UDVALG

Udvalget for Børn og Skole

MØDE

Referat fra ekstraordinært møde

STED

Jernbanevej 6, lokale 1.38

STARTTIDSPUNKT

11-12-2019 14:30:00

SLUTTIDSPUNKT

11-12-2019 15:30:00


PUNKTER

150. Godkendelse af dagsorden til møde den 11. december 2019
151. Beslutning om høringsforslag til justeret tildelingsmodel på skoleområdet
152. Underskriftsark150. Godkendelse af dagsorden til møde den 11. december 2019

Godkendelse af dagsorden til møde den 11. december 2019
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden til møde den 11. december 2019 godkendes

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 11-12-2019

Godkendt.

151. Beslutning om høringsforslag til justeret tildelingsmodel på skoleområdet

Beslutning om høringsforslag til justeret tildelingsmodel på skoleområdet
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. forslag til justeret tildelingsmodel på skoleområdet sendes i høring i skolebestyrelserne
Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede i maj 2019 nyt arbejdsprogram, hvori folkeskolen fortsat har høj politisk prioritering. Herefter har kommunalbestyrelsen i juni 2019 besluttet anbefalinger på dagtilbuds- og skoleområdet.

En af anbefalingerne handler om at sikre økonomisk bæredygtige skoleafdelinger, så især de små skoleafdelingers sårbarhed overfor udsving i elevtal afhjælpes. Første skridt i anbefalingen var, at kommunalbestyrelsen ved budgetforhandlingerne for budget 2020 skulle tage stilling til, om budgettet til folkeskolerne skulle øges.

Det var begrundet med, at en omfordeling alene mellem skolerne ikke ville løse udfordringen med at skabe økonomisk bæredygtige skoleafdelinger. Dette fordi en omfordeling fra store skoleafdelinger til mindre skoleafdelinger blot ville flytte budgetudfordringen, og ikke løse de samlede budgetudfordringer på skoleområdet.

Kommunalbestyrelsen har med vedtagelsen af budget 2020 den 5. november 2019 besluttet at øge skoleområdets samlede budget med 15 mio. kr. I budgetaftalen står bl.a. at løftet på 15 mio. kr. årligt skal sikre skolerne et retvisende budget 2020.

Administrationen har på den baggrund udarbejdet forslag til justeringer i den nuværende tildelingsmodel med henblik på at sikre nogenlunde ens udgangspunkt og vilkår for driften på alle fire folkeskoler.

Udvalget drøftede på mødet i november de principper, som ligger til grund for den nuværende tildelingsmodel på skoleområdet. Udvalget skal på dette møde tage stilling til om forslag til justeret tildelingsmodel skal sendes i høring i skolebestyrelserne.


Formålet

En tildelingsmodel er principper for, hvordan man fordeler de penge, der samlet set er afsat til kommunens folkeskoler, - mellem de fire folkeskoler. 

Formålet er at sikre nogenlunde ensartede grundvilkår på tværs af kommunens samlede skoleområde – så muligheden for at levere god undervisning til eleverne sker på ud fra samme vilkår, uanset om eleven går på en stor skoleafdeling, en mellemstor skoleafdeling eller en mindre skoleafdeling.

Det er et grundlæggende budgetprincip i Holbæk Kommune, at folkeskolernes samlede økonomi afhænger af hvor mange elever, som går i folkeskolen. Færre elever betyder automatisk færre penge til skoleområdet. Det grundvilkår ændrer en justering af tildelingsmodellen ikke på.

Formålet med justeringer i tildelingsmodellen er også, at alle fire skoler sikres et retvisende budget ud fra det nuværende elevtal og den samlede økonomi på folkeskoleområdet.

Samlet set betyder forslaget, at administrationen foreslår en fordeling, hvor Holbæk By Skole vil få en grundtildeling, som ca. svarer til nuværende niveau, og at budgetterne til Kildedamsskolen, Katrinedalskolen og Skovvejens Skole øges. 


De grundlæggende principper i nuværende tildelingsmodel

 • En elevbaseret fordeling mellem skolerne
  – det vil sige den enkelte skole får hovedsagelig ressourcer efter, hvor mange elever som går på skolen.
 • 20 % fordeles ud fra antal elever - vægtet i forhold til elevernes sociale- og økonomiske baggrundsforhold.
 • Der er to faste grundbeløb i modellen, som gives til hver af de fire skoler uafhængigt af antal elever på skolen:
 • et grundbeløb pr. skole
 • et grundbeløb for hver skoleafdeling (matrikel)


I Holbæk Kommune arbejdes der med en decentral model. De ressourcer, hver af de fire skoler får tildelt – beslutter den enkelte skolebestyrelse principper for, hvordan anvendes. Sådan er det fortsat, også efter de foreslåede ændringer.


