UDVALG

Udvalget for Børn og Skole

MØDE

Referat

STED

Rådhuspladsen 1, lokale 1.17

STARTTIDSPUNKT

27-02-2019 12:30:00

SLUTTIDSPUNKT

27-02-2019 14:30:00


PUNKTER

26. Godkendelse af dagsorden til mødet den 27. februar 2019
27. Drøftelse af opfølgning på evaluering af dagtilbuds- og skolestruktur
28. Beslutning om samarbejdsaftale mellem Holbæk Kommune og Professionshøjskolen Absalon
29. Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til genhusning og genopførelse af Børnehuset Eventyrlunden
30. Beslutning om prioritering af anlægsbevilling til ombygning af køkkener i børnehuse
31. Drøftelse af budget 2020-2023
32. Drøftelse af budget 2020-2023 - forslag til effektiviseringer
33. Drøftelse af besøgsrunde om status på implementering af skolereformen
34. Drøftelse af inspiration fra Børne og Unge Topmøde
35. Orienteringer
36. Underskriftsark26. Godkendelse af dagsorden til mødet den 27. februar 2019

Godkendelse af dagsorden til mødet den 27. februar 2019

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. dagsorden til mødet den 27. februar 2019 bliver godkendt.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 27-02-2019

Godkendt.caseno18-3567_#4850330_v1_program til den 27.02.2019.pdf

Bilag

Program til den 27.02.2019


27. Drøftelse af opfølgning på evaluering af dagtilbuds- og skolestruktur

Drøftelse af opfølgning på evaluering af dagtilbuds- og skolestruktur

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Drøftelsessag


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at

 1. opfølgning på evaluering af dagtilbuds- og skolestruktur drøftes.

Beskrivelse af sagen

Udvalget for Børn og Skole godkendte den 30. januar 2019 opsamling på evaluering af dagtilbuds- og skolestrukturen. Opsamlingen er vedlagt som bilag.

Efterfølgende har kommunalbestyrelsen på seminar den 7. – 8. februar drøftet resultatet af evalueringen.

Udvalget bedes på den baggrund drøfte, hvordan udvalget vil følge op på evalueringen af dagtilbuds- og skolestrukturen. Det sker med henblik på udarbejdelse af beslutningssag til udvalgets møde den 27. marts.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen besluttede i april 2018 en procesplan for videreudvikling af kommunens dagtilbud og skoler. Procesplanen understøttes af og spiller sammen med kommunalbestyrelsens arbejdsprogram for 2019, som blev besluttet i august 2018.

Ambitionen med procesplanen er at skabe et beslutningsgrundlag for en politisk beslutning om konkrete indsatsområder, der kan styrke børns læring og trivsel i dagtilbud og skoler – samt at belyse om der er strukturelle eller økonomiske rammer, som Kommunalbestyrelsen vil ændre eller tilpasse for at udvikle området.

Som et led i procesplanen er det forudsat, at der i 1. kvartal af 2019 tages politisk stilling til om den nuværende struktur for dagtilbud og skoler fortsættes uændret, justeres inden for nuværende ramme eller om der skal udarbejdes forslag til ny struktur.

Evaluering af dagtilbud- og skolestruktur
Udvalget for Børn- og Skole har fra foråret 2018 og frem til januar 2019 gennemført en evaluering af dagtilbuds- og skolestrukturen. Det er sket ved:

 • Dialogmøder med forældrebestyrelser, skolebestyrelser, områdeledelser og fællestillidsrepræsentanter.
 • Udvalgets drøftelser af kerneelementer i den nuværende struktur – herunder tildelingsmodel (økonomi).
 • Arbejdspladsvurdering- og trivselsmåling hvor alle medarbejdere på dagtilbuds- og
 • skoleområdet har besvaret specifikke spørgsmål vedr. dagtilbuds- og skolestrukturens

betydning for medarbejderne.

 • Dialogmøder med forældre i de fire dagtilbuds- og skoleområder.

Endvidere har projektudvalget for afbureaukratisering og decentralisering gennemført en mindre spørgeskemaundersøgelse blandt kommunens lokalfora.


Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 27-02-2019

Drøftet.caseno18-47539_#4843272_v1_opsamling på evaluering af dagtilbuds- og skolestruktur. godkendt 30. januar 2019.pdf

Bilag

Opsamling på evaluering af dagtilbuds- og skolestruktur. Godkendt 30. januar 2019


28. Beslutning om samarbejdsaftale mellem Holbæk Kommune og Professionshøjskolen Absalon

Beslutning om samarbejdsaftale mellem Holbæk Kommune og Professionshøjskolen Absalon

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at

 1. Holbæk Kommune indgår aftale med Professionshøjskolen Absalon om et strategisk samarbejde om læreruddannelsen og folkeskolen.

