddrag fra udbudsgrundlag

Grundlæggende tænkes hele huset udformet, så alle lokaler fleksibelt kan anvendes af alle brugere – herunder også fritidsbrugere og borgere fra lokalområdet.

-         børnehuset har sine primære lokaler placeret i tilbygningen mod syd med tæt relation til eksisterende legeplads

-         der etableres basislokaler, som hovedsageligt anvendes af skole i tilbygningen mod nord

-         centralt i det nye samlede skole og børnehus placeres fællesrum og multirum og produktionskøkken. Køkkenet udformes med åben disk/pædagogisk køkken ud mod fællesrummet. Køkkenet og fællesrum tænkes ligeledes udformet, så det også kan anvendes af fritidsbrugere

-         mellem fællesrum og eksisterende gymnastiksal samt mellem fællesrum og multirum etableres foldevægge, så der kan etableres et stort fælles område for skole og børnehus – hjertet i det nye hus

-         udearealer tænkes fleksibelt anvendt, dog med indhegnet legeareal til børnehuset som sikrer, at alle udgange fra huset sker ud til dette børnesikrede område. Eksisterende legeredskaber genanvendes i videst muligt omfang

-         Herudover etableres at udeværksted / udekøkken i det eksisterende overdækkede område mod øst, som tænkes aflukket med rulleporte.

Det er indtænkt i dispositionsforslaget, at skole og børnehus kan udvides, hvis der senere bliver behov.

 

Udbud

Med den politiske godkendelse af sagen, vil projektet blive udbudt i en totalentreprise med henblik på at modtagelse af tilbud på projektering og udførelse af opgaven. Grundlaget for udbuddet er det godkendte dispositionsforslag suppleret med udbudsmateriale som bl.a. omfatter et detaljeret byggeprogram. I udbuddet vil de bydende skulle tage udgangspunkt i dispositionsforslaget og konkurrere på pris, kvalitet samt energi og bæredygtigt byggeri.

 

Optioner/tilvalg

Projektet tager udgangspunkt i en løsning, som ligger indenfor den økonomiske ramme. Der er i udbudsgrundlaget oplistet en række ønsker til tilvalg, som indarbejdes i udbuddet.

De endelige tillægspriser ved tilvalg af de enkelte optioner vil fremkomme i forbindelse med tilbudsindhentningen hos totalentreprenøren. Tilkøb af tilvalg vil blive fremlagt til politisk behandling, hvis de ikke kan rummes indenfor den afsatte økonomiske ramme. Tilvalg fremgår af vedlagte udbudsgrundlag.

Anlægsramme og øgede estimerede udgifter

Den samlede anlægsrammen på 175,5 mio. kr. til fem nye børnehuse og skoler, er fordelt over fire budgetår fra 2019-2022. Administrationen estimerede i 2018 et budget på 161,3 mio. kr. til alle fem projekter. Heraf er der afsat 19,8 mio. kr. til uforudsigelige udgifter og administrationsudgifter til alle fem projekter.

Der er et restbeløb på 14,2 mio. kr. til tilvalg i de fem projekter eller hvis projekter efter brugerprocessen og udbud viser sig at være dyrere end først estimeret.

Knabstrup Skole og Børnehus blev i 2018 estimeret til 28,1 mio. kr. uden uforudsete udgifter og administrationsudgifter. Projektet estimeres nu til 30,7 mio. kr., særligt grundet krav til ventilationsløsning i eksisterende skolebygning. De 2,6 mio. kr. ekstra finansieres af restbeløbet på 14,2 mio. kr. i den samlede anlægsramme til nye børnehuse og skoler. Herefter er restbeløbet 11,6 mio. kr.

Hertil kommer estimerede 5,7 mio. kr. til uforudsete udgifter og administrationsudgifter. Disse finansieres af de 19,8 mio. kr. til uforudsigelige udgifter og administrationsudgifter til alle 5 projekter. Herefter er restbeløbet 14,1 mio. kr.

