UDVALG

Udvalget for Børn og Skole

MØDE

Referat

STED

Rådhuspladsen 1, mødelokale 6

STARTTIDSPUNKT

30-10-2019 10:00:00

SLUTTIDSPUNKT

30-10-2019 12:00:00


PUNKTER

124. Godkendelse af dagsorden til mødet den 30. oktober 2019
125. Beslutning om placering af nyt børnehus i Tuse
126. Beslutning om dispensation til fælles ledelse af flere børnehuse/skoleafdelinger
127. Beslutning om godkendelse af ansøgning om udvidet åbningstid i området Skovvejens dagtilbud
128. Beslutning - Kommunal godkendelse af de boligsociale helhedsplaner for Ladegårdsparken og Vangkvarteret 2020-2023
129. Drøftelse af resultatet af undersøgelse af muligheder for genetablering af 7. - 9. klasse på St. Merløse Skole, område Kildedam
130. Drøfte opfølgning på dialogmøder med dagtilbudsbestyrelser
131. Orientering om status på realisering af anbefalingerne på dagtilbuds- og skoleområdet
132. Orientering om karaktergennemsnit ved folkeskolens prøver 2019
133. Orientering om status på Fraværsprojektet: etablering af indsatser til at mindske fravær i folkeskolen
134. Orientering om udgiftsdrivere - oktober 2019
135. Orienteringer
136. Underskriftsark124. Godkendelse af dagsorden til mødet den 30. oktober 2019

Godkendelse af dagsorden til mødet den 30. oktober 2019
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole


Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden til mødet den 30. oktober 2019 bliver godkendt

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 30-10-2019

Godkendt.caseno19-13282_#5075558_v1_program 30. oktober 2019.docx

Bilag

Program 30. oktober 2019


125. Beslutning om placering af nyt børnehus i Tuse

Beslutning om placering af nyt børnehus i Tuse
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. administrationen igangsætter brugerproces med Idrætsbørnehuset Tusenfryd med henblik på om- og tilbygning af det eksisterende børnehus på Tuse Byvej 16, Tuse, 4300 Holbæk
Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. administrationen igangsætter brugerproces med Idrætsbørnehuset Tusenfryd med henblik på nybyggeri på matrikel nr. 18d Tuse By, Tuse
Beskrivelse af sagen

Der skal træffes beslutning om, hvilken retning administrationen skal arbejde med brugerprocessen sammen med børnehuset og lokalsamfundet i Tuse. Der er to scenarier, enten om- og tilbygning og renovering af eksisterende børnehus eller nybyggeri.

Administrationen indstillede den 31. oktober 2018 til Udvalget for Børn og Skole, at der i Tuse var to scenarier for et nyt børnehus, enten

 • om- og tilbygning og renovering af eksisterende børnehus på Tuse Byvej 16, Tuse, 4300 Holbæk, eller
 • nybyggeri på matrikel nr. 18d Tuse By, Tuse.

 

Udvalget for Børn og Skole indstillede, at administrationen skulle arbejde videre med scenariet om nybyggeri. Indstillingen blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 21. november 2018.

Administrationen estimerede oktober 2018 et budget for nyt børnehus i Tuse til 44,2 mio. kr. eksklusive tilkøb af byggegrund. Budgettet er en del af en samlet anlægsramme til nye skoler og børnehuse på 175,5 mio. kroner i årene 2019-2022. Indenfor den samlede anlægsramme er der derved reserveret 44,2 mio. kr. til investering i børnehuset i Tuse.

Begge scenarier estimeres dyrere end tidligere, da børnetallet i børnehuset er steget, og der ved nybyggeri skal etableres støjværn.

Scenariet hvor der bygges nyt børnehus, estimeres nu at koste 65 mio. kr. (tidligere estimeret til 44,2 mio. kr.), og kan ikke længere rummes indenfor den samlede anlægsramme for skoler og børnehuse. 

Scenariet hvor der om- og tilbygges, estimeres nu at koste 45 mio. kr., hvilket overstiger budgettet for børnehuset i Tuse med 0,8 mio. kr., hvilket imidlertid kan rummes inden for den samlede ramme for nye skoler og børnehuse. Administrationen anbefaler, at der om- og tilbygges på nuværende adresse, da det er det børnehuset ønsker, og det kan gøres inden for de tidsmæssige og økonomiske rammer. Begge scenarier er beskrevet i sagen.

 

Om- og tilbygning og renovering af det eksisterende børnehus på Tuse Byvej 16, Tuse, 4300 Holbæk.

Administrationen har arbejdet med de to scenarier og undersøgt forholdene nærmere. I den forbindelse har administrationen været i dialog med Idrætsbørnehuset Tusenfryd. Børnehuset er glade for deres nuværende placering tæt på naturområde og sportsanlæg ved Tuse hallen. Den nuværende placering understøtter børnehusets pædagogiske profil som idrætsbørnehus, og derfor har børnehuset intet ønske om at flytte. Selve ejendommen understøtter dog ikke børnehusets behov, så derfor skal der ske om- og tilbygning og renovering på ejendommen, hvis børnehuset skal blive på den nuværende placering.

Børnehuset er aktuelt udfordret på kapacitet på grund af stigende børnetal i Tuse. Derfor er der behov for at udvide kapaciteten ved etablering af en midlertidig pavillon med faciliteter til 35 børn. Pavillonen etableres i løbet af efteråret 2019, og fjernes når et renoveret og udvidet børnehus er indflytningsklar.

Administrationen vurderer på baggrund af nuværende viden, at scenariet med om- og tilbygning og renovering er hurtigere og billigere fremfor nybyggeri. Det forventes på nuværende tidspunkt, at om- og tilbygning indebærer en renovering af 675 m2 eksisterende bygning (Tuse Byvej 16B) og tilbygning (nybyggeri) på ca. 1.085 m2 samt fraflytning eller nedrivning af 413 m2 (Tuse Byvej 16A). Brugerprocessen afdækker de konkrete behov.

Administrationen estimerer på nuværende tidspunkt, at det vil koste ca. 45 mio. kr. med et forløb på ca. 28 måneder fra brugerproces til ibrugtagning.

Det er tidligere estimeret, at scenariet med nybyggeriville koste 44,2 mio. kr. Det estimeres nu, at nybyggeri er 20,8 mio. kr. dyrere (i alt vil det koste ca. 65 mio. kr. jf. ovenfor) og forløbet 14 måneder længere. Vurderingen bygger på etablering af ca. 1.760 m2 nybyggeri, støjafskærmning mod motorvej, byggemodning, herunder vej-, sti- og parkeringsanlæg, udearealer med diverse beplantninger og legeplads samt udarbejdelse og godkendelse af lokalplan.

På baggrund af de aktuelle kapacitetsudfordringer, udgifter til pavillon i forbindelse med kapacitetsudvidelse, børnehusets ønske om at blive på nuværende matrikel, projektets økonomi og tidshorisonten for nybyggeri, indstiller administrationen, at der igangsættes en brugerproces i Tuse med henblik på om- og tilbygning og renovering af det eksisterende børnehus på Tuse Byvej 16.