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har i samarbejde med Holbæk Lærerkreds identificeret en række udfordringer. Pt. oplever folkeskolerne i Holbæk Kommune 1) en nedgang i antallet af ansøgere til ledige stillinger, som har de ønskede lærerfaglige kvalifikationer, 2) et fald i antallet af lærerstuderende, som ønsker praktikophold, samt 3) at nyuddannede lærere generelt har utilstrækkelig erfaring med praksis. Samtidigt oplever professionshøjskolen Absalon, at der ikke er tilstrækkeligt antal ansøgere til læreruddannelsen, og at der er potentiale for at styrke de lærerstuderendes kendskab til praksis også under studiet.

Samarbejdsaftalen er organiseret i tre overordnede temaer, som bidrager til at løse udfordringerne i Holbæk Kommune, og som samtidigt bidrager til at styrke læreruddannelsen ved Professionshøjskolen Absalon. Ydermere understøtter samarbejdsaftalen Holbæk Kommune i det strategiske arbejde omkring Holbæk Uddannelses- og Studiecenter/HUSC og arbejdet for at tiltrække videregående uddannelser til Nordvestsjælland. For det videre arbejde med tiltrækning af læreruddannelsesaktiviteter til Holbæk er samarbejdsaftalen altafgørende.

Kort om indholdet i samarbejdsaftalen

Samarbejdsaftalen lægger op til et fireårigt samarbejde, som løber fra og med skoleåret 2019-2020 til og med 2022-23. Efter fire år revideres aftalen og forlænges, hvis alle parter er enige om det.

Samarbejdsaftalen omhandler tre temaer:

1)     rekruttering af lærere til Holbæk

2)     styrket læreruddannelse/et kvalitetsløft

3)     styrket modtagelse af nyuddannede lærere

Disse temaer sætter den overordnede indholdsmæssige retning. Der vil være en række forskellige aktiviteterne under de tre temaer, som vil hver for sig vil skabe lokal forandring på folkeskolerne. Samarbejdsaftalen gør det tydeligt, at alle indsatserne hænger sammen og er en del af et strategisk fokus på både folkeskolen og læreruddannelsen. Samarbejdsaftalen skaber et forpligtende partnerskab.

Formålet med samarbejdsaftalen er at skabe større kendskab til lærerprofessionen både før, under og efter uddannelsen. Før, fordi der er stort og uudnyttet potentiale i at arbejde systematisk med brobygningsaktiviteter på ungdomsuddannelserne i Holbæk, som forventes at kunne øge søgningen til læreruddannelsen. Under, fordi det at lære en profession kræver et stort kendskab til praksis, som læreruddannelsens nuværende studiepraktik ikke giver alene og efter, fordi nyuddannede lærere ofte har vanskeligt ved at komme godt i gang med det komplekse lærerjob. Dette afspejles i sygemeldinger, opsigelser mv. - og i det hele taget ligger denne udfordring i forlængelse af den generelle rekrutteringsudfordring indenfor lærerfaget.


Økonomiske konsekvenser

Samarbejdsaftalen udmøntes inden for skolernes nuværende økonomiske ramme. Der afsøges løbende mulighed for at søge ekstra midler hos fonde med videre.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ikke umiddelbart nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 27-02-2019

Indstilles godkendt.caseno18-51342_#4835821_v1_bilag 1 samarbejdsaftale professionshøjskolen absalon og holbæk kommune.pdf
caseno18-51342_#4836885_v1_bilag 2 projektorganisering af samarbejdet mellem professionshøjskolen absalon og holbæk kommune.pdf
caseno18-51342_#4790753_v1_bilag 3 handleplan til en bedre læreruddannelse - 10 ambitioner.pdf

Bilag

Bilag 1: Samarbejdsaftale Professionshøjskolen Absalon og Holbæk Kommune
Bilag 2: Projektorganisering af samarbejdet mellem Professionshøjskolen Absalon og Holbæk Kommune
Bilag 3: Handleplan til en bedre læreruddannelse - 10 ambitioner


29. Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til genhusning og genopførelse af Børnehuset Eventyrlunden

Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til genhusning og genopførelse af Børnehuset Eventyrlunden

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. der gives en anlægsbevilling på 3 mio. kr. i 2019 til genhusning og genopførelse af Børnehuset Eventyrlunden finansieret af det afsatte beløb på 3 mio. kr. under ”Børn og Skole” til Genhusning og genopbygning af Eventyrlunden på investeringsoversigten i 2019.