Det estimeres altså, at det nye Knabstrup Skole og Børnehus samlet beløber sig til 36,4 mio. kr. inklusiv uforudsete udgifter og administrationsudgifter, hvilket kan afholdes inden for den afsatte anlægsramme.

Økonomiske konsekvenser

Knabstrup Skole og Børnehus forventes at beløbe sig til 36,4 mio. kr., som finansieres af den afsatte anlægsramme til nye børnehuse og skoler.

Herefter vil restbeløbet til uforudsete udgifter til de fem børnehuse være 14,1 mio. kr. og restbeløbet til tilvalg på de fem børnehuse være 11,6 mio. kr.

 

Driftsbesparelse

Administrationen vurderer en årlig driftsbesparelse på 0,5 mio. kr., hvis projektets udbudsgrundlag gennemføres. Besparelsen opnås ved opsigelse af lejet pavillon, nedrivning er træpavilloner med ringe isolering og der bygges nyt uden på eksisterende skolebygning, og derved opnås en bedre isolering af den samlede bygningsmasse.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Energi & bæredygtigt byggeri

Projektet udføres med fokus på at sikre det bedst mulige projekt i forhold til minimering af energiforbrug samt valg af bæredygtige løsninger indenfor den økonomiske ramme.

Der vil være fokus på den udførte energiløsning, herunder et ønske om opnåelse af et byggeri, som har minimalt energiforbrug.

I forhold til bæredygtigt byggeri, udføres projektet med fokusbygningen og udearealernes udformning i forhold til alle bæredygtighedsaspekter i bred forstand, som angivet i DGNB-ordningen Green Building Council (DK-GBC).

I tilbudsfasen vil der blive arbejdet med certificering af projektet til at kunne opnå DGNB-certificering i henholdsvis en sølv-, guld- eller platincertificering.

Øvrige konsekvenser

 

Sagshistorik, henvisninger

21.11.2018: 227. Beslutning - Prioritering af anlægsmidler til nye børnehuse og skoler

https://dagsordner.holbaek.dk/committee_188866/agenda_365906/agenda_365906.html#13920994

23.01.2019: 19. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til nye børnehuse og skoler

https://dagsordner.holbaek.dk/committee_188866/agenda_375708/agenda_375708.html#14240297

23.10.2019: 251. Orientering om fem nye børnehuse

https://dagsordner.holbaek.dk/committee_188866/agenda_421710/agenda_421710.html#15733151

 

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 08-01-2020

Indstilles godkendt.

 caseno19-13970_#5112684_v1_2019.11.29_knabstrup skole og børnehus_projektbeskrivelse.pdf
caseno19-13970_#5112686_v1_2019.11.25_s.07_knabstrup skole og børnehus_dispositionsforslag.pdf
caseno19-13970_#5115816_v1_bilag - investeringsplan (ver.11.10.2018).pdf

Bilag

2019.11.29_Knabstrup Skole og Børnehus_Projektbeskrivelse
2019.11.25_S.07_Knabstrup Skole og Børnehus_Dispositionsforslag
Bilag - Investeringsplan (ver.11.10.2018)


3. Beslutning om placering af nyt børnehus i Jyderup

Beslutning om placering af nyt børnehus i Jyderup
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. det nye børnehus i Jyderup placeres på Præstemarken matrikel 1r/1p nord for Skovvejen i Jyderup
Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen har i 2017 besluttet, at der skal etableres et nyt børnehus i Jyderup. Der er brug for en politisk beslutning om børnehusets placering for at komme videre med arbejdet med børnehuset, herunder brugerinddragelsen. Vedlagt sagen er kortmateriale og bruttoliste med 17 matrikler, som administrationen har undersøgt.

Etablering af det nye børnehus i Jyderup skal ses i relation til fraflytning fra Sølyst grundet udbredt skimmelsvamp i bygningen, og det har vist sig, at det midlertidige børnehus ”Troldhøjen” på Ellebjergvej 31B allerede er for småt.