Brugerprocessen forventes igangsat hurtigst muligt efter politisk beslutning, og forventes at have en varighed på 6-9 måneder. Processen resulterer i et konkret byggeprogram og budget, som indstilles til politisk behandling.

Beskrivelse af alternativ indstilling

Nybyggeri på matrikel nr. 18d Tuse By, Tuse.

Administrationen har undersøgt forhold for et nybyggeri på matrikel nr. 18d Tuse By, Tuse. Matriklen er 57.796 m2 beliggende mellem Tuse Skole, område Katrinedal og Holbækmotorvejen. Matrikelkort er vedlagt om bilag til sagen.

Administrationen vurderer, at der skal etableres en støjafskærmning for at reducere støj fra den trafikerede motorvej. Støjdata er vedlagt, som bilag til sagen.

Der er ingen lokalplan for matriklen. Derfor fordrer et nybyggeri udarbejdelse og godkendelse af en lokalplan. Det vurderes at en ny lokalplan tager et 1 år at udarbejde.

Nybyggeri på matrikel ved skolen taler for at skole og børnehus bygges sammen for at styrke synergier, samarbejdet og dele faciliteter. Fordelene ved denne løsning vurderes begrænset på grund af begge tilbuds størrelse. Skolen har ca. 642 elever og 80 ansatte, og børnehuset har ca. 130 børn og 21 ansatte. Løsningen vil desuden fordyre projektet yderligere, da der bygges ekstra kvadratmeter for at rumme et større antal personer. Desuden går der mange år før udearealer ved et nyt børnehus vil være tilsvarende naturskønt, som ved nuværende placering på Tuse Byvej 16. Derfor ønsker børnehuset ikke at flytte fra deres nuværende placering.

Administrationen vurderer, at et projekt med nybyggeri koster ca. 65 mio. kr. og vil tage ca. 42 måneder fra brugerproces til ibrugtagning af et nyt børnehus. Vurderingen bygger på, at der skal udarbejdes og godkendes en ny lokalplan, opføres ca. 1.760 m2 nybyggeri, etablering af støjafskærmning, udearealer med diverse beplantninger og legeplads samt byggemodning, herunder vej-, sti- og parkeringsanlæg.

Økonomiske konsekvenser

Administrationen estimerer på baggrund af nøgletalsberegning, at et projekt med om- og tilbygning og renovering af det eksisterende børnehus på Tuse Byvej 16, Tuse, 4300 Holbæk koster 45 mio. kr.

Der er i 2018 afsat et budget på 44,2 mio. kr. til børnehus i Tuse eksklusive tilkøb af byggegrund. Dermed er der på nuværende tidspunkt en budgetforøgelse på 0,8 mio. kr. ved om- og tilbygning af børnehuset i Tuse, som kan rummes inden for den samlede afsatte anlægsramme på 175,5 mio. kr.

Årsagen til budgetforøgelsen er opførelse af flere kvadratmeter end først antaget på grund af et øget børnetal.

Administrationen estimerede i 2018, at alle fem projekter samlet koster 161,3 mio. kr. Heraf er der afsat 19,8 mio. kr. til uforudsete udgifter. Der er afsat en samlede anlægsramme på 175,5 mio. kr. Dermed er restbeløb på 14,2 mio. kr.

Investeringsplan fra den politiske behandling af sagen i november 2018, er vedlagt til sagen.

 

Økonomiske konsekvenser ved alternativ indstilling

Administrationen estimerer på baggrund af nøgletalsberegning, at et projekt med nybyggeri på matrikel nr. 18d Tuse By, Tuse koster 65 mio. kr. inklusiv tilkøb af byggegrund.

Der er i 2018 afsat et budget på 44,2 mio. kr. eksklusive tilkøb af byggegrund. Dermed er der en budgetforøgelse på 20,8 mio. kr., som ikke kan rummes indenfor den, samlede afsatte anlægsramme på 175,5 mio. kr.

Hvis der arbejdes videre med nybyggeri, skal projektet tilføres restbeløbet på 14,2 mio. kr. fra den samlede budgetramme, og den resterende økonomi kan tilføres fra uforudsete udgifter eller ekstra bevilling fra anlægsbudgettet år 2020-2023.

Årsagen til budgetforøgelsen er bl.a. opførelse af flere kvadratmeter end først antaget på grund af et øget børnetal og etablering af støjafskærmning mod motorvej.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Administrationen vurderer, at projekt med om- og tilbygning og renovering af idrætsbørnehuset Tusenfryd belaster miljøet mindre end nybyggeri, forudsat at den byggetekniske tilstand af bygningerne er tilfredsstillende, og det vurderes den ene bygning på Tuse Byvej 16B at være. Bygning på Tuse Byvej 16A vurderes mindre god og den overvejes nedrevet. Det undersøges i løbet af brugerprocessen.

Hvis den byggetekniske tilstand er tilfredsstillende, vil tilsvarende nybyggeri give en større klimabelastning end renovering af den eksisterende bygning. Klimabelastning ved nybyggeri kan tage mange år at tjene hjem set i forhold til driften af en renoveret bygning.

Byggematerialernes klimabelastning kan være udslagsgivende for om nybyggeri eller renovering er det mest klimavenlige. Derudover kan der naturligvis være andre hensyn, der taler for om en bygning skal rives ned eller renoveres.

Hvis det antages at den nuværende varmekilde naturgas (”sort energi”) ændres til varmepumpe, som bruger strøm, og bliver strømmen produceret CO2-neutralt, f.eks. sol- eller vindenergi (”grøn energi”), kan det ikke klimamæssigt betale sig at erstatte de eksisterende bygninger med nye, forudsat at den byggetekniske tilstand af bygningerne er tilfredsstillende.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 21. november 2018, punkt 227. Beslutning - Prioritering af anlægsmidler til nye børnehuse og skoler

Kommunalbestyrelsen den 23. januar 2019, punkt 19. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til nye børnehuse og skoler

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 30-10-2019

Hovedindstillingen indstilles godkendt.

 caseno19-13978_#4977675_v1_kortbilag_tuse.jpg
caseno19-13978_#4977677_v1_kortbilag_støjdata_tuse.jpg
caseno19-13978_#5036185_v1_bilag - investeringsplan (ver.11.10.2018).pdf

Bilag

Kortbilag_Tuse
Kortbilag_Støjdata_Tuse
Bilag - Investeringsplan (ver.11.10.2018)


126. Beslutning om dispensation til fælles ledelse af flere børnehuse/skoleafdelinger

Beslutning om dispensation til fælles ledelse af flere børnehuse/skoleafdelinger
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. dispensationsansøgning fra dagtilbudsbestyrelsen for Katrinedal om, at én pædagogisk leder varetager ledelsen af børnehusene Hagested Naturbørnehus og Troldemosen godkendes

 

 1. dispensationsansøgning fra dagtilbudsbestyrelsen for Katrinedal om, at én pædagogisk leder varetager ledelsen af børnehusene Elverbo og Pilehytten godkendes

 

 1. dispensationsansøgning fra skolebestyrelsen ved Skovvejens Skole om, at én pædagogisk leder har ledelse af Knabstrup Skole og samtidig har ledelse af indskolingen på Nr. Jernløse Skole godkendes i dette skoleår og i skoleårene 2020-21 og 2021-22
Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen godkendte den 19. juni 2019 anbefalinger på dagtilbuds- og skoleområdet.

