UDVALG

Udvalget for Børn og Skole

MØDE

Referat

STED

Rådhuspladsen 1, lokale 6

STARTTIDSPUNKT

26-06-2019 12:30:00

SLUTTIDSPUNKT

26-06-2019 14:30:00


PUNKTER

83. Godkendelse af dagsorden til mødet den 26. juni 2019
84. Beslutning om valgfag i folkeskolerne 2019-2020
85. Beslutning om temaer i skolernes kvalitetsrapporter 2019/20
86. Beslutning om at uddelegere kompetence til skolebestyrelserne - folkeskolelovens § 16 b og § 16 d
87. Beslutning om anvendelsen af SSP-opgaver og -ressourcer
88. Drøfte program for skolekonference
89. Orientering om ændringer i folkeskoleloven
90. Orientering om udgiftsdrivere
91. Orienteringer
92. Underskriftsark83. Godkendelse af dagsorden til mødet den 26. juni 2019

Godkendelse af dagsorden til mødet den 26. juni 2019

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden til mødet den 26. juni 2019 bliver godkendt.


Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 26-06-2019

Susanne Utoft (L) deltog ikke under behandling af dette punkt.

Godkendt.

 caseno19-13282_#4965692_v1_program til den 26.06.2019.pdf

Bilag

Program til den 26.06.2019


84. Beslutning om valgfag i folkeskolerne 2019-2020

Beslutning om valgfag i folkeskolerne 2019-2020

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. valgfaget ”Et kvalificeret Uddannelsesvalg” godkendes og udbydes i kommunens folkeskoler fra skoleåret 2019-20.

Beskrivelse af sagen

I 2018 indgik et bredt flertal af Folketingets partier en ny politisk aftale om at styrke de praktiske og musiske fag i de ældste klasser i folkeskolen.

Aftalen er udmøntet i ændringer i folkeskoleloven, som betyder, at det er obligatorisk for elever i 7. og 8. klasse at have enten håndværk/design, musik, billedkunst eller madkundskab som 2 årige valgfag med afsluttende prøve. Pven vil komme til at indgå i beståkravet til folkeskolens afgangseksamen.

Alle elever i 7. - 8. klasse skal tilbydes det praktiske/musiske valgfag håndværk og design. Derudover kan skolerne vælge at tilbyde et eller flere af de praktiske/musiske valgfag billedkunst, musik og madkundskab.

Beslutningen om obligatorisk valgfag af ét af de praktisk musiske fag betyder, at elever i 7. klasse fra 2019 skal vælge ét af de fire fag og at faget er 2 åriget. I skoleåret 2019/20 vælger 8.-og 9. klasse et valgfag blandt skolens udbudte. I skoleåret 2020/2021 er det kun 9. klasse som vælger valgfag udover håndværk/design, musik, billedkunst og madkundskab.

Ifølge aftalen mellem folketingets partier om et fagligt løft af folkeskolen kan kommunalbestyrelser godkende, at der tilbydes undervisning i valgfag, der ligger ud over valgfagene i valgfagsrækken gældende for 8.- 9. kl. i kommende skoleår.

For folkeskolerne i Holbæk har udvalget gennem en årrække godkendt et varieret udbud af valgfag, der rækker udover de ministerielle fag. Folkeskolen i Holbæk har gennem de sidste par år haft et meget givtigt samarbejde med UngHolbæk, EUC og Slotshaven til gavn for elever i alle skoleområderne. Det samarbejde ønsker skolerne at fortsætte og udvikle med Kulturskolen fremadrettet.

I år er der desuden et ønske om – foruden de allerede godkendte valgfag fra foregående år - , at eleverne tilbydes valgfaget “Et kvalificeret Uddannelsesvalg” som udbydes af UngHolbæk til skolerne. Beskrivelse af valgfaget er vedlagt som bilag.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Lovgrundlag – link

Valgfag i folkeskolen - Undervisningsministeriet

https://www.uvm.dk/folkeskolen/fag-timetal-og-overgange/udskoling/valgfag

 

Praksisfagligheden i folkeskolen.

https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-maal-love-og-regler/praksisfaglighed

 


Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 26-06-2019

Susanne Utoft (L) deltog ikke under behandling af dette punkt.