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Den 27. februar 2018 nedbrændte Børnehuset Eventyrlunden på Torpet 1, 4300 Holbæk delvist. Den østlige del af bygningen blev kraftig beskadiget af branden. Den vestlige del af bygningen blev delvist vandskadet efter slukningsvand.

Skadesprocenten er opgjort til 44 %. Det betyder, at den ikke brændte del af bygningen vurderes for god til nedrivning. Derfor er genopførelsen en kombination af nyopførelse af den brændte del samt en renovering af den ikke brændte del af bygningen.

Huset genopføres på det eksisterende fundament, og det ydre arkitektoniske udtryk vil fortsat være træbeklædning. Huset tilbygges og indretningen optimeres for at understøtte den pædagogiske drift. Tegningsmateriale er vedlagt som bilag. Der kan forekomme mindre ændringer, da projektet ikke er færdigbehandlet myndighedsmæssigt.

Flere faktorer har spillet ind i vurderingen i forhold til at ændre på husets indretning. Antallet af indskrevne børn i børnehuset har ændret sig positivt. Ligesom pædagogik, inklusion og normering har udviklet sig siden ibrugtagning af huset i 2010. Derfor har husets indretning i de senere år ikke fuldt ud understøttet den pædagogiske drift, hvilket nu tilpasses for at imødekomme nutidige og fremtidige behov. Ydermere tilføres flere fleksible løsninger, der skal bidrage til at fremtidssikre anvendelsen af huset. Ved at optimere indretningen af huset, er der skabt flere kvadratmeter til grupperum. Ændringerne til indretningen er tilvejebragt ved en brugerinddragelse, hvor udvalgte medarbejdere og forældre fra Eventyrlunden har bidraget til at skabe nye løsninger.

Finansiering

For nuværende pågår der en projekteringsfase, hvorefter byggeperioden forventes igangsat ultimo februar 2019. Ibrugtagning af Eventyrlunden forventes den 30. september 2019. I den forbindelse ophører genhusningen i pavilloner ved børnehuset Elverhøj. Pavilloner afhentes og arealet retableres som oprindeligt.

Totalentreprisens samlet sum er 15.249.410 mio. kr. ekskl. moms. Heraf er 10.452.772 mio. kr. dækket af forsikringsselskabet, og Holbæk Kommune dækker 4.796.638 mio. kr. Hertil tillægges diverse- og uforudsete udgifter, inventar og udstyr, og øvrige omkostninger. Derfor er det samlede budget for genopførelsen estimeret til 19.713.910 mio. kr. ekskl. moms, heraf er 13.291.372 mio. kr. dækket af forsikringen, og 6.422.538 mio. kr. af Holbæk kommune. Det bemærkes, at der er tale om et estimat, som kan ændre sig positivt eller negativt.

Årsagen til, at der tilfalder Holbæk Kommune udgifter i forbindelse med genopførelsen er, at ændringer til indretning mm. er Holbæk Kommunes ønsker, og derfor ikke finansieres af forsikringen. Udgifterne dækkes af henholdsvis momsen fra forsikringssagen og afsatte midler på investeringsoversigten i 2019.

Hvis der ikke frigives en anlægsbevilling, er der behov for omprioritering af andre anlægsprojekter i 2019. Det får konsekvenser for gennemførelse af andre anlægsprojekter indstillet i investeringsoversigten i Budgetaftale 2019.


Økonomiske konsekvenser

Der investeres 3 mio. kr. i 2019, der dækker omkostninger til genhusning og genopførelse af Børnehuset Eventyrlunden. Beløbet frigives af det afsatte rådighedsbeløb på 3 mio. kr. under ”Børn og Skole” i investeringsoversigten i Budgetaftale 2019.

Der er erfaringsmæssigt visse økonomiske usikkerheder ved byggeri, men administrationen vurderer, at det nuværende budgetestimat er realistisk.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Børnehuset genopføres med ny varmeforsyning. Naturgas erstattes med varmepumpe, som vurderes at være langt mere miljøvenlig.


Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 27-02-2019

Indstilles godkendt.

 caseno18-9535_#4815242_v1_bilag_tegningsmateriale_eventyrlunden.pdf

Bilag

Bilag_Tegningsmateriale_Eventyrlunden


30. Beslutning om prioritering af anlægsbevilling til ombygning af køkkener i børnehuse

Beslutning om prioritering af anlægsbevilling til ombygning af køkkener i børnehuse

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. der gives en anlægsbevilling på 4,1 mio. kr. i 2019 til ombygning af køkkener i børnehuse, som finansieres ved hhv. omprioritering indenfor de afsatte midler under Økonomiudvalget til Renovering af bygninger mm. på investeringsoversigten for 2019 samt af overførte anlægsmidler fra 2018.