Udvalget for Børn og Skole besluttede den 28. august 2019 overordnede tids- og aktivitetsplan for 2019-2020 for realisering af anbefalingerne. Administrationen har herefter i september og oktober igangsat de beskrevne aktiviteter i planen. 

Et af de tiltag som kommunalbestyrelsen har besluttet er at styrke nærledelsen i børnehuse og skoleafdelinger. Som et led i udmøntning af anbefalingerne om styrket nærledelse på dagtilbuds- og skoleområdet indgår blandt andet følgende: 

Et børnehus/skoleafdeling – én leder
Det drejer sig primært om dagtilbudsområdet, hvor der flere steder er delt ledelse blandt mindre børnehuse. På skoleområdet er det kun relevant for Skovvejens Skole, hvor der er delt ledelse af to skoleafdelinger. Dagtilbudsbestyrelserne og skolebestyrelsen ved Skovvejens Skole har i løbet af september og primo oktober haft mulighed for at sende dispensationsansøgning til Udvalget for Børn og Skole i forhold til ønsker om at bibeholde delt ledelse af børnehuse/skoleafdelinger. Skovvejens skolebestyrelse samt dagtilbudsbestyrelsen for Katrinedal har fremsendt ansøgning.

Ansøgning fra dagtilbudsbestyrelse Katrinedal

Dagtilbudsbestyrelsen for Katrinedal søger dispensation til fortsat at have 2 pædagogisk ledere ansat med det primære ledelsesansvar for 4 af områdets institutioner. Bestyrelsen ønsker fortsat at have delt ledelse for Hagested Naturbørnehus og Troldemosen samt for Pilehytten og Elverbo. Det begrundes med at,

 • Elverbo og Pilehytten ligger begge i Svinninge. Der arbejdes pt. på at samle de to institutioner i samme hus som indskolingen på Svinninge skole. Bestyrelsen forventer, at der om ca. 1½ år kun vil være 1 institution i Svinninge. Derfor ønsker bestyrelsen at fortsætte arbejdet med en pædagogisk leder for de 2 børnehuse.
 • Hagested Naturbørnehus og Troldemosen, er 2 mindre børnehuse, (pt. ca. 50 enheder hver). Husene har det sidste 1½ år haft delt ledelse, dvs. de 2 huse har den samme leder.

Personalegruppen og forældrerådene i de 4 huse, samt ledelsen tilslutter sig bestyrelsens ansøgning.

Tilbagemelding fra dagtilbudsbestyrelsen i Kildedam, Holbæk By og Skovvejen

Dagtilbudsbestyrelserne i Kildedam, Holbæk By og Skovvejen har meldt tilbage, at de følger anbefalingen om én leder af hvert børnehus, og sætter en proces i gang for at sikre realisering. Det vil betyde, at der fremover sker en styrkelse af den daglige faglige ledelse, herunder faglig sparring om udvikling af læringsmiljøer for børnene, de steder hvor der i dag er delt ledelse af børnehuse. Anbefalingen om styrket nærledelse realiseres inden for områdernes budgetter, og forudsætter derved at dagtilbuddene inden for eget budget omprioriterer ressourcer til at ansætte ledere, de steder hvor der i dag ikke er en leder pr. børnehus.


Ansøgning fra Skovvejens Skole

Skolebestyrelsen og ledelsen på Skovvejens Skole søger om, at pædagogisk leder på Knabstrup Skole fortsat har ledelsesopgaver i indskolingen på Nr. Jernløse samt ledelse af Knabstrup Skole.

Ansøgningen begrundes med, at

 • skole og dagtilbud bygges sammen det kommende år, med en række fælles lokaler og aktiviteter, og at området dermed kan arbejde med en ide om fælles ledelse på dele af institutionen/opgaverne.
 • skolens elevantal og ansatte ikke økonomisk vil kunne bære en fuldtidsansat leder
 • det vil betyde, at området skal ansætte en fuldtidsansat leder
 • finansieringen skal ske indenfor de midler skolen har/får


Administrationen anbefaler, at dispensationsansøgningen fra skolebestyrelsen i Skovvejen godkendes for dette skoleår og skoleårene 2020-21 og 2021-22. Det sker ud fra at skole og dagtilbud i Knabstrup i de kommende år bygningsmæssigt planlægges at blive samlet. Det kan give nogle muligheder for fælles ledelse på tværs af skole og dagtilbud, hvorfor administrationen anbefaler, at dispensationen gives til og med skoleåret 2021-22, hvor byggeprocessen forventes færdig.

Hvis dispensation imødekommes om, at pædagogisk leder af Knabstrup Skole, område Skovvejen også varetager ledelsesopgaver i indskolingen på Nr. Jernløse Skole, vil pædagogisk leder af Knabstrup Skole skulle varetage ledelsesfunktionen daglig leder af Knabstrup Skole, område Skovvejen.

Ledelsesfunktionen én daglig leder – af hver skoleafdeling

Som led i realiseringen af kommunalbestyrelsens anbefalinger om styrket nærledelse, indføres på skoleområdet ledelsesfunktionen én daglig leder på hver skoleafdeling.

Før ændringen kan træde i kraft, skal der udarbejdes en funktionsbeskrivelse for ledelsesfunktionen daglig leder. Funktionsbeskrivelsen ligger klar inden udgangen af december 2019, så ledelsesfunktionen daglig leder kan have virkning fra den 1. januar 2020. Der vil som konsekvens heraf også blive justeret i funktionsbeskrivelserne for pædagogisk leder og områdeleder.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser. Godkendes indstillingen ikke vil det dog betyde, at Skovvejens Skole og dagtilbud Katrinedal inden for eget budget skal omprioritere ressourcer til at oprette henholdsvis en lederstilling (Skovvejen) og to lederstillinger i dagtilbud Katrinedal.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 30-10-2019

Godkendt.

 caseno19-36120_#5063351_v1_dagtilbudsbestyrelse, katrinedal.pdf
caseno19-36120_#5063350_v1_skovvejens skolebestyrelse, ansøgning.pdf

Bilag

Dagtilbudsbestyrelse, Katrinedal
Skovvejens skolebestyrelse, ansøgning


127. Beslutning om godkendelse af ansøgning om udvidet åbningstid i området Skovvejens dagtilbud

Beslutning om godkendelse af ansøgning om udvidet åbningstid i området Skovvejens dagtilbud
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. ansøgning fra forældrebestyrelsen ved Skovvejens dagtilbud om udvidelse af åbningstiden ud over gennemsnitligt 52 timer ugentlig godkendes
Beskrivelse af sagen

Forældrebestyrelsen for området Skovvejens dagtilbud har jf. styrelsesvedtægten for Holbæk Kommunes dagtilbud fremsendt ansøgning om godkendelse til at udvide åbningstiden i fire ud af områdets i alt syv børnehuse med den konsekvens, at den gennemsnitlige åbningstid i områdets børnehuse samlet set overstiger 52 timer/uge.

 

Baggrund

Af styrelsesvedtægten for Holbæk Kommunes dagtilbud fremgår det, at den gennemsnitlige åbningstid i hvert af de fire dagtilbudsområder er 52 timer om ugen.