Godkendt.

 caseno19-22407_#4956085_v1_godkendet valgfag fra 2017 - 2018.pdf
caseno19-22407_#4956080_v1_et kvalificeret uddannelsesvalg.pdf

Bilag

Godkendet valgfag fra 2017 - 2018
Et kvalificeret uddannelsesvalg


85. Beslutning om temaer i skolernes kvalitetsrapporter 2019/20

Beslutning om temaer i skolernes kvalitetsrapporter 2019/20

Sagsgang og sagstype

Udvalget Børn og Skole

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. forslag til temaer i skolernes kvalitetsrapporter godkendes.


Beskrivelse af sagen

Formålet med kvalitetsrapporten

Kvalitetsrapporten skal vise, hvordan kommunen og dens skoler lever op til de politiske mål. Samtidig er den et værktøj for kommunalbestyrelsen til at styre efter mål og resultater. Rapporten er udformet, så den også er ledelsesinformation for skolebestyrelse, skoleledelse og forvaltning og kan være grundlag for dialogerne omkring folkeskolen.
 

Generelt om kvalitetsrapporten

Kvalitetsrapporten udarbejdes hvert andet år, jf. folkeskoleloven. Kvalitetsrapporten er opdelt i en fælles del for hele skoleområdet og en skoledel, hvor hver skole er beskrevet. Der er specifikke krav til indholdet, og kvalitetsrapporten skal bl.a. indeholde en belysning af kommunens arbejde med inklusion, samt resultatoplysninger.

 

Resultatoplysningerne indeholder den obligatoriske trivselsmåling, karaktergennemsnit i bundne afgangsprøver, socioøkonomisk reference af de bundne afgangsprøver samt resultater af de nationale test i dansk og matematik. De nationale test er underlagt tavshedspligt, så resultaterne heraf skal gengives på en sådan måde, at det er muligt for offentligheden at læse og forstå rapporten, selv om de pågældende oplysninger ikke indgår ved offentliggørelsen af rapporten. Derudover skal rapporten indeholde oplysninger om klager til Klagenævnet for Specialundervisning.
 

Kvalitetsrapporten 2019/2020

Rapporten der udarbejdes i 2019/20 skal også indeholde oplysninger om kompetencedækning og andel af folkeskoleelever i kommunen, der undervises i den almene undervisning.  

Ud over det obligatoriske indhold, foreslår administrationen to temaer, der belyses i kvalitetsrapporten 2019/2020. De to temaer er en del af Kommunalbestyrelses arbejdsprogram 2020 ”Fælles om folkeskolen”, og er følgende to indsatser:

 

 • Skolen i lokalsamfundet
 • Elev- og forældreinddragelse


Hvornår godkendes kvalitetsrapporten i udvalget?
Kvalitetsrapporten sendes til kommentering i skolebestyrelserne i januar 2020. Udvalget for Børn og Skole behandler kvalitetsrapporten på udvalgsmøde i februar 2020, forud for kommunalbestyrelsens godkendelse i marts 2020. Fristen for vedtagelse af kvalitetsrapporten er den 31. marts i lige kalenderår.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Lovgrundlag – link

Link indsættes


Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 26-06-2019

Susanne Utoft (L) deltog ikke under behandling af dette punkt.

Godkendt.

 

86. Beslutning om at uddelegere kompetence til skolebestyrelserne - folkeskolelovens § 16 b og § 16 d

Beslutning om at uddelegere kompetence til skolebestyrelserne - folkeskolelovens § 16 b og § 16 d

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. kompetencen til at nedsætte timetallet ud fra Folkeskolelovens § 16 b og § 16 d delegeres til skolebestyrelserne for kommunens fire folkeskoler samt skolebestyrelsen for Hjortholmskolen og Ladegårdsskolen fra skoleåret 2019-20 og frem.

 

 1. skolebestyrelserne orienterer udvalget for Børn og Skole, når bestyrelserne træffer beslutning ud fra Folkeskolelovens § 16 b og § 16 d.

Beskrivelse af sagen

Udvalget for Børn og Skole besluttede den 31.03.18 at uddelegere kompetencen til at nedsætte timetallet i folkeskolen ud fra folkeskolelovens § 16 b til skolebestyrelserne for kommunens fire folkeskoler fra skoleåret 2018-19 og frem.

