UDVALG

Udvalget for Børn og Skole

MØDE

Referat

STED

Rådhuspladsen 1, lokale 6

STARTTIDSPUNKT

02-05-2019 12:30:00

SLUTTIDSPUNKT

02-05-2019 14:30:00


PUNKTER

53. Godkendelse af dagsorden til mødet den 2. maj 2019
54. Beslutning om etablering af udskoling på skoleafdelingen i Gislinge
55. Beslutning om ny organisering af dagplejen i områderne Kildedam og Skovvejen
56. Godkendelse af anbefalinger vedrørende Fælles om Folkeskolen til arbejdsprogram 2020
57. Godkendelse af anbefalingerne vedrørende Forebyggelse til arbejdsprogram 2020
58. Beslutning om Budgetrevision 2 2019
59. Drøftelse af budget 2020-2023
60. Drøftelse af det videre arbejde med opfølgning på evaluering af dagtilbuds- og skolestruktur
61. Drøfte forberedelse af dialogmøder med dagtilbudsbestyrelser 2019
62. Drøfte opfølgning på dialogmøde om styringsmodeller for specialundervisning
63. Orientering om udgiftsdrivere - april 2019
64. Orientering om borgerrådgiverens beretning 2018
65. Orientering om opfølgning på borgerrådgiverens årsberetninger for 2018 og 2017
66. Orientering om resultater fra trivselsmålingen i folkeskoler
67. Orienteringer
68. Underskriftsark53. Godkendelse af dagsorden til mødet den 2. maj 2019

Godkendelse af dagsorden til mødet den 2. maj 2019

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden til mødet den 2. maj 2019 bliver godkendt.


Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 02-05-2019

Godkendt.caseno19-13282_#4914752_v1_program til mødet den 2. maj 2019.pdf

Bilag

Program til mødet den 2. maj 2019


54. Beslutning om etablering af udskoling på skoleafdelingen i Gislinge

Beslutning om etablering af udskoling på skoleafdelingen i Gislinge

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. den nuværende 6. klasse i Gislinge fortsætter i 7. klasse på afdeling Gislinge i skoleåret 2019-20.
 2. beslutning om etablering af permanent overbygning på afdeling Gislinge træffes i efteråret 2019 efter Kommunalbestyrelsens budgetvedtagelse af budget 2020.
 3. bygningsmæssige ændringer på afdeling Gislinge på 175.000 kr. i 2019 finansieres ved omprioritering indenfor ”Projekter under almindelig renovering”.

Alternativ indstilling

Administrationen indstiller alternativt, at:

 1. beslutning om etablering af permanent overbygning på afdeling Gislinge træffes i efteråret 2019 efter Kommunalbestyrelsens budgetvedtagelse af budget 2020.

Beskrivelse af sagen

Udvalget for Børn og Skole besluttede på møde den 27. marts at sende forslag om etablering af udskoling på skoleafdelingen i Gislinge i høring i skolebestyrelsen for Katrinedalskolen.

Skolebestyrelsen har fremsendt høringssvar, og der skal nu tages stilling til om den nuværende 6. klasse på afdeling Gislinge skal fortsætte i 7. klasse i Gislinge eller 7. klasse i Svinninge i skoleåret 2019-20.

Herudover indstiller administrationen, at stillingtagen til etablering af permanent overbygning i Gislinge fra skoleåret 2020-21 træffes i efteråret 2019 efter vedtagelse af budget 2020.

Baggrund
I forbindelse med udvalgets dialogmøder i de fire skoledistrikter i januar 2019 fremkom, der fra en gruppe af forældre fra Gislinge et ønske om at genetablere udskoling på skoleafdelingen i Gislinge.

Forventet elevtal i udskolingen
I dag samles elever fra skoleafdelingen i Gislinge og Svinninge på afdeling Svinninge, når eleverne skal gå i udskoling (fra 7. – 9. klasse). Ud fra de seneste elevtal fra marts 2019 vurderer administrationen, at der i skoleåret 2019-20 sandsynligvis vil skulle oprettes en ekstra klasse på 7. årgang, hvis der genetableres en udskoling i Gislinge.

Baggrunden er, at der pt. må forventes at blive oprettet i alt tre klasser på 7. årgang på de to skoleafdelinger fremfor to klasser (med henholdsvis 25 og 26 elever), hvis eleverne er samlet i Svinninge. Det skal bemærkes, at beregningen er baseret på, at alle elever i de nuværende tre klasser fortsætter i udskolingen på henholdsvis Svinninge og Gislinge.

I skoleåret 2020-21 (når de nuværende 5. klasser skal i 7. klasse) er det tilsvarende sandsynligt, at der vil skulle oprettes tre klasser på 7. årgang frem for to klasser i den nuværende model, hvor udskolingseleverne samles i Svinninge.

Nuværende antal elever i udskolingen i Svinninge
Der er pt. i alt 157 elever i udskolingen i Svinninge (to klasser på 7. og 8. årgang og 3 klasser på 9. årgang). Heraf kommer 24 elever fra Gislinge området. Skolen oplyser, at flere elever fra Gislinge i løbet af indeværende skoleår har valgt udskolingen i Tuse.

Pædagogiske konsekvenser for elevernes undervisning og valgmuligheder.
Det forventes, at undervisningens kvalitet vil være på samme niveau for begge modeller, uanset om udskolingen er placeret alene på afdeling Svinninge som i dag, eller om der også er en udskoling på afdeling Gislinge. Ved flytning af et udskolingsspor til Gislinge kan det betyde, at udbuddet af valgfag bliver mindre eller at elever, der ønsker et specifikt valgfag, må blive undervist på en anden skoleafdeling – f.eks. Svinninge eller Tuse.

Det skal bemærkes, at skolerne aktuelt er ved at undersøge mulighederne for oprettelse af fælles valgfagshold på tværs af skolerne i Holbæk Kommune og i samarbejde med musikskole, EUC og UngHolbæk. Her vil elever fra både Gislinge og Svinninge kunne deltage sammen med elever fra andre skoleafdelinger.

Konsekvenser for det pædagogiske og administrative personale
Det forventes, at skolen samlet har de nødvendige lærerkræfter til at dække skolens fag uanset ændring af skolens interne struktur. Det kan dog betyde, at enkelte lærere må undervise på to matrikler for at kunne dække afd. Gislinges fagrække med linjeuddannede lærere. Dette gælder allerede i dag. Ved fuld implementering af strukturen betyder det, at afdeling Gislinge tilføres ca. 4 fuldtidsansatte lærere.

Bygningsmæssige tilpasninger
Katrinedalskolen vurderer, at 6. klasse kan fortsætte på afdeling Gislinge i 7. klasse fra næste skoleår med få ændringer i indretning og indkøb af inventar. I de efterfølgende to år skal der foretages mindre ombygninger for at skabe rammer for udskoling for i alt tre klasser – én 7., 8. og 9. klasse samt faglokaler.

Høringssvar
Skolebestyrelsen for Katrinedalskolen ser samlet positivt på etablering af udskoling i Gislinge, såfremt skolen tilføres økonomi svarende til de ekstra klasser, der måtte skulle etableres over en 4-årig periode.