Børnehuset har i flere år arbejdet med en pædagogisk linje, der er benævnt ”Skov, Bevægelse og Science”. Børnehuset har bl.a. en skovgruppe, der tilbringer tid i skov med en lang række pædagogiske aktiviteter. Skovgruppen er populær blandt forældrene og har venteliste. Børnehuset oplever at børnene stortrives og udvikler sig på alle parameter; socialt, motorisk, naturfagligt og sprogligt. Der er en del tilflyttere til Jyderup, og det er noget af det første forældrene spørger lederen af børnehuset om, når de ringer, ”er der plads i skovgruppen”. Det er derfor afgørende, at en ny placering af børnehuset ligger tæt på skov og natur, så den pædagogiske linje og dermed børnehusets særkende kan udfoldes.

Som en del af arbejdet med Jyderup Handleplan har en temagruppe bestående af lokale borgere og medarbejdere fra Holbæk Kommune arbejdet med forholdene omkring placering af et nyt børnehus. Temagruppen foreslår at opføre et nyt børnehus med lignende geografisk placering som Sølyst, der understøtter børnehusets pædagogiske linje (skov, bevægelse og science).

Administrationen har undersøgt det bynære område i Jyderup for at finde mulige placeringer til børnehuset. Det har resulteret i en bruttoliste på 17 matrikler, hvoraf det reelt kun er få af disse matrikler, hvor en fysisk placering vil understøtte den pædagogiske linje. Der har været afholdt en præsentation af mulige matrikler for forældrebestyrelsen i dagtilbudsområde Skovvejen, hvorunder børnehuset tilhører.

Administrationen og den pædagogiske ledelse har besigtiget de potentielle matrikler med henblik på en pædagogisk og faglig vurdering af matriklens egnethed til børnehuset.

Brugerne har følgende prioritering af placeringen:

 1. Campingpladsen – syd for Skovvejen
 2. Præstemarken – nord for Skovvejen

Campingpladsen er udlagt til at understøtte et oplevelsescenter til naturformidling af Åmosen. Grunden er på 20.132 m2. Da det vurderes at børnehuset skal bruge ca. 10.000 m2 byggegrund til bygning, udearealer og parkering, vil det ikke være muligt at placere et nyt børnehus på matriklen. Derfor prioriterer brugerne en placering af børnehuset på Præstemarken frem for andre mindre egnede matrikler syd for Skovvejen, en prioritering som administrationen er enig i.

Præstemarken ligger i et naturskønt område, hvor der er meget kort afstand til aktiviteter i skoven. Børnehuset kan placeres, så den støjmæssigt i mindre grad, ikke er til gene for beboelse. Arealet ligger nord for Skovvejen og tæt på et område, der er udlagt til en kommende bosætning (”Jyderup Nord”). Jyderup Skole og Børnehuset Galaxen ligger begge nord for Skovvejen med en afstand på ca. 1 km. til området ved Præstemarken.

Holbæk Kommune ejer flere matrikler ved Præstemarken. Matrikel 1r/1p er velegnet til formålet.

Matriklen der i dag ligger som et grønt område på Præstemarken kan anvendes som byggegrund til et nyt børnehus. Matriklen er en del af området kendt som ”Jyderup Nord”. Grundarealet ligger ca. 200 meter fra skoven, derfor imødekommer placeringen børnehusets behov med kort afstand til skoven. Der skal udarbejdes nyt plangrundlag. Det vurderes at et nyt plangrundlag kan udarbejdes inden for 12 måneder.

Brugerinddragelsen kan sættes i gang, når der er truffet en politisk beslutning om placering af børnehuset. Brugerinddragelsen kan gennemføres parallelt med udarbejdelse af plangrundlaget, og består af et byggeudvalg bredt funderet med repræsentanter fra dagtilbudsbestyrelse, forældre, medarbejdere og ledelse fra børnehuset samt administrationen.