De seneste ændringer af folkeskoleloven, der har virkning fra 1. august 2019 betyder, at § 16 b i folkeskoleloven bliver skrevet om, og der kommer en ny § 16 d i folkeskoleloven.

Udvalget skal derfor tage stilling til at uddelegere kompetencen til skolebestyrelserne ud fra de justeringer af folkeskoleloven, der har virkning fra 1. august 2019.

Baggrund
I forbindelse med skolereformen blev der indført en ny bestemmelse i folkeskoleloven, som giver kommunerne mulighed for at afkorte undervisningstiden ved at konvertere (omlægge) den understøttende undervisning til flere voksne i fagundervisningen (§ 16 b i folkeskoleloven).

Ultimo 2016 henvendte skolebestyrelser og ledelser for de fire folkeskoler til det daværende politiske udvalg på området (udvalget for ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”), og anmodede om at kompetencen, jf. folkeskolelovens § 16 b uddelegeres til de enkelte skoler for skoleåret 2017-18.

Formålet med at nedsætte tiden til understøttende undervisning skal ske med henblik på yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering i den pågældende klasse. Bestemmelsen giver dermed kommunerne frihed til at flytte eksisterende ressourcer rundt, således at de personaleressourcer, der er afsat til understøttende undervisning, i stedet anvendes til ekstra personaleressourcer i fagundervisningen. Læringsmålet for klassen er uændret, men skolen vil få flere redskaber/midler til at opnå målet.


Ændringer vedr. muligheder for nedsættelse af timetallet i folkeskolen pr. 1. august 2019.

Folkeskolelovens § 16 b bliver skrevet om, så den fremover kun omfatter klasser i indskolingen samt specialskoler og specialklasser. Betingelserne for at benytte § 16 b vil komme til at svare til de nuværende betingelser.

Der kommer en ny § 16 d, som regulerer mulighederne på mellemtrinnet og i udskolingen. Her vil der fremover som udgangspunkt blive et loft over afkortningen på gennemsnitligt 2 undervisningstimer om ugen, suppleret af en mulighed for at afkorte med henblik på deltagelse i konfirmationsforberedelse på 7. eller 8. klassetrin. Her vil der være muligt at afkorte den understøttende undervisning med yderlig 1,5 klokketime ugentligt på 7. eller 8. klasse klassetrin, hvor konfirmationsforberedelsen foregår.

Ændringerne betyder en mere fleksibel brug af muligheder for afkortning af skoleugen på mellemtrinnet og i udskolingen. Alle klasser på mellemtrinnet vil fremover komme til at få mulighed for at afkorte med op til to ugentlige undervisningstimer inkl. pauser med henblik på tilrettelæggelse af andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen.

På mellemtrinnet vil det betyde, at den ugentlige undervisningstid kan reduceres fra 33 timer til 31 timer. I forhold til udskolingen vil det betyde, at den ugentlige undervisningstid kan reduceres fra 35 timer til 33 timer. Derudover vil der kunne ske afkortning af skoleugens længde på det klassetrin, hvor konfirmationsforberedelsen finder sted (7. eller 8. klassetrin – I Holbæk Kommune på 7. klassetrin).

Praksis i dag
Bestyrelserne har i dag kompetencen til at nedsætte timetallet i folkeskolen ud fra den nuværende § 16 b, hvorfor flere skoler allerede har planlagt med at anvende de muligheder, som hidtil har været gældende – også i kommende skoleår. Status på skolernes anvendelse af § 16 b fremgår af udvalgets behandling af sagen i marts 2018.


Opfølgning på hvordan ressourcerne anvendes ved en afkortning af skoleugens længde:

Undervisningsministeriet forventer, at det præciseres i bekendtgørelsen om kvalitetsrapporter i folkeskolen, at skolerne skal redegøre for anvendelse af de midler, der måtte blive frigivet ved en afkortning af skoleugens længde. I det omfang en skole måtte afkorte skoleugens længde efter folkeskolelovens § 16 b, stk. 1 (i indskolingen og på specialskoler/-klasser), eller folkeskolelovens § 16 d (på mellemtrinnet og i udskolingen), vil der således skulle redegøres for, hvordan disse midler er blevet anvendt på skolen. Undervisningsministeriet vil som led i den årlige uge 35-undersøgelse af skoleugens længde komme til at undersøge, hvad evt. afkortning på skolerne anvendes til.