Behovet for justeringer

Det faldende elevtal på skoleområdet har generelt vist sig særligt at udfordre skoler med flere små matrikler.

Et andet element i den nuværende model – og som er en del af kommunalbestyrelsens anbefalinger - handler om den andel af skolernes samlede budget (20 % af budgettet), som fordeles på baggrund af elevernes økonomiske og sociale baggrundsforhold. Der er brug for at genberegne kriterierne, som senest er beregnet i 2011.


Forslag til justeret tildelingsmodel

De grundlæggende principper i tildelingsmodellen ændres ikke, men foreslås justeret:

 • En elevbaseret tildeling. Økonomien fordeles fortsat hovedsagelig efter hvor mange elever, der går på hver af de fire folkeskoler.
 • 31 % af skolernes samlede økonomi fordeles efter elevernes forventede behov for specialundervisning.
  Administrationen har i oktober 2019 fået udarbejdet en analyse, baseret på statistiske data, som angiver elevernes forventede behov for specialundervisning. Den andel af budgettet som fordeles på baggrund heraf, foreslås fastsat til 31%, så det passer med, hvad skolerne forventes at bruge til specialundervisning ud fra en landsgennemsnitlig visitationspraksis.
 • De to faste beløb i modellen er justeret. Der tildeles nu et større grundbeløb pr. skole. Grundbeløbet pr. matrikel foreslås tildelt forskelligt afhængigt af afdelingens størrelse. De mindste afdelinger og de store afdelinger får et grundbeløb pr. matrikel, der er lidt højere i forhold til de øvrige matrikler. Det sker ud fra, at der må forventes ekstra udgifter forbundet med at være en mindre enhed grundet færre elever i hver klasse. Omvendt må der forventes flere udgifter til fx ledelse og administration på de største afdelinger, hvor der samtidigt generelt er flere elever i klasserne og derfor oftere behov for ekstra ressourcer i dele af undervisningen.

 

Ny tildelingsmodel - skoler

Nuværende model (mio. kr.)

Justeret model (mio. kr.)

Andel af budget som tildeles efter elevernes forventede behov for specialundervisning

80,7

125,2

Midler til central pulje (special)

Ingen

-8

Grundbeløb- Skole

1,8

4,0

Grundbeløb- Matrikler

1,1

0,6

Forhøjet grundbeløb til store matrikler (matrikler med flere end 600 elever)

Ingen

Pr. matrikel 0,3

Forhøjet grundbeløb til små matrikler (matrikler med færre end 200 elever)

Ingen

Pr. matrikel 0,25

Bæredygtighedstillæg Orø

2,2

1,9

Aldersreduktion

0,55 pr. lærer

0,55 pr. lærer

Elevtildelingsbeløb

0,0492

0,0412

 

Budget til skolerne som ligger uden for tildelingsmodellen

Der er etableret en central pulje på ca. 8 mio. kr. Den pulje skal dække en del af skolernes udgifter til de dyreste specialundervisningstilbud (de udgifter som overstiger 400.000 kr. pr. elev). Jf. beslutning i kommunalbestyrelsen den 23. oktober 2019. 

Herudover får skolerne et budget til nedsættelse af lærernes undervisningstid, som fordeles efter antal fuldtidsansatte lærere, jf. budgetaftale 2019. Desuden er der et særskilt budget til ejendomsdrift på skoleområdet.

Holbæk By Skole får et mindre beløb til administration af kommunens modtagerklasse (0,2 mio. kr.)


Sammenstilling med nuværende tildelingsmodel

Udgangspunktet har været at sikre en fordeling af økonomien til skolerne, som på baggrund af det nuværende elevtal kan understøtte, at alle fire skoler kan lykkes med budgetoverholdelse og fastholdelse af de nuværende afdelinger.

Den nye analyse af elevernes behov for specialundervisning ville betyde en forskydning i fordelingen mellem skolerne. Sådan at Holbæk By Skole ville få færre midler, hvis der ikke samtidig blev ændret på andre faktorer i tildelingsmodellen. I den justerede tildelingsmodel er der samtidig justeret i de to grundbeløb til skolerne.

Et sigtemål har bl.a. været at se på hvilke grundlæggende udgifter, der skal afholdes for at drive en skole – både når det drejer sig om skoler med flere mindre afdelinger med færre elever og lave klassekvotienter, og en skole med store afdelinger med mange elever og høje klassekvotienter.

Desuden har den løbende og tætte opfølgning på skolernes forbrug og vilkår i forhold til at holde deres budgetter i dette år og de foregående år – været med til at understøtte vægtningen og justeringen af elementerne i modellen.

Det betyder samlet set, at administrationen foreslår en fordeling, hvor Holbæk By Skole vil få en grundtildeling, som ca. svarer til nuværende niveau, og at budgetterne til Kildedamsskolen, Katrinedalskolen og Skovvejens Skole øges.