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Forældre i 15 af kommunens børnehuse har valgt frokostordning med egen produktion i 2019/2020.

Hvis køkkenerne i børnehusene skal kunne fungere til egen produktion, kræver det en opgradering af 11 køkkener for at overholde lovgivning i forhold til hygiejne og arbejdsmiljø. Det er markant flere end forudset, og det er der ikke afsat midler til. Derfor forslår administrationen finansiering ved omprioritering af midler til Renovering af bygninger samt overførte anlægsmidler fra 2018.

Valg af frokostordning 2019/2020

Frokostordningen i kommunens dagtilbud var til afstemning i efteråret 2018. Her skulle forældrene tage stilling til frokostordningen for perioden 2019/2020. Resultatet blev at flere forældre ønsker, at der skal være en frokostordning med egen produktion. Resultatet af afstemningen er vedlagt som bilag.

Forældrene i 15 børnehuse har valgt egen produktion, hvoraf 7 af børnehusene også i forrige periode havde valgt egen produktion, mens de øvrige 8 børnehuse enten havde fravalgt frokostordningen eller valgt mad fra ekstern leverandør.

Enkelte børnehuse har i dag køkkener til egen produktion, da deres køkkener oprindeligt er opført til formålet eller efterfølgende tilpasset. I 2010 blev en stor andel af køkkenerne ombygget til modtagekøkkener i forbindelse med ny lov i 2009 om tilbud om frokostmåltid i daginstitutioner.

Administrationens vurderingen er, at egen produktion er lig med køkkener med fuld tilberedning, jævnfør eksempel 23.1 i ”Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner” fra Miljø- og Fødevareministeriet. Vejledningen er vedlagt som bilag.

Da der er tale om fuld tilberedning af fødevarer, er vurderingen, at frokostordningen ”egen produktion” ikke kan realiseres uden at opgradere køkkener, jævnfør vejledning fra Miljø- og Fødevareministeriet.

6 køkkener opgraderes for allerede afsatte midler

Valg af frokostordning for 2019/2020 har afstedkommet behov for indsats i 11 børnehuse. Der var afsat 0,5 mio. kr. på Investeringsoversigten for 2018 til køkkener i børnehuse. Budgettet var baseret på erfaringen fra forældrenes valg af frokostordning i 2016. Hertil omprioriteres yderligere 0,5 mio. kr. fra et ikke gennemført anlægsprojekt på Investeringsoversigten 2018.

Det estimeres, at det afsatte budget på 1 mio. kr. dækker udgifter til 6 af de 11 køkkener. Heraf har 3 af køkkenerne været forsinket, og blev først færdige primo februar 2019. Forsinkelsen skyldes et stort ressourceforbrug på kortlægning af konsekvenser for valg af egen produktion.

Nedenfor følger liste med de 6 køkkener, hvor finansieringen af ombygningen sker af de afsatte midler på investeringsoversigten 2018 på 1 mio. kr.:

 1. Nr. Jernløse Børnehus (opgradering til køkken med fuld tilberedning) – færdig den 1. februar 2019
 2. Vipperød Børnegård (etablering af modtagekøkken for 3-5-årige) – færdig den 1. februar 2019
 3. Undløse Børnehus (opgradering til køkken med fuld tilberedning) – færdig den 1. februar 2019
 4. Solsikken (Gislinge) (udskiftning af hvidevarer) – færdig pr. 31. december 2018
 5. Pilehytten (Svinninge) (udskiftning af hvidevarer) – færdig pr. 31. december 2018
 6. Elletoften (Ugerløse) (renovering af modtagekøkken) – færdig pr. 31. december 2018

 

5 køkkener opgraderes for den indstillede anlægsbevilling på 4,1 mio. kr.

Det estimeres, at ombygningen af de resterende 5 køkkener koster 4,1 mio. kr. Det er ikke forud for forældrenes valg, afdækket hvad de økonomiske konsekvenser vil være til ombygning af køkkener. Derfor er der ikke afsat tilstrækkeligt budget til ombygning af køkkenerne, og der skal derfor prioriteres midler til opgaven, hvis køkkenerne skal ombygges i 2019.

Udgifter til ombygning af køkkener beror på ændring af indretningen, herunder tekniske installationer (el, vand, afløb, ventilation), adskille køkkener fra fællesrum/personalerum samt indkøb af hvidevarer til professionelt formål (tolerer stor belastning og har høj driftssikkerhed).