Brugerinddragelsen kortlægger indledningsvis det aktuelle børnetal samt forventet børnetal for en 10-årig periode 2020-2030 på baggrund af befolkningsprognosen. På baggrund af de tal og behovsafklaring med børnehusets brugere, fastlægges huset størrelse. Børnehuset har i gennemsnit i 2019 indskrevet ca. 80 børn (ca. 100 enheder).

Brugerinddragelsen vurderes at tage ca. 6 måneder og resultere i et konkret udbudsgrundlag med forventet tidsplan, som fremsættes til politisk behandling inden projektet udbydes. Børnehuset forventes færdig ultimo 2022/primo 2023 med forbehold for, at alle faser i projektet forløber som forventet uden forhindringer.

Der er mulighed for en alternativ placering på matrikel 1eg ved Præstemarken. Arealet er udlagt til boldbane. Den placering kræver et erstatningsareal til Jyderup Boldklub, og vil kræve yderligere behandling i Udvalget for Kultur og Fritid samt behovet for at finde finansiering til etablering af et erstatningsareal.

Økonomiske konsekvenser

Holbæk Kommune ejer matriklen 1r/1p ved Præstemarken, derfor skal der ikke tilkøbes byggegrund til projektet. Derfor er der ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser ved valg af denne placering.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke på nuværende tidspunkt at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser. Miljø- og klimamæssige konsekvenser for projektet beskrives, når der indstilles et konkret projekt til politisk behandling.

Øvrige konsekvenser

 

Sagshistorik, henvisninger

21.11.2018: 227. Beslutning - Prioritering af anlægsmidler til nye børnehuse og skoler:  https://dagsordner.holbaek.dk/committee_188866/agenda_365906/agenda_365906.html#13920994

23.01.2019: 19. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til nye børnehuse og skoler: https://dagsordner.holbaek.dk/committee_188866/agenda_375708/agenda_375708.html#14240297

23.10.2019: 251. Orientering om fem nye børnehuse: https://dagsordner.holbaek.dk/committee_188866/agenda_421710/agenda_421710.html#15733151

 

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 08-01-2020

Indstilles godkendt, med bemærkning om, at det ikke er muligt at placerer et nyt børnehus i Jyderup syd, jf. budgetaftalen fra 2019 pga. ønsket om fastholdelse af børnehusets naturprofil samt tidligere politiske beslutninger vedr. relevante naturplaceringer i Jyderup syd.

 caseno19-13979_#5112954_v1_bilag, bruttoliste over mulige matrikler i jyderup (nov.2019).pdf
caseno19-13979_#5125523_v1_bilag, kortoversigt præstemarken (jyderup), matrikel 1r og 1p.pdf

Bilag

Bilag, Bruttoliste over mulige matrikler i Jyderup (nov.2019)
Bilag, Kortoversigt Præstemarken (Jyderup), Matrikel 1r og 1p


4. Drøfte udvalgets forberedelse af deltagelse i Folkeskolekonference og Børn & Unge Topmøde 2020

Drøfte udvalgets forberedelse af deltagelse i Folkeskolekonference og Børn & Unge Topmøde 2020
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. udvalgets forberedelse af deltagelse i Folkeskolekonference den 15. januar 2020 og Børn & Unge Topmøde den 30.-31. januar 2020 drøftes 
Beskrivelse af sagen

Folkeskolekonference i Holbæk Kommune

Udvalget for Børn og Skole afholder den 15. januar 2020 Folkeskolekonference.

Inviterede til konferencen er skolernes bestyrelser, elevråd og MED-udvalg. Formænd for dagtilbudsbestyrelserne, kommunalbestyrelsen, Ungdomsrådet, repræsentanter fra 10. klassecenter, repræsentanter fra Holbæk Lærerkreds og BUPL, Professionshøjskolen Absalon og Holbæk Uddannelses- og Studiecenter (HUSC).