Skolebestyrelsen har i forbindelse med udarbejdelse af høringssvaret afholdt dialogmøde med forældre på henholdsvis Gislinge og Svinninge samt fået tilbagemeldinger fra trivselsrådet (elever fra 4., 5. og 6. kl.) fra Gislinge og Svinninge. Forældre og elever i Gislinge ser flere fordele ved udskoling i Gislinge end ved en samlet udskoling – fx fortsættelse af fællesskaber og venskaber i trygge og kendte rammer i lokalområdet og kortere transport. Forældrene udtrykker bekymring for nuværende elevtrivsel i udskolingen. Trivselsrådet (elever) på afdeling Svinninge oplever det positivt med et større udskolingsmiljø med flere muligheder for nye venskaber og større faglige udfordringer.

Skolebestyrelsen udtrykker forståelse for begge perspektiver. Skolebestyrelsen ser to udfordringer ved etablering af udskoling i Gislinge. Dels forringede muligheder for at opbygge et større fagligt og socialt ungdomsmiljø i Svinninge. Og dels de øgede ekstra driftsudgifter til undervisning, som administrationen har beskrevet i sagen. Da det vurderes at kunne medføre forringelser for andre elever på skolen. Samlet set ser skolebestyrelsen positivt på etablering af udskoling i Gislinge, såfremt økonomi til at dække merudgifter tilføres skolen.


Beskrivelse af alternativ indstilling

Eneste forskel i forhold til hovedindstillingen er, at den nuværende 6. klasse derved ikke kan fortsætte på afdeling Gislinge efter sommerferien.


Økonomiske konsekvenser

Finansiering af ekstra klasse i skoleåret 2019-2020:
Hvis det nuværende elevtal på 6. årgang i Svinninge og Gislinge er uændret frem til sommerferien – vil det betyde en 7. klasse på 20 elever i Gislinge og to 7. klasser i Svinninge på henholdsvis 13 og 18 elever. Hvilket indebærer en ekstra udgift på 700.000 kr. sammenlignet med, hvis udskolingen havde været samlet i Svinninge. Skolebestyrelsen peger i sit høringssvar på, at skolens økonomi er under pres med forventet merforbrug i 2019.

Administrationen foreslår, at hvis der skal oprettes en ekstra klasse ved skolestart 1. august 2019 finansieres udgiften inden for folkeskolernes samlede handleplaner for budget 2019. Administrationen vurderer, at skolen på nuværende tidspunkt ikke vil kunne nå at reducere andre udgifter for at kunne finansiere en eventuel ekstra udgift.

Hvis elevtallet er uændret, når eleverne fortsætter i 8. og 9. klasse, vil det yderligere udløse ekstra klasser på disse årgange. Da elevtallene erfaringsvis løbende ændrer sig f.eks. på grund af søgning til og fra andre afdelinger/skoler er prognosen for klassedannelsen forbundet med nogen usikkerhed. Der er fx på skoleafdeling Svinninge i marts måned sammenlagt to klasser på 7. årgang og to klasser på 8. årgang.

Udgifter til inventar og bygningsmæssige ændringer i 2019:
Katrinedalskolen vurderer, at 6. klasse kan fortsætte på afdeling Gislinge i 7. klasse fra næste skoleår med få ændringer i indretning og indkøb af inventar. Anslået udgift ca. 175.000 kr. i 2019. Beløbet indeholder ikke udgifter til andre funktioner eller optimering af lokaleforhold, og er derfor lidt mindre end først anslået.        

Administrationen foreslår, at finansieringen af udgifter til ombygning i 2019 sker ved omprioritering indenfor ”Projekter under almindelig renovering mv.” under Økonomiudvalget. Udgiften på 175.000 kr. foreslås finansieret af de afsatte midler til lysprojekt på Kildedamsskolen, afd. Stestrup. Lysprojektet indarbejdes i stedet for i anlægsprojektet med ombygning og renovering af skoleafdeling Stestrup i forbindelse med den påtænkte sammenlægning af skole- og dagtilbud i skolebygningen i Stestrup.

Finansiering af permanent overbygning i Gislinge fra skoleåret 2020-21:
Skolernes budgetter de seneste år har været under pres og i indeværende år er der iværksat handleplaner for at undgå merforbrug på skolerne. Administrationen foreslår derfor, at en beslutning om permanent overbygning i Gislinge træffes i efteråret 2019 efter vedtagelse af budget 2020 og overslagsår. Det vil give et bedre politisk beslutningsgrundlag for at vurdere om der inden for skolernes – og herunder Katrinedalskolens økonomi - fra 2020 vil kunne finansieres en udskolingsafdeling i Gislinge.

Udgifter til inventar og bygningsmæssige ændringer – skoleåret 2020-21:
I de efterfølgende to år 2020-21 skal der foretages mindre ombygninger på afdeling Gislinge for at skabe rammer for en udskoling på i alt tre klasser – én 7., 8., og 9. klasse samt faglokaler.

Administrationen har sammen med skolen udarbejdet et foreløbigt overslag på ca. 1,9 mio. kr. i alt (inkl. ombygningen i 2019). Ved en eventuel ombygning i 2020-21 skal der tages stilling til, hvad der er absolut nødvendigt, og hvad der skal til for at udnytte rammerne mere fleksibelt, når bygningerne skal rumme både indskoling, mellemtrin og udskoling.

Finansieringen af affødte anlægsudgifter i 2020-2021 vil skulle ske ved omprioriteringer i anlægsbudgettet, sådan at andre renoveringsopgaver på dagtilbud og skole udsættes.

Ved etablering af udskoling i Gislinge vil der være færre udgifter til kørsel, da udskolingseleverne fra Gislinge ikke skal transportere sig til Svinninge. For skoleåret 2019-20 skønnes det, at mindre udgiften er på ca. 37.000 kr. Stigende til mellem 60.000 - 90.000 kr. årligt, hvis der er tre klasser i udskolingen i Gislinge.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Øvrige konsekvenser

Ved afvikling af afgangsprøver kan der forekomme et administrativt merarbejde, da prøverne skal holdes på tre matrikler mod nuværende to.


Høring

Forslag om etablering af udskoling på skoleafdeling Gislinge har været i høring i skolebestyrelsen. Høringssvaret er vedlagt som bilag.

MED-udvalget (medarbejderudvalget) på Katrinedalskolen har holdt møde den 24. april. Med-udvalget bakker op om høringssvaret fra skolens bestyrelse og er enig i bestyrelsens fremlæggelse og nuancering af de samlede medfølgende udfordringer ved genetablering af overbygning i Gislinge.


Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 02-05-2019

Et flertal i udvalget bestående af Susanne Utoft (L), Mona Rosenberg Larsen (A), Jarl Falk Sabroe (A) og Morten Bjørn Nielsen (V) indstiller, at hovedindstillingens pkt. 1 og 3 godkendes. Et flertal i udvalget bestående af Susanne Utoft (L), Mona Rosenberg Larsen (A), Jarl Falk Sabroe (A) og Morten Bjørn Nielsen (V) indstiller endvidere, at hovedindstillingens pkt. 2 ændres, således at det besluttes at gøre genetablering af overbygning på afdeling Gislinge permanent fra skoleåret 2019/2020.