De 5 køkkener som der søges anlægsbevilling til, følger nedenfor. Køkkenerne opgraderes til fuld tilberedning:

 1. Børnehuset Galaxen (Jyderup)
 2. Mørkøv Børnehus
 3. Børnehuset Sofiehaven (Holbæk)
 4. Børnehuset Kirsebærhaven (Knabstrup)
 5. Børnehuset Spirrekassen (Regstrup)

 

Enkelte børnehuse har sat frokostordningen ”egen produktion” i drift pr. 1. januar 2019, og har i den forbindelse ansat køkkenpersonale til at varetage produktionen. Fødevarekontrollen har været på tilsyn i to børnehuse, som blev godkendt med anmærkning om manglende hygiejnevaske i begge børnehuse, hvilket skal bringes i orden inden for to måneder. Tilsynet har vist, at de ikke stringent følger vejledning fra Miljø- og Fødevareministeriet. Derfor søger Administrationen en dialog med tilsynet om indretning af køkkener, således køkkener ikke ombygges unødigt.

Køkkenet i Børnehuset Kirsebærhaven ombygges kun med det absolut nødvendige, så køkkenet kan godkendes – der bruges ikke unødvendige midler, da børnehuset skal lukkes ned i den nuværende form. Indkøbt køkkenudstyr, inventar m.v. genanvendes i videst mulige omfang i de nye omgivelser i et samlet skole- og dagtilbud i Knabstrup.

Hvis der frigives en anlægsbevilling, igangsættes planlægning af ombygninger med de berørte børnehuse, og køkkener forventes klar til ibrugtagning efter sommerferien 2019.

Hvis der ikke prioriteres en anlægsbevilling til ombygning af køkkener, skal der gennemføres et omvalg i de 5 berørte børnehuse, hvor frokostordningen enten fravælges eller modtages fra en ekstern leverandør (”modtagekøkken”). Tillige skal der afskediges køkkenpersonale, som er ansat til at varetage egen produktion i de enkelte børnehuse.


Økonomiske konsekvenser

Der investeres 5,1 mio. kr., der dækker samtlige omkostninger til opgradering af køkkener i 11 børnehuse i forbindelse med valg af frokostordning 2019/2020.

Afsat budget på 1 mio. kr.

I 2018 var der afsat 0,5 mio. kr. til køkkener i børnehuse. Der er omprioriteret yderligere 0,5 mio. kr. fra anlægsprojekt ”Munkevængets børnegård - VVS-instalaltion jf tilstandsvurdering”. Projektet blev ikke gennemført i 2018, og indstilles til Anlægsbudget 2020. Det samlede budget på 1 mio. kr. dækker omkostninger til opgradering af 6 køkkener.

Restbeløbet på 4,1 mio. kr. til de resterende 5 børnehuse, forslås finansieret af overførte anlægsmidler fra Anlægsbudget 2018 og omprioritering af anlægsmidler i Anlægsbudget 2019.

3,6 mio. kr. overføres fra anlægsbudget 2018

I 2018 var der afsat 4,5 mio. kr. til anlægsprojekt ”Skimmelsanering af Børnehuset Sølyst” (Sølystvej 4). Børnehuset Sølyst har siden januar 2017 været genhuset på Ellebjergvej 31B i Jyderup. I den forbindelse blev der i 2018 frigivet en anlægsbevilling fra ovenstående anlægsprojekt på 0,9 mio. kr. for at skabe tålelige rammer på Ellebjergvej 31B.

Der er en politisk beslutning om opførelse af et nyt børnehus i Jyderup. Tillige arbejder administrationen på en politisk sag om fremtidig anvendelse af Sølystvej 4, der siden januar 2017 har været ubenyttet på grund af skimmelvækst og fugtskader.

Det resterende beløb fra anlægsprojektet på 3,6 mio. kr. foreslås frigivet til ombygning af køkkener i de 5 børnehuse.