Økonomiske konsekvenser

Her er tale om delegering af beslutningskompetence fra udvalg til skolebestyrelse, der ændres ikke på skolernes økonomiske ramme ved en delegering af kompetencen.

Hvis en skolebestyrelse vælger at reducere timetallet og konvertere den understøttende undervisning til flere voksne i undervisningen i et af de øvrige fag vil der være tale om en omfordeling af ressourcer.

Det forudsættes, at skolerne inden for egen økonomiske ramme sikrer, at der stilles SFO eller et andet relevant fritidstilbud til rådighed for eleverne i de timer, som skoledagen er blevet afkortet med, uden særskilt betaling fra forældrene.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Høring

Udvalgets beslutning i marts 2018 om at uddelegere kompetencen til skolebestyrelserne ift. folkeskolelovens bestemmelser i § 16 b fra skoleåret 2018-19 og frem, skete på baggrund af indstilling fra skolebestyrelserne. Bestyrelserne udtrykte her ønske om, at kompetencen ligger hos bestyrelserne.


Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 26-06-2019

Susanne Utoft (L) deltog ikke under behandling af dette punkt.

Godkendt. Udvalget ønsker, at der i forbindelse med beslutning på de enkelte skoler inddrages perspektiver fra forældreråd og elevråd på de enkelte afdelinger – forudsat at de findes.

 

87. Beslutning om anvendelsen af SSP-opgaver og -ressourcer

Beslutning om anvendelsen af SSP-opgaver og -ressourcer

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

 


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 

 1. antallet af SSP-konsulenter under UngHolbæk Fritid og Forebyggelse fortsætter uændret

 


Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. der tilføres flere midler til UngHolbæk Fritid og Forebyggelse med henblik på at styrke SSP-indsatsen.

 


Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen havde den 15. maj 2019 et temamøde med overskriften ”Ungdomskriminalitet”.

På mødet gav repræsentanter fra SSP og Midt- og Vestsjællands Politi en status på ungdomskriminaliteten i Holbæk Kommune. Udover en status blev der givet eksempler på indsatser i forhold til tre grupper af unge:

 • unge, der er kriminalitetstruede
 • unge, der begår lettere kriminalitet
 • unge, der er hårde kriminelle.

De to sidstnævnte grupper er relativt små og antallet faldende. Fra 2005 til 2017 er antallet af dømte 15-19-årige faldet fra 730 til 539 unge.

I Kommunalbestyrelsens efterfølgende drøftelse af temaet blev det synligt, at der er behov for en forventningsafstemning af opgaver og ressourcer i forbindelse med SSP-arbejdet. Dette er baggrunden for beslutningspunktet.

SSP-opgavens organisering

SSP hører organisatorisk til i UngHolbæk Fritid og Forebyggelse under kerneområdet Uddannelse til Alle Unge.

Fritids- og forebyggelsesindsatsen er organiseret med udgangspunkt i de fire skoleområder. Til hvert skoledistrikt er knyttet en SSP-konsulent til at koordinere og systematisere den lokale indsats i ungdomsskole, ungdomsklubber, SSP og samarbejdet med skolen.

SSP dækker primært de 0 – 18-årige – men rummer også op til 30 år om nødvendigt. Arbejdet med denne gruppe unge taler således ind i såvel Udvalget for Børn og Skole og Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse samt Socialudvalget.

Antallet af SSP-konsulenter fortsætter uændret

SSP fortsætter sit arbejde som hidtil. SSP har en tæt kobling i de fire skoledistrikter, så der er stor fleksibilitet og mobilitet i SSP-konsulentteamet. Det giver mulighed for hurtige skift i prioriteringer ved behov for akutte indsatser.

Det betyder i praksis, at konsulenterne i samarbejde med det øvrige UngHolbæk Fritid og Forebyggelse kanaliserer ressourcerne derhen, hvor der er behov for dem. F.eks. er der sat ekstra SSP-konsulenter ind i Vangkvarteret i forbindelse med bandekonflikten i efteråret 2018 og i senest i Ladegårdsparken i forbindelse med en skudepisode i slutningen af april 2019.

Kerneopgaven løses sideløbende hermed. Kerneopgaven består primært i forebyggende og samskabende indsatser i skoledistrikterne, på ungdomsuddannelserne, i de boligsociale områder og i klubberne.