Program er vedlagt i sagen.


Børn & Unge Topmøde 2020

Desuden deltager Udvalget for Børn og Skole den 30.–31. januar 2020 i det årlige Børn & Unge Topmøde, som Kommunernes Landsforening står for. 

Børn & Unge Topmødet 2020 afholdes med temaet "Stærkere fællesskaber - bedre trivsel."

Program er vedlagt i sagen.

 

På udvalgets møde gennemgår administrationen programmerne – og udvalget bedes drøfte udvalgets forberedelse til konferencerne.

Økonomiske konsekvenser

Folkeskolekonferencen afholdes inden for nuværende budgetramme til skolerne.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 08-01-2020

Drøftet.caseno19-46293_#5124786_v1_program børn og unge topmøde 2020.pdf
caseno19-46293_#5124794_v1_folkeskolekonference den 15. januar 2020.pdf

Bilag

Program Børn og Unge Topmøde 2020
Folkeskolekonference den 15. januar 2020


5. Orientering om April festival

Orientering om April festival
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. udvalget tager orienteringen om Aprilfestival 2020 til efterretning
Beskrivelse af sagen

 

Holbæk Kommune er vært for Aprilfestivalen den 19. – 26. april 2020. Aprilfestival er verdens største festival med professionel scenekunst for børn og unge. Det er Teatercentrum, en faglig enhed under Kulturministeriet, der hvert år, indgår partnerskab med en ny værtskommune om udvikling, forankring og afvikling af festivalen. 2020 er 50 års jubilæet for Aprilfestivalen.

I tiden frem mod april 2020 sætter Holbæk Kommune kunst, teater og børne/ungdomskultur centralt på dagsorden.

Der er udarbejdet særlige mål for Aprilfestivalen i dagtilbud og skole:

 • at alle børn og unge vil opleve kunst og kultur i deres hverdag
 • at der udvikles et skærpet fokus på metoder til at inddrage drama, musik og billedkunst i læreprocesser for børn i dagtilbud og skole
 • at der etableres kulturnetværk lokalt og på tværs af de geografiske områder f.eks. ved etablering af kulturkoordinatorer, KulturCrews og mini-crews.

 

Minikulturcrew og Kulturcrew

På dagtilbudsområdet er der igangsat Minicrew, hvor børn bl.a. arbejder med værtsrollen omkring en teaterforestilling, og de opgaver som det indebærer. Der er nu 18 børnehuse, som vil etablere Minikulturcrew. 

Initiativerne er bl.a.: 

 • Opstart af MiniKulturcrew
 • Teknik workshop for Minikulturcrew i samarbejde med Kulturkasernen
 • Ekstra teaterforestillinger hvor teatret involverer Minikulturcrew
 • Minikulturcrew arbejde før- under og efter Aprilfestivalen i eget dagtilbud (fx ifm. julearrangementer m. forældre, teaterarrangementer dagtilbud imellem, osv.)
 • Inddragelse af mini-kulturcrew i afvikling af arrangementer under Aprilfestivalen.

 

På skoleområdet er målet, at alle skoler i løbet af 2019-2020 har Kulturcrew på deres skole. Her i efteråret er der opstartet 11 Kulturcrew og flere kommer til. Der laves både lokale og tværgående arrangementer for Kulturcrew og de får mange forskellige opgaver i løbet af året, specielt med fokus på Aprilfestivalen. 