0,5 mio. kr. omprioriteres i anlægsbudget 2019

Restbeløbet på 0,5 mio. kr. forslås finansieret af anlægsprojekt ”Nyt ventilationsanlæg, Børnehuset Tusenfryd, Tuse Byvej 16 A+B”. Udskiftning af ventilationsanlæg er ikke akut og vil ikke påvirke børnehusets brugere. Anlægsprojektet er indstillet med 0,5 mio. kr. til Anlægsbudget 2019. Der er en politisk beslutning om, at administrationen arbejder videre med et projektoplæg på nyt børnehus i Tuse. Arbejdet med projektoplæg pågår i 2019.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Administrationen vurderer, at køkkener der ændrer anvendelse til køkkener med fuld tilberedning, vil få et mindre forøget vand- og strømforbrug på baggrund af egenproduceret frokostmåltid. Opgradering af køkkener indbefatter at flere ældre hvidevare fornyes til mere strøm- og vandbesparende. De kasserede hvidevare bortskaffes på en miljørigtig måde. Derfor vurderes opgradering af køkkener at have minimale miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Lovgrundlag – link

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Autorisationsvejledning/Sider/7--Eksempler-på-fødevarevirksomhed-under-bagatelgrænsen.aspx


Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 27-02-2019

Indstilles godkendt.

 caseno18-40296_#4800038_v1_vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner.pdf
caseno18-40296_#4837782_v1_oversigt over frokostordninger i dagtilbud 2019-2020.pdf

Bilag

Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner
Oversigt over frokostordninger i dagtilbud 2019-2020


31. Drøftelse af budget 2020-2023

Drøftelse af budget 2020-2023

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Drøftelsessag


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. relevante benchmarks på udvalgets politikområder gennemgås og drøftes med henblik på udarbejdelse af budget 2020.

Beskrivelse af sagen

Udvalget fortsætter drøftelserne om budget 2020, denne gang med særligt fokus på relevante benchmarks på udvalgets politikområder. Benchmarks illustrerer, hvordan Holbæk Kommunes udgifts-, service- og aktivitetsniveau er sammenlignet med andre kommuner, og giver indblik i, hvor der kan ske en eventuel prioritering senere på foråret.
 

Udvalget skal være færdige med deres bidrag til budget 2020-2023 på mødet i maj. Herefter indarbejder administrationen udvalgets budgetforslag i økonomisystemet, og budgetbemærkningerne udarbejdes til fremlæggelse på budgetcamp og 1. behandling.


Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 27-02-2019

Drøftet. Udvalget ønskede en række yderligere temaer belyst, som præsenteres på kommende møde.

32. Drøftelse af budget 2020-2023 - forslag til effektiviseringer

Drøftelse af budget 2020-2023 - forslag til effektiviseringer

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Socialudvalget, Udvalget for Kultur og Fritid og Økonomiudvalget.

Drøftelsessag


Indstilling

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

 1. effektiviseringsforslag på udvalgets område med økonomisk effekt for budget 2020 drøftes.

Beskrivelse af sagen

Proces for effektiviserings- og besparelsesstrategien

Med budgetaftalen for 2018 igangsatte Byrådet en effektiviserings- og besparelsesstrategi, hvor målet er årligt at realisere 28 mio. kr. (svarende til omtrent 1% af serviceudgifterne). Strategien blev foldet ud på møde i Kommunalbestyrelsen den 21. februar 2018, pkt. 21. Formålet med strategien er at tilvejebringe et økonomisk råderum til politisk prioritering.

I 2018 vedtog Kommunalbestyrelsen første række af forslag under strategien. Samlet set skabte det 23,2 mio. kr. til gennemførelse af politisk udvalgte initiativer i 2019, bl.a. arbejdsprogrammet.

I forhold til næste års budget er arbejdet i de stående udvalg og Økonomiudvalget igangsat. De stående udvalg og Økonomiudvalget præsenteres for effektiviseringsforslag på deres møder i januar, februar og marts. På møderne i marts indstiller udvalgene til Økonomiudvalget, hvilke effektiviseringer de anbefaler indarbejdet. Herefter er forslagene i høring og vedtages af Kommunalbestyrelsen i maj.

Effektiviseringsforslag

Udvalgsmøder januar, februar, marts

Udvalg drøfter effektiviseringsforslag

Udvalgsmøder i marts

Udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget, hvilke effektiviseringer, der skal indarbejdes

Økonomiudvalgsmøde i april

Effektiviseringsforslagene sendes i høring

Kommunalbestyrelsesmøde i maj

Effektiviseringsforslagene vedtages

 

Effektiviserings- og besparelsesstrategiens måltal for budget 2020

I forbindelse med fastsættelsen af de økonomiske rammer for budget 2020, blev måltallene for effektiviserings- og besparelsesstrategien samtidig vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 23. januar 2019.

Måltallene for 2020 tager sit udgangspunkt i de måltal, der blev meldt ud i forbindelse med rammeudmeldingen for 2019. Disse måltal blev fordelt på baggrund af blandt andet politikområdernes:

-          andel af servicerammen

-          udvikling i udgiftsniveauet

-          udgiftsniveau sammenlignet med andre kommuner

På fundamentet af udmeldingen fra sidste år, er effektiviserings- og besparelsesstrategien i budget 2020 blevet justeret ud fra en administrativ vurdering af, hvad der er realistisk på enkelte politikområder.