Forældrebestyrelsen kan indenfor rammen af den gennemsnitlige åbningstid og efter dialog med forældrerådene i de berørte børnehuse træffe beslutning om, at sænke åbningstiden i nogle børnehuse og øge den tilsvarende i andre.

Derudover kan forældrebestyrelsen søge udvalgets godkendelse til at øge åbningstiden ud over den gennemsnitlige ugentlige åbningstid på 52 timer. Det er denne mulighed bestyrelsen nu gør brug af.

Ansøgningen fra området Skovvejens dagtilbud tager udgangspunkt i, at forældrerådene fra fire af områdets børnehuse har henvendt sig til bestyrelsen med ønske om at udvide åbningstiden, da der i børnehusene hen over efterår/vinteren 2018/2019 har været en del merarbejde grundet for sent hentede børn.

I første omgang havde bestyrelsen fået forståelsen af, at bestyrelsen har kompetencen til at beslutte en udvidet åbningstid selv om det betyder, at den gennemsnitlige åbningstid for området som helhed bliver på mere end 52 timer om ugen.

Bestyrelsen har derfor behandlet forældrerådenes ansøgninger og har godkendt dem.

Efterfølgende er bestyrelsen blevet opmærksom på, at Udvalget for Børn og Skole skal godkende en eventuel udvidelse af åbningstiden i området ud over de gennemsnitlige 52 timer/uge, hvilket bestyrelsen beklager.

Ansøgningen om godkendelse af udvidet åbningstid omfatter følgende børnehuse:

 

Udvidelse timer/uge

Fremtidig åbningstid

Børnehuset Kirsebærhaven

1,00

 6:00- 16:45, fredag kl. 16:00

Mørkøv Børnehus

1,15

 6:00-16:45, fredag kl. 16:15

Undløse Børnehus

1,00

 6:15-17:00, fredag kl.16:15

Børnehuset Galaxen

1,15

 6:00-16:45, fredag kl. 16:15

 

Den udvidede åbningstid har fungeret i alle fire børnehuse siden februar 2019. Udvalgets godkendelse sker derfor i givet fald med tilbagevirkende kraft.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til den udvidede åbningstid afholdes indenfor områdets budget. Der er med andre ord tale om en samlet prioritering af områdets økonomi. Den udvidede åbningstid i de fire børnehuse betyder, at det ekstra timeforbrug pga. for sent hentede børn forventeligt bliver reduceret.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Høring

Forældrebestyrelsens ansøgning om udvidet åbningstid har været drøftet i områdets MED-udvalg

Lovgrundlag – link

https://holbaek.dk/media/22544111/styrelsesvedtaegt-og-bilag-for-holbaek-kommunes-dagtilbud-15-september-2017.pdf

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 30-10-2019

Godkendt, idet Skovvejen skal fremsende dokumentation for behovet for udvidet åbningstid og de økonomiske konsekvenser heraf.

 caseno19-37179_#5069804_v1_ansøgning om udvidelse af åbningstid.pdf

Bilag

Ansøgning om udvidelse af åbningstid


128. Beslutning - Kommunal godkendelse af de boligsociale helhedsplaner for Ladegårdsparken og Vangkvarteret 2020-2023

Beslutning - Kommunal godkendelse af de boligsociale helhedsplaner for Ladegårdsparken og Vangkvarteret 2020-2023
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. de boligsociale helhedsplaner for Ladegårdsparken og Vangkvarteret for 2020-2024 samt den kommunale medfinansiering heri godkendes.
Beskrivelse af sagen

Baggrund

En boligsocial helhedsplan danner grundlag for en boligsocial indsats støttet af Landsbyggefonden (LBF). Indsatsen har til formål at øge beboernes trivsel og vende en uhensigtsmæssig udvikling i et boligområde.

Helhedsplaner finansieres for fire år ad gangen. LBF bidrager med højst 75% af økonomien, mens resten medfinansieres lokalt af boligorganisationerne (her Holbæk Boligselskab & Lejerbo Holbæk) og kommunen i fællesskab. Medfinansieringen består oftest af medarbejderressourcer og faciliteter, der stilles til rådighed.

I forbindelse med nye helhedsplaner udarbejder de involverede boligorganisationer som første skridt ansøgninger om prækvalifikation til boligsocial indsats. Ansøgningerne indsendes til LBF med kommunal anbefaling.

Holbæk Kommune besluttede i september 2018 at godkende anbefalingen af to koordinerede ansøgninger til LBF om prækvalifikation til nye boligsociale helhedsplaner i Ladegårdsparken og Vangkvarteret. På baggrund af de indsendte ansøgninger prækvalificerede LBF i oktober 2018 de to bebyggelser til en boligsocial indsats.

Prækvalifikationerne har siden dannet ramme for et tæt samarbejde mellem LBF, Holbæk Boligselskab, Lejerbo Holbæk og Holbæk Kommune om udformningen og organiseringen af to helhedsplaner med opstart i januar 2020.

Indsatserne i de boligsociale helhedsplaner for Ladegårdsparken og Vangkvarteret

Det nære samarbejde mellem Holbæk Boligselskab, Lejerbo Holbæk og Holbæk Kommune giver de kommende helhedsplaner i Ladegårdsparken og Vangkvarteret gode rammer for at bidrage yderligere til udvikling, tryghed og flere muligheder for beboerne i de to bebyggelser - og i Holbæk by som sådan.

Til trods for det nære samarbejde mellem Ladegårdsparken og Vangkvarteret samt den koordinerede tilgang i relation til helhedsplanerne, er bebyggelserne i sagens natur ikke ens.

Ifølge Transport-, Bygge og Boligstyrelsens definition er Vangkvarteret eksempelvis en hård ghetto, mens Ladegårdsparken for et par år tilbage røg af styrelsens liste over udsatte boligområder.

Beboerne i Ladegårdsparken oplever imidlertid til stadighed markante udfordringer, og der er derfor grundlag for en fortsat boligsocial indsats samt et tæt samarbejde med boligorganisation, kommune og helhedsplanen i Vangkvarteret.

Overordnet vil den boligsociale indsats i de to bebyggelser tage udgangspunkt i tre indsatsområder med følgende formål:

Tryghed og trivsel

Formålet er at sikre boligområder, hvor trygheden og rummeligheden er høj, hvor de mange forskellige beboere trives og hvor de på baggrund af dette deltager som aktive medborgere i inkluderende fællesskaber både på arbejdsmarkedet og i civilsamfundet.

Uddannelse og beskæftigelse

Formålet er at bryde den negative sociale arv og øge beboernes deltagelse i uddannelse, arbejdsmarked og civilsamfund.

Forebyggelse og forældreansvar

Gennem en helhedsorienteret tilgang er indsatsens formål at understøtte familiers læringsmiljøer på en måde, der øger børnenes livschancer og derigennem øger den sociale mobilitet

Aftalegrundlag for helhedsplanerne

Hver helhedsplan består af:

 • Én strategisk samarbejdsaftale
 • Én delaftale per indsatsområde (tre per helhedsplan)

I aftalerne beskrives blandt andet formål og rammer, organisering, indsatsområder, aktiviteter, evaluering/datagrundlag/succeskriterier samt økonomi.