Initiativerne er bl.a.:

 • Opstart af Kulturcrew på skolerne i samarbejde med Fagcenter, Teatercentrum og Holbæk Teater, Fair Play Teater og Kulturkasernen
 • Teknik workshop for Kulturcrew i samarbejde med Kulturkasernen
 • Fælles Kulturcrew dag, med øvelser i forhold til den gode vært på skolerne
 • “Design din guidedag”, Kulturcrew er guide for andre unge i weekendprogrammet i april
 • Kulturcrews dialog med Udvalget for Børn og Skole og Udvalget for Kultur og Fritid fredag den 24. april
 • Kulturcrew arbejde før- under og efter Aprilfestivalen på egen skole

 

Kompetenceforløb for pædagoger og lærere

Aprilfestivalen skal udover at give kunstneriske oplevelser for børn og unge under festivalen også bidrage til at der både før, under og efter Aprilfestivalen tilbydes flere kulturoplevelser for børn og unge, og at der arbejdes med udvikling af æstetiske læreprocesser i dagtilbud og skole. Derfor tilbydes der forud for festivalen kompetenceudvikling i form af workshops for lærere og pædagoger med det formål at få metoder til at inddrage drama, musik og billedkunst i konkrete læreprocesser for børn i dagtilbud og skole. I alt vil 360 medarbejdere have mulighed for at deltage i workshops.

Workshops udbydes i samarbejde med Holbæk Teater, Kulturskolen og Læring og Trivsel til pædagoger og lærere i tre kunstneriske retninger, drama, musik og billedkunst kombineret med deres aktiviteter og forløb i dagtilbud og skole.

Der laves et kompetencekatalog med værktøjer fra de tre kunstneriske retninger og med inspiration til, hvordan de kan indgå i læreplanerne for dagtilbud eller forløb i fagene på skolerne.

 

Økonomiske konsekvenser

Byrådet besluttede den 8. februar 2017 at afsætte en samlet ramme i budget 2017 – 2020 på 5,5 mio. kr. til Aprilfestival 2020.

Herunder er der afsat midler til kompetenceudvikling af lærere og pædagoger samt opstart og udvikling af Kulturcrew og Minikulturcrew.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagshistorik, henvisninger

Byrådet d, 8. februar 2017: 

Pkt. 25. Beslutning om værtsskab for børneteaterfestivalen "Aprilfestival 2020"

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 25-09-2019

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 08-01-2020

Orienteringen tages til efterretning.

 

6. Orientering om status på minimumsnormeringer i daginstitutioner

Orientering om status på minimumsnormeringer i daginstitutioner
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. orientering om status på indførelse af minimumsnormeringer i daginstitutioner for børn i alderen fra 0 år til skolestart tages til efterretning
Beskrivelse af sagen

Baggrund

I forbindelse med finansloven for 2020 er der mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet indgået aftale om, at indføre lovbundne minimumsnormeringer i daginstitutioner, således at de er fuldt indfasede i 2025.

Afsættet for aftalen er parternes fælles forståelse af, at høj kvalitet i daginstitutionerne er afgørende for ambitionen om, at Danmark skal være verdens bedste land at være barn i. Det understøttes bl.a. ved, at der er tilstrækkeligt og kvalificeret pædagogisk personale i daginstitutionerne, så der er kvalitet samt tid og plads til det enkelte barn.

Målet er, at minimumsnormeringer fuldt indfaset skal sikre, at der maksimalt er 3 børn per voksen i vuggestuer og 6 børn per voksen i børnehaver.

Det vides ikke på nuværende tidspunkt, hvordan den konkrete model for minimumsnormeringer bliver udformet. Herunder f.eks. hvordan og på hvilket niveau normeringerne skal opgøres. Ligeledes er fordeling af midlerne mellem kommuner endnu ikke fastlagt.

 

Status i Holbæk Kommune

Midlerne til personale i en daginstitution tildeles typisk ud fra to forskellige modeller. En normeringsmodel, hvor der tildeles et ensartet antal personaletimer/en lønsum pr. barn eller en budgetmodel, hvor ressourcen tildeles som et samlet beløb.

I Holbæk Kommune tildeles budgettet til daginstitutionerne som et samlet budget til hvert af de fire dagtilbudsområder (det vil sige som en budgetmodel). Budgettet dannes på baggrund af en tildelingsmodel, hvor der tildeles et beløb pr. område, et beløb pr. børnehus og et beløb pr. barn. Desuden fordeles en lille del af budgettet ud fra socioøkonomiske kriterier og som bæredygtighedstillæg til de mindste børnehuse.