Måltallene for budget 2020 ses i nedenstående skema:

Udvalg og politikområder

 

 

i mio. kr.

Måltal

 

Måltal

Minus profil fra 2019

Økonomiudvalget

-3,0

-2,5

Politisk organisation

 

 

Administration

-3,0

-2,5

Erhverv og turisme

 

 

Ejendomme

 

 

 

 

 

Udvalget for børn og skole

-6,5

-6,2

Skole 0-9 klasse

-3,0

-2,7

Almene dagtilbud

-3,0

-3,0

Sundhed for børn og unge

-0,5

-0,5

 

 

 

Udvalget for ældre og sundhed

-10,0

-9,0

Sundhed

-1,0

-0,5

Ældre

-9,0

-8,5

 

 

 

Udvalget Klima og Miljø

-2,5

-2,5

Miljø og planer

 

 

Kommunale veje og trafik

-2,5

-2,5

 

 

 

Udvalget for beskæftigelse og uddannelse

-1,5

-2,3

Dagundervisning

-0,5

-1,3

Beskæftigelse og uddannelse

-1,0

-1,0

 

 

 

Socialudvalget

-2,0

-1,7

Børnespecialområdet

-1,5

-1,2

Voksenspecialområdet

-0,5

-0,5

 

 

 

Udvalget for Kultur og Fritid

-2,5

-1,8

Kultur og Fritid

-2,5

-1,8

 

 

 

I alt

-28,0

-26,0

 

I den grå kolonne ses fordelingen af det samlede måltal for 2020 på 28 mio. kr. på udvalg og politikområder.

Da der allerede er vedtaget effektiviseringer og besparelser i forbindelse med budget 2019, som har en økonomisk betydning for budget 2020, ses det justerede måltal i den hvide kolonne. Det er måltallet i den hvide kolonne, som udvalgene skal opfylde.

 

Drøftelse af effektiviseringsforslag

På mødet præsenteres og drøftes forslag til effektiviseringer på udvalgets område.

Det er ambitionen, at hele udvalgets måltal findes via effektiviseringer, idet Kommunalbestyrelsen den 23. januar 2019 under punkt 8: Beslutning af budgetramme for budget 2020 præciserede, at der alene arbejdes med effektiviseringer – ikke besparelser.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ikke umiddelbart nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Sagshistorik, henvisninger

Økonomiudvalget den 16. januar 2019: Punkt 4: Beslutning af budgetramme for budget 2020

Kommunalbestyrelsen den 23. januar 2019: Punkt 8: Beslutning af budgetramme for budget 2020

Udvalget for Børn og Skole den 30. januar 2019: Punkt 19: Drøftelse af budget 2020-2023 – forslag til effektiviseringer

Udvalget for Ældre og Sundhed 28. januar 2019: Punkt 13: Drøftelse af budget 2020-2023 – forslag til effektiviseringer

Udvalget for Klima og Miljø den 29. januar 2019: Punkt 17: Drøftelse af budget 2020-2023 – forslag til effektiviseringer

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 4. februar 2019: Punkt 4: Drøftelse af budget 2020-2023 – forslag til effektiviseringer

Socialudvalget den 28. januar 2019: Punkt 12: Drøftelse af budget 2020-2023 – forslag til effektiviseringer

Udvalget for Kultur og Fritid den 30. januar 2019: Punkt 17: Drøftelse af budget 2020-2023 – forslag til effektiviseringer

Økonomiudvalget den 6. februar 2019.


Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 27-02-2019

Drøftet.

33. Drøftelse af besøgsrunde om status på implementering af skolereformen

Drøftelse af besøgsrunde om status på implementering af skolereformen

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Drøftelsessag


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. forslag til udvalgets besøgsrunde fra april - juni 2019 drøftes.

Beskrivelse af sagen

Administrationen har udarbejdet forslag til udvalgets besøgsrunde fra april – juni 2019. Udvalgets besøg ligger fra kl. 11-12 forud for hvert udvalgsmøde fra april-juni 2019.

Formålet med besøgene er at give status på skolernes implementering af folkeskolereformen, som trådte i kraft den 1. august 2014.

Nedenfor er forslag til fire besøg – et på hver at de fire folkeskoler.

Holbæk Danner Skole er Holbæk Kommunes strategi for udvikling af folkeskolen. I strategien er der 8 pejlemæker, som sætter retning for implementering af folkeskolereformen på kommunens skoler.
 