 

En mindretal bestående af Asbjørn Gerting Olsson (O) undlader at stemme med den begrundelse, at en overbygning i Gislinge er en god ide, men beslutningen skal vente til budgetrevision 3. Så vi ved der er økonomi til det.

 caseno19-11469_#4907465_v1_høringssvar, skolebestyrelsen for katrinedalskolen..pdf
caseno19-11469_#4882250_v1_notat vedr. etablering af udskoling på katrinedalskolen afd. gislinge 22032019.pdf

Bilag

Høringssvar, Skolebestyrelsen for Katrinedalskolen.
Notat vedr. etablering af udskoling på Katrinedalskolen afd. Gislinge 22032019


55. Beslutning om ny organisering af dagplejen i områderne Kildedam og Skovvejen

Beslutning om ny organisering af dagplejen i områderne Kildedam og Skovvejen

Sagsgang og sagstype

Beslutningssag

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. dagplejen i dagtilbudsområderne Kildedam og Skovvejen sammenlægges og organiseres under dagtilbudsområdet Skovvejen med virkning fra den 1. juli 2019.

Beskrivelse af sagen

I dagtilbudsområdet Kildedam er der ansat syv dagplejere, fordelt således med fire i Tølløse, to i St. Merløse og en i Ugerløse. Dagplejere bosat i Vipperød/Ågerup, som også hører til Kildedam, har siden 2016 været organiseret under Holbæk By.

Da en dagpleje med syv dagplejere er en for lille organisation til, at der kan opretholdes en selvstændig ledelse for områdets dagpleje, har dagplejerne i Kildedam siden 2016 delt leder med et af områdets børnehuse.

Denne konstruktion har ikke fungeret tilfredsstillende og områdets dagplejere har givet udtryk for, at de har oplevet at dagplejen er blevet nedprioriteret ledelsesmæssigt – og at organiseringen med fælles ledelse børnehus-dagpleje betyder, at der i den daglige ledelse ikke er et tilstrækkeligt kendskab til dagplejens særlige rammer og pædagogiske særkende.

Områdets ledelse er enig i den rejste kritik, som også har været drøftet med områdets forældrebestyrelse og forældrerådet i dagplejen.

På baggrund af ovenstående er der i et samarbejde mellem områderne Kildedam og Skovvejen udarbejdet forslag om, at den nuværende dagpleje i Kildedam sammenlægges med dagplejen i Skovvejen. Skovvejens dagpleje har en volumen, som kan opretholde selvstændig ledelse, og de to områder har i forvejen et samarbejde omkring forskellige opgaveløsninger f.eks. morgentelefonen i dagplejen.

Den forslåede model ligner den model, der i forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 blev lavet for dagplejen i det daværende distrikt Kildevang (postdistrikt 4390 = Ågerup og Vipperød), hvor Kildevangs dagpleje blev samlet med dagplejen i Holbæk by, som i dag via en samarbejdsaftale med de to børnehuse i Ågerup og Vipperød også dækker dette område.

Erfaringerne med den nuværende model for dagplejen i Ågerup og Vipperød er meget positive. Der er et godt samarbejde, og aftalen betyder blandt andet, at dagplejerne i dette område oplever, at de får imødekommet deres behov for en dagplejespecifik kompetenceudvikling.   

Forslaget om en ny organisering af dagplejen for de to områder er baseret på følgende principper:

Den fremtidige dagpleje for de to områder forankres i området Skovvejen ledelsesmæssigt og økonomisk. Foruden området Skovvejen dækker den ny organisering af dagplejen område Kildedam med undtagelse af lokalområderne Vipperød og Ågerup (postdistrikt 4390).   

Det betyder:

 • At forældreråd og repræsentant til forældrebestyrelse for den ”ny” dagpleje vælges af og blandt alle forældre med børn i dagpleje i områderne Kildedam (ekskl. postdistrikt 4390)
 • At dagplejere bosiddende i område Kildedam (ekskl. postdistrikt 4390) er tilknyttet dagplejen i området Skovvejen og referer til den pædagogiske leder for dagplejen. I lighed med øvrige dagplejere ansat ved området Skovvejen er de omfattet af områdets personalepolitik, samt sikres inddragelse og indflydelse på deres arbejdsforhold via den ”ny” dagplejegruppes repræsentant i Skovvejens MED.   

Barnets og familiens tilknytning til lokalområderne sikres ved: 

 • Lokale legestuer fortsætter uændret og det daglige samarbejde med børnehusene (herunder gæstedagplejen) fortsætter uændret. Dvs. børn indskrevet hos dagplejere i St. Merløse og Ugerløse går fortsat i legestue og tilbydes gæstedagpleje i Huset i St. Merløse, og børn indskrevet i Tølløse går i legestue og tilbydes gæstedagpleje i Midgård.

Dagplejernes tilknytning til området Kildedam sikres desuden ved:

 • Deltagelse i uddannelse om brug af Kompetencehjulet samt eventuelle andre pædagogiske redskaber, der særskilt anvendes i Kildedam. 

Principperne udmøntes konkret i en samarbejdsaftale mellem de to områder. I samarbejdsaftalen tages der ligeledes stilling til eventuelle overgangsordninger.

Forslaget om sammenlægning af de to dagplejegrupper er behandlet på MED-dialogmøde og i de to områders forældrebestyrelser.  

Medarbejderrepræsentanterne for dagplejerne i område Kildedam har i forbindelse med MED-behandlingen givet udtryk for, at de meget gerne vil referere til den pædagogiske leder for dagplejen i Skovvejen og indgå i et større kollegafællesskab med andre dagplejere. Men de er bekymret for, hvad en ny organisering vil betyde for deres fremtidige tilknytning til Kildedam og deres medarbejderindflydelse i MED-udvalg og forældrebestyrelse. De kan derfor ikke anbefale forslaget.
Administrationen anbefaler på den baggrund, at medarbejderrepræsentant fra Kildedam i en overgangsperiode er repræsenteret i Med-udvalg og forældrebestyrelse, hvorefter valg af medarbejderrepræsentant sker ved valg blandt den ”ny” samlet dagplejegruppens medarbejdere.    

De to forældrebestyrelser anbefaler forslaget om en sammenlægning. Dog udtrykkes der fra forældrebestyrelsen for Skovvejen en betænkelighed ved, at en sammenlægning kan betyde en øget transporttid for de ansatte – og specielt for tilsynet. Desuden udtrykkes bekymring for, at forslaget kan betyde at omfanget af møder øges.
Administrationen vurderer, at der i tilrettelæggelsen af tilsyn og møder i videst muligt omfang vil kunne tages højde for ekstra kørsel for de ansatte.  

Indstilling fra de to forældrebestyrelser og referat fra MED-dialogmøde er vedlagt sagen som bilag.


Økonomiske konsekvenser

Forslaget betyder en besparelse på tildelingen til dagplejen, da grundbeløbet til dagplejen i Kildedam (300.000 kr. årligt) vil bortfalde ved en sammenlægning.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

I tilrettelæggelsen af tilsyn og møder forsøges så vidt muligt at undgå ekstra kørsel. I det omfang forslaget betyder ekstra kørsel for de ansatte kan forslaget i mindre grad få miljømæssige konsekvenser i form af en øget CO2 udledning i forbindelse med kørsel. Belastningen er ikke beregnet.


Øvrige konsekvenser

Den ny organisering berører ændringer i ledelse af dagplejen og ændringer i forhold til MED-udvalg. For forældre og børn vil der som udgangspunkt ikke være ændringer. Lokale legestuer fortsætter uændret og det daglige samarbejde med børnehusene fortsætter.


Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 02-05-2019

Godkendt.caseno18-43759_#4914510_v1_bilag, høringssvar fra forældrebestyrelser, referat fra med-dialogmøde og tilhørende bilag.pdf

Bilag

Bilag, Høringssvar fra forældrebestyrelser, referat fra MED-dialogmøde og tilhørende bilag


56. Godkendelse af anbefalinger vedrørende Fælles om Folkeskolen til arbejdsprogram 2020

Godkendelse af anbefalinger vedrørende Fælles om Folkeskolen til arbejdsprogram 2020

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. tilpasning/justering/tilføjelse vedrørende Fælles om folkeskolen i Arbejdsprogram 2020 godkendes.

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsens nuværende arbejdsprogram indeholder temaet ’Fælles om folkeskolen’. Temaet indgår ammen med ’En mere grøn og bæredygtig kommune’ samt to nye temaer også i arbejdsprogrammet for 2020. 

På forrige udvalgsmøde og forårsseminaret d. 8. april 2019 blev tilføjelsen til temaet ’Fælles om folkeskolen’ drøftet yderligere. På baggrund af input herfra godkendes tilføjelsen.

Det videre politiske forløb for arbejdsprogrammet

2. maj: Udvalget for Børn og Skole godkender indholdet af ’Fælles om folkeskolen’ i arbejdsprogrammet.

15. maj: Kommunalbestyrelsen godkender sit samlede arbejdsprogram på samme møde som Effektiviserings- og besparelsesstrategien godkendes.

Indholdet af udvalgenes anbefalinger og notater indgår i det samlede arbejdsprogram. I forbindelse med udarbejdelsen tilpasses formen redaktionelt.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Generelt vurderes der ikke at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 02-05-2019

Godkendt.caseno18-40531_#4914539_v1_input til arbejdsprogram 2020 - fælles om folkeskolen.pdf

Bilag

Input til arbejdsprogram 2020 - Fælles om folkeskolen


57. Godkendelse af anbefalingerne vedrørende Forebyggelse til arbejdsprogram 2020

Godkendelse af anbefalingerne vedrørende Forebyggelse til arbejdsprogram 2020

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Udvalget for Børn og Skole

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. anbefalingerne vedrørende Forebyggelse til Arbejdsprogram 2020 godkendes.

Beskrivelse af sagen

’Forebyggelse’ udgør ét af to nye temaer i Arbejdsprogrammet for 2020. Det andet tema er ’Uddannelse og erhvervsudvikling’. Temaerne supplerer de to flerårige temaer fra det nuværende arbejdsprogram ’Fælles om folkeskolen’ og ’En mere grøn og bæredygtig kommune’, sådan at programmet for 2020 i alt indeholder 4 temaer.

På forrige udvalgsmøde og forårsseminaret d. 8. april 2019 blev forebyggelsestemaet drøftet yderligere. På baggrund af input herfra, er der udarbejdet reviderede notater. Notaterne beskriver fortsat hvilke perspektiver, der kan anlægges på ’Forebyggelse’ i arbejdsprogrammet og hvilke indsatser, der kan knyttes til prioriteringen af temaet. Socialudvalget og Udvalget for Ældre og Sundhed skal særligt have fokus på notatet vedrørende Forebyggelse på det specialiserede område og Forebyggelse på ældreområdet.

Ændringer i oplægget til forebyggelse på ældreområdet er markeret med rød skrift.

Det videre politiske forløb for arbejdsprogrammet

29. april + 2. maj: Socialudvalget og Udvalget for Børn og Skole godkender indholdet af ’Forebyggelse’ til arbejdsprogrammet.

15. maj: Kommunalbestyrelsen godkender sit samlede arbejdsprogram på samme møde som Effektiviserings- og besparelsesstrategien godkendes.

Indholdet af udvalgenes anbefalinger og notater indgår i det samlede arbejdsprogram. I forbindelse med udarbejdelsen tilpasses formen redaktionelt.


Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 02-05-2019

Godkendt.caseno18-43392_#4911681_v1_forebyggelse på ældreområdet - input til kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2020.pdf.pdf
caseno18-40531_#4913560_v1_forebyggelse på det specialiserede område - input til kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2020.pdf

Bilag

Forebyggelse på ældreområdet - input til Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2020.pdf
Forebyggelse på det specialiserede område - input til Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2020


58. Beslutning om Budgetrevision 2 2019

Beslutning om Budgetrevision 2 2019

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Ældre og Sundhed, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Uddannelse og Beskæftigelse, Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

 

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. de i bilag 1 anbefalede omplaceringer godkendes
 2. der gives negativ tillægsbevilling på 9,8 mio. kr. til tilskud og udligning som styrker kassebeholdningen
 3. handleplaner fremlagt i sagsfremstillingen godkendes
 4. der udvises tilbageholdenhed i forbruget på daginstitutionsområdet, pulje til lokal udvikling og ældreområdet

Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. de i bilag 1 anbefalede omplaceringer godkendes
 2. der gives negativ tillægsbevilling på 9,8 mio. kr. til tilskud og udligning som styrker kassebeholdningen
 3. handleplaner fremlagt i sagsfremstillingen godkendes
 4. der udvises tilbageholdenhed i forbruget på alle kommunens udgiftsområder

Beskrivelse af sagen

Med budgetrevision 2 forventes umiddelbart et underskud på hele regnskabet på 42,4 mio. kr. Det svarer til et merforbrug på 58 mio.kr. set i forhold til det oprindelige budget (budget vedtaget i Kommunalbestyrelsen i oktober 2018). I det følgende fokuseres alene på merforbruget ift. oprindeligt budget og ikke korrigeret budget. Det skyldes, at BR2 viser en risiko for, at de oprindeligt budgetterede serviceudgifter bliver overskredet.

Ser man alene på driften, er der et forventet merforbrug på 42,5 mio. kr. Heraf udgør serviceudgifterne 33,9 mio. kr. Det er primært på Socialudvalget, der forventes et merforbrug i forhold til serviceudgifterne. Der forventes også merforbrug på Udvalget for Børn og Skole, hvilket modsvares af et forventet mindreforbrug på Økonomiudvalget.

Servicerammen

I overførselssagen blev det besluttet, at der i forbindelse med budgetrevisionerne i år vil blive fulgt særskilt op på serviceudgifterne – også på udvalgsniveau, jf. nedenfor i tabel 1. Af overførselssagen fremgår ligeledes, at der er behov for en skærpet styring på serviceudgifterne dels fordi bufferen til uforudsete udgifter allerede i forbindelse med overførselssagen blev forudsat anvendt, dels fordi der på driften forudsættes overført et lige så stort beløb til 2020, som blev overført ind i 2019.

Den forventede overskridelse opgøres således:

Tabel 1: Serviceramme 2019

Mio. kr.

Oprindeligt budget 2019

 

Korrigeret budget 2019

Forventet regnskab 2019 BR2

Forventet afvigelse på serviceramme 2019

 

A

B

C

C-A

Serviceudgifter i alt

2.901,6

2.959,8

2.935,5

33,9

Økonomiudvalget

591,2

612,2

575,2

-16,0

Udvalget for Børn og Skole

897,3

913,9

913,9

16,6

Udvalget for Ældre og Sundhed

554,4

563,4

560,1

5,7

Udvalget for Klima og Miljø

129,1

128,5

127,8

-1,3

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

46,4

46,4

45,9

-0,5

Udvalget for Kultur og Fritid

109,9

115,8

111,1

1,2

Socialudvalget

573,3

579,6

601,5

28,3

 

En overskridelse af kommunernes samlede serviceramme i regnskab 2019 betyder, at kommunernes bloktilskud reduceres. Sanktionen er både kollektiv og individuel. Hvis Holbæk Kommune overskrider vores serviceramme i 2019 - svarende til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter - bliver kommunen reduceret i bloktilskuddet, hvis kommunerne under et overskrider servicerammen. I 2018 blev servicerammen for kommunerne under et kun lige akkurat overholdt. 