Forældrebestyrelsen fastsætter principper for anvendelsen af budgettet. F.eks. i form af principper for fordelingen mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere/pædagogiske assistenter, samt principper for hvilken andele af budgettet, der skal anvendes til vikardækning eller til legetøj.

Kombinationen af de lokale prioriteringer i områderne, børnehusenes størrelse og fordelingen af de socioøkonomiske midler fra tildelingsmodellen betyder, at forholdstallet mellem antallet af medarbejdere og antal børn (de normeringsmæssige forhold) varierer lidt børnehusene imellem.

Som et gennemsnit opgjort for perioden december 2018 – november 2019 har der i børnehusene været en bemanding på ca. 3,4 barn pr. voksen for aldersgruppen 0-2 år og 6,8 barn pr. voksen for aldersgruppen fra 3 år og indtil skolestart.

Opgørelsen er lavet ved at dividere antal børn med antal fastansatte voksne. I opgørelsen tæller børn under 3 år for to og antallet af voksne er omregnet til fuldtidsansatte.

Af opgørelsen fremgår det ligeledes, at andelen af pædagoger i samme periode udgør gennemsnitligt ca. 58 %. De pædagogiske ledere, områdeledere og administrative medarbejdere indgår ikke opgørelsen.

 

Hvad vil det koste at indføre minimumsnormeringer?

Da der fra Folketingets side endnu ikke er fastlagt en model for minimumsnormeringer er det i dag svært at sige, hvad udgiften mere præcist vil være for Holbæk Kommune, men det forventes at modellen blandt andet vil indeholde faktorer som åbningstid, antal børn i institutionen i løbet af dagen, personaleandelen af pædagoger mm.

Ud fra den hidtil anvendt beregningsmetode i Holbæk Kommune (antal børn divideret med antal fuldtidsansatte) og med en uændret andel af pædagoger anslås det, at merudgiften vil udgøre ca. 21 mio. kr., hvis der skal være henholdsvis 3 og 6 børn pr. voksen fuldtidsansat i de kommunale daginstitutioner (børnehusene). Dertil kommer udgiften til et øget til driftstilskud til de private daginstitutioner på ca. 5 mio. kr. 

Til finansiering af minimumsnormeringerne er der i Finanslovsaftalen afsat 500 mio. kr. i 2020, 600 mio. kr. i 2021, 800 mio. kr. i 2022, 1.200 mio. kr. i 2023, 1.400 mio. kr. i 2024 og 1,6 mia. kr. i 2025.

Desuden har kommunerne mulighed for at opkræve en forældrebetaling på max. 25% af kommunens samlede udgifter til drift af dagtilbud.

Med forbehold for, at der ikke er besluttet en fordelingsnøgle anslås det, at Holbæk Kommunes andel inkl. indtægten fra forældrebetaling vil udgøre 7,825 mio. kr. i 2020. I 2025, hvor minimumsnormeringerne skal være fuldt indfaset, anslås det at beløbet vil udgøre i størrelsesorden 25 mio. kr. Beløbet skal både dække merudgiften til de kommunale daginstitutioner og det øgede driftstilskud til de private daginstitutioner.        

 

Hvad sker der nu?

Ifølge Finanslovsaftalen skal udformningen af model for minimumsnormeringer forhandles i Børne- og Undervisningsministeriet i 2020 med henblik på vedtagelse i folketingsåret 2020/2021 og ikrafttrædelse af lovkravet i 2025.

Det må dog forventes, at der relativt hurtigt i 2020 sker en afklaring af, hvordan midlerne i 2020 skal fordeles mellem kommunerne og på hvilke betingelser. 

