UDVALG

Udvalget for Børn og Skole

MØDE

Referat - Dialogmøde

STED

Lokale 6, Rådhuspladsen 1, Holbæk

STARTTIDSPUNKT

27-11-2019 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

27-11-2019 15:00:00


PUNKTER

147. Godkendelse af dagsorden til dialogmødet den 27. november 2019
148. Dialogmøde mellem Udvalget for Klima og Miljø og Udvalget for Børn og Skole
149. Underskriftsark147. Godkendelse af dagsorden til dialogmødet den 27. november 2019

Godkendelse af dagsorden til dialogmødet den 27. november 2019
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden til dialogmødet den 27. november 2019 godkendes

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 27-11-2019

Godkendt.

148. Dialogmøde mellem Udvalget for Klima og Miljø og Udvalget for Børn og Skole

Dialogmøde mellem Udvalget for Klima og Miljø og Udvalget for Børn og Skole
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø og Udvalget for Børn og Skole.

 

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller,

  1. at udvalgene drøfter mål, krav og forventninger for en grøn og bæredygtig omstilling i Holbæk Kommune på tværs af de faglige kerneområder.
Beskrivelse af sagen

Holbæks kommunalbestyrelse har både i sit arbejdsprogram og i den nyligt indgåede budgetaftale for 2020-2023 sat ambitiøse mål for Holbæk Kommune i retning af mere grøn og bæredygtig omstilling.

For at sikre en bred forankring i hele kommunens drift, bad Udvalget for Klima og Miljø på deres møde i juni om at komme i dialog med de forskellige fagområder. Derfor har udvalget inviteret Udvalget for Børn og Skole til en dialog om, hvordan vi tager ansvar for omstillingen på tværs af hele kommunens forvaltning.

På mødet vil der være to oplæg à ca. 10 minutters varighed:

  • projektleder fortæller om kommunens pilotprojekt med affaldssortering på kommunens skoler og daginstitutioner.
  • områdeleder for Katrinedals dagtilbud fortæller om, hvordan de i forbindelse med madordningen i daginstitutionerne arbejder med den bæredygtige dagsorden.

På baggrund af de to oplæg samt de overordnede politiske linjer i Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram og budgetaftalen skal de to fagudvalg drøfte snitflader og mulige veje at gå for at sikre den grønne omstilling i Holbæk Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagen bidrager til en øget bevidsthed om det fælles ansvar for den grønne og bæredygtige udvikling af Holbæk Kommune, og vil dermed have en positiv effekt på arbejdet med grøn omstilling.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 27-11-2019

Drøftet.

149. Underskriftsark

Underskriftsark