 

På baggrund af risikoen for en overskridelse af serviceudgifterne i 2019 samt hensynet til at overholde kommunens økonomiske styringsprincipper er det administrations anbefaling, at der ved budgetrevision 2 træffes de fornødne beslutninger til fortsat at sikre en sund økonomisk udvikling i Holbæk Kommune. Spørgsmålet er imidlertid hvordan, i hvilket omfang og i hvilket tempo.

 

Det er stadig tidligt på året, og kommunerne, herunder Holbæk Kommune, har en tendens til at skønne et relativt højt forbrug ved budgetopfølgningen på baggrund af marts tal. Sidste år pegede BR2 på et forventet forbrug på driften 4.132 mio.kr., mens det faktiske forbrug blev 4.004 mio.kr.

 

Dette underbygges af, at det faktiske forbrug med udgangen af marts måned, viser at Holbæk Kommune har brugt 0,63%-point mindre end det beløb, man skulle forvente – givet størrelsen af det korrigerede budget for 2019 og givet at forbruget i 2019 fordeler sig på samme måde over året, som det gjorde i de seneste 3 år.

 

Lønudgifterne, som udgør omkring halvdelen af kommunens samlede driftsudgifter, er ved udgangen af marts måned på niveau med sidste års lønudgifter, hvilket ligeledes taler for, at det samlede forbrugsestimat er for højt. Omvendt er halvdelen af udgifterne ikke bundet i løn, og hvis priserne stiger, eller der kommer flere borgere i et tilbud, i forhold til forventningen ved vedtaget budget, så peger det på stigende udgifter.

 

BR 2 viser således samlet set en risiko for overskridelse af serviceudgifterne. Dette bør kommunen reagere på, men det bør være afbalanceret over for usikkerheden i skønnene således, at der ikke økonomistyringsmæssigt reageres for hårdt, hvis forbruget ultimo året rent faktisk viser sig at blive lavere end skønnet ved BR 2.

 

På den baggrund anbefales det, at der besluttes handleplaner på Socialudvalget og Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse og at der i udvises tilbageholdenhed i forbruget på nedenstående områder indtil efter sommerferien, hvor skønnet over forbruget i BR 3 bygger på 6-7 måneders viden om udviklingen.

 

Handleplaner

I henhold til styringsprincip 11 skal et forventet merforbrug ledsages af en handleplan, så budgettet ikke overskrides. Her er der dog tale om merforbrug i forhold til det korrigerede budget (inkl. overførte midler fra 2018). Administrationen vedlægger derfor handleplaner på Socialudvalget til politisk godkendelse.

 

De udarbejdede handleplaner medfører, at merforbruget på Socialudvalget og på servicerammen reduceres med 2,0 mio. kr. Dette betyder stadig et merforbrug på Socialudvalget på 21,7 mio. kr. og en overskridelse af servicerammen på 31,9 mio. kr.

Dette understreger blot vigtigheden af, at der (for nuværende) udvises tilbageholdenhed.

 

Forbrugstilbageholdenhed

De områder, hvor der bør udvises tilbageholdenhed, er:

 

 • Daginstitutionsområdet
 • Puljen til Lokal Udvikling
 • Ældreområdet

 

Når det er disse tre områder, administrationen anbefaler forbrugstilbageholdenhed indtil estimaterne over forbruget i 2019 bliver mere solide, skyldes det, at daginstitutionsområdet, Puljen til Lokal Udvikling og ældreområdet alle har fået overført midler, som reelt forøger deres forbrugsmuligheder i 2019.

 

Med forbrugstilbageholdenhed menes, at der holdes tilbage med forbrug på bl.a. puljer og overførte midler. Det vil sige, at udgifter der ikke forringer serviceniveauet afventer, at der er mindre usikkerhed om det samlede forbrug. Herefter tages der beslutning om den videre fremfærd. Forbrugstilbageholdenhed vil endvidere understøtte, at der overføres det samme beløb på driften ind i 2020, som der blev overført ind i 2019

 

I den alternative indstilling anbefales en generel tilbageholdenhed på alle kommunens udgiftsområder. Forskellen mellem hovedindstillingen og den alternative indstilling er således, hvorvidt alle udgiftsområder skal udvise tilbageholdenhed, eller det alene er på områder, som med budgettet reelt har fået forøget forbrugsmulighederne. Dermed er det også en beslutning om, hvor bredt forbrugstilbageholdenheden skal slå igennem på organisationen eller om den skal være målrettet nogle færre udgiftsområder.

 

Det forventede resultat for 2019 i forhold til korrigeret budget

Der styres generelt på det korrigerede budget. Det er også på baggrund af forventninger til merforbrug i forhold til det korrigerede budget, at der iværksættes handleplaner. I tabel 2 ses resultatet i forhold til såvel korrigeret som oprindeligt budget.

Tabel 2: Samlet resultat

Mio. kr.

Oprindeligt budget 2019

Korrigeret budget 2019

Forventet regnskab 2019 BR2

Forventet afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab 2019BR2

Forventet afvigelse mellem oprindeligt budget og forventet regnskab 2019BR2

Indtægter

-4.433,8

-4.433,8

-4.441,2

-7,4

-7,4

Driftsudgifter

4.148,9

4.204,3

4.191,4

-12,9

42,5

-serviceudgifter

2.901,6

2.959,8

2.935,5

-24,3

33,9

-overførsler

872,5

871,6

889,9

18,3

17,4

-andet ej service

374,7

372,9

366,0

-7,0

-8,8

Renter

25,1

25,1

25,1

0,0

0,0

Anlæg

170,0

240,0

192,9

-47,1

22,9

Forsyning

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Finansiering

74,2

74,2

74,2

0,0

0,0

Resultat i alt

-15,6

109,8

42,4

-67,4

58,0

Kasseopbygning

15,6

-109,8

-42,4

67,4

-58,0

 

Budgetrevision 2 viser et forventet mindreforbrug på 67,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget består af:

 

 • Mindreforbrug på driften på 12,9 mio. kr.
 • Merindtægter på skatter og tilskud på i alt 7,4 mio. kr.
 • Mindreforbrug på anlæg på 47,1 mio. kr.

 

I tabel 3 ses afvigelserne på de enkelte udvalg på driften.

Tabel 3: Forventet regnskab og afvigelse på driftsudgifter (udvalgsopdelt)

Mio. kr.