I perioder med mange akutte indsatser vil der være færre ressourcer til det forebyggende arbejde. I perioder med få akutte indsatser vil der omvendt være bedre tid til det opbyggende og forebyggende SSP-arbejde.


Prioriteringen af SSP’s indsatser følger beslutningen i Udvalget ”Uddannelse og Job” den 22. marts 2017 vedr. omlægning af UngHolbæk Fritid og Forebyggelse med henblik på at skabe en høj grad af fleksibilitet i SSP´s arbejde.


Beskrivelse af alternativ indstilling

Administrationen lægger op til en drøftelse af to modeller for at styrke SSP-arbejdet.

 

Model 1: Antallet af SSP-konsulenter opnormeres med én medarbejder

Der har det seneste års tid været et stort pres på de eksisterende SSP-ressourcer. Presset er opstået på baggrund af de akutte opgaver, der har været i bl.a. i Vangkvarteret og i Ladegårdsparken. SSP’s nærvær har været nødvendigt og SSP-konsulenterne har ydet en aktiv indsats for at mindske konfliktniveauet i de berørte områder.

De akutte indsatser har haft den konsekvens, at andre områder af SSP’s arbejde er blevet nedprioriteret i perioden.

En ekstra SSP-medarbejder vil give mulighed for, at SSP kan varetage deres kerneopgave fuldt ud, også selvom der i fremtiden skulle opstå akutte situationer, der kræver SSP’s opmærksomhed og tilstedeværelse.

Udover at øge antallet af hænder til de nuværende opgaver, vil en ekstra SSP-medarbejder kunne medvirke til at styrke det samlede teams kompetencer. Et eksempel på dette kunne være at styrke familiearbejdet, så indsatserne i forhold til den enkelte unge kan udvides til også at omfatte indsatser i den unges familie.

 

Model 2: Antallet af SSP-konsulenter fortsætter uændret, men der ansættes to fuldtids-gademedarbejdere

SSP fortsætter sit arbejde som hidtil som en central ressource. SSP har en tæt kobling i de fire skoledistrikter, så der er stor fleksibilitet og mobilitet i SSP-konsulentteamet. Det giver mulighed for hurtige skift i prioriteringer ved behov for akutte indsatser.

Som supplement til SSP’s arbejde ansættes 2 fuldtids-gademedarbejdere i UngHolbæk Fritid & Forebyggelse. Disse 2 medarbejdere skal arbejde i hele Holbæk Kommune med fokus på opsøgende arbejde på de steder, hvor de unge mødes.

I perioder med mindre behov for gadeplansarbejde vil ressourcerne indgå i klubaktiviteterne rundt i kommunen. Her vil de kunne understøtte, at børn og unge med særlige behov eksplicit inviteres ind i de gode fællesskaber

Medarbejderne skal kunne etablere og arbejde i relationer med de allermest mistrivsels- og kriminalitetstruede unge, og de skal derfor have solide personlige og sociale kompetencer samt et rummeligt og ikke-dømmende menneskesyn.

Medarbejderne ansættes på vilkår, der i videst muligt omfang tilgodeser muligheden for at arbejde på tidspunkter, hvor der er behov, hvilket kan medføre skæve og skiftende arbejdstider med meget kort varsel.

 


Økonomiske konsekvenser

Hovedindstilling:

Ingen økonomiske konsekvenser

Alternativ indstilling:

Model 1: Lønomkostninger til en SSP-konsulent: 530.000 kr. pr. år

Model 2: Lønomkostninger til to gademedarbejdere: 1.000.000 kr. pr. år

Den alternative indstilling kan ikke dækkes indenfor Uddannelse til Alle Unges eksisterende budget.

 


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen miljø-og klimamæssige konsekvenser.
 


Øvrige konsekvenser

Der vurderes ikke at være øvrige konsekvenser.
 


Sagshistorik, henvisninger

Beslutningssag i Udvalget ”Uddannelse og Job”, 22. marts 2017

Beslutning om omlægning af UngHolbæk Fritid og Forebyggelse


Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 26-06-2019

Susanne Utoft (L) deltog ikke under behandling af dette punkt.