Fordelingen i den justerede model svarer til, at hver skole får et budget – med under 1 % afgivelse fra det - som administrationen vurderer stemmer overens med sigtemålet om, at alle skoler får et retvisende budget på helårsniveau og derved mulighed for budgetoverholdelse.

I tabellen nedenfor ses fordelingen af de fire skolers budgetter for skoleåret 2020-21 – fordelt ud fra eksisterende model sammenstillet med forslaget til en justeret tildelingsmodel.

Budgettallene i oversigten er eksklusiv den centrale pulje til de dyreste specialundervisningstilbud på ca. 8 mio. kr. Skolerne får penge fra puljen i løbet af skoleåret til at dække de udgifter til specialundervisningstilbud, som koster over 400.000 kr. pr. elev.

 

Skoleår 2020-21
 

Nuværende model –
med gl. socioøkonomiske kriterier


uden ekstra 15 mio. kr.

Nuværende
model -
med ny analyse af forventet udgiftsniveau til specialundervisning

uden ekstra 15 mio. kr.

Nuværende model –
med gl.
socioøkonomiske kriterier
 


inkl. 15 mio. kr.

Justeret model
- med ny analyse af forventet udgiftsniveau til specialundervisning

 

inkl. 15 mio. kr.

Holbæk By Skole

125,0

115,6

129,8

125,1

Katrinedalskolen

78,8

81,8

82,0

83,4*

Skovvejens Skole

98,3

100,0

102,2

103,0

Kildedamsskolen

78,2

82,9

81,3

83,8

I alt

380,3

380,3

395,3

395,3


* Katrinedalskolen modtager 0,7 mio. kr. udover tildelingsmodellen til udskoling Gislinge.


En uddybning af forslag til justeret tildelingsmodel er vedlagt som bilag.

 

Tidsplan

11. december

Udvalget tager stilling til at sende justeret tildelingsmodel i høring.

12. december 2019 - 17. januar 2020

Høring i skolebestyrelserne for de fire folkeskoler. Desuden afholdes et MED-dialogmøde

5. februar 2020

Udvalget for Børn og Skole tager stilling til justeret tildelingsmodel efter endt høring og indstiller til Økonomiudvalget

19. februar 2020

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen

26. februar 2020

Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om justeret tildelingsmodel

1. august 2020

Justeret tildelingsmodel træder i kraft fra skoleåret 2020-21

 

Økonomiske konsekvenser

Med budgetaftalen for 2020 er skoleområdets samlede budget øgede med 15 mio. kr., jf. budgetaftale 2020. Den justerede tildelingsmodel er gældende for skoleåret 2020-21. Der er derved i modellen kun disponeret over 5/12 dele af de 15 mio. kr. (svarende til august – december 2020). 

Administrationen foreslår, at den resterende del på 8,75 mio. kr. i budgetåret 2020 (svarende til januar til juni 2020 fordeles mellem skolerne efter den justerede tildelingsmodel. Administrationen vil i forbindelse med politisk stillingtagen til justeret tildelingsmodel (efter høringen) indstille dette.

Elevprognosen viser, at folkeskolerne også i årene frem vil blive udfordret af faldende elevtal. Det får konsekvenser for folkeskolernes samlede økonomi, som er afhængigt af antal elever i folkeskolen.

På flere skoleafdelinger – særligt på de mindste afdelinger – vil et faldende elevtal (og deraf færre penge) ikke kunne løses ved at lægge klasser sammen eller reducere i udgifter til undervisning på anden vis.

Justeringen af tildelingsmodellen løser ikke denne udfordring, da modellen udelukkende sikrer en fordeling mellem skolerne.

Udfordringen med faldende elevtal må allerede inden for få år forventes at indebære, at skoleområdet skal tilføres flere penge, hvis den politiske anbefaling om økonomisk bæredygtige skoleafdelinger også i de kommende år skal realiseres.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 11-12-2019

Godkendt med den tilføjelse, at midlerne i finanslov 2020 til et løft af folkeskolen som udgangspunkt også fordeles til skolerne efter forslaget til den nye tildelingsmodel. Endelig stillingtagen hertil afventer en klarhed over bindingerne forbundet med tildeling og udmøntning af finanslovsmidlerne.


Udvalget beder herudover administrationen om at stille sig til rådighed for en teknisk gennemgang af forslaget til justeret tildelingsmodel for de enkelte skolebestyrelser.

 caseno19-40383_#5118974_v1_bilag, forklaring af justeret tildelingsmodel den 5.12.2019.pdf

Bilag

Bilag, Forklaring af justeret tildelingsmodel den 5.12.2019


152. Underskriftsark

Underskriftsark