Oprindeligt budget 2019

Korrigeret budget 2019

Forventet regnskab 2019 BR2

Forventet afvigelse korrigeret budget 2019 BR2

Forventet afvigelse oprindeligt budget 2019 BR2

Driftsudgifter

4.148,9

4.204,3

4.191,4

-12,9

42,5

Økonomiudvalget

580,1

601,1

564,0

-37,1

-16,0

Udvalget for Børn og Skole

897,3

913,9

913,9

0,0

16,6

Udvalget for Ældre og Sundhed

845,8

853,0

851,5

-1,5

5,7

Udvalget for Klima og Miljø

129,1

128,5

127,8

-0,6

-1,3

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

952,7

951,8

959,0

7,2

6,3

Udvalget for Kultur og Fritid

109,9

115,8

111,1

-4,7

1,2

Socialudvalget

634,0

640,3

664,0

23,7

30,0

 

Hovedforklaringerne på de forventede merforbrug på udvalgsniveau er:

 

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Der forventes et merforbrug på 7,2 mio. kr. på området. Der forventes merforbrug på førtidspension, uddannelseshjælp, sygedagpenge, kontanthjælp og ledighedsydelse. Der forventes mindreforbrug på A-dagpenge, integration, løntilskud og beskæftigelsesordninger. Hovedårsagen til det forventede merforbrug skal findes i en forsøgsordning med staten, der medfører en udgift på 5,5 mio. kr. i år. Finansieringen af forsøget kommer først i 2020. Administrationen arbejder med handleplaner til udvalget.

 

Udvalget for Børn og Skole:

Der forventes balance i budgettet på området. Hvis omplaceringerne i budgetrevisionen godkendes, forventes et mindreforbrug på området på 4,5 mio. kr. Dette dækker over et forventet mindreforbrug på Folkeskoler og Dagtilbud og et forventet merforbrug på Sundhed for Børn og Unge. Tandplejen har indgået en aftale med en privat virksomhed om retning af tænder. Dette forventes at give merforbrug i år. For området som helhed forventes anvendt 12,1 mio. kr. af de overførte midler fra 2018.

 

Udvalget for Ældre og Sundhed:

Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Det stammer fra ældreområdet, hvor der blandt andet forventes mindreforbrug på botilbud for personer over 67 år. På Sundhedsområdet forventes merforbrug på Kommunal Medfinansiering. Dette skyldes, at staten i år har valgt at afregne området med udgangspunkt i det oprindelige budget og ikke aktiviteten på området. Hvis der lige som tidligere år var blevet afregnet i forhold til aktiviteten kunne Holbæk Kommune se frem til et mindreforbrug på området. Da budgettet i forbindelse med BR1 blev reduceret med 1,8 mio. kr. forventes nu et merforbrug på det beløb. Herudover forventes der også merforbrug på øvrige sundhedsudgifter.

 

Socialudvalget:

Der forventes et merforbrug på 23,7 mio. kr. Det skyldes primært Voksenspecialområdet, som forventer et merforbrug på 22,7 mio. kr. Merforbruget skyldes primært botilbud, men der forventes også merforbrug på ungdomsuddannelser for unge med særlige behov. Herudover forventes merforbrug på boligydelse og boligsikring. Børnespecialområdet forventer et merforbrug på 1 mio. kr.

 

Udvalget for Kultur og Fritid:

Der forventes et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. Det skyldes primært, at en række puljemidler først forventes udbetalt i 2020.

 

Udvalget for Klima og Miljø:

Der forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

 

For de stående udvalg tilsammen forventes et merforbrug i forhold til korrigeret budget på 24,1 mio. kr. som dækkes af buffer til uforudsete udgifter samt yderligere mindreforbrug under Økonomiudvalget.

 

Økonomiudvalget:

Samlet set forventes et mindreforbrug på 37,1 mio. kr. Det skyldes blandt andet, at buffer til uforudsete udgifter anvendes til at dække forventede merforbrug på de stående udvalg. Ifølge kommunens 2. styringsprincip skal hensynet til kommunens samlede økonomi altid gå forud for andre økonomiske hensyn og tiltag, herunder politiske omstillinger. Herudover forventes et mindreforbrug på en række puljer (herunder barselspulje og pulje til udvikling af lokalområder) samt mindreforbrug på boliger til flygtninge.

 

Forklaringerne på udvalgsniveau er uddybet i udvalgsnotaterne vedlagt denne dagsorden.

 

Anlæg

På anlæg forventes et mindreforbrug på 47,1 mio. kr. Det største mindreforbrug skyldes en lang opstartsfase på opførelse af daginstitutioner og udgifterne forventes her først at falde i 2020. Herudover er der flere andre projekter, der forventes igangsat lidt senere end tidligere planlagt. Der er endnu ikke frigivet beløb vedrørende grunde og bygninger solgt i 2019

 

Indtægter

På indtægtssiden er der samlet set et en merindtægt på 7,4 mio. kr. Det skyldes merindtægter på udligningen på 9,8 mio. kr. Indtægten skyldes en overgangsordning for kommuner med udligningstab på 10 mio. kr. fratrukket en mindreindtægt på 0,2 mio. kr. vedrørende en sanktion for, at kommunerne under et satte skatten op i 2019. De 9,8 mio. kr. indstilles som negativ tillægsbevilling til styrkelse af kassebeholdningen. Udover de 9,8 mio. kr. forventes en mindreindtægt på midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet samt en mindreindtægt på ejendomsskat og dækningsafgift på i alt 2,4 mio. kr.

 

Budget 2020

Der blev i januar fremlagt en sag vedrørende budgetramme for 2020 for Kommunalbestyrelsen. Her blev der gjort opmærksom på, at der er pres på servicerammen også for 2020. Merforbruget i 2019 på primært Socialudvalget øger presset på servicerammen i budget 2020. Og hvis udgifterne på området ikke kan reduceres, skal der findes kompenserende reduktioner på de øvrige udgiftsområder.

 

Likviditet

Likviditetsprognosen er opdateret på baggrund af regnskab 2018 og en forudsætning om, at budget 2019 overholdes. Der er ikke ændret ved grundforudsætningerne for likviditetsprognosen. I den opdaterede prognose forudsættes blandt andet:

 • at der på driften overføres samme beløb til 2020, som blev overført til 2019.
 • at der på anlæg overføres 23 mio. kr. mindre til 2020 end det, der blev overført til 2019, svarende til en overførsel på 47 mio. kr.
 • at der modtages 10 mio. kr. ekstra i tilskud, som følge af overgangsordning vedrørende udligningstab
 • at der frigives deponeringer på 43 mio. kr. fra salg af jord og fast ejendom i tidligere år
 • at betalinger på løn, varekøb, betalinger til andre kommuner mv. falder på samme tidspunkt på året, som de plejer

Økonomiske konsekvenser

Sagsfremstillingen giver ikke anledning til økonomiske konsekvenser.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 02-05-2019

Udvalget indstiller, at den alternative indstilling godkendes.

 caseno19-1330_#4912886_v1_bilag 1 - omplaceringer.pdf.pdf
caseno19-1330_#4912889_v1_bilag 2 - samlet oversigt.pdf.pdf
caseno19-1330_#4912893_v1_bilag 3 - økonomiudvalget indtægter, renter, anlæg, finansiering.pdf.pdf
caseno19-1330_#4912901_v1_bilag 4 - økonomiudvalget - drift.pdf.pdf
caseno19-1330_#4912902_v1_bilag 5 - udvalget for børn og skole - drift.pdf.pdf
caseno19-1330_#4912903_v1_bilag 6 - udvalget for beskæftigelse og uddannelse - drift.pdf.pdf
caseno19-1330_#4912876_v1_bilag 7 - udvalget for ældre og sundhed - drift.pdf.pdf
caseno19-1330_#4912879_v1_bilag 8 - udvalget for klima og miljø - drift.pdf.pdf
caseno19-1330_#4912880_v1_bilag 9 - udvalget for kultur og fritid - drift.pdf.pdf
caseno19-1330_#4912882_v1_bilag 10 - socialudvalget - drift.pdf.pdf
caseno19-1330_#4912883_v1_bilag 11 - samlet opgørelse implementering af budget 2019 til br2.pdf.pdf
caseno19-1330_#4912884_v1_bilag 12 - handleplaner socialudvalget.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - Omplaceringer.pdf
Bilag 2 - Samlet oversigt.pdf
Bilag 3 - Økonomiudvalget Indtægter, renter, anlæg, finansiering.pdf
Bilag 4 - Økonomiudvalget - drift.pdf
Bilag 5 - Udvalget for Børn og Skole - drift.pdf
Bilag 6 - Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse - drift.pdf
Bilag 7 - Udvalget for Ældre og Sundhed - drift.pdf
Bilag 8 - Udvalget for Klima og Miljø - drift.pdf
Bilag 9 - Udvalget for Kultur og fritid - drift.pdf
Bilag 10 - Socialudvalget - drift.pdf
Bilag 11 - Samlet opgørelse implementering af budget 2019 til BR2.pdf
Bilag 12 - handleplaner Socialudvalget.pdf