Udvalget indstiller, at hovedindstillingen godkendes.

 caseno18-42159_#4949771_v1_fritid og forebyggelse 2018. beskrivelse af organisering og nøgletal.pdf.pdf

Bilag

Fritid og Forebyggelse 2018. Beskrivelse af organisering og nøgletal.pdf


88. Drøfte program for skolekonference

Drøfte program for skolekonference

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Drøftelsessag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. program for skolekonference i efteråret 2019 drøftes.

Beskrivelse af sagen

Udvalget for Børn og Skole besluttede på møde den 28.11.18, at udvalget holder en skolekonference i efteråret 2019.

Udvalgets initiativ til skolekonferencen sker på baggrund af et ønske om at skabe et forum med mulighed for at idéudvikle og få inspiration til den videre skoleudvikling.

Målgruppen for konferencen er skolebestyrelserne samt andre med interesse i og viden om skoleområdet. Planlægningen af konferencen skal ske i samarbejde med skolebestyrelserne. Administrationen vil i planlægningen af konferencen kontakte blandt andet Holbæk Lærerkreds, Danmarks Evalueringsinstitut, Styrelsen for Kvalitet og Udvikling samt HUSC (Holbæk Uddannelses- og Studiecenter) om indhold og afviklingen af konferencen.

Drøftelse af program for konferencen

Administrationen foreslår, at temaet for konferencen tager udgangspunkt i en af de anbefalinger på skoleområdet, som kommunalbestyrelsen traf beslutning om på møde den 19. juni 2019, og som skolebestyrelserne skal være med til at udmønte:

 • Styrke forældre- og elevindflydelse
 • Styrke de lokale børnehuses og skolers særkende – Skolen i lokalområdet
 • Sammenhængende forløb fra dagtilbud til ungdomsuddannelse


Udvalget bedes drøfte hvilket tema/temaer, som skal være omdrejningspunkt for konferencen.

Desuden bedes udvalget drøfte tidsramme, om det er en hel- eller halvdagskonference fra fx  kl. 15.00 – 19.00.

Udvalget holder årligt et særskilt møde med hver skolebestyrelse og et årligt fælles møde med alle skolebestyrelser. Det foreslås, at skolekonferencen i efteråret erstatter det fælles dialogmøde i 2019.


Økonomiske konsekvenser

Konferencen finansieres ved et mindre deltagerbeløb pr. deltager.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 26-06-2019

Susanne Utoft (L) deltog ikke under behandling af dette punkt.

Drøftet.

 

89. Orientering om ændringer i folkeskoleloven

Orientering om ændringer i folkeskoleloven

Sagsgang og sagstype

Udvalget Børn og Skole

Orienteringssag


Indstilling

Administrationen indstiller,

 1. orientering om ændringer af folkeskoleloven tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Folketinget vedtog d. 2. maj 2019 ændring af lov om folkeskolen. Loven omfatter justering af fagrækken og den understøttende undervisning, afkortning af skoleugens længde, ansættelse af skoleledere og kompetencedækning.

Lovændringen bygger på aftalen ”Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed - Justeringer af folkeskolereformen"”, der er indgået af regeringen og flere partier. Initiativet skal bidrage til en mere åben og fleksibel folkeskole. Loven træder i kraft pr.1. august 2019 og dele af den træder i kraft 1. august 2020.
 

Ændringer pr. 1. august 2019

 • Den samlede undervisningstid i indskolingen reduceres med 90 timer fra 1.200 timer til 1.110 timer, det vil sige eller fra 30 timer om ugen til 27,75 timer om ugen.

 

 • Mulighederne for at afkorte skoleugens længde (§ 16 b og § 16 d) ved at omlægge (konvertere) tid til understøttende undervisning til den øvrige undervisning med henblik på at øge antal timer med to voksne i undervisningen er justeret.


Folkeskolelovens § 16 b bliver skrevet om, så den fremover kun omfatter klasser i indskolingen samt specialskoler og specialklasser. Det er hensigten, at der skal kunne ske konvertering af den fulde understøttende undervisning i indskolingen – dog skal det være muligt at afholde klassens tid, som ligger i den understøttende undervisning. Betingelserne for at benytte § 16 b vil komme til at svare til de nuværende betingelser.