Aftalerne er godkendt af Landsbyggefonden og vil blive underskrevet efter helhedsplanernes godkendelse i Holbæk Boligselskab, Lejerbo Holbæk og Holbæk Kommune.

Alle otte aftaler er vedlagt som bilag.

Øvrige tiltags betydning for helhedsplanerne

Sideløbende med udarbejdelsen af de nye boligsociale helhedsplaner, førte vedtagelsen af den forrige regerings parallelsamfundsudspil i december 2018 til en række lovændringer.

Vangkvarterets status som en af de hårde ghettoer medfører, at disse lovændringer potentielt kan afstedkomme mærkbare konsekvenser for kommunen og andre almene bebyggelser i særligt Holbæk by.

Ændringerne gjorde det blandt andet lovpligtigt at udfærdige en udviklingsplan for Vangkvarteret, der blandt andet skulle mindske andelen af familieboliger frem til 2030. Udviklingsplanen er godkendt af Lejerbo Holbæk og Holbæk Kommune i maj 2019 og af Transport- og Boligministeriet i september 2019. Ministeriets godkendelse er vedlagt som bilag.

Udviklingsplanen skal via tre spor og en række tiltag tilgodese såvel hensynet til de nuværende beboere samt behovet for at omdanne Vangkvarteret til et blandet og bæredygtigt byområde integreret med naboområderne og resten af Holbæk by.

Spor 1 rummer tiltag, der omhandler den fysiske forandring i bebyggelsen, spor 2 omfatter en imageindsats, der skal skabe rammen for ”En ny fortælling om Vang”, mens spor 3 indeholder de sideløbende initiativer, der skal bidrage til den positive udvikling (den boligsociale indsats, blandt andet).

Som følge af blandt andet parallelsamfundsudspillet er der i øjeblikket ligeledes ved at blive udarbejdet en fælles udlejningsaftale vedrørende alle almene familieboliger i kommunen. Aftalen er et fælles initiativ mellem Holbæk Kommune, alle lokale boligorganisationer og Boligselskabernes Landsforening.

Aftalen skal skabe større sammenhængskraft i kommune ved at kunne tilbyde boliger til borgere, der arbejder lokalt, og derved være en god samarbejdspartner for erhvervslivet. Samtidig er det en målsætning, at Holbæk Kommune i 2021 ikke længere skal have boligområder på eller i nærheden af regeringens lister over udsatte boligområder.

En særlig ambition med udlejningsaftalen er desuden, at udviklingsplanen for Vangkvarteret ikke skal påvirke beboersammensætningen og trivslen i Ladegårdsparken i negativ retning.

Der er taget højde for såvel udviklingsplanen for Vangkvarteret som den fælles udlejningsaftale i udarbejdelsen af de boligsociale helhedsplaner.

Økonomiske konsekvenser

Ansøgningerne om helhedsplaner for Ladegårdsparken og Vangkvarteret omfatter og forudsætter en kommunal medfinansiering. Den kommunale medfinansiering udgøres af medarbejdertimer, der kapitaliseres og indberettes til Landsbyggefonden.

Den kommunale medfinansiering udgør i løbet af helhedsplansperioden i alt:

Helhedsplan for Ladegårdsparken 2020-2024:                    5.612.000 kr.

Helhedsplan for Vangkvarteret 2020-2024:                    5.789.000 kr.

 

Fordelingen af medfinansieringen fordelt på kerneområder fremgår af de to opsummeringer nedenfor (2019-tal)

Helhedsplan for Ladegårdsparken 2020-2024

Aktiv hele livet:     1.712.000 kr.

(indsatsområdet Tryghed og trivsel)

Alle kan bidrage:      1.870.000 kr.

(indsatsområdet Uddannelse og beskæftigelse)

Læring og trivsel:         382.000 kr.

(indsatsområderne Forebyggelse og forældreansvar samt Uddannelse og beskæftigelse)

Uddannelse til alle unge:      1.043.000 kr.

(indsatsområderne Forebyggelse og forældreansvar samt Uddannelse og beskæftigelse)

Vækst og bæredygtighed:       605.000 kr.

(koordinering og projektledelse)

 

Helhedsplan for Vangkvarteret 2020-2024

Aktiv hele livet:     1.712.000 kr.

(indsatsområdet Tryghed og trivsel)

Alle kan bidrage:      1.870.000 kr.

(indsatsområdet Uddannelse og beskæftigelse)

Læring og trivsel:         695.000 kr.

(indsatsområderne Forebyggelse og forældreansvar samt Uddannelse og beskæftigelse)

Uddannelse til alle unge:         907.000 kr.

(indsatsområderne Forebyggelse og forældreansvar samt Uddannelse og beskæftigelse)

Vækst og bæredygtighed:       605.000 kr.

(koordinering og projektledelse)

 

(beløbene er for begge helhedsplaners vedkommende afrundet til hele tusinder)

 

De enkelte kerneområder har været med til at udpege og udmønte konkrete indsatser i helhedsplanerne, ligesom de har været med til at fastlægge økonomien herfor.

Indsatserne og medfinansieringen er forpligtende for kommunen i helhedsplansperioden. Eventuelle ændringer skal derfor godkendes af Landsbyggefonden.

 

Inklusive Landsbyggefondens tilskud og boligorganisationernes egen finansiering udgør den samlede økonomi for helhedsplanerne som følger:

Helhedsplan for Ladegårdsparken 2020-2024:                    14.903.000 kr.

Helhedsplan for Vangkvarteret 2020-2024:                    17.932.000 kr.

 

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Det forventes ikke, at helhedsplanerne og indsatserne heri har miljø- og klimamæssige konsekvenser – hverken positive eller negative.

Lovgrundlag – link

Almenboliglovens §91a

Almenboliglovens §168a, stk. 2

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen 15. maj 2019, punkt 134: Godkendelse af udviklingsplan for Vangkvarteret

Kommunalbestyrelsen 12. september 2018, punkt 180: Beslutning – kommunal anbefaling af ansøgninger om prækvalifikation til nye helhedsplaner

Byrådet 16. august 2017, punkt 148: Beslutning – Tværgående helhedsplan i Holbæk Kommune

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 30-10-2019

Indstilles godkendt.

 caseno19-34852_#5053425_v1_strategisk samarbejdsaftale - ladegårdsparken.pdf
caseno19-34852_#5053428_v1_strategisk samarbejdsaftale - vangkvarteret.pdf
caseno19-34852_#5054497_v1_delaftale for indsatsområdet forebyggelse og forældreansvar - ladegårdsparken.pdf
caseno19-34852_#5054503_v1_delaftale for indsatsområdet tryghed og trivsel - ladegårdsparken.pdf
caseno19-34852_#5054507_v1_delaftale for indsatsområdet uddannelse og beskæftigelse - ladegårdsparken.pdf
caseno19-34852_#5054515_v1_delaftale for indsatsområdet forebyggelse og forældreansvar - vangkvarteret.pdf
caseno19-34852_#5054520_v1_delaftale for indsatsområdet tryghed og trivsel - vangkvarteret.pdf
caseno19-34852_#5054525_v1_delaftale for indsatsområdet uddannelse og beskæftigelse - vangkvarteret.pdf
caseno19-34852_#5054559_v1_godkendelse af udviklingsplan for boligområdet agervang, holbæk kommune (jf. almenboliglovens § 168 .pdf