59. Drøftelse af budget 2020-2023

Drøftelse af budget 2020-2023

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Drøftelsessag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. udvalget drøfter forudsætninger for udarbejdelse af deres forslag til budget 2020-2023.

Beskrivelse af sagen

Udvalget præsenteres for nyt om forudsætningerne for den kommende budgetdannelse. Det vil eksempelvis være forventede mer- eller mindreforbrug, som får betydning for budgettet, ny lovgivning, politiske beslutninger med betydning for budgettet, eller en bestemt udvikling af priser på udvalgets områder.
 

Udvalget skal være færdige med deres bidrag til budget 2020-2023 på mødet i maj. Herefter indarbejder administrationen udvalgets budgetforslag i økonomisystemet, og budget-bemærkningerne udarbejdes til fremlæggelse på budgetcamp og 1. behandling.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 02-05-2019

Drøftet.

60. Drøftelse af det videre arbejde med opfølgning på evaluering af dagtilbuds- og skolestruktur

Drøftelse af det videre arbejde med opfølgning på evaluering af dagtilbuds- og skolestruktur

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Drøftelsessag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. det videre arbejde med udvalgets samlede anbefalinger til Kommunalbestyrelsens møde i juni drøftes.

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 10. april, at Udvalget for Børn og Skole arbejder videre med anbefalinger til at styrke de lokale børnehuses og skolers særkende, styrke forældre- og elevindflydelse, styrke medarbejderindflydelsen samt udarbejder justeret tildelingsmodel på skoleområdet.

Herudover har kommunalbestyrelsen besluttet, at Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering arbejder videre med analyse af de pædagogiske lederes ledelsesrum på skoleområdet. Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering afrapporterer til Udvalget for Børn og Skole i maj 2019.

Udvalget for Børn og Skole vil på den baggrund udarbejde en sag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i juni 2019, som indeholder de samlede anbefalinger, som er udarbejdet på baggrund af evaluering af dagtilbuds- og skolestrukturen.

Udvalgets anbefalinger på baggrund af evalueringen
På baggrund af evalueringen har Udvalget for Børn og Skole udarbejdet en række anbefalinger til, hvad der på dagtilbuds- og skoleområde skal arbejdes videre med og træffes beslutning om.

Udgangspunktet for anbefalingerne er, at der ikke ændres grundlæggende på den nuværende dagtilbuds- og skolestruktur. Det er med andre ord udvalgets vurdering, at anbefalingerne vil kunne iværksættes og skal virke indenfor de nuværende organisatoriske rammer, herunder antallet af ledelseslag.

På udvalgsmødet den 2. maj bedes udvalget drøfte det videre arbejde med nedenstående anbefalinger, sådan at udvalgets anbefalinger præciseres med henblik på udmøntning umiddelbart efter kommunalbestyrelsens behandling i juni 2019.

Udvalgsdrøftelse af det videre arbejde med anbefalingerne
Administrationen præsenterer på mødet oplæg til det videre arbejde. Heri indgår en drøftelse af:

 • konkret forslag til forenkling af de lokale skolenavne
 • det videre arbejde med at styrke de lokale børnehuses og skolers særkende og styrke forældre- og elevindflydelse
 • forslag til principper for en justering af tildelingsmodellen på skoleområdet

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Sagshistorik, henvisninger

Sag nr. 105 Beslutning om opfølgning på evaluering af dagtilbuds- og skolestruktur. Kommunalbestyrelsens dagsorden den 5. april 2019. https://holbaek.dk/politik/kommunalbestyrelsen/dagsordener-og-referater-kommunalbestyrelsen/


Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 02-05-2019

Drøftet.

61. Drøfte forberedelse af dialogmøder med dagtilbudsbestyrelser 2019

Drøfte forberedelse af dialogmøder med dagtilbudsbestyrelser 2019

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Drøftelsessag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. program for dialogmøder i maj – august 2019 mellem udvalget for Børn og Skole og kommunens dagtilbudsbestyrelser drøftes.

Beskrivelse af sagen

Udvalget for Børn og Skole holder dialogmøder med dagtilbudsbestyrelserne fra maj – august 2019 på følgende dage:

14. maj dagtilbudsbestyrelse Katrinedal

22. maj dagtilbudsstyrelse Kildedam

6. juni dagtilbudsstyrelse Holbæk By

20. august dagtilbudsbestyrelse Skovvejen


Udvalget bedes drøfte program og opfølgning på dialogmøderne.

Udkast til program for dialogmøderne:

 • Emner som bestyrelserne ønsker at drøfte
 • Tidlig indsats – og udmøntning af 20 mio. kr. til dagtilbudsområdet fra budgetaftale 2018
 • Drøftelse af et udvalgt tema, 
  Katrinedal: Bestyrelsens samarbejde med forældreråd

Kildedam: Det sammenhængende læringsforløb

Holbæk By: Selvstyrende område

Skovvejen: Det gode forældresamarbejde


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 02-05-2019

Drøftet.

62. Drøfte opfølgning på dialogmøde om styringsmodeller for specialundervisning

Drøfte opfølgning på dialogmøde om styringsmodeller for specialundervisning

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Drøftelsessag


Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. opfølgning på dialogmøde om styringsmodeller for specialundervisning drøftes.

Beskrivelse af sagen

Udvalget for Børn og Skole holder den 30. april dialogmøde om styringsmodeller for specialundervisning. Det handler blandt andet om, hvordan økonomi til specialundervisning styres, og hvordan undervisningstilbud kvalitetssikres.

Formålet med dialogmødet er, at udvalget får mulighed for at drøfte fordele og ulemper ved de to modeller udvalget arbejdet med. Til dialogmødet er inviteret relevante foreninger, råd, bestyrelser, medarbejdere og ledere på området.

Udvalget bedes drøfte opfølgning på dialogmødet med henblik på udarbejdelse af beslutningssag.

Baggrund
Udvalget for Børn og Skole har bedt administrationen om at udarbejde forslag til nye budgetmodeller for fordeling af ressourcer til specialundervisning. Det sker med henblik på en politisk stillingtagen til, om den nuværende model skal ændres.

Specialundervisningsopgaven indgår ligeledes i Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram, hvor der blandt de prioriterede områder også er sat fokus på specialundervisning.


Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 02-05-2019

Drøftet.