 

Der kommer en ny § 16 d, som regulerer mulighederne på mellemtrinnet og i udskolingen. Her vil der fremover som udgangspunkt blive et loft over afkortningen på gennemsnitligt 2 undervisningstimer om ugen, suppleret af en mulighed for at afkorte med henblik på deltagelse i konfirmationsforberedelse på 7. eller 8. klassetrin. Her vil der være muligt at afkorte den understøttende undervisning med yderlig 1,5 klokketime ugentligt på 7. eller 8. klasse klassetrin, hvor konfirmationsforberedelsen foregår.
 

 • Kommunalbestyrelserne er forpligtet til at have mindst én repræsentant fra skolebestyrelsen med til at træffe beslutning ved ansættelse af skolens leder. Det praktiseres i forvejen i Holbæk Kommune.

 

 • Kommunalbestyrelserne kan træffe beslutning om, at valgperioden kan være 2 år for forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen.

 

 • Målsætningen om, at 95 pct. af undervisningen varetages af undervisere med undervisningskompetence i de fag, de underviser i, bliver udskudt fra 2020 til 2025. Delmålet om, at 90 pct. af undervisningen varetages af undervisere med undervisningskompetence i de fag, de underviser i, bliver udskudt fra 2019 til 2021. Status på målsætningen i Holbæk Kommune opgøres i skolernes kvalitetsrapporter.

 

Ændringer pr. 1. august 2020
Loven tilfører 90 ekstra undervisningstimer i fagene til prioritering af 2. fremmedsprog, billedkunst og historie fra skoleåret 2020/21. Tiden til den understøttende undervisning bliver tilsvarende kortere.


Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser som følge af afkortning af skoleugen, øget aktivitet  i fritidstilbud og flere fagtimer skal forhandles mellem Regering og kommunerne (KL).


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 26-06-2019

Susanne Utoft (L) deltog ikke under behandling af dette punkt.

Taget til efterretning.

 

90. Orientering om udgiftsdrivere

Orientering om udgiftsdrivere

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Orienteringssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. orientering om udgiftsdrivere tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

På hvert møde i de stående udvalg præsenteres udvalget for udgiftsdrivere for hvert af udvalgets politikområder.

Udgiftsdriverne giver overblik og indblik i centrale dele af udvalgets økonomi, og gør det overskueligt for udvalgene at følge den økonomiske udvikling på væsentlige dele af hvert politikområde.

Udgiftsdriverne er koblet til budgetforudsætningerne og kan derfor understøtte såvel budgetrevisioner i indeværende år som drøftelser af budgettet for 2020-2023. Udgiftsdriverne er udvalgt, så de enten repræsenterer store andele af budgettet eller svært styrbare områder. I begge tilfælde kan det ved budgetoverskridelser medføre et stort merforbrug.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 26-06-2019

Susanne Utoft (L) deltog ikke under behandling af dette punkt.

Taget til efterretning.

 

91. Orienteringer

Orienteringer

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole


Orienteringssag


Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

 • Justering af arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere mellem Holbæk Lærerkreds og Holbæk Kommune
 • Kvalitetstilsyn med folkeskolen, redegørelse fra Kildedamskolen, afd. Stestrup
 • Nøgletal, KØF benchmark (folkeskoleområdet)
 • Video om skolefritidsordningerne (SFOér) på folkeskolerne, for at se videoen klik her: http://folkeskolen.holbaek.dk/

 

 

Forventede sager på udvalgets møde den 28. august 2019

 • Beslutning vedr. ansøgning om at blive fritaget fra Nationale test i folkeskolen
 • Temadrøftelse – om årshjul for udvalgets kommende arbejde
 • Drøfte dialogmøder med skolebestyrelser - efteråret 2019
 • Orientering om skolernes arbejde med røgfri skoletid og mad- og måltidspolitik/sundhedsstrategi
 • Orientering om obligatoriske læringstilbud til børn i udsatte boligområder
 • Orientering om skolehaver i Knabstrup

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 26-06-2019

Susanne Utoft (L) deltog ikke under behandling af dette punkt.

Morten Bjørn (V) orienterede om mail modtaget fra formanden for dagtilbudsbestyrelsen for område Holbæk By.

Morten Bjørn (V) orienterede endvidere om henvendelse fra privatskole vedr. brug af faciliteterne i Holbæk Sportsby.

 

92. Underskriftsark

Underskriftsark