Bilag

Strategisk samarbejdsaftale - Ladegårdsparken
Strategisk samarbejdsaftale - Vangkvarteret
Delaftale for indsatsområdet Forebyggelse og forældreansvar - Ladegårdsparken
Delaftale for indsatsområdet Tryghed og trivsel - Ladegårdsparken
Delaftale for indsatsområdet Uddannelse og beskæftigelse - Ladegårdsparken
Delaftale for indsatsområdet Forebyggelse og forældreansvar - Vangkvarteret
Delaftale for indsatsområdet Tryghed og trivsel - Vangkvarteret
Delaftale for indsatsområdet Uddannelse og beskæftigelse - Vangkvarteret
Godkendelse af udviklingsplan for boligområdet Agervang, Holbæk Kommune (jf. almenboliglovens § 168 a, stk. 2)


129. Drøftelse af resultatet af undersøgelse af muligheder for genetablering af 7. - 9. klasse på St. Merløse Skole, område Kildedam

Drøftelse af resultatet af undersøgelse af muligheder for genetablering af 7. - 9. klasse på St. Merløse Skole, område Kildedam
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. undersøgelsen af eventuelt etablering af udskolingsspor på St. Merløse Skole, område Kildedam drøftes
Beskrivelse af sagen

Udvalget for Børn og Skole besluttede på udvalgsmødet den 28. august at sætte en undersøgelse i gang, der skulle belyse fordele og ulemper ved genetablering af udskolingen (7.- 9. klasse) St. Merløse Skole, område Kildedam.

Udvalget for Børn og Skole bedes på mødet drøfte resultatet af undersøgelsen, herunder drøfte om administrationen skal arbejde videre med et eventuelt høringsforslag.

 

Undersøgelse af fordele og ulemper ved genetablering af udskoling på St. Merløse Skole, område Kildedam

Ved ændringen af Holbæk Kommunes skolestruktur i 2012 blev antallet af skoleafdelinger med udskoling reduceret fra 15 til 9. I den forbindelse blev udskolingen i St. Merløse flyttet til skoleafdelingen i Tølløse. Skoleafdelingen i St. Merløse er en ét sporet skole – og har siden 2012 været en skole med klassetrinene 0. – 6. klasse og med udskoling i Tølløse for 7. – 9. årgang.

Ved udskoling i St. Merløse ud fra samme elevtal som hvis udskolingen forbliver samlet i Tølløse, vil der over 10 skoleår (2019/20-2028/29) være 200 klasser + 94 klasser i alt 294 klasser. Hvis udskolingen forbliver i Tølløse, vil der være 206 klasser + 70 klasser i alt 276 klasser.

Det betyder, at der vil være 18 klasser mere i alt på de to skoleafdelinger over en periode på 10 skoleår. Det skal bemærkes, at elevtalsudviklingen er udarbejdet med baggrund i det nuværende søgemønster og prognosetal mellem skoleafdelinger og privatskoler, og der må derfor påregnes en usikkerhed i opgørelsen.

Administrationen har udarbejdet et notat, som beskriver forventet elevtal samt belyser konsekvenser i forhold til økonomi, de fysiske rammer og undervisning. Notatet er vedlagt som bilag. Nedenfor et kort resumé af notatet:

Pædagogiske konsekvenser for elevernes undervisning og valgmuligheder

Det forventes, at undervisningens kvalitet vil være på samme niveau, uanset om udskolingen etableres på St. Merløse skole eller som i dag ligger på Tølløse skole. Ved flytning af et udskolingsspor til St. Merløse kan det betyde, at udbuddet af valgfag bliver mindre eller skal tilbydes pga. lovændring. Det kan betyde, at elever der ønsker, et specifikt valgfag må blive undervist på Tølløse skole.

Konsekvenser for det pædagogiske og administrative personale

Det forventes, at område Kildedam samlet har de nødvendige lærerkræfter til at dække skolens fag uanset ændring af områdets interne skolestruktur. Det kan dog betyde, at enkelte lærere må undervise på to matrikler for at kunne dække St. Merløse skoles fagrække med linjeuddannede lærere. Der skal i den forbindelse udbetales et mindre tillæg til disse lærere. Ved fuld implementering af strukturen betyder det, at skolen i St. Merløse tilføres ca. 4 fuldtidsansatte lærere.

Ved afvikling af prøver kan der forekomme et administrativt merarbejde, da prøverne skal holdes på 2 matrikler mod nuværende 1.

Bygningsmæssige tilpasninger

Der har tidligere været udskoling på St. Merløse skole, men det er ikke længere muligt, da der ikke er plads i den eksisterende skolebygning i St. Merløse. Det skyldes, at aktivitetscenteret fra Møllevang og hjemmeplejen fra Tølløsevej 42 i Tølløse flytter ind i skolebygning, 75-bygningen. Det vil sige, at aktivitetscentrets Møllevang sælges og hjemmeplejens lejemål på Tølløsevej 42 opsiges/udløber, jf. beslutning i kommunalbestyrelsen den 12.12.2018. Derfor er forudsætning for faciliteter til udskoling, at der tilføres nye kvadratmeter ved nybyggeri.

Et estimat på faciliteter til etablering af udskolingsafdeling på St. Merløse Skole, område Kildedam vil omfatte et Nybyggeri 400 m2, herunder:

- 3 klasselokaler med tekøkken til 7., 8. og 9. klasse

- Projektrum til gruppearbejde

- Garderober

- Toiletter

- Depoter

- Gang- og fællesarealer

- Inventar og IT

- Udearealer, herunder belægninger, beplantninger, belysning

Samlet pris, 12 mio. kr. (estimat ex. moms).

Økonomiske konsekvenser

Den nuværende tildelingsmodel til folkeskolerne er stort set udelukkende baseret på, at skolerne får økonomi efter antal elever. Hertil kommer mindre beløb pr. matrikel og pr. område. I modellen skelnes der ikke mellem antallet af udskolinger i det enkelte område. Ekstra driftsudgifter til undervisning ved etablering af udskoling i St. Merløse vil med den nuværende tildelingsmodel skulle afholdes inden for budgettet til område Kildedam.

Hvis, der etableres et udskolingsspor i St. Merløse ud fra samme elevtal, som hvis udskolingen forbliver samlet i Tølløse, betyder det, at der over 10 skoleår (2019/20-2028/29) vil være 200 klasser i Tølløse og 94 i st. Merløse i alt 294 klasser. Hvis udskolingen forbliver i Tølløse, vil der være 206 klasser + 70 klasser i alt 276 klasser.

Det betyder, at der vil være 18 klasser mere over en periode på 10 skoleår.

De økonomiske konsekvenser er 700.000 kr. pr. ekstra klasse, hvilket kan betyde en merudgift over 10 skoleår på i alt 12,6 mio. kr.

I gennemsnit set over 10 år vil der anslået være en ekstra årlig driftsudgift på 1,26 mio. kr. for Kildedamsskolen.