 • Det nye fritidstilbud
 • Den åben skole
 • Evaluering af læringseffekten
 • It og læring
 • Kompetencer i en ny skoledag
 • Motivation og bevægelse
 • Teamets  samarbejde om elevernes læring
 • Understøttende undervisning

 

Nedenfor er udvalgt fem af pejlemærkerne – som leder- og medarbejderrepræsentanter vil holde oplæg om og drøfte med udvalget i forbindelse med udvalgets besøg på skolen.

It og Læring/v. Skovvejens Skole den 27. marts
Pejlemærke: It er en ressource, som understøtter og befordrer elevens læring i alle fag. Digitale læremidler kombineres med traditionelle læremidler, fx bøger. De muligheder it tilfører i forhold til forskelligartede udtryksformer, bruges i alle fag som et redskab til at differentiere undervisningen for den enkelte elev.

Motion og bevægelse /v. Katrinedalskolen den 2. maj
Pejlemærke: Elevernes hele dag i skolen er præget af varierende fysiske
aktiviteter. Elevernes motivation, engagement og læring styrkes ved at koble
motion og bevægelse med undervisningens faglige indhold.

Teamets arbejde med elevernes læring/ v. Kildedamsskolen den 29. maj
Pejlemærke: Teamet er bærende i planlægning, udvikling og koordinering af
alle opgaver omkring elevernes læring og trivsel. Fokus er på de rammer, der
ligger til grund for fastsættelse af mål for den enkelte elevs læring, faglig
progression, feedback og evaluering af indsatser.

Den åbne skole og det nye fritidstilbud /v. Holbæk By Skole den 26. juni
Pejlemærke for det nye fritidstilbud: SFOén skaber en ekstra værdi i børnenes skolegang. Det sker ved at, at sfoén fokuserer på, at den læring der sker i undervisningstiden videreføres og udvides i SFOtiden, og at alle børn oplever at indgå i inkluderende og forpligtende fritidsfællesskab.
Pejlemærke for den Åbne skole: Gennem samarbejde med lokalområdets foreninger, kommunale  institutioner, erhvervslivet og frivillige organisationer sikres det, at
eleverne opnår læring og færdigheder på en ny og anderledes måde.


Sagshistorik, henvisninger

https://holbaek.dk/media/22538075/holbaek-danner-skole-de-faelles-pejlemaerker.pdf


Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 27-02-2019

Drøftet.

34. Drøftelse af inspiration fra Børne og Unge Topmøde

Drøftelse af inspiration fra Børne og Unge Topmøde

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Drøftelsessag


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at

 1. inspiration og resultater fra Børne og Unge Topmødet 2019, som blev afholdt af Kommunernes Landsforening den 31. januar - 1. februar drøftes.

Beskrivelse af sagen

Udvalget for Børn og Skole deltog den 31. januar – 1. februar 2019 i konferencen ”KL’s Børne og Unge Topmøde 2019”.

Konferencen er arrangeret af Kommunernes Landsforening og har deltagelse af politikere samt embeds- og fagfolk fra hele landet.

Temaet for årets topmøde var "Social mobilitet – æblet må godt falde længere fra stammen”.

Udvalget bedes drøfte de oplæg og resultater, som blev præsenteret på topmødet.
Blandt andet med henblik på om inspiration fra konferencen f.eks. giver anledning til iværksættelse af konkrete initiativer.

Materialer fra Børne og Unge Topmødet 2019 kan læses via link nedenfor til KL´s hjemmeside:

https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/boern-og-unge/boern-unge-topmoede-2019/materialer/


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ikke umiddelbart nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 27-02-2019

Drøftet.

35. Orienteringer

Orienteringer

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Orienteringssag


Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

 

Forventede sager på udvalgets møde den 27. marts 2019

 • Beslutning om opfølgning på evaluering af dagtilbuds- og skolestruktur.
 • Beslutning vedr. fysiske rammer for Børne- og ungetandplejen.
 • Drøftelse af budget 2020-2023.
 • Drøftelse af forslag til effektiviseringer.
 • Orientering om resultat af analyse af muligheder for genetablering af udskoling ved Katrinedalsskolen afdeling Gislinge.
 • Orientering om resultater fra national trivselsmåling i folkeskolen.
 • Orientering om status på handleplaner for budget 2019 (dagtilbud og skoler).
 • Orientering om udgiftsdrivere – marts 2019.
 • Orientering om status på folkeskolernes arbejde med at styrke udskolingen.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 27-02-2019

Tager til efterretning.

36. Underskriftsark

Underskriftsark