63. Orientering om udgiftsdrivere - april 2019

Orientering om udgiftsdrivere - april 2019

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Orienteringssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. orientering om udgiftsdrivere tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

På hvert møde i de stående udvalg præsenteres udvalget for udgiftsdrivere for hvert af udvalgets politikområder.


Udgiftsdriverne giver overblik og indblik i centrale dele af udvalgets økonomi, og gør det

overskueligt for udvalgene at følge den økonomiske udvikling på væsentlige dele af hvert

politikområde.

Udgiftsdriverne er koblet til budgetforudsætningerne og kan derfor understøtte såvel

budgetrevisioner i indeværende år som drøftelser af budgettet for 2020-2023.

Udgiftsdriverne er udvalgt, så de enten repræsenterer store andele af budgettet eller svært

styrbare områder. I begge tilfælde kan det ved budgetoverskridelser medføre et stort merforbrug.


Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 02-05-2019

Taget til efterretning.

64. Orientering om borgerrådgiverens beretning 2018

Orientering om borgerrådgiverens beretning 2018

Sagsgang og sagstype

De stående udvalg, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

 


Indstilling

Borgerrådgiver Per Timm indstiller, at:

 1. Borgerrådgivningens beretning tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Borgerrådgivningen i Holbæk Kommune er oprettet efter §65e i lov om kommunernes styrelse.

Borgerrådgivningen i Holbæk Kommune har, efter beslutning truffet af Byrådet den 29. november 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen, eksisteret siden den 1. januar 2007.

Borgerrådgiveren er ansat af Kommunalbestyrelsen og kan overtage og udrede borgerklager rettet til Kommunalbestyrelsens politikere og medvirke til sikring af retssikkerheden for borgeren i samspil med administrationen. Desuden kan Borgerrådgiveren iværksætte egne undersøgelser.

Kommunalbestyrelsen, de politiske udvalg, direktion, chefgruppen samt afdelinger kan invitere Borgerrådgiveren til dialog m.v. om arbejdsområdet.

Den årlige beretning skal i henhold til styrelsesvedtægten forelægges Kommunalbestyrelsen til orientering. Den udarbejdede og vedlagte årsberetning og datamateriale er en opgørelse over årets aktiviteter i Borgerrådgivningen opgjort i tal og grafer samt bemærkninger og anbefalinger.


Økonomiske konsekvenser

Der vurderes umiddelbart ikke at være nogen økonomiske konsekvenser.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes umiddelbart ikke at være nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Lovgrundlag – link

 §65e i bekendtgørelse om Kommunernes styrelse

 


Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 02-05-2019

Taget til efterretning.caseno19-7761_#4848683_v1_borgerrådgiverens beretning 2018.pdf.pdf
caseno19-480_#4910706_v1_bilag til årsredegørelse 2018 (nyt).pdf

Bilag

Borgerrådgiverens beretning 2018.pdf
Bilag til årsredegørelse 2018 (nyt)


65. Orientering om opfølgning på borgerrådgiverens årsberetninger for 2018 og 2017

Orientering om opfølgning på borgerrådgiverens årsberetninger for 2018 og 2017

Sagsgang og sagstype

De stående udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. administrationens plan for opfølgning på borgerrådgiverens anbefalinger i årsberetningen for 2018 tages til efterretning og
 2. administrationens opfølgning på borgerrådgiverens anbefalinger i årsberetningen for 2017 tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Borgerrådgiverens årsberetning for 2018 er modtaget, og administrationen har forholdt sig til den.

Generelt afspejler rapporten, at der er sket en positiv udvikling, og at der er effekt af de initiativer, der er sat i gang. Dette ligger i tråd med udviklingen i Ankestyrelsens statistikker, hvor Holbæk Kommune placerer sig væsentligt bedre end tidligere.

 

I årsberetning for 2018 har borgerrådgiveren også beskrevet en række opmærksomhedspunkter og anbefalinger til, hvordan de enkelte kerneområder og hele organisationen kan forbedre samspillet mellem borgerne og kommunen.

Som opfølgning på borgerrådgiverens årsberetning for 2018 har administrationen gennemgået og reflekteret over de forhold, som borgerrådgiveren beskriver i beretningen.

Det har ledt til en række initiativer, som bliver sat i gang på de enkelte kerneområder. Initiativerne er beskrevet i bilaget.

 

Borgerrådgiverens årsberetning 2017

Da Kommunalbestyrelsen sidste år behandlede borgerrådgiverens rapport for 2017, udtrykte Kommunalbestyrelsen ønske om, at der fremadrettet i administrationens opfølgning på årsberetningen også redegøres for status på opfølgning på beretningen fra året før.

Administrationen har derfor også fulgt op på de initiativer, som beretningen for 2017 gav anledning til. Dette findes ligeledes i bilag.

Opfølgningen viser, at organisationen arbejder seriøst med de forhold, som borgerrådgiveren peger på, og at der også er sket forbedringer på en række områder.

Arbejdet med forenkling af borgerens adgang til administrationen er i fuld gang, ligesom der arbejdes løbende på at forbedre kontakten med og involveringen af borgeren i sagerne.

 


Økonomiske konsekvenser

Ingen


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 02-05-2019

Taget til efterretning.caseno19-13780_#4884723_v1_handleplaner-bemærkninger til borgerrådgiverens rapport 2018.docx
caseno19-13780_#4884744_v1_opfølgning på borgerrådgiverens rapport 2017_samlet besvarelse.docx

Bilag

Handleplaner-bemærkninger til borgerrådgiverens rapport 2018
Opfølgning på borgerrådgiverens rapport 2017_samlet besvarelse


66. Orientering om resultater fra trivselsmålingen i folkeskoler

Orientering om resultater fra trivselsmålingen i folkeskoler

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Orienteringssag


Indstilling

Administrationen indstiller at,

 1. orientering om resultater fra trivselsmålingen i kommunens folkeskoler 2018 tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Udvalget for Børn og Skole blev på udvalgsmøde den 27. marts orienteret om de overordnede resultater fra den nationale trivselsmåling i 2018 for Holbæk Kommunes folkeskoler samt kommunens specialskoler Hjortholmskolen og Ladegårdsskolen.

Resultaterne for Holbæk kommune – samlet set – er uændret siden sidste år (2017) og ligger på niveau med landsgennemsnittet. Resultaterne viser fortsat at langt den overvejende del af eleverne generelt er tilfredse med deres undervisningsmiljø. Den samlede trivselsindikator for 4.-9.klasse ligger uændret på 3,7.

Administrationen vil på udvalgsmødet præsentere en uddybning af trivselsmålingen på kommunens folkeskoler, hvor resultater fra skoleafdelingerne også foldes ud.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 02-05-2019

Udsat til næste møde.

67. Orienteringer

Orienteringer

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Orienteringssag


Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

 

Forventede sager på udvalgets møde den 29. maj 2019

 • Beslutning om eventuelt deltagelse i frihedsforsøg på folkeskoler
 • Beslutning vedr. fysiske rammer for Børne- og ungetandplejen
 • Beslutning om anbefalinger til Kommunalbestyrelsen vedrørende opfølgning på evaluering af dagtilbuds- og skolestruktur.
 • Drøfte anbefalinger fra Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering
 • Drøftelse af budget 2020-2023
 • Orientering om udgiftsdrivere – maj 2019
 • Orientering om implementering af Aula (nyt Intra for medarbejdere, forældre og børn på skole- og dagtilbudsområdet)

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 02-05-2019

Behandlet.

68. Underskriftsark

Underskriftsark