Etablering og drift vil i alt over en 10-årig periode andrage anslået 12,6 mio. kr. til øgede drift af Kildedamsskolen, og det vil koste anslået 12 mio. kr. i anlægsudgifter, i alt 24,6 mio. kr. Beregningsmetoden på 10 år ift. konsekvenser for driften er valgt med det formål at beskrive de langsigtede konsekvenser. Dog kan der være tale om væsentlige usikkerheder i beregningen, da der kan ske ændringer i forældre/elevernes valg af skole og ændringer i elevprognosen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 30-10-2019

Drøftet.caseno19-34942_#5075392_v1_notat vedr etablering af udskoling på st. merløse skole område kildedam 24102019.pdf.pdf

Bilag

Notat vedr etablering af udskoling på St. Merløse Skole område Kildedam 24102019.pdf


130. Drøfte opfølgning på dialogmøder med dagtilbudsbestyrelser

Drøfte opfølgning på dialogmøder med dagtilbudsbestyrelser
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. opfølgning på dialogmøder med dagtilbudsbestyrelser 2019 drøftes
Beskrivelse af sagen

Udvalget for Børn og Skole har fra maj – oktober 2019 holdt dialogmøde med hver af de fire dagtilbudsbestyrelser. Dagsordenen på de fire møder har været:

 • Emner som bestyrelserne ønsker at drøfte
 • Tidlig indsats – og udmøntning af 20 mio. kr. til dagtilbudsområdet fra budgetaftale 2018
 • Drøftelse af et udvalgt tema, i hvert dagtilbudsområde;

Katrinedal: Bestyrelsens samarbejde med forældreråd
Kildedam: Det sammenhængende læringsforløb
Holbæk By: Selvstyrende område
Skovvejen: Det gode forældresamarbejde


Administrationen har på baggrund af møderne opsummeret følgende emner, som er blevet fremhævet på dialogmøderne, og hvor udvalget eller bestyrelse har givet udtrykt for behov for nærmere opfølgning i udvalget.  

 • Opsamling på erfaringer med Holbæk Bys arbejde som selvstyrende område, herunder budgetsikkerhed, fleksible åbningstider og lukkedage.

 

 • Temadrøftelse om tilbud i dagtilbud til børn i særligt udsatte positioner.

 

 • Madordning og kommende afstemning om fravalg. Forslag fra dialogmødet i Skovvejen om evt. ændring af opdelingen i aldersgrupper ved afstemning.
Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 30-10-2019

Drøftet.

131. Orientering om status på realisering af anbefalingerne på dagtilbuds- og skoleområdet

Orientering om status på realisering af anbefalingerne på dagtilbuds- og skoleområdet
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. orientering om status på realisering af anbefalingerne på dagtilbuds- og skoleområdet tages til efterretning
Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen godkendte den 19. juni 2019 11 anbefalinger på dagtilbuds- og skoleområdet.

Desuden besluttede kommunalbestyrelsen, at Udvalget for Børn og Skole i samarbejde med skoler og dagtilbud sikrer, at alle anbefalinger udmøntes i konkrete lokale initiativer.

Udvalget for Børn og Skole besluttede den 28. august 2019 overordnede tids- og aktivitetsplan for 2019-2020 for realisering af anbefalingerne. Administrationen har herefter i september og oktober igangsat de beskrevne aktiviteter i planen. 

Administrationen giver på mødet en status på opstarten af de forskellige tiltag i planen.

Herefter vil administrationen løbende sikre formidling af arbejdet med at realisere anbefalingerne til de relevante parter (forældre, børn, ledere, medarbejdere, udvalg og kommunalbestyrelse).

De samlede anbefalinger er beskrevet i fem tiltag:

 • Styrke nærledelse
 • Styrke de lokale børnehuses og skolers særkende
 • Styrke forældre- og elevindflydelsen
 • Styrke medarbejderindflydelse
 • Justeret tildelingsmodel - økonomisk bæredygtige skoleafdelinger


Vedlagt i bilag er den overordnede tids- og aktivitetsplan for udmøntning af anbefalingerne. Realiseringen af anbefalingerne forløber planmæssigt.

Udvalget får som tidligere besluttet en samlet status hvert kvartal. I januar 2020 vil udvalget få en uddybende status med milepæle, og status på hvornår og hvordan resultaterne kan opleves i hverdagen på skoler og dagtilbud.

Økonomiske konsekvenser

Anbefalingerne udmøntes inden for dagtilbuddenes og folkeskolernes budgetramme – med undtagelse af anbefalingen om økonomisk bæredygtige skoleafdelinger. Her afventes politisk stillingtagen til eventuelt at øge tildelingen til skolerne i forbindelse med budgetforhandlingerne for budget 2020.

Anbefalingen om en daglig leder på hvert børnehuse og skoleafdeling vil indenfor skolernes budgetter udgør en udgift på 0,6 mio. kr. og på dagtilbudsområdet en udgift på 3,6 mio. kr.

Midlerne vil skulle anvendes til ansættelse af ledere til de børnehuse samt en skoleafdeling, hvor der i dag er delt ledelse mellem to børnehuse og delt ledelse af en skoleafdeling. Desuden må forventes et funktionstillæg til daglige ledere på de større skoleafdelinger.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 30-10-2019

Taget til efterretning.

 caseno19-28735_#5014323_v1_illustration overordnede tids- og aktivitetsplan, august 2019.pdf

Bilag

Illustration overordnede tids- og aktivitetsplan, august 2019


132. Orientering om karaktergennemsnit ved folkeskolens prøver 2019

Orientering om karaktergennemsnit ved folkeskolens prøver 2019
Sagsgang og sagstype

Udvalget Børn og Skole

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. orientering om karaktergennemsnit ved folkeskolens afgangsprøver skoleåret 2018-19 tages til efterretning
Beskrivelse af sagen

Karaktergennemsnittet ved folkeskolens afgangseksamen 2018/19 er offentliggjort. Orienteringen omfatter Holbæk Kommunes folkeskoler, normalklasser og specialklasser.

De bundne prøver

De bundne prøvefag er dansk, engelsk, matematik og fællesprøven i fysik/kemi, biologi og geografi. Karaktergennemsnittet har ligget stabilt de seneste 3 år, både i Holbæk Kommune og på landsplan. Gennemsnittet i Holbæk Kommune i 18/19 er 6,3 og det samme var det i 17/18. På landsplan er gennemsnittet 7,0 i 18/19 mod 6,9 i 17/18.

Socioøkonomisk reference

Den socioøkonomiske reference er et statistisk beregnet udtryk, som viser hvordan elever på landsplan med samme baggrundsforhold som skolens elever har klaret afgangseksamen. Beregningen foreligger ikke endnu. Holbæk Kommune har de tidligere år ligget på niveau med andre elever på landsplan med samme baggrundsforhold med små udsving.

Karaktergennemsnit fordelt på køn

Både på landsplan og kommuneplan klarer pigerne sig bedre end drengene i de bundne prøvefag. I Holbæk Kommune er drengenes karaktergennemsnit i 2019 på 5,9 og pigernes 6,7. En forskel på 0,8. På landsplan er drengenes karaktergennemsnit 6,6 og pigernes 7,5. En forskel på 0,9.