Alt efter hvilket råderum kommunerne får over midlerne vil der på kommunalt niveau blive brug for at tage stilling til, hvorvidt de nuværende principper for tildeling kan/skal videreføres uændret eller, om der skal ske en anden prioritering. Ligeledes vil der f.eks. skulle tages stilling til, hvorvidt kommunen helt eller delvist skal udnytte mulighederne for at øge forældrebetalingen.

Økonomiske konsekvenser

Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 08-01-2020

Orienteringen tages til efterretning.

7. Orientering om og implementering af budget 2020

Orientering om og implementering af budget 2020
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. orienteringen om budget 2020 tages til efterretning
Beskrivelse af sagen

Udvalgets orienteres om budget 2020.

Der vil være fokus på, hvilke ændringer der er sket i forhold til budget 2019 og hvilke initiativer, der skal iværksættes for at hente/opfylde:

 • de indarbejdede besparelser
 • de indarbejdede effektiviseringer
 • de nye aktiviteter, som der er givet ekstra penge til

Derudover fremlægges tilgængelig viden om, hvordan finansloven forventes at påvirke udvalgets budget, hvis der er en påvirkning.

Formålet med orienteringen er at forbedre udvalgets kendskab til og forståelse for budgettet. Det er vigtigt både af hensyn til forbrug og styring af forbrug i indeværende år – og som forberedelse til arbejdet med budget 2021.

På mødet i februar vil udvalget blive orienteret nærmere om, hvordan forbruget i 2019 forventes at påvirke forbruget i 2020.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 08-01-2020

Orienteringen tages til efterretning.

 

8. Orientering om udgiftsdrivere - januar 2020

Orientering om udgiftsdrivere - januar 2020
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. orientering om udgiftsdrivere tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

På hvert møde i de stående udvalg præsenteres udvalget for udgiftsdrivere for hvert af udvalgets politikområder.
 

Udgiftsdriverne giver overblik og indblik i centrale dele af udvalgets økonomi, og gør det overskueligt for udvalgene at følge den økonomiske udvikling på væsentlige dele af hvert politikområde.
 

Udgiftsdriverne er koblet til budgetforudsætningerne og kan derfor understøtte såvel budgetrevisioner i dette år som drøftelser af budgettet for 2020-2023. Udgiftsdriverne er udvalgt, så de enten repræsenterer store andele af budgettet eller svært styrbare områder. I begge tilfælde kan det ved budgetoverskridelser medføre et stort merforbrug.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 08-01-2020

Orienteringen tages til efterretning.

 

9. Orienteringer

Orienteringer
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

 • Dialog med BUPL om rammer for pædagoger i undervisning og SFO på skolerne
 • Lærerkommissionens rapport og anbefalinger (En ny start)
 • Godkendt ansøgning om tilskud til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2årige sårbare og udsatte børn
 • Svar på ansøgning om læringsledelse
 • Ansøgning fra Kildedamsskolen om projekt ”God Stil”


 

Forventede sager på udvalgets møde den 5. februar 2020

 • Beslutning om justeret tildelingsmodel på skoleområdet
 • Beslutning om kvalitetsrapport på skoleområdet
 • Drøfte inspiration fra Folkeskolekonferencen og Børne- og Unge Topmødet 2020
 • Orientering om status på realisering af anbefalinger på dagtilbuds- og skoleområdet
 • Orientering om igangsætning af analyse af Hjortholmskolen, Ladegårdsskolen samt Undløse Skole-Behandlingshjem
 • Orientering om Budgetrevision 1
 • Orientering om plan for implementering af Aula (IT-værktøj til kommunikation mellem forældre og dagtilbud) på dagtilbudsområdet
 • Orientering om opstart af kvalitetssikringsenhed på specialundervisningsområdet
 • Orientering om opfølgning på ændringer i dagtilbudsloven (deltidspladser mv.)
 • Orientering om udgiftsdrivere
Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 08-01-2020

Orienteringen tages til efterretning.

 

10. Underskriftsark

Underskriftsark