Andelen af elever med mindst 02 i både dansk og matematik

Andelen af elever der opfylder kriteriet på Holbæk Kommunes skoler spænder fra 78,6% til 95,8%. Gennemsnittet er 85,3%. Landsgennemsnittet ligger på 91,4%. Både på kommuneplan og på landsplan er der en lille stigning fra 17/18 til 18/19, sådan at lidt flere elever nu opfylder kriteriet.

På udvalgsmødet vil administrationen præsentere elevernes karaktergennemsnit ved folkeskolens afgangsprøver skoleåret 2018-19 sammenholdt med tidligere år.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 30-10-2019

Taget til efterretning.

 caseno19-35059_#5074437_v1_resultater karakterer skoleåret 2018-2019.pdf

Bilag

Resultater karakterer skoleåret 2018-2019


133. Orientering om status på Fraværsprojektet: etablering af indsatser til at mindske fravær i folkeskolen

Orientering om status på Fraværsprojektet: etablering af indsatser til at mindske fravær i folkeskolen
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Socialudvalget

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. orienteringen om status på Fraværsprojektet: etablering af indsatser til at mindske fravær i folkeskolen tages til efterretning
Beskrivelse af sagen

Udvalget orienteres her om status på det igangværende fraværsprojekt, der har til formål at etablere konkrete indsatser til at mindske fravær for elever i folkeskolerne.

Baggrund

Som en del af effektiviseringer og besparelser 2019-2022 besluttede kommunalbestyrelsen i juni 2018 effektiviseringsforslaget ’Målrettet forebyggende indsats ift. børn og unge i mistrivsel’. I det videre arbejde med dette effektiviseringsforslag er titlen ’fraværsprojektet: etablering af indsatser til at mindske fravær i folkeskolen’ brugt.

Projektet har til formål at medvirke til, at skolen sammen med forældre og børn hurtigere og bedre får opfanget og handlet, når fravær handler om elevens udfordringer med trivsel og med læring.

Status på arbejdet

I maj 2019 fik Udvalget for Børn og Skole og Socialudvalget en status projektet og de tre spor, som fraværsprojektet består af. Siden maj er følgende sket:

 

 1. En arbejdsgangsbeskrivelse af håndtering af fravær

 

Der er nu udviklet en arbejdsgang for håndtering af fravær på alle skoler, og i samarbejdet mellem skoler, Pædagogisk-Psykologisk-Rådgivning (PPR) og myndighed i Børneindsatsen. I arbejdsgangen beskrives også, hvordan fravær skal registreres, og hvad der forstås ved bekymrende fravær.

 

Arbejdsgangen er et led i den forebyggende indsats og er målrettet de elever, som er i risiko for at udvikle et uhensigtsmæssigt fraværsmønster.

 

Arbejdsgangen er i oktober måned blevet præsenteret på ledermøder i de fire skoleområder, og arbejdsgangen er nu klar til at blive taget i brug.

 

 1. En ’værktøjskasse’ med konkrete indsatser til elever med massivt fravær.

 

I projektet arbejder PPR i øjeblikket i samarbejde med skolerne målrettet med 11 elever med massivt fravær. Der er tale om elever, som også har en sag i børnemyndighed.

 

I arbejdet med de konkrete elever er der fokus på at samle erfaringer i forhold til, hvad der kan gøres, og hvilke indsatser som virker, når en elev med massivt fravær skal støttes i at komme tilbage til skolen.

 

 1. Etablering af en vidensgruppe, som har særlig viden og kompetencer i forhold til fravær.

 

Til at udvikle arbejdsgangen for håndtering af fravær, har der været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra skoler, PPR, SSP og 10. klassecentret. Arbejdet i denne gruppe har givet nogle input til, hvordan en egentlig vidensgruppe kan se ud. Der skal i den kommende tid arbejdes videre med rammer og form på en sådan vidensgruppe.

Det overordnede formål med vidensgruppen er at sikre en fælles ’vidensplatform’ for Holbæk Kommune ift. arbejdet med at mindste skolefravær.

 

Skolefravær er en problematik, som kan ses for elever både i indskolingen, på mellemtrinet og i udskolingen. Derfor skal den værktøjskasse, som etableres være konkrete indsatser som kan bruges til elever på alle årgange.

Økonomiske konsekvenser

I effektiviseringsforslaget er der knyttet et økonomisk potentiale:

Økonomisk potentiale

2019

2020

2021

2022

Økonomisk potentiale i mio. kr.

-0,5

-0,8

-3,0

-3,0

Investeringsbehov i mio. kr. (pulje)

1,2

1,0

0,0

0,0

Resultater i mio. kr.

0,7

-0,8

-3,0

-3,0

 

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2018: Punkt 131: Beslutning om vedtagelse af effektiviseringer

Socialudvalget den 27. maj 2019: Punkt 50: Orientering om status på Fraværsprojektet: etablering af indsatser til at mindske fravær i folkeskolen

Udvalget for Børn og Skole den 29. maj 2019: Punkt 77: Orientering om status på Fraværsprojektet: etablering af indsatser til at mindske fravær i folkeskolen.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 30-10-2019

Taget til efterretning.

 

134. Orientering om udgiftsdrivere - oktober 2019

Orientering om udgiftsdrivere - oktober 2019
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om udgiftsdrivere tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

På hvert møde i de stående udvalg præsenteres udvalget for udgiftsdrivere for hvert af udvalgets politikområder.

Udgiftsdriverne giver overblik og indblik i centrale dele af udvalgets økonomi, og gør det overskueligt for udvalgene at følge den økonomiske udvikling på væsentlige dele af hvert politikområde.

Udgiftsdriverne er koblet til budgetforudsætningerne og kan derfor understøtte såvel budgetrevisioner i dette år som drøftelser af budgettet for 2020-2023. Udgiftsdriverne er udvalgt, så de enten repræsenterer store andele af budgettet eller svært styrbare områder. I begge tilfælde kan det ved budgetoverskridelser medføre et stort merforbrug.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 30-10-2019

Taget til efterretning.

 

135. Orienteringer

Orienteringer
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

 • Status på opstart af AULA i Holbæk Kommune
 • Ungeprofilundersøgelse
 • Opstart på udvikling af model for tilsyn med kommunens specialskoler for børn og unge
 • Opstart på analyse af Ladegårdsskolens, Hjortholmskolens samt Undløse Skole-Behandlingshjems faglige og økonomiske bæredygtighed

 

Forventede sager på udvalgets møde den 27. november 2019

 • Beslutning om budgetrevision 4
 • Beslutning om dialogmøder i 2020 mellem udvalget og bestyrelser
 • Drøfte opfølgning på dialogmøder med skolebestyrelser
 • Orientering om resultatet af trivselsmåling på skoleområdet
 • Orientering om tilsyn med private daginstitutioner
 • Orientering om status på praksiseftersyn i Børneindsatsen
 • Orientering om udgiftsdrivere
 • Orienteringer

 

Forventede sager på udvalgets ekstraordinære møde den 11. december 2019

 • Beslutning om høring af justeret tildelingsmodel på skoleområdet
Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 30-10-2019

Taget til efterretning.

 

136. Underskriftsark

Underskriftsark